Hotărârea nr. 52/2013

Hotărârea nr.52 din 20.03.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.3/25.01.2007 în sensul înlocuirii unui membru din "comisia municipală" pentru analiza şi selectarea cererilor în vederea acordării sprijinului financiar studenţilor beneficiari de burse de studii oferite de alte state.

privind modificarea HCL nr. 3/25.01.2007 in sensul inlocuirii unui membru din „comisia municipala” pentru analiza si selectarea cererilor in vederea acordării sprijinului financiar studenților beneficiari de burse de studii oferite de alte state

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • • Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • • Hotărârea Consiliului Local Bacau nr.3/25.01.2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenților care urmează cursuri universitare de lungă durată și absolvenților cursurilor universitare de lungă durată, beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, modificata si completata prin HCL Bacau nr.162/2012;

  • • Referatul nr. 1721/07.03.2013 al Direcției Economice;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea HCL nr. 3/25.01.2007, modificata prin HCL nr.162/26.07.2012, în sensul inlocuirii unui membru din „comisia municipala” pentru analiza si selectarea cererilor in vederea acordării sprijinului financiar studenților beneficiari de burse de studii oferite de alte state, după cum urmeaza :

- se înlocuiește dl.Dragos Luchian cu domnul Tescaru Vasile Sorinei- Viceprimarul Municipiului Bacău - in funcția de președinte al acestei comisii.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.162/26.07.2012 si HCL nr.3/25.01.2007, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt și rămân în vigoare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 52

DIN 20.03.2013

N.O.P., C.FI../R.T./Ex.l/Ds.l-A-2