Hotărârea nr. 53/2013

Hotărârea nr.53 din 20.03.2013 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din "Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM 10 in municipiul Bacău si comuna Letea Veche" elaborate de catre Municipiul Bacau si SC CET SA pentru anul 2012.

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizării masurilor din „Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PMi0 in municipiul Bacau si comuna Letea Veche”, elaborate de către MUNICIPIUL BACAU si SC CET SA, pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • • Prevederile art. 22 din Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconj urător;

  • • Prevederile cap. VII punctul 7.2. din Ordinul M.M.G.A. nr. 135/2007 - privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului;

  • • Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;

  • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • • Prevederile HCJ nr. 122/28.07.2010 privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM 10 in municipiul Bacau si comuna Letea Veche;

  • • Prevederile HCL nr. 235/19.07.2010 privind aprobarea Programului de masuri privind gestionarea calitatii aerului in municipiul Bacau;

  • • Adresa nr. 2099/26.02.2013 inaintata de către Agenția pentru Protecția Mediului, inregistrata la Primăria muncipiului Bacau sub nr. 21256/26.02.2013;

  • • Adresa nr. 1103/07.03.2013 inaintata de către SC CET SA, inregistrata la Primăria muncipiului Bacau sub nr. 22210/ 11.03.2013;

  • • Referatul nr. 1863/13.03.2013 al Compartimentului Managementul Calitatii Protecția Mediului Protecția Muncii din cadrul Primăriei muncipiului Bacau;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „e”, ,,f’ și art.45(l) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba rapoartele privind stadiul realizării masurilor din „Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PMio in municipiul Bacau si comuna Letea Veche”, elaborate de către MUNICIPIUL BACAU si SC CET SA, pentru anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Servicii Publice, Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Serviciului Implementare Proiecte din cadrul Primăriei niunieipiului Bacau si Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

NR. 53

DIN 20.03.2013

N.O.P., P.L./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU-POPOVICI

ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTARAREA NR. 53 DIN 20.03.2013

Raport privind stadiul realizării masurilor prevăzute in PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU ȘI COMUNA LETEA VECHE, (aprobat prin HCJ nr. 122/ 28.07.2010), pentru anul 2012

Nr. crt.

Măsuri/ acțiuni (prevăzute in programul aprobat prin HCJ nr. 122/2010), in responsabilitatea instituției „MUNICIPIUL BACAU”

Estimare costuri/ surse de finanțare (conform programului aprobat prin HCJ nr. 122/2010)

Stadiul realizării masurilor/actiunilor

Observații

2

Amenajare spații verzi și zone agrement in municipiul Bacău

2.1

Realizare amenajari complex olimpic suprafața 21000 mp

Sursa finanțare: Investiții locale/ Costuri estimate 1.300.000 euro

Realizat

-

Realizare amenajari aferente blocurilor ANL si cartier CFR-suprafata 3500 mp

-s-au plantat 40000 fire gard viu, 2500 buc. copaci

- s-au extins zonele verzi cu aproximativ 4000 m2 (Parcul Nord si ANL Fagaras).

-

Realizare amenajare rampa de deșeuri N.

Bălcescu suprafață 154600 mp

Realizat

-

2.2

- Modernizare str. Mioriței,22 Decembrie, Iosif Cocea suprafața 23000 mp -Modernizare spații verzi Pictor Aman suprafața 12000 mp

-Modernizare spații verzi, aliniamente str.Milcov suprafața 5000 mp

- stadiul proiectului „ Creare si modernizare spatii verzi in municipiul Bacau ” —> proiectul este în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Valoarea estimata a proiectului este de 14.937.961,52 lei

sursa de finanțare: POR - Axa prioritara 1, domeniul de intervenție 1.1, PID -subdomeniul „Poli de dezvoltare urbana”; Termen estimat: 2014;

2.4

Modernizare insula agrement

-

- stadiul proiectului „Reabilitare si modernizare Insula de agrement ” —► procedura de achiziție a contractului de lucrări a fost anulată, avand in vedere erorile constatate in proiectul tehnic.

sursa de finanțare: POR - Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenție 5.2; valoare proiectului —* 52178341 lei;

Durata de implementare a proiectului - 30 luni

2.5

Reabilitarea zonelor verzi din aliniamentele stradale și extinderea acestora pe principalele artere ale municipiului

Cost 2000000 lei

Realizat 70%

-

Nr. crt.

Măsuri/ acțiuni (prevăzute in programul aprobat prin HCJ nr. 122/2010), in responsabilitatea instituției „MUNICIPIUL BACAU”

Estimare costuri/ surse de finanțare (conform programului aprobat prin HCJ nr. 122/2010)

Stadiul realizării masurilor/actiunilor

Observații

4

Construire pasaj subteran rutier, între str. Oituz și str. Ștefan Gușe

4.1

Restricționarea traficului pe tronsonul respectiv

Sursa finanțare: investiții din buget local;

Aplicație axa

2.1 - POR/ Costuri estimate: 30765172,56 lei

Stadiul proiectului „Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Guse ” realizat

4.2

Efectuarea lucrărilor definitivării pasajului de 261,57

4.2.1

Construire tronson 1. rampa Ștefan Gușe -pe 107,07 m.

4.2.2

Construire pasaj rutier subteran propriu-zis, pe 86,70 m.

4.2.3

Construire - rampa Oituz - pe 67,80 m.

6

Plan integrat de dezvoltare urbana in Municipiul Bacău

6.1.

Reabilitare Pasaj Letea, Bacău Infrastructura publica urbană, reabilitare Pasaj Letea

Sursa finanțare:

POR/

Cost estimativ: 1,2 milioane euro

stadiul proiectului „Reabilitare Pasaj Letea din municipiul Bacău ”—> s-a finalizat procedura de achiziție publica lucrări, prin care s-a desemnat excutantul lucrării

Valoarea proiectului —> 7248240,02 lei cu TVA (conform contractului de finanțare) Termen estimat: 2013

6.2

Realizare reabilitare zona Mioriței, 9 Mai, Vântului-Vadul Bistriței, Bacău

Sursa finanțare: Program Operațional Regional Cost estimativ: 2,0 milioane euro

stadiul proiectului „Reabilitare infrastructură urbană str. Mioriței - str.

9 Mai - str. Vântului - str. Vadu Bistriței ” —> s-a semnat contractul de finanțare

Valoarea proiectului —> 18890597,72 lei cu TVA

Termen estimat 2013

Nr. crt.

Măsuri/ acțiuni (prevăzute in programul aprobat prin HCJ nr. 122/2010), in responsabilitatea instituției „MUNICIPIUL BACAU”

Estimare costuri/ surse de finanțare (conform programului aprobat prin HCJ nr. 122/2010)

Stadiul realizării masurilor/actiunilor

Observații

6.3

Modernizare Calea Moinesti, inclusiv pasaj Trebeș, reabilitare structura rutieră, piste biciclete.

Infrastructura publică urbană, Pasaj Calea Moinești, modernizare Calea Moinești - 4 benzi, 2 piste biciclete

Sursa finanțare:

Program

Operațional

Regional Cost estimativ:

13,4 milioane Euro

stadiul proiectului ,,Modernizare Calea Moinesti” —> s-a semnat contractul de finanțare; s-a semnat contractul de execuție lucrări

Valoarea proiectului —► 38970476,35 lei

Termen estimat 2014

7

Reabilitare infrastructură urbană modernizarea străzilor Milcov, IL Caragiale

-îmbrăcăminte rutieră

-stazi adiacente str. IL Caragiale si Milcov -intersecție Letea

Sursa finanțare:

Program Operațional Regional /Cost estimativ:

6,5 milioane Euro

stadiul proiectului,, Reabilitare infrastructura urbana zona

I.L.Caragiale - Milcov - intersecție str. Letea ” —► s-a semnat contractul de finanțare

Valoarea proiectului —► 30115444,47 lei cu TVA (conform contractului de finanțare)

Termen estimat: 2013

PREȘEDINTțL&E ȘEDINȚĂ ABABEȚRADU

K A             --'

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUllfcACĂU NICOLAE-OVIDIU POP

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. -X

LAHOTARAREANR.53DIN 20.03.2013


Raport privind stadiul realizării masurilor prevăzute in PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU ȘI COMUNA LETEA VECHE, (aprobat prin HCJ nr. 122/ 28.07.2010), pentru anul 2012

Măsuri /Acțiuni (prevăzute in programul aprobat prin HCJ nr. 122/2010), in responsabilitatea SC CET SA Bacău

Termenul de realizare a acțiunii

Estimare costuri/ surse finanțare

Stadiu realizare măsură

Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii

Observații

1.Reducerea emisiilor provenite din procesele de ardere prin reducerea cantităților de cărbune din amestecul de combustibil la cazanul CRG(IMAl)-ponderea cărbune -gaz, până la 80%-20%, față de raportul inițial 83-17%.

Anual

Cost estimativ: 303 mii lei/ Sursa finanțare: surse proprii

Parțial realizat

Furnizorul de gaz natural a limitat debitul de gaz datorită datoriilor acumulate, societatea noastră fiind nevoită să asigure necesarul de energie termică pentru termofipare cu un consum mai mare de cărbune. In compensare, durata de funcționare a instalației pe cărbune a fost restrânsă ( s-a realizat în data de 11.11.2012 față de 01.11.2012, cum a fost programat inițial)

Ponderea cărbune—gaz la IMA 1, în anul 2012, a fost 84 % cărbune - 16% gaz

2..Utilizarea de biomasă în paralel cu scăderea cantității de cărbune 2.1 Reducerea cantității de cărbune în procesele tehnologice, în proporție de 15%, prin utilizare de biomasă

Dec. 2012

Cost estimativ: 300 mii lei/ Sursa finanțare: surse proprii

Parțial realizat

Aprovizionarea cu biomasă pentru sezonul de iarnă 2012-2013 s-a realizat în limita resurselor financiare disponibile, în condițiile în care se înregistrează încă datorii la furnizoriii de biomasă aferente sezonului de iarnă precedent.

Ponderea de biomasă în amestec cu cărbunele utilizat în anul 2012 la IMA 1 a fost 3%.

3. Umezirea zgurii și cenușii de pe depozitul de zgură și cenușă și pe timpul nefuncționării cazanului pe cărbune (pe timpul verii)

permanent

ZZxC

Surse proprii

zz

Realizat

Nu e cazul

In perioada de nefuncționare a IMA 1 a fost instalată plasă opacă pe suprafața compari. II al depozitului de zgură și cenușă, ca măsură suplimentară celei de asigurare a peliculei de apă.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI