Hotărârea nr. 54/2013

Hotărârea nr.54 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice  de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată, la direcţiile: Drumuri Publice, Servicii Publice, Sport, Cultură, Sănătate şi Unităţile de Implementare Proiecte.acău
HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr.l și nr.2 Ia HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată, la direcțiile: Drumuri Publice, Servicii Publice, Sport, Cultură, Sănătate și Unitățile de Implementare Proiecte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare nr. 1830/12.03.2013, prin care, pentru eficienți zarea activitatii instituției, solicita modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010, cu modificările ulterioare, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, la Direcțiile Drumuri Publice, Servicii Publice, Sport cultura sanatate si Unitățile de Implementare Proiecte;

  • - Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate , raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare și al Direcției Economice;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit,” b”și art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifica anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata, la Directiile:Drumuri Publice, Servicii Publice, Sport Cultura Sanatate si Unitățile de Implementare Proiecte, potrivit anexei nr. 1, si anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Secretarului Municipiului Bacau si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare.


f \ A <

Z

Z                <('i/

.1 . ’ \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NR. 54

DIN 20.03.2013

N.O.P., R.E./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUI CONSIUUL LOCAL AL I MUNICIPIULUI BACAU


OradMFoMHda WdMfH

4i

2

-

0

MrtdfMtf Batiu

7F

cnauiM

7


a

DMnMm

1

LacaS ttectu

e


T7T

AMiM

Mm Sacou


CkASpSrtte

4

Mo***

1

2010

sADMINISTRATOR PUBUC


r .           ANEXA Nr. 1

LAHOTARAREANR.54 DIN 20.03.2013
OMMJwldM aiAMtolMMI

M

OWk

AMnMna

2

9


Dhdtiijat

31

Ctta,MNMN

"y


4B

OMMOnntil

"e"


OkaMMBanic*

PuMsa

32S


29

Dkadh

-y

T«WM


hjiWm

h

0

91

MiMb *

«o

păr

«-

"*  €*j£"

1

0

IM»

a

0

2


SMMiCMtfl,

MMUUMl

12

1

11

29

2B


MKTTMMl

|

a

aactt*m vn

33

2

M

Comtom

Daaca»

2.

O_

2

PMM

«4

1

13

»

i

OwM MmttvaU

m

2

»

•"•o**»”

IO

0

10


5

4

3

Brad ‘*aMMMv>

0

f

4


OmkM

CMM*

T

T

ommcaima J

£ rT "F

*m»*o țr

hcîiâitmta

3

0

3

CM*a*** LL Mar* [Ț «


SSmS

w 0 IO

|m

2

O

T

»

QMM*

4

4

O

4


wnînMmui

RMHăT

■MMM

■BHMa

Funtnm

---U-

™T

----‘3IM

i

-

i

*

“  Tj

1

1

ammmir înmoi M nnwM

2id

w

îl

20

tnmaullfc-

itf

’ I4T

—wrr

-

15

-

r ----1-^

33

-

—nr

—W

MrtxaOMnum

5

-

z

-

frvrf Cfa A       WD

<■

-

TOI ALUAT

—W

17<J

OKMottlttMMi a mmm

45

’ T4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU AE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR.5k DIN 20.03.2013

STATOEFUNCTB                                                         /

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUMCIPMLUIBACAU

SI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE

Nr

cri

STRUCTURA

PUNCTE DC

0BN0TA7C

PUBLICA

Nr.

Imn

Funcția publica

Citea

tihrel

Funcție contractuala

rreapM pred

MM «tom

tait| a» mMc

Mr.|cn

■ncMI

Mii

de execuție

Nr.

M

Nr.

peel

kadd etort

4*

Nr.

JKS

1

primar

1

2

vfeeprimar

2

3

secretar

1

1

87

s

4

manager publte

1

1

asistent

77

s

S

administrator

1

8

S

public

6

Compartimentul corp control

constier

1

1

superior

50

s

luncii pubfice de execuție a 3

consXier

2

1

prindpai

39

s

funcții contractuale de execuție = 1

consKer juridic

1

IA

s

h—

7

Compartiment potecile cMta

constter

1

1

superior

50

s

ftjnoi publice de axeartie _ 2

referent de spedaNta

1

N

superior

39

SSD

funcții contractuale de execuție « 2

muncitor calificat

2

n

M

8

Compartiment audifpubMc

functt puMce de execuție - 3

auditor

3

1

superior

55

s

funcții contractuale de execuție a 0

9

Cabinet primar

iunctâ publice de execuție - 0

sef serviciu

1

N

8

I

funcții contractuale de conducere -

inspector de specia

1

i

S

funcții contractuale de execuție * 2

inspector de speefe

1

a

S

Serviciul managmentul resurselor umane al informatizare

funcții publice de conducere - 1

sef serviciu

1

1

76

s

luneta publice de execuție - 7

consilier

2

1

superior

50

s

functfi contractuale de execuție - 0

consfeer

2

1

prinapal

39

s

referent

3

m

superior

23

M

Hr. ert

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DEMNITATE

PUBLICA

Nr. tune

Funcția publica

/

Qndul prateaiMMt

Clm

Mlarix

lihni

Funcție contractuala

TfMpt* Stod prate*

Nlvol «tudS

ln*lt| Oranta*»

HlWIC             f

Hr.|cLS

ula

de execuție

Ur. tunete

dte

conduc» r»

Nr. poci

IMdd lalart

•xooutlo

Nr po«t

11

Control financiar preventiv

funcții publice de execuție «• 2

consilier

2

1

supenor

50

s

funcții contractuale de execuție < 0

12

Direcția economica

funcții pubfice de conducere = 2

director exec

1

1

80

s

director exect

1

l

78

s

Compartiment încasare, stabilire, constatare control PJ

funcții publice de execuție =10

consilier

8

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție 0

consilier

2

1

asistent

23

M

Compartiment executare PJ

consilier

1

1

superior

50

S

funcții publice de execuție -2

consilier

1

1

principal

39

s

funcții contractuale de execuție - D

Biroul contab si prel aulom a datelor

funcții publice de conducere * 1

sef birou

1

I

74

s

funcții publice de execuție - 5

consilier

2

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție - 0

consilier

2

1

principal

39

s

consilier

1

1

asistent

34

s

Compartiment casierie

tunet! publice de execuție ~ 0

inspector de spec

2

II

S

functu contractuale de execuție =4

casier

2

M

Compartiment administrativ secretariat

funcții publice de execuție - 0

inspector de spec

3

II

S

functfi contractuale de execuție = 4

referent

1

1

M

Nr

cri

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DKMMTATE

PUBLICA

Nr. fune

Funcția publica

Gradul prafMhmal

CIbm

Mlartz

Ntel •radu

Functe contractuala

rraapta grad proteo

Nhrt vlu4tl

InaitJ da «oMucam | Nr, |ciS wbllc             tancUl

•■la

de execute

Nr. fanctil

d*

conducara

Nr.

P«*>

Mdd

Mtert;

KKUtla

Nr. port

Serviciul colectare el executare silita PF

funcții publice de conducere = 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execute - 0

funcții contractuale de execute - 0

Compartiment stabilire Impunere

consilier

2

I

superior

50

S

funcții publice de execute - 6

consilier

4

I

asistent

34

s

funcții contractuale de execuție = 0

Compartiment evidenta încasare

funcții publice de execuție - 7

consilier

6

I

asistent

23

s

tunctir contractuale de execuție - 0

referent

1

III

superior

23

M

Birou executare silita

funcții publice de conducere » 1

set birou

1

l

74

s

funcții publice de execuție = 9

consilier

1

|

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

t

I

principal

39

s

consHor

4

|

asistent

23

s

referent

2

»i

superior

23

M

referent

1

ni

principal

19

M

Serviciul financiar contabil

funcții publice de conducere 1

set serviciu

1

l

76

S

funcții publice de execuție - 8

cunstiier

2

i

superior

50

s

funcții contractuale de execute = 0

consilier

4

i

principal

39

s

referent

2

lll

superior

23

M

Birou evidente al cheltuieli bugetare

functt publice de conducere - 1

set birou

1

i

74

s

funcții publice de execute - 5

consilier

2

i

superior

50

s

functi contractuale de execuție ~ 0

consilier

1

!

principal

39

s

consilier

t

I

asistent

34

s

referent

t

lll

superior

23

Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DEMNITATE

PUS MCA

Nr.

tune

Funcția publica

Gradai prateatonal

Ctaw

HM dude

Funcție contractuala

Treapta grad porta»

■Oval

studii

kMll| dacandMare «ibiic                 |

Nr.|cu

unaH

sala

de execuție

Nr.

IMCUI

candocvM

Nr.

post

M44 utart

da

axactrtie

Nr.

pcSt

Compartiment evidenta Incasari debite

consilier

2

I

superior

50

S

funcții publice de execuție = 3

referent

1

Dl

superior

23

M

funcții contractuale de execuție » 0

Serviciul implementare programe

funcții publice de conducere = 0

consilier

2

1

superior

50

5

tj

Eli

1 « I

consilier

2

1

principal

39

S

funcții contractuale de execuție = 11

consflter

1

1

asistent

34

S

consil jurid

1

III

S

insp de spec

4

IA

S

insp de spec

2

1

s

insp de spec

4

II

s

13

Arhitect sef

funcții publice de conducere « 1

arhitect sef

1

1

81

S

Biroul autorizații In construcții ti urbanism

functi publice de conducere s= 1

set birou

1

f

74

S

funcții publice de execuție *■ 5

consilier

3

1

superior

50

s

functi contractuale de execuție - 0

consilier

1

1

principal

39

s

referent

1

III

superior

23

M

14

Direcția tehnica

funcții publice de conducere •= 1

director exec

1

1

80

S

Serviciul TehnioInvestMii

funcții publice de conducere - 1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție = 8

consilier

5

I

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 0

referent de special

2

II

superior

39

sso

referent

1

superior

23

M

Serviciul Achtztttt

funcții publice de conducere -- 1

sef serviciu

1

1

76

s

ftindii publice de execuție - 4

consilier

4

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție * 0

Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DENOTATE

PUBLICA

Nr.

func

Funcția publica

3

3

GraM profesional

Clasa safertx

Mval studii

Funcție contractuala

Trsapta {pad profet

rtudH

insltj <« canduasrs | Nr, Nbllc              luncii

cu

1

Mia

de execuție

Nr. tUMtll

d* conduc**

Nr.

post

irsdd oferi

do

***cvtj*

Nr. poet

Compartiment intervenții

inspector de spec

t

II

s

funcții publice de execute 0

muncilor calificat

I

1

M

funcții contractuale de execuție - 3

muncitor calificat

1

IV

M

Biroul aprovizionare ci administrativ

funcții publice de conducere - 1

sef birou

1

1

74

s

funcții publice de execuție - 3

consilier

2

i

superior

50

s

funda contractuale de execuție * 5

consffier

1

I

asistent

?4

s

referent

1

IA

M

referent

1

l

M

îngrijitor

3

Compartimentul managm. caltt, protecunediulul si prob muncii

funcții publice de execuție - 2

consilier

2

I

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 0

15

Direcția servicii publice

funcții contractuale de conducere ~ 2

director

1

II

S

funcții publice de execuție =- 0

director adjuni

1

II

S

funcții contractuale de execuție = 0

Secția spatii verzi

funcții contractuale de conducere = 2

sef secție

1

11

ș

tunet» publice de execuție » 0     I

sef secție adj.

1

11

s

funcții contractuale de execuție - 96

inspector de spec

1

IA

s

inspector de spec

3

1

s

magaziner

1

1

M

muncitor calificat

1

1

M

muncitor calificat

2

HI

M

muncitor calificat

18

IV

M

muncitor necalific

70

1

Coordonare activitate direcție

Nr.

<»t

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PU8UCA

Nr. tune

Funcția publica

/

Gradat profulonai

aalartz

Ntvat •Aldll

Funcție contractuala

Treapta grad prat**

Mhret

inalt| dtrandwM* | Nr.|cu

>abUc              Iunctil

•ai*

de execuție

Nr. fiMcttl

a*

conduc ww

Nr. pod

«add (•Uri

da

«xrartk

Nr.

po*t

funcții publice de execuție = 0

inspector de spec

1

II

S

lunctB contractuale de execuție = 2

referent

1

I

M

Secția prestări serv, intraL, reparolB

funcții contractuale de conducere = 1

sef secție

1

II

. ..

S

functt publice de execuție = 0     I

inspector de spec

1

II

s

funde contractuale de execuție -15

muncitor calificat

2

II

M

muncitor calificat

2

UI

M

muncitor calificat

7

IV

M

muncitor necaliBc

3

l

.....

Secția salubrizare si igiena publica

funcții contractuale de conducere - 2

sef secție

1

tl

M

funcții publice de execuție = 0     I

sef secție adju

1

II

M

funcții contactuale de execuție =200

referent

1

I

M

magaziner

1

M

controlor presl se

1

I

M

controlor prest se

4

III

M

controlor prest se

11

IV

M

muncitor Recalific

162

I

Serviciul de gestionare a câinilor comunitari

medic veterinar

1

II

s

funcții publice de execuție ■ o     1

tehnician veterina

1

IA

M

iunctil contractuale de execuție = 10

muncitor necalific

6

f

16

Direcția drumuri publice

fund» publice de conducere - 1

director oxo<

1

1

80

s

Serviciul drumuri, rolele si Muminat

funcții publice de conducere - 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execuție = 11

consilier

6

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție ~ 0

consilier

2

1

principal

39

s

consilier

1

1

asistent

34

s

referent de special

1

u

superior

39

s

Nr.

STRUCTUflA

FUNCȚIE PE DEMNITATE PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

o

Gradul prafnlonal

Ctet* Mteriz

■ttaal ■tudli

Funcție contractuala

Treapta gml profaa

HM ■Indii

lruu| dt «oodurew [ Nr.|ct« wbttc            tuncUI

Mia

de execuția

Nr. fund!

da

Hr. pod

Mde

Wlart

da nacuti*

Nr.

PMt

referent

1

IU

principal

19

s

Secția siguranța circulației. deserv. auto, st Inter», operative

funcții publice de execuție = 0     I

sef secție

1

II

SSD

funcții contractuale de conducere - 1

funcționar

1

M

funcții contractuale de execuție - 28

șofer

17

1

M

șofer

8

II

M

muncitor calificai

1

11

M

muncilor calificat

1

IV

M

Atelier mecanic pentru intervenții rapide

funcții publice da execuție - 0     !

set aidier

1

II

1

S

funda contractuale de conducere » 1

șofer

4

11

M

fundă contractuale de execuție = 6

muncitor calificat

1

II

M

muncitor calificat

1

IU

M

17

Direcția sport, cultura. sanatate

tune® contractuale de conducero * 1

director

1

II

S

Baze sportive

inspector de spec

3

u

s

funcții publice de execuție ~ 0

inspector

1

IA

M

funcții contractuale de execuție ™ 21

muncitor calificat

2

III

M

muncitor necalifîc

15

I

Secția insula de agrement

administrator

1

1

M

” 1

muncitor calificat

2

UI

M

funcții publice de execuție - 0

muncitor calificat

1

IV

M

funda contractuale de execuție 10

muncitor neeaiific

6

1

Sectia bazin înot

funcții publice de execuție - 0

set secție

1

II

s

funcții contractuale de conducere - 1

inspector de spec

1

«

S

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DENUNȚATE

PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

Gradai pnXMioaal

Ctaaa •ateu

Ni val atudM

Funcție contractuala

Treaptal grad profaa

Nlml

Inailj da canducm | Nr.JctS iubita               tunctfl

«te

de execuție

Nr.

funcții

da

canducara

Nr. pact

Iradd laiari

da

«racutia

Nr. pMt

funcții contractuale de execuție - 15

inspector de spec

1

ebutai

s

I

casier

2

M

inspector

1

iA

M

inspector

1

1

M

muncitor calificat

1

1

M

muncitor calificat

1

II

M

muncitor ratificat

1

III

M

.. ..

muncitor necaiific

6

1

Compartiment Invatamant, cuttura eanatate

medic

1

1

S

funcții publice de execuție = 0

luneta contractuale de execuție - 1

Compartiment finanțări locale

inspector de spec

1

1

S

funcții publice de execuție -■ 0

inspector de spec

1

II

S

funcții contractuale de execuția - 2

18

Serviciu) administrare sl inventarierea patrimoniului,

fond locativ st îndrumare asociații de propletari

funcții publice de conducere - 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execuție = 7

consilier

2

t

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 2

consilier

2

I

principal

39

s

consilier

2

l

asistent

34

s

referent

1

III

superior

23

M

inspector de specia

2

II

S

...

19

Compartiment evidenta concesionari

consilier

1

t

superior

50

s

funcții publice de execuție - 2

consilier

1

I

principal

39

s

funcții contractuale de execuție - 0

20

Compartiment evidenta contracte

consilier

2

1

superior

50

s

funcții publice de execuție - 5

consilier

1

1

principal

39

s

functu contractuale de execuție - 0

referent

2

III

superior

23

M

Nr.

FUNCȚIE D6

Funcția publica

Gradul

Clcsa

Nivel

Funcție contractuala

fraspta

Mtvst

crt

STRUCTURA

DEMNITATE PUBUCA

Nr. tune

Imit utolk

de«c«kduc«r»

1

Nr.

Md

CU

1

«Ml

de execuție

Nr. tunet»

/

proMwwl

wMt

sbidU

<te conducere

Nr. post

radd Mtet

do

•XOCUUC

Nr. P-t

arad profOs

stvdU

"■ '

■ ~

21

Unitatea municipala pentru monitorizare

consilier

1

I

superior

50

s

funcții publice de execuție = 2

consilier

1

I

principal

39

s

funcții contractuale de execuție - 0

22

Direcția administrare

luncii contractuale de conducere =

1

director

1

II

s

Serviciul administrația pletelor

funcții contractuale de conducere -

1

sef serviciu

1

II

s

funcții contractuale de execuție - 0

Compartimentul administratori

inspector de specia

1

II

s

funcții contractuale de execuție » 47

administrator

6

1

M

muncitor calificat

14

l

M

muncitor calificat

3

II

M

muncitor necalific

23

Compartiment tehnlcoorganizatortc

funcții publice de execuție = 0

Inspector de specia

2

IA

S

funcții contractuale de execute = 11

inspectai de specia

1

N

S

Subintfner

1

1

SSD

referent

1

IA

M

seoBter-dacHograf

1

1

M

Mundtar caMcal

5

li

M

23

Direcția iuricUca sl administrație locala

director exec

1

l

ao

s

funcții publice de conducere * 1

Serviciul ad-tle publica locala si registrul agricol

funcții publice de conducere 1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție - 6

consilier

2

I

superior

50

s

tonctit contractuale de execute - 0

consilier

2

i

principal

39

s

referent

2

nr

superior

23

M

1

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBUCA

Nr. tune

Funcția publica

/

Gradai probatorul

ClBM

MtarU

Ntad stadii

Functie contractuala

Treapta grad pratea

Nivel

tnțft| 4» ron<icprN | Nr, |ct$ iubite            tandU

Mia

de execuție

Nr. tunet!

4a conducere

Nr poet

Mdd talari

da

axacufle

Nr.

poet

Compartiment informare cetateni

insp de specialii

4

II

s

funcții publice de execuție = 0

inspector

1

IA

M

funcții contractuale de execuție 6

inspector

1

II

M

. ..J7n         ■ -- -

Serviciul Juridic al aplicarea legilor propiatatU

funcții publice de conducere = 1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție = 6

consilier juridic

1

I

superior

50

s

funcții contractuale de execuție - 0

consilier juridic

3

I

principal

39

s

consilier

3

I

superior

50

s

consilier

1

I

princip ai

39

s

Compartiment autoritate tutelara

consilier

1

I

superior

50

s

funcții publice de execuție - 3

consilier

1

I

principal

39

s

fimctii contractuale de execuție = o

consilier

1

I

asistent

34

s

Compartiment autorizare activitate economica st trans

port

consilier

4

l

superior

50

s

funcții publice de execuție - 5

consilier

1

I

asistent

34

ss

funcții contractuale de execuție * 0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

3

21

149

15

604

20

Aparatul permanent de analiza sl elaborare a documentelor

consilier juridic

1

1

s

Consiliului Local

inspector de specia

1

1

s

iunctB publice de execuție = 0

funcții contractuale de execuție 2

21

Apentla de dezvoltare locala

director

1

11

s

functfi publice de execuție « 0

consilier juritfic

1

II

s

funcții contractuale de execube -s 8

consilier

5

li

s

inspector de spec

1

11

s

inspector de spec

1

U

s

22

Club Sportiv Municipal Bacau-2010

director

1

II

s

funebi publice de execuție - 0

consilier sportiv

1

1

s

funcții contractuale de execuție. 5

consilier tehnic

1

IA

s

Hr

Cft

STRUCTURA

FUNCȚIE De DEMNITATE PUBLICA

Funcția d

Hr Ml] <M«mm

mm | Nr. |CU

•ala

TOTAL GENERAL ■ 709

3

21

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

692

DEMMTARI

3

NR TOTAL FUNCTX PUBLICE DIN CARE:

170

SECRETAR

1

NR TOTAL FUNCTK PUBLICE DE CONDUCERE

20

NR TOTAL FUNCTB PUBUCE DE EXECUȚIE

149

NR TOTAL POSTURI CONTRACTUALI DIN CARE:

519

NR TOTAL POSTURI CONTRACTUAL» OE CONDUCER

15

NR TOTAL POSTURI CONTRACTUALI DE EXECUȚIE

504

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA

9

APARAT PERMANENTAL CONSILIULUI LOCAL

2

CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACAU 2010

6

TOTAL UNITATE ADM TERITORIALA

709

PREȘEDINTE DEȘEUINȚĂ

ubSca

/

Gradul pralMtanl

CldM sMartz

MM

«Wd*

Funcția contractual*

Ti-rapt* «M prata

u

daexecuUa

Nc.

Nr, povt

iradd

Mldri

* «xtcutto

Mr. po-

consMer jurWfc

1

IA

s

economisi

1

iA

s

medic 1/2 norma

0.5

1

s

prep.feicWnetttef

0.5

1

s

149

17

519

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU