Hotărârea nr. 5/2013

Hotărârea nr.5 din 18.01.2013 Hotărâre privind repartizarea definitivă a excedentului bugetului local pe secţiunea de dezvoltare pentru anul 2012 şi utilizarea acestui excedent pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiţii pe anul 2013.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării definitive a excedentului bugetului local pe secțiunea de dezvoltare pentru anul 2012 și utilizarea acestui excedent pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizată;

-Ordinul nr.2985/2011 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2011;

-Ordinul nr. 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2011 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2985/2011;

-Ordinul nr. 1720/2012 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2012;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b'" alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

5

Art.l. - Se aproba utilizarea definitiva a sumei de 44.578.154,36 lei din excedentul anului 2011 pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012.

Art.2, - Se aproba utilizarea sumei de 1.808.045,77 lei, reprezentând «Sume din excedentul bugetului local» al anului 2012, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2013.

Art.3. - Prezenta hotarare se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice si Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului