Hotărârea nr. 56/2013

Hotărârea nr.56 din 20.03.2013 Hotărâre privind renunţarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogălniceanu nr.12 (fosta Lucreţiu Avram nr.44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către actualii proprietari.

HOTĂRÂRE privind renunțarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogalniceanu nr.12 (fosta Lucretiu Avram nr. 44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către actualii proprietari

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere :

S Prevederile art.4(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

S Prevederile art. 47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

S Adresa nr. 15/09.01.2013 înaintata de Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniu National Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16581/11.01.2013;

S Adresele nr.16248/08.01.2013 si nr. 18733/31.01.2013 inaintate de Bulimar Vasile, Bulimar Valeria si Samhoury Fayez in calitate de proprietari;

S Referatul nr.78063/07.03.2013 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea

Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

S Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 alin.9   și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. - Consiliul Local al Municipiului Bacău, renunța la exercitarea dreptului de preemțiune, în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str.Mihail Kogalniceanu nr.12 (fosta Lucretiu Avram nr. 44), clasificat drept monument istoric - Cod de clasificare LMI BC-II-M-B-00787, ca urmare a unei noi oferte de vânzare făcute de actualii proprietari - Bulimar Vasile, Bulimar Valeria si Samhoury Fayez prin adresa înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.18733/31.01.2013.

Art.2.~ Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului, precum si proprietarilor prevazuti la art. 1 din prezentul proiect de hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARU           I BACĂU

NICOL;              1VICI