Hotărârea nr. 60/2013

Hotărârea nr.60 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov, nr.53, Sc. A, B, C şi D - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

Milcov, nr. 53, scările A, B, C si D, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului. Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice, a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.23 68/105 8/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Referatul nr.l820/12.03.2013, al Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 53, scările A, B, C si D, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 1.400,52 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.201,02 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) ; 3.547,84 mp

 • • An construire : 1980

 • • Nr. apartamente : 64

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 97,92 kWh/mp si an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 1.379,27 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 1.182,66 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1, parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofmantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de Proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

PREȘEDINTĂ DE ȘEDjNȚĂ A BABĂ I RADU \  \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA Nr. ț

LA HOTARAREA NR.60 DIN 20.03.2013

~l


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR.: AH 1458-11 68963/02.06.2011 EXEMPLAR NR.REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI STRADA MILCOV NR 53,SC. A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU

ARHITECTURĂ

RAPORT

DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


V ...

> l î ' .             “

AMtâi fiAAU \v ’\

fe I

ii !

■■■' /

, ■ /

V/


PROIECTANT

__                      Aacau

CONSIS PROIECT /jico^e

Șoseaua tancului nr.31 sector 2, București

Tel: 021/539 11 32 ; 021/539 11 33

Fax: +40-21-539 11 34, E-mail:consis@consis.ro


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI” STRADA MILCOV. NR 53, SCĂRILE A-D, JUD. BACAU, MUN, BACAU

ARHITECTURĂ


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.


Director General


Responsabil Ml


Șef Proiect


Verificat


întocmit


EXEMPLAR NR.


LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT: BENEFICIAR:

FAZA:

PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ’A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR 53, SC. A-D, MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURIEsther Gonzale^/L^EZ"


Arh. Adrian ANDREIArh. Cosmin Dinu IONArh. Adrian ANDREI
Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STRADA MILCOV, NR 53, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, nr 53, scările A,B,C si D

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de înălțime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 64

 • - aria utila totala: 3547.84 mp

 • - parter: spatii comerciale

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt , de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA 10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
 • 1. Situația existenta a blocului de locuințe:

  • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7                                            JS

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința intreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.


In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem mixt, de tip celular, din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe doua direcții; conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a IIl-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;


numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile ;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de înălțime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Milcov nr.53 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1980. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4 etaje. Parterul este destinat spatiilor comerciale, restul etajelor avand destinație de locuințe.

Blocul se compune din doua tronsoane, in forma de L, dispuse in oglinda, avand dimensiunile in plan după cum urmeaza:                                                  c

 • -  tronsonul 1, care cuprinde scara A si B : (42.09x19.92/7.48)m;

 • -  tronsonul 2, care cuprinde scara C si D : (42.09x19.92/7.48)m; Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 4 nivele, înălțimile sunt:

  - subsol:

  cca. 2.00 m;

  - parter:

  2.70 m;

  - nivel curent

  2.70 m.

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări metalice (tip vertical) prin intermediul unui chepeng. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o singura rampa.

Pardoselile din incaperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si, parțial, cărămidă Bratca.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate doua guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale, pentru fiecare tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional, prin intermediul a 4 pante/scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul o cate o intrare pentru fiecare scara in parte, amplasata pe fațada principala. Usa de acces in scări, a fost rezolvata din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golului de usa sunt 160x210 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 75x120 cm, 150x120 cm, 200x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are balcoane si logiî . Parapetii balcoanelor si a logiilor sunt realizați in principal din grilaj metalic, si parțial din zidărie (in special la balcoanele care au fost închise cu diferite tipuri de tamplarie). Aceștia au inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA 10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă)

- finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsai “medie”, elementele pârând a fi afectate "de varsta” si avand o întreținere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor.

La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor au fost refăcute de-a lungul anilor, parțial, cu diverse materiale hidroizolante, respectiv membrane termosudabile cu protecție din ardezie sau carton asfaltat. Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, s-a efectuat local acoperirea terasei cu șarpanta din lemn si invelitoare din tabla sau placi ondulate din azbociment. S-a observat existenta elementelor de tinichigerie aferente acestui sistem de acoperiș, respectiv jgheaburi si garguie. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 6% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită atat in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, cat si in zona de beton armat monolit.


Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate

atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;         a

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 35% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit,

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu ^amPlar'e din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.


Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3 - 2007).

 • 1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 53 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A

_

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.53, scările A - D - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.


Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:


S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie țkWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

257.87

70663.07

10.04

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

138.41

28251.54

13.48

c) termo-hidroizolarea terasei (S2)

293.73

106916.79

7.56

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

6.45

19556.06

0.91

TOTAL

696.46

225387.46

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.                        ,

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etansarea cu cu vata minerala si profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplâriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplariei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanîcă si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea

inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;                                             r

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in incăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profite metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-term o izolează planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • - riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

/ C?

- creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după iniaturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul

terasei.


In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului doar in zona intrării locatarilor, restul spatiilor de la parter fiind comerciale, considerate spatii încălzite.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de gîet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei


Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren mP expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.


Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu

peria de sarma , se aplica matare cu mortar.• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarîe, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusiv TVA): 1 400.52 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 1 201.02 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                   1 400.52 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                              1 201.02 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5,1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                          0.338 mii Iei/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție___________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________7.60 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic__347409.48 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________251948.40 kwh/an

in tone echivalent petrol:_______.________________________________________________30.90 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:_________52969.25 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.166

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

■ >< c

Defalcarea pe surse de finanțare (TVA inclus):

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   511,030 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                        889,486 mii lei
Data : Octombrie 2012

O


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie


 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenateROMÂNIA

județul bacau

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/404 din J

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.           Z?_________Din:

în scopul:

1.1.1 C) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE ÎN CADRUL PROGRAMULUI„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU” -138 DE BLOCURI

Ca urmare cererii adresate de ___________________MUNICIPIUL BACAU _________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU_____________

satul_____________________________Z._____________________________, sectorul_____z____, cod poștal _______________z---------------

strada_____________CALEA MARASESTI_____________pir__â_____,bl__“

sc.       . et.            , ap. -      , tel./fax _________________-________________, e-mail_______________:_______________

înregistrată la nr. __________2/404__________ din _ 22-05-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, sațul ___________________________:__________________________, sectorul ~ cod poștal:

strada_________________str. MILCOV________________t nr. 53    , bl.__________________53

sc. D , et. , ap.    , sau identificat prin:_________________________plan de situație________

satul __________________________z__________________________, sectorul ~ cod poștal: ______________:

strada_________________str. MILCOV_________________s nr. 53 bl.__________________53  

sc. C t eț, - f ap.,         , sau identificat prin:__________________________plan de situație

satul __________________________-__________________________> sectorul - cod poștal: ______________:

strada_________________str. MILCOV_________________t nr. 53 bl.__________________53   

sc. B „ et. ~    , ap. -    , sau identificat prin:__________________________plan de situație

satul ____________________________-___________________________> sectorul ~     , cod poștal: _______________:

strada_________________str. MILCOV________________(nr. 53 t bl__53_________________

sc. A , et. -   , ap. ~    , sau identificat prin:_________________________plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008_______

faza PUG______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012__

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiijepublicată, cu modificările si completările ulterioare,


SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren și construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în indivizlune.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă instituții publice, servicii, inclusă în UTR 10.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU"-138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții,

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI CAM 11-BACAU , str. Oituznr. 23 mun. BACAU jud, Bacau

tn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice fi private asupra mediului, modificat* pria Directiva Consiliului 97/11/CE fi prin Directiva Consiliului fi Parlamentului European 2OO3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fi programe ta legătura cu mediul fi modificarea, cu privire la participarea publicului fi accesul la justiția a Directivei 85/337/CEE fi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism io comunici solicitantului obligația de a «w****» autoritatea teritorial* de mediu pentru ca aceasta s* analizeze fi >1 decid*, după caz, tacadrarea/netacadrarea protestului investiției publice^rrivate în liste proiectelor supuse cviluării impactului asupra mediului.

tn aplicarea prevederilor Directivei Coruiliutoi 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu ie desfățoara dup* emiterea certificatahii de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

tn vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent* pentru protecția mediului stabilcfte mecanismul aaiguririi consultării publice, centralizării opțiunilor publicului fi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției fa acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului ta vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra modiuluL In urma evaluării inițiale a investiției se va omite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația ta caro autoritatea competent* pentru protecția mediului itabilețto necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

tn situația fa care, dup* emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procodurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”-138 DE BLOCURI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și au conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT,PROTECȚIA MEDIULUI CAM 11-BACAU , str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice |i private nupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE fi prin Directiva Consiliului fi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe in legătura cu mediul fi modificarea, cu privire la participarea publicului fi accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE fi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism ie comunici solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta «1 anatizeze fi ii decidă, după caz, tecadrarea/netecadrarea proiectatei investiției publice/private te lista proiectelor supuse evaluării impactului arap» mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei ConsiHuhii 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu ie desflțoars după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului atabilcfte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului fi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea invostițici te acord cu rezultatele conaultlrii publice.

In aceste condiții:

Dup! primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația do a se prezenta la autoritatea competent! pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției io va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația In care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilețte necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația te care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procodurii de evaluare a efectelor investiției asupra modhilui, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0 D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  O alimentare cu apă

  • □ canalizare

  • □ alimentare cu energie electrică

  • □ alimentare cu energie termică

  d.2) avize și acorduri privind:

  • □ securitatea la incendiu


  0 gaze naturale

  0 telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  □protecție civilă


  Alte avize/acorduri


  □ sănătatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............pana la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Blocul de locuințe se află în zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003.

Blocul de locuințe se află în zona de siguranță a unităților militare.

Funcțiunea dominantă a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

 • - zona cu instituții de interes public și/sau terenuri libere care prin adăugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • • locuire;

 • * odihnă și agrement (spații verzi amenajate și platforme pietonale aferente obiectivelor propuse);

 • • circulație pietonală și carosabilă;

■ staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • * echipare tehnico-edilitară și construcții aferente.

Utilizări admise:

Funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

SE SOLICITĂ REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4, ÎN CADRUL PROGRAMULUI „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂUM38 DE BLOCURI.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

....... 1 |

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1; 5.000 ! i


) Zona WutHate

J


NomencMtJra ! I ■ 35 - 54-B-d-1 -W
Derwmiîm: Cfohneree cenmcakMU oe urbanism pentru rwawuwe ;:îjnv,jra a btocxjikx de locuințe din Munk?piu! Baceu-138 de blocuri

-ir^essment: Hacsrv S*r.’*!r*r'',.!,fr.53. itsd Bacau

eswefkiar MUNtCIPiUL BACAU


Scara

1,5000

Data

09.2011

l,,,^,-<" ........

Formei

- -             . j


Faza:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


CU
PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500

mun. Bacau, str. Mikov, nr. 53( Jud- Bacau

(intravilan)
S+P+4


Sc. 8/Sc. A/


Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-13& de blocuri

Amplasament Bacau;Str.MMcov,Nr 53. jud Baceu

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU


Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Data

09.2011

Pnrmot

A4


Planșe.CONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI

STR. MJLCOV NR. 53, SCARA A, B, C, D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


in mii lei / mii euro la cursul BNR din data de : 10 decembrie 20121 Euro =   4.5339 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII L

El

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Oocumentatia pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitati din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

12.21

2.69

2.93

15.13

3.34

Total 1.2

12.21

2.69

2.93

15.13

3.34

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

24.62

5.43

5.91

30.52

6.73

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare și Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.221

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- a ud i tul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

- certificat de performanta enerqetîca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

2.50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

6.10

1.35

1.46

7.56

1.67

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de țantier

18.90

4.17

4.54

23.44

5.17

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

18.90

4.17

4.54

23.44

5.17

TOTAL CAPITOL 3

26.00

5.73

6.24

32.24

7.11


CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

■ i

4.1

Construcții-In sta lății

4.1.1

Construcțil-lnstalații

920.33

202.99

220.88

1,141.21

251.71

Total 4.1

920.33

202.99

220.88

1,141.21

251.71

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

920.33

202.99

220.88

1,141.21

251.71

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

23.62

5.21

5.67

29.29

6.46

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

4.72

1.04

1.13

5.86

1.29

Total 5.1

28.34

6.25

6.80

35.15

7.75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe șl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

97.09

21.41

23.30

120.39

26.55

Total 5.3

97.09

21.41

23.30

120.39

26.55

TOTAL CAPITOL 5

125.43

27.67

30.10

155.54

34.31

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR» ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

18.90

4.17

4.54

23.44

5.17

6.4

Cheltuieli de audit financiar

14.17

3.13

3.40

17.57

3.88

TOTAL CAPITOL 6

33.07

7.29

7.94

41.01

9.04

TOTAL GENERAL

1,129.45

249.11

271.07

1,400.52

308.90

DlncinC+M (1.2+1.3+2+4.1+ 4.2+5.U)

968.54

213.65

232.46

1,201.02

264.90

Proiectant,

CONSIS PROIECT

întocmit arh. Cosmin IonSet Proiect arh. Adrian Andrei

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. MILCOV, NR. 53

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

|

2

|

3

4

|

5

|

6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLARI E

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

CMProiect,


6793


Adrian

//

C'ijU ii iewOSîari


i. Adrian Andrei


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

AM PLASAMENT: STRADA MILCOV, NR. 53, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:           D.A.L.I.

PROIECT NR: AH 1458-11 -68963/02.06.2011

BORDEROUPARTI DESENATE

1.

Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3.

Plan subsol situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A03

4.

Plan subsol situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A04

5.

Plan parter situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A05

6.

Plan parter situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A06

7.

Plan etaj curent situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A07

8.

Plan etaj curent situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A08

9.

Plan etaj 4 situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A09

10.

Plan etaj 4 situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A10

11.

Plan terasa situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A11

12.

Plan terasa situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A13

14. Fațada principala situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A14

15. Fațada posterioara situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A15

16. Fațada posterioara situație propusa scara C si D

sc. 1/100

A16

17.

Fațade laterale situație propusa

sc. 1/100

A17

18.

Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A18

19.

Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A19

20.

Secțiune C-C situație propusa scara C

sc. 1/100

A21

21.

Secțiune D-D situație propusa scara D

sc. 1/100

A21
Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 1M2

M3

NUME/SEMNATURA PROIECTAT

nume/semnatura

VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

R EF ERA7 /EXPERTIZA NRDATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUM E/SE «NATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA nrcata

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ofcNfcrlvlAK.

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau • 138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

08IECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.53

proiectat

Arti. Adrian ANDREI

Ll~

VERIFICAT

Arh. Cosmic ION

y-:-

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROtECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA                  S<ÎARA

10/2012              1:5000

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAU.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A01

Este interzisa copierea, muHrplicarea si imprurnutarea documenlatiei fara aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROIECT S.R.L București<«(/;

cădi

te?

pil


Ml

MB

M3

NUME/SEMNATURA proiectat

NUM&SEMNATURA VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

R EFERAT /EXPERTIZA NRiOATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

N UME/SEMN ATURA

CERINȚA

R EFERATJEXPERTLZA N ROATA

»    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEFICIAR: BACAU

lucrare

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

semnătură

OCIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.53

PROIECTAT

Arh Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arii. Covnm ION

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Arii. Adrian ANDREI

.ki-jL-

DATA                SCARA

10/2012              1:500

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

D.A.L.1.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A09Ml

MS

M3

NUME/SEMNATURA PROIECTAT

NUME/SE «NATURA VERIFICAT

NUM&SE «NATURA SEF PROIECT

verificator/ EXPERT

num&semnatura

CERINȚA

R EFERAT JBXPERT1ZA NRQATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

verificator/ EXPERT

NUM &SE «NATURA

cerința

REFERAT/EXPERTtZA NRjOATA

beneficiar:    PRIMARIAMUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA Strada Milcov nr.53

PROIECTAT

Arti, Adrian ANDREI

L X

VERIFICAT

Arh Cosnun ION

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROIECT

Arii. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

StÎARA

1:5000

Exemplar nr,

FAZA PROIECT

DALX

număr PROIECT

68963/02.06.2011

NUWAR PLANȘA

A01Ml

M2

IO

NUME/SEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNATURA VERIFICAT

NUM EJSE «NATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

nume/$eunatura

cerința

REFERAT/EXPERT1ZA NRlDATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIF CÂTOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

referat/expertiza NR.T)ATA

beneficiar.    P^ARIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA Strada Milcov nr.53

PROIECTAT

Afti. Adrian ANDREI

VERIF (CAT

Artr Cosmri ION

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Arti Adrian ANDREI

JL/U

DATA                SCARA

10/2012              1:500

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

D.A.L1

NUMĂR PROIECT

68963/02.06,2011

număr planșa

A02


ANEXA NR.2 la HOTARAREA

nr. £0............din. .2$. .(?.*. <2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr. 53, scările A, B, C si D, Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mit lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.53, scara A, B, C si D -Bacau”

1.379,27

1.182,66


 • •  Regim de inaltime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp): 3.547,84 mp

 • •  An construire : 1980

 • •  Nr. apartamente : 64

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 97,92 kWh/mp si an

 • •   Durata de execuție : 6 luniCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


CONSIS PROIECT


ANEXA Nr.

LAHOTARAREANR.gQ DIN 20.03.2013


DEVIZ GENERAL

pentru lucrării» de reabilitare termica, faza PTh


STR. MILCOV NR. 53, SCARA A, B, C, D, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU
In mii lei t mii euro la cursul BNR din data da : 22 Decembrie 2012 1 Euro •   4.5757 iei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA țl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitatidin amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

12.21

2.67

2.93

15.13

3.31

Total 1.2

12.21

2.67

2.93

15.13

3.31

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.90

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

TOTAL CAPITOL 1

24.62

5.38

5.91

30.52

Y'    6.67

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL)

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ți ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

tZ 0-27

3.3

Proiectare șl inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

\/ ' 0.27

3.3 2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

3.3.3

- certificat de performanta enerqetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

2.50

0.55

0.60

3.10

0.68

3.3.6

- proiect tehnic, documentație lehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

Total 3.3

6.10

1.33

1.46

7.56

lZ 1-65

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

18.61

4.07

4.47

23.08

5.04

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

O.CO

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

18.61

4.07

4.47

23.00

V     5.04

TOTAL CAPITOL 3

25.71

5.62

6.17

|         31.88

6.97CAPITOLUL 4

■■ a                   ' t>v ...    CHBfcTUIBtl PENTRU WVffftTițlAOt

4.1

Construcții-in sta la ții

1Z

4.1.1

Construcțll-instalațll

905.88

197.98

217.41

1,123.30

245.49

Total 4.1

905.88

197.98

217.41

1,123.30

245.49

4.2

Monta) utilaje tehnologice

Total 4.21

o.ool

o.ool

o.oo]

o.oo|

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți Funcționale cu montaj

Total 4.31

o.ool

0.001

0.001

0.001

0.00

4.4

Utilaje fârâ montaj și echipamente de transport

Total 4.4|

o.oo|

o.ool

o.oo|

0.001

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5|

o.oo|

o.oo|

o.oo|

0.001

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

905.88

197.98

217.41

1,123.30

j/ 245.49

CAPITOLUL 5'

. ALTE CHELTUIELI-

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

23.26

5.08

5.58

28.84

fl.30

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

4.65

1.02

1.12

5.77

1.26

Total 5.1

27.91

6.10

6.70

34.61

\7    7.56

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe șl cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, catitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

95.62

20.90

22.95

118.57

25.91

Total 5.3

95.82

20.90

22.95

118.57

X    25.91

TOTAL CAPITOL 5

123.53

27.00

29.65

153.18

33.48

;v.'    CApWQLULfe.       •

CHELTUIELI PENTRUPROBETEHNOLOG1CE( TESTE $ PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

18.61

4.07

4.47

23.08

5.04

6.4

Cheltuieli de a udit financiar

13.96

3.05

3.35

17.31

3.78

TOTAL CAPITOL 6

32.57

7.12

7.82

40.39

8.83

TOTAL GENERAL

1,182.3t

243.09

244.99

1,37*27

301.43

Pin cin     (L2+ f.3+2*4.l + 4.2+3.f.l)

953.74

206.44

226.90

1,1 «2.44

256.47Proiectant,

CONS1S PROIECT
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OJODIU PQPO

ANEXA Nr. 5

LAHOTARAREA NR.gO DIN 20.03.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 53, scara A, B, C, D, Municipiul Bacau, Județul Bacau"

Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0

0

0

1,240

1.2

Proiectare și inginerie

7,564

0

0

0

7,564

1.3

Consultanță

0

0

0

0

0

1.4

Asistență tehnică

0

18,610

4,466

23,076

23,076

TOTAL CAPITOL 1

8,804

18,610

4,466

23,076

31,880

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

192,369

574,022

137,765

711,788

904,157

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 53)

192,369

574,022

137,765

711,788

904,157

TOTAL CAPITOL 2

192,369

574,022

137,765

711,788

904,157

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0

27,912

6,699

34,611

34,611

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0

23,260

5,582

28,842

28,842

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

4,652

1,116

5,768

5,768

3.2

Cote legale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 3

0

27,912

6,699

34,611

34,611

4 Cap.4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

0

18,610

4,466

23,076

23,076

TOTAL CAPITOL 4

0

18,610

4,466

23,076

23,076

5 Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

135,879

0

0

0

135,879

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

249,663

0

0

0

249,663

TOTAL CAPITOL 5

335,542

0

0

0

385,542

î        \ TOTAL GENERAL____  _   !____5<627J5]___639,154_i'_     153,397 !   792,551 I 1,379,266 î


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE -Iei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1,379,266

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

586,715

b.

Valoarea eligibilă

792,551

11

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

903,735

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

317,020

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

586,715

111

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

475,531

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

158,510

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

67,410

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

249,663

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

475.583

CONSULTANT


PREȘ

ABAȘEfRADU \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >

ANEXA Nr. h'

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

contract    LA HOTARAREA NR.gO DIN 20.03.2013

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79049/1 din data 12.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 42 din data 13.02.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 84 Luceafărul, cu sediul in municipiul Bacau, str. Milcov, nr. 53, sc. A, telefon 0334404522, cod fiscal 10569934, reprezentata prin dl. BARCAN VASILE. in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 820198 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.11.2011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov, nr. 55, bl. 55, sc. A, ap, 2, județul Bacau, născut la data de 16.10.1947, in comuna Colonesti, cod numeric personal 1471016040015 denumită în continuare Asociația

Și

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL 1

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 53, scările A, B, C si D, Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DM1) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a bloctirilor de locuințe, Axa prioritară I -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL 11

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e). sa asigure intocrrirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție:

 • 1). să asigure realiza'ea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de a\ i/m\

pentru lucrările ce intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un aci adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare icrmicm documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere u

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 Sprijinire.)

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție:

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional h

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor du intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

li. să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Region.r 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major d». intervenție 1.2, „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 41)“.. o recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare ;i cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

m>. să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului ii proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DM1 1.2 - Sprijinirea invesiițnlor i> eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielih" neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV di*-prezentul contract;

n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare .

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperai ci; ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielii*a eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera ni). conlivi! dispozițiilor Capito!ului IV. Mecanismul de recuperare;

o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orie.

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislație.

din domeniul achiz țiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adiționai la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor d-. intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ah. proiectului;

r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislaue* <

vigoare;

s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si ax:pi..

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supuneri spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatori'

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitelului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare. Unității administrație

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care \ . cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu ,i;m destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribui m Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună .j dispoziția Unității administrativ-teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului on.j

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada |os(l 1990 ;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract:

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltau.

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional dm cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltau: Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurriu structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât >i |\ durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale ; Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum ■ pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractau

implementare a proiectului, privind:

 • 1.   indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate :■ documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinm iu locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației in cadruproiectului:

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv du spat'-

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste chuiiuiuf sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala.

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa t-nnățn administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1). lit. b. din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii . Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica :

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința ;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comercial e/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanța; Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conforr. prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de căzu! du1 încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somatic si Im.; îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații uiu condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte'a tronsonulm de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentație tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuți v. lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere. și dc .. pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate put prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora


Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit dup . încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe iwii.i perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. II.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile l , li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cutezi le calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece; /ik calendaristice de la data apai iției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen d< 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte \a a\ca dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poala pretinde celeilalte daune-interese.


CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15, - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinim daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare dc primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana Ia ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoarc.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

.t

CAPITOLUL IX

Clauze finale

Art. 19. - »: ; ~ ;re;:en'ul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forum plural si \ icexersi. -r.de acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi or. zile $au orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art, 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. An. 2 i. - Fi; parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa rr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 42 din data de 13.02.2013. privind aproba:-... participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domenmi .. intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa priorii,r.

1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Reuio.;.. 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 11.03.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare pm-. ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


Unitatea administrativ teritorială

NR. 84 Luceafărul


MUNICIPIUL Bacau

Director Executiv

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN Director Executiv
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI