Hotărârea nr. 51/2013

Hotărârea nr.51 din 27.02.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundaţia "Constantin Brâncoveanu" la organizarea acţiunii "Mama, cea mai frumoasă carte din lume" ce se va desfăşura în data de 6 martie 2013 în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația

« Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii « Mama, cea mai frumoasă carte din lume » ce se va desfășura în data de 6 martie 2013 în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Adresa nr. 529/ 26.02.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21247/ 26.02.2013, înaintată de Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” Bacău;

-Referatul nr. 1428/26.02.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația « Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii « Mama, cea mai frumoasă carte din lume » ce se va desfășură în data de 6 martie 2013 în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3.500 lei, reprezentând partea de cheltuieli ce îi revine municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului menționat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 3.500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, după aprobarea acestuia pentru anul 2013, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Instituției Prefectului - Județul Bacău și Fundației pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI