Hotărârea nr. 50/2013

Hotărârea nr.50 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.40/1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului privat şi trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafaţă de 651 m.p. situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii nr.2, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă " Sfântul Dumitru" Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii, nr. 2, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru” Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile art. 8 (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor; -Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 78040/ 14.02.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Adresa nr. 1/ 16.01.2013 înaintată de Parohia „Sfanțul Dumitru” Narcisa din Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17102/ 16.01.2013;

-Adresa nr. 65165/ 21.02.2013 înaintată de către consilierul local Ilie Bîrzu;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 26.04.1996 privind atribuirea în folosință gratuită, până la terminarea construcției lăcașului de cult, Parohiei „Sfântul Dumitru” a suprefeței de 520 mp teren, situat în str. Republicii, nr. 2 din Municipiul Bacău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 249/ 2010 privind modificarea și completarea HCL nr. 40/ 1996;

-Expunerea de motive a consilierului local Ilie Bîrzu;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat și trecerea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Republicii nr. 2, conform Planului de Situație, anexă la prezenta hotărâre, în vederea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru” Bacău.

ART.2 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției „cale de acces”, a terenului în suprafață de 651 mp, situat în Bacău, Calea Republicii, nr. 2, către Parohia „Sfântul Dumitru” din Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3 - Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996.

ART.4 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996, modificată prin HCL nr. 314/ 2007 și HCL nr. 249/ 2010, sunt și rămân în vigoare.

ART.5. - Hotărârea va fi comunicată--Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociajii'^dc^ z i, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Parohiei „Sfântu Dumitru”


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BĂCĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

românia -— JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nr. cadastral


> ----- --~--~-----“ " —................--- —

IA) PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI y                                     Scara 1:500
Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

651,00 mp

Bacau, Calea Republicii, nr 2 (fost 38), jiuLBacau______

----------—----- -----&

« Ă 1.11 *

—.............


Cartea Funciara nr.

UAT

bacau


Sistem, de proiecție STEREO ’70

Nr. Fct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(L,1+1)

X [m]

Y (m)

5

561382.327

647100.935

14.000

4

561790.070

647112.599

5.251

3

561794.863

647114.743

7.950

2

561802.667

647116.152

24.880

1

561827.219

647112.008

24,400

6

561812.588

647092.491

31.420


561800


/ /

/ *

/PREȘED|NȚ£ DE ȘEDINȚĂ^ l ABAfitellUBU ' . ■ _                             l /*\          \7’                  4 :■ / fData- 06.2012


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (Iei)

1

CC

651,00 mp

Intravilan

TOTAL

651,00 mp

Mențiuni


B. Date referitoare la construcții


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICICod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni                   f / Țy

\ //1r

total