Hotărârea nr. 45/2013

Hotărârea nr.45 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea destinatiei stabilita pentru  constructia realizata pe terenul concesionat catre DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Stefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011.

HOTĂRÂRE

privind modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr.

23, sc. C, ap. 4, conform contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - Cererea înregistrata sub nr. 16688/14.01.2013 a D-LUI NOVAC MARIUS, prin care solicita schimbarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 23, sc. C, ap. 4, conform Contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36 (9) si ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul in suprafața de 10,22 m.p. concesionat către DL. NOVAC MARIUS, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 23, SC. C, AP. 4, din LOCUINȚA in CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC.

Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 69183/25.10.2011, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 659,214 leiRON/an, indexata la nivelul anului fiscal 2013.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 69183/25.10.2011, sunt si raman in vigoare.

Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI