Hotărârea nr. 6/2013

Hotărârea nr.6 din 18.01.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Pth şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului ) la obiectivul "Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău" Programul Operaţional Regional 2007-3013, Anexa prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Pth și aprobarea cheltuielilor legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Anexa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul: Centre urbane

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Referatul nr. 375/ 17.01.2013 al Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza Pth la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Anexa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul: Centre urbane, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1 cu o valoare totală de 13 655,801 mii lei (cu TVA) din care C+M de 12 080,067 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect (bugetul proiectului) la obiectivul „Reabilitare infrastructură urbană strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacău” Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Anexa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul: Centre urbane, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4, - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și DirecțieiROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR. G DIN 18.01.2013

PROIECT TEHNIC


S.C. 1NTERPRO1ECT S.R.L.-BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII


'            rrrjw;

ROCERT J


SREX ISO 9001:2008 CERTIFICAT XR. 470/3/3/1 SREN ISO 14001:2005 CERTIFICAT XR. 470/2/2/2


SROHSAS 18001:2008


Proiect nr. 198/2012


CKRT1 FICAT NR, 470/2/2/1

ANEXA Nr. A


REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU-2012-

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI___________________; Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRDE(MUSV054569>Q400- BRDkBa'cau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO 14^61288.


S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACĂU


Pr. Nr. 198/2012 - PROIECT TEHNIC Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau

DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU AURORIZATIA DE CONSTRUIRE
MEMORIU DE PREZENTARE
Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau
 • 1.DATE GENERALE

  • 1)    Denumirea obiectivului de investiții:

  • 2)   Amplasamentul:

  • 3)     Titularul investiției:

  • 4)     Beneficiarul investiției:

  • 5)    Elaboratorul proiectului:


Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau Zona de Nord Est a României, in partea de Nord a municipiul Bacau

Municipiul Bacau

Municipiul Bacau

S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

Str. Vadu Bistriței, bl. 29, sc. A, ap. 22 C.U.I. RO14901288

J04/657/2002

Telefon/fax 0234510523

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1) Situația existenta a obiectivului de investiții:

 • a) Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii:

Municipiul Bacau este străbătut de drumurile europene E85 și E57, artere de circulație europene și naționale ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării, precum și cu Transilvania.

DRUMURI

Strada Ștefan cel Mare este o strada de categoria a ll-a ce se afla in zona nordica a municipiului Bacau si are lungimea de 1282,70 m. Strada face parte din rețeaua stradala majora a municipiului, asigurând legătură intre centrul municipiului de la intersecția cu strada 9 Mai, cu ieșirea din oraș spre Piatra Neamț pana la intersecția cu Calea Moldovei si in continuare cu drumul național DN 15. Strada se termina la începutul podului peste parau! Barnat.

Pe acesta strada sunt amplasate cantina municipala, Arena Mall, doua statii de alimnetare cu carburanți, diferita spatii comerciale, spatii de recreere, accesul spre hipermarketuri.

Funcția străzii este de tranzit, colectoare si de deservire, traficul fiind alcătuit in general din autoturisme si mijloace de transport in comun (autobuze).

Pentru realizarea investiției se prevade următorul profil transversal tip: latimea pârtii carosabile ramane de 17,50 m, ea este încadrata cu borduri prefabricate din beton cu inaltimea libera de 15 cm, după care se prevede un spațiu verde cu latimea de 1,50 m. După spațiul verde se refac trotuarele cu pavele prefabricate vibropresate pe latimea de 4,00 m. Panta în profil transversal va fi de 2,50 % sub forma de acoperiș pe partea trotuarelor este de 2,00 %. Benzile de la bordura sunt utilizate pentru parcare.

In zona numărul locurilor de parcare este insuficient, in acest sens se propune reabilitarea parcării din fata blocului 13 si marirea acesteia se realizarea unei mici parcari in spatele aceluiași bloc. Zona din fata blocului 11 este o zona cu un pietonal larg cu latimea variabila, realizat in trepte, dar prost executat astfel incat nu poate fi utilizat, fiind si

Deasemeni zidurile de sprijin ce asigura obținerea diferenței de nivel de 2,00 m prezintă la rândul lor degradări ale fetelor văzute datorate infiltrării apelor pluviale (foto 2), scările de acces fiind si ele degradate (foto 3).

Parcarea este realizata din dale prefabricate care datorita lipsei unui sistem de dirijare si evacuare a apelor pluviale a dus la degradarea acestora si la stagnarea apei atunci când ploua (foto 4).

Se propune marirea parcării pe spațiul pietonal neutilizat, reabilitarea zidurilor de sprijin si refacerea scărilor.

Parcarea din spatele blocului este in prezent un teren viran neamenajat ce este si in prezent utilizat ca si parcare (foto 5).(O

Starea de degradare a sistemului rutier s-a stabilit in conformitate cu prevederile “Normativului pentru evaluarea stării de degradare pentru drumuri cu structuri rutiere suple


și semirigide”, indicativ AND 540/2003, precum și a "Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la imbrăcămințile rutiere moderne”, indicativ AND 547/98, rezultând ca starea tehnica este una REA asa cum rezulta si din expertiza tehnica nr. 1385 întocmită de S.C. PRO DRUM S.R.L. IAȘI.

îmbrăcămintea străzii prezintă degradări specifice sistemelor rutiere rigide, tasari ale dalelor (foto 6, 12, 13), plombări (foto 7), fisuri si crăpături de diferite forme (foto 8, 9, 10), gropi (foto 11), suprafața exfoliata (foto 14, 15) observata doar pe zona intersecțiilor întrucât in cale au fost acoperite de tratamente. Deasemeni se pot abserva si degradări

In prezent pe aceasta strada exista trotuare cu lățime variabila 3,00 - 14,00 m, dar acestea sunt degradate deoarece sunt vechi si neintretinute cu lăsaturi, rupturi, crăpături, gropi, exfolieri si zone in care stagneaza apa datotita cotei necorespunzatoare a trotuarului fata de bordure ce incadreaza carosabilul (foto 19, 20, 21,22).

Bordurile ce incadreaza trotuarul sunt afectate de trecerea timpului, a acțiunii inghet - dezghețului si a acționarii cu produși pe baza de sare in perioadele de iarna, bandajul de protecție fiind distrus, ceea ce adus la exfolieri si măcinare a betonului din care sunt fabricate (foto 23).

APA CANAL

Referitor la rețelele de apa acestea sunt următoarele:

 • - două conducte de apă : o conductă de OL <ț> 200 mm și una din OL <ț> 250 mm cu traseul de-a lungul întregii străzi, una pe partea dreapta a străzii iar cealaltă pe partea stanga, cu sensul spre Podul cu lanțuri, ambele necesitând inlocuirea;

 • - o conducta de apa de transport Fgn <p 700 mm in mijlocul străzii Ștefan cel Mare aflata intro stare de exploatare buna.

Rețeaua de canalizare pe strada Ștefan cel Mare este in sistem unitar. Cantitatea de precipitații este colectata cu ajutorul gurilor de scurgere cu sifon si depozit si sunt racordate la rețeaua de canalizare existenta.

 • b) Valoarea de inventar a construcției:

Valoarea de inventar a construcției este de 625.000 lei conform H.G. 1347/2001 privind Atestarea domeniului public al județului Bacau, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Bacau.

 • c) Actul doveditor al forței majore, după caz:


  Nu este cazul.


 • 2) Concluziile raportului de expertiza tehnica:

a) Prezentarea a cel puțin doua opțiuni.

VARIANTA 1 : Realizare unei ranforsâri cu straturi asfaltice

Această variantă presupune reciclarea imbracamintii existente, așternerea unui strat de legătură din BAD 25 in grosime de 6 cm și un strat de uzură din BA16 in grosime de 4 cm.

VARIANTA 2 : Realizare unei ranforsâri cu îmbrăcăminte din beton de ciment

Această variantă presupune repararea suprafeței existente, preluarea de nivelărilor cu o grosime medie de 2 cm, dala de beton de ciment BcR 4.5 in grosime de 20 cm.


Rezultă ca variant optimă este cea cu realizarea unei ranforsâri cu straturi asfaltice

b) Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Soluția adoptata de reciclare a dalei de beton existente prezintă mai multe avantaje, durata de execuție se scurtează, este ecologica întrucât utilizează materialul existent in loc de tehnologia clasica in care dala de beton era sparta si evacuata după care se trecea la refacerea unui strat similar. Deasemeni se limitează poluarea generata de arderea carburanților, limitandu-se transporturile pentru evacuarea materialului spart si aducerea altuia in loc.

Alternativa optimă prezintă avantajele realizării lucrărilor de modernizare într-un timp mult mai scurt, costurile totale ale investiției mult mai mici, costul lucrărilor de investiție mici, tehnologii de realizare a execuției ce nu implică cheltuieli suplimentare și un factor de poluare în exploatare foarte mic.

Conform expertizei tehnice concluziile, recomandările și măsurile ce se impun sunt următoarele:


4- calculul elementelor geometrice in plan, profil longitudinal, profil transversal in conformitate cu STAS 863/85 si STAS 10144/1,2,3 - 91;

4- Se va face sistematizarea verticala a străzii, finind cont de latimea pârtii carosabile, de latimea trotuarelor si de accesele riveranilor;

4- se va dimensiona o structura rutiera de ranforsare cu îmbrăcăminte asfaltica conform AND 550/2001; structura rutiera se va verifica la acțiunea fenomenului de inghet -dezgheț conform STAS 1709;

4- se vor prevedea trotuare noi sau se vor reface cele existente, aplicandu-se o structura rutiera conform Normativului NP116-2003 ;

4- străzile va fi delimitată de trotuare prin montatea de borduri carosabile (20 x 25 cm) așezata pe o fundație din beton C 8/10;

4- trotuarele se vor prelungi si pe străzile laterale , avand aceiași strucura ca si pe străzile studiate;

4- colectarea si evacuarea apelor superficiale se va face la gurile de scurgere existente sau proiectate:

4- căminele existente in carosabil (apa, gaz) se vor ridica la cotele proiectate ;

4- se vor prevedea rampe pentru accesul persoanelor cu handicap ;

4- se va prevedea izolarea zidurilor de sprijin; se vor reface scările;

4 se vor realiza locuri de parcare noi si se vor reabilita si mari parcările existente;

4- se va realiza semnalizare verticala cu indicatoare rutiere si semnalizare orizontala prin marcaje.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului urban, imbunatatirea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozat.

Prin realizarea lucrarulor din proiectul “Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, municipiul Bacau” se asigura atingerea obiectivului general al POR -„sprijinirea si promovarea dezvoltării locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile României, prin imbunatatirea condițiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care susțin crestera economica", al obiectivului POR pentru Axa prioritara 1 si anume „creșterea calitatii vieții si crearea de locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane”, dar si a obiectivelor strategice din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Bacau:

 • -  dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si naționala;

 • -   asigurarea infrastructurii de rețele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol de dezvoltare regional al Bacăului;

 • -  dezvoltarea economica, sociala, durabila a polului de dezvoltare Bacau.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • - imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu a rețelei stradale majore a municipiului Bacau (nuvel de serviciu C) prin creșterea capacitatii de de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi cu 35 - 40%, creșterea fluentei traficului cu 10 -15% cu legaturi directe la cele sase penetrații principale, care asigura legaturi rutiere principale, care asigura legaturi rutiere intre județele Moldovei cat si cu Ucraina, Republica Moldova, Transilvania si Muntenia;

 • - inbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului de utilizatori de mijloace de transport in comun cu 10 ~ 15% prin reducerea cu 13% a timpului de călătorie in oraș, creșterea capacitatii de circulație a străzilor si intersecțiilor de străzi, masuri de reglementare a circulației, amenajarea de stafii de autobuz.

 • - creșterea gradului de siguranța a traficului pietonal prin reabilitarea trotuarelor degradate.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI - SITUAȚIA PROIECTATA

 • 1) Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

Date morfologice, climatice, geologice, hidrogeologice si geotehnice

Morfologia.

Amplasamentul este situat pe terasa medie a râului Șiret pe partea dreaptă a văii.

Ca unitate geomorfologică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culuarul Șiretului, unitate depresionară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Terenul este plan și se poate considera orizontal.

Cursul de apă major care drenează zona este rîul Șiret. Strada este traversata in etremitatea nordica de pârâul Trebeș.

Clima

Zona Municipiului Bacău se înscrie într-un climat continental moderat, în etajul climatic al dealurilor joase cu influențe locale determinate de către formele de relief învecinate. Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale de +9° C . Iarna, masele de aer continental rece venit din nord-est determină temperaturi medii multianuale de -5°C cu abateri foarte mari în ultimii ani, atingând minima de -25° C. Vara de asemenea apar abateri de la media de +21 °C, atingînd și maxima de + 40°C

Dinamica atmosferei este dirijată în lungul văii Șiretului, cu vînturi pe direcția nord-sud dar apar și curenți descendenți de pe versanții subcarpatici cu direcția nord-vest sud-est.

Umiditatea atmosferică este ridicată datorită evaporării apei din lacurile de acumulare de pe Șiret și Bistrița, generând frecvente cețuri.

Adâncimea maximă de îngheț în zonă este de 0,90 m.

Geologia generală

Situată pe un fundament Sarmatian Superior (Bessaraian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa superioară a Șiretului este formată din depozite ale Pleistocenului superior care încep cu bolovănișuri și pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase loessoide și loess. La suprafață este un strat superficial de sol vegetal Holocen și posibile umpluturi datorintă intensei activități de construcții din zonă.

Stratificația depozitelor pleistocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatiene monoclinale.

Litologia depozitelor pleistocene are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și a existenței unui relief îngropat.

Hidrogeologia

Terenul nu prezintă pericol de inundare din partea rîului Șiret.

Apele freatice din zonă se găsesc la o adâncime de circa 3 m în pietrișul de la baza terasei. Nivelul freatic este stabil în funcție de anotimp.

Geotehnica

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren. Nu prezintă eroziuni și nici nu este expusă la pericolul unor potențiale erodări.

Pentru cercetarea structurii rutiere și a stratului de fundare au fost forate 4 sondaje geotehnice manuale cu prelevare continuă de probe.

în urma examinării probelor, a fost stabilită următoarea coloană litologică:

Sondaj 1 Curtea de Apel

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,35 m - beton

 • - 0,35 - 0,90 m + balast compactat

 • - 0,90 - 2,40 m - un complex prăfos- argilos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, și prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenie

 • - 2,40 - 3,00m - pietriș cu nisip și intercalatii de nisip argilos

  NH = 3,00m


Sondaj 2 E_ON

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,30 m - beton

 • - 0,30 - 0,80 m - balast compactat

 • - 0,90 - 2,30 m - un complex prăfos- argilos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, și prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenie .

 • - 2,30 - 3,00m - pietriș cu nisip și intercalatii de nisip argilos

NH = 3,00m

Sondaj 3 ARENA MOL

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,27 m - beton

 • - 0,27 - 0,75 m - balast compactat

 • - 0,75 - 2,20 m - un complex prăfos- argilos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, și prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenie .

 • - 2,20 - 3,00m - pietriș cu nisip și intercalatii de nisip argilos

NH = 3,00m

Sondaj 4 giratoriu

 • - 0,00 - 0,06 m - covor asfaltic

 • - 0,06 - 0,27 m - beton

 • - 0,27 - 0,80 m - balast compactat

 • - 0,80 - 2,40 m - un complex prăfos- argilos - nisipos cu alternanțe de argile prăfoase, și prafuri nisipoase avînd o culoare galbenă-cafenie .

 • - 2,40 - 3,00m - pietriș cu nisip și intercalatii de nisip argilos

NH = 3,00m

Date seismice

în conformitate cu normativul P 100-2006, amplasamentul se înscrie în zona seismică de calcul caracterizată de următorii parametri, (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 de ani):

ag = 0,28 g Tc = 0,7 s

După prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se încadrează în macrozona de intensitate 8, cu perioada de revenire la 50 de ani.

încadrarea în categoria geotehnica

în conformitate cu prevederile din NP 074-2011: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnica 1 risc geotehnic redus(punctaj total 8).

DRUMURI

Principala lucrare de drumuri o reprezintă ranforsarea cu doua straturi asfaltice pe un strat de baza realizat din reciclarea cu bitum spumant a sistemului rutier existent, întrucât îmbrăcămintea străzii este realizata din dale de beton peste care s-au efectuat in timp tratamente, se propune frezarea si evacuarea a 10 cm din imbracamintea existenta. Ulterior cei 20 cm ramași se reciclează cu bitum spumant realizandu-se un strat de baza, peste care se aștern straturile de ranforsare din 6 cm BAD25 si 4 cm BA16 pe toata suprafața de 25700 mp. In acesta suprafața se cuprind si racordările cu străzile laterale, întrucât pe carosabilul străzii exista numeroase cămine ale rețelelor de apa canal, rasuflatori de gaze, guri de scurgere, datorita dispunerii acestora, este dificila realizarea reciclării in spatii mici. Pe aceste zone de 10% din suprafața ce se reciclează, se impune desfacera sistemului rutier cu utilaje de mica mecanizare si realizarea unui strat de baza din balast stabilizat cu lianți hidraulici in grosime de 20 cm.

La începutul străzii la intersecția cu străzile Miorița si Vadu Bistriței, traficul pietonal se desfasoara anevoios pe partea dreapta, acesta fiind relativ îngust. Pentru remedierea acestei situații s-a propus o ușoara schimbare a axului străzii, acesta fiind deviat spre stanga. In aceste condiții pe partea stanga este necesar a se realiza un sistem rutier nou, identic cu cel necesar pentru realizarea unei statii de autobuz km 1+000 dreapta, in total fiind necesari 200 mp. Acest sistem rutier este realizat astfel: un material geotextil intins pe patul drumului, 25 cm de balast, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 8 cm AB1, 6 cm BAD25, 4 cm BA16. Devierea străzii presupune si schimbarea poziției a anui stâlp de iluminat si a unui semafor.

Bordurile ce delimitează partea carosabila se desfac si se montează borduri prefabricate noi 20x25 cm pe o fundație de beton C 8/10, așezata la noile cote ale profilului longitudinal. Inaltimea libera a acestor borduri este de 15 cm.

Trotuarele existente se dezafectează parțial si se refac pe 15400 mp intr-o structura realizata din 10 cm balast, 5 cm nisip si 6 cm pavele prefabricate vibropresate așezate joantiv. In general latimea trotuarelor este de 4,00 m, aceaste devenind mai mare in zona intersecțiilor si a spatiilor comerciale. In aceasi stuctura se realizează si trotuarele refăcute din fata blocului 13. Panta trotuarelor de 2,00 % va fi inclinata spre spațiul verde dinspre carosabil sau spre carosabil acolo unde spațiul verde lipsește.

Trotuarele vor fi încadrate cu borduri mici 10x15 cm așezate pe o fundație de beton C 8/10. Toate accesele de la trotuare pana la intrările in bloc se reabilitează pe o lățime de 2,00 m in același sistem ca si trotuarele.

Parcarea cu pavele din fata blocului 13 se desface si după realizarea unui sistem de preluare si evacuare a apelor pluviale se reface pe 2900 mp cu pavele ecologice cu goluri in care se va pune pamant fertil si semințe de gazon.

Prin marirea parcării din fata blocului 13, trutuarul de acces la intrările in bloc fiind la circa 2,00 m mai sus fata de parcare rezulta un zid de sprijin ce susține acest trotuar si un taluz de pamant pe care se montează un material geocompozit biodegradabil insamantat pe 300 mp. Jardinierele din zona scărilor se coboara pe perioada reabilitării zidului de sprijin existent si se montează la loc după executarea lucrărilor.

Parcarea din spatele blocului 13 are suprafața de 600 mp si presupune realizarea de 26 de locuri noi de parcare perpendiculare cu dimensiunile de 2,50 m x 5,00 m pe un acces de 6,00 m. Locurile de parcare si al acceselor se vor realiza la fel ca si pentru parcarea din fata blocului din pavele ecologice de 8 cm, pe un strat de fundație din balast de 30 cm prin intermediul unui substrat de nisip de 5 cm. Realizarea acestei mici parcari presupune si montarea a 150 m de bordura 20x25 cm si a unui trotuar din pavele cu latimea de 1,00 m.

Intersecția in sens giratoriu la intersecția cu strada Aprodu Purice se pastreaza neschimbata.

La terminarea lucrărilor se va realiza semnalizarea orizontala si se va completa semnalizarea verticala. Deasemeni se vor aduce la cotele proiectate capacele tuturor căminelor rețelelor subterane si a rasuflatorilor de gaze.

APA CANAL

Față de situația prezentată se impune ca la amplasarea rețelelor hidroedilitare de apă noi, să se țină seama de lățimea străzii, precum și de existența altor rețele subterane , in special a rețelei de gaze naturale existentă. Ca urmare se prevăd următoarele:

 • - Conducta de apă din PE 100 SDR 11 Dn 250 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL cp 250 mm in lungime de 1300 ml cu cămine de vane carosabile la intersecții de străzi in număr de 6,hidranti de incendiu exterior in număr de 13, si un număr de 31 branșamente la scările de bloc.

 • - Conducta de apă din PE 100 SDR 11 Dn 200 mm PN16 se amplasează pe partea carosabilului unde exista conducta existenta de OL cp 200 mm in lungime de 1500 ml cu cămine de vane carosabile la intersecții de străzi in număr de 8 hidranti de incendiu exterior in număr de 15, si un număr de 34 branșamente la scările de bloc.

Alimentarea cu apă constă din înlocuirea rețelei de apă cu conducta noua cu diametru corespunzătoar și materiale adecvate terenului

Conducta de apă <p200mm se pozează intr-un șanț la 1,5 m adâncime.

Conductele de apa proiectate se vor poziționa in spațiu verde cat mai aproape de carosabil.

Se vor desființa traversările existente conform planurilor de situație astfel incat se va realize doua conducte de distribuție de o parte si de alta a străzii Ștefan cel Mare in care se vor racorda toti consumatorii.

Soluțiile propuse pentru rețelele de apa au fost impuse de către S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. prin adresa 6187 din 30.07.2012 adresata beneficiarului.

Ca soluție de rezolvare a canalizării pe strada in discuție s-au propus următoarele: executarea de rețele de canalizare din P.V.C.-KG 200 mm, in lungime de 280 m;

montare de gratare de scurgere a apelor pluviale NOI in număr de 30 cu racordarea lor prin intermediul conductelor din PVC-KG02OO mm;

cămine de vizitare stradale cu camera de lucru din beton in număr de 20.

Lucrările de canalizare sunt necesare pentru captarea si evacuarea apelor din zona parcării din fata blocului 13 si pentru indesirea gurilor de scurgere de pe strada conform noului profil longitudinal.

REZISTENTA

Lucrările propuse se vor realiza in zona pietonala a străzii Ștefan cel Mare din municipiul Bacau vis-a-vis de sucursala E.On Moldova Bacau.

La solicitarea beneficiarului si conform temei de proiectare prezentata de acesta se propune realizarea următoarele lucrări:

 • -  refacerea zonei pietonale adiacenta blocurilor de locuințe;

 • -  realizarea de accese din zona de parcare către scările blocurilor adiacente; se vor realiza trei rampe cu trepte 30x15cm avand cate 10 trepte;

 • -  desfacerea acceselor degradate si realizarea de accese pe structuri de rezistenta noi;

 • -  pentru sporirea capacitatii zonei de parcare se propune remodelarea zonei de terase din beton existente prin desfacerea acestora, realizarea unui zid de sprijin din beton armat si a taluzarii diferenței de nivel, cu taluz innierbat;

 • -   reabilitarea zidului de sprijin existent din zona pietonalului străzii situat vis-a-vis de stafia de distribuție carburanți Rompetrol.

Zid de sprijin proiectat

Se propune realizarea unui zid de sprijin pe conturul zonei de parcare ce se desfasoara radial statiei dezafectate de distribuție carburati Reno Imperial.

Lungimea desfasurata a zidului de sprijin este L=100 ml.

După dezafectarea teraselor din beton existente actualmente pe amplasament se va realiza fundația continua din beton armat monolit dispusa pe o egalizare din beton simplu. Fundația se va rostui la fiecare schimbare de direcție conform plan de situație aferent documentației tehnice prezente. Latimea rostului va fi de 5 cm. Armarea fundației se va face cu otel beton OB37 si Pc52 din bare independente. Adâncimea de fundare este -1 .Om fata de CTN(CTA).

Elevația, de inaltime 2,0 m, se va realiza din beton armat C16/20, armata cu bare independente din otel beton OB37 si Pc52. Latimea elevației va fi de 35 cm. Elevația se va proteja împotriva apelor fara presiune cu o folie hidro izolata tip Tefond sau similar. Elevația se va rostui la fiecare schimbare de direcție conform plan de situație aferent documentației tehnice prezente. Latimea rostului va fi de 5 cm.

Rampa acces persoane cu dizabilitati motorii

Se propune realizarea unei rampe de acces către zona de parcare.

Lungimea desfasurata a rampei este de 20,10 ml. Latimea rampei este de1,50 ml. Panta rampei este de 7,50%. Rampa va fi dotata cu balustrada metalica pe ambele laturi.

Structura rampei va fi din beton armat monolit. Placa rampei din beton C25/30 in grosime de 12 cm va descarcă prin intermediul elevațiilor din beton armat monolit dispuse la 4,0 ml interax. Elevațiile din beton C20/25 reazema pe fundații din beton simplu C8/10 cu latimea de 50 cm. Adâncimea de fundare este -1.0 m fata de CTN(CTA).

Armarea plăcii si a elevațiilor se va face cu otel beton OB37 si Pc52 din bare independente.

Accese propuse

Accesele propuse se vor realiza de doua tipuri:

 • -  noi din zona de parcare remodelata conform planului de situație;

 • -  noi prin dezafectarea acualelor accese degradate.

Accesele vor fi realizate din rampe de beton armat monolit care reazema pe fundații continue. Latimea unei rampe este de 5,00 m. Grosimea unei rampe este de 15 cm. Armarea plăcii rampei si a elevațiilor se va face cu otel beton OB37 si Pc52 din bare independente.

Adâncimea de fundare este -1.0m fata de CTN(CTA).

Peste rampa se vor executa trepte mozaicate 30x15 cm.

Reabilitare zid de sprijin existent

Lungime desfasurata cca.142 ml. Helevatie=2.00 ml.

Zidul de sprijin prezintă degradări ale tencuielii exterioare precum si fisuri datorate calitatii betoanelor puse in opera, infiltrațiilor si ciclurilor de inghet-dezghet.

Se propune curatarea tencuielii exterioare.

Se propune decopertarea intradosului, curatarea fisurilor si injectarea acestora, precum si realizarea unei camasuieli cu plase sudate si cu beton torcretat in grosime de 6 cm. Pentru solidarizarea camasuielii de zidul de sprijin se vor fora găuri in care se vor introduce conectori din otel beton. Peste betonul torcretat se va realiza o tencuiala subțire, cu rol de strat suport pentru hidroizolatia alcatuita dintr-un strat de Tefond sau similar.

In cadrul organizării de șantier propusa in căpătui străzii dinspre Calea Moldovei pe partea dreapta, in spatele blocurilor de pe strada Ștefan cel Mare, s-a prevăzut realizarea unei împrejmuiri si a unei platforme pe 100 mp unde se vor monta un container pentru birou, o baraca pentru magazie, un grup sanitar ecologic si un pichet de incendiu. Pentru alimentarea cu energie electrica se folosesc generatoare, iar pentru alimentarea cu apa este prevăzut un racord la rețeaua existente in lungime de 50 m.

Studiile topografice cuprinzând planurile topografice cu amplasamentele reperilor și listele cu repere în sistemul de referință național se regăsesc în piesele desenate, piese ce fac parte integrală din prezentul studiu de fezabilitate piese desenate, studiile topografice fiind realizate cu statii totale.

J

Ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost determinate în sistemul național de referință Marea Neagră 1975.

Lungimea zonei ridicate a fost materializata pe teren făcându-se printr-un număr de stații care să permită ridicarea profilelor transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu (ampriza străzii și zona de siguranță a acesteia conform O.G. nr. 43/1997 cu modificările și completările ulterioare), astfel încât să se asigure o densitate optimă.

Calculul drumuirii și a punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utilizându-se programe specifice (MAPSYS, TOPOSYS, AUTOCAD, etc.).

 • 2)    Descrierea după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate.

Nu este cazul.

 • 3)    Consumuri de utilități.

a) Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare.

Lucrările prevăzute nu necesita utilitati.

b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități:

Nu este cazul.

 • 4. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPE PRINCIPALE


luni lucrări de apa cana

Durata de realizare a investiției se estimează la: 1 luna organizarea de șantier + 2 + 2 luni lucrări de rezistenta + 6 luni lucrări de drumuri = 7 luni.

Denumire lucrare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Organizare de șantier

Lucrări de apa canal

Lucrări de rezistenta

Lucrări de drumuri

 • 5. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • -  Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”,

 • -  Ajutor național regional pentru investiții,

 • -  Buget de stat,

 • -  împrumuturi,

 • -  Buget local.

 • 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI


1) Număr de locuri de muncă, create în faza de execuție.

Având în vedere natura lucrărilor care urmează a se realiza nu se pune problema de a se crea noi locuri de muncă în faza de execuție, societățile executante utilizând forța de muncă angajată.

Se estimează că în această fază vor fi implicate în jur de 80 persoane.

2) Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Administrarea în faza de operare se va executa cu personalul existent al beneficiarului.

Pentru lucrările de întreținere și reparaiii curente se vor contracta, conform legislației, firme specializate care folosesc personalul propriu angajat. Numărul de persoane implicate în această fază se estimează a fi de cca. 10 persoane.

 • 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1) Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) = 13.655,801 mii lei din care construcții montaj = 12.080,067 mii lei


2) Eșalonarea investiției (INV/C+M)

TOTAL (MII LEI)

C+M (MII LEI)

Anul I

13.655,801

12.080,067

TOTAL

13.655,801

12.080,067

 • 3) Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției se estimează la: 1 luna organizarea de șantier + 2 luni lucrări de apa canal + 2 luni lucrări de rezistenta + 6 luni lucrări de drumuri = 7 luni.

 • 4) Capacități (în unităti fizice și valorice)


  CATEGORIE DE LUCRĂRI

  UM

  CANTITATI

  VALOARE LEI

  Desfacere sistem rutier

  mp

  170

  7452.14

  Desfacere trotuare din beton

  mp

  9350

  204468.01

  Desfacere borduri

  m

  2650

  35326.77

  Desfacere pavaj

  mp

  1850

  6499.17

  Terasamente

  mc

  1970

  85804.58

  Borduri 20x25

  m

  2850

  148675.78

  Borduri 10x15

  m

  5100

  145029.39

  Reciclare si ranforsare

  mp

  25700

  5952514.50

  Trotuare noi

  mp

  15400

  957500.15

  Sistem rutier cu pavele ecologice

  mp

  2900

  198092.11

  Parcare noua

  mp

  600

  118516.50

  System rutier nou

  mp

  200

  48683.91

  Spatii verzi

  mp

  3200

  66629.75

  Aduceri la cota

  buc

  28434.86

  Semnalizare definitiva

  50392.42

  Rețea apa si Dn 200 mm cu branșamente

  m

  1500

  535165.80

  Rețea apa si Dn 250 mm cu branșamente

  m

  1300

  518101.60

  Rețea de canalizare cu cămine cu racorduri si cămine

  m

  280

  136871.10

  Zid de sprijin armat cu (elevația de 2,00m

  m

  100

  119451.44

  Reabilitare zid de sprijin existent

  m

  142

  128104.70

  Demolare scări

  buc

  8

  5209.10

  Scări noi

  buc

  12

  124427.42

  Rampa personae cu handicap

  buc

  1

  14511.53

  Mutare stâlpi

  buc

  3

  18134.64

  Organizare de șantier

  87992.57

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.198-2012

Reabilitare infrastructura urbana, str. Ștefan cel Mare, mun. Bacau

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

Reabilitare infrastructura urbana, str. Ștefan cel Mare, mun. Bacau

in mii lei/mii euro la cursul B.N.R. din 02.08.2012

Conform H.G. 28/09.01,2008

1 EURO =         4.6097 lei

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mit lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

18.135

3.934

4.352

22.487

4.878

OB.5 Relocări

18.135

3.934

4.352

22.487

4.878

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.1

TOTAL CAPITOL 1

18.135

3.934

4.352

22.487

4.878

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

14.300

3.103

3.432

17.732

3.848

3.1.1

Geo

7.000

1.519

1.680

8.680

1.884

3.1.2

Topo

7.300

1.584

1.752

9.052

1.964

3.2.3

Hidro

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.000

2.169

10.000

2.169

3.3

Proiectare si enginerie

52.200

11.325

12.528

64.728

14.042

S.F.+ C.U. + DOC. AVIZE

20.000

4.339

4.800

24.800

5.380

EXPERTIZA TEHNICA

5.000

1.085

1.200

6.200

1.345

P.A.C. + PTh + CS + DE+Verif

27.200

5.901

6.528

33.728

7.317

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

10.500

2.278

2.520

13.020

2.824

3.4.1

Cheltuieli pentru intocmirea doc. de licitație pentru servicii si execuție

3.000

0.651

0.720

3.720

0.807

3.4.2

Organizarea licitației de servicii si execuție

7.500

1.627

1.800

9.300

2.017

3.5

Consultanta

45.000

9.762

10.800

55.800

12.105

3.5.1 Consultanta la intocmirea cererii de finanțare si menagementul investiției

45.000

9.762

10.800

55.800

12.105

3.6

Asistenta tehnica

55.000

11.931

13.200

68.200

14.795

3.6.1

Supraveghere tehnica - Insp. Șantier

45.000

9.762

10.800

55.800

12.105

3.6.2

Asistenta proiectant

10.000

2.169

2.400

12.400

2.690

TOTAL CAPITOL 3

187.000

40.568

42.480

229.480

49.783

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9,635.863

2,090.345

2,312.607

11,948.470

2,592.027

OB.1 Drumuri

8,054.020

1,747.190

1,932.965

9,986.985

2,166.515

OB.2 Rețea de apa si canalizare

1,190.139

258.181

285.633

1,475.772

320.144

OB.3 Rezistenta

391.704

84.974

94.009

485.713

105.368


Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale fara montaj

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

9,635.863

2,090.345

2,312.607

11,948.470

2,592.027

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

87.993

19.089

21.118

109.111

23.670

5.1.1. OB 4 Construcții si instalații eferente organizării de șantier

87.993

19.089

21.118

109.111

23.670

5.1.2,Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

125.970

27.327

125.970

27.327

5.2.1. Taxa I.S.C.

77.791

16.875

77.791

16.875

*cf.Lege 10/95     0.7%

68.067

14.766

68.067

14.766

‘cf.Lege 453/2001 0.1%

9.724

2.109

9.724

2.109

5.2.2. Comision casa sociala constructor

48.179

10.452

48.179

10.452

5.2.3. Comision B.F.

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

984.100

213.485

236.184

1,220.284

264.721

TOTAL CAPITOL 5

1,198.063

259.901

257.302

1,455.365

315.718

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

11,039.060

2,394.748

2,616.741

13,655.801

2,962.406

Din care C+M

9,741.990

2,113.368

2,338.077

12,080.067

2,620.575
3^


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Nomenclatura: L-35-54-B-b-3-IV

L-35-54-B-d-l-II

Scara 1: 5.000Expert |Prof.univ.dr.ing. Vasile Boboc |Beneficiu-. MUfilCIPIVL BACAIJProiectat


Ing. Cătălin Ciubotam


Desenat

Se# Proiect


Ing. Maneta Cradun


Irig. loan Eremia


| Expertiza

codF03-7-5

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU

FAZA: P.TH.

tprSOT*  i >-i

•REHISQ 140017004 CWC*1 K 47l- 2 i J

SCARA

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

DATA

2012

Planșa nr.: DO

PROIECT nr. 198/20121 1

1 1159.41

/ A

j <

Kft5934

BJ 159.09

3 59.33

' 159.5 îl

Uf

167.491

¥159.41

167.46J’

159.49


159.34


565650


I

I i 565600 '565550i


©159.67


SISTEM RUTIER RECICLAT


565500


Expert


| Expertiza


cod FO3-7.SBeneficiar; MUNICIPIUL BACAU


REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU
Ing. loan EremiaFAZA: P.TH,


PLAN DE SITUAȚIE NR. 1


Planșa nr.. D1


565800


565750


565700


565650
RBS70


■ 159.30


• 159.35


y1 .9.62


1.4+


.. 159.03

Ș 15927


159.

15946


159.49


159.52


NOTA:

Sistem de proiecție STEREO70

Sistem de referința albmetric MAREA NEAGRA
Proiectat


Desenat


Sef Proiect


[Expertiza


cod F03-7.5


Bewfieiar: MUNICIPIUL BACAU


Ing. loan Eremia


REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA. STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU
FAZA: P.TH.


PLAN DE SITUAȚIE NR. 2


Planșa nr

D2


KT O

CT> <0«a.


\ 159.71

\

\


li
NOTA:

Sistem de proiecție STEREO-70

Sistem de referința aHjmetric MAREA NEAGRA


S.C. "INTER PROIECT" SJLU

ROl4ț«ll2W HM», Valul Shne.BJV Achitat


Ing. Marieta Crăciun


Ing. Ioan EremiaLEGENDA


SISTEM RUTIER RECICLAT


TROTUARE NOI


PARCARE DIN PAVELE


SPAȚIU VERDE| Expertiza

cod F03-7.5

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU

(ă)

FAZA: P.TH.

U*WC*1 *1* li. 3RENIS0 M00l:2<M coranul ■* «W'fc 2' MtWJlWlMH

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE NR.4

DATA 2012

Planșa nr.: 04

PROIECT nr. 19B/2O12CANTINA MUNICIPALA


50.12 Q

1Î?<ÎN Moldov;


S.C. "INTERPROIECT S.R.L.

&ț?:NKiJ RQI-miai HmM.


REABILITARE INFRASTRUCTURA U STRADA ȘTEFAN CEL MAR MUNICIPIUL BACAU

SISTEM RUTIER RECICLAT


566400


NOTA:

Sistem de proiecție STEREO-70

Sistem de referința albmetric MAREA NEAGRA


Expert [Prof.univ.dr.ing. Vasife Boboc |


| Expertiza


cod F03'7.5S.C. "INTERPROIECT" S.R.L.


REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU
FAZA: P.TH.


PLAN DE SITUAȚIE NR. 8


SRtNiso m

5* CHIAS 1KOVÎ0C

î 7


Planșa nr.: D8


566650


566600


566550


566500
8Expert


jProf.univ.tjr.ing. Vâsle Boboc |Proiectat

Desenat

Set Proiect


S.C. "1NTERPROIECT" S.R.L.

R0J4JU11T1 Be^i V*i'J Bumtj, HT51 A^-(d

Beneficiar: MUNICIPIUL BAC AU


Ing. M adela Cradun


Ing. Ioan Eremia(Expertiza

cod F03-7.5

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU

FAZA: P.TH.

cmnCATM. «■ J 3

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE NR. 9

IRtNbSO lAC'CU'X cnwai*-1” i» ifiOUASitW' 2C< CUtnncATtA    1 1

DATA

Planșa nr.:

2012

PROIECT nr. 198/2012

D9REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, MUNICIPIUL BACAU566700


Desenat


Sef Proiect


‘ 162.571


182.63-


_l_ I


PROFIL TRANSVERSAL TIP


pavele prefabricate - 6 cm

strat nisip - 5 cm

fundație din balast -10 cm


bordura prefabricata 10x15

pe o fundație 10x20 de beton C8/10


bordura prefabricata 20x25 fundație 30x20 de beton C8/10


strat de uzura BAI 6 - 4cm strat de legătura BAD25 - 6cm

strat de baza din strat reciclat stabilizat cu bitum spumant - 20 cm strat de fundație din balast existentG

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. L

LA HOT ARARE A NR. £ DIN 18.01.2013

; PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
: .. ■ ■    ■ .                    ai obiectivului de investiții
„Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cu TVA)

Valoare C+M mii lei {cu TVA)

1.

„Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău”

13 655,801

12 080,067

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LA HOTARAREA NR. £ DIN 18.01.2013


FINANȚAREA PROIECTULUI: „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare, municipiul Bacău" BUGETUL PROIECTULUI

Nr.crt

denumirea      capitolelor      șit

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (HON)

TVA

(1)

W

W

(5)=(3)+(4j

(6)

1

Cap.l - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 .

Amenajarea terenului

0,00

18.134,60. ..

18.134,60

4.352,30 ; ,

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

roȚ^c^rțqii

0,00

18.134,60

18.134,60

4.352,30

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli    pentru    asigurarea

utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

râr^.tiU>^.6L'2

0^00

6,00

3

Cap.3 - Cheltuieli.pentru proiectare

*și asistența

țehnică:

3.1

Studii de teren

0,00:. .

14.300,00

14.300;00

3.432,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații      . , .   ,

0,00.

1.196,80

1.196,80

167,23

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

52.200,00

52.200,00

12.528,00

3.4

Consultanță.

0,00

55.500,00

55.500,00

13.320-,00 ’

3.5

Asistență.tehnică..

0,00

55.000,00

55.000,00

X32oo;oo

■ .....■

0,00

178.196,80

i?»i$ozao-

4

Cqp:4’Cheltuieli;pentru Investiția de bază ..

4.1

Construcții și instalații

0,00

9.635.862,70

9.635.862,70

2:312.607,05

4.2

Dotări de specialitate. .

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

9.635,862,70

9.635.862,70

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier. ;

5.1

Organizarea de șantier

46.645,20

41.347,40

87.992,60

21.118)22

5.1.1

Construcții ' și   instalații" aferen te

organizării de șantier

46:645,20

41.347,40

87.992,60

21.118,22

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cotelegale. .

0,00,

125.970,00

125.970,00.....

o,poy y

TOȚA1CAPITGL5

46.645,20

167.317,40

213.962,60

21.118,22

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăz

ute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

984.100,00

984.100,00

236.184,00

TOTĂL CAPITOL6

0,00

984.100,00

984.100,00

236.184,00

7

Cap.7 -Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate7.1

Audit

0,00

30.000,00

30.000,00

7.200,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

29.000,00

29.000,00

6.960,00

TOTALCAPI^7

w

59.000,00

59.000,00

14.160,00

8

Cap.8-Alte cheltuieli neeiigibile

8.1

Alte cheltuieli neeiigibile

0,00

■■■

0,00

0,00

total capitol s

0,00

0,00

0,00 ______

(

L

TOTAL GENERAL

j____________________

46.645,20   11.042.611,50 11.089.256,702.631.068,80 i

.□________________i_________________i_________________i_________________i

Nr. crt.

Surse de finanțare

Valoare (RON)

1.

Valoarea totală a proiectului, din.

care:,, : ■■ .. ..                      ;

= 13.720.325,50                 ;     .....

I.a.

Valoarea neeligibilă a proiectului.

= 46.645,20                           ......

l.b.

Valoarea eligibilă a proiectului

= 11.042.611,50

I.c.

TVA .

= 2.631.068,80

II.

Contribuția proprie în proiect, din

= 267.498,20      

care:

il.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

= 220.853,00

Il.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

= 46.645,20

Ikc.

Autofinanțarea proiectului.

= 0

III

TVA

= 2.631.068,80

IV.

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

= 10.821.758,50


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI