Hotărârea nr. 47/2013

Hotărârea nr.47 din 27.02.2013 Hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condiţiile legii.

privind închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 14 alin. (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Referatul nr. 78054/ 18.02.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie nr. 50/ 07.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cunr. 16337/ 09.01.2013;

  • - Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1 - Se aprobă închirierea terenului în suprafață de 16 mp aflat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii, identificat conform Planului de Situație, Anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru organizarea licitației, în numele și pentru municipiul Bacău, inclusiv să semneze contractul de închiriere.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Spitalului de Pneumoftiziologie.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 47

DIN 27.02.2013

N.O.P., I.D./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUL,


.------------------- * ANEXA

^scromgazs LA HOTÂRAREA NR. DIN 27.02.2013VIZAT

O.C.P.I. Bacau


V


170.22


I sanitar Eminescu


170.97


rosectura

Ifî


i.12


/U.UJ


170.43


170.48


169.91


170.12


taV'^ectial "■


'' 'v<70 59


170 94


170.80


170 56


170.3


‘‘A ''

170.29


" 170 26


A

Il70.00 170 17


169.9^'^-"

T'"


70.29


•■'vTK \x


9


■ a/ '^7\>

170.07      ,•     ■


A 170.09


A '>70.46

170.71 ,..rfC Q

;V-


■^70.70

\\"7


a1

170.451y 170.27 /

a 1           '


".// /

// /

/PREȘEDINT^PP^EmN

ABABEI RAÎ>V>^CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI