Hotărârea nr. 64/2013

Hotărârea nr.64 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.71, Sc. A, B  şi C - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 71, scările A, B si C, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l823/12.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 71, scările A, B si C, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 1.555,13 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.336,28 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) : 2.823,36 mp

 • • An construire : 1977

 • • Nr. apartamente : 60

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 92,04 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.545,48 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.327,95 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parii integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

PREȘEDJNTE DE ȘEDINȚĂ ABABtei&AțHJ


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 64

DIN 20.03.2013


N.O.P., I.M./R.T,/Ex,I/Ds.I-A-2

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEX ANEXA Nr. j

LA HOTARAREA NR.^ DIN 20.03.2013

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT NRTAH «58-11

68963 / 02.06.2011 EXEMPLAR NR.REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA MILCOV NR 71,SC. A-C, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI SSERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

.REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU - 138 DE BLOCURI' STRADA MILCOV, NR 71, SCĂRILE A-C, JUD. BACAU, MUN. BACAU

ARHITECTURA


EXEMPLAR NR


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT:

BENEFICIAR:

FAZA: PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR. 71, SC. A-C,

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1468-11 -68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURI

Director General


Responsabil MlȘef Proiect


O

Verificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREI&

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI"

Amplasament:

STRADA MILCOV, NR 71, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, nr 71, scările A, B si C

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul Investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

- anul construirii: 1977 - regim de înălțime: S + P + 4E


- număr apartamente: 60

* aria utila totala: 2623.36 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție


 • 1. Sltuatla existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurate sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 34 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.2


30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.


Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977,1986,1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.


conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" Indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 34 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei); degradările structurale inregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

dl) Economie de energie sl izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie sl izolara termica este următoarea :

Blocul situat In strada Mllcov nr.71 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1977. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje. Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din 3 tronsoane,identice, dispuse unul in prelungirea altuia. Dimensiunea in plan a unui tronson este (10.00x23.60)m.

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

cca. 2.00 m;

2.67 m;

2.67 m.


 • -  subsol:

 • -  parter

 • -  nivel curent

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt 2 guri de scurgere/tronson, interioare, pentru evacuarea apelor pluviale. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are cate o intrare, pentru fiecare scara in parte, amplasata pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal sunt de 140x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 60x60 cm, 90x120 cm, 150x120 cm, 210x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor sunt realizați din grilaj metalic si geam armat, si au inaltimea de cca. 0.90 m

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var,

• pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si wlndfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau placi de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apa. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1977 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate"), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie", elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o întreținere relativ modesta spre bine.


Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.Totodata, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, tot local, șarpante din lemn. Nu s-a observat existenta elementelor de tinichigerie (jgheaburi si burlane) aferente acestui sistem de acoperiș. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 8% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a panoului, in zona aticelor.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton si parțial asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectându-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

- zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si al băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata Inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

■ tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.


Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost inlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 6% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetil balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectat! din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3- 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 71 - nu exista date


 • 2, Concluziile expertizei tehnice si audltului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Miicov nr.71, scările A - C - din punct de vedere al asigurării cerinței "A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiel terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții", fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, în cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


 • 2.2. Audltul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrlsla Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetica a anvelopei șl/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tamplariei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant


dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafața tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/maK (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spâlarea/înloculrea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, inlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Ș*

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertiza!, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Audltul Energetic, sunt

in tabelulurmator:

Lucrări de Intervenție (prevăzute la art,4 llta) -d) din OUG nr.1 8/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a Investiției (ani)

a) Izolarea termica a pereților exterior (S1)

235.62

106897.02

6.06

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

125.88

19009.63

18.22

c) termo-hidrolzolarea terasei (S2)

187.90

66432.41

7.78

d) Izolarea termica a planseulul peste subsol (S3)

22.74

20195.18

3.10

TOTAL

572.14

212534.24

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro 3 4,53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012


A,3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute ta art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unul strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in

grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice șl permeabilă 4a vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala șl profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantâ in grosime de 3 cn^a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profila de intărire-protectiff'ăSecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă, Deoarece spațiul este insuficient, In această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemuluî si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, elimînandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplăriei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzâtoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din țeava

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • * nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • * posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tâmplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanicâ si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 0^ i6

siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

• înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie Cz încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafața tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplăriei existente si inchiderea de logii/balcoane cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).


Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatla aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplarle! se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitâtile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in

băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventllare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvări) acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculablla

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca Inaltlmea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este neclrculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la Intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistlren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistlren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatla verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseuI de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața Imobilului

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată , de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseulul de peste windfang/intrarl retrase din planul fațadei

Pianseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifiigat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Pianseului de peste intrarea retrasa din plănui fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de pollstiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la ari, 4 lit e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele

categorii


-unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curent! slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor /ua In considerare so/utii de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor,

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe baza de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele sllicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agent! atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivlnllice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele oe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, centru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

 • 3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de Intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat :

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției


(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 1 529.75 mii lei, V

din care:                                     z

constructii-montaj (C + M): 1 336.29 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 st 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a Investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnlco-economici ai investiției

 • 1. Indicatori valorici

  1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,  0.473 mii Iel/m2(a.u.)din care: constructii-montaj (C + M) (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 sl 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica (constructil-montaj/arla utila a blocului) 2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție_____________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție ..____________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________7.69 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic_________________________________________259872.38 kwh/an iz'

 • 2.5. economia anuala de energie'-_______________________________________________204807.09 kwh/an

in tone echivalent petrol:__________________________________________16,77tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________49154.70 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M; 1,163 anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurate si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                  741,168 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                       813,959 mii lei

Contractorul proiectării lucrărilor de Intervenție,


Data: Octombrie 2012


LS.OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I,

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de Intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 2/409         // * OG'

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.     &G Din:    ZT o&ZZ/

tn scopul:

1.1.1 C) REABILITARE TERMICA BLOC DB LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU' -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU _______________

cu domiciliul\sedhil în județul___________BACAU_____________ localitatea____________BACAU____________

satul_____________________:____________________, sectorul —2—, cod poștal----------:----------

strada_____________CALEA MARASRSTt_____________,nr. 6 ,bl____________:------------,

se. et,           ap. -     , teL/fax_______________=_______________t e-mail______________:______________,

înregistrată la nr.            2/409            din 22-05-2012

pentru imobilul - teren șj/sau construcții - situat ta județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ________________________:________________________ «ctorul     cod poștal:____________:____________

strada_______________str.MILCOV_______________ nr. 71 bL_______________ZI________________

sc. C -,eL *   - ap.         t sau identificat prin:________________________olan de situatie_______________________

satul _________________________*                        r sectorul cod poștal:              '_____________

strada_______________str.MILCOV______________,ir. 71 .bl__71________________

sc. B , el   , ap.    , sau identificat prim________________________plqn da situație_______________________

satul ___________________________:__________________________sectorul ■ . . cod poștal:______________:______________

strada________________str. MILCOV ___________ nr. 71 bl._________________71_________________

sc. A , et ‘ .f ap. "   , sau identificat prim________________________olan de situație_______________________

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008_______

faza PUO       sprobatfi prin Hotărârea Consiliului Local Bacău or. 84 din 13.04.2012_________________

ta conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren șl construcție situate în Intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor tn Indlvlzlune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuali bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, Inclusă în UTR10.

Terenul se află în zona "A" de Impozitare.

3 . REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNICPrezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”-! 3 8 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare si nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

ta aplicarea Directivei ComUtatai SS/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private aaupra mednlui, modificați prin Directiva Cooritiotoi 97/t VCE |l prin Directiva Conriliutai ți PartitnaxtuH European 2003/35/CE privind participarea publicatei te elaborarea otmautar planuri fi programa te legitare cu modiul ți modificarea, cu privire la participarea publicului fi accMui la jnatițifc a Directivei 8S/337/CEB ți a Dimtivri 9d/6 VCB, prin certificatul da urbenitm te comunici aolkntaaiuhji obligația da a contacta autoritatea teritoriala do mediu pentru ca acoaata ai înalta» fi rit doririi, dopa caz, tacadraroa/nrincadrerea proicctnW teveatitiri pakiica/private tn Uita proiectelor lupuae cvatalrii impactului anrpra modiuhi.

tn aplicarea prwadmiter Directivei Cooiiltatel S9/337/CXB, procedura do emitere a acorduhti do medio ae deaflfoua dup! omiterea ccrtiffcabttei do wbantat, anterior depunerii docntnontațM ponta autoritarei executării hâtrilor do comtrecțU li autoritatea idminiatnțiri pnbleo ocropetata

tn voderea aatiataorii cerințelor cu privire la procodura do emitere o acordata! do mediu, autoritatea compotenll pentru protecția mediului itabthfto mocniraml arigortrU coMultXrii publice, centralizirii opțiunilor publicului ți al formulării ustri punct do v etan oficia) cu privire la realizarea Invoatiției In aoord cu rea»kateto conauitlrii ptiblta

In ocMto condiț&

Dupl primirea praztanhri certificat do urbaaiim, titularei are obligația do a m prezente la autoritatea competent! pentru protecția mediului ta vederea evaluării inițiale a urveatițiri ți itabiiiril necreitlțH cvatairil efectelor accotria «upra mediului tn urm ovalulril Inițiale a inveaiițiri ao va emite actul admmnlrativ al autorii!ții competente pentru protecția modiului.


^^nnaEna$lHncân^utaritateacnnpctutipaîti^fffeG£anwdlnhintaE5ețtoneeeakataaovatalril sfintelortrrreaSțjri aropaa medtatai. aoticitentbi are obligația do a notifica accet tapt autorii!ții admmbtrațiri publice competențe ca privire la menținerea cererii poota autorizarea srecutlril fartrilor do ccnatrucțiL

In altaa|ta ta care, dupl emiterea certificatului do urtanitm ori pe parcunul dcrellrii procedurii do evaluare a afectelor inveatiției aaupra modiului, loUritantal renunți la tatoițta do naHzaro a taveatițiri, «ceata are obligația do a notifica ooeat fapt autoriilții admhtiatnțici publice competenta.

întocmii: PANA1NTE VIOLETA - CONSILIER


2/4

.l6'


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului» teren și/sau construcții, sau, după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică * D.T., după caz:

13 D.T. AC.                □ D.T.O.E.                 □ D.T. A.D.


d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică


d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu


(3 gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize/acorduri


□protecție civilă


□ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII


d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);


f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutitAchitat taxa de..........lei. conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții jepublicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.
de la data de

până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Întocmit: PANA1NTE VIOLETA • CONSILIER

4/4


---


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

>Scura î: 5,000
NoffMsncfafew’a ! I - 35 - 54 * B“xtni rftke (jbftmreo cefinkatuMi oe umafiisra oentru ițawdar» lerrrfcu ii iiSuixsfe» rJt iocuinlft dk bLn&pÂ4 Baca'j-138 dc blocat!.

■ ff» ■’-*

Sacrii

Senei? -ar MUMCippa BAOlJ


L<


|&am <

—;j 1  ...-^—■

F^xs:

[   1 &00G

/ .

C ’J.

toate

PLAN DE ÎNCADRARE! IN ZONA

109.2011

PteriM

| Formal

A4

G
Cenunirs. Dbt'f-erae certificatului de urbanism pa-tru reabilitare »« nuca a t loturilor da I ocumte din Munfcpiui Bacau*l38 de btccurl

Amplaj-j-ment BacatiStr.fAtcvNrTt jtxi Eeceu

Beneficiar MUN'ClPIUL BACAU


Blocul de locuințe se află In zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003.

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuința colective existente în blocuri cu regim mediu da înălțime P+4 niveluri                  t

Funcțiunile complementare admise:

 • • instituții publice, servicii sl alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna sl agrement (spatii verzi amenajate);

 • • circulație pietonaia sl carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnlco-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter Bber pentru alte funcțiuni, completări In cadrul trupului principal;

 • - investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii sl a confortului urban;

 • - modernizări, reparații sl întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnlco-edUitare;

 • - amenajări aferente locuințelor cal de acces carosabile sl alei pletonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de Joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;


 • - echipamente publice la nivel rezidențial sl de cartier creșă, grădinițe, scoli primare sl gimnaziale, licee, dispensare urbane sl dispensare policlinice, biserici parohiale.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, IN CADRUL PROGRAMULUI .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂUM38 DE BLOCURI.

Utilități existenta în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

din


Arhitect șc£ arh VASILE ALEXANDRU OEUMAN

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrării* da reabilitare termici, faza PALI

STR. MILCOV NR, 71, SCARA A, B, C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mit 1*1I mii auro la cursul BNR din date da î 10 decembrie 2012

1 Curo ■   4.5339 tel

TVA 24%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (ter* TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

IM LEI

MU EURO

muei

MULS I MS EURO

3

X

_

........«..............I -Ț—

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OSJNEREA $ AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Ob^narea terenului

1.1.1

Teren penbu O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14!

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

040

1.1.3

Documentate pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tetei 1.1

0.00

0,00

0,05

040

0,05

14

Amenajarea terenului

1AL

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri relele de uWtati din amplasament, sistematizări pe vertical», drenate. sta.

19.42

4.28

466

24.06

5.31

Total 14

1942

446

4.65

24.08

541

1.3

Amenajlrt pentru protec^e mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Tutei 1,3

124t

2.74

24*

15.39

340

TOTAL CAPITOL 1

3143

7.02

7.64

3945

1.70

CAPITOLUL 2

„  • . ’ CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBSCTIVULUI

2.1

0.00

6.oo

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

040

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE *1 ASISTENTĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studti TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

6.6a

040

040

0.00

0.00

34

Tex» centrucbtinerea titavtae. ««rduri sl mrtorteut» .......

04^

1.24

047

Total 34

1.00

042

044

144

047

3.3

Proiectare țl Inginerie

3.i.i

î40

0 22

0.24

1.24

047

3.3.2

- audtiul energetic sl elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situatei existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

042

1.12

0.25

“?3T

-certtest de Mrfomwnta enemetea ta terminarea ^ereritor     ....... ...

o.i o

0.02

0.02

0 12

O.W

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului do urbanism sl tutelar

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.$

-ctocumefttetedecvtrereakraarewdeinterrentio ...

1.50

.................0.33

036

1.06

0.41

3.3.0

- proiect leltnlc, documentate tehnica pentru autorizarea executării lucrarifor do Intervenție, detell de execuție, cetate de sarcini si întocmirea documentatei oentru «etate     . . . .

1.00

042

044

124

047

Total 33

440

1.01

1.10

5.70

146

34

Ofoaatzarea procedurilor do achiziție oubBcA

0.00

0.60

0.00

57®

Total 3.4

0.00

040

0.00

0.00

0.00

34

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.66

0.00

0.00

040

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.0

Asistenți tehnic*

3.6,1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlrițlnți de pntter

21.03

444

5.05

26.06

5.75

3.6.2

Asistent! tehnic! din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

21.03

4.54

545

2548

5.75

TOTAL CAPITOL 3

2*43

547

«.39

33.02

740


cApncon.*

CHELTUIELI PENTRU KVESTiTlAQE BA2A

4.1

ConstnicfUtetatețl

4.1.1

Coniirucț94nstetețl

1,61954

224.87

244.60

1,26433

278.84

Total 4.1

1,61634

22447

244.89

1,26433

27844

4.2

Montaj utUaje tohrwteglce

Total 43)

o.oo|

0.00|

0.001

6.001

6.00

4.3

UUtaje, echipamente tehnologico țl funcșonale cu montaj

Total 44 j

O.Oș]

a.ooj

_

0.00

0.06

4.4

Utitajo IM montai ți echipamente de transport

Total 4j|

640j

H

o.ooj

0.00

0.06

44.

DotM

Total 44

0.00

o.oo)

0.001

0.00

o.oa

4.6.

Active nacoipofata

Total 44

6.00

0.60

046

6.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,019.84

22447

24446

136433

27644

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

S.1

Organizarea do gentter

6.1.1

Lucrirl do construcții

2638

540

831

32.59

7.19

8.12

Cbeitulel conexa al OS

536

1.18

136

6.52

1.44

Total 6.1

3144

636

747

39.10

842

53

Comisioane, cote, ta», soitul creditului

53.1

Comisioane, ta» ți cote legate

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Taxa Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 53

0.60

040

0.00

0.60

040

63

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

107.60

23.76

25.87

133.67

29.48

Total 53

10740

23.78

25.87

13347

2948

TOTAL CAPITOL 5

13034

30.73

33.44

172.78

38.11

CAPITOLUL 6

CHELTUCLI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREOAAE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

000

0.00

000

63

Probe tehnologice țl taste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Informare sl publicitate

21.03

4.64

5.05

26.06

5.75

6.4

Cheltuieli de eudtt financiar

15.77

3.46

3.76

16.55

4.31

TOTAL CAPITOL 6

36.80

6.12

843

45.63

10.06

TOTAL GENERAL

1414.13

276.61

300.99

1,551.13

343.00

|          Dbt ort C+M(fJ+f.3+1+4>t+ 4.1+3. t. f)

1,077.65

237.69

256.64

1,33630

294.73

,,,, .r
GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. MILCOV, NR. 71

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

1

I

2

I

3

4

*

5

|

5

saptamana

t

2

3

4

5

8

7

a

9

10

11

12

13

14

15

10

17

ia

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparați pereți ca strat suport

TER MO IZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalaților si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmpiărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aensitoare și glafuri

Revizuire tâmplăne eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinidugerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare htdrouolatn ia terase si probe inundație inclusiv linichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseulu peste subsol

Aducerea terenului ta starea inițiala, după demontarea schelelor
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII .REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

AMPLASAMENT:STRADA MILCOV, NR. 71, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:   ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU FAZA:        DALI.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011


BORDEROUPART1 DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

SC. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan subsol situație propusa scara C

sc. 1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara A

sc. 1/100

A06

7. Plan parter situație propusa scara B

sc. 1/100

A07

8. Plan parter situație propusa scara C

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A10

11. Plan etaj curent situație propusa scara C

sc. 1/100

A11

12. Plan etaj 3 situație propusa scara A

sc. 1/100

A12

13. Plan etaj 3 situație propusa scara B

sc. 1/100

A13

14. Pian etaj 3 situație propusa scara C

sc. 1/100

A14

15. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A15

16. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A16

17. Plan terasa situație propusa scara C

sc. 1/100

A17

18. Fațada principala situație propusa scara A

sc. 1/100

A18

19. Fațada principala situație propusa scara B

sc. 1/100

A19

20. Fațada principala situație propusa scara O

sc. 1/100

A20

21. Fațada posterioare situație propusa scara A

sc, 1/100

A21

22. Fațada posterioare situație propusa scara B

sc. 1/100

A22

23. Fațada posterioare situație propusa scara C

sc. 1/100

A23

24. Fațada laterala situație propusa

sc. 1/100

A24

25. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A25

26. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A26

27. Secțiune B-B situație propusa scara C

sc. 1/100

A27

Kt

ta

1B

*nr,J^W*A

KMMOMMUM WWW

*SSSST

OM»

kmMtmm&A MUMIA

PROECTMrT GENERAL.

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

vw&m

WMFCKW

««O-AA-A

CCMHA

________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRAM

ServicS de pufoctam pontau oUecMI de ■nve»UIB:*RMbUaiea tonnice • btocurOor de locuinte (fin Munitiplu* Becau-138 de IXocuri”

HUME

ȘEVMATURk

CWCT

ARHITECTURA

Staada Milcov nr.71

PMMECTAT

AAAMn ANDREI

3

.E/U

WR FICAT

AHi.Com*> AX

r

&

PLAN DESTTUATTE

SEFPAOECT

AHLAMMAM)AE)

pr<7k

DATA                 SCAF

10/2012              1:50

0

OSWUfK

DAJJ.

MJK4MMC1

68963/024)6.2011

MNMtMANlA

A02

EM» tntooin optam, MdetesBaMk>vnmMMadoaMMM«H»Nntan*wiMaS.C£OltSt3PROCCr3JU-»■■■«■n

»

"•ssss?**

VBOTCAT

MjHgrtEMlUTWA

veșroflO»

MretATWVHHZA

PRCXECTANT GEWSUt:

CONSIS PROIECT

R.C.J4Q/39ri 0/1995

«TOM

W0WCAHW MB»

OMU

«aowownu1 nACMA

________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BENEFICIM.            BACAU

waiMc

Sewicfl do proiectam pentru obiecthnd de fmesfflftTRoabiltareo tanfca ■ biocurtor de locuinle din Mwntdfriul Beam -138 de blocuri1

NUUE

Ș£MMATURA

ARHITECTURA

Strada MBcovnr.7i

PMCrtECTAT

MlMriinAHtMD

/M'

VEKFCAT

Ml Coarnă «OH

r -

R/MA

PLAN DE ÎNCADRARE

PIKNECr

MLMMnMOKI

DATA                BCÂRA

10/2012             1:5000

'lUNKMCT DALA

mjMMtHKMCT

68963W2.06.2011

MMMfVWSA

A01

Ed1 MMMcaMra1. mOHtwi» aitnvninAMM BoaaarMWbn awceei tain • 8X.C0NSB PKMCTSJU. &<Md


românia

ANEXA NR.2


IaHOTARAREA

...........dinW23.t.2O13.


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr. 71, scările A, BsiC, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA )

Valoare C+M Mii Iei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.71, scara A, B si C -Bacau1 2

1.545,48

1.327,95

PREȘEDINTĂ g^EDINȚĂV7<\

ABABȚI^ADU,     '--./p- '

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXA Nr. xz

LA HOTARAREA NR.(fa DIN 20.03.2013


CONSILIUL LOCAL BACĂU

consis proiect

DEVIZ GENERAL pentru lucrările do reablHtere termica, faza PTh

STR. MILCOV NR. 71, SCARA A, B, C, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In mH fel / mM «ara la cursul BNR dkt data de: 22 Decembrie 3912

1Buro« 4.5757 lei TVA 24%

Nr.crt

Denumirea capitolelor *1 subcapltoiator da chattu leN

Valoare (teri TVA)

TVA

Valoare (Incfuelv TVA)

MNLS

meuRO

m4lei

MS LEI

MlEURO

f

2

3

4

3

7

PARTEA 1

CAPtTOUILI ..î

CHELTUIAU PENTRU QffptEREA gt AMENAJAREA TERWtU UN

11

Ofe0aorea terenului

1.11

Teren pontai 0.8.

040

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

Expropriere doOnNvn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documente ia pentru mpropriere

0.00

040

0.00

0.00

0.00

Totalii

0.00

040

040

0.96

0.00

1.2

Amom^erM terenului

1A1.

Pregetam terenului prin demolări, demontări, dezafectări, deHiart, evacuări materiete rezultate, devieri retete da utttaE <fti ompteaemenL tletemeittari pg tentate. drenate, tac.

16 99

3.50

3.64

1943

443

Total 14

1190

340

3.84

19.93

443

14

AmerwfU pentru protocfto mediului

14.1

Aducerea terenului la oferea Inițiala, după demontarea schelelor

1141

2.71

2.96

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

171

2.98

1649

346

TOTAL CAPITOL 1

2048

641

642

3542

7.70

CAPtTOLULl CHELTUIELI PENTRU ASOURAAEAimUTAȚlLOR NECESARE OBEICTfVULUI :

2,1

.... .........

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

.. . ... . ..

0.00

040

040

040

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.»

040

049

040

9.00

CAPITOLUL»

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ți MBTENțA TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Stud6TOPO*OEO*Studhi HIDROLOGIC

0.00

0.00

040

0.00

0.00

Totalii

•41

0.00

0.09

040

040

34

ta» centru sta toeree de avtea. acorduri oLeutoriuM

140

0.22

0.24

124

047

Total 34

1.09

042

044

144

047

34

Proiectare ți inginerie

3.11

■ emeritei tehnica

14Q

. 0.22

044

144

04?

3.3.2

• coditul energetic el elaborarea cartrttcotulul de performante energetica aferent aCuatiei extetonte a blocului do tocukrte

0.90

0.20

0.22

1.12

044

134

• coriint do oericrmonte enoroedca te iMminareotocreritot

0.10

.   J42

0.02

0.12

043

3.3.4

• întocmirea documentației pontai obdnarea carirtcatoiul do urbantem el a.tiolor

0.10

042

042

0.12

043

• documonteăadoovteareelucraritordenterrenBe .

...     150

....    0.33

046

1.86

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documeotalte tehnica pentru autorizarea executate lucrărilor do Intervenite, dotei do exocuEo, catete de sarcini al întocmirea documentatei pentru itetata                            -------

1.00

042

044

1.24

0.27

Total 34

4.10

141

110

5.79

14S

34

Oroeriuarea sroeedurftar do achtthfe oubilcO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 34

040

040

0.00

0.09

040

3.5

Consultanți

Comutarea In domeniul managementului protectuM

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

040

0.00

0.00

Total 34

0.00

0.00

0.90

040

0.09

3.6

Auto tonțâ tehnici

3.6.1

Spnvegharea executai lucrărilor prin rSrigto? <te tentat

20.90

4.57

5.02

2542

9.66

3.6.2

Asistente tehnici dh partea protectanMul

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Total 3.6

2040

4.5T

5.02

2542

546

TOTAL CAPITOL 3

2640

5.79

948

32.88

7.18


V tfAimtiLr"—

■> . • F

- '-><•

CHELTUIELI PONTAU WVE8TIȚ1A 08 BAZĂ     .

■- j.'i . ..••

4.1

ConstrocVMMttMI

4.1.1

CoMtrucțtostotefi

1.01441

222.13

243.94

1,26045

275.44

Total 4.1

1,01841

22X13

243.14

145*45

275.44

44

Montaj u*a)e tehnologica

Total 44|

«•!

0.08]

0.00|

_

0,00

4,3

UMaje, ocMpomenta tehnologice ți funcfoneie cu montaj

Total 44]

0,9«|

o.w|

040|

04*1

0.68

4.4

UVnfo IM montaj fl echipamente de transport

Total 441

o.w

M»l

0481

_

0.08

4,5.

DotM

Total 441

0.00

040

0MJ

040]

030

4.5.

Aethra necorporate

Total 4.»

640

0.88

0.08

0.0*

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,61141

22X13

24344

146035

27544

?                                       CAPITOLUL»

■■ ■                  altacnaltumu.

ț ■-<

11

Organizarea de fantter

5,1.1

Lwteitfeconelnjcțl

2112

5.71

647

3X39

7.05

112

CbeltaM conexe ai 08

542

1.14

1.25

148

1.42

Total S.1

3144

645

742

3847

84»

54

Comit Ioana, cote, taxe, costat creditului

54.1

Comisioane, taxa fi cote tegaie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

544

Taxa inspecție, contrai, caMate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 54

840

0.00

0.00

040

0.80

«4

Cheltuieli diversa fl neprevăzute

107.13

23.41

25.71

13X64

29.03

Total 54

187.13

2X41

25,71

13X04

29.03

|                                      TOTAL CAPITOL 1

13847

30£S

3343

171.71

37.53

capitolu

f ■ \          J

\ ' CHELTUSU PENTRU PROBE TBHNOLOGKîfi, TESTE 3JPRI DARE LA BENEFICIAR, 8TC'

5.1

PragHfM petaoMMui do exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologica fl teste

0.00

040

0.00

0.00

0.00

8.3

Informare al puNdiate

20.90

447

5.02

2532

5.66

8.4

ChoRuM de eudl Enancter

1547

3.42

3.78

19.43

429

TOTAL CAPITOL 1

36.57

7.99

8.70

45.35

9.91

TOTAL GEMEAM

144*41

272.38

299.13

1,545.40

337.74

Mt an C*M     t.3*2+4.i * 4,2* 9, t.t)

1,070.13

234.02

237.02

1,327.95

290.22Proiectant,

CONSIS PROIECT

Set Proiect arh. Adrian Andrei

OTO'AUĂiwJTâcîîLOR]

QJN ROMÂNIA


6798

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR.   DIN 20.03.2013

BUGETUL PROIECTULUI “Reabilitare termica str. Milcov nr. 71, scara A, B, C, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

— î„.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUG1BILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- iei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

-

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fi asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1.240

0

0

r

9

*,240

1.2

Proiectare ji Inginerie

5,704

0

0

0

5,704

f.3

Consultanța

0

0

0

0

’     1.4

Asistență tehnică

20,900

5,016

25,916

25,916

TOTAL CAPITOL 1

6,944

.....                   '.M

20,900

5,016

25.916

32,860

2 Cap.2 -Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

208,927

876,321

210,317

1,086,638

1,295,565

2.1.1

Proiectul 1 (Milcw71ț

208,927

876,321

210,317

1,086,638

1,295,565

| TOTAL CAPITOL 2

208,927

876,321

210,317

1,086,638

1,295,565

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

r**----

JJ

Organizarea de șantier         |

J 3

38,867

38,867

3.1.1

Construcții;/ Instalații aferente organizării de șantier

26,120

r2

32,339

32,389 j

3,1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,224

_

6,478

6,478

i

3.2

Cote legale

oT□

o

0

TOTAL CAPITOL 3

. o i

31,344 |        r.W

38,867

38,867

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.,

Informare și publicitate

20,900

5,016

25,916

..........

25,916

...................'

TOTAL CAPITOL 4

.........

.....«

20,900

25,916

5

Cap.5 - Alte cheltuieli nee/igibile

1 Alte cheltuieli neeilglbile,

5.1 | inclusiv diverse ți neprevăzute

152,272

0

L._    o

0

- '

!

152,272

............ j----------------------    - -■■ • !-. ------------

j TOTAL CAPITOL 5

_    ‘52,272

_____0

L................L

_JL

}     152,272

4

I

TOTAL GENERAL

368,143

949,465

;      227,872

1,177,337

î 1,545,480

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -Iei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

1,545,480

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

368,143

b.

Valoarea eligibilă

1,177,337

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

839,078

a.

Contribuția solicitantului la. cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

470,935

ț b-

j in

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

368,143

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

........... ..............—......

ș    706,402   1

ț

1

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

1 Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile i ! (20%) !

23S,467

b

> Contribuția Asociației de proprietari Ia cheltuielile neeligibile | ' pentru locuințe (20%)                                         |

73,629

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile J j pentru spatii cu alta destinație (100%)

0

TOTAL contribuție AP (Iei cu TVA)

L

309.096

CONSULTANT

S.G CONSfS PROIECT S.R.L SANDRUCRISTÎNEL


PREȘEDINTA ABABEI


Cțg$EDINȚA^y


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI B,


ANEXA Nr.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR.g£ DIN 20.03.2013

„ CONTRACT

Nr.^g?.„.^.S^.-..2OI3

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79049/5 din data 12.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr, 39 din data 13.02.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 84 Luceafărul, cu sediul in municipiul Bacau, str. Milcov, nr. 53, sc. A, telefon 0334404522, cod fiscal 10569934, reprezentata prin dl. BARCAN VASILE, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 820198 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.11.2011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov. nr. 55, bl. 55, sc. A, ap. 2. județul Bacau, născut la data de 16.10.1947, in comuna Colonesti, cod numeric personal 1471016040015 denumită în continuare Asociația

Și

 • 2,   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6. județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar ai Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului

Alt. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 71, scările A, B si C, Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 •-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare ia data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și.a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure imocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatori! tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . sa asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociatei Expertiza tehnică a clădirii» Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție» respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional Ia prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) . sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de Începere a

lucrărilor,

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 12 - Sprijinirea

investițiilor tn eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de Intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 12. „Sprijinirea investițiilor In eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțarc a cheltuielilor eligibile sl neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului In

proprietate si cheltuieli neellgiblle in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energeticii a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând ram de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Cqpfto/it/ttf ZK Mecanismul de recuperare;

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) , după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) , sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, arunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrau s

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu aha destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să puni la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990:

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului șVsau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale șl Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmisc de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare ți

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentale în documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul suinei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata, a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. bj din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. I) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recuperează prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >  1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executata de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art,8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, tara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a.indicatorilor tehnico-econcmici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune Interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu fși îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de Ia data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, in condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fora ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL Vil Notificări

Art. 15. * In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se foce prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fox, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a facut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era ne lucratoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale


Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art 20. - Modificarea prezentului contract se ftce numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. * Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. I - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 39 din data de 13.02.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 12 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

- anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fee parte integranta din acesta, reprezintă voința panilor.

Art. 23. • Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art 24. - Contractul va fl interpretat conform legilor din Remania.

Art 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 25.022013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.


Asociația de proprietari


Unitatea administrativ teritorială


NR. 84 Luceafărul


Președinte ,
DIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERICA Director Executiv 4;^


DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Directpz^ ExecutivDIRECȚIA ROXANA-GEORG Consili


Nr. 4ZZ... din Hat*A

A ?y.

/ * / -—•.....

PREȘEDINTE ©^ȘEDINȚĂ . ABABEI RApglX

A.

ONr.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI£T)/


1

 Regim de inaltime: S+P+4E

2

 • •  Autila totala (mp): 2.823,36 mp

 • •  An construire : 1977

 • •  Nr. apartamente: 60

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire: 92,04 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție: 6 luni