Hotărârea nr. 48/2013

Hotărârea nr.48 din 27.02.2013 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Referatul nr. 78047/ 14.02.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Adresa nr. 594/21.01.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17612/ 22.01.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

-Hotărârea nr. 5/ 25.06.2012 a Consiliului de Administrație al SC CRAB SA;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor -mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, precizate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea lor prin vânzare la licitație sau după caz, casarea lor în condițiile legii.

ART. 3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a bunurilor -mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Se mandatează SC Compania Regională de Apă Bacău SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 5 - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond

Locativ si îndrumare AsociatiLProprietari și Direcției de Servicii Publice.

.....

KA și ej

PREȘEDm’EPE^

ABWBEIRAD

Î^D/NȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HCL NR. DIN ,2013

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI CASARE


Nr. crt

Denum.

Nr. de inventar

Valoare de inventar

An PIF

Cantitate propusa la casare

0

2

3

4

5

6

1

Racord canal bl.6 str.Logofăt Tăutu

225024

654,90

1983

1

2

Balanță analitică

482865

2.447,27

1996

1

3

Distilator CYCLON ' ?

482873

h233,31

1996 -

1

4

Etuva FAN 501

482872

633,37

1996

1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI