Hotărârea nr. 65/2013

Hotărârea nr.65 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.140, Sc. A - B - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr.140, scările A-B Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l905/14.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr.140, scările A-B Bacau - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • •  VALOARE TOTALA de 965,20 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 826,88 mii lei (inclusiv TVA),

 • •  Regim de inaltime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp) : 1644,40 mp

 • •  An construire : 1976

 • •  Nr. apartamente : 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire 98,05 kWh/mp si an

 • •  Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 921,38 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M 789,03 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr. 2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare

(indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT );

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

ART 5- Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 65

DIN 20.03.2013

N.O.P., P.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Ne {

LA HOTARAREA NR.gg* DIN 20.03.2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NltrXH 1458-11

68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA MILCOV NR 140.SC. A-B, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL municipiului

NICOLAE-OV1DIU POPOVlf?


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament:

STRADA MILCOV, NR 140, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

DALL

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSlS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI" STRADA MILCOV, NR UcSCARILE A-B, JUD. BACAU, MUN. BACAU

ARHITECTURĂ

EXEMPLAR NR.


S.C. CONS1S PROIECT 8.R.L.


LUCRAREA:


AMPLASAMENT:


OBIECT: BENEFICIAR: FAZA: PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR.|A>, SC. A-B,

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURI


Director General


Responsabil MlȘef ProiectVerificat


Arh. Cosmin Dinu ION


întocmit


Arh. Adrian ANDREI


A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Mllcov, nr 140, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1976

 • - regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 40

 • - aria utila totala: 1.644,40 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dlspusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru Infrastructura. Toate planseete (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(1) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s*au analizat condițiile privind traseul incarnărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 35 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

Este Interzisa copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentație) fârfl aprobarea scrisa a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 2

&

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 67

Luând In considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistemul structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dlspuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 35 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (doua) (trei); degradările structurale înregistrate In urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat In strada Mllcov nr.140 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1976. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Blocul se compune din 2 tronsoane, identice,dispuse unul in prelungirea celuilalt, care au dimensiunile in plan (9.96x21.24)m

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele.

înălțimile sunt:

subsol: parter.


cca. 2.00 m;

2.70 m;


- nivel curent 2.70 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe.

Pardoselile din Încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.


Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediu) pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobiiul are cate o intrare, pentru fiecare scara in parte, amplasata pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul in scări sunt de 150x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60 x 60 cm, 70 x120 cm, 150 x 120 cm, 220 x 120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor sunt realizat! din grilaj metalic si geam armat, si au inaltimea de cca. 0.90 m.


închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwlch, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm).

Finisatele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de van

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformați!, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă)

finisajele au fost afectate din 1976 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crâpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj,

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat tumat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se oaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie”, elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a acestora, si in zona aticelor.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton sau asfalt De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații,

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

ll

- tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele Inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarte din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de intretinere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de intretinere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrați astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neingrijit


Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se reallzeaza prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 116 - nu exista date

 • 2, Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic: Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2 b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.140, scările A - B- din punct de vedere al asigurării cerinței MA1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariel exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, ia care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel Incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.


Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din inchiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I


 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apel calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R mins0,55maK/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire șl de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea !or cu ventile de dezaerisîre, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.


S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante» utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5 *

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, tlnand seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentat!.


Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea incadrarii imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art.4 llt.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de Intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior

148,260

60075,05

7,01

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tampiarie performanta energetic

93,401

13949,65

19,01

c) termo-htdroizoiarea terasei

104,437

37455,79

7,92

d) Izolarea termica a pianseulul peste subsol

54,022

12306,03

2,92

TOTAL

400,140

123786,52

36,86

* Prețurile Indicate în tabel, nu conțin TVA;

”1 euro a 4.39 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mal 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

1, Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de Intervenție prevăzute la art 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de pollstiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de pollstiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptușiră termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profite de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zlncată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.


 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă buna la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavâ

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in generai clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

S- inbătraîrea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

- efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună inchidere a cercevelelor pe toc;

- prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

- îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

- etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, ia interior, a rosturilor cu tencuială;

- etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

- prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

* inlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimatului, etanșarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate indepărtăril apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie încălzit Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termolzolant dublu 4*16*4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor sl al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente si inchiderea de logil/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4*16*4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011),

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant low-e, termoslstemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propuși; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apel de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de inlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, Inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare sl cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, în funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

- creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmaret se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hidrolzolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculablla.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincatâ cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților,

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatil suplimentare la tavanul subsolului oe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dlblurl) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrarl retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dîbluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva,

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.Planseului de peste intrarea retrasa din olanul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) sl f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unîtati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

- cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau In canale speciale;

alte cabluri de curent) slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună ia suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

* vopsele sillcatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor, pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

- vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinîlice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

3- vopsele pe bază de rășini siliconice In dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termolzolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii,

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;


Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lenta a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi <1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxtdica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.


• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei,

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat In ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totala a Investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro ■ 4.39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 mai 2012)


Total: 965,20 mii lei,

din care:

constructli-montaj (C + M): 826,88 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise ia subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul generai)

2, Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnîco-economici al investiției

1. Indicatori valorici

965,20 mii lei

826,88 mii lei


0,502 mii Iei/m2(a.u.)


 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, Inclusiv TVA - total,


din care: constructil-montaj (C + M)

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise le subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica

(constructll-montaj/arla utila a blocului)

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a Investiției, in condiții de eficienta economica________________________8,58 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic_____________________________________161.249,72 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:_______________________________________________118.664,51 kwh/an

in tone echivalent petrol:_______________________________________________________9,72 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisâlor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_______28.481,01 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M: 1,167

-anul I (6 luni);

Este Interzisă copierea, multiplicarea §1 împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S R L. București 14

IO

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   427,900 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propletari: 40% din cheltuielile eligibile sl respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                       537,300 mii lei

Este Interzisă copierea, multiplicarea șl împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C CONSIS PROIECT S.R.L. București 15

1)

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,
Data: Octombrie 2012

o

OPISUL

documentelor anexate Ia documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.L

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 * Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/414           /<f

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                       Din:

în scopul:

1.1.1C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE CHN MUNICIPIUL BACĂU** -138 DE BLOCURI

Ca unoare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU___

cu domiciliul\sediul tu județul____________BACAU____________ localitatea____________BACAU____________

satul________________________• -                    sectorul —= , cod poștal------------:------------

strada_____________CALEA MARASESTI____________jir. _    6

sc. -■ ei - . ap. - , teL/fax _______________=________________ e*maii______________-______________

înregistrată la nr. _________2/414__________ din 22-05-2012 t


pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________:___________________________ sectorul            , cod poștal:______________:

strada_______________str. MILCOV_______________>nr> 140 bl__140

sc. B _ , et • _t ap. —,r_ T sau identificat prim______________________plan de situație

satul _________________________-_________________________.sectorul - .codpostai:_____________z.______________

strada                 str. MILCOV                 nr. 140   , ț>|,

sc. A > et_ • _r ap.,sau identificat prim_______________________plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008________

faza PUO aprobată prin Hotărflrea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012__________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții jepubticată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC


Teren șl construcție situate în Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în Indlvlzlune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală.’ bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Inclusă în UTR 9.

Terenul ae află în zona "A" de Impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DB LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+-4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂU”-138 DE BLOCURI                  __________________________

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferâ dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALB TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construirc/do desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Ohuz nr. 23 mun. BACAU jud, Bacau

tn aplicarea Directivei Căutatei 85/337/CEE (Directivi HIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi privite arapr* mutatei, modificai! prin Directiva Comiliuhii 97711/CB fi prin Directivi Constatai fi Pvlsmcntatai European 2flO3/35/CB privind participarea pubtattal la olabonroa lanurilor ptetrari fl programe In legfturs cu mediul ți tn edificarea, cu privire te participarea pubUcutal fi coceau! te jwtițte, • Directivei S3/337/CEB ți • Directivei 96/6VCB, prin cmtifioatxd de tutiatuim m comunici solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorial! de metapentra ca aceaata ii analizeze ți Udeddl, dopa caz,tecadraroaftwfacadreraa proiectatei teveatitiei pmbHsc^rinte In ttite proiectelor supuse evaluirii Impactului uupre meditai.

Împietrea prevederilor Directivei Constatai 85/Î37/CEH, procedura do emitere a acordnhri da mediu te deaflțoara dupft emitem cortificstukri de wbanteoa, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executorii lucrtritar da construcții te autoritatea adretaiatiițiri pnbtioo competente.

In vederea aatiafecerii cerințelor cu privire la prooadva <ta emitere a acordutai de medtin, autoritatea compotul! pentru protecția mediului atabilețte nuMctemnl mlgviril consularii publice, coutnlizirii opțiunilor publicului fi al formulirii unui punct de vedere oficte) cu privire te realizam investiției In acord ca rezutteteta consularii publice.

In aceste condiții:

Depd primirea prezentului certificai de urbanism, titulara} are obligația do a ie prezenta te autoritatea competent! pentru protecția mediutai ta vederea evalnirii inițiale a investiției fi stabilirii necesit!ții evatairii efectelor acesteia asupra meditai, tn urma evaluirii taițțsle a investițirise va emite setai administrativ al autoriUții competente pentru protecția mediutai

^^TtTsSâTalncarosutoritateacomptaritîpoatiuprotocțis m^S^suCH^^M^itateaevatairii efecteloriovoatițiri asupra meditai, soticitantal are obligația du a notifica acest fapt sutoritlțE administrației publice competențe cu privire te mcațmem cererii pentru autorizarea exeoUril tucriinlor de conatrocțiL

tn situația ta caro, dup! emiterea ccrtificatnhai da urbanism ori pe parotnul derullrii procedurii da evaluare a efectelor investiției asupra metalul, solicitanta} rcmmțl te intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt itttoritițM sdmtaistrețiri publice competente.

fetoemfr PdMifiVTE VIOLETA • CONSILIER

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții» sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte ftmciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

SD.T.AC.           □D.T.OK            QDTAD.

d) avizele și acordurile stabilitao prin certificatul de urbanism: dl) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


O alimentare cu apă

O canalizare

 • □ alimentaro cu energie electrică

 • □ alimentaro cu energie termici

d.2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu


0 gaze naturale a telefonizaro

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civili


Alte avizc/acorduri □


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de ..........lei, conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii^publicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr,

de la data deDupă această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină* în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direcț/prin poștă.

întocmit; PANA1NTE VIOLETA • CONSUIEU

4/ 4


Anexă la Certificat de urbanism nr. _____din ZfREGIM TEHNIC

Blocul de locuințe se află In zona de siguranță a unităților mlftare.

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri.

Funcțiunile complementare admise:

 • • Instituții publice, servicii sl alte activități nepoluante $1 servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pletonala si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edllitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

«locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări In cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

-construcții aferente echipării tehnico-edllitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: cai de acces carosabile sl alei pletonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiala.

SE SOLICITA REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACÂUM38 DE BLOCURI.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

fntocmh. PANAItfTE VIOLETA • CONSUJER

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scuru 1 i


^6      ' f,

i Zorwstiwfe??                              : l-35 - M - B " <1 - 1 - TV

rWtMiTtrH- Otohnnrea cwiifcamwi ae umnri-*m oe>u\» marcam [ tdTT&3 a         de iocuhle din Murecfxvl

Bacau-136 dg tjîocurt

*.***                      ♦ *♦* *                n <• •'<

BfMP*U

0«ne5cKr MUNICIPII* BACAU


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500 inun, Baraur str< Mllcuv, nr. 140, jud. Bacau (intravilan)

Denumire. Ob'merea certificatului de urbanism pentru reab^ure temea a blocurilor de tocmite d-n Mumcp iv 6 a ca u-130 de Woeun

i Scara

___1.500

uData

PLAN DE SITUAȚIE

c u. i

Amplasament Bacau.Str.M loov Nf mo jud

Bacau

1 09.2011

Benefidar MUNICIpiUt. BACAU

———---

------,----------— ——---„

4a

CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI

STR. MILCOV NIL HO, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


in mll tel / mii «ura te cursul BNR din date da: 01 mai 20121 Euro ■   4.3970 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea captatelor fl eubcaptatelor da cheltuieli

Valoare (fir* TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MUL»

MSEURO

MHLEl

MUL»

MU EURO

t

„la'

5

4 1

5

o

1

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHEL1UKU PENTRU OBȚINEREA fl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru 0.8.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

Enprepifore definire

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentate pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

o.ao

0.00

040

0.00

0.00

15

Amenajarea terenului

15,1.

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de uUBatl din amplasament, rttematttarl m vertfcate. drenate. ete.

12.02

2.73

2.05

14.00

3.39

Tatei 15

12.02

2.73

245

1440

349

15

Amenajlri pentru protecție mediului

1.3.1

Aducerea terenului le starea Inițiala, după demontarea schetetor

1241

2.52

2.M

15.39

3.50

Total 14

1141

242

245

1549

330

TOTAL CAPITOL 1

24.41

545

5.56

3050

549

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2,1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

0.00

0.00

0.00

o.6o

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.09

040

040

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE (^ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studi TOPO+GEO*StudkJ HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

040

040

040

0.00

35

Taxe centru ofalteierea de avi», acorduri st autcrixMM

.....034

.554

0.25

Total 35

1.00

043

044

154

0.28

34

Proiectare fi inginerie

3.3.1

- exoerttu tehnica                ....

—-

053

0.24

“  T24

0-28

3.35

- audttui energetic el elaborarea certtdcatulul de performante energetica aferent ettuattel existente a Nocutul de loadnte

0.00

0.20

0.22

1.12

0.25

153“

- certffcat da oeriNmanta aneroatfea la terminarea lucrertter

0.10

002

0.02

...........ț.1?

043

3.34

>1ntocmirea documentației pentru obținerea certMcaiului de urbanism el tritâor -. .           ........ .

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

. documentația da avizare a lucrertor de MwvenUe

1.50

.' 6.34

0.36

1.B6

3.3.0

* protoct tehnic, documentație tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor do intervenite, detaB do execuție, catete de sarcini al întocmirea documentației oenlrefcitalte

1.00

0.23

054

1.24

0.26

Total 3.3

4.50

1.05

1.10

5.70

140

34

Drabnture* crocedurtforde achWtte publici

0.00

“ d.oo

0.00

000

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

040

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectilul

0.00

C.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

6.66

0.00

Total 34

0.00

0.05

040

040

0.90

3.5

Asistenți tehnici

3.6.1

Spraveiherea execuției lucrărilor prin rflrijlnțl de lantltr

13.01

2.05

3.12

16.13

3.67

3.6.2

Asistenți tehnici din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

13.01

2.96

3.12

16.13

347

TOTAL CAPITOL 3

15.61

4.23

4.47

23.06

545


cwtocul4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA     '

4,1

ComtrocțHMtetep

4.1.1

ConaMc^Hnotal^l

626.15

142,40

150.28

776.42

17648

Tetei 4.1

526.15

142.40

15028

77842

17648

4.2

Montai uUtaja tehnologice

Total 421         O.Mj        O.toJ      0.00|         0,001        040

4.3

Utilaje, edifctemente tehnologica p funeflonate cu montaj

Total 44

0.05

0.M

0.00|        040

040

4.4

Utiteje firi montaj fi echipamente da tmneport

Total 4.41         0.M

0.00

0.9O|         O.Ooj        640

44.

Do(M

Total 44{        0,W|        0401      040|        O.io|        040

4.3.

Acfce newxporaie

Total 44

0.M

040

0.00

040

040

TOTAL CAPITOL 4

•26.15

14140

15028

77642

17646

CAPITOLUL 9 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organixerea de fentter

5.1.1

Lucrirlde construcții

18,26

3.70

3.90

20.16

44»

5.12

Cheltuieli conexa al OS

3.25

0.74

0.78

4.03

0.92

Total 5.1

1641

4.44

4.68

24.19

540

5.2

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

5X1

Comisioane, taxe fl cote legate

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 52

0.00

040

0.00

0.00

0.06

54

Cheltuieli diverse fl nepravixute

68.92

1822

16.06

82.98

1847

Total 54

6642

1522

1646

8245

18.67

TOTAL CAPITOL 5

86.42

1846

20.74

107.18

24.37

CAPITOLUL»

CHH.TUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE,TESTE fl PREDARE LA BENEFICIAR. ETC

9.1

Pregâtfraa peraoneiutul do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Probe tehnologice f 1 teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,3

Informare si publicitate

13.01

2.06

3.12

16.13

3.67

6.4

Cheltuieli de audlt financiar

9.75

222

2.34

12.10

2.75

TOTAL CAPITOL 6

2277

5.18

5.46

28.23

6.42

TOTAL GENERAL

778.39

177,03

186.81

969 20

219.91

Mi oro C* M </./+ t.3*2+4. t ♦ O * 4.7, l)

446.83

191.66

160.04

826.88

188.OS

întocmit arh, Cosmln IonSef Proiect


6798


Adriar

andrmi
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. MILCOV, NR. 440


Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

|

2

3

«

|

5

I

6

saptamana

t

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparați pereți ca strat suport

TERMOUOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator ia pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

■■ .

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează. Inclusiv aerisitoare și glafitri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenite

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalați (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparați, pregătire terasă ca strat suport inclusiv alice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare Ndroizoiatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

; GRCXUL ARHnEGfWR 1

!        6793       ?

ț ~arh.“Atlri3rrAndrei ’ “ .^wian      ?S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA:


AMPLASAMENT: OBIECT:

BENEFICIAR:

FAZA:

PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV, NR 140, MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

O- 4*1-* i-

AH 1458-11-68963/02.06.2011


BORDEROUPARTI DESENATE

1. Plan încadrare in Zona


sc.1/5000         A01

sc.1/500          A022. Plan de Situație

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc.1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan parter situație propusa scara A

sc.1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara B

sc.1/100

A06

7. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc.1/100

A07

8. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc.1/100

A08

9. Plan etaj 4 situație propusa scara A

sc.1/100

A09

10. Plan etaj 4 situație propusa scara B

sc.1/100

A10

11. Plan terasa situație propusa scara A

sc.1/100

A11

12. Plan terasa situație propusa scara B

sc.1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A

sc.1/100

A13

14. Fațada principala situație propusa scara B

sc.1/100

A14

15. Fațada posterioare situație propusa scara A

sc.1/100

A15

16. Fațada posterioare situație propusa scara B

sc.1/100

A16

17. Fațade laterale situație propusa scara A si B

sc.1/100

A17

18. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc.1/100

A18

19. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc.1/100

A19Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a SC CONSIS PROIECT S.R.L, București
Ml

Mt

n

**5S£ctM?**

NUMteMtUU

(UHU

MNncMiw

cuwi«

PROEGTAHT OENSUL

CONSIS PROIECT

R.C^MW3MW1095

WCATOI

MMMWMTUIA

WUUr*0C*nzA

_____ primăria municipiului MerCWt         BACAU

unwtt

Sewfcfl de proiectare penkuctiieciiMJide mwKtttfc*ReabBlaroe tainica • Uocurita de locuințe <fin MutUcipiul Bacau -138 deHocutT

MURE

SEMHATURA

OMCT

ARHITECTURA

Stada Mteov nr.140

PRCNEGTAT

MLMtMMoma

/L ’/L

VERfCM

MKGo*n*><M

KJMtA

PLAN DE SITUAȚIE

SEFPROCCT

Ml Atei ANDREI

ÎZxL

DAT*              idwu

EMMPUftM.

JAZAMCMCT

MMMtPMOeCT

■UMIIPlAWKt

Ml

MOOtf

0VRWCT

**SS?W

WBV&CiPCmA

PROMCTAMT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.J40/394 0/1965

«narai

ca«»

MFBUKlMrtlU

.norir_n   PRWARIA MUMOPIULUf

■EMEFKWC          BACAU

MJOWV

Barvfcil da protector» pentm obtediwdd» fcwaMntaabKana tamfca ■ btocwSot da locuința <fin MuntopU Bacau -138 da WoctoT

NUME

SEMNĂTURĂ

ARHITECTURA Strada M9cuv ni. 140

PNOECTAT

Arii MWm ANDREI

VEHHCAT

ANLCemMK»

fVWM

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

8EFM0CCT

Ml AMm ANDREI

OAIA                SCARA

10/2012              1:5000

EXDMMMt»

DAU.

MMMPWWCT

68963/02,063011

MMflPUXM

A01

GM Maofca a*u**a mlțiRmi 4         «XUNAM N»«aratoMa «Oft* a SjCCONSS PKMECT SJU. auoaart


ANEXA NR.2

IaHOTARAREA

nr..£5...........din^Q-.flP..-..2OI3.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe* str. MILCOV, nr.140, scările A-B, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M MU lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.140, scara A-B, -Bacau”

92138

789,03

 • •  Regim de inaltime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 1644*40 mp

 • •  An construire: 1976

 • •  Nr. apartamente: 40

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire: 98,05 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luniCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P


CONS1S PROIECT

DEVIZ GENERAL pentru lucmrH* de rwbllittm termica, fm PTh

STR. M1LCOV NR. 140, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mN tel I mll euro la curtul BNR din data cte: 22 Decembrie 2012

1 Suro* 4.5757 lei TVA 24%

Hf. ort

Denumfree capitolelor țl sabcaptteletor da cheltuteM

Valoare (firi TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

IMLEi 1

MOEURO

MU LEI

MUQ

HI EURO

“î-

2

~   L'~~l

4

5

6

7

PARTEA1

CAPITOLUL 1

CHELTWEU PENTRU OBȚJHEMA ff MMWUAMA TERENUL»

1.1

Obținerea terenuM

1.1.1

Teren pentru 04.

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

1.1.2

Expropriere defriNva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Socumentade pentru «propriu*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1,1

040

0.08

040

040

0.00

14

Amenajarea terenului

1.2,1,

Prega*** terenului prin demolări, demontări, dezafectări, debtsarL evacuări materialo răzuitele, devieri rețete do uMted dh amplasament, atetemeteart pe vertteate. droturi*, eto.

9.99

2.18

240

1249

2.71

Total 14

B.M

2.18

240

12.30

2.71

14

AmenaJM pentru protecția mediului

13.1

Aducerea terenului la starea inițiate, după demontarea schelete»

1241

2.71

2.95

15.39

3.35

Total 14

1241

2.71

248

154»

340

TOTAL CAPITOL 1

2240

440

548

27.78

0.07

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OEfiCTIVULUt s

2.1

040

0.00

0.00

0.00

0.00

22

040

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

040

0.00

040

048

040

CAPITOLUL 3

CHELTUELI PENTRU PROIECTARE Șt ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

StudH teren:

3.1,1

Studl TOPO*GEOeStudhl HIDROLOGIC

0.00

040

040

0.00

0.00

Total 3.1

0.01

040

0.00

040

0.00

34

Taxe oerwni obținerea de avize, acorduri al outerteote

100

6.22

044

124

047

Total 34

1.09

042

044

144

047

3.3

Protectare yl Inginerie

341

• expertize tehnica

1.00

622

0.24

1.24

0.27

3.32

- autetui energetic al elaborarea cediflcstului da performante energetica aferent situatei existente a blocului da foculnte

0.90

040

0.22

1.12

0.24

3.34

-cort»tedooor^rmanteenereofcaiate»mteamaL>cfur«or

Ho

0.02

042

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentatei pentru obOnema certficatetul do urbanism si avteator.                  .                  ..

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.34

- documentate do avizam a tatarfcr de Intervente

1.50

043

535

1.88

041

3.3.8

• pmted tehnic, documentate tehnica pentru autorizarea executori lucrartor do Intervenție, date* da execute, caiete de sarcini sl întocmirea documentatei pentru Iritate

1.00

042

044

124

0.27

Total 34

4.00

1.01

1,10

0.70

145

34

OraanlureoiNvctdwftordeachltllfe oubltc* .

0.00

o.oo

o.oo

6.00

0.00

Total 3.4

0.00

0,00

0.00

0.09

040

34

Consultant!

Consultante in domeniul managementului prefectului

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

040

0.00

0.00

0.00

040

34

? i i

34.1

Spraveflherea execute! lucrator prin tefelnf de fander

1242

2.71

2.98

1540

3.37

344

Asistenți tehnic! din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

1242

2.71

248

1540

347

TOTAL CAPITOL 3

18.02

344

4.32

22.34

448

••     CAPITOLUL*

CHELTUIELI PBNTRU INVE8TfTtA DE BAZĂ

4.1

Cons*uc**wtnle*|

4.1.1

CcxtriuețMnctetoR

59829

130.78

143.61

74200

18218

Total 4.1

59949

130.78

143.61

74200

10216

42

Montaj irtlri* tehnotoplro

Total 441         C.SO|         O.00|       0.041         04«|        0.50

4.3

IKaje. echipamente tehnologice «1 funcționate cu montaj

Total 441         0.00|        8.0»|      64o|        0 00 j        948

4.4

IMteje tM meniri *1 echipamente de rtneport

Total 441          0,00|

0.001      040l         0.00|        0.00

44.

Dotări

Total 451

0.001

0.001       Q40|         0.00|        0.00

4.6.

AeOre necorporaie

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

59049

130.78

14341

74200

16216

;                                          CAPITOLUL 5                                         •

ALTRCHILTUNtU     •

5.1

Organizarea de yander

5.1.1

LucrMdecoMtrwțl

15.52

3.39

3.72

1924

441

5.12

Chriutel conexe ai 03

310

0.86

0.74

3.65

0.84

Total 5.1

10.62

4.07

447

23.09

5.06

54

Comleloane, cota, taxe, ceata) creditului

5X1

Comtotoane, taxe fl cota legate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542

Taxe fnapocțle, ccnirol, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total «4

0.00

0.00

040

0.00

0.00

54

Cheltuiri dfveree yl neprevăzuta

63.88

13.96

15.33

79.21

17.31

Total 64

6328

13.96

1543

7941

17.31

TOTAL CAPITOL 5

0240

10.03

19.00

10230

2246

CHELTUKLi PENTRU PROM TEHNOLOGICE, TEBTE «1PRBDARB LA BENEFICIAR, ETC

8.1

ProgWtaa pereonaiuiui de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tetaotoflfceri toate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare al pubfcUte

1242

271

2.98

18.40

3.37

6.4

Chetutel da audN financiar

941

203

2.23

11.54

252

TOTAL CAPITOL 6

2173

4.75

542

26.05

5.69

TOTAL GENERAL

743.05

142.39

178.33

921.38

2QI.3*

Dfoan C+NffJ* /./*/♦4./44J+5,r.f)

43641

139.0*

152.72

789.03

172.44

Proiectant,

CONSIS PROIECT


Sef Proiect arh. Adrian Andrei


j M®WLAflHIT£CT!LOR

I - -

'       6798
CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-CĂU


aa


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr, 140, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

t        *

j     4.1

Informare șl publicitate

|         12,420 1

2,981

15,401

15,401

TOTAL CAPITOL 4

O |

12,420 |

2,981

15,-101

15,401

t'op.5 - Alte cheltuieli neefigibi/e

5.1

Alte cheltuieli neeliglblle, Inclusiv diverse și neprevăzute

I

90.756

1

0.000

0.000

90.756

TOTAL CAPITOL 5

90,756 |

0 |

0

0

90,756

696,317 [ _ 921378J

____J TOTAL GENERALNr. crt

denumirea răpi talelor și subcapitaleiar

CHELTUIELI NEELlGlBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

---

TOTAL- lei

Baza

rVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

>.>

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,240

0

0

0

1,2^0

1.2

Proiectare și Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

1.3

Consultanță

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

12,420

2,981

15,401

15.401

TOTAL CAPITOL 1

6.944

12.420

<5,401

22,345

; 2

Cap.2 <• Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și Instalații

126,361

518,485

124,436

642,921

769.782

2.1.1

Proiectul 1 (Milcav 140)

126,861

518,435

124,436

642,921

769,782

!

TOTAL CAPITOL 2

126,861

513,485

124,436

642,92 1

769,782

3 Cap, 3 - Cheltuieli privind or ganizarea de

3.1 î Organizarea de șantier

.....

13,624

■1,470

23,094

23,094

I Construcții și Instalații

3.1.1 I aferente organizării de șantier

15.520

3,725

19,245

19,245

Cheltuieli conexe organizării

3.1.2 de șantier

3,104

745

3,849

3,849

3.2 Cate legate

0

0

0

0

| TOTAL CAPITOL 3

O

18,624

4,470

23,094

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

i

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

921,378

a.

Valoarea neeligtbilă, inclusiv TVA aferent

224,561

b.

Valoarea eligibilă

696,817

il

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

503,288

a.

Contribuția solicitantului Ia cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

278,727

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligîbilc, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentiu AP

224,561

| MI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

418,090

I


Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

,! a

I Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

139,363

)

! b

| Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile j pentru locuințe (20%)

44,912

c

! Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile j pentru spatii cu alta destinație (100%)

o

I TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)                               134.275

I--„-------------------------------------------------------- -------- _ _ _ _____________i.............................


CONSULTANT

S.C. CONSiS PROIECT S.R.LPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABilI RADy-j

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Prezeniu'. contract se încheie n conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacr.. nr. 79054 din data 14.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr, 46 din data 28.02.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parii:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 59, cu sediul in municipiul Bacau, str. Alecu Russo 33, telefon 0234566060, cont 1BAX RO3ICECEBC0134RON0092724 deschis la CEC BANK BACAU, cod fiscal 14756552, reprezentata prin dl. LUCA C. PETRU, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 621033 eliberat de Politia Bacau la daii de 23.10.2008. domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov, bl. 144, $c D, et.2, ap. 12, Municipiul Bacau, județul Bacau, născut l.i data de 01.07.1954, in localitatea Grumazesti, jud. Neamț, cod numeric personal 1540701040039, denumita în continuare Asociația

și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediui in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacu. telefon: 0234581849. reprezentat de di. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau s' dna. Vinerica Clement na. avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ* teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Art. . Asociația încredințează Unității administrativ-teritoriale stabilirea și efectuarea masuri .or si acțiunilor ce se inipu pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 140. scara A si B Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMl) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Ari. 2. (11 Contractul intră în x igoore la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul îșl păstrează val abil Iuțea până la recuperarea de către unitatea administrativ* teritoriala de Iu Asociația d* proprietari a sume.or din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, in nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor ds. locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programa Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniu:

de intervenție i.2 -• Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare șl . prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . sa ..sacre realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . sfi asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

0. să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un ac. adițional la prezentu. contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumek aferente cotelor 'de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si. ulterior, ordinul de începere

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinire:

investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile fi orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional k

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regi oua.

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” domeniul major dc intervenție 1.2, „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cv recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract:

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului î:

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielile* neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV dîr prezentul contract:

nv să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de ia asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m). conform dispozijiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperarea

o) , să pună Ia dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, in copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de*intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adiționa, L prezentul contract cu indicatorii•tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ulc proiectuiui;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației .

vigoare;

s) . să transfere Asociuției bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect:

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupr..

acțiunilor întreprinse.

Art, 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa îsî insuseasca, prin semnarea de act/e adiționai/e la prezentul contract, indicatori:

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite în documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumdc

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, confere, dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care v;. cuprinde:

- cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu a'tr destinație decât locuința (care vor fi suportate In totalitate de proprietarii acestora), respecțiv

- contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cei reprezentând contribuit Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ* teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale Ia prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin S ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic ir

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezenianiitor Unitatiî administrativ teritoriale, Municipiul Bacau : Agenției de Dezvoitar%

Regională ADR N-E.f Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional. Regional dit cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului $i/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltări. Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cat și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare Ia avizierul asociației, a tuturor documenielo

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de ia Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehmco-economîci, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum s pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate i documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile st neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinați, locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadru proiectului;

d>. sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spati comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

e). sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, ir maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Ari. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate In documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unităț' administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplîcându-se prevederile art. 4, alin. I). Iii. b> din prezentul contract,

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeiIgtbile

Art 7 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( LAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxini 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de LAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

x- 7 ani de la dau înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința :

r I an de la data instlîntării proprietarului, pentru spatiile comerciaie/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită, și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5) In cazul aplicăriî art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului di-' cu pa Asociației de Proprietari

CAPITOLUL V

Încetarea contractului

Art.8. I) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți- a tuturor obligațiilor ce ie revin contor.-prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si Idn îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații can. condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonulu, de bloc:

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuție' lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a tî necesara punerea in întârziere, și dc pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate pri. prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturai, intervenit duph încheierea prezentului Contract ți care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră. în sensul acestei clauze. împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art, 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe tont perioada in care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. .!. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ix-' se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. .2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, in termen de $ (cinci zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zik* ca.endaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen dc 5 (cinci) zile calendaristice de ta încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii șî încetării cazului de forță majoră. condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți pri lipsa de notificare.

Art. 14. * Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, flecare parte va av,. dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre partî sa poala pretinde celeilalte daune-'nterese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea ceietialte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare dc primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17, - Daca notificarea su trimite prin fax, ea se considera primita in ziua în care a fost expediata, daca aceasta a fost z lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 8. - In cazul ;n care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, eie vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. -(I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural $i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20, - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre Dariile contractante. Art 21.* Fac parte integranta din prezentul contract armatoarele anexe:

anexa nr. I • Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 46 din da;a <le 28.02.2013, privind aprODiuei participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, în cadrul Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere. Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract. împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. * Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romanla.

An. 25, - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 14.032013, in doua exemplare originale, cate unul pentru flecare pane ambele avand aceeași valoare juridica.

Asoaiatia de proprietari


NR. 59


Unitatea administrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau

Președinte, LUCA PETRU
Director Executiv

K


DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Direo toj/ l^xecu tiv


/

DIRECȚIA

ROXANA-GEORG

Consilier


IDICA / MARȚUNEAC idic65632


co SECRETARUL NICOL


&/3

RASEMNEAZÂ, UNICIPIULUI BACĂU

OVIDIU POPOVICI