Hotărârea nr. 59/2013

Hotărârea nr.59 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.


v . omătua


i^acăff

^£occt/ a/ Q/vtuawci/uu/ai


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având în vedere:

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenție;

-Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 26.07.2012 privind modificarea și completarea HCL 139 din 06.05.2010 privind aprobarea „Planului de Dezvoltare Urbana al municipiului Bacău”, modificată și completată prin HCL 112/08.04.2011, a fost introdus proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” în lista de proiecte prioritare cuprinsă în Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale al Obiectivului 5 și completarea acestuia la Anexa nr.l-“Lista proiectelor individuale, Anexa nr.2 și la Anexa nr. 3 - Sursa de finanțare a proiectelor individuale aferente PIDU al municipiului Bacău;

- Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007  2013,

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană și a Notei AM POR nr. 57816 din 03.08.2012;

-Referatul nr. 3801 din 04.03.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36, alin. 2 lit „b” și lit. „d”, alin 4, lit. “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 2

și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, care urmează a fi realizat pe str. Milcov nr. 9E, Bacău.

ART. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții, pentru „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Proiectului nr. 20 / 2012 elaborat de S.C. Star Proiect S.r.l. Bacău, care reprezintă Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Municipiul Bacau, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se aprobă Bugetul Proiectului în sumă totală de 1.833.976,95 lei precum și Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6. (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, se aprobă depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție LI. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

ART. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.7 din 18.01.2013.

ART. 8. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice si Serviciului Public de Asistentă Socială Bacău.

9


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 59

DIN 20.03.2013

N.O.P., I.D./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 1

lahotarareanr.5<7 din 20.03.2013

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU „REABILITARE IMOBIL STR. MILCOV CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVICI


PROIECT Nr.20/2012

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST,
DIN MUNICIPIUL BACAU
Faza : DALI


Beneficiar: Municipiul Bacau

- 2012-

Strada Biindusei nr. 50, Bacau Cod postai 600227

Reg. Com. J04/256/2006                         Telefon 0234/571110

C.U.L RO 18400972                          Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.coin

CON T: R064BRDE040SVI7702840400 - BRD Sucursala Bacau

IO


Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau

LISTA DE SEMNATURI


SEF PROIECT

ARHITECTURA


arh. Doina Szabo

arh. Doina Szabo


REZISTENTA

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII SANITARE

INSTALAȚII TERMICE

Reg. Com. J04?2'56t^^ O

 • C.U.I. RO 18400972- ’ email:starproiect2006@yahoo.coin

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau


RAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

_____________Cemf.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008______________

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau Faza : DAL1

BORDEROU

Piese scrise

Foaie de capat Lista de semnaturi Borderou

Memoriu general

Plan gestionare deșeuri

Memoriu arhitectura

Date si indici care caracterizează investiția

Memoriu rezistenta

Memoriu instalații electrice

Memoriu instalații sanitare

Memoriu instalații termice

Deviz general

Centralizatoare cheltuieli pe obiecte

Dotări

Deviz analitic amenajare teren

Deviz analitic amenajare platforma gunoi

Deviz analitic amenajare spatii verzi

Deviz analitic arhitectura

Deviz analitic arhitectura copertina

Deviz analitic arhitectura terasa punct termic

Deviz analitic împrejmuire

Deviz analitic cămin utilaje

Deviz analitic platforma carosabila

Deviz analitic terasamente

Deviz analitic trotuare

Deviz analitic montare borduri

Deviz analitic rezistenta infrastructura

Deviz analitic rezistenta suprastructura Deviz analitic rezistenta copertina Deviz analitic - Instalație sanitara interioara Deviz analitic - Instalație termica interioara Deviz analitic - Instalație electrica interioara

Strada Briiidusci nr. 50, Bacau                   Rcg. Corn. J04/256C2006                           Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                         C.V.I. RO 18400972                               0234/586600

email: st a r proitxt2006'râya lioo.com

CONT: R064BRDE040S V17702840400 BRD Sucursala Bacau


Deviz analitic • Rețele apa canal

Deviz analitic - Rețele termice exterioare si apa calda menajera

Deviz analitic - Rețele electrice

Extras de materiale pe sortimente

Extras de forța de munca pe meserii

Extras de utilaje de construcții

Extras de transporturi

Piese desenate

A0   Plan încadrare in zona

A1   Plan de situație

A2   Plan parter -releveu situația existenta-

A3   Secțiunea A-A -situația existenta-

A4   Plan invelitoare -situația existenta-

A5 Fațada principala, fațada posterioara -situația existenta-

A6   Fațada laterala -situația existenta-

A7   Plan parter     -situația propusa-

A8   Plan etaj      -situația propusa -

A9   Secțiunea A-A -situația propusa-

A10 Plan invelitoare -situația propusa-

A11 Fațada principala, fațada posterioara - situația propusa-

A12 Fațada laterala -situația propusa-

A13 Vederi împrejmuire terasa

R1p Plan fundații -situația propusa-

R2p Detalii fundații -situația propusa-

R3p Planseu peste parter. Dispunere grinzi metalice -situația propusa-

R4 Detalii carcase buloane pentru fundații

R5 Detalii confecționare stâlpi metalici S1

R15 Structura metalica perete despărțitor

R16 Plan fundații copertina si gard

R17 Detalii fundații copertina

R18 Detalii ancoraj fundații copertina

R19 Plan structura copertina. Plan montaj căpriori

R20 Detalii fundații gard

INSTALAȚII ELECTRICE

E0 Plan coordonator rețele electrice

E1 Plan parter. Instalații electrice

E2 Plan etaj .Instalații electrice

Strada Brindusci nr. 50, Bacau                  Reg. Corn. J04/256/2006

Telefon 0234/571110

l-ax 0234 '586600


Cod postai 600227                         C.E.I. RO 18400972

cnmil:s(arproii’ct2006rț7/yahoo.coin

CONT: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala BacauE3 Instalații electrice. Tablou general

E4 Instalații electrice. Tablou secundar

E5 Instalații elctrice. Paratraznet

INSTALAȚII SANITARE

HO Plan coordinator rețele

 • 51  Plan parter . Instalații sanitare

 • 52  Plan etaj . Instalații sanitare

 • 53  Schema verticala . Instalații sanitare ,

INSTALAȚII TERMICE

T1 Plan parter.       Instalații de incalzire

T2 Plan etaj .          Instalații de incalzire

T3 Schema izometrica . Instalații de incalzire .

ÎNTOCMIT,Arh.Szab'Oy0bina

> fi '    747S

I

Strada Brin dusei nr. 50. Bacau                   Reg. Corn. J04/256/2006

Cod postai 600227                        C.U.I. RO 18400972

e ni ai 1 ^tarproiect2006(i7)ya hoo.com

Telefon 0234/571 110

[■ax 0234'586600

CONT: R064BRDE040SVI7702840400 - BRD Sucursala Bacau

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE IMOBIL , STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST

DIN

MUNICIPIUL BACAU

PIESE SCRISE


Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 FazaiDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

COLECTIVUL DE ELABORARE


S.C. STAR PROIECT SRL BACAU Proiectant generalC.jr. Diana Gabriela Stoica

DIRECTOR

Arh. Doina Szabo

SEF PROIECT

■F-yTC/jL--

Arh. Doina Szabo

Arhitectura

<____; Zi i s             \

Ing. Ciprian Asavei

Structuri

Ing. Verginica Plesca

Instalații sanitare

I X

Ing. Verginica Plesca

Instalații termice

J z

Ing. Verginica Plesca

Instalații electrice
1.DATE GENERALE
 • 1. Denumirea obiectivului de investiții:

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU.

 • 2. Amplasamentul:

Clădirea fostului Punct Termic nr,154 situata pe str. Milcov nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau.

 • 3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 4. Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACAU PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 • 5. Elaboratorul documentației:

 • 5. C. STAR-PROIECT S.R.L. Bacau - Proiectant general

 • 6. Faza  de proiectare : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.139 din 06.05.2010, modificată și completată prin HCL 112/08.04.2011 și HCL 151/26.07.2012 este evidențiată o listă de proiecte prioritare propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 1.

Unul dintre acestea este proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, care va contribui, alături de celelalte proiecte prioritare și complementare, la realizarea obiectivului POR pentru axa prioritara 1 și anume « Creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului ».

în vederea realizării acestui obiectiv a fost necesară revizuirea și actualizarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu Ghidul solicitantului și solicitărilor din Cererea de finanțare, pentru aplicația P.O.R. 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană" Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, care nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/actualizată cu mai mult de 2 ani înaintea depunerii cererii de finanțare și schimbarea soluției tehnice în funcție de nevoia sociala actuala, respectiv creșterea capacității centrului și a spațiului funcțional în conformitate cu legislația în vigoare, cu o cameră pentru mama si copilul fără adăpost. Am identificat in ultimii doi ani (de la aprobarea proiectului actual) în rândul persoanelor fără adăpost mame si copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa în regim de urgență, până la soluționarea cazului social care a dus la excluziune socială. Menționăm că la nivelul municipiului Bacău nu funcționează un Adăpost

temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice si includerea acestei categorii de beneficiari pentru a primi servicii sociale în regim de urgență în situațiile în care sunt identificate în stradă, fără adăpost, reprezintă o prioritate.

Se dorește infiintarea pe strada Milcov nr. 9E a Centrului de Cazare Temporara a Persoanelor fara Adapost prin reabilitarea a jumătate din imobilul cu funcțiunea actuala de punct termic..

Prin infiintarea unui Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost se propune imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale integrate /specializate pentru persoanele fara adapost din municipiul Bacau , oferindu-se in principal cazare, masa, asistenta medicala, consiliere psihologica, juridica, socio profesionala, urmarindu-se in principal clarificarea situației acestor persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala printr-o forma de asistenta sociala: reintegrarea lor in familie, in societate, in câmpul muncii sau in cazuri speciale plasarea intr-un centru de îngrijire si asistenta permanenta. Proiectul oferă sprijin real persoanelor aflate in situații de risc, marginalizate social, cum ar fi persoanele fara adapost „oameni ai străzii".

In municipiul Bacau, astfel de servicii sociale se desfasoara la un nivel minim, intr-un spațiu pus la dispoziție prin amabilitatea Compartimentului de Protecție Civila care are o capacitate maxima de 6 persoane pe zi.In prezent nu exista un Centru stabil de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate. Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului. Pentru cea mai mare parte dintre ei nu se pot aplica servicii de asistenta sociala din cauza spațiului mic existent in prezent.

Grupul tinta al proiectului il reprezintă 100 persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ca „oameni ai străzii", persoane adulte femei si barbati aflati in situație de criza la nivel psihic, relațional, social, juridic, care din diverse motive nu au unde locui si dorm in strada, prin parcuri, in gara etc, neavind acces la serviciile socio- medicale, prezentind un grad de risc ridicat in ceea ce privește siguranța comunității prin comportamentele lor deviante (consumul de alcool, droguri, savirsirea de infracțiuni). Creșterea capacitatii centrului de cazare va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea /redobândirea deprinderilor de viata normala, independenta si a competentelor profesionale inițiale.

Capacitatea de cazare a centrului este de 30 persoane .(Capacitatea maxima cazare =35 persoane). In situații de criza (condiții meteorologice nefavorabile, persoane aflate in dificultate majora, vor putea fi cazate 5 persoane in club unde au fost prevăzute fotolii pat, si in spatii comune,(hol etaj) unde se pot amplasa paturi pliante.

ENTITATEA RESPONSABILA CU


SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Beneficiarul investiției este municipiul Bacau, care este inclus în strategia de sprijinire a dezvoltării durabile a orașelor.-poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare\urț?apa‘,'Sub-domeniul :Poli de dezvoltare urbana.

Municipiul Bacau se afla in zona centrala a Moldovei, la intersecția principalelor drumuri europene si naționale care leaga Moldova de Transilvania, Ucraina si Republica Moldova. Este traversat de riul Bistrița, la o distanta de 9 km Nord-Est de confluenta a doua riuri, Șiretul si Bistrița. Populația totala a municipiului este de 177.087 locuitori (2009), fiind cel mai mare oraș din județ si unul dintre cele mai mari si importante orașe din Moldova.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calitatii infrastructurii sociale a municipiului Bacau si imbunatatirea calitatii vieții prin reabilitarea infrastructurii sociale și crearea de condiții pentru imbunatatirea serviciilor sociale pentru persoanele dezavantajate.

La nivelul municipiului Bacău funcționează Serviciul Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacau ca instituție publica de specialitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica, instituție coordonata de Primarul Municipiului Bacau si are ca obiect principal de activitate infaptuirea masurilor de protecție si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala. Serviciul Public de Asistenta Sociala are in structura “Centrul de cazare temporara a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care este acreditat sa furnizeze următoarele servicii socialeicazarea pe timp de noapte a persoanelor fara adapost, servicii de asigurare a hranei, promovare relații sociale, consiliere psihologica, reintegrare comunitara si familiara; In municipiul Bacau, astfel de servicii sociale se desfasoara la un nivel minim, intr-un spațiu pus la dispoziție prin amabilitatea Compartimentului de Protecție Civila care are o capacitate maxima de 6 persoane pe zi. In prezent nu exista un Centru stabil de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate. Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului. Pentru cea mai mare parte dintre ei nu se pot aplica servicii de asistenta sociala din cauza spațiului mic existent in prezent.

Prin reabilitarea imobilului din str. Milcov se va crearea un nou centru social pentru persoane dezavantajate. Proiectul va contribui la creșterea calitatii vieții beneficiarilor directi si populației prin imbunatatirea sentimentului de securitate a locuitorilor din municipiu, creșterea eficientei energetice a imobilului, crearea de noi locuri de munca. Țoate acestea contribuie la atingerea obiectivului Domeniului major de intervententie Vț r-^Ptănun ihtegrate de devoltare urbana, si anume „creșterea calitatii vieții si crearea de/noriocyrhd^Țțnuhcajn orașe, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea se^oțîîpr urBănl&i' dhclușiv, a serviciilor


 • 1. Situația existenta a obiectivului de investiții - Ș'c/i u

Clădirea ramasa disponibilizata prin modernizarea si fdstriftgelrea Punctului Termic nr.154 din Bacau strada Milcov nr.9E si terenul aferent aparțin domeniului public al

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Program Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritara 1-"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urban: de creștere, Domeniul de intervenție 1.1".PIanuri integrate de dezvoltare urbana", Sub domeniul: Poli de dezvoltare urbana si schimbarea soluției tehnice pentru creșterea capacitatii si a spațiului funcționai pentru obiectivul de investiții "Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost"

municipiului Bacau dat in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau prin Hotararea Consiliului Local nr.368 din 31.10.2008. Suprafața construcție si teren data in folosința S.P.A.S. este de 652,15 mp.

Construcția propusa pentru persoanelor fara adapost a avut instalațiilor si echipamentelor s-a construita de 240,30 mp a punctului


amenajarea Centrului de funcțiunea de punct termic. Prin disponibilizat jumătate (120,15mp) termic,


cazare temporara a retehnologizarea din suprafața


intre anii 1985—

1986 cu funcționalul - instalațiile si echipamentele adecvate destinației de punct termic, cu cu


Construcția are regimul de înălțime "parter înalt”, si a fost realizata


Construcția este alcatuita dintr-o incapere cu hp=3,15m . Accesul in clădire se realizează pe fațada posibilitatea de acces carosabil.

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării

construcții, potrivit legii ;


ferestre dispuse perimetral vest printr-o usa metalica, si


cerințelor esențiale de calitate


in


Clădirea punctului termic nr, 154 de pe strada Milcov, loc. Bacau, jud. Bacau este alcatuita din punct de vedere structural din 6(sase) travei de 3,00 m si o deschidere de 12,00 m din care se vor amenaja 3 travei cu deschidere de 12,00 m. Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP.

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.) Din punct de vedere structural construcția prezintă următoarele caracteristici:

X

X

forma in plan : dreptunghiulara,

planseu din chesoane dispuse transversal de tip ECP cu dimensiuni cheson bxL=1,50mx12,00m

stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4,85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi;

pereți exteriori din blocuri B.C.A.;

fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h = 1,30x1,50m+grinzi de soclu, Acoperișul corespunzătoare chesoane tip ECP

Construcția elementele structurale. In decursul anilor s-au făcut 1986,1990, au fost înregistrate degradări care rr*' înregistrat degradări ale elementelor


existent este de tip terasa necirculabila, fara izolare termica si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe cu dimensiunile 1,50mx12,OOm.

„Punct termic nr.154 de pe stradș: Milcov nu a suferit modificări la I Jw'cțșd dfe. igienizare . La cutremurele din îu^fe&teazaL ^șigu.rafitâ -structurala dar s-au nestructur^le4&iri in'tencuKîțla'X   ,

Referitor la conformarea generala a constructiei/djri punct de^veciere ai raspunului seismic așteptat:                                                             Vr

' planseu! este tip cheson care asig^r^Fj^djt^ț^șțjrezistenta corespunzătoare obținerii efectului de șaiba orizontala;          'vi ’S • / <

X

uuiiiiem ei culuiui uc oaiua ui iz.ui iiaia,

> pereții de închidere sunt din blocuri B.C^t Referitor la conformarea de element:              Vp.


------------------- . ..<> ■>

x pereții din zidărie BCA si cu mortar de calitate'slabei capacitate de rezistenta redusa;

bdonduc la ruperi fragile si


Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


 • >  țesere necorespunzatoare a zidăriei din B.C.A.

Execuția

S-au constatat o serie de defecte ca de exemplu;:

 • >  deficiente de tasare a zidăriei la unii pereți nestructurali exteriori;

 • >  tencuieli groase deteriorate la pereți;

 • >  fisuri vizibile pe fațada posterioara si laterala.

Finisajele la construcția existenta :

Finisaje interioare:

x pardoseli din ciment;

r tencuieli groase, deteriorate la pereți ;

x var simplu la pereți si tavane;

Finisaje exterioare:

 • >  tencuieli simple fisurate ;

r soclu praf de piatra;

 • > tamplarie metalica cu geam simplu;

 • >  invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica la terasa necirculabila;

 • >  in jurul clădirii nu exista trotuare;

 • >   nu exista instalații adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului. Suprafața construita conform documentației cadastrale a punctului termic : 240,30mp. Suprafața construita propusa pentru amenajare este de 120,15mp,

Pentru amenajarea imobilului pentru funcțiunea de centru de cazare temporara, a persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si -Utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare, schimbarea amplasamentului plâtfprrhei ,d.e.fgunoi(ghena) situata in vecinătatea punctului termic.                                        F-k,

• __

lei, pentru teren 202.831 lei.

Act doveditor al forței majore, după caz - nu este cazul

Valoarea de inventar a construcției ; 256.681 lei din care pentm^ojfetrucție .£3.850

2.Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

Recomandarea expertului /auditorului energetic asupra soluției optirtfe^jn,-RMjfct dp/ vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de âVii&te nc'.A


Expertiza tehnica efectuata in baza temei beneficiarului concluzionează ca se pot efectua lucrările solicitate cu condiția detalierii lor in cadrul unui proiect tehnic.

Prin modificările făcute, rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita, prin îndepărtarea închiderilor grele din B.C.A. prin descărcarea si a altor elemente , prin folosirea materialelor ușoare, respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reabilitare si reamenajare fara intervenții la elementele structurale nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

A!


Execuția se va face cu respectarea stricta a masurilor de sanatate si securitate in munca si a normelor P.S.I,

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In cadrul auditului s-au analizat variantele de imbunatatire a performantelor termice ale anvelopei construcției existente in condițiile modificării destinației spatiilor, a recompartimentarii interioare, a modului de funcționare si a gradului de ocupare al clădirii. Partea de instalații aferente isi va schimba complet parametrii inițiali, beneficiind de reducerea pierderilor necontrolate de căldură la nivelul anvelopei prin masurile de izolare propuse. S-au creat in acest mod condițiile de utilizare eficienta a energiei necesare incalzirii spatiilor.

Soluții pentru pereții exteriori ușori:

Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glupan. (R.F. pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Soluții pentru pereții de compartimentare interiori :

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala.

La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pereții interiori de compartimentare se vor realiza din rigips antifoc, cate doua placi pe fiecare fata a peretelui ce vor avea rezistenta la foc 60 min, (Pereți despărțitori R.F.=60 min.) La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi din gips carton pentru mediu umed.

Soluții pentru pereți adiacent! spatiilor neincalzite - structura pereților va fi comparabila cu structura pereților exteriori: 2 placi gips carton, vata minerala, 2 placi gips carton.

Soluții pentru pardoseala pe sol : Pupa realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizola planseul de la parter (cota-015) cu 10 cm polistiren extrudat.                          /A <

Soluții pentru acoperiș tip terasa strat difuzie, folie bariera vapor,i/z ^Bjrnbrana' hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, .li'idfbi^ola’tl^.'^' membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale. //

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare din/ betbn ,-șjr$5lu turnat pe loc cu latimea de 80cm.                                       4 z /4.

(3). DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI                            j ... j

a .zona si amplasamentul;                                              '^4'' o :

Punctul termic nr.154 la care se intervine si terenul aferent sunt situate in ; ’infvayjîâr5^ municipiului Bacau pe strada Milcov nr.9E.

Conform P.U.G actualizat si Regulamentului aferent al municipiului Bacau zona este destinata pentru locuințe colective si construcții aferente lucrărilor tehnico - edilitare. Utilizări permise: modernizări si reparații la clădiri existente, locuințe colective, construcții si amenajari necesare bunei funcționari a zonei.

Construcția disponibilizata in urma retehnologizarii si restringerii suprafeței punctului termic nr.154 propusa pentru modernizare are regim de inaltime „parter inalt11 cu următoarele vecinătăți:

 • •   la nord: punct termic restrins;

 • •  la est:  teren domeniu publicai mun. Bacau ;

 • •  la sud: teren domeniu publicai mun. Bacau si post transformarenr.119;

 • •  la vest: teren domeniu publicai mun. Bacau acces  carosabil,;  ■

Elemente de trasare

 • •  distanta pana la limita proprietate nord - 0 m;          / ■;

 • •  distanata pana la limita proprietate est - 4,67m        ' , ■

 • •  distanata pana la limita proprietate sud- 20,58m;1,00pi;

 • •  distanata pana la limita proprietate vest-7,52m2.         <.   3?/ '■ '.'£<■

 • b.statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupfot;

Terenul si construcția aferenta aparține domeniului public al^rnunic'ipiulUi';Șaca(4^at in administrarea Serviciului de Asistenta Sociala Bacau, (instituție pUbfi.ea/.l.de,4p'0(iidiitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate ’ juridica, instituție coordonata de Primarul Municipiului Bacau ), conform :

 • > HCL 83 din 29.03.2007

- HCL 287 din 30.10.2006

 • >  Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 31.10.2008 privind darea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Bacău a terenului în suprafață de 625,15 mp aferent clădirii ce urmează a fi amenajată în „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”.

 • >  Hotărârea Consiliului Local nr 390 din 31.10.2007, a fost dată în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, clădirea rămasă disponibilizată prin modernizarea și restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacău, str. Milcov 9 E, în vederea schimbării destinației în „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”.

 • >  Hotărârea nr.83/2007 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 287/ 30.10.2006, în sensul completării Anexei nr.1 la această hotărâre, cu înregistrarea suprafețelor de teren aferente construcțiilor Punctelor Termice și Centralelor Termice de Zonă, modernizate de S.C. CET S.A. Bacău, trecute în patrimoniul public al municipiului Bacău

 • > Act de Dezmembrare a imobilului autentificat nr. 2854/2007 BNP Enachescu Olga Aura in lotul 1 si lotul 2 . Lotul 2 se compune din terenul de sub construcție si corpul de construcție;

 • >  Documentație cadastrala pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului (teren curți construcții municipiul Bacau, nr cad. 13911 - PT 154)

> Documentație cadastrala pentru teren intravilan mun. Bacau, str. Milcov 9E

 • c.situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentind terenuri din intravilanul municipiului Bacau

Suprafața construita_______________________120,15mp

(teren de sub construcția propusa pentru amenajare)

Suprafața amenajata ______________________532,00mp

Suprafața totala___652,15mp

 • d.studii de teren

studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național.

Inventar de coordonate in sistem de proiecție stereo 70:

Sisteme de referința Marea Neagra 1975

Pct.

N

E

2

563292.508

647623.823

3

563296.326

647610.978

5

563305.508

647613.708

6

563301.691

647626.553

2

563292.508

647623.823

studiul qeotehnic                                                ; 7 ...   (|X

Planuri cu amplasamentele forajelor , fisele complexe cu rezultatele/'determinărilor de laborator sunt prezentate in studiul geotehnic intocmit si anexat la documentatie.S-au executat 2 sondaje de cercetare, pana la adancimea de 3.00m fata de C.T.N.

Din punct de vedere geomorfologic municipiul Bacau se gasestre situat in partea de Vest a Podișului Central Moldovenesc si Colinelor Tutovei, fiind străbătut de râul Bistrița afluient de dreapta a râului Șiret iar amplasamentul de studiat este situat pe malul drept a râului Bistrița. Rețeaua hidrografica o formează râul Bistrița, cu afluientii sai de dreapta parau! Trebes, parau! Negel, si pârâul Bahna.

In ceea ce privește hidrologia zonei, se constata ca nivelul pânzei freatice se afla la adâncimi variabile, cuprinse in general intre 4,00- 12,00m fata de C.T.N. in funcție de grosimea stratului de praf argilos ce se gaseste deasupra orizontului grosier( balast cu pietriș si nisip). In zona amplasamentului nivelul pânzei freatice este situat la adancimea de 4,00-6,OOm fata de C.T.N.

Recomandări pentru fundare si consolidări

 • •   stratificatie orizontala uniforma incadrindu-se in grupa „terenuri bune de fundare" conform Normativ NP074-2007 tabel A1;

 • •  presiunea convenționala pconv=250 Kpa conform STAS 3300/2-85, anexa B.;

 • •  fundațiile clădirii existente sunt de tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu;

 • •  se propune fundarea direct in stratul de nisip+pietris dezvoltat la adincimea de 2,00-3,00 m fata de CTN sau stratul de nisip prafos dezvoltat la adancimea de

0,50-2,00(11 fata de C.T.N.;

 • •  se propune ca sistem de fundare, fundații tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundații continue de legătură;

 • •  se recomanda hidroizolarea fundațiilor;

 • •  calculul terenului de fundare si dimensionarea definitiva a fundațiilor se va face utilizind pconv,=250Kpa pentru gruparea fundamentala de sarcini conform STAS 3300/2-85, anexa B;

 • •  prezenta nivelului freatic la adincimi de 4,00- 6,OOm fata de CTN exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații ;

 • •  adincimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,80 -0,90m fațade C.T.N, conform STAS 6054/77;

Se va solicita prezenta pe șantier a inginerului geolog, pentru confirmarea naturii terenului de fundare si ori de cate ori proiectantul de structuri constructorul sau beneficiarul considera necesar.

 • e.Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

PUNCT TERMIC Ac=240,30mp;H atic = 5,50m;

In suprafața de 120,15mp isi desfasoara activitatea punctul termic restrins, suprafața de 120,15mp fiind disponibila pentru reabilitare imobil cu destinația centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost.”

Construcție parter realizata din stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi, pereți exteriori din blocuri B.C.A., acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu.

în vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora s-au luat în considerare 3 variante :

 • •  Varianta zero sau varianta fără proiect, în cazul în care nu se investește nimic, spațiul

rămânând la stadiul actual;                                           f . T

 • •  Varianta cu investiție medie, care implică o investiție mafglnaî.ă,^gqnâi.. îri. vederea îndeplinirii obligațiilor legale ( de întreținere a clădirii, spati$/jjm^

 • •  Varianta maximă sau varianta cu proiect, care imdnc'ă'/[ucrari de reabilitare . si

modernizare a spațiului existent , având ca finalitate ofgâTiigarea/p^ntțMlui defazare temporară a persoanelor fără adăpost;                                       ;

'■

(3)1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesareytJe efectuat in

urma realizării lucrărilor de baza;


SITUAȚIA PROPUSA

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

 • • separarea spațiului care se dorește amenajat.de zona care ramane sa funcționeze ca. punct termic ; aceasta se realizează printr-un perete de compartimentare cu structura metalica rezistent la foc RF 180 minute. Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui cu miez din vata minerala bazaltica rigida .Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

 • • in spațiul care se amenajeaza respectiv intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,40 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice cu planseu din beton armat cu grosime de 10 cm. Accesul la etaj se va realiza prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta vor fi protejate anticoroziv conform GP111/2010.Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție impotriva focului.

• închiderile perimetrele exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante alcătuite din fete de gips carton rezistent la foc si miez din spuma poliuretanica rigida . Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glupan. (R.F. pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Se propune compartimentarea clădirii pe verticala obținând 2 etaje.

 • •   Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de rigips cu termoizolatie din vata minerala .Pereții de compartimentare se vor realiza din gips carton antifoc,cate doua placi pe fiecare fata a peretelui.La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

 • •   Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse.se va executa la o adâncime de aproximativ -2,30m fata de cota ±0,00.                                       <   /

• Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut;-Etajuli realizarea a 2 goluri (48cmx48cm ) in zona mediana a planseului> j.ch'Qșgr^' •' \ existent de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri solare cd stuy rigid'- tip; - ,/ . ;. Velux . La tunelurile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarșaTun)ului;.si     \ .'

luminarea, ventilarea spatiilor de la etaj.                                  'i                 ,<■ j

 • •   Refacerea pe suprafața acoperișului clădirii a straturilor terasei. Refacerea tdraseix^Văf' ;■ / " - I

realiza după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente, pentrQ^a nu- genera' J-/ •> / incarca ri su plim entare.                                                                  \      ? << ■' - ■' '' :^/

Soluție pentru acoperiș tip terasa necirculabila :strat difuzie, folie barieră

membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm. sapa slab               '

hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale conform

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Program Operațional Regional 2007-2013                    j

Axa prioritara 1-"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - polf urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1".Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub domeniul: Poli de dezvoltare urbana si schimbarea soluției tehnice pentru creșterea capacitatii si a șpaltului funcțional pentru obiectivul de investiții "Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost"

planșei A9,

Eliminarea apelor meteorice se va realiza prin burlane.

• Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii inițiale (punctul termic).Structura se va realiza din metal (stâlpi $95x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din tabla tip Lindab.Fundațiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat.

Perimetral terasei se va executa o imprejmuire din plasa zincata bordurată.Plasa se va monta pe stâlpi din țeava rectangulara 60x40,incastrati in fundația din beton.Toata imprejmuirea va fi prevăzută cu un soclu de beton armat.

 • ♦       Prin modificările făcute,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita.fapt determinat de indepartarea închiderilor grele din BCA si a tencuielii aferente,prin folosirea materialelor ușoare.Este realizata astfel aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reamenajare si reabilitare realizate (tara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta,la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situatiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare.

(3)2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate ;

 • •  Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele ce va delimita următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu , cu acces din vestibul, hol + recepție primire , vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu <<jrup;, sanitar si dus propriu.                                                                                               ;    ‘ S '' ,

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe^șâjce'            beneficiari

(oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru person^/ fâibfna VV&dps, pentru persoane cu dizabilitati.                                              j                    ' * ' ><■

Zona servit masa  cuprinde oficiu, sala mese, terasa j^bdpmt^^patiile> sunt

mobilate cu mese si scaune pentru servit masa. Oficluîi fi^o^t^cu;, /frigider, aragaz, mașina spalat vase, spălător inox filtru cafea, cdp^Eor 'cu micrdund^ Tjaluzele verticale mobilier oficiu.                                            ’C'h • <                 . ,/

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specigjfeat^ 'fi'rqd tradȘf&rtata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este ^stinahțîiij^iăi pentru încălzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei.

Zona odihna recreere este realizata in spațiul cu funcțiunea de club.Clubul va fi

dotat cu rafturi pentru biblioteca cârti, reviste, televizor, radiocasetofon, fotolii pat. Suprafețe obținute:

vestibul intrare

3,40mp

recepție +hol primire

18,70mp

Z"

1 birou

4,13mp

X

cabinet medical

6,40mp

izolator

7,35mp

f

grup sanitar pentru izolator

3,35mp

f

club

8,20mp

F

sala mese

14,50mp

f

oficiu

5,70mp

f

magazie

4,00mp

magazie

1,85mp

X

grup sanitar pe sexe pt personalul angajat

5,75mp

F

grupuri sanitare+dusuri pe sexe pt. Beneficiari

13,75mp

F

grupuri sanitare pt. Persoane cu dizabilitati

4,20mp

F

scara de acces la etaj


Circulația pe verticala in interiorul centrului de cazare se realizează prin intermediul unei scări metalice intr-o rampa cu acces din zona de primire. Treptele metalice ale scării vor fi placate cu gresie.


ETAJUL 1

Zona de odihna este fost rezervata „ camera camere, deoarece in cazul monoparentala si numărul persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea


compusa din 6 camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate . A mama si copilul" care va avea aceleași dotări ca si celelalte in care nu va fi identificata in strada o familie


camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta..

Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 30 locuri.( maxim 35 locuri) La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie/si' uscatorie rufe, dulapuri metalice pep'ti;ij 'jddt^rgântj, Srau si femei. Vestiarele vor                  x

spatiilor de cazare a in caz de urgenta s-a .Jvazi^-y^ zona mediana a plai^eul                pe,fețe


dotate cu mașini spalat si uscat creat 2 spatii pentru vestiare barbati cu cheie , si banei .Corespunzător sanitare pe sexe cu dusuri .

Pentru eliminarea fumului si gazelor realizarea a 2 goluri (48cmx48cm) in etajul 1 in care se vor monta tuneluri rigide tip Velux montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului, ventilarea si l1.Q£ținfej etaj.                                                                                        1

Suprafețe obținute:

 • > dormitor mama si copilul

 • >  dormitor de 2 paturi etajate


yn^ppjlat^ .9a dulapuri propus^-/grupuri

...                    pefete

elurile fedlăre^vdr fi spatiilorci e la

o'/' '■
>-

dormitor de 2 paturi etajate

8,60mp

>

dormitor de 3 paturi etajate

9,85mp

>

dormitor de 3 paturi etajate

11,65mp

dormitor de 3 paturi etajate

12,10mp

>

camera mașina spalat, uscator

5,30mp

r

grupuri sanitare +dusuri pentru beneficiari

14,10mp

r

vestiar

3,20mp

vestiar

3,20mp

A

holuri

16,65mp

TOTAL SUPRAFAȚA

 • •  Suprafața construita parter       155,95mp

 • •  Suprafața construita etaj__________121,75mp

 • •  Suprafața desfasurata             277,70mp

 • •  Suprafața utila parter             135,43mp

 • •  Suprafața utila etaj_______________101,00mp

 • •  Suprafața utila totala              236,43mp

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare din beton simplu turnate cu 'latimea de 80cm.

Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 , înălțime libera parter este de 2,40m.

înălțime libera etaj este de 2,45m.

Finisaje interioare

• Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie pentru trafic intens (cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, vestiare holuri etaj) si scafe + gresie ceramica in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri,);


Tencuieli interioare driscuite la tavane Pereți:

>

>■

Ușile


finisaje interioare cu glet de tencuieli interioare placi faianța fixate interioare se vor


plane in grosime de 2 cm.

ipsos si var lavabilz^cfloare;

/' ' "*■

/

de ciment si var,


alb aplicate la

ib. V ■.     / ■-

■■ n                             A?'- ’’ '

realiza din profile P.V.C. culc are1 țalb cWgșâm maț sau


driscuite cu mortar


panel fara bariera termica

 • • Glafuri interioare din PVC;

 • • Scara cu trepte metalice placate cu gresie.


<< \ te fe'vb'-- 5'

La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor placW ț^dogips carton antifoc pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus;


Finisaje exterioare

 • •  Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare alb, bej.

 • •  Ferestre exterioare se vor realiza din profile PVC prevăzute cu 5 camere de izolare si 3 foi de geam culoare maro , low-e cu R=0,77 mp K/W;

 • •  Ușile exterioare se vor realiza din profile PVC cu geam termopan securizat culoare maro.

 • •  Glafuri exterioare din PVC.

 • •  Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces;

 • •  Pardoseala din material compozit tip deck pentru terasa exterioara acoperita ;

 • •   Invelitoare din tabla tip Lindab   la copertina de la accesul principal in clădire si la

terasa acoperita de pe fațada posterioara.

 • •   Pentru protejarea construcției  de infiltrații vor fi prevăzute trotuare din beton

simple turnate pe loc cu latimea de 80cm;

Acoperișul si invelitoarea la clădirea inițiala

invelitoarea propusa este de tip terasa necirculabila

Se vor decoperta toate straturile terasei existente si se vor reface .

Soluție pentru acoperiș tip terasa necirculabila :strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale conform planșei A9. Eliminarea apelor meteorice se va realiza prin tyjtf'appJ • . ■. <

LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

In continuarea imobilului centrului de caz; est, se realizează o terasa acoperita avarii


:âr.e' perfeoa^Jpr fara adapost, in partea de ---- „ __________ „_________,---------m Mbuctdr^ yi^jpara din profile metalice. Terasa acoperita exterioara va avea o strupttirâ-lîndp^n^^ de; cea a clădirii centralei termice.Structura se va realiza din metal (stalpi’lJ$95X^(l) si grinzj din., profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispus\Xsdi&nta de,7ocrn.

Acoperișul va fi realizat intr-o apa, cu   invelrâ&âVțȘ1;pin tabla tip Lindab culoare maro.

Pardoseala se va realiza din material compoziRțip/ ^ck.' (Iemn+ PVC). Terasa va fi mobilată cu mese si scaune si va fi folosita pentru servirea mesei sau pentru odihna. Terasa va fi delimitată cu imprejmuire cu stâlpi si plasa metalica pentru a deține controlul in imobil si a permite accesul controlat pe terasa .

Accesul principal in imobil se va realiza pe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa . care va fi montata deasupra intrării principale Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic fixata pe suport din tabla din aluminiu .

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica ușoara acoperita tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu căpriori din lemn invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro închis.

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este poziționat


perâoa^lor fara adapost, in partea de profile metalice.


un


cu

si


pe


Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție fațada din sud , retras după postul de transformare existent, si se face din spațiul exterior carosabil propus.


AMENAJARI EXTERIOARE SI

SISTEMATIZARE VERTICALA

centrului de cazare temporara se realizează din drumul un acces carosabil


Accesul carosabil in incinta

de acces existent. Pentru centru de cazare propus se va realiza

de serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de acces pietonala situat in zona de sud a centrului de cazare.

Lucrări de amenajari exterioare proiectate: procurare si amenajare spațiu verde, procurare si realizare împrejmuire din arbuști foiosi (gard viu) , lucrărilor de drumuri cu borduri, amenajare acces si amenajare trotuare;

lucrări de terasamente: incadrarea platforma .carosabila cu parcaje,


Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata de .Jtendfl'clârii centrului de cazare a persoanelor fara adapost .                                           " '

In conformitate cu legea 10/1995 « Legea calitatii in const/JuctiT» clădirea sociala trebuie obligatoriu sa satisfaca, pe intreaga durata de exploatare fexistfedta) ajpf,5 Următoarele cerințe de calitate:

 • A. Rezistenta si stabilitate

 • B. Siguranța in exploatare

 • C. Siguranța la foc

 • D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului ' L .'

 • E. Izolație termica, hidrofuga si economie de energie

 • F. Protecție împotriva zgomotului

INSTALAȚII

Având in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (electrice, apa, canalizare, termice,)

Instalații electrice

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • •  Alimentare cu energie electrica;

 • •   Coloane si tablouri electrice;

 • •   Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație; Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice;

 • ■   Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • ■   Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța;

 • ■   Instalații paratraznete si prize de pamant;

Caracteristici electrice ale obiectivului

TG

 • ■  Putere instalată = 12.000 kW;

 • ■  Putere maximă absorbită = 9.60 kW;

 • ■  Tensiune de utilizare: Un = 1x380Vca

 • ■  Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50+0,2 Hz

 • ■   Factor de putere: cos <p - 0,92 (neutral);

 • ■   Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

Caracteristica keraunică a amplasamentului

 • ■   Media anuală a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 - 37 -ile/an

 • ■  Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva traznetului realizata cu platbanda de captare OL-Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata apparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existenta.

Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, s-a prevăzut:

 • □ Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si se va racorda din firida de bransament( FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz119 cu cablu subteran AcyAby 3x25 + 16 pana la BMPT.

 • □ Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • ■  Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

□ Instalația de prize:

 • ■  prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □ Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7 - 2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut. Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compensatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora.

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va reali irehite circuite monofazate racordate la:

 • ■    Tabloul general (TG);

»    Tabloul secundar (TS), pentru etaj;

 • □ Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor se va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U=220V);

 • □ Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurent și cu releu de protecție diferențială (Id - 30 mA);

 • □ Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

• Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat;

" Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

□ Firidele de distribuție aferente TG si TS se vor executa monobloc într-o cutie metalică cu ușa de acces:

 • ■  întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizuaLrchitspunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realii rchite întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelul de iluminare adoptat este în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

 • ■  categoria în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

 • ■   caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

 • ■   parametrii regimului de funcționare (tensiune, curent, putere, frecvență etc.)

Instalații san i tare s i racordul de apa canal

In zona exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare, impunându-se astfel rezolvarea in sistem centralizat al celor doua utilități.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de înstalatii:-

-Instalatii apa - canal din incinta proprietății

-Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

Instalații apă-canal din incinta proprietății

Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă din PEHD având Dn 50 mm. i

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou

proiectat Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apâ rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si Q- 4 mc/h, cu robineți de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qar-0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qsc-0,31 [l/sî.

Racord canalizare exterioara

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție.

Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

Instalații sanitare interioare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda ia obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații interioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: lavoare, wc-uri, pisoare si cabine dus.

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • > echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • >  racorduri la coloane;

 • > alimentarea cu apă rece și caldă a acestora;

 • > evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semicristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabine dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar;

Instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere. Evacuarea apelor uzate menajere se realizează in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel:

S.C. STAR - PROIECT SRL BACAU

Proiectant general

 • >  lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn V2, accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

 • >  vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: po t hârtie, cuier;

 • >  pi oar din porțelan sanitar

 • > sifoane de pardoseala Dn 50 mm ;

 • >  spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta. Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra acoperișului sistem terasa existent cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin plansee si pereți se face cu stufuri de protecție. Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Instalații termice

Agentului termic necesar încălzirii obiectivului se va procura din reteua de termoficare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 pozate intr-un canal termic nou proiectat.

Pentru instalația interioara s-au utilizat țevi din otel cu diametrele de         T si 1

îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin sudura si prin asamblari demontabile.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distantelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Instalația termică s-a proiectat in scopul realizării temperaturilor interioare si pentru realizarea microclimatului, conform SR 1907/2-97.

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza STAS-urilor 1907/1-97; 1907/2-97 pentru zona climaterica III, cu Texl= - 18'C pentru temperaturi interioare de calcul conform STAS- urilor indicate mai sus.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare din I 13 - 2002, pentru încălzirea cu apa calda 90°C - 704C, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru incalzire este 29 KW si necesarul de căldură pentru preparare apa calda este de 40 KW.

încălzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de incalzire este prevăzut cu robineti de reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de incalzire se va realiza prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distanțelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe fiecare coloana.Golirea instalației interioarese va face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație termice se vor prevedea armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni seismice.

3, Consumuri de utilități

a.Necesarul de utilități rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare

Avind in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (apa, canalizare, termice, electrice).

APA-CANAL1ZARE

 • 1.  Conform STAS 1478/1990,SR 1343/2006 NECESARUL DE APA PENTRU CONSUM MENAJER VA FI:

Ni=numar de persoane - 35

-i,ar=necesar specific (l/om zi)-170

qi,ac necesar specific (i/om zi)-60

Qzi med=5,95 mc/zi

Qzi max=7,74 mc/zi

Qomax=0,90 mc/h

 • 2. Conform STAS 1478/1990 DEBITUL PENTRU ALIMENTAREA CU APA RECE SI CALDA A OBIECTELOR SANITARE VA FI:

Program Operațional Regional 2007-2013                   93

Axa prioritara 1-'Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1,1".Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub domeniul: Poli de dezvoltare urbana si schimbarea soluției tehnice pentru creșterea capacitatii si a spațiului funcțional pentru obiectivul de investiții ‘ Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost"

Apa rece : qc = 0,72 l/s

Apa calda: qc = 0,31 l/s

 • 3. Conform STAS 1795/1987 DEBITUL PENTRU APE UZATE MENAJERE VA FI:

Qc - 3,42 l/s

ENERGIE TERMICA

Necesarul de căldură pentru incalzire

Qinc - 29 KW

Necesarul de căldură pentru preparare apa calda

Q = 40 KW

ENERGIE ELECTRICA

ȚG

Putere instalata = 12,00 kW

Putere maxima absorbita = 9,60 kW

Factor putere coscp=0,92(neutral)

Tensiune de utilizare: Un = 1x380 V ca

Frecventa rețelei de alimentare: Fn=50+0,2 Hz

b,estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

5,95 (m3zi)

-

Qs zi max.

-

7,74 (m3/zi)

-

Qs orar max.

-

0,9 (m^/h)

-

S.C. STAR - PROIECT SRL

BACAU

Proiectant general

(4.) DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

Investiția se realizează pe o perioada de 15 luni,dintre care 10 luni pentru execuția si recepția lucrărilor de construcții, după cum urmeaza:

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

1

Organizare achiziție publica

L1-L5,L11-L14

2

Asistenta tehnica -Diriginte de șantier

L6-L15

3

Asistenta tehnica acordata de proiectant

L6-L15

4

Organizare șantier Lucrări protecția mediului

L6.L14

5

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

L6-L14

6

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

L6-L13

7

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

L7-L13

8

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

L6-L14

9

Lucrări de amenajare teren aferent clădirii

L6, L7

10

Dotări

L11-L15

11

Informare, Publicitate, Diverse si neprevăzute

L1-L15

12

Audit

L9.L15

13

Recepție si finalizare lucrări

L15

5). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

1 .Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoare totala fara TVA-1485,26213 mii lei ;

Valoare totala cu TVA - 1833.97695 mii lei;

Din care:

C+M fara TVA        - 885,54610 mii lei;

C+M cu TVA         - 1098.07716 mii lei;

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1        FAZA DALl

AMENAJARI TEREN SI PROTECȚIA MEDIULUI

In lei si euro, la cursul BNRIei/euro din data de :11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

S.C. STAR - PROIECT SRL BACĂU

Proiectant general

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 FazaiDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Nr, crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1,

Amenajare teren

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

2.

Amenajare platforma gunoi

0,7897

0,1728

0,1895

0,9792

0,2143

3.

Amenajare spatii verzi

10,6489

2,3303

2,5557

13,2046

2,8895

TOTAL I

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

II. MONTAJ

TOTAL II

III, PROCURARE "

|

I

TOTAL III

|

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

19,2097

4,2036

4,6103

l 23,8200

5,2125

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2

ARHITECTURA____________________________

In iei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 iei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Arhitectura imobil

304,0357

66,5315

72,9686

377,0043

82,4990

2.

Arhitectura copertina

17,4751

3,8240

4,1940

21,6691

4,7418

3.

Arhitectura terasa Punct termic

28,1283

6,1553

6.7508

34,8791

7,6326

TOTAL 1

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

lî. MONTAJ

r

TOTAL II

I

III. PROCURARE

___

TOTAL III

____

7

S.C. STAR - PROIECT SRL

BACAU

Proiectant general

| TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 349,6391 ] 76,5108__j 83,9134  | 433,5525   | 94,8734

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3

AMENAJARI EXTERIOAR______________________________

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012

1 euro=4,5698 lei

Nr

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

împrejmuire

4,0002

0,8754

0,9600

4,9602

1,0854

2.

Cămin utilaje

10,5187

2,3018

2,5245

13,0432

2,8542

3.

Platforma carosabila

47,7403

10,4469

11,4577

59,1980

12,9542

4.

Terasamente

2,8754

0,6292

0,6901

3,5655

0,7802

5.

T rotii are

4,6272

1,0126

1,1105

5,7377

1,2556

6.

Montare borduri

7,0515

1,5431

1,6924

8,7439

1,9134

TOTAL I

76,8133

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

II. MONTAJ

TOTAL II

.

III. PROCURARE

..                            I

TOTAL III

TOTAL (TOTAL U-TOTAL II + TOTAL III) | 76,8133 | 16,8089 | 18,4352^95,2485    | 20,8430

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4

REZISTENTA__________________________________

In lei si euro, la cursulBNR lei/euro din data de : 11.10.2012

1 euro = 4,5698 lei

] Nr. | Denumirea capitolelor si               | Valoare (fara TVA) ~|~TVA | Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.            I 5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rezistenta infrastructura

67,0025

14,6620

16,0806

83,0831

18,1809

2.

Rezistenta suprastructura

152,3970

33,3487

36,5753

188,9723

41,3524

Rezistenta copertina

19,3967

4,2445

4,6552

24,0519

5,2632

TOTAL I

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

II. MONTAJ

Z-T-      :     .....

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5

Instalații sanitare, termice si electrice interioare

In lei si euro, la cursul Bnr lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr,

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4-

5.

6,

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Instalație sanitara interioara

52,894

11,5747

12,6946

65,5886

14,3526

2.

Instalație termica interioara

26,195

5,7322

6,2868

32,4818

7,1079

-1

3,

Instalație electrica interioara

45,301

9,9131

10,8722

56,1732

12,2923

TOTAL 1

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

11. MONTAJ

TOTAL II

S.C. STAR - PROIECT SRL

BACAU

Proiectant general

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

III. PROCURARE

1- I                  ........

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL li + TOTAL III)

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

DEVIZUL OBIECTULUI NR.6

REȚELE APA CANAL, TERMICE SI APA CALDA MENAJERA, ELECTRICE

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rețele apa canal

47,151

10,3180

11,3162

58,4672

12,7943

2.

Rețele termice si apa calda menajera

19,467

4,2599

4,6721

24,1391

5,2823       ;

3.

Rețele electrice

1,312

0,2871

0,3149

1,6269

0,3560

TOTAL 1

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

II. MONTAJ

TOTAL 11

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7

ORGANIZARE DE ȘANTIER

In lei si euro, la cursulBNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro = 4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor st

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.

Lucrări de construcții

8,76780

1,9186

2,10427

10,87207

2,3791

TOTAL 1

8,76780

1,9186

2,10427

10,87207

2,3791

II. MONTAJ

p— -

1

TOTAL II

III, PROCURARE

..

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

8,76780

1,9186

2,10427

-A

O

00

-4 o "'4

2,3791

SC STAR PROIECT S.R.L.

FAZA: DAU

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara

a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012 4,5698

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Nr, crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE     (fara

T.V.A.)

T.V.A.

VALOARE

(iclusiv T.V.A)

mii RON

mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Ob,1 Amenajarea terenului

7,77110

1,7005

1,86507

9,63617

2,1087

1,3

Amenjari pentru protecția mediului

11,43860

2,5031

2,74526

14,18386

3,1038

1.3,1. Ob.lAmenajare platforma gunoi

0,78970

0,1728

0,18953

0,97923

0,2143

1.3.2, Ob.2Amenajare spatii verzi

10,64890

2,3303

2,55574

13,20464

2,8895

TOTAL CAPITOL 1

19,20970

4,2036

4,61033

23,82003

5,2125

CAPITOLUL 2

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.ORetele apa canal, termice si ACM, electrice

67,93000

14,8650

16,30320

84,23320

18,4326

TOTAL CAPITOL 2

67,93000

14,8650

16,30320^

84,23320

18,4326

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (geo.topo)

3)50000

0,7659

0,84000

4,34000

0,9497

3.1.1 Studiu topo

1,00000

0,2188

0,24000

1,24000

0,2713

3.1,2 Studiu geo

2,50000

0,5471

0,60000

3,10000

0,6784

3,2

Obținere avize,acord uri si autorizații

11,00000

2,4071

2,16000

13,16000

2,8798

3.2.1. Avize

2,00000

0,4377

0,00000

2,00000

0,4377

3.2.2Taxa racord rețele

9,00000

1,9695

2,16000

11,16000

2,4421

3,3

Proiectare si enginerie

132,01320

28,8882

27,88068

159,89388

34,9893

3.3.1.Proiectare initiala(TVA 19%)

75,2858

16,4746

14,26610

89,55190

19,5965

Proiectare initiala(TVA 24%)

8,7274

1,9098

2,09458

10,82198

2,3682

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH,DE,CS,DL

17,0000

3,7201

4,08000

21,08000

4,6129

3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic,Plan SSM

8,5000

1,8600

2,04000

10,54000

1,8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activitatilor

15,0000

3,2824

3,60000

18,60000

4,0702

3.3.5 Documentații CU.avize

7,5000

1,6412

1,80000

9,30000

2,0351

3,4

Organizarea procedurii de achiziții

5,00000

1,0941

1,20000 I

6,20000

1,3567

3,5

Consultanta

0,00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

3,6

Asistenta tehnica

60,80000

13,3047

14,59200

75,39200

16,4979

3.6.1.Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51,80000

11,3353

12,43200

64,23200

14,0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9,00000

1,9695

2,16000

11,16000

2,4421

TOTAL CAPITOL 3

212,31320

46,4601

46,67268

258,98588

56,6734

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

789,63860

172,7950

189,51326

979,15186

214,2658

Ob.2 Arhitectura

349,63910

76,5108

83,91338

433,55248

94,8734

Ob.3 Amenajări exterioare

76,81330

16,8089

18,43519

95,24849

20,8430

Ob.4 Rezistenta

238,79620

52,2553

57,31109

296,10729

64,7966

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124,39000

27,2200

29,85360

154,24360

33,7528

0,00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0,00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

Procurare utilaje

0,00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0,00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

4.5.

Dotări

230,12581

50,3580

55,23019

285,35600

62,4439

Dotări

230,12581

50,3580

55,23019

285,35600

62,4439

4,6

Active necorporale

i

TOTAL CAPITOL 4

1019,76441

223,1530

244,74346

1264,50787

276,7097

l

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8,76780

1,9186

2,10427

10,87207

2,3791

5.1.1 Lucrări de construcții

8,76780

1,9186

2,10427

10,87207

2,3791

5.1.2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0.00000

0,0000

0,00000

0,00000

0,0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14,44000

3,1599

0,00000

14,44000

3,1599

5.2.1.Conf Legii10/95 -0,7%

7,49000

1,6390

0,00000

7,49000

1,6390

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1,07000

0,2341

0,00000

1,07000

0,2341

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5,35000

1,1707

0,00000

5,35000

1,1707

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0,53000

0,1160

0,00000

0,53000

0,1160

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

72,83702

15,9388

17,48088

90,31790

19,7641 .

TOTAL CAPITOL 5

96,04482

21,0173

19,58516

115,62998

25,3031

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6,1

Cheltuieli de publicitate st informare

20,00000

4,3766

4,80000

24,80000

5,4269

6,2

Cheltuieli de audit

50,00000

10,9414

12,00000

62,00000

13,5673

TOTAL CAPITOL 6

70,00000

15,3180

16,80000

86,80000

18,9943

TOTAL GENERAL

1485,26213

325,0169

348,71482

1833,97695

401,3254

Din care C+M

885,54610

193,7822

212,53106

1098,07716

240,2900

 • 2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Investiția se va realiza în decursul a 15 luni calendaristice, din care lucrările efective de construcții vor dura 10 luni.

1

Organizare achiziție publica

L1-L5.L11-L14

5,000 mii lei

2

Asistenta tehnica -Diriginte de șantier

L6-L15

51,800 mii lei

3

Asistenta tehnica acordata de proiectant

L6-L15

9,000 mii lei

4

Organizare șantier, Lucrări protecția mediului

L6.L14

20,2064 mii lei

5

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

L6-L14

588,4353 mii lei

6

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

L6-L13

67,9300 mii lei

7 .

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

L7-L13

124,3900 mii lei

8

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

L6-L14

76,8133 mii lei

9

Lucrări de amenajare teren aferent clădirii

L6, L7

7,7711 mii lei

10

Dotări

L11-L15

230,12581 mii lei

11

Informare, Publicitate, Diverse si neprevăzute

L1-L15

92,83702 mii lei

12

Audit

L9.L15

50,000 mii lei

13

Recepție si finalizare lucrări

L 15

6).INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

S-a întocmit Analiza cost-beneficiu care este atașata prezentei documentații.

7),Sursele de finanțare a investiției
 • (1) 98% din cheltuielile eligibile vor constitui asistența financiara nerambursabilă de la l'EDR și bugetul de stat;

 • (2) 2% din cheltuielile eligibile și 100% din cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din contribuția proprie a beneficiarului;

Sursele de finanțare a investiției:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

1.833.976,95

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

180.171,50

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.614.973,97

c.

TVA neeligibila

38.831,48

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

251.302,46

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile 2%

32.299,48

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

180.171,50

c.

TVA neeligibila

38.831,48

III

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.582.674,49

în care:

 • (3) J Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA neeligibila=180.171,50+1.614,973,97+38.831,48=1.833.976,95lei

 • (4) II Contribuția proprie în proiect = Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile+TVA neeligibila = 32.299.48+180.171.50+38.831,48 = 251.302,46 lei

  S.C. STAR-PROIECT SRL

  BACAU

  Proiectant general

  Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

3). Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției
 • 1. In faza de execuție se vor crea 1 5 locuri de munca;

 • 2. in faza de operare se vor ocupa 8 locuri de munca;

9). Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției = 1833.97695 mii lei (inclusiv TVA)

= 401.3254 mii euro (inclusiv TVA)

Din care C+M:        = 1098,07716 mii lei (inclusiv TVA)

- 240,2900 mii euro (inclusiv TVA)

euro = 4,5698 lei la data 11.10.2012

 • 2. Eșalonarea investiției Anul 0: Valoare proiectare = 146,5132 mii lei(fara TVA) = 32,0612 mii euro (fara TVA)

Anul I; Valoare investiție


Anul II: Valoare investiție


= 723,88931 mii lei (fara TVA) =158,4073 mii euro (fara TVA) = 614,85962 mii lei (fara TVA) =134,5485 mii euro (fara TVA) euro = 4,5698 lei la data 11.10.2012

 • 3. Durata de realizare

Investiția se va realiza pe o perioada de 15 luni din care 10 luni pentru execuție .

10). AVIZE SI ACORDURI DE PRICIPIU
 • 1. CERTIFICATUL DE URBANISM:

emis de Primăria Municipiului Bacau ;

 • 2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Aviz E-ON Electrica

Aviz E-ON Gaz Distribuție

Aviz Romtelecom

Aviz CET Bacau

Aviz Protecție civila

Aviz Sanitar

Aviz Mediu

Aviz P.S.I.

Aviz ISC

 • 3. ACORDUL DE MEDIU-

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 3.1 Protecția calitatii apelor:

 • >  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze calitatea apelor;

 • >  Canalizarea se va realiza prin racord la rețeaua stradala;

3.2Protectia calitatii aerului:

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activități care sa afecteze calitatea aerului,

3.3Protectia impotriva zgomotului si vibrațiilor:

 • 1.  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze fonic;

 • 2.  Clădirea este asigurata fonic prin utilizarea de geamuri termopan si a tencuielilor de tip termosistem;

3.4Protectia impotriva radiațiilor:

Nu este cazul

3.5Protectia solului si subsolului:

Nu este cazul

3.6Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul

3.7Protectia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul

3.8Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament:

 • 1. In urma activitatii ce se vor desfasura in noua construcție vor rezulta deșeuri. Aceste deșeuri se depozitează in pubele de gunoi , urmând a fi ridicate, in baza unui contract , de către o firma specializata care le va transporta la groapa de gunoi a orașului Bacau.

3.9Gospodarirea substanțelor toxice si periculoase:

Nu este cazul.

Obiectivul nu se afla in zone cu restricții (zona inundabila, zona industriala, zona de protecție sanitara)

 • 4. Autorizația de construire

Aceasta documentație a fost întocmită conform HG 28/2008 in vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru a pune in practica proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov.cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost”din Municipiul Bacau.

S.C. STAR - PROIECT SRL BACAU

Proiectant general

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012 Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

DIRECTOR

 • C.jur. Diana Gabriela Stoica

  i ’JIN .kaVms

  SEFPROtECJn"--/ :

■i


Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției - 15 luni - (in mii Iei, fara TVA)

Nr crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

1

Organizare achiziție publica

5,000

2

Asistenta tehnica- Diriginte de șantier

15,540

15,540

20,720

3

Asistenta tehnica acordata de proiectant

3,000

3,000

3,000

4

Organizare șantier, Lucrări protecția mediului

8,7678

|"Î1,4386

1

J

5

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

196,1451

196,1451

196,1451

I

6

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

22,64333

22,64333

î    22,64333

i

i

7

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

41,46333

41,46333

î    41,46334

i

8

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

25,60443

25,60443

25,60444

i

9

Lucrări de amenajari teren aferent clădirii

7,7711

I

i

10

Dotări

230,12581

11

Diverse si neprevăzute, Informare, Publicitate

"io’boo”

—........

24,2790

24,2790

“ i o'ooo

24,2790

12

1 Aud/t

25,000

i

25,000

13

Recepție si finalizare lucrări

L........

)

!

Activitatea de proiectare         = 146,5132 mii lei

.Comisioane, taxe, cote legale =   14,4400 mii lei

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 1485,2621 mii lei


întocmit,

Ing. Balaita Cataiin

Graficul de realizare a investiției - 15 luni

! Nr crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Organizare achiziție publica

2

Asistenta tehnica- Diriginte de șantier

3

Asistenta tehnica acordata de proiectant

4

Organizare șantier, Lucrări protecția mediului

5

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

6

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

7

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

8

Lucrări de amenajări exterioare si sistematizare verticala

9

Lucrări de amenajari teren aferent clădirii

10

Dotări

11

Diverse si neprevăzute, Informare, Publicitate

12

Audit

13

Recepție si finalizare lucrări

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13 ! L14 j L15

!                                                       j

i

1întocmit,

Ing. Balaita CătălinCertif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr.I49S SR OHSAS 18001:2008

PLAN GESTIONARE DEȘEURI

Nr. crt.

Tip deseu

Cod deseu

Cantitate deseu (kg)

Origine deseu

Obiective

Masuri specifice

Costuri estimate

(RON)

Persoane flzice/juridice autorizate

Responsabilități      I Termen

1

Beton simplu si armat, dale beton, borduri beton

17.01.01

268 505

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

21 544

Contractant

Conform prevederi proiect

1

2

Zidărie cărămidă

17.01.02

16 650

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

l 336

Contractant

Conform prevederi proiect

Tamplarie metalica

17.04.05

213

demolări

Valorificare prin ag. econ.

specializați

17

Contractant

Conform prevederi proiect

i

4

Tencuieli interioare si exterioare

17.08.02

27 132

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

2 177

Contractant

Conform prevederi proiect

l

Întocmit ing. Balaita CătălinStrada Brindusei nr. 50, Bacau                  Reg. Com. 104/256/2006

Cod postai 600227                          C.IJ.I. RO 18400972

email: st arproicct2006@yahoo.com

CONT; R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600


MEMORIU DE ARHITECTURA

 • 1.DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectului de investiții :REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU.

1.2.Beneficiarul investiției :

MUNICIPIUL BACAU dat in administrarea

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

1.4.Proiectant qeneral:

S.C. STAR - PROIECT S.R.L. Bacau

1.3.Amplasamentul :

PUNCT TERMIC Nr. 154 str. MILCOV nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau

 • 2.DESCRIEREA INVESTIȚIEI

La nivelul municipiului Bacau nu funcționează un Adăpost temporar pentru persoane fara adapost si nici pentru persoanele victime ale violentei domestice .

Este necesar realizarea unui astfel de adapost si includerea acestor categorii de beneficiari pentru a primi servicii sociale in regim de urgenta in situațiile in care sunt identificați in strada, fara adapost.

 • 2.1. AMPLASAMENT

Amplasamentul propus pentru „Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau se afla, in intravilanul municipiului Bacau, pe traseul străzii Milcov in cadrul punctului termic 154.

Proprietatea beneficiarului ce face obiectul finanțării este alcatuita din teren in suprafața de 532,OOmp si clădire in suprafața construita de 120,15 mp conform actelor de proprietate.

Terenul si construcția se invecineaza:

-la nord-punct termic restrins - lotul nr.1 (nr. Cadastral 13910)

-la est- teren primărie mun. Bacau

-la sud : teren primărie mun. Bacau si Postul transformare nr. 119

-la vest: teren primărie (acces carosabil)

Elemente de trasare

-distanta pana la limita proprietate din nord - Om;           x/Zj'4/ \

-distanata pana la limita proprietate est -4,67m

-distanata pana la limita proprietate sud - 20,58m;1,00m; /

-distanata pana la limita proprietate vest - 7,52m2.

 • 2.2. DESCRIEREA FUNCȚIONALA

Situația existenta

Prin restringerea Punctului termic nr. 154 de pe strada MitG6v>/,.'rtr;9E.>s-a obtinut o suprafața construita de 120,15mp care se va reabilita prin retehnologizâfea si modernizarea acestuia cu scopul de a se infiinta "Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost” din municipiul Bacau.

Construcția propusa pentru reamenajare, are regimul de inaltime "parter inalt”, si a fost

realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul instalațiile si echipeamentele adecvate destinației de punct termic. Dimensiunile in plan ale punctului termic: 6(sase) travei de 3.00m xldeschidere de 12.00m .

Construcția este orientata cu fațada principala spre vest, către drumul de acces. Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, fara izolație termica corespunzătoare. Inchderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA si cu mortar de calitate slaba (M10). Finisaje interioare: -pardoseli din ciment;

-tencuieli groase, deteriorate la pereți;

-var simplu la pereți si tavane;

Finisaje exterioare:

-tencuieli simple fisurate

-soclu praf de piatra

-tamplarie metalica cu geam simplu.

-invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica deteriorata la terasa necirculabila. -in jurul clădirii nu exista trotuare

-nu exista instalații adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului.

Pentru amenajarea imobilului pentru funcțiunea de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si utilitati.

Situația propusa

Amenajarea propusa se va realiza intre traveele dintre axele 4-7 adica 3 travei cu deschiderea de 12,00m conform planșelor anexate.

Pentru reabilitarea imobilului cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare realizarea următoarelor lucrări :

 • • Separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare cu structura metalica rezistent la foc RF 180 minute. Separarea spațiului se va realiza printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profite 2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui cu miez din vata minerala bazaltica rigida Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

 • • In spațiul care se amenajeaza respectiv intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,40 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi metalici 178x10 si grinzi metalice din profile IPE) cu planseu din beton armat cu grosime de 10 cm. Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va realiza prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta vor fi protejate anticoroziv conform GP111/2010. Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție impotriva focului.

 • •  închiderile perimetrale exterioare se vor reface (după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwîch tefpgojzolante tip Glupan alcătuite din fete de gips carton rezistent la foc si miez diiys^igișș poliuretanica rigida. Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim J5f&rî’^peretitc^ / ' . exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate

panoului inițial tip Glupan. (R.F. pereți exteriori=15 min) Se va siwlimențâ4e^pizdrdtia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime inconrfffitroțla cAs^at cu t tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla confort cuf^u^țitfej^tgeți.C; ; anexai.                                            _             Vi 'V. ■ s V'.

 • •  Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nifelj? ,- c;e^yox(..<cgntine

următoarele zone funcționale :                                                      - x

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu cu acces din vestibul, hol + recepție primire, vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu grup sanitar si dus propriu.

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe sexe pentru beneficiari (oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru personal, cabina WC+ dus pentru persoane cu dizabilitati.

Zona servit masa cuprinde  oficiu, sala mese, terasa acoperita. Spatiile sunt

mobilate cu mese si scaune pentru servit masa. Oficiul va fi dotat cu frigider, aragaz, mașina spalat vase, spălător inox filtru cafea, cuptor cu microunde, jaluzele verticale mobilier oficiu .

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru incalzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei , spalarea vaselor si veselei .

Zona odihna recreere este realizata in spațiul cu funcțiunea de club.Clubul   va

-vestibul intrare

3,40mp

-recepție +hol primire

18,70mp

-1 birou

4,13mp

-cabinet medical

6,40mp

-izolator

7,35mp

-grup sanitar pentru izolator

3,35mp

-club

8,20mp

-sala mese

14,50mp

-oficiu

5,70mp

-magazie

4,00mp

-magazie

1,85mp

■ ■■ / ■-

-grup sanitar pe sexe pt

■           - rf                                                    -       -

personalul angajat

5,75mp

-grupuri sanitare +dusuri pe sexe

pentru beneficiari

13,75mp

' .*'■

-grupuri sanitare pt. persoane

cu handicap locomotor

4,20mp

-scara de acces la etaj

ETAJUL 1

Circulația pe verticala

in interiorul

centrului de cazare se realizează prin

intermediul unei scări intr-o rampa cu acces

din zona de primire.

Scara va fi realizata pe structura metalica

placata cu gresie.

Zona de odihna este compusa din 6

camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate. A


fi dotat cu rafturi pentru biblioteca cârti, reviste, televizor, radiocasetofon, fotolii pat. Suprafețe obținute: fost rezervata „ camera mama si copilul" care va avea aceleași dotări ca si celelalte camere, deoarece in cazul in care nu va fi identificata in strada o familie monoparentala si numărul persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi in regim de urgenta mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta..

Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 30 locuri. ( maxim 35 locuri)

La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie si uscatorie dotate cu mașini spalat si uscat rufe, dulapuri metalice pentru detergenti. S-au creat 2 spatii pentru vestiare barbati si femei. Vestiarele vor fi mobilate cu dulapuri cu cheie si banei .Corespunzător spatiilor de cazare au fost propuse grupuri sanitare pe sexe cu dusuri.

- Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut la etajul 1 realizarea a 2 goluri (48cmx48cm ) in zona mediana a planseului chesonat existent de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri solare cu tub rigid tip Velux . La tunelurile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului si luminarea, ventilarea spatiilor de la etaj Suprafețe obținute :

-dormitor mama si copilul                7,80mp

-dormitor de 2 paturi etajate               8,60mp

-dormitor de 2 paturi etajate               8,60mp

-dormitor de 3 paturi etajate               9,85mp

-dormitor de 3 paturi etajate              11,65mp

-dormitor de 3 paturi etajate              12,10mp

-camera mașina spalat, uscator            5,30mp

-grupuri sanitare+dusuri pentru beneficiari 14,10mp

-vestiar                                     3,20mp

-vestiar                                     3,20mp

-holuri                                      16,65mp


ÎNCHIDERILE exterioare si compartimentările interioare

închiderile perimetrale exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante alcătuite din fete de rigips rezistent la foc si miez din spuma poiiuretanica rigida. Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glupan (R.F. pereți exteriori=15 minj.Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejata cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

-Peretele de separare a spațiului care se dorește amenajat de zona care va funcționa ca punct termic va fi realizat din structura metalica rezistenta la foc RF 180 min.

Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm, cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui cu miez din vata minerala bazaltica rigida.

Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

- Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din placi gips carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala. La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzîte se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pereții interiori de compartimentare se vor realiza din rigips antifoc cate doua placi pe fiecare fata a peretelui .

Pereții interiori de compartimentare vor avea rezistenta la foc 60min.(Pereti despărțitori R.F.=60min).

La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi din gips carton pentru mediu umed

FINISAJE INTERIOARE

parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) trafic intens (cabinet medical, izolator, hol acces i scafe + gresie ceramica in spatiile umede tf *■


 • • Pardoselile se vor realiza din parchet laminat tip gresie pentru mese, oficiu, vestiare holuri etaj) si sanitare, dusuri,);

 • • Tencuieli interioare driscuite la tavane plane in grosime de 2 cm, ■>.

 • • Pereți:

-finisaje interioare cu glet de ipsos si var lavabil culoare alb âplfcate la^fencuieliy^ y, interioare driscuite

- placi faianța fixate cu mortar de ciment si var.          I

'r


Q :7i A ;-v


, sala (grupuri X.

\ X

I;

•<'/ * //


v/'? -/■v;


-*84

$6


■i • • Ușile interioare se vor realiza din profile P.V.C. culoare alb cu geam mat sau panel fara bariera termica

 • • Glafuri interioare din PVC;

 • • Scara cu trepte metalice placate cu gresie.

La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor placari cu gips carton antifoc pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus;

FINISAJE EXTERIOARE

 • •  Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare alb, bej.

 • •  Ferestre exterioare se vor realiza din profile PVC prevăzute cu 5 camere de izolare si

3 foi de geam culoare maro , low-e cu R=0,77 mp K/W;

 • •  Ușile exterioare se vor realiza din profile PVC cu geam termopan securizat culoare maro.

 • •  Glafuri exterioare din PVC.

 • • Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces;

 • •  Pardoseala din material compozit tip deck pentru terasa exterioara acoperita ;

 • •  Invelitoare din tabla tip Lindab la copertina de la accesul principal in clădire si la terasa acoperita de pe fațada posterioara.

 • •  Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare din beton simple turnate pe loc cu latimea de 80cm;

ACOPERIȘUL SI INVELITOAREA LA CLĂDIREA INIȚIALA

Invelitoarea propusa este de tip terasa necirculabila

Se vor decoperta toate straturile terasei existente si se vor reface..

Soluție pentru acoperiș tip terasa necirculabila :strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20cm, sapa slab armata, hidroizolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale conform planșei A9.

Eliminarea apelor meteorice se va realiza prin burlane.

LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

cazare a persoanelor fara adapost, in partea de avand structura ușoara din profile metalice, structura independenta de cea a clădirii centralei


In continuarea imobilului centrului de est, se realizează o terasa acoperita Terasa acoperita exterioara va avea o termice.Structura se va realiza din metal (stâlpi 095x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.

Acoperișul va fi realizat intr-o apa, cu Pardoseala mobilată cu Terasa va fi controlul in

invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro, se va realiza din material compozit tip deck (lemn+ PVC). Terasa va fi mese si scaune si va fi folosita pentru servirea mesei sau pentru odihna, delimitată cu împrejmuire cu stâlpi si plasa metalica pentru a   deține

imobil si a permite accesul controlat pe terasa.


Accesul principal in imobil se va realiza pe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa .care va fi montata deasupra intr^rțijjp^pqip'al^. Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acfyl^fixâtâ pfe ^n‘suport din tabla din aluminiu.                                                                     J

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica uso.dra acoj>eritâvcu. tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu capriorpk din><l^nn si\

tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro închis.                    (

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este \j^zitî(ffV^t/f fațada din sud , retras după postul de transformare existent, si se;'-facȘ< .din “ I exterior carosabil propus.                                                                       <


căpriori & din^l^fn n si '3.AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 496,20mp din care: Suprafața carosabil + parcaje         =422,50mp din care :

Pavaj executat cu pavele normale = 90,00mp Suprafața trotuare                     =79,0mp

Suprafața spatii verzi                  = 60,00mp

Accesul carosabil in incinta centrului de cazare temporara se de acces existent pentru aprovizionarea punctului termic situat a imobilului. Pentru centru de cazare propus se va realiza serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de zona de sud a centrului de cazare .

Lucrări de amenajari exterioare proiectate: procurare si procurare si montare imprejmuire metalica, procurare si arbuști foiosi (gard viu)


din drumul de sud vest carosabil de


realizează

in partea un acces acces pietonala situat in


amenajare spațiu verde, realizare împrejmuire din lucrări de terasamente; încadrarea lucrărilor de drumuri cu


borduri; amenajare acces si platforma carosabila; amenajare trotuare;

de


Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata de beneficiarii centrului cazare a persoanelor fara adapost .

In conformitate cu legea 10/1995 « Legea calitatii in construcții » clădirea sociala trebuie obligatoriu sa satisfaca, pe întreaga durata de exploatare (existenta) a lor, următoarele cerințe de calitate:

 • A. Rezistenta si stabilitate

 • B. Siguranța in exploatare

 • C. Siguranța la foc

 • D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

 • E. Izolație termica, hidrofuga si economie de energie         C       <

 • F. Protecție împotriva zgomotului                             \

MĂSURI DE SANATATE , SECURITATE A MUNCII SI MASURI P.S.L Norme utilizate pentru securitatea muncii                         j

muncii

de


La executarea lucrărilor se vor respecta toate masurile de securitate a

prevăzute in legislația in vigoare in special din "Regulamentul privind masurile securitatea si igiena muncii in construcții1' ediția 1993;

 • •  Legea Securității Muncii NR 90/1996;

 • •  “Norme generale de securitatea muncii ediția 1996, precum si norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări".

 • •  Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • •  HGR 1425/11.10.2006. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

 • •  Instrucțiuni proprii de securitatea muncii, ale executantului, întocmite în conformitate cu art. 13 litera e) din Legea 319/2006, ținând seama de particularitățile activității prestatorului

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat prin ordinul nr. 9/N/93 al MLPAT ;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

 • •  H.G 300/2006 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile .

Norme utilizate pentru PSI

La elaborarea documentației au fost respectate următoarele normative PSI:

Legea 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;

PE 009/93 - Normativ de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor în unitățile din ramura energiei electrice;

- Ordin nr. 163/28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA


Regimul de înălțime : Suprafața teren


P+1 = 652,15mp


EXISTENT

Suprafața teren Suprafața construita P.O.T. existent = C.U.T. existent =


= 652,15mp din care = 120,15 mp

18%

0,18


PROPUS

Suprafața teren

Suprafața construita

Suprafața construita imobil

Suprafața terasa acoperita

Suprafața acces + rampe

Suprafața desfasurata construcție Suprafața utila

Volumul construcției

Hnivel

H atic terasa

CTN

CT

COTA+OOO

P.O.T.propus =

C.U.T. propus =

Suprafața

Suprafața

Suprafața

Suprafața

Suprafața


= 652,15mp din care :

=155,95 mp din care :

=121,75 mp

= 27,80mp

= 5,35mp

=277,70mp

=236,43mp (parter :135,43mp; etaj 1: 101,00mp) 660,00m3 ;

2,45m

5,50m

155,12

155,27

155,42

24%

0,43


teren aferent construcției =496,20mp din care:

carosabila + parcaje(pavele) =422,50mp din care :

parcaje (pavele )            = 90,00mp

trotuare                     =79,00mp

spatii verzi                   =60,00mp


Inaltimea la atica construcției înălțime libera parter înălțime libera etaj


cota+000 .


* -a


întocmit/

Doinb


MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

INVESTITIA:“Reabiiitare imobil,strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapostdin municipiul Bacau” BENEFICIAR:   Municipiul Bacau

AMPLASAMENT PUNCT TERMIC nr.154, str.Milcov nr.9 E municipiul Bacau, jud,Bacau

1 .Motivul întocmirii documentației

La comanda beneficiarului,in baza Legii 10/1995 privind calitatea in construcții,a Ordonanței nr.214/2008 privind modificarea si completarea legii nr.50/1991 (Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construire),s-a întocmit prezenta documentație pentru realizarea obiectivului: "Reabilitare imobil,strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau".


Beneficiarul dorește sa amenajeze in cadrul punctului termic nr.154 de pe strada Milcov nr.9E un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Documentația are la baza expertiza tehnica întocmită de expert tehnic ing.Grapa Constantin.                                                           ./

/

2, Amplasamentul clădirii se afla in Bacau pe strada Milcov nr.9E .

Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

_7


-teren plan stabil si ferit de pericolul inundațiilor

- Conform normativ P100-1/2006 se incadreaza in zona de hazard caracterizata prin accelerația terenului ag=0.28g si perioada de colt Tc= 0.7sec

seismic


Conform Indicativ CR-1-1-3.2005 Cod de proiectare "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor ” amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a zăpezii pe sol s 0,K=2.5KN/mp

Conform Indicativ NP 082-04 Cod de proiectare "Acțiunea vântului asupra constructiilor”amplasamentul se afla in zona cu viteza caracteristica a vântului lv=35m/s si presiunea de referința a vântului g v=0.5 KPa .

3.lncadrarea construcției in clase si categorii

Cunoscând regimul de inaltime al construcției amplasarea si funcționalul rezulta :

 • •  Clasa de importanta III,cu y = 1,00 (P100/2006).

 • •  Categoria de importanta «C« (normala) conform, HGR766/97

4.Date despre terenul de fundare

Pentru cunoașterea în profunzime a condițiilor de teren, pe amplasamentul de cercetat,s-a executat un sondaj de cercetare, până la adâncimea de 3,00 m, față de C.T.N.

Stratificatia terenului in zona amplasamentului este:

 • -  un strat de sol vegetal+pământ+bolovăniș, dezvoltat pe o grosime de 0,50 m;

 • -   un strat fin sedimentar, constituit din nisip prăfos de culoare galben spre cafeniu,

cu un grad de consistență medie, dezvoltat pe o grosime deJ,,7.0.m;


un strat de nisip+pietriș mic, cu o granulozitate uniforgrf,(dezvoltat pe ovgrosime de 0,80 m. caracterizat printr-o capacitate portantă/ridicată;'\Fundațiile clădirii existente sunt fundații continuii, pânăf/l^âdâncimea de 2)p0'rm față de C.T.N.(până în stratul de nisip+pietriș);                                      ■ '} qJ

Pe toată lungimea sondajului nu apar infiltrații de apă. \                            /

Prezenta nivelului freatic la adâncimi de 4,00- 6,00m fatd^e CTN .exclude,, influenta acestuia asupra terenului de sub fundații; se apreciaza ca fiind posibila o variație pe verticala temporara a nivelului freatic intim legat de nivelul pluviometric dintr-o anumita perioada,dar fara a afecta execuția si exploatarea construcției.

Se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificație orizontală, practic uniformă,

încadrându-se în grupa “terenurilor bune de fundare" conform Normativ NP 074 2007, tabel


Stratul natural de fundare va fi stratul de nisip+pietriș, caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată, dezvoltat la adâncimea de 2,00-3,00 m. față de C.T.N. ș^tt/șțratul de nisip prăfos, dezvoltat la adâncimea de 0,50-2,20 m. față de C.T.N. îr^furicție de solu^aleasă

/ cT /T,î4 vv/ x

de proiectantul de structuri;                                         //      > r'-X'•-’»<x \ o

Se propune fundarea direct în stratul de nisip+pietriș, c|li respectarea unei âdândimi de fundare de 2,00 m. față de CTN                                           o/

Presiunea convențională pconv = 280 kPa(pentru4tratul pe m^ja+piețriș

■. x V-'

Suprafața destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea locala si generala asigurată și fiind ferită de pericolul inundațiilor;

Adâncimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90-1,00m fata de CTN conform STAS 6054/77

De jur-împrejurul construcțiilor se vor prevedea trotuare etanșe,dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20m.Trotuarele vor avea lățimea de 0,80m. cu o panta de 3% spre exterior;

 • 5. Descrierea construcției existente din punct de vedere arhitectural si funcțional.

La baza analizei construcției a stat documentația tehnica a obiectivului întocmită de

fostul Institut de Proiectare Județean Bacau si releveele construcției. -     -,s

Funcțiunea s-a pastrat de la începutul existentei clădirii cefâ iditialei; punct-femnic. Clădirea a fost executata după proiectul tip IPCT R 120Cf/FlH si .adaptata’l^ ‘'tereta de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau.                   ||^’ -          ' ■    |     |

Dimensiunile in plan ale punctului termic : 6(sase) travei de B.’OOhl xldescHid^fș/de

12.00m deci suprafața in plan este: 18,60x12,60m. A /W

Construcția cu regim de înălțime - parter înalt-, a fgîsx re


realizata intre anii' 1Ș85 1986 a avut funcționalul si instalațiile adecvate destinației,respectiv cea de pentru punct termic .

Intre anii 2003-2005 punctele termice din municipiu Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalatiilor.Toate instalațiile s-au restrâns in jumătate din suprafața lor, ramanand cealalta jumătate de suprafața neutilizata.In cadru acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov.

Jumătate de spațiu aferent punctului termic care este neutilizata.respectiv intre traveele dintre axele 4-7(trei travei) se amenajeaza in centru de cazare temporara al persoanelor fara adapost, necesitând lucrări de arhitectura,structura, instalații si utilitati.

Acoperișul construcției este de tip terasa,cu invelitoare din membrana bituminoasa.

Finisajele actuale ale clădirii sunt simple,respectiv tencuieli var-ciment,spoieli pan za

/■


var.pardoseli din beton,tamplarie metalica,acoperiș hidroizolant din carton asfaltica .termoizolatie din polistiren expandat de 5 cm.grosime. ./ /

6. Descrierea construcției inițiale din punct de vedere structural


ir.


si


Obiectul analizei il constituie structura punctului termic .    V.,

Alcătuire : 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,00nv?

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor)

Descrierea se face pe baza releveelor de arhitectura corelate cu măsurătorile din teren.

Structura de rezistenta ; stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP cu dimensiunile bxl =1.50x12,00m. care constituie o șaiba orizontala la nivelul planseului peste parter.


închiderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA .

Frontoanele sunt realizate din zidărie BCA.

Infrastructura

Fundațiile pentru stâlpii prefabricați sunt din beton armat ,de tip pahar'cudimensiunile bxlxh=1.30mx1.50mx2.00m.Intre fundațiile pahar reazema grinzi de fundație (grinzi de soclu) cu dimensiunile 20x50cm pe care descarcă zidaria d^jhchidere din,-BCA. •' l


Adâncimea de fundare este -2.00m fata de CTN.


V

7Lucrari propuse de reamenajare si reabilitare                        $!,   /

Lucrările propuse pentru reamenajare si reabilitare au îabaza expertiza tehnica intocmita de Expert Tehnic ing.Grapa Constantin.

Beneficiarul dorește ca jumătate din suprafața acestei clădiri sa se amenajeze, pentru al transforma intr-un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Conform temei de proiectare, a soluției de arhitectura si expertizei tehnice se propun următoarele transformări:

 • 7.1 Separarea spațiului care se dorește amenajat.Separarea spațiului se va face printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profile

''

2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor merita placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui.Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja împotriva focului cu vopsea termospumanta.

 • 7.2 In spațiu care se amenajeaza respectiv intre arfele 4<J se va realiza un jpîanseu intermediar la cota +2.40m alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi din Tv 0178x10 ) si grinzi metalice din profile IPE ,cu planseu din beton armat cu o grosime de 10cm.Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va face prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta va fi protejata anticoroziv conform GP111/2010.Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție împotriva focului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare in parter si etaj.

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de gips carton cu termoizolatie din vata minerala .Pereții de compartirnentșre ’S^yor executa din gips carton antifoc.cate doua placi pe fiecar^T fata. ..^;slperetel’iikL^ compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta plăci; degips carton pentru\) mediu umed.                                                        :                1

Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus seUoi/^nterca'a intre.fundatiile ,pladft

anta in aCQ fol innot Ccî nil rlarnnia-7â fiînrJo + iila rdorlirii avictanta                 v' x /V


existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.              ' . A/yf

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse.se va executa lă aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .respectiv -2,30m fata de cota ±0,00.

 • 7.3 Pentru asigurarea iluminării si ventilației (evacuare fum) pentru spațiul de la etaj s-a prevăzut montarea a doua tunele solare cu tub rigid,montate la nivelul terasei.Pentru montarea acestora a fost necesara crearea a doua goluri cu dimensiunile de 48x48cm in zona mediana a elementelor prefabricate a acoperișului.La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilatie.pentru evacuarea fumului si ventilarea spatiilor de la etaj.

 • 7.4  Fațadele aferente amenajării se vor reface utilizând materiale ușoare si

termoizolante, conform expertizei termica (panouri tip Glulam)..Șe va suplimenta' panoul tip Glulam cu cate o placa rigips antifoc la exterior si interior.                  1,

Suplimentar la exteriorul sandwich-ului se montează un termosistem din țata minerala bazaltica (placi speciale pentru aplicarea tencuielilor) care se aplica tencdiaia subțire decorativa.

 • 7.5 Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei. Refacerea terasaei se va face după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente.pentru a nu genera incarcari suplimentare.Termoizolatia se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 20cm,protejat cu o sapa armata de minim 5cm.Panta necesara la terasa va fi executata prin varierea grosimii stratului de polisitren.nefiind indicata executarea unei sape foarte groase pentru a realiza panta.Hidroizolatia se va realiza din doua straturi de membrana termosudabila,ultimul strat fiind cu strat protector.

 • 7.6 Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii centralei termice.Structura se va executa din metal (stâlpi <t>95x10) si grinzi din profite IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din tabla tip țigla.Fundațiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de beton simplu si cuzinetdin beton armat.


Perimetral terasei se va executa o împrejmuire din plasa zincata bordurată,Plasa se va monta pe stâlpi din țeava rectangulara 60x40,incastrati in fundația din beton.Toata imprejmuirea va fi prevăzută cu un soclu de beton armat.

Prin modificările făcute,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita,fapt determinat de indepartarea inchiderilor grele diri BCA(și a/^n$uielii aferente,prin folosirea materialelor ușoare.Este realizata astfe^aduâejea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare. '            Vy 0 Vi

Propunerile de reamenajare si reabilitare precizate la bct. 7< (fard- ihteryentii y ■ \ '               T! {"ji

la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existentaja sarclm gravitaționale si seismice a construcției.                       A//!' y ,     '■:.///

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției /vor> .fL'sefrihalate proiectantului si/sau expertului.

Proiectul de execuție va fi semnat si de expertul tehnic pentru a vedea ca soluția propusa in expertiza a fost respectata.(HG 925/1995 art.6).

.   ‘v.

Cap 8. Obligațiile beneficiarului                      /

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința Al.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de constru'^p pe tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu i


7,

de autorizație1 de

: baza unui proiect

îl exondreaza pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.A.T. nr.77/oct.1996 si Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art. 13;21.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor

cu 30 de zile inainte I.S.C.Bacau.

Cap 9. Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcții , executantul are următoarele obligații:

• conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

 • •   sesizarea investitorilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării acestora;

 • •  începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati.

 • • asiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr:un sistem propriu

de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilități tehriic$//du^ execuția, atestati.                                                                     L ■'     \ \ Q ’Ă

 • • convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor âjunșe in I

V ' '            / .°//

faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesareiefectuării aceștora, /! scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;         (

 • • soluționarea neconformitatilor, neconcordatelor si a pefectejor aparute inCfazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului (beneficiarului);

• utilizarea in execuție numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect,

certificate sau pentru care exista agremente tehnice; înlocuirea produselor sau a procedeelor cu altele care indeplinesc condițiile prevăzute si numai pe baza soluțiilor

stabilite de proiectând cu avizul investitorului (beneficiarului) ;

• respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizăfe’a riiyșluliji de calitate corespunzător cerințelor.

Cap 10. Normative, Legi, STAS-uri.


rW7

La

vigoare:


/ ■ '■ elaborarea documentației s-au utilizat următoarele pormative si STAS-uriqn

P100/1-2006 - Cod de proiectare seismica-partea I.Pteveded de prbiectare pentru clădiri.

NP112-04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

SR EN 1992-1-1 - Proiectarea structurilor din beton.Reguli generale si reguli pentru clădiri

CR 0-2006 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • •  CR6-2006 -“Cod de proiectare pentru structuri din zidărie ”

 • •  CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra

construcțiilor

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcții. P118/99- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția importiva focului

C58/96 - Instrucțiuni tehnice privind ignifugarea șarpantelor

Legea 319/2006-Legea Securității si Sanatatii in munca ; Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții.

Proiectant:

Ing.Asavei Dan Ciprian


■7MEMORIU

INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1. ELEMENTE GENERALE

  • 1.1.   Denumire investiției:

„ REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BAC AU.” Amplasament: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

 • 1.2.   Denumire obiect:

INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1.3.   Faza lucrării:

 • D.A.L.I.

 • 1.4.   Proiectant:

SC STAR PROIECT SRL IIACAC

 • 1.5.   Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

 • 2. DESTINAȚIA LUCRĂRII

Prezenta documentație tratează lucrările de proiectare ■■ REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU Punct Termic, str Milcov,nr 9A, municipiul Bacau jud, Bacau.

Construcția are regim de înălțime - parter +etaj

Destinația spatiilor clin incinta clădirii este aceea de cazare temporara a persoanelor fara adapost.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • ♦  Caracteristicile constructive ale clădirii;

 • ♦  Condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • ♦  Destinația construcției;

 • ♦  Standardele în vigoare.

 • 3. DESCRIEREA SOLUȚIEI

3.1. Date generale

în cadrul lucrării s-au prevăzut următoarele categorii de instalații electrice:

Alimentare cu energie electrica;

Coloane si tablouri electrice;

Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație; Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice; Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției unor datorate unor defecte;

Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța; Instalația de paratrăsnet si priza de pamant;


tensiuni


accidentale,


3.2. Caracteristici electrice ale obiectivului


TG

Putere instalată = 12.00 kW;

Putere maximă absorbită = 9.60 kW; • ■  Tensiune de utilizare: Un = lx380Vca

 • ■   Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50+0/2 Hz

 • ■   Factor de putere: cos cp = 0,92 (neutral);

 • ■   Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

 • 3.3. Caracteristica keraunică a amplasamentului

• Media anuala a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 - 37 zile/an

 • ■   Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului tip rețea realizata cu platbanda de captare OL Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata aparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existenta.

 • 3.4. Categoria de importanță a clădirii:

 • ■   C( normala) - spatii cazare;

 • 3.5. Grad de rezistență la foc: III

 • 3.6. Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, conform legii nr. 114/ 1996 s-a prevăzut:

 • □  Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si sc va racorda din firida de bransament( FB) amplasata pe peretele exterior al PT Czl 19 cu cablu subteran AcyAby 3x25 +16 pana la BMPT.

 • □  Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • ■  Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

 • □  Instalația de prize

" prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □  Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 17-2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut. Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compensatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora, conform tab 7.23.1 din 17-2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reacție la foc si vor fi amplasate conform art 7.23. 7.2 din 17 - 2011 la fiecare usa de ieșire destinata a fi folosita in caz de urgenta.

Alimentarea cu energic electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • ■  Tabloul general (TG);

« Tabloul secundar ( TS), pentru etaj;

 • □  Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor ^e va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U='220V);

 • □  Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurcnt și cu releu de protecție diferențială (Id = 30 mA| pe circuitele dc priza;

 • □  Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

■ Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY in montaj îngropat;

" Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

Proiectarea și dimensionarea coloanelor electrice individuale cat si protecția s-a efectuat în conformitate cu 17-2011.

Tablourile electrice TG si TS se vor executa monobloc cu cutii metalice cu ușa de acces si întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelurile de iluminare adoptate sunt în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

■ categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

“ caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

» parametrii regimului de funcționare [tensiune, curent, putere, frecvență etc.)

Instalația de paratrăsnet si priza de pamant

Priza de pamant exista si este comuna pentru instalațiile electrice interioare si instalația de protecție împotriva trăsnetului. Se va măsură valoarea de dispersie a prizei de pamant iar in cazul in care aceasta nu este mai mica decât 1 ohm se va completa cu electrozi pana când valoarea va cobora sub aceasta valoare.

Instalația de paratrăsnet asigura nivelul IV de protecție si se va executa tip rețea, cu conductoare de captare din OL Zn 25x4 mm legate la priza de pamant prin 4 conductoare de coborâre din OL Zn 25x4 mm.

 • 4, INSTRUCȚIUNI DE EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE

Toate lucrările de instalații interioare aferente construcțiilor vor corespunde din punct de vedere a calității exigențelor Legii 10/1999 privind calitatea în construcții.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Tuburile de protecție se montează îngropat în șapă, tencuială sau planșeu, capetele acestora fiind prevăzute cu dopuri de protecție pentru a preîntâmpina obturarea acestora cu beton sau mortar.

Legăturile conductorilor vor fi realizate numai în doze cu cleme corespunzătoare. Dozele de aparat și ramificație vor fi din mase plastice, etanșe in mediile umede.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Pentru materialele importate se vor verifica agreinemările pentru piața romăneasă.

Instalațiile electrice vor fi realizate din conductoare din cupru, tip FY cu secțiunea de 1,5 mm2 pentru iluminat, respectiv 2,5 mm2 pentru prize.

Armăturile utilizate ca și întregul echipament electric va fi ales cu gradul de protecție adecvat încăperilor în care se montează.

Se vor respecta distanțele de montaj și condițiile de separare între circuitele și coloanele de curenți tari cu cele dc curenți slabi.

Toate lucrările vor fi executate de personal calificat si autorizat.

In șantier materialele vor fi depozitate corespunzător. Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitării materialelor pe șantier până la punerea în funcțiune a obiectivului revine executantului.

Realizarea instalației electrice se va coordona cu realizarea celorlalte instalații.

După efectuarea probelor de funcționare, întregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe baza de proces verbal de recepție.

 • 5. BAZA NORMATIVĂ

Normativele de baza ce trebuie respectate la execuție sunt următoarele:

 • ♦      I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • ♦      Norme Republicane pentru protecția muncii in activitatea de construcții;

 • ♦      O 56-75 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații.

Iar Standardele de baza:

 • ♦      STAS - 6616 - Instalații electrice pina la 1000 V - instalații de legare la nul de protecție. Prescripții.

 • ♦      STAS - 6119 - Instalații electrice pina la 1000 V. - instalații de legare la pamint de protecție.

 • 6. MASURI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu PE118/99. De asemenea s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a instalațiilor electrice, din fișele tehnologice și din celelalte reglementări în vigoare privind protecția muncii.

Prin proiect s-a urmărit găsirea unor soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea și extinderea unor eventuale incendii.

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PS1 vor fi stabilite de către executantul lucrărilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora C300/93.

In exploatare, prin lucrări periodice de întreținere si mcercari profilactice se va asigura integritatea funcționala si constructiva a instalațiilor electrice proiectate precum si caracteristicile inițiale ale acestora.

La execuția lucrărilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

 • 7. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII, PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII:

La proiectarea instalațiilor electrice s-au respectat prevederile următoarelor norme si normative:

 • ■   Norme generale de protecția muncii a Ministerului Muncii si Protecției sociale din 1996,

 • ■   Legea 319/14 iulie 2006 Legea securității și sănătății în muncă

 • ■   Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice aprobat cu ordinul 655/ 10.09.97 al Ministerului Muncii si protecției sociale,

 • ■   Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - 17/2011 si STAS- 12604.

astfel incât, activitatile de construcții montaj cit si cele de exploatare sa se poata desfasura in condiții de siguranța.

Personalul care efectuează lucrări de construcții montaj ca si cele care vor exploata instalațiile electrice proiectate va avea efectuat instructajul de protecția muncii.

Tot pentru protecția personalului s-au montaL in tablourile electrice, echipamente de protecție diferențiala care sesizează si întrerup circuitul la apariția unor curenți de defect. In acest

scop trebuie respectate indicațiile din proiect cu privire la curentii diferențiali de funcționare ai aparatelor respective.

Nu se vor face modificări ale instalației fara avizul proiectantului.

Toate lucrările necesare intretinerii si reparațiilor se vor face numai cu electricieni autorizați si numai după scoaterea de sub tensiune a instalației. Ulterior scoaterii de sub tensiune a instalației electrice se va verifica lipsa acesteia si se vor monta placi avertizoare. Contra electrocutărilor directe trebuie sa se stabilească masuri organizatorice conform NSPM pentru transportul si distribuția energiei electrice nr. 65/1997.

In acest scop se vor elibera instrucțiuni de lucru pentru fiecare intervenție la instalații electrice.

Materialele utilizate pentru execuție vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricație, nesupuse probelor si verificărilor obligatorii. Pentru lucrările ce devin ascunse se vor intocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea construcției.

Pe toata durata execuției lucrărilor , se vor respecta următoarele:

 • ■  “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”, prin Ordinul M.l. nr. 775/98;

 • ■   “Normativ de siguranța la foc a construcțiilor”, indicativ PI 18/99;

“ “Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții” --elaborat de IPC-SA , aprobat de MLPAT cu ordinul 9/M/15.03.93;

 • ■  “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - 17/2011

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ A LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE (CERINȚE CONFORM LEGII 10/95)

în PROIECTAREA OBIECTIVULUI S-AU RESPECTAT PREVEDERILE „ Normativului de proiectare a clădirilor de locuințe - cerințe conform legii 10795”, NP-016/97 aprobat cu ordinul 71/N27.03.97. al MLPAT

 • A. REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Structura de rezistență a clădirii nu este afectată de executarea lucrărilor de instalații electrice. Tubulatura din sape se va poza înainte de turnarea betonului, fiind organizată conform exigențelor inginerilor structuriști.

Circuitele și instalațiile de protecție sunt dimensionate în așa fel încât să asigure selectivitatea în caz de defecte.

 • B. SECURITATEA LA INCEDIU

Alegerea materialelor și dimensionarea instalației s-a făcut în conformitate cu cerințele asigurării maxime împotriva riscului de incendiu.

 • C. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

Alegerea nivelului de iluminare asigură confortul vizual în condițiile specifice ale activității. Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.

 • D. SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE

Circuitele sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină prin echipamente automate în vederea asigurării selectivității și decuplarea unei zone cât mai reduse în caz de defect.

 • E. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Având în vedere necesitatea unei funcționări silențioase a instalațiilor, echipamentele se vor alege în consecința, cu asigurarea deplină a compatibilității electroenergetice.

 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ

Instalațiile de iluminat sunt sectorizate pentru reducerea consumurilor la strictul necesar. Corpurile de iluminat sunt cele mai eficiente pentru sistemul de iluminare ales.

MEMORIU TEHNIC

Instalații sanitare interioare


Instalații apa canal

1. DATE GENERALE                       O*


Prezenta documentație are ca obiect stabilirea soluțiilor wji sanitare interioare și exterioare pentru obiectivul "Reabilitare irnrcâ destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara a Bacau".

Scopul proiectului este de a se asigura utilitățile necesare, concomitent cu exigențele obligatorii, adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și condiții superioare de utilizare, cu un efort investițional minim.

Proiectul de instalații sanitare interioare și exterioare respectă normele și standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor și nivelurile de performanță necesare și a fost întocmit în urma studierii cerințelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar.

 • 2, SOLUȚIILE PROIECTULUI

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile și recomandările Normativului privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, indicativ 19-2009.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații:

 • 2.1. Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

 • 2.2. Instalații apa - canal din incinta proprietății.

 • 2.1. Instalații sanitare interioare

Prezenta documentație stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci și a apei calde menajere, de la punctul de racord până la ultimul punct de consum din clădire.

Instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel:

lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn 7?”, accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: porthartie, cuier;

pisoar din porțelan sanitar

sifoane de pardoseala Dn 50 mm ; spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta.

Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra șarpantei cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin plansee si pereți se face cu stuturi de protecție.

Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urm^^$ FF, r^|spate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor $'/jt             s


racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevedqfll®- S/

 • 2.2. Instalații apă-canal din incinta proprietății

 • 2.2,1. Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă ddin PEHD având Dn 50 mm.

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou proiectat.

Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apă rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si '■ m.c/h, cu robineți de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.

2

Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qar=0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qac=0,31 [l/s],

 • 2.2.2. Racord canalizare exterioara

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție.

Măsuri de securitatea muncii

în execuție se vor respecta întocmai prevederile din "Regulamentul privind securitatea muncii și igiena în construcții” elaborate de M.L.P.A.T. Ordin 9/N -15.03.1993 în special capitolele referitoare la:

 • •  îndatoririle personalului muncitor;

 • •  instructaj de securitatea muncii;

 • •  echipament de protecție;

 • •  scule și dispozitive;

 • •  utilaje și mecanisme de ridicat;

 • •  execuție lucrări tehnico - edilitare.

în execuție vor fi respectate prevederile din HG nr. 300/02.03.2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile în special capitolele referitoare la lucrările de instalații sanitare.

Răspunzător de respectarea normelor de protecție a muncii este conducătorul punctului de lucru care are obligația instruirii personalului din subordine la începerea lucrărilor și săptămânal cu consemnarea acestor măsuri în fișele individuale.

Masuri PSI

Conform STAS 1478-90 si NP 086-2006 pct. 4.1 nu sunt necesari hidranți de incendiu interiori. Intervenția in caz de incendiu se va asigura de către formația de pompieri ce-a mai apropiata din zona.

Condiții si exigente de calitate

Exigențe calitative impuse instalației sanitare, prevederi legislative Proiectul se va verifica referitor la satisfacerea cerințelor obligatorii de calitate conform cu „Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și „îndrumător privind aplicarea prevederilor de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor", editat de MLPATÎn nov. 1996.

Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalațiilor sanitare interioare și lucrări de alimentare cu apă și canalizare existente în vigoare, referitoare la calitatea lucrărilor.

Soluțiile adoptate urmăresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale instalației în combinația optimă de preț - calitate.

în acest sens pe exigența de calitate se are în vedere următoarele aspecte:

 • •  siguranța în exploatare

La construcții normale verificarea nu este obligatorie, se va face numai la cererea beneficiarului.

 • •  siguranța la foc

 • •  igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

 • •  izolație termică, hidrofugă și economie de energie

 • •  protecția împotriva zgomotului

 • •  sănătatea oamenilor și protecția mediului

Alegerea soluțiilor se va face după criterii tehnice și economice, ținând seama de necesitățile specifice și de posibilitatea de realizare.

în analizele privind economicitatea unei soluții, inclusiv oportunitatea unei modernizări sau transformări, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investiției și al exploatării.

Instalațiile de alimentare cu apă și canalizare s-au proiectat pe baza unei concepții unitare tehnice, tehnologice și economice, astfel încât să satisfacă următoarele cerințe:

• să funcționeze la parametri proiectați pe întreaga durată de exploatare a

instalației respective;


să fie realizate din materiale uzuale, ușor de procuraj^v

să se reducă la minim consumurile specifice de       Bu^etqi^ș^m^pperă

de execuție și montaj;                                             58 |

să aibă fiabilitate mare și să realizeze consumur                    întfimpul

V <• 4?

exploatăm,                                                    *

, A
MEMORIU TEHNIC

Instalații termice

ELEMENTE GENERALE

Denumirea investitei: REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU.

Obiect: Instalații de in calzi re

Amplasamentul: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

Beneficiar: PRIMĂRIA BACAU

Proiectant general: SC STAR PROIECT SRL

Proiectant specialitate: ing. Vcrginica Plesca

PREMISE DE CALCUL

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza SR 1907/1-97 pentru zona climaterica III, cu Tcxl- - 18°C pentru temperaturi interioare de calcul conform SR 1907/2-97.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor economice, pentru incalzirca cu apa calda 90°C - 70DC, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru incalzire a rezultat de 22 KW.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

încălzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de incalzire este prevăzut cu robineti dc reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de incalzire se va realiza prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Agentului termic necesar incalzirii obietivului va fi preluat din reteau de termofîcare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 'A”, pozate in pamant.

Pentru instalația interioara s-au utilizat tevi din otel cu diametrele de A”:      l' si 1 */?;

îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin suduia si prin asamblați demontabile.____________

Strada Brinclusci nr. 50. Bacau           Rog. Corn. J04<'256.'2006                   Telefon 0234'571 110

Cod postai 600227                        CUI. RO 18400972                   Fax 0234A 86600

einail:s(arproiec2006'Walioo,coin

CONT: RO64BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau


Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

_________Certif,nr,148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

Stabilirea traseului instalației de distribuție s-a făcut în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distanțelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe lîecare coloana. Golirea instalației interioarese se face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație termice s-au prevăzut armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării. Ștuțurile de protecție ale legăturilor corpurilor de încălzire au rolul de a permite deplasările acestora la dilatarea coloanei verticale.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni seismice.

NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI P.SJ

 • - Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare și de încălzire - ed.2003;


 • - Legea protecției munci nr. 90/96 - republicată în 2003;

 • - PI 18/99 - Normativ de siguranță ia foc la construcțiilor;

 • - C300/94 -Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații;

 • - alte norme și prescripții tehice în vigoare din domeniu.


Suada Brindusci nr, 50. Bacau          Reg. Corn. .104/256/2006                  Telefon 0234-571110

Cod postai 600227                         C.IJ.I. RO 18400972                     Fax 0234/586600

cinail:staipr'oiect20()6i7ÎA;ahoo.coin

CONT: RO64BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

SC STAR PROIECT S.R.L.

FAZA: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012           4.5698

Nr, crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE

T.V.A.)

(fara

T.V.A.

VALOARE

T.V.A}

{iclusiv

mii RON mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

1.1

Obținerea terenului

1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.77110

1.7005

1.86507

9.63617

2.1087

1.3

Amenjari pentru protecția mediului

11.43860

2.5031

2.74526

14.18386

3.1038

1.3.1. Ob.1 Amenajare platforma gunoi

0.78970

0.1728

0.18953

0.97923

0.2143

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10.64890

2.3303

2.55574

13.20464

2.8895

TOTAL CAPITOL 1

19.20970

4.2036

4.61033

23.82003

5.2125

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2 Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

67.93000

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326

TOTAL CAPITOL 2

67.93000

14.8650

16.30320

84.23320

18.4326

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geo,topo)

3.50000

0.7659

0.84000

4,34000

0.9497

3.1.1 Studiu topo

1.00000

0.2188

0.24000

1.24000

0.2713

3.1.2 Studiu geo

2.50000

0.5471

0.60000

3.10000

0.6784

3.2

Obținere avize,acorduri si autorizații

11.00000

2.4071

2.16000

13.16000

2.8798

3.2.1. Avize

2.00000

0.4377

0.00000

2.00000

0.4377

3.2.2Taxa racord rețele

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

3.3

Proiectare si enginerie

132.01320

28.8882

27.88068

159.89388

34.9893

3.3.1. Proiectare initiala(TVA 19%)

75.2858

16.4746

14.26610

89.55190

19.5965

Proiectare initiala(TVA 24%)

8.7274

1.9098

2.09458

10.82198

2.3682

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH.DE.CS.DL

17.0000

3.7201

4.08000

21.08000

4.6129

3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic.Plan SSM

8.5000

1.8600

2.04000

10.54000

1.8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activitatilor

15.0000

3.2824

3.60000

18.60000

4,0702

3.3.5 Documentații CU,avize

7.5000

1.6412

1.80000

9.30000

2.0351

3.4

Organizarea procedurii de achiziții

5.00000

1.0941

1.20000

6.20000

1.3567

3.5

Consultanta

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica

60.80000

13.3047

14.59200

75.39200

16.4979

3.6.1 .Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51.80000

11.3353

12.43200

64.23200

14.0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9.00000

1.9695

2.16000

11.16000

2.4421

TOTAL CAPITOL 3

212.31320

46.4601

46.67268

258.98588

56.6734

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1.

Construcții si instalații

789.63860

172.7950 189.51326

979.15186

214.2658

Ob,2 Arhitectura

349.63910

76.5108

83.91338

433.55248

94.8734

Ob.3 Amenajări exterioare

76.81330

16.8089

18.43519

95.24849

20.8430

Ob.4 Rezistenta

238.79620

52.2553

57.31109

296.10729

64.7966

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124.39000

27.2200

29.85360

154.24360

33.7528

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.2,

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

Procurare utilaje

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

4.5.

Dotări

230.12581

50.3580

55.23019

285.35600

62.4439

Dotări

230.12581

50,3580

55.23019

285.35600

62.4439

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1019.76441

223.1530 244.74346

1264.50787

276.7097

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.76780

1.9186

2.10427

10.87207

2.3791

5.1.1 Lucrări de construcții

8.76780

1.9186

2.10427

10,87207

2.3791

5.1.2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0.00000

0.0000

0.00000

0.00000

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14.44000

3.1599

0.00000

14.44000

3.1599

5.2.1.Conf Legii10/95 -0,7%

7.49000

1.6390

0.00000

7.49000

1.6390

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1.07000

0.2341

0.00000

1.07000

0.2341

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5.35000

1.1707

0.00000

5 35000

1.1707

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0.53000

0.1160

0,00000

0.53000

0.1160

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute -

72.83702

15.9388

17.48088

90.31790

19.7641

TOTAL CAPITOL 5

96.04482

21.0173

19.58516

115.62998

25.3031

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20.00000

4.3766

4.80000

24.80000

5.4269

6.2

Cheltuieli de audit

50.00000

10.9414

12.00000

62.00000

13.5673

TOTAL CAPITOL 6

70.00000

15.3180

16.80000

86.80000

18.9943

TOTAL GENERAL

1485.26213

325.0169 348.71482

1833.97695

401.3254

Din care C+M

885.54610

193.7822 212.53106

1098.07716

240.2900

Faza: DAU

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 1 Amenajări teren si protecția mediului


Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 1 Amenajări teren si protecția mediului

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Amenajare teren

7.7711

1.7005

2

Amenajare platforma gunoi

0.7897

0.1728

3

Amenajare spatii verzi

10.6489

2.3303

TOTAL 1

19.2097

4.2036

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

19.2097

4.2036

Taxa pe valoare adaugata

4.6103

1.0089

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

23.8200

5.2125

Cursul de referința leu/euro:

1 euro= 4.5698 Ici

întocmit

Faza: DAU

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 2 Arhitectura

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 2 Arhitectura

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Arhitectura imobil

304.0357

66.5315

2

Arhitectura copertina

17.4751

3.8240

3

Arhitectura terasa Punct termic

28.1283

6.1553

TOTAL I

349.6391

76.5108

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

349.6391

76.5108

Taxa pe valoare adaugata

83.9134

18.3626

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

433.5525

94.8734

Cursul ele referința leu/euro;

1 euro= 4.5698 lei

întocmit

ing. Balaita Cătălin

V

\\


■ I y y//


Faza: DALI

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 3 Amenajări exterioare


Nr. crt.

Nr. Capitol/ subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 3 Amenajări exterioare

I

Lucrări de construcții si instalații

1

împrejmuire

4.0002

0.8754

2

Cămin utilaje

10.5187

2.3018

3

Platforma carosabila

47.7403

10.4469

4

Terasamente

2.8754

0.6292

5

Trotuare

4.6272

1.0126

6

Montare borduri

7.0515

1.5431

TOTAL I

76.8133

16.8089

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

76.8133

16.8089

Taxa pe valoare adaugata

18.4352

4.0341

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

95.2485

20.8430

Cursul de referința leu/euro:

1 ? '

întocmit

1 euro- 4.5698 lei

r f 1 7 ' 1/ '</

ing. Balaita Cătălin

Faza: DALI

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 4 Rezistenta

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 4 Rezistenta

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Rezistenta infrastructura

67.0025

14.6620

2

Rezistenta suprastructura

152.3970

33.3487

3

Rezistenta copertina

19.3967

4.2445

TOTAL I

238.7962

52.2553

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

238.7962

52.2553

Taxa pe valoare adaugata

57.3111

12.5413

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

296.1073

64.7966

OBIECTIV:                                                FORMULAR F2

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din municipiul Bacau

Faza: DALI

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE

Obiect 5 Instalații sanitare, termice si electrice interioare

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect 5 Instalații sanitare, termice si electrice interioare

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Instalație sanitara interioara

52,8940

11.5747

2

Instalație termica interioara

26.1950

5.7322

3

Instalație electrica interioara

45.3010

9.9131

TOTAL I

124.3900

27.2200

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

124.3900

27.2200

Taxa pe valoare adaugata

29.8536

6.5328

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

154.2436

33.7528

Faza: DAUCENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE

Obiect 6 Rețele apa canal, termice si apa calda menajera, electrice

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiecl

6 Rețele apa canal, termice si apa calda menajera, electrice

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Rețele apa canal

47.1510

10.3180

2

Rețele termice si apa calda menajera

19.4670

4.2599

3

Rețele electrice

1.3120

0.2871

TOTAL I

67,9300

14.8650

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

67.9300

14.8650

Taxa pe valoare adaugata

16.3032

3.5676

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

84.2332

18.4326

Cursul de referința leu/euro:

1 euro‘- 4,5698 lei

Faza: DAU

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PE OBIECTE Obiect 7 Organizare de șantier

Nr. crt.

Nr. Capitol /subcapitol deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare exclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Obiect i Organizare de șantier

I

Lucrări de construcții si instalații

1

Lucrări de construcții

8.76780

1,9186

TOTAL I

8.76780

1.9186

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

8.76780

1.9186

Taxa pe valoare adaugata

2.10427

0.4605

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

”10.87207

2.3791

LISTA DOTĂRI

NR CRT

DENUMIRE

UM

CANTI TATE

PRET/B UCATA

CARACTERISTICI

PREȚ FARA TVA

PREȚ CU TVA

VESTIBUL

1

vestiare

buc

1

2000

metalice, 36 compartimente mici, cu

1612.903 lei

2000 lei

2

scaun

buc

1

90

pentru birou cu schelet metalic

72.581 lei

90 lei

3

birou

buc

1

200

pal melaminat

161.290 lei

200 lei

IZOLATOR

4

Pat

buc

1

500

Pat metalic suprapus Construcție metalica care se poate demonta si detașa si poate fi folosit si separat, dimensiuni 90x200mm

403.226 lei

500 lei

5

Aer condiționat

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de încălzire: A

Funcții standard: Răcire, încălzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

6

Saltea

buc

1

430

Impermeabila de spital, cu husa impermeabila detașabila

346.774 lei

430 lei

7

husa saltea

buc

1

100

impermeabila detașabila

80.645 lei

100 lei

8

masa

buc

1

300

metalice, cu fata din palmelaminat

241.935 lei

300 lei

9

Scaun

buc

1

90

cu cadru metalic, tapițerie din piele ecologica, pennite stivuirea

72.581 lei

90 lei

10

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de igienizat

225.806 lei

280 lei

11

veioza

buc

1

50

simpla pentru noptiera

40.323 lei

50 lei

12

oglinda

buc

1

100

normal

80.645 lei

100 lei

13

Cabina dus

buc

1

450

362.903 iei

450 lei

14

Vas closet

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

J5

Capac closet

buc

1

50

40.323 lei

50 lei

16

lavoar

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

17

Dozator săpun

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

18

Suport prosoape

buc

1

100

Cromat

80.645 lei

100 lei

19

noptiera

buc

1

292

din metal, cu cheie, ușor de igienizat

235.484 lei

292 lei

20

cuier

buc

1

50

de perete, cu proiecție pentru var

40.323 lei

50 lei

21

cos gunoi

buc

1

15

metalic

12.097 lei

15 lei

CABINET MEDICAL

22

Birou asistent medical

buc

1

400

pal

322.581 lei

400 lei

23

scaun

buc

1

90

cu cadru metalic, tapițerie din piele ecologica, permite stivuirea

72.581 lei

90 lei

24

computer

buc

1

3500

procesor min.3GHz DualCore, mîn 4GB RAM, 500 GB HDD, LED 22",DVD-RW double lair, placa video dedicate, microfon, camera web, tastatura, mouse

2822.581 lei

3500 lei

25

Multifuncțional laser

buc

1

1000

Duplex+copiator+scanner+fax, cu receptor, rezoluție 1200x1200 dpi, conexiune USB, rețea, minim 6000

£9.

806.452 lei

1000 lei

26

telefon fax

buc

1

600

Fax laser

483.871 lei

600 lei

27

Dulapuri

buc

2

600

metalice, cu cheie

967.742 lei

1200 lei

28

pat

buc

1

500

Clasica, cu cadru metallic cromat, saltea căptușită cu material PVC, posibilitate supraetajare

403.226 lei

500 lei

29

Saltea

buc

1

430

Impermeabila de spital, cu husa impermeabila detașabila

346.774 lei

430 lei

30

husa saltea

buc

1

100

impermeabila, detașabila

80.645 lei

100 lei

31

lavoar

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

32

Dozator săpun

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

33

Suport prosoape

buc

1

100

Cromat

80.645 lei

100 lei

34

Paravan medical

buc

1

480

387.097 lei

480 lei

NR

CRT

DENUMIRE

UM

CANTI TATE

PRET/B

UCATA

CARACTERISTICI

PREȚ FARATVA

PREȚ CU TVA

35

Aer condiționat

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de incalzire: A

Funcții standard: Răcire, încălzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

36

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de igienizat

225.006 lei

280 lei

37

tensiometru

buc

2

500

mecanic

806.452 lei

1000 lei

38

Aparate tuns

buc

2

100

lame otel inoxidabil, putere 10 w

161.290 lei

200 lei

39

Trusa medicala

buc

1

250

Completa, avizata

201.613 lei

250 lei

40

sterilizator

buc

1

540

De uz cosmetic, cu ultrasunete

435.484 lei

540 lei

41

Cantar

buc

1

60

de baie

48.387 lei

60 lei

42

termomelru

buc

5

15

medicinal

60.484 lei

75 lei

43

apasatoare limba

cutie

1

8

medicale

6.452 lei

8 lei

44

materiale bărbierit

set

1

200

lame înveliș titan, tehnologie auto-ascutire

161.290 lei

200 lei

45

foarfece

buc

2

20

metal

32.258 lei

40 lei

46

cos qunoi

buc

1

15

metalic

12.097 lei

15 lei

SALA DE MESE

47

mese

buc

10

300

Fata 68/68, metalice, cu fata din palmelaminat

2419.355 lei

3000 lei

48

scaune

buc

35

90

cu cadru metalic, tapițerie din piele ccoloqica, permite stivuirea

2540.323 lei

3150 lei

49

Aer condiționat

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de incalzire: A

Funcții standard: Răcire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb

Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

50

Carafe apa

buc

5

50

201.613 lei

250 lei

51

Coșuri pâine

buc

10

20

inox

161.290 lei

200 lei

52

tacâmuri

set

7

100

set complet (lingura, furculița, cutit, lingurița), din inox pentru 42 persoane

564.516 lei

700 lei

53

câni

buc

40

20

inox

645.161 lei

800 lei

54

farfurie adanca

buc

40

30

inox

967.742 lei

1200 lei

55

farfurie plata

buc

40

30

inox

967.742 lei

1200 lei

56

cos gunoi

buc

1

15

metal

12.097 lei

15 lei

57

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de iqienizat

225.806 lei

280 lei

TERASA ACOPERITA

58

mese

buc

4

100

masa pliabila rezistenta la intemperii

322.581 lei

400 tei

59

scaune

buc

16

100

pliant rezistent la intemperii

1290.323 lei

1600 lei

RECEPȚIE

60

tejghea recepție

buc

1

1000

mobilier pal

806.452 lei

1000 lei

61

scaune

buc

35

90

cu cadru metalic, tapițerie din piele ecologica, permite stivuirea

2540.323 lei

3150 lei

OFICIU

62

Mobilier oficiu

buc

1

4500

cu blat in care va fi incastrata plita electrica,corpuri suspendate si dulap pal melaminat

3629.032 lei

4500 lei

63

combina frigorifica

buc

1

2000

Clasa energetica A

1612.903 lei

2000 lei

64

masa

buc

1

1500

inox

1209.677 lei

1500 lei

65

Scaun

buc

2

90

cu cadru metalic, tapițerie din piele ecologica, permite stivuirea

145.161 lei

180 lei

66

Mașina de spalat vase

buc

2

3000

Capacitate mare, se mi profesional a

4838.710 lei

6000 lei

67

Spălător

buc

1

1500

inox

1209.677 lei

1500 lei

68

Suport prosoape

buo

1

90

Cromat

72.581 lei

90 lei

69

Filtru cafea

buc

1

500

Clasa energetica A

403.226 lei

500 lei

70

plita electrica

buc

1

1500

electrica, incastrabîla, cu sticla ceramica

1209.677 lei

1500 lei

71

hota

buc

1

600

Clasa energetica A, cu evacuare a qazelor (nu doar cărbune)

483.871 lei

600 lei

72

Cuptor microunde

buc

1

700

Clasa energetica A

564.516 lei

700 lei

NR CRT

DENUMIRE

UM

CANTI TATE

PRET/B UCATA

CARACTERISTICI

PREȚ FARA TVA

PREȚ CU TVA

73

Aer condițional

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de incalzire: A

Funcții standard: Răcire, încălzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

74

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de igienizat

225.806 lei

280 lei

75

oale

buc

2

300

inox, peste 20 litri

483.871 lei

600 lei

76

oale

buc

2

500

inox, peste 40 litri

806.452 lei

1000 lei

77

Seturi bucătărie pentru servirea mesei

set

3

70

(Polonice, cutite pâine) din inox

169.355 lei

210 lei

MAGAZII

78

paturi

buc

5

400

Pliante cu plasa metalica (dimensiuni 90x200mm), cu saltea impermeabila inclusa

1612.903 lei

2000 lei

79

pleduri

buc

70

75

lana

4233.871 lei

5250 lei

80

pilote

buc

40

100

sintetice

3225.806 lei

4000 lei

81

Jaluzele verticale

buc

2

280

ușor de sterilizat, cu montaj inclus

451.613 lei

560 lei

82

rafturi

buc

3

150

schelet metal cu suporți de plastic

362.903 lei

450 lei

83

aspirator

buc

2

500

fara sac,

806.452 lei

1000 lei

84

dulap

buc

1

600

metalic cu cheie

483.871 lei

600 lei

85

Fier de calcat

buc

4

150

clasa enerqetica A

483.871 lei

600 tei

86

Pătaturi copii

buc

2

320

Pliabile, pt copii si sugari, cu doua stagii de nivel pat sit arc, cu masa de infasat si bara de jucării

516.129 lei

640 lei

87

lenjerie pat copil

buc

2

100

bumbac

161.290 lei

200 lei

88

masa de calcat

buc

4

100

schelet metalic

322.581 lei

400 lei

89

gratar uscat rufe

buc

4

100

chelet metalic anticoroziv

322.581 lei

400 lei

90

perne

buc

50

60

puf, antialergica si anlibcteriang

2419,355 lei

3000 lei

91

fele de masa

buc

10

12

bumbac

96.774 lei

120 let

92

prosoape

buc

70

25

bumbac, fata

1411.290 lei

1750 lei

93

prosoape

buc

70

50

bumbac, corp

2822.581 lei

3500 lei

94

Papuci

perec hi

35

12

Diverse mărimi, de cauciuc pentru interior

338.710 lei

420 lei

95

pijamale

buc

70

60

unisex

3387.097 lei

4200 lei

96

Periuțe de dinii

buc

35

5

141.129 lei

175 lei

97

Lenjerii de pat

set

80

100

Set de 1 persoana cu cearșaf pat, pilota, perna - din bumbac

6451.613 lei

8000 lei

98

cos gunoi

buc

1

15

metalic

12.097 lei

15 lei

99

galeata echipata pt curățenie

buc

4

60

plastic cu mop, coada lemn

193.548 lei

240 lei

100

faras

buc

4

10

plastic

32.258 lei

40 lei

101

matura

buc

4

10

cu coada de lemn

32.258 lei

40 lei

CLUB

102

televizor

buc

1

2800

LED, smart tv, full hd, dimensiune ecran peste 100 cm

2258.065 lei

2800 lei

103

radiocasetofon cu mp 3

buc

1

400

clasa energetica A

322.581 lei

400 lei

104

cos gunoi

buc

1

15

metalic

12.097 lei

15 lei

105

biblioteca

buc

1

400

pal melaminat

322.581 lei

400 lei

106

aer condiționat

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de incalzire; A

Funcții standard: Răcire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb

Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

BIROU

107

Aer condițional

buc

1

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de incalzire: A

Funcții standard: Răcire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb Prețul cu instalarea aparatului

1774.194 lei

2200 lei

108

computer

buc

2

3500

procesor min.3GHz DualCore, min 4GB RAM, 500 GB HDD, LEO 22",DVD-RW double lair, placa video dedicate, microfon, camera web, tastatura, mouse

5645.161 lei

7000 lei

NR CRT

DENUMIRE

UM

CANTI TATE

PRET/B UCATA

CARACTERISTICI

PREȚFARATVA

PREȚ CU TVA

109

Multifuncțional laser

buc

2

1000

Duplex+copiator+scanner, conexiune

USB

1612.903

2000

110

Birou calculator

buc

2

400

pal

645.161 lai

800 lei

111

telefon fax

buc

1

600

Fax laser

483.871 lei

600 lei

112

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de sterilizat

225.806 lei

280 lei

113

scaun

buc

2

90

Pt birou cu schelet metalic

145.161 lei

180 lei

114

Dulapuri

buc

1

400

pal, cu cheie

322.581 lei

400 lei

115

biblioteca

buc

1

400

pal

322.581 lei

400 lei

116

cos gunoi

buc

1

15

metal

12.097 lei

15 lei

GRUPURI SANITARE

117

cabine dus

buc

4

435

1403.226 lei

1740 lei

118

Vas closet

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

119

Capac closet

buc

7

50

282.258 lei

350 lei

120

lavoar

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

121

Dozator săpun

buc

Sunt prinse in devizul de pe instalații

122

Suport prosoape

buc

4

100

Cromate

322.581 lei

400 lei

123

Suport hârtie

buc

6

25

120.968 lei

150 Ici

SPĂLĂTOR USCATOR

124

Mașina de spalat rufe

buc

1

45000

profesionala, adaptata la 220 v, capacitate peste 20 kg

36290.323 lei

45000 lei

125

mașina de spalat rufe

buc

2

2000

de uz casnic

3225.806 lei

4000 lei

126

Mașina de uscat rufe

buc

1

22500

profesionala, adaptata la 220 v. capacitate peste 10 kq

18145.161 lei

22500 lei

127

Jaluzele verticale

buc

1

280

ușor de sterilizat

225.806 lei

280 lei

128

perdea dus

buc

2

48

pvc

77.419 Ici

96 lei

VESTIARE

129

vestiare

buc

1

6000

metalice, 36 compartimente mari, cu cheie

4838.710 lei

6000 lei

130

banca

buc

2

200

metalice

322.581 lei

400 lei

DORMITOARE

131

paturi

buc

30

1000

metalice (si cu plasa metalica), suprapuse, cu scara, dimensiuni 90x200mm

24193.548 lei

30000 lei

132

scaune

buc

12

90

cadru metalic, tapițerie lavabila

870.968 lei

1080 lei

133

saltele

buc

30

430

impermeabila de spital, cu husa impermeabila detașabila

10403.226 lei

12900 lei

134

husa saltea

buc

30

100

impermeabila detașabila

2419.355 lei

3000 lei

135

Jaluzele verticale

buc

8

280

ușor de sterilizai

1806.452 lei

2240 lei

136

noptiere

buc

30

292

Metalice, cu cheie

7064.516 lei

8760 Ici

137

veioze

buc

15

50

de noptiera

604.839 lei

750 lei

138

Aer condițional

buc

6

2200

Clasa de răcire: A

Clasa de încălzire: A

Funcții standard: Răcire, încălzire, Dezumidificare, Ventilare Culoare unitate interior: Alb Prețul cu instalarea aparatului

10645.161 lei

13200 lei

139

Cuiere

buc

35

200

De perete, simplu, pentru 35 persoane

5645.161 iei

7000 lei

140

Carpete pe pardoseala

buc

15

30

bumbac

362.903 lei

450 lei

141

Panou identificare centru social

buc

1

2000

firma luminoasa, rezistenta la intemperii

1612.903 lei

2000 lei

142

avizier

buc

1

700

Pentru interior, cu usi de sticla

564.516 lei

700 lei

143

Stingatoare incendiu

buc

8

250

Tip P6 - 6 buc.

Tip G3 - 2 buc

1612.903 lei

2000 lei

TOTAL

230125.806 lei

285356 leil.'T-VIZ OF E HI A


Obioctviil

Obiectul


Categoria de lucrări CODUL : RISMOG


12C                AMENAJARE TEREN

REABILITARE IMOHll str.MILCOVcu DESIINATIE SPAIII DE CAZARE "FMPORARA


NR. SIMBOL AR T. GANTITAIE        IJM

DENUMIRE A R FIC 01.

SPOR MAT MAN UI I                       GR. UM GR I OL


RISMOG

1 RPCT09G1             18.000          M.C.

DFMOI ARE A CU MIJLOACE MECANICE A BETONUL UI ARMAI DIN

PEREȚI TREPTE GRINZI STIL PI PLACI SI PREFABR ’ O.OOOOOC           0.

i o tal —


PJ MAT

PÎJ MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VA.. MAN

VAL UTI

VAL TRA

0 0000

9.00

63.2500

1 138.50

34 3000'

617.40

0.0000

0.00

97.550C

1 755.90


2 RPCT09F1            20.000         MC.

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPI LJ DIN FUNDAȚII SI ELEVAȚII *


o.ooococ


Total


3 RPCT09A1             20.000          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC ‘

o.ooooco


TOTAL A.CHELTUIELI DiRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MAIERIAL

0.00


MANOPERA

4 191.75


R.

0.0000

0.00

50.8299

1 016.60

28.4200

568.40

0.0000

0.00

79 2499

1 585.00

0.0000

0 00

101.8323

2 036.65

0.0000

0.00

0.0000

0.00

101.8323

2 036.65

AUlO

IOTA!

0.09

5 377 55


•CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

4 191 75 x

20.80 % -

871 88

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 191.75 x

0.50 % =

20.96

-FOND GARANTARE

4 191 /5 x

0.25 % =

10.48

-SANATATE

4 191.75 x

5.20 % =

217.97

-FOND RISC SI ACCIDENTE

4 191.75 x

0.500 % =

29.96

■CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 191.75 x

0.85 % =

35.63


TOTAL II

0.00

5 369.63

1 185.80

0.00

6 555.43

-C-IELT.J ELI 'NDREGTE

3 555. U ••

12.53 S -

.i c

-BENEFICIU

7 401.38 x

5.00 % -

370.05S ’ A I) i U F I Z I () -AHA I VA

-T.V A.


7 771.13 <    24.CC -


1 865.0/


T O T A l    S T A D I J FIZIC O U T V A

9 633 20


ÎNTOCMIT

Ing Asavei Ciprian


DEVI/ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL : RISM1D


120              AMENAJARE PALTFORMA GUNOi

REABILITARE IMOBIL sti.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR.


SPOR


SIM8OL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MAN UTI


GR./UM


GR. TOT


PU MA T PU MAN pu uri

PU TRA


VAL MAT

VAL

VAL

VAL


MAN

UTI

TRA


RISM1D


1 TSE02C1               0.150           100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0 00

12 54

0.

0.0000

0 00

0.0000

0 00

83.6050

12 54


Loial

29.4975

13.2679

44 25

19 90

0

12.3640

18 55

0.0000

0.00

=

55.1294

82 70


2 DA06A1               1.500          M.C

STRAT AGREG NAT(BALAST)OILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000

3 TRA01A10            2.250         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.« 1 0 KM. FRA

0.000000

0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

23.63

10.5000

23.63


5    2100957                1.500           M.C.

BETON Bc 15(B 200;- CU AGR <16 mm (marfa)'


0.000000


Total

261.5000

0.0000

392.25

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

261.5000

392.25


4 CG18A1               15.000

PARDOSELI DIN BETON R100.DF 10CM INUU FARA SCLIVISEALA

MP.

GROSIME.IN CIMP CONT

0.0000

0.00

a

5.5200

82.80

0.000000 0

0.3600

5.40

0.9000

0.00

Total

5.8800

88.20

6 TRA06A05           3.750         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000

0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

34.50

9.2000

34.50


TOTAL A.CHELTUIELI D1RECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000

MATERIAL

436.59


MANOPERA

115.24


UTILAJ

23.95


TR. AUTO

50.13


TOTAL

633.82-CON l E18. ASIGURĂRI SOCIAL E

1 15 24 x

20 ' ' •

23 9 7

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

1 15 24 x

0.50 % =

) 58

-FOND GARANTARE.

115.24 x

0.25 % =

0 29

•SANATATE

1 15.24 x

5.20 % =

5 99

-FOND RISC SI ACCIDENTE

115 24 x

0.500 % =

0.58

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

115.24 x

0.85 % -

0.98

TOTAL II                436.50            147.63

23.95

53.13

666.21

CHELTUIELI INDIRECTE

666.21

x 12.30 %

85.94

BENEFICIU

752.15

x    5.00 % =

37.61

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

789 76

■T.V.A.

789.76 x

24.00 =

189.54

TOTAL

S ’ A D 1 U

FIZIC O U T V A

=

979.30

ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL' RISM1E


1 20                AMENAJARE SPATII VERZI

REABILITARE IMOBIL str.MlLCOV cu DESTINAȚIE SPAIII DE CAZARE TEMPORARA


NR, SIMBOL ART.    CANTITATE        UM

PIJ MAT

PU MAN

PIJ UTl

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

DENUMIRE

SPOR MAT MAN UTl

ARTICOL

GR..UM

GR. TOT

VAL

VAL

UTl

TRA     I

RISM1E

1    TSG03B1

0.060           100 MP.

0 OOOG

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CJ TUFIȘURI SI ARBUȘTI

CU OlAM.c 10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACIN1

146.3550

8 81

0.000000

0.

0.0000

O00

0.0000

0 00

Total

146.3550

8.81

2   TSH04A1

60.000          MP.

0 0000

0 00

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE

s

I FINISARE TEREN MOBILIZAT TMIJL.ADINC.1OCM

2.1 850

131.10

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.1850

131.10

3   TSH05B1

60.000          MP.

0 0000

0.00

ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT

.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM

1.4950

89.70

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.4950

89.70

4    TSH09A1

60.000          100 MP.

16 7112

1 002 67

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PA

NTA SUB 30% ‘

55.4299

3 325.79

0 004000

0

0.0000

0.00

0.0280

1.68

Total

=

72.1691

4 330.14

5    TSH12B1

0.060           100 MP.

0 oooo

0 00

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

7.5440

0.45

0.000000

0.

12.3520

0.74

0.0000

0.00

Total

19.3960

1.19


6 TRA05A05           0.600         TONA

TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC .SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETCJPE DIST.DE 5 ERA

0.000000


0.


Total


7 TSH26B1             47.000         M

PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUȘTI FOIOSI.PE DOUA RINDU Al


0.000000


0.


Total


0.003000


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0,0000

0.00

6.8000

4.08

6.8000

4 08

0.0000

0.00

11.0400

518.88

0.000G

0.00

0.000G

0.00

1 t.9400

518.38

l'J OIJK■

.' 11/ l ••

O DO

IJ 0(](»u

0 00

0.0210

7 04

8.2210

2 754.17nlSV'L

FOT AL A CHELT'JIEl l 0 i

GEEUfAlE          i 245

IFCT-APIT.COLF Di

: LUCRĂRI Dl STAT

1 FIZIC

MATERIAL

3 749.20

MANOPERA

4 074.73

UTILAJ

0.74

TR. AUTO

12.80

T 0 T A

7 833.07

■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

4 074.73 x

20.80 % =

847.54

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 074.73 x

0 50 % =

20.37

-FOND GARANTARE

4 074.73 x

0.25 % =

10.19

SANATATE

4 074 73 x

5.20 % -

211.89

FOND RISC SI ACCIDENTE

4 074.73 x

0.500 % =

20.37

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 074.73 x

0.85 % =

34.64

TOTAL II

3 749.80

5 219.73

0.74

12.80

8 983.07

-CHELTUIELI INDIRECTE

8 983 07

x    12.90 % =

1 158.82

-BENEFICIU

10 14189

x    5.00 % =

507.09

TOTAL

STADIU

FIZIC F A RA

TVA

10 648.98

-T.V.A.

10 648.98 X

24.00 =

2 555.76

TOTAL  STADIU FIZIC OU TVA

-

13 204.74

ÎNTOCMIT.

Ing. Asavei Ciprian
DEVIZ ANALITIC


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări CODUL: RISMOC


130                 ARHITECTURA

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

DENUMIRE ART 1 CO SPOR MAT MAN UTI

UM

L

GR./UM

GR.TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA

RISMOC

1    RPCT34A1            213,000

KG

0.0000

0.00

DEMONTAREA UȘILOR SI FERESTRELOR METALICE ’

0.6898

146.93

0.000000

0.

0.0000

0.00

0,0000

0.00

Total

=

0.6898

146.93

2    RPCT03D1            33.300

M.C.

0.0000

0.00

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CĂRĂMIDĂ CU MORTAR CIMENT MOL

UM PESTE 0,500 MC*

46.5750

1 550.95

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

46.5750

1 550.95

3    CL20C1              1 260.000

KG

0.5000

630.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLU

SIV PARAPETI.BALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.0350

1 304.10

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

1 934.10

3    6309887              1 260.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

5.9000

7 434.00

0.0000

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

8.82

Total

=

5.9070

7 442.82

4    CD09A1               125.200

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

MP.

6.5410

818.93

14.3750

1 799.75

0.013000

1.

0.2880

36.06

0.0910

11.39

Total

=

21.2950

2 666.13

5    1000313               137.700

MP

138.0000

19 002.60

PANORI SANDWICH DIN GIPS CARTON IGNIF+SPUMA-TIP GLUPAN

0.0000

0.00

0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

4.82

Total

=

138.0350

19 007.42

6    CK19B3              250.500

MP.

14.5560

3 646.28

PLACARE ELEMENTE CU GIPS CARTON ANTIFOC

3.6800

921.84

0.001350

0.

0.0000

0.00

0.0095

2.38

Total

18.2455

4 570.50

7    CL20C1              420.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLU

0.5000

210.00

SIV PARAPETI.BALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.0350

434.70

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

644.70


|o£


7    6309887

CONFECȚII METALICE DIVE

420.000 RSE

KG

0.001000

Total

0.

5,9000

0.0000

0.0000

0.0070

5.9070

2 478.00

0.00

0.00

2.94

2 480.94

8   CO24B1

MONTARE PLACI OSB

41.500

MP.

5.2755

218.93

8.7120

361.55

0.011045

0.

0.0000

0.00

0.0775

3.22

Total

=

14.0650

583.70

9    2810001

PLACI OSB-15MM

45.650

MP

24.0000

1 095.60

0.0000

0.00

0.001500

0.

0.0000

0.00

0.0105

0.48

Total

-

24.0105

1 096.08

10   CF06A01.

139.200

MP

49.9225

6 949.21

TERMOSISTEM 10CM LA FAȚADA,INCLUSIV TENCUIALA DECORAT

IVA

26.2512

3 654.1 /

0.008150

1.

0.0000

0.00

0.0571

7.95

Total

=

76.2308

10 611.33

11    CD09A1

200.600

MP.

6.5410

1 312.12

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

2 883.63

0.013000

2.

0.2880

57.77

0.0910

18.25

Total

=

21.2950

4 271.77

12   3002161

201.000

MP

46.5000

9 346.50

PERET GIPS CARTON CU 2 PLACI ANT FOC PE F ECARE FATA

0.0000

0.00

0.010500

2.

0.0000

0.00

0.0735

14.77

Total

=

46.5735

9 361.27

13   CD09A1

78.400

MP.

6.5410

512.81

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

1 127.00

0.013000

1.

0.2880

22.58

0.0910

7.13

Total

=

21.2950

1 669.52

14   3002159

78.400

MP

32.8000

2 571.52

PEREȚI DIN GIPS CARTON

HIDROFUG.IZOL ATIE DE VATA MINE

RAL

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.27

Total

32.8035

2 571.79

15   IZF15D1

279.500

MP.

17,9911

5 028.51

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

7.9209

2 213.89

0.003184

0.

0.0000

0.00

0.0223

6.23

Total

=

25.9343

7 248.63

16   7000225

VATA MINERALA 10 CM

285.087

MP

12.2000

3 478.06

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

2.00

Total

12.2070

3 480.06

17 CK11G1              30.330

FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCȚII CU H A TOCULUI < 3MP

MP.

11.1218

45.8850

0.0000

0.0088

57.0156

337.32

1 391.69

0.00

0.27

1 729.28

dOMCU SUPRAFAT

0.

0.001250

Total

18    2020202                30.330

MP

331 0000

10 039.23

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.21

Total

331.0070

10 039.44

19 CK14I1                 6.500

MP.

14 6944

94.86

USI DIN PVC LA CONSTRUCȚII CU H<1 OM CU SUPRAFAȚA TOCU

LUI < 5 MP

88.3199

574.08

0.001649

0.

0.0432

0.28

0.0115

0.07

Total

=:

102.9690

669.29

20   2020203               6.500

MP

582 OOOH

3 783.00

USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN SECURIZAT

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.05

Total

582.0070

3 783.05

21    CK14I1                67.000

MP.

14 5944

9/7.82

US DIN PVC LA CONSTRUCȚII CU H<1 OM CU SUPRAFAȚA TOCU

LUI < 5 MP

88.3199

5 917.43

0.001649

0.

0.0432

2.89

0.0115

0.77

Total

102.9690

6 898.91

22   9000149              67.000

MP

532 0000

35 644.00

USI PVC FARA B.T,PENTRU INTERIOR

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

532.0000

35 644.00

23    CK14I1                 5.400

MP.

14 5944

78.81

US D N PVC LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA TOCU

LUI < 5 MP

88.3199

476.93

0.001649

0.

0.0432

0.23

0.0115

0.06

Total

102.9690

556.03

24   9000150               5.400

MP

388.0000

2 095.20

USA PLIANTA DIN PVC

0.0000

O.00

0.005500

0.

0.0000

0.00

0.0385

0.21

Total

=

388.0385

2 095.41

25   CK11G1               0.460

MP.

11 1218

5 1 2

FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCȚII CU H

<10MCU SUPRAFAT

A TOCULUI <3MP

45.8850

21.11

0.001250

0.

0.0000

0.00

0.0088

0.00

Total

=

57.0156

26.23

26   YC01                3 485.000

LEI

1 oooo

3 485.00

PROCURARE TUNEL SOLAR CU TUB RIGID

-2 BUC

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.0000

3 485.00

27 YCO1

PROCURARE KIT VENTILAȚIE

1 252.000 TUB SOLAR

LEI

2 BUC

0.000000

Total

0.

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

1 252.00

0.00

0.00

0.00

1 252.00

28   CK09A1

- GLAFURI DIN PVC

53.800

M

0.0000

0.00

2.8750

154.68

0.000000

0.

0.0504

2.71

0.0000

0.00

Total

=

2.9254

157.39

29   9999992

26.900

ML

28.5000

766.65

GLAF DIN PVC PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.09

Total

=

28.5035

766.74

30   9999993

26.900

ML

28.2000

758.58

GLAF DIN PVC PENTRU INTERIOR

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.09

Total

=

28.2035

758.67

31    CL20B1

208,000

KG

0.5000

104.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GR

ILE,GHEPENG,OPRITORI,GRATARE

1.3800

287.04

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.8800

391.04

31    6306274

208.000

KG

5.9000

1 227.20

GRILAJ PENTRU SCĂRI.BALCOANE ORNAM.SIMPL. OTEL PROF

IL.

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.46

Total

=

5.9070

1 228.66

32   CN11B1

9.450

MP.

1.1540

10.91

VOPSITORII LA BALUSTRADE.GRILE,PARAPETE METALICE CU E

MAIL ALCHIDIC

13.5700

128.24

0.000132

0.

0.0000

0.00

0.0009

0.01

Total

=

14.7249

139.16

32   6108048

0.662

KG

9.2000

6.09

EMAIL HEXOL ALB

E. 105-1 NTR

1703

-73

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.00

Total

=

9.2070

6.09

32   6100979

GRUND ALCHID ALB G 105-1

0.756

KG

8.9700

6.78

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

8.9770

6.79

33   CH04A1

MINA CURENTA DIN LEMN

10.500

M

3.4650

36.38

&

9.0850

95.39

0.007700

0.

0.0000

0.00

0.0539

0.57

Total

=

12.6039

132.34

34    1000070               10.500

MINA CURENTA DIN LEMN

ML

0.000000

Total

0.

24.5000

0.0000

0.0000

0.0000

24.5000

 • 257.25

0.00

0.00

0.00

 • 257.25

35   CK20B1               167.000

MP,

C 0R3A

848 96

TAVANE SUSPENDATE DIN PPL SAU PAL.MELAMINAT SAU EMAIL

AT CU PROFILE PVC LA ROSTURI

28.2900

4 724.43

0.000607

0.

0.0360

6.01

0.0042

0,70

Total

33.4138

5 580.10

36   1000132             175.000         MP

TAVAN DIN PALCI GIPS CARTON-12.5MM PE SCHELET DIN T.Z

34.2500

5 993,75

INC

0.0000

0.00

0.002500

0.

0.0000

0.00

0.0175

3.06

Total

34.2675

5 996.81

37   RPCT10A1            79.800

MP.

n nnnn

0 00

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBI

SNUITE LA PEREȚI 1

2.3000

183.54

0,000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

2.3000

183.54

38   RPCJ10A1            79.800

MP.

2 6407

210 73

TENC.INT.SUB IIRI LA PEREȚI BET.ARM.DE 1 CM GROS.CU MOR

T.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10Ț GRU.STR.V?

8.8947

709.80

0.005938

0.

0.0000

0.00

0.0416

3.32

Total

11.5770

923.85

39   RPCT41A1            133.500

MP.

0 6000

0 00

DESFACEREA IZOLAȚIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFAC

ERII *

3.7948

506.61

0.000000

0.

0,0000

0.00

0.0000

0.00

Total

3.7948

506.61

3 505.07

Total

101.8323

41    IZF01A1

AMORSAREA SUPR.PT AT IN 2 STRATURI SUP

115.000 .APLIC.STRAT DIF? RAF.ORIZONT.SI V

MP.

1.8200

0.4317

0.0060

0.0032

2.2609

209.30

49.65

0.69

0.37

260.01

i/APORI CU BITUM TAI

ERT. &

0.

0.000450

Total

41    2600050

17,250

KG

1 4200

24,50

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.13

Total

=

1.4277

24.63

42    IZF02A1

115.000

MP.

1 0 2038

1 173.44

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIȘ,TERASE CU ÎMPLETITURA F

IBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

0.2277

26.19

0.004340

0.

0.0285

3.28

0.0304

3.50

Total

=

10.4904

1 206.41

40 RPCT09A1            34.420         M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


0.0000

101.8323

0,0000

0.0000


0.00

3 505.07

0.00

0.00


RISM0C

PAG.   6

42    2600050               57.500

KG

81 65

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

J , » UU

618

0.0000

0,00

0.001100 0.

0.0000

0.00

0.0077

0.44

Total s

1.4277

82.09

43    IZF03A1               115.000          MP,

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT C

4.7480

546,02

ARTON BITUM TIP.„LIP CU BITUM TIP...

0.9074

104.35

0.001800 0.

0.1355

15.58

0.0126

1.45

Total

5.8035

667.40

43   2600933              126.500         MP.

CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 13 8

0,001950

43   2600050              172.500         KG

BITUM PT.MAT.-t-LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6 618

0,001100

Total

4.2000

0.0000

531.30

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0137

1.73

-

4.2137

533.03

Total

1,4200

0.0000

244.95

0.00

0.

0,0000

0.00

0.0077

1.33

=

1,4277

246,28

44 IZF10A1               115.000          MP.

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI. „DE...MM PE 10MM STRAT NISIP


0.013500


1.


Total


0.3900

44,85

1.8544

213.26

0.0186

2.14

0.0945

10,87

2.3575

271.12


45   2604006

POLISTIREN EXTRUDAT


23.000


MC


0,026000


0.


288.7500

0.0000

0.0000

0.1820


6 641.25

0.00

0.00

4.19


Total


288.9320


6 645.44


46 IZF18C1               115.000          MP.

STRAT EGAUZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON

T SAU ÎNCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM &

0.000000

0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

462.88

0.1302

14.97

0.0000

0.00

4.1552

477.85


47   2101173              4,600          MG

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa)


0.000000


0.


252.0000

0,0000

0.0000

0.0000


1 159.20

0.00

0.00

0.00


Total


252.0000


1 159.20


48   6433819              103.500         KG

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5,6MM BAREM

$


0.001000


0.


Total


49 IZF04G1              268.000         MP.

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT

0.001940


0.


2.8000

289.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.72

2.8070

290.52

5.3092

1 422.87

1.1500

308.20

0.0729

19.54

0.0136

3.64

6.5457

1 754.25


50   2600716              137.000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU INSERȚIE POLIESTER -4MM


0.000000


0.


Total


51    8980890              137,000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU STRAT AUTOPROTECTIE


0.000000


0.


Total


7

10.5000

0.0000

0.0000

0.0000

10.5000

1 438.50

0.00

0.00

0.00

1 438.50

11.8000

1 616.60

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1 1.8000

1 616.60


52 IZF07A1               31.000          M

STRAT SUPLIM.DE ÎNTĂRIRE HIDROIZ.LA INTERSECȚII SUPRA F.PINZA SAU TES.FIBR.ST.BIT,LĂȚIME 0,5M ORIZ.

0.001725


52   2600749              17.050          MP

CART BIT STR ACOP NISIP CA300 100CMX10M S 138 $


0.001740


Total

Total

3.4390

106.61

0.7872

24.40

0.

0,0398

1.23

0.0121

0.38

=

4.2781

132.62

3.2000

54.56

0,0000

0.00

0.

0.0000

0.00

0,0122

0.21

=

3.2122

54.77


53 IZF08B1                3.000           BUC.

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIȘ CU PINZA.TESAT STICL BIT D=150MM TABLA PB 2MM


0.009840


0.


Total


41.4200

124.26

14.0300

42.09

0.3360

1.01

0.0689

0.21

55.8549

167.57


53   2600749

CART BIT STR ACOP NISIP $


1.650          MP

CA300 100CMX10M S 138


0.001740


0.


Total


3.2000

5.28

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0122

0.02

3.2122

5.30


54 CE14A1               11,000         M

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECȚIONATE PE S ANTIER ROTUNDE


0.002462


0.


6.5720

72.29

7.9350

87.29

0.0000

0.00

0.0172

0.19

14.5242

159.77


55   1000137              11.000

BURLANE DIN TABLA DE OTEL VOPSITE


Total

ML

31.0000

341.00

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total -

31.0000

341.00


56 IZF09A1               3.000          BUC.

RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU FLA NSE SUDATE DIAMETRUL 35MM


0.000884


0.


Total


56   2601901               0.750          MP.

IMPISLITURA FIRE STICLA OBIȘNUITA I 50 STAS 80 50


0.000100


0.


1.8300

5.49

5.9800

17.94

0.0144

0.04

0.0062

0.02

7.8306

23.49

7.8500

5.89

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.00

7.8507

5.89


57 IZF22B1               4.000          BUC.

PIESE PT.LUCRĂRI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CON F.IND


0.001565


0.


Total


58 IZF22A1               3.000          BUC

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU O 120MM CONF. IND


0.001179


0.


Total


59 RPCE31A1           115.000         MP.

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONARII TERASEI IN CLUSIV SUPRAVEGHEREA


0.000000


0.


Total


11.6540

46.62

21.2518

85.01

0.0000

0.00

0.0110

0.04

32.9168

131.67

6.0299

18.09

11.3021

33.91

0.0000

0.00

0.0083

0.02

17.3403

52.02

0.1200

13.80

0.2989

34.37

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.4189

48.17


60 CE15B1              31.000         M

GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM


0.001608


0.


Total


2.3820

73.84

6.7850

210.34

0.0000

0.00

0.0113

0.35

9.1783

284.53


60    2101121                0.155           M.C.

MORTAR ZIDĂRIE M 10Z -CU VAR HIDRATAT (marfa) '


0.000000


208.0000

0.0000

32.24

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

208.0000

32.24


Total

61   CE17A1

ȘARPANTA DIN LEMN EXE SOARE

5.300 .CUTATA PE SCAU &

MP.

NE LA INVELITORI U

14.9261

9.7750

0.3600

0.0845

25.1456

79.11

51.81

1.91

0.45

133.28

0.012069

Total

0.

61    2900000

0.120

M.C.

570 0000

68 40

ȘARPANTA DIN LEMN ECARISAT DE RASINOASE

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0000

0.00

5.6000

0.67

Total

-

575.6000

69.07

62   CE05A1

5.650

MP.

5,7250

32,35

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

48.08

0.001000

0.

0.0000

0.00

0,0070

0.04

Total

=

14.2420

80.47

63   3646105

6.220

MP

32 0000

199 04

INVELITOARE TABLA TIP

LINDAB

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.04

Total

=

32.0070

199.08

64   CF03A1

106.000

MP.

1 2942

137 19

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE.LA TAVANE PLANE,IN GRO

SIME MEDIE DE 2CM

&

11.6149

1 231.18

0.012530

1.

0.0720

7.63

0.0877

9.30

Total

13.0688

1 385.30


65   2101169               2,120          M C

MORTAR VAR-CIMENT M 25T-CU VAR HIDRATAT (marfa)


0.000000


0.


Total


PAG.

9

241.0000

510.92

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

241.0000

510.92


66 CI06A1               209.000         MP.

PLACAJ FAIANȚA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR D E CIMENT SI VAR,LA ÎNCĂPERI CU SUPRAF.<10MP

0.013450


2.


6.5125

1 361-11

31.2800

6 537.52

0.1296

27.09

0.0942

19.69

38.0163

7 945.41


Total

67   1010141

PLACI FAIANȚA COLORATA

209.000

MP

0.000000

Total

0.

36.0000

0.0000

0.0000

0.0000

36.0000

7 524.00

0.00

0.00

0.00

7 524.00

68   CF10C1

827.000

MP.

2.4636

2 037.40

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUI

TE

4.3700

3 613.99

0.003000

2.

0.0072

5.95

0.0210

1 7.37

Total

=

6.8618

5 674.71

69   CN04A1

827.000

MP.

0.0237

19.60

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3.5650

2 948.26

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.33

Total

=

3.5891

2 968.19

70    1000069

VAR LAVABIL

273.000

KG

5.2200

1 425.06

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.91

Total

=

5.2270

1 426.97

71   CH01A1

18.000

M

4.3370

78.07

TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PLACAT

E

6.9000

124.20

0.031800

0.

0.1440

2.59

0.2226

4.01

Total

=

11.6036

208.87

72   CG11A1

116.600

MP.

8.9471

1 043.23

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DR

EPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIMPLU

12.6500

1 474.99

0.013888

1.

0.1440

16.79

0.0972

11.33

Total

=

21.8383

2 546.34

7Q    'SOnOIftQ

GRESIE ANTIDERAPANTA

120.098

MP

45.2000

5 428.43

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

45.2000

5 428.43

M


74 CG12A1              76.000

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA


0.001413


0.7563

4.0250

57.48

305.90

0.

0.0360

2.74

0.0099

0.75

=

4.8272

366.87


/IC?


74   2435493              77.519          M

ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.BRUNE S 150X100X8 939


0.003080

3.8000

294.57

C1 S5

0.0000

0.00

0,

0.0000

0.00

0.0216

1.67

Total

3.8216

296.24


75 CG28B1              97.630         MP,

DIFERENȚA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI E XECUTATE CU MORTAR DE CIMENT       $

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

1.0350

101.05

0.0144

1.41

0.0000

0.00

1.0494

102.46


75   2101173              0.488          MC

MORTAR VAR-CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa)


0.000000


0.


252.0000

123.01

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

252.0000

123.01


Total

76   CG02C1

97.630

MP.

14.6605

1 431.30

PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENT,LIPIT CU ARA

CET.IN ÎNCĂPERI CU SUPRAFATAclOMP

12.5350

1 223.79

0.001267

0.

0.0360

3.51

0.0089

0.87

Total

=

27.2404

2 659.47

77   9031069

102.500

MP

38.5500

3 951.38

PARCHET TIP GRESIE TRAFIC INTENS-10MM

0.0000

0.00

0.001000

0. ■

0.0000

0.00

0.0070

0.72

Total

=

38.5570

3 952.10

78   CG01D1

207.300

MP.

0.0000

0.00

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M100-T 3CM GROSIME

4.3700

905.90

0.000000

0.

0.1440

29.85

0.0000

0.00

Total

=

4.5140

935.75

79   7000179

SAPA M100A

8.290

MC

261.0000

2 163.69

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.06

Total

=

261.0070

2 163.75

80   CN11A1

142.000

MP.

0.5118

72.68

VOPSITORII LA BALUSTRADE.GRILE.PARAPETE METALICE CU V

OPSELE DE ULEI

10.3500

1 469.70

0.000046

0.

0.0000

0.00

0.0003

0.04

Total

ss

10.8621

1 542.42

80   6103220

17.040

KG

9.2500

157.62

VOPSEA ALBA (FP)

V.101-1 NTR

90-

80$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.12

Total

=s

9.2570

157.74

81    IZF01A1

21.300

MP.

1.8200

38.77

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.4317

9.20

0.000450

0.

0.0060

0.13

0.0032

0.07

Total

=

2.2609

48.17


81    2600050               3.195          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6 618


0.001100


0.


Total


1,4200

4.54

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0077

0.02

1.4277

4.56


82 IZF04B1               21.300          MP.

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP ...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

0.001800


0.


Total


82   2600816              23.430          MP.

CART BITSTR ACOP NISIP CA300 130CMX20M S 13 8


0.001740


0.


Total


82   2600050              31.950         KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

618


0.001100


0.


Total


4.7480

101.13

0.9200

19.60

0.0633

1,35

0.0126

0.27

5.7439

122,35

4.2000

98.41

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0122

0.29

4.2122

98.70

1.4200

45.37

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0077

0.25

1.4277

45.62


83 IZF18C1               18.700          MP.

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON T SAU ÎNCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM &

0.000000           i


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

75.27

0.1302

2.43

0.0000

0.00

4.1552

77.70


83   2101173               0.561           MC

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa)


0.000000


Total

252.0000

0.0000

141.37

0,00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

252.0000

141.37


84   6433819               16.800          KG

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5.6MM BAREM $


0.001000


0.


Total


2.8000

47.04

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.12

2.8070

47.16


85 GL20A1              40.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANO URI DESPĂRȚITOARE BALCON


0.000000


0.


Total


0.5000

20.00

1.4950

59.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.9950

79.80


86   1000275

BALUSTRADA DIN INOX


1.900


ML


0.001000


0.


Total


87 CB47A1              180.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M


0.000763


0.


312.0000

592.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.01

312.0070

592.81

0.4719

84.94

5.5200

993.60

0.0000

0.00

0.0053

0.95

5.9972

1 079.49


88   AUT7605

160.000

ORA

0.0000

0.00

SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 3 CASTELE LUNG.29M Fk31M

0.0000

0.00

0.000000 0.

2.5200

403.20

0.0000

0.00

Total =

2.5200

403.20


89   MDTC5506001         1.000          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11 -13,5T   $

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

291.4560

291.46

0,0000

0.00

291.4560

291.46


90   MDTC5506010         1.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G-11-13.5T   $

0.000000


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

212.5440

212.54

0.0000

0.00

212.5440

212.54


Total

91    CO01A1               19.800          MP.

4 4437

87.99

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

5.2900

104.74

0.000475

0.

0.0000

O.00

0.0033

0,07

Total

=

9.7370

192.80

92    2100945                1.604           M.C.

224.0000

359.25

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) ‘

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

224.0000

359.25


93 TRA06A05           136.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


94 TRA02A05           35.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


95 TRI1AA04C1          35.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MĂRUNTE,PRI N ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

1 251.20

9.2000

1 251.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0,00

7.2000

252.00

7.2000

252.00

0.0000

0.00

6.3250

221.38

0.0000

0.00

0,0000

0.00

6.3250

221.38


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE        28,964


MATERIAL

178 894.16


MANOPERA

58 294.39


UTILAJ

1 197.59


TR. AUTO

1 706.03


TOTAL

240 092.17


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

58 294.39 x

20.80 % =

12 125.23

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

58 294.39 x

0.50 % =

291.47

-FOND GARANTARE

58 294.39 x

0.25 % =

145.74

-SANATATE

58 294.39 X

5.20 % =

3 031.31

-FOND RISC SI ACCIDENTE

58 294.39 X

0.500 % =

291.47

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

58 294.39 X

0.85 % =

495.50

TOTAL II           178 894.16

74 675.11

1 197.59

1 706.03

256 472.89

-CHELTUIELI INDIRECTE

256 472.89 X

12.90 % =

33 085.00

-BENEFICIU

289 557.89 X

5.00 % =

14 477.89

TOTAL

STADIU

FIZIC FARATVA

304 035.78

-T.V.A.

304 035.78 X

24.00 =

12 968.59

377 004.37

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

OFERTANT

BENEFICIAR

DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări 120

CODUL: RISMOE


ARHITECTURA-COPERTINA

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

MP

3.6500

136.51

0.0000

0.00

0.001000 0.

0.0000

0.00

0.0070

0.26

Total

3.6570

136.77


6    7000215

FOLIE ANTICONDENS


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

DENUMIRE ARTICO SPOR MAT MÂNUȚI

UM

L

GR./UM

3R.TOT

PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA

RISMOE

1    CE17A1                32,400

MP.

14 Q9R1

483.61

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI U

SOARE                 &

9.7750

316.71

0.012069

0.

0.3600

11.66

0.0845

2.74

Total

25,1456

814.72

1    2900000               0.620

MC

570 oono

353.40

LEMN ECARISAT DE RASINOASE

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0000

0.00

5.6000

3.47

Total

-

575.6000

356.87

2    CE05A1               34.000

MP.

5 7250

194.65

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

289.34

0.001000

0.

0.0000

0.00

0,0070

0.24

Total

=

14.2420

484.23

3    3646105              37.400

MP

32 0000

1 196.80

INVELITOARE TABLA TIP LINDAB

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.26

Total

=

32.0070

1 197.06

4    CE20A1               34.000

MP.

1 9875

67.58

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE AȘEZATE PE CĂPRIORI DE BE

TON ARMAT SAU METALICI

5.5200

187.68

0.000750

0.

0.0000

0.00

0.0053

0.18

Total

=

7.5128

255.44

4    2903866               0.204

M.C.

570 0000

116.28

SCIND RASIN LUNGA TIVCLSC GR=24MM L=4.50M S 9

42

0.0000

0.00

0.500000

0.

0.0000

0.00

3.5000

0.71

Total

=

573.5000

116.99

5    IZF04B1               34.000

MP.

0 0000

0.00

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

0.9200

31.28

0.000000

0.

0.0633

2.15

0.0000

0.00

Total

=

0.9833

33.43

37,400

7   CE18A1

ASTEREALA EXECUTATA DIN

34.000 SCINDUR

MP.

DIN RASINOASE

0.012620

Total

0.

14.8860

2.3000

0.1440

0.0883

17.4183

506.12

78.20

4.90

3.00

592.22

8   CE19A1

16.500

M

0 15QQ

2.62

PĂZII LA STREASINA SAU FRONTOANE

DIN SCINDURI GELUITE

SIMPLU

2.1850

36.05

0.000030

0.

0.0432

0.71

0.0002

0.00

Total

=

2.3874

39.38

8    2903830

0.083

M.C.

570 0000

47.03

SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=

=24MM L=3,00M S 9

42

0.0000

0.00

0.496988

0.

0.0000

0.00

3.5000

0.29

Total

=

573.5000

47.32

9   RPCO51E1

34.000

MP.

40 5486

1 378.65

LAMBRIURI LA PEREȚI EXEC.IN LAMELE,TĂBLII DIN PLACAJ

PFL MELAMIN.MONT.LIPIRE.ACOP.ROST.CU BAGH.LEMN*

40.5949

1 380.23

0.028162

0.

0.0000

0.00

0.1971

6.70

Total

=

81.3406

2 765.58

10    1000019

37.400

MP

21 0000

785.40

LAMBRIU DIN PVC PENTRU EXTER OR

0.0000

0,00

0,000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

3

21.0000

785.40

11   CG01D1

27.800

MP.

0 0000

0.00

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M100*T 3CM GROSIME

4.3700

121.49

0.000000

0.

0.1440

4.00

0,0000

0.00

Total

=

4.5140

125.49

12   7000179

0.830

MC

261.0000

216.63

SAPA M100A

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

261.0070

216.64

13   RPCK04/A

27.800

MP

30 4350

846.09

PARDOSELI DIN DULAPI EXEC.CU DULAP RASIN PE GRINZI EX

ISTENTE

8.9700

249.37

0.026150

0.

0.0000

0.00

0.1831

5.09

Total

=

39.5881

1 100.55

14   1010130

27.800

MP

168 0000

4 670.40

PARDOSEALA DIN DECK DE LEMN PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

.   0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

0.97

Total

=

1 68.0350

4 671.37

Total

0.5118

10.3500

7.68

155.25

0.

0.0000

0.00

0.0003

0.00

=

10.8621

162.93


15 CN11A1               15.000          MP.

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU V OPSELE DE ULEI

0.000046


15   6103220

1,800

KG

0 2^90

16.65

VOPSEA ALBA (FP)

V.101-1 NTR

90

-80

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=z

9.2570

16.66

16 TRA06A05

2.500

TONA

0 0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5,5MC DIST. =

5 KM       FRA

0.0000

0.00

0.000000

0,

0,0000

0.00

9.2000

23.00

Total

=

9.2000

23.00

TOTAL A.CHELTUIELI

DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI

PE STADIU FIZIC

GREUTATE         3.421

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

11 026.10

2 845.60

23.42

46.93

13 942.05

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

2 845.60 x

20.80 %

591.88

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

2 845.60 x

0.50 % =

14.23

-FOND GARANTARE

2 845.60 x

0.25 % =

7.11

-SANATATE

2 845.60 x

5.20 % =

147.97

-FOND RISC SI ACCIDENTE

2 845.60 x

0.500 % =

14.23

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

2 845.60 x

0.85 % =

24.19

TOTAL II

11 026.10

3 645.21

23.42

46.93

14 741.66

-CHELTUIELI INDIRECTE

14 741.66

X

12.90 % =

1 901.67

-BENEFICIU

16 643.33

X

5.00 % -

832.17

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA

TVA

17 475.50

-TVA.


17 475.50 x 24.00 =


4 194.12


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

21 669.62


OFERTANT

BENEFICIAR

DEVIZ ANALITIC


Obiectivul

Obiectul


ARHITECTURA-TERASA PUNCT TERMIC

Categoria de lucrări 120

CODUL: RISM0K

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PUMAT

VAL MAT

D E N U M

RE A R T 1 CO

L

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MÂNUȚI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

RISM0K

1    RPCT41A1

133.500

MP.

n nnnn

0 00

DESFACEREA IZOLAȚIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFAC

ERir

3.7948

506.61

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

3.7948

506.61


2 RPCT09A1            34.420         M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

101.8323

3 505.07

0.0000

0.00

0.0000

0.00

101.8323

3 505.07


3 IZF01A1               115.000          MP.

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.000450


0.


Total


1,8200

209.30

0.4317

49.65

0.0060

0.69

0.0032

0.37

2.2609

260.01


3    2600050              17.250          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6 618

0,001100

Total

1.4200

0.0000

24.50

0.00

0,

0.0000

0.00

0.0077

0.13

1.4277

24.63

4 IZF02A1               115.000          MP.

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIȘ,TERASE CU ÎMPLETITURA F IBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.


0.004340


0.


Total


10.2038

1 173.44

0.2277

26.19

0.0285

3.28

0.0304

3.50

10.4904

1 206.41


4    2600050              57.500         KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

618

0.001100

Total

1.4200

0.0000

81.65

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.44

-

1.4277

82.09

5 IZF03A1               115.000          MP.

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 ARTON BITUM TIP.„LIP CU BITUM TIP...


5    2600933              126.500         MP.

CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 13 8


0.001800

0.001950

STRAT C

4.7480

0.9074

0.1355

0.0126

5.8035

546.02

104.35

15.58

1.45

667.40

Total

0.

4.2000

531.30

0.0000

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0137

1.73

Total

=

4.2137

533.03


5    2600050              172.500         KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

618

1.4200

0.0000

0.0000

0.0077

1.4277

244.95

0.00

0.00

1.33

246.28

0.001100

Total

0.

6    IZF10A1               115.000          MP.

0.3900

44.85

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE AGOPER PLANSEE CU PLACI

..DE...MM PE 10MM STRAT NISIP

1.8475

212.46

0.013500

1.

0.0184

2.12

0.0945

10.87

Total

=

2.3504

270.30

7    2604006              23.000         MC

POLISTIREN EXTRUDAT

288.7500

6 641.25

0.0000

0.00

0.026000

0.

0.0000

0.00

0.1820

4.19

Total

-

288.9320

6 645.44

8    IZF18C1               115.000          MP.

0.0000

0.00

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON

T SAU ÎNCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM     &

4.0250

462.88

0.000000

0.

0.1302

14.97

0.0000

0.00

Total

4.1552

477.85

9    2101173              4.600          MC

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa) *

252.0000

1 159.20

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

252.0000

1 159.20

10   6433819              103.500         KG

2.8000

289.80

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5.6MM BAREM

$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.72

Total

=

2.8070

290.52

11    IZF04G1               268.000          MP.

5.3092

1 422.87

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU

BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT

1/500

308.20

0.001940

0.

0.0729

19.54

0.0136

3.64

Total

=

6.5457

1 754.25

12   2600716              137.000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU INSERȚIE POLIESTER

-4MM

10.5000

1 438.50

0.0000

0.00

0.000000

0.

0,0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

10.5000

1 438.50

13   8980890              137.000         MP

MEMBRANA TERMOSUDABILA CU STRAT AUTOPROTECTIE

11.8000

1 616.60

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

11.8000

1 616.60

14    IZF07A1               31.000          M

STRATSUPLIM.DE ÎNTĂRIRE HIDROIZ.LA INTERSECȚII SUPRA

3.4390

106.61

F.PINZA SAU TES.FIBR.ST.BIT,LĂȚIME 0,5M ORIZ.

0.7872

24.40

0.001 725

0.

0.0398

1.23

0.0121

0.38

Total

=

4.2781

132.62

IM

14   2600749               17.050

CART BIT STR ACOP NISIP    CA300 100Cf\

$

MP

0.

3.2000

0.0000

0.0000

0.0122

3.2122

54.56

0.00

0.00

0.21

54.77

1X1 OM S 138

0.001740

Total

15    IZF08B1                3.000

RUC.

41 49D0

124.26

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIȘ CU PINZA.TESAT

STICL BIT D=150MM TABLA PB 2MM

14.0300

42.09

0.009840

0.

0.3360

1.01

0.0689

0.21

Total

=

55.8549

167.57

15   2600749                1.650

MP

3 9(100

5.28

CART BIT STR ACOP NISIP    CA300 100CMX10M S 138

$

0.0000

0.00

0.001740

0.

0.0000

0.00

0.0122

0.02

Total

=

3.2122

5.30

16 CE14A1               11.000

M

6 5720

72.29

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM CONFECȚIONATE PE S

ANTIER ROTUNDE

7.9350

87.29

0.002462

0.

0.0000

0.00

0.0172

0.19

Total

14.5242

159.77

17    1000137               11.000

ML

31 0000

341.00

BURLANE DIN TABLA DE OTEL VOPSITE

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

31.0000

341.00

18    IZF09A1                3.000

BUC.

1 8300

5.49

RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU FLA

NSE SUDATE DIAMETRUL 35MM

5.9800

17.94

0.000884

0.

0.0144

0.04

0.0062

0.02

Total

=

7.8306

23.49

18    2601901                0.750

MP.

7 8500

5.89

IMPISLITURA FIRE STICLA OBIȘNUITA 1 50

STAS 80

50

0.0000

0.00

0.000100

0.

0.0000

0.00

0.0007

0.00

Total

=

7.8507

5.89

19    IZF22B1                4.000

BUC.

11 6540

46.62

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CON

F.IND

21.2518

85.01

0,001565

0.

0.0000

0.00

0.0110

0.04

Total

=

32.9168

131.67

20    IZF22A1                3.000

BUC.

fi Q999

18.09

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU O 120MM CONF.

IND

11.3021

33.91

0.001179

0.

0.0000

0.00

0.0083

0.02

Total

=

17.3403

52.02

21 RPCE31A1           115.000         MP.

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONARII TERASEI IN CLUSIV SUPRAVEGHEREA


0.000000


0.


0.1200

0.2989

0.0000

0.0000


Total


0.4189


13.80

34.37

0.00

0.00

48.17


22 CE15B1              31.000         M

GLAF.COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM


0.001608


0.


Total


22   2101121               0.155          M.C

MORTAR ZIDĂRIE M 10Z -CU VAR HIDRATAT (marfa)M


0.000000


0.


Total


2.3820

73.84

6.7850

210.34

0.0000

0.00

0.0113

0.35

9.1783

284.53

208.0000

32.24

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

208.0000

32.24


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         4.255


MATERIAL

16 324.20


MANOPERA

5 710.76


UTILAJ

58.46


TR. AUTO

29.81


TOTAL

22 123.23


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

■FOND GARANTARE

SANATATE

FOND RISC SI ACCIDENTE

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


5 710.76 x

5 710.76 x

5 710.76 x

5 710.76 x

5 710.76 X

20.80 % =

0.50 %

0.25 % =

5.20 % =

0.500 % =

1 187.84

28.55

14.28

296.96

28.55

5 710.76 x

0.85 % =

48.54


TOTAL II


16 324.20


7 315.48


58.46


29.81


23 727.95


■CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU

TOTAL STADIU


23 727.95

X

12.90 % =

3 060.91

26 788.86

X

5.00 % =

1 339.44

FIZIC FARA

TVA

28 128.30


-T.V.A.


28 128.30 X 24.00 =


TOTAL


STA DIU


FIZIC CU TVA


6 750.79

34 879.09


OFERTANT

BENEFICIAR


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul

Categoriade lucrări 12C                  ÎMPREJMUIRE -15,4 ML

CODUL ; RISM0F        REABILITARE IMOBIL str.MILGOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIM8OL ART.     CANTITATE

UM

L

PU MAT PU MAN

VAL MAT

VAL MAN

DENUMIRE

A R T I C O

SPOR MAT MAN UTI

GR..UM

GR TOT

PU UTI

VAL

UTI

PU TRA

VAL

TRA

RISM0F

1    CO07B1

15.400

M

70 7750

1 089.94

ÎMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METAL

ICI H= 2,05 M

&

14 0300

216.06

0.025103

0.

0 0000

O.CO

0.1 764

2 72

Total

84.9814

1 308.72

2   CK16A1

2 000

MP.

? Q76P.

5 95

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLET

ITURA DE SIRMA ZINCATA INC

LUSIV ACCES

ORIILE

i 5.5250

31.05

0.000277

0.

0.0000

0.00

0.001 9

0.00

Total

18.5035

37 00

3    6421257

2.000

MP

5 9200

11.84

POARTA DIN PROFILE METAL!

CE SUDATE

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

-

5.9270

11.85

4    TSA12E1

3.080

M.C.

0 oooo

0 00

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.

-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.1N

PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M.T.MIJLOCIU

43.5850

134.24

0 000000

0.

O.OCOO

0.00

O.OCOO

0 00

Total

=

43.5850

134.24

5 TSA01B1              0.800          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0.6M T.MIJLOCIU’

0.000000

Total

0.0000

8.8550

0.00

7.08

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

8.8550

7.08


6 TRB01C15            3.850         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M FRA

0.000000

Total


0.0000

0 00

10.0279

38 61

0.0000

0.00

0.0000

o.oo

10.0279

38.61


0.


7 CA01B1               3.080          M.C

TURNARE 8ETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE.IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.000000


Total

Total

0.1200

0.37

31.3950

96.70

0.

4.6000

14.17

0.0000

0.00

=

36.1 150

1 1 1.24

ti cour

’} OU

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224.0000

695.44


j CAUZ’C I                   1..JJJ             M.u.

TURNARE B^TON ARMAr ;N -UNDATII CON (IN'JE.RADIERE SI I'

ERETI S'JB COT A ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


0.


10    2100957                 1 401            Ml.C.

BETOiN Bc 15 (B203' C'J AGR <16 mm imarla)


0.000060


0.


Total


11 TRA06A05            11.200          TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FAA

0.000000


0.


Total


a

0 17

42 09C-C

5S.51

6.9060

0.59

0.0000

0 00

49.1 IOC

6S.27

26' 5000

366 39

0.0000

0 00

0.0000

0.00

0,0000

0.00

26T5000

366.39

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

103.04

9.2000

103.04


-2 CC02C1              65.000         KG

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE iN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0.000013


Total

0.0805

0.3795

6 84

32.26

0

0.0000

0.00

0 0001

0 01

=

0.4601

39 11


13   CZ0302A1            40.000         KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D-6-8MM&

0.001010


Total


14   CZ0302E1            45.000         KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON STOBIS IN ATELIERE CEN TRALIZATEPC 52 D=10-16 $

0.001010


0.


Total


2.6765

107.06

0 4140

16.56

0.0549

2.20

0.0071

0.28

3.1525

126.10

2.6765

120 44

0 2760

12 42

0 0561

2 52

0.00/1

0.32

3.0157

135.70


15 TRA02A05            1 500          TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAL ELOR. SEMI FABRICATELOR C U AU1OCAMIONUL. PE DIST - 5 KM      FRA

o.ooooco


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

10.80

7.2000

10 80


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.477


MATERIAL

2 404.44

MANOPERA

643.49

UTILAJ

28.46

TR. AUTO

117.18

TOTAL

3 193.59

•CONTRI8.ASIGURARI SOCIALE

643.49

X

20.80 % =

133.85

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

643.49

X

0.50 % =

3.22

-FOND GARANTARE

643.49

X

0.25 % =

1.61

SANATATE

643.49

X

5.20 % =

33.46

FOND RISC Sl ACCIDENTE

643.49

9.590   =

3 22

</_‘N FllE.jHE j..i.vcLl. ii 1'!

CG’.'MZA” I

i •

: -

; t.


n ?-'/or

-T.V.A.


4 000.21 x 24.00 =


960.05


TOT Al. L

2 4 >‘.. 44            £24 32               28.13            117.13              3274 42

■CHELTUIELI INDIRECTE

■BENEFICIU

3 374.42 x

3 809.72 x

12.90    =

5.00 % =

435 30

190.49

TOTAL

STADIU FIZIC F A HA TVA

4 000.2)

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

4 960.26

DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoiia de lucrări CODUL: RISMOH


120                  CĂMIN UTILAJE

REABILITARE IMOBIL slr.MILCOVcu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL ART.     CANTITATE

DENUMIRE A R T I C

SPOR MAT MAN UTI

UM

OL

GR UM

GR. TOT

PU MAT PU MAN PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL

VAL

UTI

TRA .

RISMOH

1    TSA01C1               1.500

M.C.

0 OOOC

0.00

SAP.MAN.IN SPATII INI INSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

1 ti .6 /5b

25.01

0.000000

0

0.0000

0.00

0 0000

0.00

Total

=

16.3750

25.01

2    TSA05C1              21.500

M.C.

0 0000

0 00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU TALUZ INCL.IN RAM

.CU UMID.NAT.ADINC.0.0-2M.T TARE

24.6100

529.12

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

24.6100

529.12

3    TSA05F1              7.500

M.C.

0 0000

0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMJT.PESTF 1M CU TALUZ INCL.IN PAM

.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.TARE

47.3800

355.35

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

47.3800

355.35

4    TSD01C1              22.000

M.C.

0 0000

0 00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM

10-30CM.GRQS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

4.9795

109.55

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

4.9795

109.55


5 TSD04B1              22.000          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

0.100000


2.


Total


0.1200

2.64

8.6250

189.75

0.0000

0.00

0.7000

15.40

9.4450

207.79


6 TRB01C13           71.000         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M FRA

0.0000G0


0.


Total


7 TRI1AA01C1          71.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEAEN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


TRA01A05P          50.0CC         T-L-A

TRANSPORTUL RUTIER AL TAMINTULUI SAU MCL--ZULUI ;.<■ AU .

CEASCULANTA DIST.- 5 KM         TRA

0.000000


Total


0.0000

0.00

7.7739

551.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.7739

551.95

0.0000

0.00

4.0250

2S5.78

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

285.7 8

It'i'i

O.iKHH'

■ l (

■} UU

0.0000

□ 00

5.1000

1 98 90

5.1000

193.90


j     CA01D)                   J.tr-jj             Î'Z.C

TURNARE BETON SIMPLU IN STRA1 URI [',£ 3-20CM GROSIMpI A CONSTRUCȚII CU H<35Vr

0.000000          o

Total

0 2-100 •12 2050

3.3300

0.9000

46.1250

0.12

21.10

1 84

0.00

23.06

9    2100945               0.504

M.C.

2?4 9000'

1 12.90

St i ON Bc IO (B 150; CU AGR < 16 nuil

mariaj

0 0000

0 OO

O.OOOOGO

0.

0.9000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

224.0000

112.90

10   CA02C1               5.000

M.C.

0 1 200

0 60

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P

ERE II SUB COI A ZERO A CONSTP CU

GROS <30CM

42.9900

210.45

0.000000

0

6.9000

34.50

0.9000

0.00

Total

=

49.1100

245.55

10   2100957               5.040

M.C.

261 5000

1 31 7 96

BE TON Bc 15 (B 200’ CU AGR <16 mm

i marfa) ’

0.0000

0.00

0.000000

0

0 0000

0 00

0 0006

0 00

Total

261.5000

1 317.96

11   CB11A1               31.500

MP.

4 46 15

140.54

COFRAJE PT.BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI LA ZID DREPT

CU H<3M.CU PI ACAJ OF 8MM GROSIME

1 1.0400

347.76

0 002820

0

0.3000

0.00

0.0197

0.62

Total

=

15.5212

488.92

12 CB13A1               2.000

MP.

3 3390

6 68

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H<

20M.LA PLACI SI GRINZI.CU PLACAJ DE 8MM

9.7750

19.55

0.002085

0.

0.0000

0.00

0.0146

0.03

Total

-

13.1286

26.26

13 CB44A1               6.000          BUC.

BUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PRFCALE TUR

N PLANS EE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

0.000175

Total


 • 14   2900668              9.150          MC

LEMN ROTCONS RUR NEC FAG L MIN IM 0 SUB MIN18CM S43 42$

0.800000


Total


 • 15 CC01C1             320.000         KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,OU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012

0.


0.


Total


 • 16   CZ0301A1            30.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PI FUNDAȚII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D*6-8MM   3

RU1


0.1995

1.20

5.9600

30.36

0.0000

0.00

0.0012

0.01

5.2607

31.57


570.0000

85.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.6000

0.84

575.6000

86.34


0.0675

21.60

0.2300

73.60

0.0000

0.00

0.0001

0.03

0.2976

95.23

2.6765

80.30

0.3795

11.39

0.9756

2.27

9 21

3.1327

9-1.17


l/ CZ0391E1             ZyJ.-JJU          KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII IZOL ?. SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=U3- IC MM $

0.001010


2

/76.19

ONTINLU

0.2875

33.33

0.0756

21.92

0.0071

2.06

Tolal

3.04G7

883.55


18 CF12A1               16.000          MP.

TENCUIELI SPECIALE CE PROTECȚIE IMPERMEABIl E l A CUVE. BAZINE,REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEI<2DANCMP 0.023330


Tolal


1 3.33/C

213.39

50.3700

805.92

0.0000

0.00

0.1668

2.67

63.3738

1 021.98


19 IZF01A1               19.500          MP.

AMORSAREA SUPH.PT.APLIC.STRAT GIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.000450


0.


Total


1.3200

35.49

0.4317

8.42

0.0060

0.12

0.0032

0.06

2.2609

44.09


19   2600050              2.925          KG

BITUM PT.MAT.^LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

613


0.001100


Total

1 4200

0.0000

4.15

9.00

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.02

--

1.4277

4 17


2C IZF04F1               19.500          MP.

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU BITUM CU ADAOS CAUCIUC TIP. SUPR INCI N PESTE 40% SAU VERTlC

0.002070


0.


Total


5.3780

104.87

0.6740

13.14

0.0686

1.34

0.0145

0.28

6.1351

119.63


20   2600050            33/50         KG

BITUM PT.MAT.+LUGR MIDROIZOLATII TIP H 82/92   N66

13$


0.001100


Total

1.4200

0.0000

4Z.07

0.00

0

0.0000

0.00

0.0077

0.26

-

1.4277

47.33


21    AC D01 HI              1 000          BUC.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-31 PENTRU CĂMINE CU nTSA SLJP

ORT NECAROSABIL TIP II A          $


0.433571


0.


Total


22 CL20C1             25.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTElDIVERSE EXCLU

SIV PARAPET!,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

0.000000


0.


Total


22   6312118              25.000

CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE


KG


0.


Total


573.0376

578.04

25.3000

25.30

0.0000

0.00

3.0350

3.04

606.3726

606.38

0.5000

12.50

1.0350

25.88

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.5350

38.38

5.620C

140.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.18

5.6270

140.68


23 TRA02A05            0.300         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR G U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. ERA

0.000000

0.0000

0.00

0.0000

0.00

o.oooc

9.00

7.2Cî0r

2 13

7.2CUC

2 IC


21   TRAU6A05             ' 1 5UU          TONA

IRAN SPORT UI. RUT.ER Al BETOMULUI-MORTARUI i l CU AJTOB-T CNIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

jool C OOC'C’ 0 9006 9.2000 9.2000

j.Oj

0 00

0 00

133.40

133.40

o.oooooc

0

Total

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         3,670

MATERIAL         MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

3 682.24              3 722 76

61.99

360 1 7

7 827.16

-CONTRIELASIGURĂRI SOCIALE

3 722.76

x 20.80 % -

774.33

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 722 76

x    0.50 % -

18.61

-FOND GARANTARE

3 72276

x    0.25 % =

9.31

■SANATATE

3 722 76

x     5.20 % =

193.58

-TOND RISC SI ACCIDENTE

3 722 76

x 0.500 % =

18 61

■ CON TRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 722.76

x    0 85 % =

31 64

TOTAL II              3 382.24          4 768.84

61.99

369.1/

8 873.24

-CHELTUIELI INDIRECTE

8 873.24

x 12.90% =

1 144.65

-BENEFICIU

10 017.89

x     5.00 % =

500.89

TOTAL  STADIU

FIZIC F A R A

TVA

10 518.78

-T.V.A.

10 518.78 *

24.00 =

2 524.51

TOTAL  STADIU FI

Z i C OU TVA

13 043.29

întocmit,

Ing Asavei Cipnan


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări    120                  PLATFORMA CAROSABILA

CODUL : RISM1B        REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA


RISM1B

1 TSE02C1              4.230          100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

353.65

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

83.6050

353.65


 • 2 DA06A1                16.880          M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000

0.


29.4975

497.92

13.2679

223.96

12.3640

208.70

0.0000

0.00

55.1294

930.58


Total


29.4975

4.2404

1 991.67

286.31

0,

15.8200

1 068.17

0.0000

0.00

49.5579

3 346.15


 • 3 DA06B1               67.520          M.C.

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZO LAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

0.000000

Total

4    DA06A2

STRAT AGREG NATțNIS NT IZOL AERISIRE ANTI

8.450 IPJCILINDRCU FUr> CAP CU ASTERNEF

M.C.

JCT REZIST FIL-TRA IE MANUALA

0.

51.1290

13.2679

12.3640

0.0000

76.7609

432.04

112.11

104.48

0.00

648.63

0.000000

Total

5   TRA01A10

165.000

TONA

0 0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER

AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM.

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

10.5000

1 732.50

Total

A

10.5000

1 732.50

6    7324962

74.000

KG

3 5200

260 48

HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFTTIP1 160G/MP-SULU

Rl$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.52

Total

=

3.5270

261.00

7    DC05B1

332.500

MP.

2 3263

773 49

IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEG.INTR-UN SINGUR STRAT IN GRO SIME DE 18 CM

7.8737

2 618.01

0.000354

0.

7.9490

2 643.04

0.0025

0.83

Total

-

18.1515

6 035.37

8    2100983

59.850

MC

325.0000

19 451.25

BETON BCR 3,5

0.0000

0.00

1.000000

59.

0.0000

0.00

7.0000

418.95

Total

=

332.0000

19 870.20

9   TRA06A05

TRANSPORTUL RUTIER AL BE ONIERA DE 5,5MC DIST. «5 K

149.700 TONULl

VI

TONA

JI-MORTARULUI CU AUTOBET

0.0000

0.0000

0.0000

9.2000

9.2000

0.00

0.00

0.00

1 377.24

1 377.24

FRA

0.000000

Total

0.

10 DD02A1

90.000

MP.

4 5240

407.16

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I

PEUNSUBSTRDE NIS

IP

7.6780

691.02

0.000000

0.

0.1956

17.60

0.0000

0.00

Total

=

12,3976

1 115.78

11   2205252

-25.110

TONA

0 0000

0 oo

PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVĂNEAN

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0,0000

0.00

Total

=

0.0000

0.00

12   3002219

90.000

MP

37 0000

3 330.00

PAVELE AUTOBLOCANTE

0.0000

0.00

0,000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

37.0000

3 330.00

13 TRI1AA01C3

5.400

TONA

0 0000

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN

ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 FRA

4.0250

21.74

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

4.0250

21.74

14 TRA02A05

5.400

TONA

0 0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST -

5 KM.

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

7.2000

38.88

Total

=

7.2000

38.88

TOTAL A.CHELTUIELi DIREGTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        60.042

MATERIAL        MANOPERA         UTILAJ         TR. AUTO       TOTAL

27 144,01             4 306.80            4041.99             3 568.92            39061.72

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE -AJUTORUL DE ȘOMAJ -FOND GARANTARE

-SANATATE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 306.80 x

20.80 % =

895.81

4 306.80 x

0.50 % -

21.53

4 306,80 x

0.25 % -

10.77

4 306.80 x

5.20 % -

223.95

4 308.80 x

0.500 % =«

21.53

4 306.80 x

0.85 % «

36.61

TOTAL II


27 144.01

5 517.00

 • 4 041.99

3 568.92

40 271.92


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU


40 271.92 x 12.90 % =


45 467.00 x 5.00 % =


5 195.08


2 273.35


TOTAL STADIU FIZIC FARATVA

47 740.35


-T.V.A.


47 740.35 x 24.00 =


11 457.68


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


59 198.03


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE DENUMIRE ARTICOL MAT MAN UTI


UM


GR./UM


GR. TOT


RISMOI


1 DG04B1               12.000          M

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIM ENSIUNE AȘEZATA PE BETON


0.000000


0.


2 DG06A1               0.300          M.C.

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMÎT PT POZARE CAB LE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA& 0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0,00

3.7374

44.85

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.7374

44.85

0.0000

0.00

48.5874

14.58

78.4000

23.52

0.0000

0.00

126.9874

38.10


3 TSC18B1               1.350          100 MC.

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTUL

UI LA 10 M TEREN CAT 2


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

221.9400

299.62

0.0000

0.00

221.9400

299.62


4 TSA01C1              20.300          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

16.6750

338.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

16.6750

338.50


5 TRI1AA01C1          36.600         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

147.32

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

147.32


6 TSC35B31             1.360          100 MC.

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TE REN CATEG 2 LA DIST. 11 -20 M


0.000000


0.


Total


7 TRA01A05P         244.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.- 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0,0000

0,00

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 244.40

5.1001

1 244.42


TOTAL A.GHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE OE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE         0.000

MATERIAL         MANOPERA         UTILAJ         TR. AUTO       TOTAL

_____________________0.00       ________545.27________ 482.75              1 244.40__ 2 272.42

-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

545.27

X

20.80 % =

113.42

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

545.27

X

0.50 % =

2.73

-FOND GARANTARE

545.27

X

0.25 % =

1.36

-SANATATE

545.27

X

5.20 % =

28.35

■FOND RISC SI ACCIDENTE

545.27

X

0.500 % =

2.73

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

545.27

X

0.85 % =

4.63

TOTAL II

0.00

698.49

482.75

1 244.40

2 425.64

-CHELTUIELI INDIRECTE

2 425.64

X

12.90 % =

312.91

-BENEFICIU

2 738.55

X

5.00 % =

136.93

TOTAL

STADIU

FIZIC F ARA

T

VA

2 875.48

-T.V.A.


2 875.48 x 24.00 =


690.12


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


3 565.60


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PUMAN PU UTI PU TRA


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA


RISM1C


1 TSE02C1              0.790          100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

66.05

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

83.6050

66.05


2 DA06A1                7.900           M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


0.


Total


29.4975

233.03

13.2679

104.82

12.3640

97.68

0.0000

0.00

55.1294

435.53


3 TRA01A10           11.850         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

124.43

10.5000

124.43


4 CG18A1              90.000         MP.

PARDOSELI DIN BETON B1OO,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONT INUU FARA SCLIVISEALA           &

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

5.5200

496.80

0.3600

32.40

0.0000

0.00

5.8800

529.20


5    2100957               9.000           M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000

261.5000


2 353.50

0.00

0.00

0.00

2 353.50


6 TRA06A05           22.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000

0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

207.00

9.2000

207.00


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000

MATERIAL

2 586.53


MANOPERA

667.67


UTILAJ

130.08


TR. AUTO

331.43


TOTAL

3 715.71


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

-FOND GARANTARE

■SANATATE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

• CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

667.67 x

20.80 % =

138.88

667.67 x

0.50 % =

3.34

667.67 x

0.25 % -

1.67

667 67 X

5.20 % =

34.72

667.67 x

0.500 % =

3.34

667.67 x

0.85 % =

5.68

TOTAL 11              2 586.53

855.30

130.08

331.43

3 903.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

3 903.34

X

12.90 % =

503.53

-BENEFICIU

4 406.87

X

5.00 % =

220.34

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA

TVA

4 627.21

-T.V.A


4 627.21 x 24.00 «


1 110.53


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

5 737.74


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Clprîan


NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MÂNUȚI


GR./UM


GR.TOT


R1SM1A


1 TSE02C1              0.310          100 MP,

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


0.


Total


PUMAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRĂ

0.0000

0.00

83.6050

25.92

0.0000

0.00

0.0000

0.00

83.6050

25.92


2 DE11A1              152.000         M

BORD MICI PREF BETON 10X 15 CM PT INCADR TROTUARESPA Tll VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

0.034185


5.


Total


3    2100945               3.040          M.C.

BETON 8c 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


28.9206

4 395.93

3.4894

530.39

0.0000

0.00

0.2393

36.37

32.6493

4 962.69

224.0000

680.96

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

224.0000

680.96


4 TRA04A05            7.300         TONA

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.‘ FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.0000

0.0000

7.2000

7.2000


0.00

0.00

0.00

52.56

52.56


5 TRA06A05           7.600         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9,2000

69.92

9.2000

69.92


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         5.196


MATERIAL

5 076.89


MANOPERA

556.31


UTILAJ

0.00


TR. AUTO

158.85


TOTAL

5 792.05


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

556.31

X

20.80 % =

11571

■AJUTORUL QE ȘOMAJ

556.31

X

0.50 % -

278

-FOND GARANTARE

556.31

X

0.25 % =

1.39

SANATATE

556.31

X

5.20 % =

28.93

FOND RISC SI ACCIDENTE

556.31

X

0.500 % =■

2.78

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

556.31

X

0.85 % =

4.73

TOTAL II


5 076.89


712.63


0.00            158.85


5 948.37


-CHELTUIELI INDIRECTE

■BENEFICIU

TOTAL STADIU

5 948.37 x 12.90 % =

767.34

335.79

6 715.71

X    5.00 % =

FIZIC FARA

TVA

7 051.50

-T.V.A.


7 051.50 x 24.00 =


1 692.36


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


8 743.86


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei CiprlanCategoria de lucrări CODUL: RISMOA

NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PU MAN PU UT!

PU TRA


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA


RISMOA


1 RPCT09A1            18.000          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

101.8323

1 832.98

0.0000

0.0D

0.0000

0.00

101.8323

1 832.98


2 RPCT09D1            19.000          M.C.

DEMOLAREA DALELOR PLĂCILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU B 15 CM GROSIME *


0.000000


0.


Total


0.00

3 244.73

0.00

0.00

3 244.73


3 TSA07C1              18,900          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN .IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

26.3350

497.73

0.0000

0.00

0.0000

0.00

26.3350

497.73


4 TSA12C1              26.100          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

40.9400

1 068.53

0.0000

0.00

0.0000

0.00

40.9400

1 068.53


5 TSA12F1              7.830          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M,T.TARE

0.000000


Total

0.0000

68.7700

0.00

538.47

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

68.7700

538.47


6 TSA04C1              19.650          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1.5M T.TARE

0.000000


Total

0.0000

30.3600

0.00

596.57

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

30.3600

596.57


7 TSA04F1              3.750          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M T.TARE

0.001696


Total

1.3033

50.8300

4.89

190.61

0.

0.0000

0.00

0.0119

0.04

=

52.1452

195.54


8 TSD01C1              7.660          MC.

IMPRASTIEREACU LOPATA A PAMINT.AI-1NATSTRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


Total

0.0000

4.9795

0.00

38 14

0.

0.0000

0.00

0.0000

O.00

4.9795

38.14


I-AG, 2


9 TSD04C1              7.660          M.C

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C

U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000 0.

Total


0.1200

0.92

8.5100

65,19

0.0000

0.00

0.7000

5.36

9,3300

71.47


10 TSF01B1             153.000         MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR

E MAL.<1 t5M,ADIN.0,0-2M;0,21 -0,6M INTR.DULAPI

0.002238           0.


1.6497


3.4500


0.0000


0.0157


Total


252.40

527.85

0.00

2.40

782,65


11 TRB01C14           125.100        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA

0.000000 0.


Total


12 TRA01A05P           199.100         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.« 5 KM         FRA

0.000000 0.


Total


13 TRI1AA01C1          199.500         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000 0.


Total a


5.1154

0.0000

0.00

8.9009

1 113.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.9009

1 113,50

0.0000

0.00

0,0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 015.41

5.1001

1 015.43

0.0000

0,00

4.0250

802,99

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

802.99


14 CG32C1               13.000          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI

NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

. 0.000000 0.


Total


45.0700

585.91

10.5800

137.54

0,0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

723.45


15 IZF04J2               126.000          MP,

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL

ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000 0.


Total =


16   6427872             145.000         MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORIJZOL TOC BAREM $

0.000100 0.


Total


0.0000

0.00

0.1930

24.32

0.0031

0.39

0.0000

0.00

0.1961

24.71

0.6200

89.90

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.10

0.6207

90.00


17    1ZF10B1               126.000          MP.

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI. .. SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM

0.003220          0.


Total


18   2604006              12.600          MC

POLISTIREN EXTRUDAT

0.026000 0.


iota!


6.4056

807.11

1.3800

173.88

0.0542

6.83

0.0225

2.84

7.8623

990.66

385.0000

4 851.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

C 1820

2.29

335.1320

4 853.29


19 CA01B1               33.000          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI

SOCLURI CU VOLUM >3MC,Si IN ZlOURI DE SPRIJIN

0.000000


Total

0.1200

31.3950

3.96

1 036.04

0

4.6000

151.80

0.0000

0.00

36.1150

1 191.80


20 CA01D1               1.420          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCȚII CU H<35M


0.000000


0.


Total


21    2100945               34.700          M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


0.2400

0.34

42.2050

59.93

3.6800

5.23

0.0000

0.00

46.1250

65.50

224.0000

7 772.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

224.0000

7 772.80


22 CA02C1               32.440          M.C.

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1200

42.0900

3.89

1 365.40

0.

6.9000

223.84

0.0000

0.00

=

49.1100

1 593,13


23   2100957               32.700          M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) ‘


0.000000


0.


Total


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000

261.5000


8 551.05

0.00

0.00

0.00

8 551.05


24 CB10B1              110.500         MP.

COFRAJE PT BET IN CUZINETI.FUND PAHAR SI DE UTILAJE.S ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

0.002925


0.


Total


4.5415

501.84

11.4999

1 270.74

0.0000

0.00

0.0205

2.27

16.0619

1 774.85


25 CB17A1               3.600          MP.

COFRAJE PIERDUTE IN ZONE ÎNCHISE SAU INACCESIBILE


0.009100


0.


Total


4.3050

15.50

17.1349

61.69

0.0000

0.00

0.0637

0.23

21.5036

77.42


26 CCOICt            1 290.000        KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012


27   CZ0301A1            580.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.O8 37 D=6-8MM   &

0.001010           l


28   CZ0301E1            710.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D-10-16 MM $

0.001010 <


Total

Total

Total

0.0675

87.08

0.2300

296.70

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.13

=

0.2976

383.91

I

2.6765

1 552.37

0.3795

220.11

0.

0.0756

43.85

0.0071

4.12

3.1387

1 820.45

2.6765

1 900.32

0.2875

204.13

0.

0.0756

53.68

0.0071

5.04

-

3.0467

2 163.17


29 CC02G1             1 450.000        KG

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCȚII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PEREȚI DIAFRAGME CU DlST DIN PLASTI

0.000014


0.


Total


29   2001034             1 450.000         KG

PLASE SUDATE FIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-1N


0.001000


1.


Total


30 CL21A1              185.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN BETON                  &


0.000000


0.


Total


0.0618

89.61

0.3220

466.90

0.0000

0.00

0.0001

0.15

0.3839

556.66

3.1000

4 495.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

10.15

3.1070

4 505.15

0.5000

92.50

1.4950

276.58

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.9950

369.08


30   6309886             185.000         KG

CONFECȚII METALICE ÎNGLOBATE IN BETON

$

0.001000

Total

5.9000

0.0000

1 091.50

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.30

=■

5.9070

1 092.80

31 IZD03B1               0.200          TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780

24.8375

4.97

18.2090

3.64

0.0000

0.00

0.0195

0.00

43.0660

8.61


0.


Total


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

-FOND GARANTARE

-SANATATE

•FOND RISC SI ACCIDENTE

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


16 114.91 x

16 114.91 x

16 114.91 x

16 114.91 x

20.80 % =

0.50 % =

0.25 % =

5.20 % =

0.500 % -

3 351.90

80.57

40.29

837.98

80.57

16 114.91

X

16 114.G1

'(

n or

136 9?.


0.0000

0.0000

32 TRA06A05           170.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUÎ-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC OIST. =5 KM       FRA

0.00

0.00

0.000000

0.

Total

0.0000

9.2000

9.2000

0.00

1 564.00

1 564.00

33 TRA02A05

2.950         TONA

0 0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.=

5 KM.      FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

7.2000

21.24

Total =>

7.2000

21.24

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU

FIZIC

GREUTATE         5.193

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

32 754.86

16 114.91

485.62

2 637.07

51 992.46

CHELTUIELI INDIRECTE

■BENEFICIU

56 520.75 x   12.90 % =

63 811.93 x    5.00 % =

7 291.18

3 190.60

TOTAL

STADIU FIZIC FARA TVA

67 002.53

T.V.A.

67 002.53 x

24.00 =

16 080.61

TOTAL STADIU FIZIC CUTVA

=

83 083.14

TOTAL II


32 754.86        20 643.20


485.62         2 637,07


56 520.75


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei CiprianDEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări

CODUL : RISM0B


120              REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA


RISM08

1 CA07H1               11.710          M.C.

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCȚII CU H<15M, IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)       &

0.000760

0.


Total


1.1030

12.92

9.2000

107.73

20.9120

244.88

0.0053

0.06

31.2203

365.59


2    2100969               11.304          M.C.

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


265.0000

0.0000

0.0000

0.0000

265.0000


3 127.98

0.00

0.00

0.00

3 127.98


3 CB13I1                117.100         MP.

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H< 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM

0.001840


0.


Total


2.9190

341.81

9.7750

1 144.65

0.0000

0.00

0.0129

1.51

12.7069

1 487.97


4 CB44A1              156.000         BUC.

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI.PREDALE TUR N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

0.000175


0.


Total


0.1995

31.12

5.0600

789.36

0.0000

0.00

0.0012

0.19

5.2607

820.67


5 CB45B1              156.000         BUC.

SUSȚINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEM1ND PE POPI METALICI Ă 0.000050


Total

0.0570

26.5650

8.89

4 144.14

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.06

=

26.6224

4 153.09


6   AUT1325           9 984.000        ORA

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL ȚEAVA O51X3.5MM 3SCH


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.2200

2 196.48

0.0000

0.00

0.2200

2 196.48


7    AUT1301            9 984.000        ORA

ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L»3-5M TIP GE1 3SCH.


0.000000


8 CC02G1             I 350.000         KG

MONTARE ARMAT LA CONSTR FI<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTiC

0.000013


Total

Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

0.2800

2 795.52

0.0000

0.00

=

0.2800

2 795.52

O.UoOj

108 63

0.3795

512.33

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.14

-

0.4601

621.15


9    CZ0302P1           1 350,000         KG

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCĂRI PODEȘTE LA CON ST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MMS

0.001010


1.


Toi al


10 TRA06A05           30.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


11    MDTC5552001         156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP -3100                      $


PE


0.000000


0.


Total


2.6765

3 613.28

0.2300

310.50

0.0406

54.81

0.0071

9.59

2.9542

3 988.18

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

276.00

9.2000

276.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.0944

170.73

0.0000

0.00

1.0944

170.73


12   MDTC5552010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP -3100                       $


PE


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.7776

121.31

0.0000

0.00

0.7776

121.31


13   MDTC5504001        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L«3-5M TIP GE-1         $

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.0944

170.73

0.0000

0.00

1.0944

170.73


14   MDTC5504010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.000000


Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

0.7776

121.31

0.0000

0.00

=

0.7776

121.31


15 TRI1BA01-2           22.000         TONA

TRANSPORTUL MĂRFURILOR PE DIST.1 OM LA INCAHC.UESU.VAG

OANELOR.PRIN PURTARE-PE BRAȚE,UMAR.SPATE CT FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

1.7250

37.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.7250

37.95


16 RPCT09C1             3.820          M.C.

DEMOLAREA FUND PEREȚI TREPTE GRINZI SI STILPI CU MIJ LOACE MANUALE


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

155.2500

593.06

0.0000

0.00

0.0000

0.00

155.2500

593.06


17   AUT7609            40.000         ORA

MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D«35MM


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

18.5000

740.00

0.0000

0.00

18.5000

740.00


18   3252210

BURGHIU HILTI


2.000


BUC


0.000000


Total

31.0000

0.0000

62.00

0.00

0.

0.0000

0.00

O.O00C

0.00

=

31.0000

62.0019 RPCH45A1            10.000         M

JGHIA0 DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI


0.030200


0.


Total


20 TRA01A05            8.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


21 TRI1AA01C1           8.000          TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


48.9300

489.30

25.8634

258.63

0.0000

0.00

0.2114

2.11

75.0048

750.04

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.8000

46.40

5.8000

46.40

0.0000

0.00

4.0250

32.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

32.20


22 CL01A1               4.255          TONA

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPL ET ASAMBLAȚI AVIND<1T INCLUSIV


0.004002


0.


Total


11.4362

48.66

194.9250

829.41

16.6500

70.85

0.0280

0.12

223.0392

949.04


22   6302242             4 255.000         KG

STILP DIN PROFILE U-l  10% TABL-PLATB G< 1T OL3

71N


0.001000


Total

5.8500

0.0000

24 891.75

0.00

4.

0.0000

0.00

0.0070

29.79

5,8570

24 921.54


23 CL04A1               6.030          TONA

MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL COMPLET ASAMBLATE S UB 1T


0.002689


0.


Total


4.7090

28.40

224.2499

1 352.23

2.7750

16.73

0.0188

0.11

231.7527

1 397.47


23   6300024             8 030.000

GRINDA SIMPLA INIM.PL. l= 500 MM G<0,1 71N


KG

TOI 3

5.7200

34 491.60

0.0000

0.00

0.001000 6.

0.0000

0.00

0.0070

42.21

Total =

5.7270

34 533.81


24 CP22C1              520.000        M

SUDAREA PE CONTUR A PLĂCILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GRO SIMEA DE 11-15MM INCLUSIV          &

0.001602


0.


Total


25 IZD03B1              10.500         TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780


0.


26 IZD04B1              10.500         TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI


0.004600


0.


14.6860

7 636.72

22.4250

11 661.00

0.0000

0.00

0,0112

5.82

37.1222

19 303.54

24.8375

260.79

18.2090

191.19

0.0000

0.00

0.0195

0.20

43.0660

452.18

42.0656

441.69

39.3644

413.33

0.0000

0.00

0.0322

0.34

81.4622

355.30RISMOB


pa;;.


.1


72.68

1 469.70

27 CN11A1              142,000         MP.

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU V OPSELE DE ULEI

0.000046

Total

0.

0.0000

0.0003

10.8621

0.00

0.04

1 542.42

28   7000186

59,600

KG

42 8000

2 550.88

VOPSEA TERMOSPUMANTA STR.REZ.

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.42

Total

=

42.8070

2 551.30

29 RPCH44A1

2.000

BUC.

4 8730

9.75

PLATFORMA ORIZ.MOBILA EXEC.DIN LEMN DE BRAD PT.REF.CO

SURI.FUM PESTE ACOPERIȘ PT.COSU.PINA LA 3 FUMU

22.4249

44.85

0.004160

0.

0.0000

0.00

0.0291

0.06

Total

3

27.3270

54.66

30   RPAH02F1

0.120

M.C.

0 0000

0.00

SPARGEREA MANUALA PEREȚI SAU BOLTI DIN BETON ARMATU P

RIN EXTERIOR *

88.6650

10.64

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

88.6650

10.64

31   CD09A1

208.000

MP.

6 5410

1 360.53

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

2 990.00

0.013000

2.

0.2880

59.90

0.0910

18.93

Total

21.2950

4 429.36

32   1000086

2D8.000

MP

11 2000

2 329.60

PLACI DIN GIPS CARTON IGNIFUG -15MM-

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.46

Total

11.2070

2 331.06

33 IZF15D1              69.500          MP.

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

17.9911

7.9209

0.0000

0.0223

25.9343

1 250.38

550.50

0.00

1.55

1 802.43

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

0.003184

Total

0.

34   2605831

70.889

MP

17.2000

1 219.30

VATA MINERALA-15CM

0.0000

0.00

0.000700

0.

0.0000

0.00

0.0049

0.35

Total

17.2049

1 219.65

35 CN04A1

69.500

MP.

0 0237

1.65

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3.bb50

247.77

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.03

Total

=

3.5891

249.45

35   1000069

27.800

KG

5 2200

145.12

VAR LAVABIL

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.19

Total

-

5 Z27'’j

145.31

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

28 452.93 x

20.80 % =

5 918.21

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

28 452.93 x

0.50 % =>

142.26

-FOND GARANTARE

28 452.93 x

0.25 % =

71.13

-SANATATE

28 452.93 x

5.20 % -

1 479.55

-FOND RISC SI ACCIDENTE

28 452.93 x

0.500 % =

142.26

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

28 452.93 X

0.85 % =

241.85

TOTAL II            84 600.60

36 448.19

7 069.09

438.41

128 556.29

-CHELTUIELI INDIRECTE

128 556.29 X

12.90 % =

16 583.76

-BENEFICIU

145 140.05 X

5.00 % -

7 257.00

TOTAL

STADIU

FIZ

IC FARA TVA

152 397.05

-T.V.A.

152 397.05 x

24.00 =

36 575.29

TOTAL S

T AO i U FI

Z 1 c

z u r v a

U8 972.34

36 CB47A1              138.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,OM


0.000763


0.


Tolal


37   AUT7606            80.000         ORA

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11 -13,5T


0.000000


0.


Total


38   MDrC550600l         0.210          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S-640MP G=11 -13,5T $

0.000000


0.


Total


39   MDTC5506010        0.210         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11 -13,5T   $

0.000000


0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        16.565


0.4719

65.12

5.5200

761,76

0.0000

0.00

0.0053

0.73

5.9972

827.61

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.5000

200.00

0.0000

0.00

2.5000

200.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

291.4560

61.21

0.0000

0.00

291.4560

61.21

0.0000

0.00

0.0000

0.00

212.5440

44.63

0.0000

0.00

212.5440

44.63


MATERIAL

84 600.60


MANOPERA

28 452.93


UTILAJ

7 069.09


TR. AUTO

438.41


TOTAL

120 561.03
DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări CODUL; RISMOD


120               REZISTENTA COPERTINA

REABILITARE IMOBIL str.Mll.COV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT PUMAN PU UTI

PU TRA


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA


RISMOD


1 RPCT09D1             4.200          M.C.

DEMOLAREA DALELOR PLĂGILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU B 15 CM GROSIME*


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

170.7750

717.26

0.0000

0.00

0.0000

0.00

170.7750

717.26


2 TSA07C1              2.800          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN .IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

26.3350

73.74

0.0000

0.00

0.0000

0.00

26.3350

73.74


3 TSA12C1              8.710          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

0.000000


Total

0.0000

40.9400

0,00

356.59

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

40.9400

356.59


4 TSD01C1              1,120          M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.9795

5.58

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

5.58


5 TSD04C1              1.120          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000


0.


Total


0.1200

0.13

8.5100

9.53

0.0000

0.00

0.7000

0.78

9.3300

10.44


8 TSF01B1              25.000          MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR,DULAPI

0.002238


Total

1.6497

3.4500

 • 41.24

 • 86.25

0.

0.0000

0.00

0,0157

0,39

«A

5.1154

127.88


7 TRB01C14           30.300         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 40M FRA

0.000000


0.


Total


8 TRA01A05P           29.1'JO          lONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST = 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

8.9009

269.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.9009

269.70

O.OCOO

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.1000

148.41

5.1000

148.41


9 TRI1AA01C1          29.100         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


10 CG32C1               2.780          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

0.000000


0.


Total


11 IZF04J2               27.800          MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU 1MPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

117.13

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

117.13

45.0700

125.29

10.5800

29.41

0.0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

154.70

0.0000

0.00

0.1930

5.37

0.0031

0.09

0.0000

0.00

0.1961

5.46


12   6427872             32.000         MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI,IZOL TOC BAREM $


0.000100


0.


Total


0.6200

19.84

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.02

0.6207

19.86


13 CA01B1               2.810          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU ’N FUNDATI1(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.


0.1200

0.34

31.3950

88.22

4.6000

12.93

0.0000

0.00

36.1150

101.49


Total

14   2100945

BETON 8c 10 (B 150) CU AGR

2.832           M.C.

<16 mm (marfa) *

0.

224.0000

0.0000

0.0000

0.0000

224.0000

634.48

0.00

0.00

0.00

634.48

0.000000

Total

15 CA02C1

7.740           M.C.

n 1200

0.93

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P

ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

42.0900

320. / o

0.000000

0.

6.9000

53.41

0.0000

0.00

Total

=

49.1100

380.12

16   2100957

7.802           M.C.

261.5000

2 040.20

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR

<16 mm (marfa)1

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

9

261.5000

2 040.20

17   CB10B1

5.800           MP.

4 5415

26.34

COFRAJE PT BET IN CUZINEȚI.FUND PAHAR SI DE UTILAJE.S

ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

11.4999

oo. rU

0.002925

0.

0.0000

0.00

0.0205

0.12

Total

c

16.0619

93.16

18   CC01C1

185.000         KG

0 0675

12.49

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE

.PLACI DE RADIERE.CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.2300

42.bb

0.000012

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.02

Total

0.2976

55.06


19   CZ0301E1            185.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE SARE PT FUNDAȚII I7OL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D-10-16MM $

0.001010           i


0.


Total


20 CC02G1             170.000         KG

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCȚII H<35M DIN PLASE CUG=3 -6KG/MP IN PEREȚI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI

0.000014


0.


Total


20   2001034             170.000         KG

PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-1N


0.001000


0.


Total


21 CL20A1              1 060.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANO URI DESPĂRȚITOARE BALCON


0.000000


0.


Total


22   6309887             1 060.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE


KG


0.001000


1.


Total


23 IZD03B1              1.210          TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON FECTSI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

0.002780


0.


Total


24   1ZD04B1              1.210          TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI


0.004600


0.


Total


25 TRA06A05           26.600        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


26 TRA02A05            1.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE


1.618


MATERIAL


10 798.89


MANOPERA

3 956.10


UTILAJ

80.42


----

2.6765

495.15

0.2875

53.19

0.0756

13.99

0.0071

1.31

3.0467

563.64

0.0618

10.51

0.3220

54.74

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.3839

65.27

3.1000

527.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

1.19

3.1070

528.19


0.5000

530.00

1.4950

1 584.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.9950

2 114.70


5.9000

6 254.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

7.42

5.9070

6 261.42


24.8375

30.05

18.2090

22.03

0.0000

0.00

0.0195

0.02

43.0660

52.10


42.0656

50.90

39.3644

47.63

0.0000

0.00

0.0322

0.04

81.4622

98.57


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

244.72

9.2000

244.72


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

10,80

7.2000

10.80


TR. AUTO

415.26


TOTAL

15 250.67Rl S MO D

PAG.

4

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

3 956.10 x

20.80

% =

822.87

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 956.10 x

0.50

% =

19.78

FOND GARANTARE

3 956.10 x

0.25

% =

9.89

-SANATATE

3 956.10 x

5,20

% =

205.72

-FOND RISC SI ACCIDENTE

3 956.10 X

0.500

% =

19.78

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 956.10 x

0.85

% =

33.63

TOTAL II

10 798.89

5 067,77

80.42

415.26

16 362.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

16 362.34

x   12.90 % =

2 110.74

-BENEFICIU

18 473.08

X    5.00 % -

923.65

TOTAL

STADIU

FI

ZIC FA RA

TVA

19 396.73

-T.V.A.

19 396.73 x

24.00 =

4 655.22

TOTAL

STADIU FIZ

IC

CU TVA

=

24 051.95
FORMULARULF3


AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DAU

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000001

INSTALAȚIE SANITARA INTERIOARA


Număr curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

{col.3 X col.4)

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA


0 _, J________       1                 __[     2     |         3 J___4__[_.          5

001   00 SA04B1               METRU                       80,000

Țeava otel sudata longit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d= 1/2toll


002       2722103306338         METRU

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-15(1/2) OL 32 1 S 7656


80.000

5.77

461.45


003   00 SA04C1               METRU                       30.000

Țeava otel sudata lonqit.pt.instal.zincata cu filet+mufa montloc.+soc.cult.in legaturi d= 3/4toli

004       2722103306340         METRU                       30000

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

006   00 SA04D1               METRU                        10-000

Țeava otel sudata Iongit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc +soc.cult.in legaturi d=1 toii

006        2722103306663          METRU                        10.000

ȚEAVA INST.ZINC FL+MF M-25(1) OL 32 1 S 7656


37.39            1121.77


7.22             216.66


45.45             454.64


11.18             111.79


007   00 SA04E1               METRU                       22.000

Țeava otel sudata longit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d~2 toii

008        2722103306168         METRU                       10000

ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

009        2722103306376         METRU                       12 000

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-40(1 1/2) OL 32 1 S 7656


48.45           1065.87


15.40             153.97


14.77             177.19


010   00 SA43C1


8UCATA


25.000


Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont, prin incastrare.cond.avind d= 1/2 toii


6.24             166.00


0_______L _______ '___: 2 j ....... 3______4

011   00 SA43D1               BUCATA

Bratara pt.fixarea cond.otclfpvc de al&mccu apafgaze.mont prin încastrare,cond avind

3/4 toii                                                                                                                        '


012   00 SA43E1              BUCATA                       6.000

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare.cond.avmd d=1 toii

013   00 SA43F1               BUCATA                       10.000

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim cu apa+gaze,mont.prin incastrare,cond.avind d=1 1/4 toii

014   00 SA43G1              BUCATA                       6 000

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare.cond.avind d=1 1/2 toii

015   00 SA46C1               METRU                       25.000

Contect.mont.si cimentarea țevii de proiecție la trecerea cond.prin zid,țeava avand d=1 1/4 toii

016   00 SA45B1               METRU

Confect si montarea țevii de protecție la trecereaconductelor prin plansee,țeava avand d-1 1/4 tolii

017   00 SB08A               METRU

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseafa, avand diametrul nominal de 32 mm

018        2521216701067          METRU

TUB CU MUFA PENTRU INSTAL.CANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 40 MM SI L ~ 500 MM

019   00    3B08C               METRU                       35.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 50 mm

020        2521216701075          METRU                        35.000

TUB CU MUFA PENTRU INSTALCANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 50 MM SI L = 500 MM

021   00 SB08E               METRU                       40.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 110 mm

022        9000000002003         BUCATA                      40 000

TUB PP CU MUFA PENTRU CANALIZARE INTERIOARA 0110, L=1000 MM


6.23              37,38


8.82              6B.17


8.86              63.13


8 27             206.82


8.56              69.92


3 74              18.72


3.69              18.47


4 68             163.83


4.41              154.33


6.00             239.98


15.45             617.80


023   00 SB13A               BUCATA                      15.000

Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic {PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 40-75 mm

024        2523166719488         BUCATA

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM


15.000

10.99

164.82


025


0_

00


SB09C10.000


Piese de leg.fcot,reducție,piesa de curățire,mufa dubla, compensator de dilatatie) din material p!astic(PE, PP,PP-R si similar) pi canalizare, montate prin irnbinare cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm


4.13


41.25


026        2524906712142          BUCATA                       10.000

COT PENTRU INSTAL.CANAL, DIN POLIP. IGNIF..D = 50 MM, GRD. = 87030'


1.89


18.95


027  00 SB13B


BUCATA


12.000


Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, îmbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 110 -125 mm

57.81      _     693.77


028        9000000002005          BUCATA                       10.000

COT PENTRU CANALIZARE D 110, 45G

4.14              41.35


029        9000000002006


BUCATA


6.000


COT PENTRU CANALIZARE D111, 87 30

030  00 SB10C


BUCATA


10.000


4.61___27.67


Piesa de legătură (ramificație simpla) din material plastic, (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm

4.70              47.01


031        2524906712119          BUCATA                       10.000

RAMIFICAȚIE DUBLA, DIN POLIP. IGNIF., D1 = 50; D2 = 50; D3 = 50; GRD. = 67030*

6 34              63.40


032   00 SB10E                BUCATA                       8.000

Piesa de legătură (ramificație simpla) din material plastic, (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avand diametru) nominal de 110 mm

033        900000002007          BUCATA

RAMIFICAȚIE EGALA DIN PP PT CANALIZARE D1=110, D2=110

8.000

7.25

57.97


034   00 SB13B               BUCATA                       5.000

Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 110 -125 mm

035        7523166721023          BUCATA                        5.000

PIESA DE CURĂȚIRE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA PENTRU CANALIZARE, AVIND DIAMETRUL D3 =110 MM

036   00 SB24C               BUCATA                      11.000

Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu sau combinat, avand diametrul nominal de 50 mm combinat, cu 2 racorduri si ieșire laterala

037        2875274202979          BUCATA                       11-000

SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT lES.LAT. 2RAC.D50 S3690


57.81             289.07


13.22              66.08


26.61            292.72


42.07            462.76


038  00 SB27A


BUCATA


5.000


Căciulă de ventilație, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida avand diametrul de 50 ... 150 mm

11.61              58.05


■ _ o !        __1    _        _E 2_ L_    3 _ _

039        2875125775337          BUCATA                        5.000

CĂCIULĂ PT.CANAL AER CIRCULAR D= 110 TIP 60/020


4

5

0.29

1.43


040   00 SC04A


BUCATA


10.000


Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avand țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


34.56            345,62


041        2622102442020         BUCATA

LAVOAR PORȚELAN CFR DREPT. 62 MONO S 1540


10.000


98.64             986.41


042  00 SC07B


BUCATA


7.000


Vas pt closet,compJet echipat.din semiportelan, porțelan sanitar etc.,incl.pt handicapați, așezat pe pardoseala,cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avand sifonul interior tip P


293.40    ___ 2053,77


043        2622102445802


BUCATA


7.000


VAS CLOSET COVE4 PORȚELAN ALB C. 2 S 2066


111.21             778.50


044   00 SC16B2


BUCATA


7.000


Rezervor pt.spalare vas wc.din mase plastice, mont.la inaltime,cu dibl de lemn pe zid de beton


202.77           1419.36


045  00 SC09A


BUCATA


3.000


Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau bea.


139.98            419.93


046        2622102451266         BUCATA

PISOAR PORȚELAN TIP U1 ALB C.2 S 2383

047  00 SC04A               BUCATA

Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avand țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.

048        9000000002600          BUCATA

LAVOAR PORȚELAN PENTRU HANDICAPAȚI

049        9000000002507          BUCATA

RAMA INCLINABILA PENTRU LAVOAR

050        9000000002508          BUCATA

BARA FIXA PENTRU LAVOAR L 550 MM

051        9000000002509         BUCATA

BARA DE PRINS PE PERETE SI PODEA 750X800 MM

0S2   00 SC02A               BUCATA

Cada pentru dus din tonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.


69.96             209.87


34.56              34.56


149.45


149.46


81.30


81.30


233.98


290.78


34.56


233.98


290.78


172.81


L__°_ J_______________L.............L. L.i

053        2875114200775         BUCATA

CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL TIP.1 C1 PATRATAS6110

5.000


236.26           1181.32


054   00 SC07A


BUCATA


1.000


Vas pi closet,complet echipat,din semiporteian, porțelan sanitar etc.,incl.pt handicapați, așezat pe pardoseala,cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiinaltime, avand sifonul interior tip S


289.66


289.66


055        9000000002511


BUCATA


1.000


VAS WC SUSPENDAT PETRU PERSOANE CU DIZABILITATI


253.41


253.41


056        9000000002512         BUCATA

BARA FIXA DE PERETE L 600 MM

067        9000000002513         BUCATA

BARA DE PERETE RABATABILA L 700 MM

068   00 SC12A              BUCATA


1.000

262.36            262.36

1.000

340.47             340i47

11.000


Etajera, montata pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a, etajera fiind din porțelan sanitar


10.28             113.03


059        2622102451485


BUCATA


11.000


ETAJERA PORȚELAN TIP E2.30 ALB NI 716


1642            180.65


OSO 00 SC13A               BUCATA                      11.000

Oglinda sanitara, din semicristal, cu marginile șlefuite, avand dimensiunile de 400 x 500; 500 x 600 mm, etc. montata pe perete din zidărie de cărămidă si b.c.a.


20.04


220.45


061        2612132506694          BUCATA                       11.000

OGLINDA GEAM TRAS ȘLEFUIT 5X400X500 MM S 9042


162.80


1790.85


062   00 SC14A               BUCATA                      11.000

Portpahar sausapuniera din fonta emailata, porțelan sanitar, etc. montate pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.


063        2622102453524         BUCATA

SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.2 NI 544


11.000

14.44             158.88


064   00 SC30A1              BUCATA                       8.000

Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din porțelan sanitar,hal ni 545/63


23.61


188.88


065   00    SC31A1              BUCATA                      11.000

Ventil de scurgere tip...

066   00   SD03A               BUCATA                      11.000

Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați avand diametrul de 1/2"


6.15              67.63


82.20             904.16


067        2875274201327          BUCATA                       10-000

BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" CU PERL. S324


53.56             535.57


1 o                   ___ 1                            _      2

068        9000000006003         BUCATA

BATERIE LAVOAR CU MÂNER CLINIC


1.000


419.70            419.70


069   00 SD02B              BUCATA


5.000


Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent modul de inchidere. inclusiv pentru handicapați, montata pe pereți din beton

19 62              98.08


070       3140217305057         BUCATA


5.000


BATERIE R61-1.5V STAS 808-78

4.45              22.23


071   00 SD06A


BUCATA


20.000


Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 3/8"-1/2"


7.85             156.93


072        2913124204175         BUCATA                      20.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1/2"


12.45             249.08


073  00 SD06B              BUCATA                     500°

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 3/4"

074        2913124204176          BUCATA                        5.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =3/4"


075   00 SD06C               BUCATA                       2.000

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de: 1"


11.77              23.54


076        2913124204177         8UCATA                       2.000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1"


0.00 0.00


077  00 SD06C              BUCATA                     4000

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel, avand diametrul de.

1"

078        2913124204178         BUCATA

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"


3.000

46.42

139.26

3.000


079        2913124204179


BUCATA


ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/2"


69.06


207.19


080   00    SF01A1

METRU

142.000

Efectuare proba de etas.la pres.a instinter.de apa,la cond.otel zn.sau pb.pres.inclusiv

armaturi

081   00    SF04A1

METRU

142.000

Spalarea si darea in funcțiune a cond.de apa.executate cu țevi din pvc.


318            450.99


1 31 _____ 185-70


082   00 RPIF12A


METRU


142.000


Grunduirea si vopsirea conductelor de instalații in doua straturi, cu vopsele pe baza de ulei: conducte cu diametrul exterior pana la 60 mm

4.67            663.48I _ O J___________ _1_   __ J_ Z _ 3_ _

083        2430116103220          KILOGRAM                     30.000

VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80

084   00 TRA01A06


TONE


10.000


Transportul rutier a) materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.~6km.


3575            357.53


085   00 SD02B               BUCATA                      12 000

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montata pe pereți din beton

086        2913124204311          BUCATA                        4.000

BATERIE MONOCOMANDA BAIE-DUS CU DEVIATOR AUTOMATIC. CORDON FLEXIBIL DE 120 CM


19.62             236.40


80.57             322.30


087        9000000006002


BUCATA


8.000


SET DUS( BATERIE MONTAJ INGRIPAT+BRAT FIX)


2366.22          18929,76


088        9000000002515         BUCATA

SCAUN PNTRU DUS RABATABIL

089       9000000002516         BUCATA

BARA DREAPTA CU LUNGIME DE 800 MM

090        9000000002509         BUCATA

BARA DE PRINS PE PERETE SI PODEA 750X800 MM


4.000

716.10           2864.39

4.000

 • 130.77            523X18

4.000

 • 290.78           1163.10


,                    TOTAL DEVIZ ( Vo )

_________—___________

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

I                   TOTAL DEVIZ ( Vo )


52894.27 ~ 0

52894.27


-T.V.A.

zz


12694.62


TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)
65588.89


AUTORITATE CONTRACTANTA OFERTANTUL

OBIECTIVUL

OBIECTUL


FORMULARULF3


0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DAU

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI • 000002

INSTALAȚIE TERMICA INTERIOARA

Număr

curent

I       CAPITOLUL DE LUCRĂRI


U.M. Cantitatea


Prețul unitar


TOTAL

(col.3 X col.4)


SECȚIUNEA TEHNICA


101   00 IB06A                BUCATA


3

39 000


SECȚIUNEA FINANCIARA

4             I               5


Radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv


48.58           1894.76


002        2822115709072


BUCATA


20.000


RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22-11=600 SI L=400

123.54            2470.74


003        2822115709074


BUCATA


1 000


RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H-600 SI L=600

175 60            175.60


004        2822115709076


BUCATA


12.000


RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H-600 SI L-800

231.02           2772.25


006        2822115709078


BUCATA


4.000


RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L-1000

286.44           1145.75


006        2822115709312


BUCATA


4.000


RADIATOR DIN ȚEAVA DE OTEL PENTRU BAIE CU H=1145MMSI LATIMEADE 450MM

178.76            715.05


007   00 IC04B


METRU


80.000


Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., nefiletata montata prin sudura la legătură corpurilor de incalzire, in distribuție in instal.de incalzire centrala pt.clădiri de producție (constr.ind.), țeava avand diametrul de 1/2"

22.87           1829.31


008        2722103304823


METRU


80.000


ȚEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

3.44             275.53


009   00 IC03A                METRU                      100.600

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin înșurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/8"-1/2"

0 . 1 _ 2

010        2722103304823         METRU

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

3                 4

100 600


011   00 IC02A


METRU


8 100


Țeava din otef neagra sudata longitudinal pt instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in coloaane in instal. de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/8”-1/2"

012        2722103304823          METRU                          8.100

ȚEAVA INST NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656

013   00 IC03B


METRU


15.000


7.91               64.07


3.44              27.90


Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 3/4"-1"

014        2722103304835         METRU                       15 000

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

^15   00 IC03C


METRU


26.500


7.53             112.91


4.19              62.92


Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt. instal., cu filet si mufa montata prin insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție (construcții industriale), țeava avand diametrul de 1 1/4”

9.41             249.45


016        2722103304964


METRU


26.500


ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656

7.32             193.91


017   00    IC03D

METRU

35.000

Țeava din otel neagra sudata longitudinal pt instal., cu filet si mufa montata prin

1 22

42.68

insurubare in distribuție, in instalații de incalzire centrala pt. clădiri de producție

(construcții industriale), țeava avand diametrul de 1 1/2"

018        2722103305504

METRU

35 000

ȚEAVA INST.NEAGRA FILET G -

32(1 1/4) OL 32 1 S7656

9.40

329.10

019   00    IC39B1

BUCATA

14.000

Confecționarea si montarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin plansee d-1

8 32

116.41

V4 toii

020   00    IC40B1

BUCATA

64.000

Confect.montarea+cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri d-1

7 55

483.18

1/4 toii

021   00    IC40A

BUCATA

106.000

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalații de incalzire centrala sau

16 44

1742.25

gaze, montata pe dibluri: pina la 1

" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă

022        2875274204068

BUCATA

80.000

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1/2"

1.32

106.83

023        2875274204044

8UCATA

10.000

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 3/4"

1.37

13.71

o i _ ______ 1                __ _2

024        2875274204070          BUCATA

BRATARI ȚEAVA INSTALAT!! APA SI GAZE 1"


3

4 !.

5

16.000

1.31

20.97


025   00 IC40B                 BUCATA                       10.000

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalații de incalzire centrala sau gaze, montata pe dibluri: 1 1/4'-2’ pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă


17 93             179.31


026        2875274204082         BUCATA

BRATARI ȚEAVA INSTALAȚII APA SI GAZE 1 "1/4"


10.000


1.47              14.66


027   00 ID01A


BUCATA


78.000


Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de incalzire centrala, avand diametrul nominal de 3/8"...1/2"

3.47             270.48


028        2876274204443         BUCATA                      39 000

ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COI.TAR CU D = 1/2 "

7 82             304.90


129        2875274204437


BUCATA


39.000


ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COI.TAR CU D = 1/2

7.57             295.14


030


2875274122165


BUCATA


78 000


RACORD OLAN ET PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2


3.34


260,28


031   00


ID04A


BUCATA


21.000


Robinet de trecere sau reținere cu mufe pentru instalații de incalzire centrala avand diametru) nominal de 1/2’’...1"

2.94


61.67


032


2913124204175


BUCATA


4.000


ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1/2"


12.45


49.82


033


9000000004561


BUCATA


7.000


AERISITOR AUTOMAT D 1/2"


34.02


238.17


034


2875274122155


BUCATA


11 000


RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2


3.34


36.71


035


2913124204176


BUCATA


10.000


ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =3/4"


18 11


181.15


036


2875274122454


BUCATA


10.000


RACORD OLAN.ET.CON FIL INT EXT U12 S482 DN 20 3/4


8.25


82,47


037   00


IE01A


METRU PATRAT


89.000


Efect.probei de etanș.la pres.a instal.de incalz.centr.,avand conducte de

otel,cupru,polietilena,polipropilena,cu corp.de incalz..ap.de incalz.armaturi,distrib.,colect.si vase sau rob.de aerisire,cu supr.tot.a corp.de pina la 100 mp


incalz.de


21.82


1941.90


038   00 IE02A


__ 2

METRU PAIRAT


89.000


Efect.probei de dilat.-contr.si de (uncia inst. de incalz.centr.,avand conducte de otel.cupru.polietilena,polipropilena.cu corp.de incalz.,ap.de incalz.armaturi,distribuit., colect.si vase sau rob.de aerisi re,avand supr.tot.de pina la 100 mp

039   00 IE08B


METRU PATRAT


89.000


Spalarea cu apa potabila a instalației interioare de încălzire centrala, suprafața totala a corpurilor fiind de 101-200 mp

33.01            2938.33


040   00 RPIF12A


METRU


265 200


Grunduirea si vopsirea conductelor de instalații in doua straturi, cu vopsele pe baza de ulei: conducte cu diametrul exterior pana la 60 mm

4.67            1239.13


041        2430116103220          Kl LOGRAM                     50 000

VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80

25.38            1269.21


042  00 TRA01A06


TONE


5.000


Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist =6km.

35.75             178.76


TOTAL DEVIZ ( Vo )

26194.62

T


- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR


TOTAL DEVIZ ( Vo )


26194.62


- T V.A.

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA )

ÎNTOCMIT,

Ing. Plesca Verginica

26194 62 X         24 % =


6286.71

32461.33OFERTANTUL

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATFGORIA DE LUCRĂRI : 000003

INSTALAȚIE ELECTRICA INTERIOARA

Număr

curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

I

Prețui unitar     i

!

TOTAL       e

(col.3Xcol.4)     :

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

0

1

2

3

4

5                  !

'01 00

EA02A2             METRU

850 000

Tub izolant de protecție,etanș IPE-PVC montat ingropat cu d=20mm

13 81           11736.33

002   00 EB02A1               METRU                     1256,000

Conducta cupru cu izolație introdusa in tuburi de protecție,conducta avand secțiunea < 4

mmp

003        3130134826880         METRU

CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

004  00 EB02A1              METRU


1256 000

1,19            1496.84

580 000


Conducta cupru cu izolație introdusa in tuburi de protecție,conducta avand secțiunea < 4

rn mp


0,59             340.37


005       3130134826892         METRU

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6665


580 000


1.19             691.22


006   00 EC05A               METRU

Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protecție, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablul avand conductoare cu secțiunea de pina la 16 mmp

007        2521216704488         METRU

TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990

008        3130164801921          METRU

CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 3X 6 U S.8778

009   00 EA17B1               BUCATA                      40,000

Doze de ramificație si tragere tip patrat simbol RIPR, marimea 29 pentru circuite electrice


1.87                9.34


2.91               14.54


554             27.71


14.56             582.51


010  00 ED08A1              BUCATA                     30

Priza montata ingropat constr,normala impermeabila sau normala cu contact protecție


1060           317.85


Ifrb


0           ________ 1 _              _            2               3

011        3120275536157          BUCATA                       30 000

PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MĂRIT APAR 250/10A


7 15             214.62


012   00 ED01A1


BUCATA


35 000


întrerupător manual ingropat unipolar construcție normala sau impermeabila

10.60             370.83


013        3120255500720          BUCATA                       35.000

INTRERUPTOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0170 250V 10A

16.98

594.39

014   00    ED03A1

BUCATA

2 000

Comutator unipolar ingropat.de serie,constr.norm.din bachelita sau constr.impermeabila

11 34

22.68

015        3120255520366

BUCATA

2.000

COMUTATOR CUMPĂNĂ ST.SIMBOL 0176 10 A ,250 V

18.59

37.18

016   00    EI01A1

BUCATA

400.000

Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8

mm

2.80

1120.93

017        2524906719276

BUCATA

400 000

DIBLU PVC D6 CU HOLSURUB

0.23

90.57

018   00    EE05A1

BUCATA

33 000

Aplica simpla.oblica sau dreapta, glob sticla opala.pe tavan sau perete,dibluri lemn

18.68

616.43

019        3150255102644

BUCATA

5.000

CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PLAFON

83.42

417.11

020        3150255102645

BUCATA

2.000

CORP DE ILUMINAT CU 3 MODULE DE PERETE

89 38

178.76

021   00    EE12B1

BUCATA

35 000

Torp de iluminat ptr. lămpi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material

12.17

426.09

plastic

022        9000000003504

BUCATA

20.000

CORP DE ILUMINAT FIRA 07 418

367.39

7347.85

023        9000000003529

BUCATA

13 000

CORP DE ILUMINAT FIRA 07 2X18

153.19

1991.44

024        3150255102554

BUCATA

2.000

CORP IL.FL.FIA -01 140 220V 1X 40W CS

35.37

70.74

025   00    EE12B1

BUCATA

17.000

Corp de iluminat ptr. lămpi fluorescente tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic

O       __ 1  _

026        9000000003502         BUCATA

CORP DE ILUMINAT AB 02 118


202.60


3444.16


027   00 EE05C1               BUCATA                      12 000

Aplica simpla, oblica sau dreapta, glob sticla opala,pe tavan sau perete.dibluri mat. plastic

028        3150255104009          BUCATA                       12 000

APLICA DREAPTA DE PERETE SAU PAFON CU DULIE PORȚELAN


18.20


218.34


41.71


500.54


029   00 EE10B


BUCATA


15 000


Corp de iluminat de siguranța, monobloc, cu baterii sau acumulatoare, montat pe dibluri din material plastic


36 59             548.92


030        9000000003530          BUCATA                       15.000

CORP DE ILUMINAT DE SIGURANȚA CISA 02 1X18 W


168.13            2521.98


031   00 EFO2C1


BUCATA


3.000


Tablou electric pe schelet met.cu masca mont perete sau in nisa,tabloul cu supr.= 0,91-1,50 mp


51.57


154.70


032        9000000004007         BUCATA


2.000


COFRET METALIC MODULAR


1032.42


2064.85


033        9000000004008         BUCATA


2.000


USA TRANSPARENTA COFRET METALIC


530.53           1061.06


034   00 ED07A1


BUCATA


27.000


Contactor (intreruptor) automat de 10;25 A pe dibluri de lemn racordat la conducte al.sau cu.


19.87             536.50


035        9000000004001          BUCATA


6 000


INTRERUPTOR AUTOMAT 6A


34.35            206.08


036        9000000004002         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 1P+N, In -16 A, 30 mA,

037        9000000004006         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT DIFERENȚIAL 32 A, 300 mA

038        9000000004021          BUCATA

DESCARCATOR DE JOASA TENSIUNE

039        9000000004019         BUCATA

INTRERUPTOR AUTOMAT 4P In 40 A, 4.5 KA

040  00 EH05A1              BUCATA


încercare tablouri marmura cu peste 6 circuite


5.000

25.27

126.33

1.000

31.14

31.14

------ ,,

1 000

538.00

538.00

1.000

374.86

374.86

2.00D

28.77

57.54


r - -

I

TOTAL DEVIZ ( Vo )

45301.43 |

- MATERIALE FURNIZATE DE BENEFICIAR

0

j

TOTAL DEVIZ ( Vo )

45301.43 ;

- T.V.A.

45301.43 X         24 % =

10872.34

.........

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)

. ' ■ .

56173.77 I

■ ■

ÎNTOCMIT,

ing. Plesca Vergimca

/

o _

041   00 RPCU10A1


BUCATA


83.000


Străpungeri


in zidărie de beton armat cu grosimea sub 15cm si secțiune 50-300cmp


15.69            1302.51


042   00 EG10A


METRU


66.000


Conductor (banda sau rotund), pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice, montat aparent pe zidărie, cu hoituri implintate cu imbinare prin sudura


13.74            1236.85


043        2710403701254         KILOGRAM

BANDA DIN OTEL ZN 25X4MM

044  00 EG13A              BUCATA

Cutie cu eclisa de legătură pentru centura de impamintare


66.000

6.47         __427.10

5.000

47.67             238.33


045   00 EG15A


BUCATA


5.000


Cordon felxibil cu un papuc pentru legarea la pamant a armaturii metalice a cablurilor


10.28


51.38


AUTORITATE CONTRACTANTA

OFERTANTUL

OBIECTIVUL

OBIECTUL


FORMULARULF3


0000023 CENTRU DE CAZARE "TEMPORARA DAU

001 INSTALAȚII


LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000005 REȚELE APA CANAL

Număr curent


CAPITOLUL DE LUCRĂRI


U.M.


Cantitatea


Prețul unitar


TOTAL

(col.3 X col.4)


i

i__

SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA

1_ 0  _ 1        2    3'4

5_

193.66


)01   00 TSC03H1               100 METRI CUBI                  0.500

Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam cu umiditate natural dese.auto.teren cat 4

002 00

TSD01C1

METRU CUB

50.000

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren

8 09

404.47

tare

003   00

TSD04B1

METRU CUB

50.000

Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fisc.strat de 10cm

14.12

706.18

gros.t.coeziv

004   00

W2H04A1

METRU CUB

9.000

Strat nisip așezat in sâni pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat

005   00   TRA01A05             TONE                        57.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.-5km.

006  00   ACA05B              METRU

Montarea țevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avand diametrul de V*

007        2722103306156          METRU

ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656

008  00   ACA1 DA              METRU

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140 mm

009        2521216701033         METRU

ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 32X3,0 MM

010        2521216701034         METRU                       22 000

ȚEAVA DIN POLIET. ÎNALTA DENS. PE 100, PN 16 DE 40 X 3,7 MM


35.75            2037.89


22.67              90.66


12.08              48.34


189.08           4159.78


1.70                 3.41


5 66            124.54


011   00 GD18C


BUCATA


20.000


îmbinarea prin sudura cap la cap pentru fitmguri din polietilena, cu diametrul de: 110 mm, pt.adaptoare de flansa,capace bombate, fitinguri de tranziție si capete de branșament (si pt.ramura perpendiculara a teului)

012        2523156719430


BUCATA


1.000


COT DIN POLIET DE ÎNALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU ELECTROF AVIND DIAM EXTERIOR DE 40 M


013        2523156719463          BUCATA                        2.000

REDUCȚIE DIN POLIET DE ÎNALTA DENSITATE (PEHD)- ELECTROFIJZiUNE D=40/32MM


45.06              45.06

12.08               24.17


014        9000000003012         BUCATA

TRECERE SUDATA DE LA PE LA OL D 32X1"


2.000


69.74             139.48


015   00 ACE11E


BUCATA


1.000


Cămine de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare sau ovoidale cu secțiune circulara si D- 1000 mm

2449 71


2449.71


016   00 ACD01A1


BUCATA


1.000


Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport nccarosabil tip i

187.57             187.57


017  00 ACE11XA


BUCATA


1.000


Montare contor apa cu palete (apometru) in cămin branșament 0=15,20 si 30 mm


22 42


22.42


018        9000000006004         BUCATA

APOMETRU Q=4MC/H D 1/2"

019  00 ACE05B1             TONE


1.000


0.200


Piesa de trecere etanșa a conductelor prin pereți cu greut.peste 50 pana la 150 kg inclusiv


020   00 ACE09A1              BUCATA                       2.000

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (rob.vane ventile clap.compens.etc.Jdn: 50

021        2913124204178         BUCATA                       2 000

ROBINET CU ÎNCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PÂRGHIE D =1 1/4"


022   00 ACF11B


METRU


26.000


271.49            271.49


2006.27


401.25


10.2G               20.51


46.42              92.84


Spalarea conductelor de apa potabila după montare si îmbinare, inaintea recepției: conducte din otel de 2 1/2" - 4"

023  00 ACD09C


METRU


70.000


Montarea tuburilor si racordurilor din polipropilena ignifuga, ingropate la o adincime de pana la 2 m, tuburile avand diametrul si lungimea de 110-125 mm x 1500-3000 mm


42.28           2959.79


024       9100000000005         METRU

TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 110. L=5 ML

025       9100000000003         METRU

TUB PVC KG CU MUFA PTR CANALIZARE D 160 CU L = 6 M