Hotărârea nr. 46/2013

Hotărârea nr.46 din 27.02.2013 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafaţă de 208 mp, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

 • - Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Prevederile pct. 9 lit. “s” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/ 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1309/ 27.12.2012;

 • - Referatul nr. 78005/ 11.02.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1  (1) - Se aprobă închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău,

situat la parterul imobilului (Corpul C) din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în suprafață de 208 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, identificat conform Planului de Situație, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) - Prețul de pornire al licitației va fi de 1 leu/ mp/ lună, conform pct. 9 lit. „s” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/2013.

ART. 2 - închirierea spațiului în suprafață de 208 mp se aprobă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

ART. 3Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadru de închiriere, conform Anexelor nr. 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Membrii Comisiei de licitației și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi desemnați, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

ART. 5 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractul de închiriere.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată'Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, precum și Serviciului Administrare și Ij^d^tdf^/gătpmoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.                f * /       ’ \ * \

c

/Z /        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ I ABABEIRAIM      >

H ’ -Y                    -


o S o s 2 ®

> :

r


***

“ e r

CD >

>< c


o

>>

2AȘTEPTARE

309 J


SALA

12W MULTIFUNCȚIONALA


SALA

EVALUARE


SALA

LOGOPEDIEJ
denum. pr.:


verificat


tel proiect


jarh. C-tin Amaiei


a r r o n > r w >

>< aCENTRU DE RECUPERARE • NEUROMOT--NIEE.7

, mun. Bacau          t x

-

DO 2


amplasament ;

beneficiar: ce««Ru de recuperare HEunOMOTORie. o*nei.„nr.


titlul planser

PLAN PARTER RELEVEU


pJansa.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA nr. 2 la

HOTĂRÂREA nr. 46 din ^.0?.

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A

DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

* SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234-525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

1. PREZENTAREA TERENULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = Bacău, str.Pictor Andreescu nr.5, conform schiței anexe SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 208 mp

2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

(Spațiul ce șe închiriază este în suprafață utilă de 208 mp și șe afla situat în incința imobilului din Bacău, str.Pictor Andreescu (Corpul C).

Acest amplasament se închiriază către asociațiile și organizațiile nonprofit, neguvemamentale care desfășoară activități de recuperare și reabilitare pentru copii și tineri cu handicap și boli invalidante în vederea amenajării unui centru specific acestei activități.                                      '

Chiriașul este obligat să execute lucrări de investiții pentru îmbunătățirea stării imobilului și a spațiului înconjurător conform planului urbanistic de detaliu.

Investiția realizată trebuie să respecte P.U.Z. și P.U.D. pe bază de proiect legal avizat și aprobat, să fie în concordanță cu sistemele de calitate ISO 14001 și 9001 -mediu și de calitate.

Chiriașul va face demersurile necesare pentru a fi racordat la rețea electrică, de gaze, de apă și canal, pe cheltuiala sa.

.............                             j

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, investiția realizată va face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

OBIECTIVUL URMĂRIT =amenajare Centru de informare și consiliere pentru tineret

DURATA ÎNCHIRIERII =3 ANI

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 1 LEU/MP/lună GARANȚIA DE PARTICIPARE : 500 LEI

TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE : 100 LEI

> PREȚ CAIET DE SARCINI: 100 LEI

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr.6,............. ora 12,00.

Data limită până la care se fac înscrieri la licitație            ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

Pot participa la licitație în număr nelimitat asociațiile și organizațiile nonprofit, neguvemamentale, înființate în mod legal, care desfășoară activități de recuperare și reabilitare pentru copii și tineri cu handicap și boli invalidante, nu au debite la bugetul central sau local și nu sunt în litigiu cu Primăria/Primarul Municipiului Bacău, Municipiul Bacău sau UAT Municipiul Bacău.

înscrierea la licitație se face pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

 • -  certificat înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Bacău;

 • -  actul constitutiv sau statutul asociației;

 • -  certificat fîscal/cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău; '

 • -  certificat fiscal emis de Primăria Municipiului Bacău- Direcția Economică din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • -  dovada achitării prețului caietului de sarcini, a taxei și garanției de participare la licitație, prevăzute în anunțai publicitar (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • -  dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți.

Taxa de participare, caieul de sarcini și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției, în caz de neadjudecare.

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de președinte/administrator sau director însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui/directorului sau administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a asociației;

CAPITOLUL C MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat în imobilul din Bacău, str. Pictor Andreescu nr.5 se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor codului civil.

*          înscrierea la licitație' se face până la data de..............., orele 16,00, data la care

ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație,, precizate în caietul de sarcini.

Licitația se va desfășura în data de ................., orele 12,00, în prezența comisiei de

licitație stabilită prin dispoziție a primarului și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite conform H.C.L. nr.3/04.01.2013, adică 1 leu/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la 1 RON/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual, la începutul fiecărui an fiscal, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.'

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste ( prețul de'pornire.                                                                          .   ' /

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta întermen de'maxim 14 zile calendaristice. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.                                                ■ '   "       ' :   .....

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de.....

participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de dața și. numărul de înregistrare al cererii de ’ înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei seva ține cont de. data și numărul de înregistrare al cererii'de înscriere la licitație.

în cazul înscrierii la licitație a unei singure personae fizice/juridice se va trece la metoda de negociere directă. •

Dacă adjudecatarul licitației nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanția de participare la licitației iar amplasamentul va fi disponibilizat organizândii-se o altă licitație.

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *                    -      •                *

........: ■       •• .....•••••                                     •          ••         •                                                            • 3

Pentru ofertantul care a fost declarat câștigător al licitației, garanția de participare va fi considerată avans la plata chiriei.

Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău în termen de 2 zile calendaristice de la data licitației, respectiv a repetării acesteia.

Comisia de licitație va încheia procesul - verbal de desfășurare a licitației în care se vor menționa, persoanele participante, ofertele depuse, pașii de licitație, oferta desemnată câștigătoare sau neprezentarea nici unui ofertant, eventuale contestații, oferte respinse. Pe baza procesului - verbal de desfășurare a licitației, în cazul în care a fost stabilit un câștigător se va încheia contractul de închiriere, în maxim 30 de zile de la stabilirea câștigătorului.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU                             ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.4£ DIN

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

NR,...........ziua.......... luna........anul...........

 • I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. U.A.T. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

o ȘI

 • 2. ASOCIAȚIA ................. ........, cu sediul în Bacău, str....... având C.U.I..............

reprezentată de PREȘEDINTE-.......................... în calitate de chiriaș,

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul în suprafață de 208mp, situat în incinta imobilului din Bacău, str. P.Andreescu nr.5.

Imobilul este dat în folosință chiriașului în vederea amenajării și folosirii ca centru pentru desfășurarea unor activități de recuperare și reabilitare pentru copii și tineri cu handicap și boli invalidante

Art.2. Imobilul în care se află situat spațiul,. face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

 • III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie de la data de..........până la data de................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV.  PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la.........lei/luna pentru un tarif de ....lei/mp/luna,

stabilit în ședința de licitație din data de............

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu rata inflației, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar/trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se poate face direct la casieria proprietarului sau prin O.P. prin conturile :

- contul proprietarului RO 07 TREZ 0612300205XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău

Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități de întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.l 1. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente și ale prezentului contract.

Art.l3. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul poate dobândi clădirea cât și bunurile rezultate din investițiile făcute, cu plată, în baza unui raport de evaluare.

Art.14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 90 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.15. Proprietarul va preda chiriașului terenul, pe baza de proces - verbal de predare primire. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art.l6. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței..

Art.17. Proprietarul .nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art.l9. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract.

Art.21; Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului potrivit destinației.

Art.22. Chiriașul se obligă să amenajeze terenul, executând lucrări de. modernizare sau de mediu, pe bază de proiect legal avizat și aprobat.

Ârt.23. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.24. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.25. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente și ale prezentului contract.

Art.26. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat, în caz de neprelungire, liber de orice sarcini.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.27. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.28. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă;

ț         Art.29. In cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în

prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.30. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.31. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere, fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.32.Pacr comisoriu de grad IV, Nerespectarea; obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără a mai necesară punerea în întârziere sau altă formalitate prealabilă și fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe CB judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.                    .   .    ... ...

VIL LITIGII

Art.33. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.34. Eventualele litigii care nu pot fr rezolvate conform prevederilor art.33 se vor soluționa pe calea instanțelor-judecătorești de drept comun, potrivit legii.                        ......

VIII. NOTIFICĂRI

Art.35. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil‘îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

Art.36. In cazul -îa care ea șe va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.37. Dacă notificarea setransmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.38. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 3 9. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile cu minim 3 luni înainte;

 • d) la cererea proprietarului, cu condiția notificării prealabile cu minim 3 luni înainte;

 • e) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 90 de zile înainte;

 • f) în cazul nereșpectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina

| chiriașului;

 • g) în cazul nereșpectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste'și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • h) în cazul în care terenul va fi revendicat, în conformitate cu legile.proprietății,

proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 90 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;                                                          _

 • i) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile, prevăzute la art. 11;

 • j) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă.a proprietarului.

Art.40. La încetarea, din orice cauză, bunurile ce au făcut obiectul investiției pot fi preluate de proprietar.

Art;41. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi disponibilizat și închiriat altei persoane fizice/juridice, conform prevederilor legale, chiriașul, pierzându-O- și dreptul de a mai închiria spații aparținând proprietarului.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 42. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

a) Legea nr.215/200 T privind administrației publice locale, republicată;

 • c) Hotărârea nr. ......./2013 a Consiliului Local al. municipiului Bacău privind aprobarea închirierii;

 • d) Prevederile codului civil.

Art.43. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

4

Art.44. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.45. Procesul verbal de predare primire face parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.46. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL BACĂU prin

PRIMAR

(Ing. ROMEO STAVARACHE


CHIRIAȘ,

ASOCIAȚIA....................................

prin

PREȘEDINTE


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV EC.BOGDAN NESTIAN

S.A.I.P.F.L.I.A.P.

ȘEF SERVICIU


Ing.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC,

PREȘEDlNTjs ȘEplNȚÂ |

' y A? \ /


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI