Hotărârea nr. 57/2013

Hotărârea nr.57 din 20.03.2013 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău, ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de vanzare a unor bunuri - terenuri proprietate privata a Municipiului Bacau, ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere :

J Prevederile art. 123(1)(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

S Prevederile art. 47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

S Referatul nr.78066/12.03.2013 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

S Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 alin.2 lit. „c” alin.5 lit. „b” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba procedura de vanzare a unor bunuri - terenuri proprietate privata a Municipiului Bacau, ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/concesionare, după cum urmeaza:

Se aproba vanzarea în condițiile art. 123 alin 1 și 2 din Legea 215/2001, a terenurilor, proprietate privată a Municipiului Bacău, care fac obiectul contractelor de închiriere si concesionare, cu condiția sa nu fie revendicate în baza legilor proprietății, sa fie cuprinse în limitele proprietății private a unor persoane fizice sau juridice și sa nu depășească suprafața de 1000 mp.

Se aproba vânzarea în condițiile art. 123 alin. 1 și 2 din Legea 215/2001, a terenurilor proprietate privată a Municipiului Bacău, care fac obiectul contractelor de închiriere sau concesionare, cu altă destinație decât garaje,copertine, aflate sub construcții definitive proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, edificate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepție terenurile aflate sub garaje, copertine,

Se aproba ca prețurile de pornire a licitațiilor să fie stabilite pe baza rapoartelor de evaluare întocmite; Contravaloarea rapoartelor de evaluare vor fi cuprinse in prețul vânzării.

Se aproba ca plata cheltuielilor ocazionate de perfectarea actelor de vânzare-cumparare sa fie suportate de către cumpărători.

Se aproba ca titularii contractelor de închiriere si concesionare precum și proprietarii clădirilor edificate legal au un drept de preemțiune.

Se aproba ca, cumpărătorii sa aibe posibilitatea de a achita prețul vânzării si in rate lunare, cel mult 24 rate lunare, preț la care se adaugă dobânda legală.

Art.2.~ Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

F\'-

PREȘEDINTE LE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI