Hotărârea nr. 66/2013

Hotărârea nr.66 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Milcov, nr.142, Sc. A şi B - Bacău".

> y\c mu u ui

Q^fu/e(a/ i^tuău

^cca/a/ O ^lu/uci/uu/uf wacătt

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov nr.142, scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l904/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov nr.142, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 925,78 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 792,81 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) : 1644,40 mp

 • • An construire : 1976

 • • Nr. apartamente : 40

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 93,80 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 900,41 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 770,93 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare ( indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART 5- Se aproba contractul încheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;


CONTRASEMNEAZĂ,

\ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE


NR. 66

DIN 20.03.2013

N.O.P., P.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROIECT NRd
68963 / 0206.2011 EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA MILCOV NR 142,SC. A-B, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PROIECTANT

CONSIS PROIECTEXEMPLAR NR.

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT:

BENEFICIAR: FAZA:

PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR. 142, SC. A-B,

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURI


o

Director General


Responsabil MlȘef ProiectO

Verificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREIDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament: Faza de proiectare:

STRADA MILCOV, NR 142, MUN BACAU, JUD BACAU D.A.L.I.

Nr. proiect Proiectant:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale
 • 1. Identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, nr 142, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

•anul construirii: 1976

 • - regim de înălțime: S + P + 4E


 • - număr apartamente: 40

• aria utila totala: 1644.40 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dlspusl/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cea. 13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:


  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatitor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 35 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0                                          Q


30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la Interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcatulrea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portant! si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structura! « C » - sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 35 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si Izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea:

$

Blocul situat in strada Mllcov nr.142 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1976. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Blocul se compune din 2 tronsoane, identice.dispuse, decalat, unu) in prelungirea celuilalt, care au dimensiunile in plan (10.00x21,34)m

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

- subsol:         cca. 2.00 m;


parter: nivel curent


2.70 m;

2.70 m.


Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bal, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are cate o intrare pentru fiecare scara in parte, amplasatea pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul prinin scara sunt de 150x250 cm..

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60 x 60 cm, 70 x 120 cm, 150 x 120 cm, 220 x 120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor sunt realizați din grila] metalic si tabla, si au inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate*1), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca, 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere tentâ a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1976 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crâpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincâlzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se găsește intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hldroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltaLTotodata, s-a observat ca pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 8% din suprafața totala a teraselor.Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Nu s-a observat existenta elementelor de tinichigerie (jgheaburi, burlane, garguie, etc) aferente acestui sistem de acoperiș.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a acestora, si in zona aticelor.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetllor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton sau asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si al băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților, in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost Înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam temnoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s*au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de Întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.


Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta


Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 142 - nu exista date


 • 2, Concluziile expertizei tehnice si auditulul energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Mllcov nr.142, scările A - B- din punct de vedere al asigurării cerinței "A1 -rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, în vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS

Fata de cele menționate mal sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termica a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termolzolant

dublu !ow-e 4*16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R mîn=0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, inloculrea conductelor de agent termic de încălzire st acm); termoizolarea conductelor de distribuție apa caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

P1 “ Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat!.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetica depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.


Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditut Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 llt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

174.26

67605.77

7.09

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic (S4)

45.37

7922.68

15.76

c) termo-hklroizolarea terasei (S2)

107.77

37343.65

7.94

d) izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

13.05

12585.74

2.85

TOTAL

340.45

125457.84

* Prețurile indicate in tabel, nu conțin TVA;

'1 euro » 4.53 lei • cursul Băncii Naționale a României ia data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției
 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3*5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime» fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă în prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizoiatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltlmea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplâria exterioară utilizata pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplâria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzâtoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • * au rezistenta bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • * au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • * au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al incăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • * durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat sl de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • * prevederea unor garnituri de etanșare Intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanicâ si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri

sillconice, mortare hidrofbbe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lâcrimareior la glaful orizontal exterior de (a partea superioara a golurilor din pereții exteriori;

 • - inlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • * desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • * izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat


Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamptariel existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de uroenta a Guvernului nr, 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseulul de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplarie!, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise rama ne neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplarie! se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător Împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitâtile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

* prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in j£ băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, în funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • * dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • • riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

- creșterea cantității de vapori de apă care condensează In anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de inchidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.


Ca urmare, se recomandă In această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltîmea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv Inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;


executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/lntrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste wlndfanq

Fiind vorba de un spațiu incalzlt de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignlftigat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlbluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termolzolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat In Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/sl pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignlftigat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, cribluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de inceperea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate,

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa _____________________________aafecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor,

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termolzolatle din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparați! la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformați), fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel încât placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -

Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:                                                            zo pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei,

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusiv TVA): 925.78 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 792.81 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Indicatori valorici


  1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, din care:


  constructii-montaj (C + M)

  (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)


  925.78 mii Iei

  792.81 miile!


 • 1.2. investiția specifica (construclil-montaj/aria utila a blocului)

  0.482 mii Iei/m2(a.u.)


 • 2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție_________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție ____________________________________3 ani

(ani de la dala recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica________________________7.80 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic____________________________________154258.00 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:__________________________________________ 120034.64 kwh/an

in tone echivalent petrol:________________________________________________________9.83 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________28809.89 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1.167

-anul I (6 luni);                                                                                         O

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1, Fonduri structurale sl de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                  433,623 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile sl respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                       492,152 mii lei


t,


Data: Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru
lucrări de intervenție
1. Conținut cadru D.A,L.l.
2. Certificatul de urbanism, in copie
3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției
4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție
5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/910 dfa

CERTIFICAT DE URBANISM

N* ___$i, lO. JOUi

în scopul:

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*


Ca urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________ localitatea____________BACAU____________

satul_________________________:_________________________ sectorul ' ,cod portal_______________________

Strada_____________CALEA MARASRSTÎ____________jir.__A______,bl__t____________

sc. -   . , et            ap. -     »tel/fax_______________-_______________, e-mail______________:_

înregistrată la nr.             2/910            din 15-10-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________:___________________________ sectorul - .. . cod poștal:______________z

strada                  str. MELCOV               ,, , nr, 142 bl.                  142

sc. B , et _ , ap. ~ , sau identificat prin:________________________olan de situație

satul _________________________:_________________________ sectorul ~    . cod poștal:_____________:______________

strada . _ str.MILCOV                 nr. 142 bl.                 142

sc. A , et. ■ . ap. *_ . sau identificat prin:________________________plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău or. 84 din 13.04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SECERTIFICÂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

\ Teren și construcție situate Tn intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în * Indiviziune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin PU.G.Z2O12 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A” de Impozitare.


 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU*

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

la aplicarea Directivei Coailiului 85/337/CEE (Directiv* SA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte pruMico ți private uupra meduihn, modificat! prin Directiv* ComHialui 97/11/CE ți prin Directiv* Coariliului fi Parlamentului European2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborare* potfaulor planari fi programe fa hgltuncs mediul fi modificare*, cu privire 1* participarea publicului ți acceaul fa juatițfa^ a Directivei 83/337/CEE fi a Directivei 96^61/CE, prin certificatul de «fanam w comurucâ aoUcitântuhii obligați* de a contact* autoritatea teritoriili de mediu pentru ca aceasta ai aaafizsaa fi ai dechM, dopa caz, faadtarealfaefacadrarea proiectnfai invalidei publiocferivata Ia liate proiectelor aepuaa evrinira fapactutni anpra modfahti.

In aplicarea pravedoilor Directivei Cotuilhihii M/337/CEE, procedura de emitere a acordului do mediu ie daGfaoara dup! emitere* ccrtiflcatnhu de urbanfam, anterior depunerii doeumenla^ei pentru autorizarea executirii inerților de ccnatnicții fa autoritatea adminiatrației pubbco competente.

ta vederea aatia&ccmi cerințelor cu privire ia procedura do emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului itobilețtc mocaniunnl aaigttritru comuUirii publice, ccntralizirii opțiunilor puHkukri fi ai fennullrn uuri punct de vedere oficial cu privire fa reafizarea investiției fa acord n rezultatele conrultirij publice.

In acesta condiții:

Dup* primirea prezentului certificat de urfaaiem, titelarnl are obligația do a w prezenta te autoritate* competent! pentru protecția mediului fa vederea cvahilrii imțfalo a irrvatițW fi stabilirii necaiiițil evahdbti efectelor scotch oupra mediului. !n urma evaluirS inițfate a invatițjei ac va emite actul adminiitretb al autorii!ții competente pentru protecția medfcttai.


intituațtolncaroautorilâteacoropricali pentruproteoț* mediuluirttbilețte nccreitoteaevriuirii efectelorinvetriției aaipta medinJui, aolicitaattil are cbHgațfa dc a notifica aceat fapt autoriliții «dminittrațiri publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea exeartirii lucrărilor de cenrtroc^.

tn r ituația fa car», dup! emiterea «rtificatnhri de «fanfam ori pe parcuraul douliriiprocedării da cvetaar» a efectelor inveriițMi aaupr* mediului, aolickutul renunți fa intenția de realizare * invcetițtei, acwte are obligația de a notifica acest fapt zutoriUțîiadmmirtnțieipubiiBa competente.

2/ 4


JwAwniri* S1ON VIOLETA • CONSOJER5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIE! DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului» teren și/sau construcții» sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte fiinciară de mfotmare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

0D.TA.C. ’         □ D.T.O.E.               DD-TAD.


d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

O canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

d.2) avize și acotduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


SI gaze naturale 0 telefbnizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban □protecție civilă


Alte avize/acorduri

□ sănătatea populației


d.3) avizcle/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTH


d.4) studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICAȚI VA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Prezentul certificat.de-urbaiiism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

mg.ROMEOȘTAVXRACHE

L.3.           ■ '      * <zZAchitat taxa de


lei, conform chitanței nr.


din


scutit


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct

3/4

Anexă la Certificat de urbanism nr.             din țQvljMlr REGIM TEHNIC

Blocul de locuințe se află In zona de siguranță a unităților militare.

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu da înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pietonala si carosabla;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

-locuințe colective cu P+4*10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări In cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilltare;

-amenajări aferente locuințelor cai de acces carosabile si alei pletonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

-echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU".

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuința nu va deprecia aspectul general al zonei

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

«r. fdin Zi, ro,

Arhitect șef;

arii. VASILE ALEXANDRU GELIMAN

întocmit: S!ON VIOLETA - CONSfUERDenumire: REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU, STR. MILCOV, NR.142

Amplasament: Municipiul Bacau. str. Milcov, nr.142, județul Bacau

PF.A Seria RO-BC-F Nr0003 Fax: 0234.51.69.06 Ccd Fiscal 26033249           Tel; 0334 4t,40,72

F04/1274/2009              Mobil 0744.54,78 93

Bacau. Ca,. Republicii. nr.200A tglbc@y3hoo.com

Ridicat: Ing. Sorin loan Cernat

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Lucrarea nr. 240/2012

Scara 1:5000

Format A4

Faza

Dala

Planșa nr.

CU,

25.09.2012

07#.

1354        fr

"---8/ C1

/

«or*-»,

* /

135.14^       154.86/


Lucrarea nr.

Scara

Format

240/2012

1:500

A4

Faza

Data

Planșa nr.

C.U.

2509.2012

1


CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL pentru lucrării» de reabilitare termica, tai PALI

STR. MILCOV NIL 142, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mll tel / mH curo ta coreul BNR din data da: 10 decembrie 2012 1 Euro ■   4.5339 tal

TVA 24%

Nr. crt

Denumirea capitolelor șl eubcapltoletor de cheltuiau

Valoare (Uri TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mit LEI

MII EURO

MM LE)

MII LEI

MOEURO

1-.

L i:

' J

4

5

IZ

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OSflNEREAȘt AMENAJAREA TERENULUI

14

Obținem terenului

1.1.1

Teren pentru O S.

000

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentata penlru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.66

r 0.06

0.00

0.00

0.00

12

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri ratele de utntati din amptetamenL rttematari m verticata. drenate, ata,

13.96

3.06

3.35

1741

3.82

Total 12

13.96

3.06

345

1741

342

1.3

AmenajM pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiate, dup* demontarea «chelelor

12.41

2.74

2.96

15.39

3.39

Total 14

12.41

274

2.9B

15.39

349

TOTAL CAPITOL 1

2647

5.62

6.33

32.79

721

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTEJTATtLOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENTĂ TEHNICĂ

3.1

studii terem

3.1.1

Studi TOPO*GEO*Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.60

0.00

040

0.00

32

Taxa MHlra Otahere» «ta avize, acorduri el autorizai»

.iM

0.22

1.24

0.27

Total 32

1.00

022

024

124

027

34

Proiectare șl Inginerie

"W

• experta tetota       ............. . . ... ..

1.00

0.22

0.24

1.24

027

3.32

• audHul energetic ai elaborarea certificatului de performante energetica aferent situației existente a WccuW de locuința

0.90

020

0.22

1.12

0.25

w

- certificai de oectamnte eoeneta ktoraihMM tucrertw

0.10

0.02

o.«

DJ2

043

3.3.4

• întocmim documentadoi pentru obținerea certificatului de urbanism al •tta|or         ...... ..    -------

0.10

0.02

0.02

0,12

0.03

• documentații de rrizere atoereitiordetoterventie .

1.50

0.33

046

1.86

0.41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica penlru autorizam executării lucrărilor de interventie, doteS de execuție, cateta de SBntinl al întocmirea documentația! centru Idtatte

100

0.22

024

1.24

027

Total 34

4.60

1.01

1.10

5.70

126

34

Oraentzerea nrocedurltor de echtettle cubAci

. ..........UW

0,00

“"""T35

0.00

--

Total 34

0.00

0.00

0.00

0.00

040

3.6

Consultanți

Con» ui lan ta In domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.90

0.00

0.00

3.1

Aaletențl tehnici

3.8.1

Sprwfherea execuției lucrărilor prin dlrljlnțl de șantier

12.46

2.75

390

15.46

3.41

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

1248

2.75

3.00

1546

3.41

TOTAL CAPITOL 3

13.03

3.99

4.34

2242

4.94CAPtTOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU IN VESTIT IA OG BAZA

4.1

Conatnie|Mwtti0

4.1.1

ConstnicfMMtalatl

597.41

131.76

143.38

740.79

16339

Total 4. t

59741

131,76

143.38

740.79

16336

42

Montaj uttaje tehnmo^ce

Total 42]

0«>l

0.001

0.00]

0J0]

0.00

43

Utlajo, echipamente tehnologica pi ftincponale cu monta)

Total 4.3 j

040

o.oo|

o,ooj

.........---^I

0X0

4.4

LHMje firi monte) fl echipamente do imniport

Total 441

0.00

0.0*1

0.00

04»|

0,00

45.

OotM

Total 43|

0.00

o.oo|

M0|

_

0.00

45.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

030

0.00

0X0

0.00

TOTAL CAPITOL 4

59741

131.76

14348

740.79

16349

CAPITOLUL 5

ALTB CHELTUIELI

5.1

Organtearsa do |ant$*r

5.1.1

Lucriri de conitructf 1

1539

3.44

3.74

1933

426

5.12

Cheltuieli conexa al OS

3.12

0.69

0.75

3.87

0.65

Total 5.1

16.71

4.13

4.49

2320

5.12

52

Comisioane, colo, ta», coetul creditului

5X1

ComWoana. ta» țl cote legale

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Injpectle, convoi, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli dlverva fl neproviaute

64.19

14.16

15.41

79.60

17.56

Total 53

64.19

14,15

1541

79.00

1746

TOTAL CAPITOL 5

8220

1828

19.90

102.79

22,67

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE ți PREDARE LA BENEFIC IAR,ETC

8.1

Pregitlroa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8J

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare ti publicitate

12,46

2,75

3.00

15.48

3.41

6.4

Cheltuieli de audlt financiar

9.36

2.06

2.25

11.61

246

TOTAL CAPITOL*

21.84

4.62

524

27.08

5.97

TOTAL GENERAL

746.59

164,67

179.18

925.78

204.19

Mf an C+M           *4J+5.fJ}

639.34

141.02

153.45

792.81

174.86


întocmit arh. Coemln Ion
ONSIS PROIEC'*/


Set Proiect

I 6798" *GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. MILCOV, NR. 142

]

luni

f

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

2

!

3

4

!

5

6

saptamana

2

3

4

5

8

7

a

0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

181

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strai termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA tamplărie

" ..............■■■....."" ...........................................’ .........................

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și gtefuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in 2onete de intervenție

Desfacere tinichigerie. guri de scurgere, instalați (antene), revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Ș LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv alice

Aplicare strat termoizolator la terasă

î

I

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație indusrv tinichigerie

■ ■

Remontarea instalaților si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseulm peste subsol

l

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

r-

~-7

£

RO*Mi


Adrian

AMORFI ^Sef Proiect,


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

AMPLASAMENT:STRADA MILCOV, NR. 142, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

O

PARTI DESENATE1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

SC. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan parter situație propusa scara A

sc. 1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara B

sc. 1/100

A06

7. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A07

8. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj 4 situație propusa scara A

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj 4 situație propusa scara B

sc. 1/100

A10

11. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A si B

sc, 1/100

A13

14. Fațada posterioare situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A14

15. Fațade laterale situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A15

16. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A16

17. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A17

Esle Interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT SRL. București 1

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA : I / 5000


Nomenclatura: L-35-544KJ-1-IV


1 Zona studiata


Ml

m

KiMwnM

**£SS?**

Mwgmmww

VțRTCAW

■utaoMn»

CONTA

MFOuumrn» •MDMA

PHOterANT OENEmk

CONSIS PROIECT

R.C.U4Q/3940/1995

VțmGMUW ww

MMtXNMnM

—•*

________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI eoffiFcwt           BACAU

LUCMMie

Servidi de proiecta pentru obiecttwl de lrweslifc*RMbata« tailca a blocvritor de locuWe din

MctnidpU Bacei -138 de Uocurf*

MME

SEMNĂTURĂ

«T

ARHITECTURA

Strada MUcov nr.142

PHOECTAT

Mt. MrtmANOREl

zznz

VHUFCAT

MlCartlCH

FU*U

PLAN DE ÎNCADRARE

SEFFMNEO

«KAMMMEI

1

(MU              seta

10/2012             1.5»

A

»

DtOMMMI.

DAU.

«MMRPMKCV

68963fflZO&2Ot1

AMAAAPUttM     j

A01    ■

E«to                              d0MimMWMto>aNntoM*«»ta*>SC.COHSnHI0ecrslU-eucwM*

MANDESnUATIE Stan 1:500
Sistem de proiecție STEREO • 70

Sistem de referința aJthnetric M.NEAGRA


Nr. cadastral vechi: 1055 Suprafața terenuluic 429 mp

&m

KB

n

NWtMMMAJWA hmctat

vomur

n«nFR«SF*

mrorav ttPOTT

CBWTA

PROCCTAKT GENERAL

^pCONSIS PROIECT

R.C.U4{V39«V1905

«smwot

-

vtnnattw

CttffU

KMIWWWUA «MM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

iHCXMtt

Servtcfi de petecim pe«*u obiectivul de irwe«tM:,Rwbator» tonica a btocurikx du locuMe din MurtdptaJ Secau -13® de MocwT

HUME

SEMNĂTURĂ

OMCT

ARHITECTURA Strada Mifcav nr.142

MOECTAT

A*.AMnANDRa

Lt. L

VEMfCAÎ

«t CoorihK»

%

M»U

PLAN DE SITUAȚIE

3EFPA0ECT

AIKAMM MORB

(Lu

OAIA            8&M

1072012              1:500

exsmmjuiml

VMAMCMCT DALL

MUMMHKMCt

66963/02,06.2011

A02

E** HmlMavh>M,mrtV*c*MN «tuUXM «ownMtMiwxrt*» K>u> S.C.COHS» PROECTSJU.aucwwA

ANEXA NR.2

- la HOTA nr..6o............din

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții /„Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov nr.142, scările A si B, Bacau” - faza PT

O

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Miicov nr.142, scara A si B -Bacau”

900,41

770,93

 • •  Regim de inaltime: S+P+4E

 • •   Auti la totala (mp): 1644,40 mp

 • •  An construire: 1976

 • •  Nr. apartamente: 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 93,80 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni

  PREȘED1NȚEDEȘEDINȚĂ ABAREI RADU n      ,


  ;\


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1CU—

CONSIS PROIECT


ANEXA Nr. 2.A
LAH0TARAREANR.£6 DIN 20.03.2013

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, foia PTh


STR, MILCOV NR. 142, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU


In mii latI mH tura la cursul BNR din dala da : 22 Dsctmbrto 2013

1 Curo «   4.5757 lei

TVA 24%Nr. cri

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor da cheltuieli

Valoare (tari TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Maici

MXCURO

MUICI

MttLD

MMCURO

"~T~

2

3

4

6

PARTEA 1

CAPITOLUL 1 CNfcLTLUCU «INTRU OBJUIBRtAp AMtNAJARBATtReNUlUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru OS.

0.60

0.00

0.00

040

000

ui

Expropriere deflnWv»

0.00

0,00

0.00

0.00

040

i.t.i

Ooeumentada pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

040

ToUl 1.1

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

14

Amenajarea terenului

1A1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reiate de utateU din amplasament, sWomatrariDe verdeața, drenate, ate.              ......

11.46

2.50

2.75

14.21

3.11

Total 14

11.46

2.80

2.75

1441

3.11

14

Areenajlrl pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului te starea InWata, după demontarea schelelor

1241

2.71

2.98

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

TOTAL CAPITOL 1

23.87

542

5.73

29.60

6.47

■■     cawolum

CmTQiillrt><TRUA6IGUMAW»UT<.nĂttt.<»irte€l8ARiGS«C?1WLUI

2.1

0.00

0.00

6.00

0.00

040

24

0.00

0.00

0.00

0.00

040

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.06

0.00

040

0.06

, -7.--                 ■ . '•             CAPltoCU

' CJilLTUICUPCNTRUPROieCTA»

13  '

țiȘl AMTWȚĂ TENftieA

3.1

Studii torent

3.1.1

Studi TOPO*GEO*Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Total 3.1

0.60

0.00

0.00

04»

0.90

Taxe oentre obSnerea de evite* acorduri el autorii stil

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 34

1.00

0.22

044

1.24

0.27

3.3

Proiectare ți Inginerie

3.3.1

- eroertlza tehnica

1.00

0.22

0.24

144

047

3 32

- audMui enorpeUc al elaborarea certificatului de performanta energetica aferent sltuallel exlsienfe a blocului de locurile

0 90

0.20

022

1.12

024

“Ț5T"

- certificat d* oerformanta energetica ta terminarea lucrărilor

0.10

0.02

002

........Pdl

0.03

334

- InlocmlrM documentației pentru obținerea certificatului de urbanism ei avizelor                     ...

010

0.02

002

012

003

34 5

• documentai!» d* «vizare a lucrărilor da Intervenite

1 50

535

0.36

î 86

0.41

3 3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenite, dataN do execuție, cafele de sarcini si întocmirea documentarei pentru Bdtatte

1 00

0 22

024

1 24

0.27

Total 3.3

4.60

141

1.10

5.70

125

3.4

Oresnlxa'rea'procedurilor de acWiftls pubHcl         ......

. . 0-00

0.00

0.00

d.oo

Total 3.4

0 00

000

0.00

0.00

040

3.5

Coneultanți

Contultantaln domeniul managementului proiectului

000

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

060

000

000

Total 3.5

0.00

0.01

0.00

OOO

0.00

3.6

Asistenți tehnici

361

Spre vegherea execuției lucrărilor prin dîtiglnți de țanller

12.13

2 81

2.91

1544

3 29

3 84

Asistenți lehnlcâ din partea proiectantului

0.00

OOC

0.00

0 00

Total 34

12.13

2.6!

2 ai

15.04

3.29

TOTAL CAPtTOL

17,73

a si

4-2!

21.09

4.80


WATItWkUfe «

ChILTUltll PENTRU IMVMTtpA OK BAZA

4.1

Conelruc|l>ln«laiaff

4.1.1

CensauefMnctelafi

582.8»

12T.34

139.84

722.53

15791

Total 4.1

582.ee

127.34

139.84

72243

157.91

44

Montaj utilaje tehnologice

Total 44|

o.ooj

-W

O.H|

0.001

0.00

43

UUaJe. echipamente tehnologica ți funcționale cu montaj

Total 4.31

o.oe|

04»|

04«|

0.M|

046

4.4

Uttaje l*rt montaj țl echipamente do Waniport

Total 4.4)

o.ooj

o.ooj

o.ooj

0.M |

048

45.

Goliri

Total 4.8]

MOI

0.001

0.001

o.oof

046

4,6.

Active neeorperafo

Total 4.5

0.00

0.00

0.80

8.0»

040

TOTAL CAPITOL 4

582.6»

127.34

13944

72243

157.91

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

8,1

Organltarea do țantîer

5,1.1

Lvc rtH de conitrucțl

16.1»

3.31

3.64

18.M

4 11

8.1.2

CheftuM conexa al 09

3.03

0.66

0.73

3.76

042

Total 8.1

18.19

3.»

4.37

2246

4.93

S4

Comlafoan«, cote, taxe, costul creditului

52.1

Comlțtosne, taxe ți cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Taxe Inspecție, control, cailele

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 84

0.00

8.00

0.00

0.00

048

8.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

52 43

13.84

14.98

77 41

16.92

Total 8.3

82.43

13.64

14.9»

77.41

1642

TOTAL CAPITOL 8

80.82

17.82

te.35

9947

2148

CAPITOLUL»

CHELTUIELI P ENTftU PROBE TtHHOLdGlCE, TESTE $ PRK04M LA BENCHOlAlt, ETOÎ

5.1

Progltlroa personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Probe lehnotogfce țl tesle

0.00

0.00

0.00

0.00

000

54

Informare țl pubfclale

12.13

2.68

2.91

15.04

3 29

5.4

CtieltuM de aud» financiar

9.10

1.99

' 2.1»

11.28

2.47

TOTAL CAPITOL 8

21.23

4.64

5.10

26.33

5.75

TOTAL GENERAL

726.14

156.69

174.27

900,41

196,7»

/./*/.7*^*4./*4.2*3./. O

621.71

13547

149,21

770.93

149.46

Proiectant

c CON SIS PROIECÎ

întocmitSat Proiect arh. Adrian AndreiPREȘEDIÎNTEDE ȘEDINȚĂ

ABACEI RADU 1

■ —4 fi /        _ / X^x"


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTOIU POPOVIClx^T

LA HOTARAREANR^rX
din 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr, 142, scara A,


B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"Hr. crt

denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI

NEEUCWLE, Inclusiv FVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL

ELIGIBIL

!

!

TOTAL-iei j

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6^4+5

■ ■ ■                                                    î

____d

l

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică                                                <

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare șl Inslnerie

5,704

0

0

a

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

12,130

2,911

15,041

15,041

TOTAL CAPITOL 1

6,944

12,130

2,911

15,041

IL&Șj

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

137,527

495,646

118,955

614,601

752,128

! 2.1.1

Proiectul 1 (Mllcov 112)

137,527

495,646

118,955

614,601

752,128

TOTAL CAPITOL 2

137,527

195,646

118,955

614,601

752,128


J  Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

18,192

4,366

22,558

22,558

3.1.1

Construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

15,160

3,638

18,798

i

i

18,798

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,032

728

3,760

3,760

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

18,192

1.186

22.558

22,558

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare si publicitate

4.1

Informare și publicitate

12,130

2,911

15,041

15,041

TOTAL CAPITOL 4

0 |      12.130

2,911

15,041

15,041


5 Cap.5 ‘ Adțe cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeliglbile, inclusiv diverse și neprevăzute

88.697

1 ,

0.000

88.697

TOTAL CAPITOL 5

88,697

’) I                     0

0

83,697


'                   _______j___j _ . V?*??8. ___lî- _ 6672 1_
NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

900,410 ’

j

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

233,168 I

b.

Valoarea eligibilă

667,242

II

Contribuția proprie a solicitantului (DAT), din care ‘

500,065

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

266,897

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv

233,168    !

1

1

TVA aferent, inclusiv pcntni AP

IU

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILÂ SOLICITATĂ (60%)

400,345

........................


Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

—"■— a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile j (20%)                                                    i

133,448

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile | pentru locuințe (20%)                                       j

46,634     1

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibiîe ’ pentru spatii cu alta destinație (100%)                           |

_____________________________________________:____________________ ... .

0

TOTAL contribuție AP (iei cu TVA)                            i ;80.C82


CONSULTANT

SC. CONSIS PROIECT S.R.L

SANDRU CRJSTINEl

.......‘  / ‘X

V '

. xonsis proiect;

■ ■■ *\ • ?românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4
LAHOTARAREANR.gg DIN 20.03.2013

Pruzenau ntivct se încheie ■ t conformitate cu prevederile Codului civil, in baza ins:!"i.ru .ii V ’■       ‘ U. ■

in 70». 5.’ /.a ... ut 4.0.2.20 i 3 îi a Hotărârii adunării generale a propre’ari’or :ir. -OdU dina 28.02.2. ’3.

Prezent i‘ contract se nehck in re următoarele partk

I. Asociația de proprietari nr. 59. cu sediul ir municipiul Bacau. str. A.ecu Xussu x.eâ r. .>2.vl56(. i.» m ”.    ■

RO.HCl;(.i BC :)..'4RO\od<F72«l deschis la CEC BANK BACAE cod t-scai U75o5<2 .-prczcnini.t j’ ' 2. EI ( v ( PETRI. in cu/.iatc de nresednte posesor ai actului de .denotate tip C. seria XC. ;;r 62.033 c.toerat c.c ?oi 2 Bucau « «... ds. 23-10.2008. domiciliat in Mun. Bacnu, str. Milcov. bl. 144. se D, et.2. ap. !2. Municipiul Bacau. județ./ d...it.. nn-ti-.da.a c* 0 .07, 954. in locaiilalen Griimazeslu jud. Neamț. cod numeric personal 5-07»)-O4-K 3). de.n,.i ... 1 eoni'1 , .■

și

l'jiît.oea adminisîraii' teritorială MUNICIPIUL BACAl cu sediu; r. Bacau . str. XU..\-.sc''t:.        .acț^ 3 .

.X*Un: 1'2.’* '58'849. reprezentat de dl. ROMEO STAVARaCHE. având lLtcț;a de Pr'mt.r a MumU1-’ ,’ai duhnit ' <. mi. vțncrfai Clcmentinti avand funcția de Director Executiv. Direcția Economica, dc.nimllă in cor ' iare Uniune udf i risirHh- teritorială

capitol; 0 1 Obiectul contrariului

\rt. .. X < mi.î .-«.redinp ză Unității administrativ-teritoriale stabilirea și efectuarea masi.ri.'.H- si act\.’' < <x se ’ s* srin. prvg. -ea. c.j.tracttirv. șt implementarea unu; proiect pentru iresvrca per formau.ei e ’.v.'ue.Le a > *. ui de K ct=. ' r 1-G se    \ • v Str. Vi.cuv. Mun. Bacau. în condițiile sî cu respectarea prevederilor G*’d.m2 se c' .mtj ui pa**»

Don.ei ii. .ic n./.e             L2 SpiiJhwvj              înifidi'iit» e/urgiiic.î.1 AK.Yr/7.. ..u . >    a». \ .T.uritur.

Xp-Tir. -c •      >. ăr.i uirubm a crașeîor - poli urban' de creștere. Programul Opcrafo’ j, Rcg\>. ;2 20i 7*20 ' ’(>!<•.


U \PiTOLl L li Durata contractului

W 2. U) i mtri’ciu. ’ii’.ră în * tgoare la data semnării lui de către ultima parte.

#2) ('ontutu.!. ‘ți păstrează xa.abilitatea păilă la recuperarea de căue unitatea pA.mtuiad-ariv • /:, r         . .-Voci -   .

:ir''ipri‘.îar■’. u. *-.:Mr ui”. proîc.'i ce revin acesteia cin urmă, conform clauzelor coutraciua.e

CAP ȚOLUL UI

Obligațiile pârtilor contractante

■Vi. U -C -.itiiiw ( ii'.îfț.î îdriiuistrariv* teritoriale sunt urmatourde:

ai. să tx.i.iîri. T. nume p«x>>n^. toate demersurile mile și necesare ubți* erîi ~r.u, ițhriî '•„* nn bursa ine p. nt’ii cresA -. vin'r' iamci energv ce n blocului de locuințe a tronsonului de bioc. ir. cun.’brm.iate cu prevederile Ghid alicit:‘.'uihti pentru Doiteniul de intervenție 1.2 - Sprijinite» investițiilor *n >.ixienir. energeticii u bhxmnlor . *K<.ii ie. Axa priiviutră 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a unișeior 00. urban’, cu cre.-icc. Ptugrars tpviii, > i\:î Regi oua. 20) 7.2013:

p . • ;j.;_ .* ,.c',k’i,e pe 'rofria răspundere pro’ectul imanțat prin Programe, pu ia ■■ *ui r.cgT- t 2<iON ;>■ 1 '.s. ’ineit^ntc i.2 Sprijinirea investițiilor ut efeiența energetică boc. uo- uc . c...a >.    ..i.uf rim ă

xp jt Jc/voliăril durabile a orașelor • poli urbani de creștere. kvce.;ret. a îfica.lut . urt-ima>» <e.         dhiduîta 5( licitantului:

ci ->.) .‘"„..r.; vu zaret.’lxrert'zei tehrivenc.ădir’r

dk cs 2..re realizarea li aportului de audît energetic (RAE);

 • e). sa asigure imocmirer documentației de avizare pentru lucrările de interver.Ce -ri mi v. u.:;. „probar '. LC-’'lbnr ..re înuicatoni tchnico-eccmotnici pentru lucrările de intervenție;

D. «5 asigure realizarea Proiectului tehnic (PI);

g). sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportu; de audit energetic, documentai» de ax ./«r pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiuni e relevante ale acestora) si .ndie;e .. idâionat la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-econom.ci, durută .ucrarî.o.- dc intcrxert’e si s-ji-a aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți: uderior fnafzfrj lucrărilor de rutix. tare re*re> documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

hi. s.i emită. în condiji le legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire s.'. ;■ .erior, ordini . e inceper..-■Lcrar.lor;

î i. să suporte toate chelti iei:le necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii:

j) să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție ! .2 Sprijinire -nvestițillor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durahuu ire.șeor noii urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013. executarea .ucrănlor de nterve<»țre kj. după contraunrea lirerăr lor de execuție, să întocmească și să transmită spre sv.mna.x- .-isocrețieî jcîi.. rditkna p*ezen.m contract ci indicatorii teiinîco-economici. durata mcrari'or ce inrervev.ie ș" valoarea ucrtlri!ot .. intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua pur; priv : cneltvie 1 e e’tgibîu. proiecta, ci;

Ik <1 asigure co-Cnanț* rea cheltuielilor eligibile tne proiectului finanțat în cid-u. ?rog’;;.*ij.ji Ope, na Rev • . 2007-20,3. axa prioritarii 1 Sprijinirea dezvoltării durabi.e a orașelor - pob urbani ue creștere*, domeniul r<\ j< intervenție i.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe*. în proee . de 40‘u. . reci pararea cllerioar de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de e -f nan tare cheltuielilor eligihile st tceliglbile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentu ui contract

m). 5â ,‘nîrțcze toate co.duriîe neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli tec igibre datori-ă dest.ua.!. spațiulu.-p'iiprictuie si cheltuieli leeligibilc in raport cu ordinul de cheltuieli afercii'. DM , 2 Sprijinii.. <i . ivesf.-ți :<>> :■ ciieicnpi cticr^efică blwurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de u ase ca ia proprie.ari t cheture » ■reelijri'ree ce ii rev 1 acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidi, ui so icîtar.i'.iJ re a.e C‘;.p o ui ui IX p-x/ertul contract;

11- <: ,’s'uure resursele Intitulare necesare implementării optime a proiectului. îr cordiț’.ie ranibuMrii u tcrkre..

» Air: 6G°.» din che-luidilc eligibile din instrumente structurale și de ,a bugete. de stat, respectiv cu recupet. . cie a asoc ații; de proprietari a unui procent de 20 %. reprezentând ra.a de co-finanțitre u cheltuieli o

Jri'bi'j u.c proiect lui ere revine acesteia, inclusiv a cheltuic nor neci.'gibi.v ore azute la literi m;. con.orr 1. va , îfi or Capii oh mi ' < Mecanismul de recuperare:

1; < n.r..i u: dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia. îr copie s„; .. forr-ret . -.ct-on.e .•

di -cu n -em prix înd lirerăr le de intervenție propuse, respectiv rea-izate:

p) . su organizeze recepti. ia t;rminarea lucrărilor si recepția finala dapa expirarea gttnndv ce bt na vxt cu

q) . după c.iz. daca pe piu :um il executării contractului de lucruri costul iHenc'K: s1 :ka.'.:.'u. cu respect; ea legis t .

dit ooineniul achizițî lor publice, sii întocmească șî să transmită Asociației spre :i '-0.1  e d semnare     I adiiion.,

pre/eu ul contract ci ;nt icatorii tehnico*economici. durata .ucrat’.or de interve. : e >j xtt.oare-a inia   .. lucrăr Iu* .

iikrreniie. 'mplieit -uiTcle fnale aferente cotelor de pan'c’pare ac ce or doua p;i.-p ;. ci eii.iic- (. e igîb k- .• proiec triuî'

b sa predea Asociația ca rea tehtrica a constricției, atuntî când aceasa exista. cor pretată ..’oni =•■ remsfa i

x- jmure:

s, să imn*! ere Asociație hi nuri le, echipamentele sau ristaiațule acifizițk ■ state prin pro.ee:.

t). s*i msiunte/e Asucinja asupra existentei oricărei situatîi de natura sa ti prejudicîe/c interesele, preremn si an ac'.f.mi,or întreprinse

\rt. Gbl reaiîilc A soc ariei ce proprietari, sunt următoarele:

<v. 1. ren or supunerii spr. aprobare, sa ist insuseasca, prin semnarea de act/e adiționare la prezci tui ce druci. ndicr.t . tehnico-cconomici, v: lor: le st durata de execuție aferente proiectului, stalul'te in docutncumiia tehnica:

b) ;n cazul in care den mțâ unilateral contractul, să constituie/ să transfere* l'itîf.’ji adm’n'strat.’v ’.eriîoriale sumei ci*":>punzeioare rare de co-finanțare a cheltuielilor p oieetului. ce rcxin Asoj oriei -c proprietari, cenri» < dispozițiilor (' apauh.atf ’ Mecanismul de recuperare:

ci. s:t von.'iituie să tra- sfere, conform dîspozqii'or Caphoit iui IX'. Mecanisimil ac retupe are. riî.ip. administrări leri.c ri.de sumele reprezentând contribuția Asociației ce pmprietnri sa chiMdeli e rerei'u <lc are or i,...ureii. at.e ' cu ur.i Jc:

- e iuivlik- neeiigib le reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerc'.iie si a apuc;., uikloi cu ■ Jm-ne decât locvî tfi ■ care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acest o re -. rcspecriv

- contribuția ia alic cheltuieli neeligibile ale proiectului» după caz» in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației Ia cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orict

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990:

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic ir

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau i Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-Eu Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional. Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale șl Turismului șî/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare f audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cat și pt durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale . Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor


primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unu' anunț privind posibilitatea consu tării acestora dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum pentru stabilirea cotelor de participare In sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare s

implementare a proiectului, privind:

I. indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de Intervenție fundamentate ir documentația tehnică a proiectului;

? cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

3. cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinări locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadru


proiectului;


d . sa o.icite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spaii; co-nercia.e. privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sur. suportate in totalitate de proprietari;

e\ sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, U maximum 30 de zile ucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate soUcita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. ia cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de interveni fundamentate in documentat.a tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unu A. administrativ - teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1). lit. n in prezentul contract.


CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de coniribuție proprii t Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivii OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxi ir. 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, în raport de sumele plătite de LAT si cotele-părți indivize din proprietate comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

  r 7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința:

  r i an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât


  de locuința;


 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonau.Guvernului nr. 92/2003 privind (.Iodul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările u4erioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului uU culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. t) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațPlor ce ie revin confort prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, tățâ de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si iar, îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare, reparații var. condiționează executarea lucrărilor de Intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonulu de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentaiiv tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractări: proiectului, dar înaintea începerii execuție lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prir prezentul contract, sau te îndeplinește necorespunzator,

CAPITOLUL VI Porta majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat. intervenit dup. încheierea prezeniu.ui Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale epidemii și alte everțimeme similare.

Art. 10, * l orta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioueaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. i I. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile vx H se cuveneau pârtilor pana lâ apariția acesteia.

Ari. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cincr zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) ztiv calendaristice de la data apariț ei. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră. în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. I' condițiile și tenneneie prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prir lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora rctioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va rtdreptul sa notifice celeilalte partî încetarea de plin drept a prezentuui contract, fara ca vreuna dintre parti sa poara pretind, celeilalte daune-înterese.

CAPITOLUL VU

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea panilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indepimh; daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - in cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare du primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fim z lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana 1a ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nclucratoare.

CAPITOLUL vin

Litigii

Art. i 8. - In căzui in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, eie vor fi supuse spre soluționare Instanțelor judecătorești competente din Romania

CAPITOLUL IX

Clauze finale

An. !9. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele ia forma de singular vor include forma ik aiurai si v icexersa, acolo unde acest lucru este permis de context»

'2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. An. 20. * Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiționai încheiat intre părțile contractante. An. 2’. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 46 din data de 28.022013. privind aprobare:, participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau. in cadrul Domeniul dc intervenție (DM1) l .2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritar,' I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regionn. 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 ■ ■ Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind venituri ie

- alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care foc parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

I Art 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana. Art 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25, - Prezentul contract a fost încheiat astazi. 14.032013, >n doua exemplare originale. ca»e unui pentru fiecare parte ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


NR. 59


Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau


Președintef LUCA PETRU

. DIRECȚIA ECONOfcHW*^ CLEMENTINA VINERICA Director Executiv


DIRECȚIA TȘHWICA CRISTINA BUZDUGAN Director Executiv J/, ///^ i ti '/

DIRECȚIA

ROXANA-GEORGU

Consilier J


. .. lă f                                    •   -•* '

I 1.^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ARABEI RADU        .


sr.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO