Hotărârea nr. 55/2013

Hotărârea nr.55 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.362/28.09.2007 de aprobare a Regulamentului privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău,  modificată şi completată.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.362/28.09.2007 de aprobare a

Regulamentului privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificata si completata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile HCL nr.362/28.09.2007 de aprobare a Regulamentului privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 486/28.12.2007, H.C.L. nr.56/31.03.2009 si H.C.L. nr.185/2010;

 • - Referatul nr. 1903/14.03.2013 al Compartimentului Autorizare Activități, Economice și Transport;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36(2) lit.”d” și alin.6 pct.14 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l,- Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.l la HCL nr.362/28.09.2007 de aprobare a Regulamentului privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 486/28.12.2007,

H.C.L. nr.56/31.03.2009 si H.C.L. nr.185/2010, după cum urmeaza :

 • - se introduce un nou aliniat la articolul 17 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.362/2007 cu următorul conținut:,, Sunt exceptate de la achitarea taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere următoarele categorii de vehicule:

 • - autovehicule aparținând societăților comerciale care intervin pentru remedierea avariilor la rețelele de energie electrică, gaze naturale, apă, termoficare.

 • - autovehiculele de transport gunoi menajer.

 • - autovehicule care asigură transportul persoanelor cu handicap, cele de protecție civilă, cele aparținând Administrației Naționale „Apele Române’"- Administrația Bazinală de Apă Șiret, cele ce efectuează intervenții în accidente de mediu.”

 • - se reformuleaza articolul 16 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.362/2007 va avea următorul conținut:

„Permisul de liberă trecere (Anexa nr.2 la prezentul regulament) se eliberează de Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Primăriei- municipiului Bacău-Direcția Drumuri Publice pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone care:

 • - utilizează rețeaua stradală din zona centrală;

 • - utilizează străzile care au semnalizare de interzicere a traficului autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată ce depășește anumite valori;

 • - sunt utilizate pentru transporturi ce implică traversarea Podului Șerbănești. Permisele de liberă trecere se eliberează pentru fiecare autovehicul, nefiind transmisibile.

Permisele pentru traversarea Podului Șerbănești se eliberează contra cost pentru autovehicule cu masă maximă totală autorizată cuprinsă între 10 și 30 de tone, inclusiv, doar pentru transporturi aparținând agenților economici din municipiul Bacău a căror marfă transportată este perisabilă sau prezintă pericol imediat de degradare (păsări destinate abatorizării, flori, transport betoane) și pentru transporturi care se realizează pentru lucrări ale Primăriei municipiului Bacău, pe baza unui contract de achiziție.”

 • - se inlocuieste in tot cuprinsul H.C.L. 362/2007, modificată si completata prin HCL nr. 486/28.12.2007, H.C.L. nr.56/31.03.2009 si H.C.L. nr.185/2010, denumirile „Serviciul Energetic, Rețele, Avize” și „Biroul Avize și Acorduri” cu „Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat”

“            9              9

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.362/28.09.2007, modificată și completată prin HCL nr. 486/28.12.2007, H.C.L. nr.56/31.03.2009 si H.C.L. nr.185/2010, care nu sunt în contradicție cu prevederile prezentei hotărâri, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacău, , Direcției Drumuri Publice, Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat, Compartimentului Autorizare Activități, Economice și Transport precum și Poliției Locale a


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI