Hotărârea nr. 49/2013

Hotărârea nr.49 din 27.02.2013 Hotărâre privind renunţarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea achiziţionării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenţiei de vânzare înaintată de către proprietar.

HOTĂRÂRE

privind renunțarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemțiune, în vederea achiziționării imobilului situat în Bacău, str.

Vasile Alecsandri nr.6, ca urmare a intenției de vânzare înaintată de către proprietar

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

'S Prevederile art.4(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

J Prevederile art. 47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

S Adresa nr. 120/18.02.2013 înaintata de Direcția Județeană pentru Cultura Bacau;

J Adresele nr.20460/18.02.2013 si nr.21165/26.02.2013 înaintate de Marian Diana Ecaterina in nume propriu si in calitate de procurator a doamnei Kulcsar Ioana cu domiciliul in Israel - Natanya;

S Referatul nr.78051/26.02.2013 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

S Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 alin.9 și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Consiliul Local al Municipiului Bacău, renunța la exercitarea dreptului de preemțiune, în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str.Vasile Alecsandri nr.6, clasificat drept monument istoric - Cod de clasificare LMI BC-II-M-B-00759, ca urmare a intenției de vânzare a proprietarulului înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.20460/18.02.2013 si nr.21165/26.02.2013.

Art.2.- Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de

Proprietari din aparațuL_4e specialitate al Primarului, precum si proprietarului prevăzut la art. 1 din prezențdxprbibdt/^hotarare.


iEȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI