Hotărârea nr. 63/2013

Hotărârea nr.63 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe,  str. Milcov, nr.67, Sc. A, B, C şi D - Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 67, scările A, B, C si D, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l824/12.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualiaztă,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 67, scările A, B, C si D, Bacau” - conform Anexei nr.l

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 2.215,78 mii lei (inclusiv TVA), din care C i M -1.905,Olmii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp): 4231,05 mp

 • • An construire : 1980

 • • Nr. apartamente : 76

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire 76.13 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 2.092,68 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.798,72 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr. 2 si 2.1, parti integrante din prezenta hotarare

(indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofmantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART 5- Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

PREȘEDINTĂDE ȘEDINȚĂ

ARABEI RADU


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 63

DIN 20.03.2013N.O.P., P.L./R.T./Ex. 1/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAQAI/

PROIECT NR.: AH 1458-11

68963/ 02.06.2011 EXEMPLAR NR.

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI

STRADA MILCOV NR 67,SC. A-D, MUN. BACAU,

JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI' STRADA MILCOV, NR67, SCĂRILE A-D. JUD. BACAU, MUN BACAU

ARHITECTURA

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

AMPLASAMENT:

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR. 67, SC. A-D,

OBIECT:

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

D.A.L.I.

PROIECT NR:

AH 1458-11-68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.FOAIE DE SEMNĂTURI

Director General


Responsabil MlȘef Proiect


Arh. Adrian ANDREIVerificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREIDenumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI"

Amplasament:

STRADA MILCOV, NR 67, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 -68963/02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, nr67, scările A,B,C si D

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 76

 • - aria utila totala: 4231.05 mp

 • - parter: locuințe - scările A,B si C/spatii comerciale - scara D

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm),

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

in privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din din pereți structurali din beton armat/stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții;

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (doua) (trei); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al ai asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea : Din punct de vedere arhitectural

Blocul situat in strada Milcov nr.67 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1980. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje. Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din patru tronsoane, 1 tronson de colt in forma de L si 3 tronsoane tip bara lata, avand dimensiunile in plan după cum urmeaza:

 • -   tronsonul 1 : (18.00x18.71 )/11,40m;

 • -  tronsonul 2 : (10.60x23.35)m;

 • -  tronsonul 3 : (10.60x23.35)m;

 • -  tronsonul 4 : (10.60x23.35)m;

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 4 nivele.

înălțimile sunt:

subsol : parter: nivel curent


cca. 2.00 m;

2.70 m;

2.70 m.


Subsolul fiecărei scări are destinație tehnica. Accesul la subsol se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu o singura rampa.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si, parțial, cărămidă Bratca.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate 4 guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale, pentru fiecare tronson tip bara lata si trei guri de scurgere pentru tronsonul de colt tip L. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua intrări, la scările A, B si C, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioara. Scara D are o singura intrare , amplasata pe fațada principala. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 200 x 280 cm, respectiv 90 x 280 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 75x120 cm, 110x7120 cm, 140x120 cm, 200x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii balcoanelor sunt realizați din fasii prefabricate din beton armat cu grosimea de cca.8 cm, susținute de un grilaj metalic si au inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm).

Finisajele

T tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.


Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformat», fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate''), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se gaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai "medie1’, elementele pârând a fi afectate "de varsta" si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

La planseul de peste subsol s-a observat ca, local, stratul de acoperire cu beton a armaturii este degradat. Se vor remedia degradările conform normativelor in vigoare.

La data efectuării expertizei s-au constatat următoarele:

scara A - tronson de capat tip L - acoperiș tip terasa necirculabila;

scara B - acoperiș tip terasa necirculabila acoperita parțial cu o șarpanta din lemn cu invelitoare din placi ondulate din azbociment;

scara C - acoperiș tip terasa necirculabila; scara D - acoperiș tip terasa necirculabila.

Suprafața acestor șarpante totalizează circa 8% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire. Totodată, de-a lungul timpului s-a efectuat refacerea hidroizolatiei, local, cu diferite materiale, respectiv cu membrane termosudabile protejate sau nu cu ardezie, si/sau carton asfaltat.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a panoului, in zona aticelor.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton sau asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de anaiiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 67 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2 b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.67, scările A - D - din punct de vedere al asigurării cerinței "A1 -rezistenta mecanica si stabilitate" prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS Iii.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

EXEMPLAR NR.

138 DE BLOCURI”

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplărîei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dubiu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

221.81

116409.37

5.24

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

53.09

16459.94

8.87

c) termo-hidroizolarea terasei (S2)

326.83

112099.74

8.02

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

28.29

28571.41

2.73

TOTAL

630.02

273540.46

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

’1 euro = 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistîren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala și profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2, Înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt Insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături" din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lâcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 19/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapele mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de inchidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei :

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după inlaturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsolul scărilor A, B si C s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

La planseul de peste subsolul scării D s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona casei scării, restul spatiilor de la parter fiind spatii comerciale, considerate spatii încălzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrarî retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste Intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 îit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate ia apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:


pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de


ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusiv TVA); 2 215.78 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M); 1 905.01 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Indicatori valorici

1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  2 215.78 mii lei


din care:

constructii-montaj (C + M)


(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)


1 905.01 mii lei


1.2. investiția specifica


0.450 mii Iei/m2(a.u.)


(construclli-montaj/aria utila a blocului)

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție__6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție__3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica ________ 6.65 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic_________________________________________322111.88 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:        ____________________ 260755.15 kwh/an

in tone echivalent petrol:__________21.36 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________62577.23 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.163

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare - TVA inclus :

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                  999,468 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                     1.216,317 mii lei

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,


L.SData : Octombrie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

1. Conținut cadru D.A.L.I.

2. Certificatul de urbanism, in copie

3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/816 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                        Din:.

în scopul:

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Ca urmare cererii adresate de ________ MUNICIPIUL BACAU__

cu domiciliulXsediul în județul ________ BACAU_____________ localitatea____________BACAU____________

satul_____________         _____ ■-      _______________ r sectorul - , , cod poștal_______________:_______________

strada______________CALEA MARASESTI__________fnr._____6  ___,bl.____________z

sc— . - .......et. . ap. -     , tel,/fax . . ■                           _ e-mail                

înregistrată la nr. _______:   2/816              din 10-09-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat ta județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _________________________, sectorul             codpoștal: _____________z

strada ______ str. MILCOV_________________} nr, 67 t bl.__________________67________________

sc. D , et. " , ap.           sau identificat prin: . ;____________• plan de situație

satul __________________________'     ____________________, sectorul ~ codpoștal: _____________z

strada_________________st^ MILCOV________________i rir 67    »bl_________ 67

sc. C , et. . ap.           sau identificat prin:           ______________plan de situație

satul ...... .....................:___ sectorul ~ cod poștal: __________i

strada_________________str. MILCOV •_______________^nr, 67     . bl.______    ______67

sc. B T et. - , ap. - t sau identificat prin: ______________________plan de situație

satul ____________________________2___________________________ sectorul - cod poștal: ....___________z

strada_________________str. MILCOV________________67    , bl._________________67

sc. A . et - T ap.          sau identificat prin:________________________plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. __________250____/_______2008

faza_____PUC______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012__________________

în conformitate cuprevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii^epublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren și construcție situate in intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în indivîziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2O12 este zonă locuințe colective, Inclusă în UTR 9.

T ere nul se află în zona "A" de impozitare.

3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE. REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA. PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de           j

desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții          j

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - srilicitantul.se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacău

In aplicarea Directivei Consiliului 35/337/CEB (Directiv* EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificat! prin Directiva Consiliului 97/117CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe în legătura cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE ți a Directivei 96Î61/CSL, prin certificatul de urbanism se comunic! solicitantului obligația do t contacta autoritatea teritorial! de mediu pentru ca acețata al analizeze ți a! decid!, după caz, încadxarca/neîncadraroa proiectului investiției publice/private în Hat* proiectelor supusa evaluării impactului uupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 35/337/CEE, procedura do emitere a acordului do mediu se dwlXjoara dup! emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrurilor do construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

Dup! primirea prezentului certificat do urbanism, titularul ara obligația do a so prezenta Ja autoriiatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a myestițim ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției ao va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în caro autoritatea competent! pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul ara obligația de a notifica acest fapt autorității adminisfriției publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor do construcții.

în situația în caro, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția do realizare a investiției, aceste are obligați* * notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de‘carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); .

 • c) documentația tehnică - D.T., după ca2:

(3 D.T.AC.               □. D.T.O.E.                □ D.T.AD.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

H gaze naturale

H telefoni2are

 • □ salubritate

 • □ transport urban

■ Alte avize/acorduri

d,2) avize și acorduri privind:

□ securitatea lă incendiu

□ protecție civilă

□ sănătatea populației

d,3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructri,republicaiă, cu modificările si completările ulterioare, '

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism. *

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Funcțiunea dominanta - locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri. Funcțiunile complementare admisa:

 • • instituții publice, servicii si alte activități nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • • odihna si agrement (spatii verzi amenajate);                                     . ;

 • • circulație pietonaia si carosabila;

 • • staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • • echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban; ■

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: .cai de acces carosabile si alei pietonaia private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale,

--           licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

C :        SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4* ÎN

CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”.

Utilități.existente în zonă: energia electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

nr.                         din

PLAN DE SITUAȚIE

Scara I : 500

tnun. Barau, str. Milcov, nr. 67, jud. Barau            ? 5 /(? 7   £'/

(intravilan)                          '      '" ' /
CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PĂLI

STR. MILCOV NR. 67, SCARA A, B, C,D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mll tei I mii euro la cursul BNR din data de : 10 decembrie 2012 1 Euro ■   4.5339 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mll LEI

Mii EURO

MII L

Ei

Mll LEI

MII EURO

1

2

------3------

4

5

6

7

PARTEA 1

capitolul i

CHELTUIELI PENTRU O8fl NEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de uWltati din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

21.70

4.79

5.21

26.91

5.93

Total 1.2

21.70

4.79

5.21

26.91

5.93

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

34.11

7.52

8.19

42,30

9.33

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITARILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

I         0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENJÂTEHNICÂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEOrStudlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorlrstfi

1.00

0.22

0.24

1 24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1 24

0.27

3.3

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1 24

0.27

3.3.2

- audilul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

-certificat de performanta enerqetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- intocroirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție

2.50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenite, detalii de execuție, caiete de sarcini sl intocmirea documentației pentru (citație

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

6.10

1.35

1.46

7,56

1.67

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

OM

0,00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

29.98

6.61

7.20

37.18

8.20

3.6.2

Asistentă tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

29.98

6.61

7.20

37.18

8.20

TOTAL CAPITOL 3

37.08

8.18

8.90

45.98

10.14

CAPfTPLUL 4 CHELTUIELI PENTRU tNVEOTntADE BAZÂ

4.1

Construcții-! natala ții

4.1.1

Construcții-lnstalațil

1,464,72

323.06

351.53

1,816.25

400.59

Total 4.1

1,464.72

323.06

351.53

1,816.25

400.59

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

Tolal 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fâră monta] și echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotâri

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporafe

Total 4,6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,464.72

323.06

351.53

1,816.25

400.59

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

37.47

8.26

8.99

46.46

10.25

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

7.48

1.65

1.80

9 29

2.05

Total 5.1

44.96

9.92

10.79

55.76

12.30

5.2

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, (axe și cote legala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

153.59

33.88

36.86

190.45

4201

Total 5.3

153.59

33.88

36.86

190.45

42.01

TOTAL CAPITOL 5

199.55

43.79

47.65

246.21

54.30

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

29.98

6.61

7.20

37.18

8.20

6.4

Cheltuieli de audlt financiar

22.48

4.96

5.40

27.88

6.15

TOTAL CAPITOL 6

52.46

11.57

12.59

65.05

14.35

TOTAL GENERAL

1,766.92

394.13

428.86

2,215.78

488.72

DlncireC+M (f.2+f.3<-2+4.f<-4.2+5.t.t)

1,536.70

338.85

368.71

1,905.01

420.17

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. MILCOV, NR. 67

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

3

I

4

I

5

|

5

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hi

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și giafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și giafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Aplicare strat termoizolator La terasă

Aplicare hidroîzolatîi la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a pianseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

întocmit,


arh. Cosmin Ion
ONSIS PROIEC1


-Set Proiect,_________

; CRDWULARHnECTTLOR ț ariCa^flfWNftndrei

j 6798

---

i ărtjtectcu itîsi ia           I


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI" MILCOV. NR.67. MUN. BACAU. JUD. BACAU

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI"

AM PLASAMENT: STRADA MILCOV, NR. 67, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT; ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:           D.A.L.I.

PROIECT NR: AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

BORDEROU

PARTI DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan subsol situație propusa scara C

sc. 1/100

A05

6. Plan subsol situație propusa scara D

sc. 1/100

A06

7. Plan parter situație propusa scara A

sc. 1/100

A07

8. Plan parter situație propusa scara B

sc. 1/100

A08

9. Plan parter situație propusa scara C

sc. 1/100

A09

10. Plan parter situație propusa scara D

sc. 1/100

A10

11. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A12

13. Plan etaj curent situație propusa scara C

sc. 1/100

A13

14. Plan etaj curent situație propusa scara D

sc. 1/100

A14

15. Plan etaj 4 situație propusa scara A

sc. 1/100

A15

16. Plan etaj 4 situație propusa scara B

sc. 1/100

A16

17. Plan etaj 4 situație propusa scara C

sc. 1/100

A17

18. Plan etaj 4 situație propusa scara D

sc. 1/100

A18

19. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A19

20. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A20

21. Plan terasa situație propusa scara C

sc. 1/100

A21

22. Plan terasa situație propusa scara D

sc. 1/100

A22

23. Fațada principala situație propusa scara A

sc. 1/100

A23

24. Fațada principala situație propusa scara B

sc. 1/100

A24

25. Fațada principala situație propusa scara C

sc. 1/100

A25

26. Fațada principala situație propusa scara D

sc. 1/100

A26

27. Fațada posterioare situație propusa scara A

sc. 1/100

A27

28. Fațada posterioare situație propusa scara B

sc. 1/100

A28

29. Fațada posterioare situație propusa scara C

sc. 1/100

A29

30. Fațada posterioara situație propusa scara D

sc. 1/100

A30

31. Fațada laterala situație propusa scara A

sc. 1/100

A31

32. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A32

33. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A33

34. Secțiune C-C situație propusa scara C

sc. 1/100

A34

35. Secțiune D-D situație propusa scara D

sc. 1/100

A35PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000           / >
MS

M3

PROMCTAT

NUM&SC MhLATURA verificat

NU-M&’SfMNATuRA SEf PRQIfcCT

VERIFICATOR CKPERT

mvm&semivatura

CER/nTa

RErERATițXPEATljA nrjdaTa

proiectant general

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

VțPIFlCATOR

VERiF iCATCRr EXPERT

NUMISE MNaTURa

QtKINTA

ftE F CRAT/EMPLFC T LÎA nr,D*ta

gemepiciar    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

lLCRa«C

Servicii de proiectare pentru obiectivul de invesfitii.'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBJtCT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.67

PROIECTAT

Am Adnac ANDREt

/UJ

VE3fF<CAT

Arft CosmintON

PkANSA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROHCT

Arh. Adnan ANDREI

.

fiu/bJ

data

10/2012

S

1

GARA

5000

CxțMPLAR nR.

PROIECT

DAU.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMA« plan sa

A01

Es’e interzisa copierea, multe      si impoinuiarea documentatei tara aprobarea scma a S.C.COnsls PROIECT S.R.L. București--

MB

IC

j

NIAt&SEMNMVRA PHC<€CTAT

M1JM LlL UN AT1JKA ] Fi UM£/EțMNATURA VtMlfOT   ] S£F PRQ<CT

VERIF ICATOW CMFCRT

MUMt/&EMHATUKA

CERINȚA

RTF ERAT/tXPt K ■ IZA Nfi-OATA

proiectant general

CON SIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIF ICATOV EXPERT

NUM E /SEMNAT VRA

CERJNTA

«Cre RATOCPERTI? A NRi'QATA

beneficiar    PR^ARIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARț

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:‘Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 13S de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

Q&IECT

ARHITECTURA Strada Miîcov nr.67

PROIECTAT

Am Adnan ANDREI

VER^ICAT

Arh. Co^nnn ;QN

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

$EF PROJECT

Ai+i, Adrian ANDRtf

-Li-

DATA                SCÂRA

10/2012               1:500

EXEMPLAR Nft.

FAZA PRQiECT

d.a.l.i.

număr proiect

68963/02.06.2011

NJMAft PLANȘA

A02

E$tO intftfîisa Copierea,          -* si impnjmutarea âacvfrtentatiftt fata aprobarea scrisa a S.C CON&S PROIECT S.R.L. București


TAMPLAHEEFPBffADHPVC râNTACAUSUUajCEAM TSMOCOANTLCWnE


SUPRAIWFAREAT1CCU

j                    BALUSTRADA METALICA                          ]                            |

lAHmlMM          I

■ ■ ,U .....i ■ - - ■ -i ■■ -


HCHP6RE CU TAMPțARE t.VC. SI

3EAMTHNQPA(i(nPrV.G.OT)

TAMPLAREERCEMIADIN PVC PEKTACAMEWiACU (£AM TERMOCQUWUM-E

MCK1ERE CUTAMFIAREF.VX. SI GEAMTERMOPANfnP.V.CGT}

I

1 1 1

1 1

H-H

PVC.

1                     1      o

1                                                                  1

1..................

zi

1                                                                                                    1

H........................|...................

LflJ

P.V.C.

!                   !      a

!                                                                  1

I..................

j                                                 i

m

p.vc.

I                                                 1

!                   I      B

rCE

1

P.V.C.

1                                                        1

!                   i      a

1                                                                                i

itf|

SPATII COMERCIALE /Z

7777, //////

77 7/ 7

I


fATADA PRINCIPALA


$CARAA


SC 1:100

BAlCOHlHCtriSCUTAMPURlE EFDENTA DNPVCPEKTACAMERALA CU GEAM WCKZOUAT LOE

Etaj 3

PQUSTtREN EXPANDAT IGNFUGATDEtOCMffiOOT CU TENCUIALA MU-TlSnUT

E!aj2Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la toc li


I

Ml

NUM&XMNATURA PROIECTAT

NVME/3EWNATURA ViRlFîCAT

NUME/S&MHATURA SEP PROIECT

VERIFCATOW EXPERT

njmfjsemhatuaa.

CERINȚA

REF ERAT ,‘EXPE AT1ZA NftOAT A

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

verjfcatqa

vtftineATofc EXPERT

MUMELE MKATUHA

CEftlffTA

REFERaT-EXPERTLa NTVDATA

beneficiar-    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul 0e investiții :’Reabilitar ea termica a blocurilor de locuințe din Municipiu! Bacau -138 de blocuri*

nume

semnătură

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.67, scările A,B,C si D

PROIECTAT

Alt! Adrian ANDREI

/L-J—

VERIFICAT

Am. Coemln ION

!y-,

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA A PROPUNERE

SEP PROIECT

Artt Adrian ANDREI

DATA         |        SCARA

10/2012 1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

D,A.LÂ

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2012

NUMĂR PLANȘA

A23

POJSTR9IEJPAM1AT IGNIFUGAT 0£ 1601HCTE1AȚ CU TENCUIALA MULTISIRAT


BALCON ÎNCHIS CU TANPIWSE Er ATENTA OH PK PWTACAMSUU cugeamthîmokm«tlo#e


PANOU a0OPEA:RS BALCON CU

14,EZ DIN POUSTREN EXPANDAT

----ignifugai1 to’cm grosime

PARAZAPADA OlN TABLA

Z1NCATA-           ~jl u a

| P.V.C.|

1
FAȚADA PRINCIPALA

SCARAB

SCI: tOO


Grad de rezistenta la foc U

Ml

M2

M3

MUMCi^EUNATURA

PROIECTAT

NUM&SEMMATUKA VțftfMGAT

NUMB SEMN ATJRA S£F*TO£i*T

vîftlRCATOR,' cxpert

numbsemwatuRa

CERINȚA

R€F EftAT/EXPERTIZA NWDA r A

pAoecrw general:

j

1

<

CONSIS PROIECT

verificator

.                                                                        i

—V

R.C..J40/3940/1995

VER^lOTORr SXPERT

WJME/SEMMATURa

CERUTA

RțfERATTXPțqrCA NP.HAT*. j

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OfllECT

ARHITECTURA

PROIECTAT

Art Adrian ANDREI

fîf/i-

Strada Milcov nr.67, scările A,B.C si 0

VERIFICAT

Arft.Cosmln ION

FAȚADA PRINCIPALA SCARA B

SEF PROIECT

Ark Adrian ANDREI

^\j.~ 4.-

PROPUNERE

DATA

I

EXEMPLAR nr.

FAZA PROIECT

NUMĂR PROIECT

NUMĂR PLANȘA

10/2012

1:100

D.A.L.l.

68963/02.06.2012

A24

SUPRMN ALTARE ATIC CU+10.80


POJSTREN EXPANDAT ffiNIFDGATOE IHCMFROTEJAT CU TENCUIALA WJLTBTRAr +8.10.


WCHOaE CUTAMPLARIE P.V.C. SI

GEAM TERMCPAN (tTF.V.C.GT 1


+5.40

Xi' 7


MCKDEHE OJ TAJtPLARt P.V.C. SI
\jtfcwgE CU7MRAREPV.C. SI /

GEAM TERMQPAN (I7P.V.C.GT J


Etaj 3

Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


FAȚADA PRINCIPALA

SCARA C

SC 1:100


Ml

M2

M)

PROIECTAT

NLMS3EMN AIURA VERIPCAT

NUM&SEMNATURA SEF PROIECT

EXPERT

NUM&SEMNATVRA

CtRtNTA.

REFERAT/EXPERTlZA NR/OATA

PROIECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/394Q/1995

VERRWOP

VFWRGATOW EXPERT

ttUMEiSEMtUTURA

CțPINTA

Rt^ERATJț>PțRT12A NfVDATA

beneficiar primăria municipiului BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investttii:"Reabiîrtarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 13B de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Mflcov nr.67, scările A, B,C siD

PROIECTAT

Am. Adrian ANDREI

verificat

Arh. Cosrrin ION

!1+

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA C PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA         1        SCARA

10/2012 1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DA.L.i.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2012

NUMĂR PLANS*

A25

Este Fntei7i«i copiei». muinpncarea sl hnp^nuttrtM documentației fata aprobarea scrisa a S.C.CONSBS PROIECT S.RJL BuoirMflBALCON NCHIS CU WURE EFICIENTA DIN   P WaCamBM

CU GEAM TOMCGOLWT LOA-E


POLCTRHI EXPANDAT IGNIFUGAT DE Kt CM PROTEJAT CJ TENCUIALA MULTISTRATBALCON ÎNCHIS CU TAMPIABE

ErlCIfflTA DIN AtC PENTACAMEHALA CU GEAM TEBMCEOLANT LOW-EI

PY


AX

I*r"

1

1

FIX

1

Axi

r

y fix 1

-!

>

L


riciio TfflcuwjnurrmsT

Etaj 3


BALCON HCHSCUTANRARIE EFICIENTA DM WCPENTACAMERAU CU GEAM T6WC0UWT LOW-EEtaj 2FAȚADA PRINCIPALA

SCARA D

SC 1:100


Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


Ml

M5

M3

NU MfiZSEM NATURA PROIECTAT

MJM&5EUNATURA VERIFICAT

NIWE^EMHATVRA $£F PROIECT

VERIFICATOR EXPERT

NlW&SțMNATUR*

CERI MIA

REFERATJEXPCRTîZA NRWTA

PRQrECTAhTT GENERAU

<

S£>

' CONSIS PROIECT

VERfF iCATOft

1

R.C.:J40/3940/1995

VERTCATOW EXPERT

KUMDSEKWURA

REFEXATițXPERTlZA MftOATA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipkji Bacau -138 de blocuri*

..

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh, Adrian ANDREI

A ,       '

Strada Milcov nr.67, scările A,8,C si D

VERIFICAT

Arh. CoirrAi ION

*

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA O

SEF PROIECT

Arh, Adrian ANDREI

PROPUNERE

DATA

1         SCARA

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

NUMĂR PROIECT

MJ MAR PLANS A

10/2012

j         1:100

D.AL.I.

68963/02.06.2012

A26

Ests intaizlsa copiwrra, multiplicaraa sl Anpnjmutarea tfocumentAtlni !»r» atrcbarea scrisa g S C CONSIS PROIECT S R.L BuarmwA


ÎNCHIDERE CUTAMFVWEPVC.SI

GEA.M TERMOPAN (ITP.V.CGT)


pousmeiEmcAT I5MFUGATDE10CMPRPTE1AT CU TENCUIALA MULTISTRAT


TIMPURIE fflCBTTAOW PVC

PENTACAMERALACU GEAM

TERMOCOWNTLCW-E


BALCON HMSOnWtARlE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERALA CU GEAMTERMOEOLANT LOW-E


SUPRAfNALTAJțE ATTC CU EALUSTRADA METALICA

LA H 1MFAȚADA PodîERIOARA

SCARA A IÎNCHIDERE CHTAHFLAREPVC.SI

GEAM TEPMOPAN| ITP.V.C.GT)


FIX

IJ

L

R

FIX

I

I

C

FtX


POUST1REN EXPANDAT BNFUGATDE1U CUI PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


TAMPLAREffIDENTADW PVC

PENTACAMERALACUGEAM

TERMQEDUNT LOW-E


INCHBERE CUTAW’LABEP.V.C.St

GEAM TERMOPAN (ITP.V.C.GT)

Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Ml

M2

«J

N LWE/SEMMATVH eftfMECTAT

NUMlrSEUNATURA VERIFICAT

NUM&5EMXATURA SEF PftOECY

VERIFICATORI EXPERT

numg/sehnatura

CFR1WTA

ROTRATițX WOZA hR-DATA

PROIECTANT GENERAL:

4

F CONSIS PROIECT

VERIFICATOR

T

R.C.:J4O/3940/1995

VERIFICATORI EXPERT

NUMț/SEMNATURA

cerința

REFERATrEXPE RT1ZA N FVD ATA

BENEFICIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servirii de proiectare pentru obiectivul de investit!irReabilitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

PRCMECTAr

Arii. Adrian ANDREI

Strada Milcov nr.67, scările A.B.C si D

VERIFICAT

Art-, Ccsmft ION

p- -

PLANȘA

FAȚADA POSTERIOARA SCARA A

SEF PROIECT

Arfi. Adrian ANDRS

At-( ■

PROPUNERE

DATA

1             S

iARA

exemplar nr.

FAZA PROIECT

NUMĂR proiect

NUMĂR PLANȘA

10/2012

1 1:100

D.A.L.I.

68963/02.06.2012

A27

Este Interzisa copierea, multiplica rw si impaimutamfl documentatei fera «prob

■FM scriu a 3.C.CONSIS PROIECT S.R.L. București


+14.40


+ 1350

.. .

POUSTIR0I EXPANDAT

IGNIFUGAT DE 10 Cli PRQlțJAT

CU TENCUIALA MULTISTRAT


+11®


BALCONINOUS CU TANRARIE EFiQEffTA DIN PVC PENTACAMERALA CU GEAM TERMCCOIAW LOW-E


+_5.ao


MOTOBS 0UTAWLARIEP.V.C.S1

GE*MTB>MP>ANțfIP.V.CG')


4-3.50


BCHCERE O)TAMPLAfflEP.v.C.Sf

GEAM TERMQPANțTTP.VC.GT JSUPRAJNALTARE ATIC CU BALUSTRADA METALICA


PANOU ACOPEfaRS BALCON CU MfEZ P!H PQUSTTREK EXPANDAT îGNtFUGAT >0 cm GROSIME


FIX

4

[I

L

r

î

r

L                  .11      îi      J

k

-


1_________U________ÎL________1!________II.....T" 11        II.....1

t


—1

1

c.


MCHCEFE CUTAAffWEP,V.C.5r

GEAM rERUOPAN ț IP.VjCJGTT*FAȚADA POSTERIOARA

SCARAB

SC 1:100


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


Ml

M2

MJ

NUMDSCfcMATVRA PROIECTAT

NlM&SEMNATURA VBWHCAT

NUM&SEWJATUR* SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

MUMBSEWUT1JRA

CERINȚA

REFERAT^XPERHiA nR/DaTA

PRO IECTANT GE NE RAL;

<

f CONSIS PROIECT

VEWICATQR

R.C.:J40/3940/1995

VERTFrGATCW EXPțRT

WM&SWATW

cerința

REFERAT/EXPeRTlZA NRflJATA

BENEFICIAR-

PRfMARIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investi®Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau - 138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

proiectat

Arh. Adrian ANDREI

Strada Milcov nr.67, scările A.B,C si O

VERIFICAT

Arh. Cosmin rON

planșa

FAȚADA POSTERIOARA SCARA 8

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

SITUAITE PROPUSA

DATA

SCARA

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

NUMĂR PROIECT 1

NUMĂR PLANȘA

10/2012

! 1:100

D.A.L.I.

68963/02.06.2012

A28

Ei-a Interzisa copierea multiplica rea si împrumutare» documsntaW fere aprobare» scrsa aS.C.CONSIS PROIECT SRL. București    |


+14.40


SUPfMIWLTAREATICCU

BALUSTRADA METALICA

LA H irirn. IM                    I

t                                           ‘


(*PtXISTOENEXPWDAT IOTFOGATDEWCM PROTEJAT CV TelCUBU MULTISTRAT

PANOU ACOPERIRS BALCON CU MIEZ OM PCtISTIREN EXPA’OT


+10.80


BALCON INWS CV TWLARIE EFICIENTA DR PVCPEKTACAMERALA CUCEAMWOIZDLWT LOW-E


+BJO_

HCWtHIE CUTAMPIAR1E PVC. SI

GEAM ÎERMOPAH ț ITP.V.C GT)

+s_.5P_

+3..,50_

ÎNCHIDERE CU TAtffWE PVC. SI

GEAM TERMOFW (ITPVC.CT J

±M0_

-0.50
pic.__WCUDERE CU TWlARIE PVC. SI

I                         GEAMTERMOFANțrn’.V.C.dT)


Etaj'lPARTERClasa de importanta a construcției:


FAȚADA POSTERIOARA

SCARAC

SC 1:100


Categoria de importanta: C


Grad de rezistenta la foc II


U1

MZ

M3

NUME/SCMNATURA PROIECTAT

HUM&SEMNATURA VtRFICAT

NUM&SEMNATURA

SEFPPOTEGT

VERIFICATOR/ KXPÎRT

NUME/SEMNATURA

CEWTA

MFERATCXPERT1JA NR.BATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERF1CATDR

VERțPI QATORT

HUM&SEMNATURA

CERINȚA

HEFEIUTiEXPERTlZA NEGATA

beneficiar:    PRIMAR'AMUNfClPIUim

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:"ReabUitarea termica a Mucurilor de locuințe din Municipiul Bacau • 136 de blocurt"

NUME

semnătură

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.67, scările A,0,C si D

PROIECTAT

Arh. Aditan ANDREI

VERIFICAT

Arh. Casmln ION

■X—

PLANȘA

FAȚADA POSTERIOARA SCARA C PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian AGOREI

ZLulJ—.

DATA         1        SCARA

10/2012 1:100

EXEMPLAR NR.

faza proiect

DAL.I.

NUMĂR PROIECT

68963'02.06.2012

NUMĂR PLAMSA

A9QPARAZAPA3A 01N TA0LA ZINCATA


FOtSnREN EXPANDAT EMFUSAT DE 10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTOAT


BALCON WCHBCUTAMPLARE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERAU CU geamtermocolant LOWE


WLAR1E EHCIEWTLON PVC P&fTACAMEmCUGEAN TERMOCDUWTLOWE


+5.40

TAW4ARE STCIEKTA DH PVC

j

1

r

PENTACAMERALACUGEPM

L=±i

LJ

‘ j!

LJ

twoizouwtlowc


■]

r

LJ


FAȚADA POSTER IOARA


SCARAD

SC 1: 100


FIX

I

L


AX

l

FIX

I


HI ..

r,i

IL.I


wuwESTcero\oiHPvc PEnTACamERALACUGEAM TERMOZOLANTLOWJE


<

LI


pouyragi expandat IGHpJGATOE«CMP|L, cui'r&cu^ nuirarâ


Etaj 3 ;


QNS1S PRCKEC-l

S /./


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Ml

NUIvCSEMNATUrtA PROIECTAT

HUMEISCMNaTURA VERIFICAT

MA«S£MNATURA SEF PROIECT

VEÎWCATORi EXPERT

NUM&SemATjRA

CERINȚA

R^eftAT/EXWRTCA NftOATA

PROIECTANT GEMERAU

<

’ CONSIS PROIECT

VERFJCATOR

A

R.C. J40/3940/1995

VERIF CÂTOR/ SXPFRT

NUHGS6MFUTURA

GCMNTA

PEFEAAT/țXPERnZA NfcCATA

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investit»:"Reabilitarea termica a btocwllor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNA TURA

OBIECT

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh. Adfan ANDREI

A-l--X—

Strada Milcov nr.67. scările A,B,C si D

VERIFICAT

Artl. Cosrn+l fOH

J

PLANS Al

FAȚADA POSTERFOARA SCARA D

SEFPROrFCr

Affi. Adrian ANORET

L

PROPUNERE

DATA

1         SCARA

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

NUMĂR PROIECT

NUMĂR PLANȘA

10/2012

1 1:100

D.A.L.I.

68963/02.06.2012

A30

Eî’.ft htorrlw «xpwrsa, multipllțaîra si ImprumrtitBa dooim»nt»1W tara »P'O6Sr»a scris* 1 S.C.CONS1S PROIECT S.RL- Bucurași


5UPHAWALTARE AKC CU BALUSTRADA METALICA LAN rrwi. IM


+14:40

+IXS0


ÎNCHIDERE CU TAMPLARIE P.V.C. SI

GEAM TERMOPAN (ITP.V.CLST)


+_ip.8O


POJST1REN EXPANDAT IGMFUGAT UE TO CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT +3.10.


NOWERE CU TAMPLARIE P V.C SI

GEAM TERMOPAN l cp V.C GT)


+5.4Q


+3.50

-<z_ _

10.00

•iZ’.’—’T.....

-0.50FAȚADA LATERÂLA DREAPTA

SCARAA

SC 1:100


Cîasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Ml

M3

HUM&SEMNATUftA PROIECTAT

NUME/SGMNATURA

VERIFICAT

mumdsemnayura SEF PROIECT

VERIFICATOW EXPERT

N'JME/SEfcMATIJRA

CCWNTA

REFERAYjțXFSRHZA NFWTa

PR OIECTANT G E NE RAL

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERTFlQATOft EXPERT

NUME£EMwnjRA

CEWHTA

RBFERATiEXrcRTlZA NfVDATA

beneficiar    PRIMĂRIA municipiului

8ACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investițiiReabilitarea termica a blocurior de locuințe din

Municipiul Bacau - 138 de blocuri'

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada MHcovnr.67. scările A.B.C si D

PROIECTAT

Am, Adrian ANDREI

L- ’î’'

VERIFICAT

Arh.Cosmin ION

A \ ■

planșa

FAȚADA LATERALA DREAPTA SCARA A PROPUNERE

SEF PRO£CT

Am. Adrian ANDREI

DATA         1        SCARA

10/2012 1:100

EXEMPLAR NR.

FA2APR0CCT

D.A.L.I.

NUMĂR PROIECT

68963'02.06.2012

număr planșa

A31

Este interzisa copierea, ^uftiplicarea imprumuiam documentației fer® aprobarea aczfea a S,C.CQNSI$ PACtfECT 3.R.L. Bucurași!


 • • STRAT HIDHOtZOLATîE CALD - MEMBRANE

TERMOSUDABfLE, PROTEJAT CU ARDEZIE

 • > STRAT SUPORT HIDOIZOLATIE - SAPA ARMATA

 • • POLISTREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSITATE GROSIME 12 CM

 • > BARIERA DE VAPORI CU UN START MEMBRANA

TERMOSUDAB1LA                          SUPFtAINALTARE ATIC CU

i STRAT SUPORT EXISTENT                 BALUSTRADA METALICA

 • > PLANS^U ORIZONTAL DIN BETON ARMAT    LAHmin.lM

MONOLIT                      1
TAAffLARE EXWAOT WC ' PîNTACAMERALA CU GEAM RRM01Z01ANTL0WE


IZOLAREA SPAOLQR 9 golului TAMPLtf® cu POUSTREN EXPANDAT IGNTOGAT DE JCM PROTEJAT cu


POBSTREN BPANDAT

IGNIFUGATCE10 CM PROTEJAT CU 1ENCUIAL* MUJCTRAT


tamplarie eficienta pw pmc

■ PENTACAMERALA CU GEAM TERMOZOLANTLOW-E


* STRAT WIDBQgCMTTE CAU> -ME'vTBRĂNE TERMO6UDABILE. PROTEJAT CU AFCEZIE ■ STRAT SUPORT MtCOCOLATlS SAPA ARMATA

 • ► POUSTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT C€ înalta DENSITATE GROSIME IZ OM

BARIERA DE VAPORI CU UN +350 START MEMBAAKA      “

TERMOS UOA01A

 • > STRAT SUPORT EXrSTENT

R - PLANSEU ORIZONTAL ©N BETON U ARMAT MONOLIT


PARTER SOCII PCUSTlRffl EKIRJOAT bnîrjgstde it CMrttoTEurcu TENCUIALA MULTISTRAT


TAIfft/RIE EHdBfTA DIN WC PENTACAMEMÎACUGEAM TERMOIZOANTLOW-E


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


SECȚIUNE A-A


SC 1:100


M1

1

.. I

MZ

i

Mj

ftUME/£B*KTURA

PROIECTAT

VtRIFJCAT

NUME/SEMKATUFțA ȘEF PflOECT

VEMTK>TC*0 EXPERT

NUME/SEMN AJURA

cerința

REFERAT1EXPERT12A URCATA

PRO IECTANT GE NERAL:

<

CONSIS PROIECT

VERIFICATOR

R.C.IJ40/3940/1995

VERIFICATOR EXPERT

NlWSfMNATLW

CeraHTA

REFFRAT tXPERTlZA hfVDATA:

beneficiar-    primăria municipiului

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din     !

Municipiul Bacau -138 de blocuri*                I

NUME

(semnatura

OBIECT

ARHITECTURA

PROIECTAT j Am. Adrian AMDREt

Strada Milcov nr.67, scările A,B,C st D            i

VERIFICAT | Am. Cwmln FON

X—

PLANȘA

SECȚIUNE A-A SCARA A             i

SEFPROFCT 1 Arh. Aartarr ANDREI

SITUAȚIE PROPUSA               j

DATA

SCARA

EXEMPLAR UR.,

FAZAPROECT

NUMĂR PROIECT   |

NUMĂR PLftNSA    ■

10/2012

1:100

D.A.L.l       |

68963/02.06.2012 ,

A39    ’

Este intenta copierea, multiplicarea si imprumtrtarea «owmantetlel bre aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROSCTS.R.L. București


PANOU ACOPERIȘ BALCON CU MIEZ DIN POUSTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME


♦ STRAT HIOROIZOLATTE CALD - MEMBRANE

I TERMOSUDABILE, PROTEJAT CU ARDEZIE

I STRAT SUPORT HIDO1ZOLAT1E - SAPA ARMATA

POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSITATE GROSIME 12 CM

BARIERA DE VAPORI CU UN START MEMBRANA TERMOSUDABILA                      SUPRAXALTARE ATIC CU

STRAT SUPORT EXISTENT               BALUSTRADA METALICA H

PLANS EU ORIZONTAL OIN BETON ARMAT   LA H mim. 1M       ■ I

1                 LMONOLH_________!____                                        1 I

nKTniTmTTnTTnTiWTmmnTTiT^Ti

i
:PAMOU acoperiș BALCON CU F31EZDTN PQUSÎtREN EXPANDAT IGNIFUG AT 10 CM GROSIME PARAZAPADA DIN TABLA * ZINCATA JGHEAB SI BURLAN OW TABLA ZINCATAFARAZAPADA DIN TABLA ZINCATA


jcheab^lbuhian din tabla ZinCata


TANPLARE HXENTADIN PVC PEMIAOWERALACU GEAM TERMOEOLANTLCW-E


pojsrnei expandat IGNIFUGAT DE 10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


POJSTFENEGMMMT

IGNIFUGATOE10 CM PROTEJAT

CU TENCUIALA MULTISTRAT


TXMHjwEEFigarrAotHPvc PENTACAMERALACUGEAM lERMCCOANTLOW-E


IZOLAREA SPALEniW 9 GOLULUI TAMPLARJEI CU POLgnREHEXPAfflUT


1GMFUGATCE 3 CM PROTEJAT CU TENCUIALA NULTETRAT


TAMPLARIE BTCENTA DWPX

FENTACAMERALA CU GEAM TERMOECLANTLOW-E


PCTJSRRBJ EXPANDAT feNlPUGAT K M CU PROTEJA^ CU TENCUIALA MULTISTRAT


SOCLU POLfSTRENEXTPUDAT IGNIFUGAT DE 1(1 CMPRCTEiaT CU TENCUALAWU1STRAT


NUME/SEMWIJR* PPOieCTAT


mlime/SBmnatuiaa vtmncAT


PROIECTANT GENERAL:SECȚIUNE B-B


SCARAB


SC 1:100

Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II«IXCUMMU»* SSF PSOECT


CONSIS PROIECT

R.C.:J4OZ394O/1995


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


OERINTA


JftfiFERATtXPERTlZA WVDATA


VERIFICATOR
CERtMTA


Servicii de proiectare pentru obiectivul de învestitit:"Reabilî1area termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-138 de blocuri"


ARHfTECTTJRA

Strada Mîlcov nr.67. scarife A,B,C sr D


SECȚIUNE B-B SCARA B SITUAȚIE PROPUSA


NUMĂR PROIECT I

68963/02.06.2012 |

| Esto irtira sa topirea, multiplica r«a si knpmmuMnra documentației tara Boroturea scrisa a S.C.CONSIS PROECT SR L. BuctresS    |_


FAZA PROIECT


I

----J

NUMĂR PUANSA |


10'2012


D.A.L.I


A33


♦ STRAT HtDROLZOLATIE CALD - MEMBRANE j TERMOSUDABILE, PROTEJAT CU AADEZIE

i STRAT SUPORT HfDOtZOLATIE - SAPA ARMATA

i POUSTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA densitate groswe 12 cm ■?^UDE^R'CUUNSrTART ^^^PRAmTAREATICCU

,                                ©LUSTWWIW -]

■PLANSEU ORIZONTAL DlN BETON ARMAT LAHmin.lM

MONOLrr                                               i


cx?JGHEAB Sl BURLAN CM /

TARLA Z1MCAT*


POUsTIREN EXPANDAT GHIFUGAT DE 10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTBTRA*


EOLAREASPAIETLORSI GCLULUITAMPLARIE1 CU __ FOt t^nREN EXPANDAT " IGNIFUGAT CE 3 CM PROTEJAT CU TENCJALA MULTISTRAT


TAMPLARIE ERCENTA DN PVC PEXTACAMERALACUGEAM TERMOEOLANT LCWE


SOCLU POU$H®I EXWJMT i9ÎFiffiATl5EfflCMPHQT»T CU WUWAMULTOWT


SCARAC


SC 1:100


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


Ml

M2

MS

NUM&SEMNATVRA PROCCTAT

NUMBSEHNATjRA VERIF CAT

KUWSEW4ATUSA SEF PROIECT

VEWnCATORr expert

num&sewatura

CCRINTA

GtEFERATJtXPW'nZA NROAM

PROIECTANT GENERAL-

|

I

CONSIS PROIECT

VERFieATOft i

R.C.J40/3940/1995

VERIFCATW EXPERT

I

CEWTA

_

REFERAT/WERBZA NJTOATA


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


LUCRARE


PROIECTAT


NUME


Art). Adrian ANDREI


semnătură


OBTECTServicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau • 138 de blocuri"


ARHITECTURA

Strada Milcov nr.67. scările A,B,C si D


SECȚIUNE C-C SCARA C SITUAȚIE PROPUSA


VERIFICAT

Arh. Cotmln ON

PLANȘA

l SEF PROIECT ! Arti. Adrian ANDREI

|          DATA

EXEMPLAR nr.

FAZA PROIECT

număr proiect

10/2012

I          1:100.

D.A.L.I

68963/02.06.2012

I E-fl* interzfca copierea, multiplicarea ai împrumutare» documentației tara aprobarea sorta a S.C.CONS1S PROIECT S.R.L. București


număr planșa


A34


* STRAT HJDRCIZOLATIE CALD - MEMBRANE TERMOSUDABIE. PROTEJATCU ARDEZIE STRAT SUPORT HIDOfZOLATIE - SAPA ARMATA POUSTTREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSITATE GROSIME 12 CM

BARIERA DE VAPORI CU UN START MEMBRANA TER MO SU DABILA

STRAT SUPORT EXISTENT PLANSEU ORIZONTAL DIN BETON ARMAT MONOLITJGMHA B.SLBUBLALLDIN__:

TABLA ZIMCaTA


PCUSTWN EXPANDAT IGNIFUGAT DE Kl CM PROTEJAT CVTENCV


TAWWlEEnaENTKBHWC PENTACAMBWA OJ GEAM TERHOCOLWT LOW-E


HLAFEASMLETIORS GOIUUX TAJWARB CU PQLBTBEN EXPANDAT _ BNIFUGAT CE 3 CU PROTEJAT CU TENCUIALA MULTtSTRATSECȚIUNE D-D

SCARAD

SC 1:100PARAZVADA MN TABLA

ZINCATA

JGHEAB Șl OU DIN

' +13.50

TABLA ZINCA TA

TAMPLARfEETOENTa DtNPVC

PENTACAKRALACUSEAM

TEFW20UWTLCW-E

+.:o..8p

POUST1REN EWANWT IGNIFUGATDE10 CM PROTEJAT

+8.10

CU TENCUIALA MULTISTRAT

CCLAREA SPALETLOR S

GOLULUI TAMFtARtQ CU

PO.6TRB* EXPANDAT

' IGNIFUGAT DE 3 CM PROTEJAT CU THICUIALA MULTISTRAT

+5.40

TAMPLABE HWfTAOlN PVC

PENTACAMERALA CU GEAM TERMOIÎDLANTLCW-E

+3.50

P0LKJT1REN EXPANDAT

CU TENCUIALA MULTISTRAT

±C..OO

SOCLU P0L6T1REN EXTRUDAT

IGNIFUGATĂ wCĂTfRO'r&AICU

-0.50

TENCUIALA MULTISTRAT


BENEFICIAR:


PROIECTAT


VERJFtCAT,\Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II
CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


NUME


Arh. Adrian ANDREI


Arh, Cosmifr tON


SEF PR04ECT ! Arh. Adrian ANOREl


DATA


SCARA


VETOACATOR


TERtFICArORr EXPERT


PLANȘA


EXEMPLAR NR.MUM&SEMMATURA
CEWTA


I RDTRaTCXPPTHZA NJVDATA '


Serv icn de proiectare pentru obiectivul de investitii;"Reabffitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri"


ARHITECTURA

Strada Milcov nr.67, scări le A,B,C si D


SECȚIUNE D-D SCARA D SITUAȚIE PROPUSA


FAZA PROIECT


NUMĂR PROIECT


NUMĂR PLANȘA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

la HOTARAREA

nr..£&...........din^fi?x.Q3'-2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr. 67, scările A, B, C si D, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare       1

C+M       !

Mii lei           i

( cu TVA )      !

.................j

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.67, scara A, B, C si D -

Bacau”

2.092,68

1.798,72

i

i

i

 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •   Autila totala (mp) : 4231,05 mp

 • •   An construire : 1980

 • •   Nr. apartamente : 76

 • •   Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 76,13 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 luni

  PREȘElVlNl/fc DE

  ABA^EIRADU


ȘEDINȚ^ ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

<     ;                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

\ z                      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

DEVIZ GENERAL

pantru lucrările de reabilitare termica, faza PTh

STR. MILCOV NR. 67, SCARA A, B, C,D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

In ml) lei / mii euro la cursul BNR din data de : 22 Decembrie 2012 1 Euro ■   4.5757 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII L

El

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA!

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totai1.1

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri relele de ulihtali din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

17.82

3 89

4 28

22.09

4.83

Total 12

17.82

3.89

4.20

22.09

4.83

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.98

15.39

3,36

TOTAL CAPITOL 1

30.23

6.61

7.25

37.46

8.19

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studlu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri el autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1 24

0.27

3.3

Proiectare ți Inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- audltul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documeniatiei pentru obținerea certrflcakikjl de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

2.50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de Intervenite, detalii de execulle. caiete de sarcini sl întocmirea documentației pentru Hcltatle

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

6.10

1.33

1.46

7.56

1.65

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dlriglnțl de țantier

28.30

6.18

6.79

35.09

7.67

3.6.2

Asistența tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.8

28.30

6.18

6.79

35.09

7.67

TOTAL CAPITOL 3

35.40

7.74

8.50

43.90

9.59

6l

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Constnjcțil-in sta lății

4.1.1

Conslrucțil-lnstalațil

1.384.97

302.68

332.39

1,717.37

375.32

Total 4.1

1,364.97

302.68

332.39

1,717.37

375.32

4.2

Montaj ul3a]e tehnologice

Total 4.2|

O.OOl

o.oo|

o.co|

o.oo|

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și Funcționale cu montaj

Total 4.31

o.ool

0.001

0.001

o.oo|

0.00

4.4

Utilaje fără montai și echipamente de transport

Total 4.41

o.oo]

0.001

o.oo]

o.oo|

0.00

4,5.

Dotări

Total 4.5|

o.oo]

o.oo]

o.oo]

o.oo|

0.00

4,6.

Active necorporale

Total 4.6

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,384.97

302.6 B

332.39

1,717.37

375.32

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

35.38

7.73

8.49

43.87

9.59

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

7,08

1.55

1.70

8.77

1.92

Total 5.1

42.48

9.28

10.19

52.65

11,51

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

O.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2.2

Taxe Inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

145.06

31.70

34.81

179.87

39.31

Total 5.3

145.05

31.70

34.81

179.87

39.31

TOTAL CAPITOL 5

167.51

40.98

45.00

232.52

50 82

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREOARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

informare si publicitate

28.30

6.18

6.79

35.09

7.67

6.4

Cheltuieli de audit financiar

21.23

4.64

5.10

26.33

5.75

TOTAL CAPITOL 6

49.53

10.82

11.89

61.42

13 42

TOTAL GENERAL

1,687.44

368.83

405.03

2,092.68

457.35

Din an O M (1.2 +i.3 ♦/* 4. 1 + 4.2 ♦ 3. /. 1)

1,450.58

317.02

348.14

1,798.72

393.10

Proiectant,

CONSIS PROIECT


Sef Proiect arh. Adrian Andrei


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QXIDinBnpovjn

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 67, scara A, 13, C, D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- tei

Baza

TVA eligibila

f

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1,2.40

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginer ie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

__________<L

1.4

Asistență tehnicii

28,300

6,792

35,092

35,092

TOTAL CAPITOL 1

8,804

28,300

6,792

35,092

43,896

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bazo

2.1

Construcții și instalații

326,871

1,086,879

260,851

1,347,730

1,674,601

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 67)

326,871

1,086,879

260,851

1,347,730

1,674,601

TOTAL CAPITOL 2

326,871

1,086,879

260,851

1,347,730

1,674,601

3

Cap,3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

42,456

10,189

52,645

52,645

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

35,380

8,491

43,871

43,871

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7,076

1,698

8,774

8,774

3.2

Cote legale

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

42,456

10,IRQ

52.645

52,645 |

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

28,300

6,792

35,092

35,092

TOTAL CAPITOL 4

0

28,300

6,792

35,092

35,092

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, Inclusiv diverse și neprevăzute

206,200

0

0

0

206,200

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

80,246

0

0

0

80,246

TOTAL CAPITOL 5

286,446

0

0

0

286,446

I TOTAL GENERAL-__________!      422,f_2] I ’a!s3l9Î5.'......Z84T?4_'_           >. .7?’?^?°-'

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

2,092,680

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

622,121

b.

Valoarea eligibilă

1,470,559

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

1,210,345

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

588,224

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli nceligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

622,121

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂ (60%)

882,335

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)______________________

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile nceligibile pentru locuințe (20%)

294,112

108,37b

c

Contribuția Asociației dc proprietari la cheltuielile nceligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

80,246

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

482,733


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE'OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, în baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79049/4 din data 12.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 36 din data 13.02.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 84 Luceafărul, cu sediul in municipiul Bacau, str. Milcov, nr. 53. sc. A, telefon 0334404522, cod fiscal 10569934, reprezentata prin dl. BARCAN VASILE, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 820198 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.11.2011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov. nr. 55, bl. 55, sc. A, ap. 2, județul Bacau, născut la data de 16.10.1947, in comuna Colonesti, cod numeric personal 1471016040015 denumită în continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6. județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 67, scările A, B, C si D, Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urma, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt armatoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice â clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii.

indicatorii tehnicoeconotnici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

J). să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major dc intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

nt). să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe^ cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

n) , să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari} la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, or ice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

r) , sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1), Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa iniputemiceasca președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pc durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprieiari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrată -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeiigibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât iocuinta, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. I), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție propr ii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale “

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari,

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul în care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații cure condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese în cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le indeplineste necorcspunzator.

CAPITOLUL VI

Fort a majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12, Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, arc obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15, - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut în partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19, - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele ia forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 36 din data de 13.02.2013. privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 25.02.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari

Unitatea administrativ teritorială


MUNICIPIUL Bacau


NR. 84 LuceafărulDIRECȚIA ECONOMICA CLEMENTINA VINERI CA Director ^jcecutiv

Nr.


?F.... din

PREȘEDINTE i/e ședință ARABEI RAbu^f ț             '


Nr.


DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA /BUZDUGAN ExecutivDIRECȚIA ROXANA-GEORG Consiliăr JDICA

ȚUNEAC idic


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO