Hotărârea nr. 44/2013

Hotărârea nr.44 din 27.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire str. Teodor Neculuţă, municipiul Bacău".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •    Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Referatul nr. 1282/2L02.2013 al Direcției Drumuri Publice;

 • •    Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45 (2) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1 cu o valoare totală de 1 182,641 mii lei (cu TVA) din care C+M de 1 046,142 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIZONBXmWROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Sediu social SC CONSXTRUST SA: Romanța, Bacau, Str. 1.3. Sturzi, nr.78, cod 6002B9, Punct de lucra Str. Tolstot nr.14;

Tel: 0234/576 702; 0732 760 740; Fax: 0234/515 831

Nr. RC: J/04/38/1991: cod fiscal: RO94773O

Webgfta: www.rustrans-conextrmt.ro

E-mall: coneKtrustbacau@vahoo.com

Cont BRD Bacau: RO74BRDE 040SV03Î31120400

Cont FNG BANK: RO29 INGBOOOM08184396917

ANEXA Nr. 4.

LA HOTĂRÂREA NR. Z,/, DIN 27.02.2013


Nr. 3/ 2010

CONSTRUIRE STR. THEODOR NECULUTA MUNICIPIUL BACAU

O              BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

V <•. . i

PREȘEDINTE TțE ȘEDINȚĂ

ABABEICONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


FAZA: PTh+DESediu social SC CONEXTRUST SA: Romanța, Bacau, Str. 1. S. Sturza, nr.78, cod 600269, Punct da lucru Str. Tolstol nr.14;

Tel: 0234/576 702; 0732 760 740: Fax: 0234/515 831 Nr. RC: J/04/38/1991; cod fiscal: RO947730 Webslta: www.rustrans-conextnjstro E-mall: conBxtrustbacau@vahoo.com

Cont BRD Bacau: RO74BRDE 040SV03331120400

Cont IMG BANK: RO20INGB0008008184398917

LISTA DE SEMNATURIPR.NR. 3/2010 Faza: PTh+DE

DIRECTOR GENERAL         ing. Adrian Dospinescu


SEF SERVICIU PROIECTARE   ing. Mircea Cojocarii

SEF PROIECT                 ing. Mircea Cojocaru

COLECTIV ELABORARE

PROIECTANT DE SPECIALITA TE DRUMURI

S.C. MOLDO ASIST PROIECT S.R.L BACAU

intocmit: ing. Iulian Mircea verificat: ing. Sorin Gireada

STRUCTURI                    intocmit: ing. Fabian Herclu

verificat: ing. Dima Cristian


ELECTRICE


intocmit: ing. Vlad Boboc


HIDRO


intocmit: ing. Adrian Andronic


INSTALAȚII GAZE


intocmit: ing. Ioana Berheci


DEVIZE


intocmit: Cerasela Lehadus
Sediu social SC CONEXTRUST SA: Romanța, Bacau, Str. I. S. Sturea, nr,78, cod 600269, Punct de lucru Str. Tolstol nr.14;

Tel: 0234/576 702:0732 760 740: Fax: 0234/515 631

Nr. RC: J/04/38/1991; cod fiscal: RO947730

Webslte: www.njstrans*conextfust.ro

E*mail: conextrustbacau@vahoo.com

Cont BRD Bacau: RO74BRDE 040SV03331120400

Cont INC BANK : R02B INGB0008008164396917

PROIECT NR. 3/2010

FAZA: PTh.+DE

O

PIESE SCRISE

 • 1.   Foaie de capat

 • 2.   Borderou

 • 3.   Lista de semnaturi

 • 4.   Memoriu de prezentare

 • 5.    Memorii pe speciaiitati

 • 6.    Breviare de calcul

 • 7.    Grafice de urmărire a lucrărilor pe șantier

q         8. Deviz general

 • 9.   Devize pe obiecte

 • 10.   Liste cu cantitati de lucrări

 • 11. Antemasuratori

 • 12. Liste de utilaje

  S.C. CONEXTRUST S.A BACAU


Proiect 3/2010- PTh+CS+DE Construire strada Theodor Neculuta mun.Bacau

Memoriu de prezentare privind lucrarea


„ Construire strada Theodor Neculuta- mun.Bacau”

 • 1. Date generale

  • 1.1. Denumirea obiectivului:

  • 1.2. Proiectant general:

1.3.Ordonator principal de credite:

 • 1.4. Entitate achizitoare:

 • 1.5. Amplasament:


Construire strada Theodor Neculuta


S.C. Conextrust S.A.Bacau Primăria Municipiului Bacau. Primăria Municipiului Bacau Strada Theodor Neculuta -mun.Bacau
1.6'Topografia

Strada Theodor Neculuta este strada de categoria a III a cu doua fire de circulație si pleaca de la intersecția cu strada Calea Romanului (DN2- E85).

Amplasamentul pe care se va construi strada Theodor Neculuta se afla intre Calea RomanuluițE85) si minicartierul de locuințe "Small Town”.

In prezent amplasamentul pe care se va construi strada Theodor Neculuta este liber de orice sarcini si se afla in intravilanul Municipiului Bacau.

Carosabilul amplasamentului este alcătuit din pietriș cu amestec de nisip.

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • -  numeroase degradari-gropi,

 • -  cedări locale ale platformei,

 • -  prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului inconjurator.

In profil transversal strada Theodor Neculuta are următoarele caracteristici:

 • -  distanta intre garduri este de maxim 8.20 m si minim 5.80 m;

 • -  sistem rutier provizoriu din balast este colmatat si deteriorat;

 • -  pante longitudinale (cuprinse intre 0.10% - 0.50 %) si transversale necorespunzatoare.

 • -  intrările la curți sunt aproape la același nivel cu axul străzii.

 • 1.7 Clima si fenomene naturale specifice

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin temi lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie absoluta a aerului nu coboara sub - 21° C iar temperatura medie a lunii iulie urca pana la + 20° C.

 • 1.8 Geologie si seismicitate.

Capacitatea portanta a terenului natural se poate aprecia conform STAS 3300/2-85, Anexa B, tab. 16 -17 in :

Pconv. ” 220 KPa.

Adâncimea maxima de îngheț In zona municipiului Bacau este de 0.9-1.0 m C.T.N. (C.T.A.) conform STAS 6054/77.

Actuala cale de rulare a drumului este constituita dintr-un strat de balast in grosime medie de mediu 40 cm.

Categoria de importanta a construcției este MC” - normala.

In conformitate cu normativul P100/92 zona studiata se afla in zona seismica de calcul “C" avand următorii parametrii seismici:

-coeficient seismic Ks = 0.2.

■perioda de colt Tc = 1.0 s

-grad de seismicitate seismica Vili cf SR 11.100/1-93

1.9. Categoria de importanta

Categoria de importanta a construcției este “C" - construcții de importanta normala, cu funcțiuni obișnuite, a căror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura, conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții.

1.10 Situația juridica a terenului

Terenul pe care este situata strada Theodor Neculuta este domeniul public si se afla in administrarea Primăriei Bacau.

Lucrările propuse nu prevăd exproprieri de terenuri.

 • 2. Descrierea lucrărilor propuse

  • 2.1.Lucrări de drumuri

La comanda beneficiarului, Primăria Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de construire aferente străzii.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane", aprobate prin Ordinul M.T. nr, 49 din 27.01.1998.

Prin lucrările de construire aferente, strada ist pastreaza încadrarea in clasa tehnica III strada colectoare care are următoarele caracteristici:

 • -  parte carosabila 3.50 m cu doau benzi de încadrare de 0.25 m fiecare respectiv 6,00 m in funcție de distanta intre garduri

 • -  trotuare pletonale de o parte a străzii acolo unde distanta dintre limitele de proprietate permite amplasarea acestuia

Amenajarea traseului străzii Theodor Neculuta a tinut cont de stâlpii existent! din rețeaua de iluminat stradal aflat! pe ambele parti ale pârtii carosabile astfel incat aceștia sa fie încadrați in trotuarul proiectat.

 • 1. STRADA THEODOR NECULUTA

Sistemul rutier suplu propus a fost dimensionat conform normativ PD 177-2001 " Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide", la un trafic apreciat ca fiin ușor si a tinut cont de grosimea stratului din zestre

Sistemul rutier pentru strada Theodor Neculuta are o suprafața de 1870.00 mp va fi de tip suplu cu următoarea alcătuire:

 • -  strat de beton asfaltlc Ba 16 - 4 cm

 • -  strat de legătură din BAD 25 - 6 cm

* strat de fundație din balast amestec optimal - 25 cm

 • -   strat izolant din material geotextll.

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți evîtandu-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada este amenajata ca o succesiune de aliniamente racordate cu arc de cerc avand Rmln= 4,50 M Rmax = 200 m

Profilul longitudinal al străzii are decllvitati de minim 0.20 % pe o lungime de 36.34 m si maxim 1.80 % pe o lungime de 31.24 m, lungimea minima a pasului de proiectare fiind de 22.09 ml Iar cea maxima de 90.43 m.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a stratului de balast existent in grosime medie de 40 cm reprezentând grosimea sistemului rutier propus (25 cm) la care se adauga înălțimea bordurii prouse (15 cm), pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietăților si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare sl scarificare a patului drumului se va așterne sistemul rutier menționat mal sus

Trotuarele, însumând o suprafața de 600, 00 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • -  strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm;

 • -  dala din beton de ciment C12/15, turnata pe loc - 10 cm

 • -  strat pilonat de nisip - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast -10 cm

Accesele la curii însumând o suprafața totala de 48,00 mp, se vor rezolva prin coborârea trotuarelor la cota străzii pe o lungime de 3.00 m si lățime de 1.00 m reprezentând latimea trotuarului si distanta de la trotuar la intrarea in curte , in următoarea alcătuire:

 • -  strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm;

 • -  dala din beton de ciment C12/15, turnata pe loc -18 cm

 • -  strat pilonat de nisip - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast -10 cm

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția străzii Muncii cu străzile laterale întâlnite de-a lungul traseului.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 20x25 cm - C6/7.5, însumând o lungime de 670 ml.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția cu strada Theodor Neculuta si cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate.

 • 2.2. Lucrări de hidro Alimentare cu Apa

In ceea ce privește alimentarea cu apa a consumatorilor de pe str. Theodor Neculuta înainte de realizarea modernizării carosabilului se vor executa lucrările de montare a conductei de distribuție apa potabila cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD PE100<t> 90 mm, P.N. 10, in lungime de 327 m (pe toata lungimea străzii).

Se vor realiza branșamente de apa la locatarii de pe str. Theodor Neculuta cu țevi din PE-HD PE100  32 mm, P.N.6 in număr de 13.

Deasemenl, pentru crearea unui grad de exploatare ridicat, pe conducta proiectata si in mod special, la intersecții de străzi se vor prevedea vane de linie, de închidere, de ramificație si golire in cămine de vane carosabile, conform pr. Tip 1785-2, proiectate In număr de 4(patru).

Pentru crearea unui climat de siguranța pentru locatari si gospodăriile acestora, se impune montarea conform normativelor in vigoare pe conducta de distribuție proiectata, din 100 in 100 m a unor hidrant! de Incendiu subteran, D.N. 65 mm, pentru intervenții in caz de necesitate, In număr de 3(trei).

In căminele de vane in punctul de interconectare intre rețeaua de apa proiectata pe str. Theodor Neculuta cu cea existenta pe str. Calea Romanului cat si in celelalte cămine de vane proiectate in capatul străzii se vor monta vane noi Dn 100 in număr de 9.

In ceea ce privește realizarea racordării rețelei de apa proiectate pe strada Theodor Neculuta cu ce existenta in strada Calea Romanului se impune realizarea unui foraj orizontal in lungime de 15 ml intre Cvnex si CVn1 protejarea conductei realizandu-se cu tub de protecție din OL Dn 200 mm.

Canalizarea

Ca soluție de rezolvare a canalizării pentru gospodăriile de pe strada in discuție s-au propus următoarele:

executarea de rețele de canalizare din P.V.C.-KG 250 mm, in lungime de 320 m;

montare de gratare de scurgere a apelor pluviale in număr de 16 cu racordarea lor prin intermediul conductelor din PVC-KG02OO mm (in lungime de 80 m);

executare de racorduri noi cu conducte din P.V.C.-KG O 200 mm, de la căminele de vizitare stradale pana la limita de proprietate (in număr de 13). cămine de vizitare stradale cu camera de lucru din beton In număr de 11 (unsprezece).

foraj orizontal in lungime de 10 ml intre Cvex si CV1 protejarea conductei relizandu-se in tub de protecție OL Dn 324 mm.

 • 2.3. Lucrări de reamplasare capace rasuflatori gaze naturale.

In punctele de intersecție conform NTPEE -2008 , articolul 6.24, rețeaua electrica (apa, canal, telefonie) va subtraversa conductele de gaze perpendicular, sau cu excepție, sub un unghi pana la 60 gr, la o distanta de cel puțin 200 mm , iar conductele de gaze se vor proteja cu tuburi de protecție care vor depăși marginea instalațiilor cu minimum 0,50 m conf art.6.34.

Pe strada Theodor Neculuta, sub carosabil exista o rețea de distribuție gaze naturale presiune redusa, la adancimea de cca. 70-100 cm si la o distanta de 0,80-1,50 m fata de limitele de proprietăți.

Din aceasta conducta sunt alimentate, prin branșamente existente mai multe imobile.

Lucrările de construire a străzii pot afecta rețeaua de gaze naturale si branșamentele existente in zona.

Lucrările de decopertare din zona de amplasament a rasuflatorilor este necesar sa se faca numai manual pentru a nu periclita integritarea conductei existente.

Daca pe anumite porțiuni vor fi necesare lucrări de reamplasare a conductei de distribuție a gazelor naturale, acestea se vor executa in conformitate cu NTPEE 2008. In cazul in care, după decopertare, se va constata ca nu mai poate fi respectata adancimea de inghet corespunzătoare după amenajarea străzii, conducta se va repozitiona corespunzător.

In caz de necesitate, rețelele de distribuție subterane se vor reamplasa pe trasee mai puțin aglomerate cu instalații subterane, ținând seama de următoarea ordine de preferință: zone verzi;trotuare;alei pietonale;carosabil.

Astfel, pe porțiuni de aproximativ 48 ml, in care rețeaua de gaze naturale se incadreaza in carosabil, conform plasa aviz E.ON GAZ ROMANIA, aceasta se va reamplasa sub trotuar.

Soluția tehnica va fi stabilita de E.ON GAZ ROMANIA, Sucursala Bacau, In funcție de situația reala de realizare a lucrărilor de drumuri si de succesiunea operațiilor acestora.

Proiectarea si execuția instalațiilor de gaze naturale afectate de modernizarea străzii se va face conform „ Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” ( NTPEE-2008).

In conformitate cu avizul E.ON GAZ ROMANIA numărul 5492/14.12.2009, daca vor aparea lucrări de reamplasare a conductei acestea vor fi realizate pe cheltuiala beneficiarului. Aceste lucrări nu fac obiectul prezenel documentații si urmeaza afi proiectate de societăți autorizate sl agrementate de E.ON GAZ ROMANIA sucursala Bacau.

Prin prezenta documentație sunt propuse numai lucrările necesare pentru demontarea rasuflatorilor existente si reamplasarii lor, dar si completarea cu rasuflatori in punctele necesare, rasuflatorile fiind introduse in paltforma carosabila.

La traversarea canalizării subterane, conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa si branșamentele de gaze naturale presiune redusa vor fi protejate in tub de protecție corespunzător.

Pentru conductele de polietilena rasuflatorile se montează in zone construite, aglomerate cu diverse instalații subterane, pe rețele de distribuție, respectiv pe instalațiile de utilizare exterioare subterane astfel: la capetele tuburilor de protecție;

la îmbinări; la ramificații; in alte situații deosebite menționate de proiectant.

Rețeaua de canalizare se va amplasa la o distanta de minimum 1 m fata de conducta de gaze naturale presiune redusa existenta. Căminele de vizitare ale rețelelor vor fi amplasate pe cat posibil la distanta de min.1,00 m fata de conducta de gaze naturale. Sunt necesare tuburi de protecție daca distantele prevăzute in normative nu pot fi respectate.La amplasarea noilor rețele tehnico edilitare necesare si prevăzute in zona, se va tine cont ca acestea sa fie pozate la distantele normate de:

 • - 0,6 m fata de conductele de apa, cabluri de energie electrica, telecomunicații;

-1,0 m fata de conducta de canalizare;

■ 1,0 m fata de cămine de canalizare;

 • - 0,5 m fata de stâlpi;

 • - 1,5 m fata de copaci.

2.4 Electrice

Pentru construirea străzii este necesar ca stâlpii S3 si S4 sa fie deviati cu aproximativ 2 metri fata de poziția actuala deoarece in urma amenajării acesteia, stâlpii ar ramane in partea carosabila.

Pentru devierea celor doi stâlpi sunt necesare următoarele lucrări:

 • -  Demontarea conductoarelor LEA 0,4 intre stâlpii S2 si S5 ;

 • -  Demontare branșamente electrice existente;

 • -  Demontare console;

 • -  Demontare stâlpi S3 si S4;

* Amplasare stâlpi pe noua poziție ;

 • -  Refacere LEA 0,4kV in conductor TYIR intre stâlpii S2 si S5;

 • -  Refacere branșamente electrice.

Lucrările de deviere se vor realiza in baza unui Studiu de Soluție realizat de către S.C. E-ON Moldova Distribuție S.A., studiu ce se va realiza in urma comenzii ferme a beneficiarului către aceasta societate.

Iluminat stradal

Acesta se va compune dintr-o rețea realizata din corpuri de Iluminat tip SGS203 1XSON-TP250W montati pe stâlpi de beton existent! (6 stâlpi existenti din care 2 vor fi deviati) si stâlpi de beton nou propuși (4 bucăți).

Aprinderea rețelei de iluminat stradal se va face centralizat, corpurile racordându-se la linia LEA j.t de iluminat public.

Instalația de iluminat cuprinde:

 • -  Stâlpi noi din beton tip SC 10005 cu inaltlmea de 8,5m-llber buc-4;

 • -  corpuri de iluminat SGS203 1XSON-TP150W

 • -  LEAlkV, TYIR 3x25+2x16mmp.

 • -  Stâlpi existenti buc = 6;

Stâlpii vor vor fi montat! Îngropat in fundație turnata. Pe stâlp, se va prevedea o cutie cu siguranțe de 25/6A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat.

Corpul de iluminat se va fixa in vârful stâlpului pe un braț metalic.

Inaltlmea de fixare a corpului este de maxim 9,5m. fata de cota terenului pentru stâlpii propuși.

Obligatoriu fiecare stâlp va fi prevăzut cu boma de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al rețelei.

2.5 Rezistenta

Locatarii de pe strada Theodor Neculuta nu sunt In prezent beneficiarii unei rețele de canalizare sau a unei rețele de alimentare cu apa.

Pentru această investiție, este necesara montarea de cămine cu capace carosabile, de forma circulara, cu un diametru interior de 1000 mm, executare din beton armat, prefabricate conform pr. Tip 1785-2, care se aseaza pe o placa radier din beton armat monolit de 20 cm grosime de formă pătrată, evazat față de diametru tubului, din beton marca C 16/20, pozat pe un strat de beton de egalizare de marca C 6/7,5.

După montarea căminului se va face etanșarea acestuia cu radierul folosind mortare cu rășini sintetice.

La cota terenului, pe cămine se vor monta plăci din b.a. prefabricate, carosabile, cu ramele capacelor de fontă înglobate în prefabricat. Plăcile din b.a. sunt de 20 cm grosime , de beton marca C 16/20, de formă pătrată cu diametrul căminului înscris.

In conformitate cu Ordinul Ministrului Administrației Publice si Internelor nr. 602/02.12.2003 - ari 4, pct 2, litera e, se justifica avizarea fara obligația amenajării unui adapost ALA a proiectului de fata.

 • 3. Concepția generala avuta in vedere la studierea soluțiilor de rezolvare sub aspect tehnic, a tlnut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicita realizarea unei soluții definitive, sigure si durabile, care sa asigure atat desfășurarea circulației auto si pietonale în bune condiții cat si o buna colectare si evacuare a apelor pluviale. Totodată soluția avuta in vedere contribuie si la asigurarea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului.

Conform HG 925/1995 art. 6 din Legea 10/1995 privind calitatea in construcții art 13 si art. 21c documentația de fata trebuie verificata la următoarele faze de proiectare respectiv P.A.C. sl P.TH. de verificatori atestat! pentru cerința A4 -„rezistenta si stabilitatea pentru construcția de drumuri”. Aceasta sarcina revine In grija beneficiarului.

Directe^ generalv lng.Dos^>inescu Adrian


Sef Proiect Ing. MIrcea Cojocaru


S.C. CONEXTRUST S.A BACAU


Proiect 3 /2010- PTh+CS+DE+DTAC Construire strada Theodor Neculuta

- mun.Bacau

Memoriu tehnic Justificativ privind lucrarea „ Construire strada Theodor Neculuta - mun.Bacau11

1.Situația existenta

Strada Theodor Neculuta este strada de categoria a III a cu doua fire de circulație si pleaca de la intersecția cu strada Calea Romanului (DN2- E85).

Amplasamentul pe care se va construi strada Theodor Neculuta se afla intre Calea Romanului(E85) si minicartierul de locuințe “Small Town".

O          In prezent amplasamentul pe care se va construi strada Theodor Neculuta este liber de

orice sarcini si se afla In intravilanul Municipiului Bacau.

Carosabilul amplasamentului este alcătuit din pietriș cu amestec de nisip.

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • -  numeroase degradari-gropi,

 • -  cedări locale ale platformei,

 • -  prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

In profil transversal strada Theodor Neculuta are următoarele caracteristici:

 • -  distanta intre garduri este de maxim 8.20 msi minim 5.80 m;

 • -  sistem rutier provizoriu din balast este colmatat si deteriorat;

• pante longitudinale (cuprinse intre 0,10% - 0.50 %) si transversale necorespunzatoare.

 • -  intrările la curți sunt aproape la același nivel cu axul străzii.

O          2.Situatie proiectata

La comanda beneficiarului, Primăria Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatîrea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de construire aferente străzii.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor In iocalltati urbane", aprobate prin Ordinul M.T. nr. 49 din 27.01.1998.

Prin lucrările de construire aferente, strada isi pastreaza incadrarea in clasa tehnica III strada colectoare care are următoarele caracteristici:

 • -  parte carosabila 3.50 m cu doau benzi de incadrare de 0.25 m fiecare respectiv 6,00 m in funcție de distanta intre garduri

 • -  trotuare pietonale de o parte a străzii acolo unde distanta dintre limitele de proprietate permite amplasarea acestuia

Amenajarea traseului străzii Theodor Neculuta a tinut cont de stâlpii existenti din rețeaua de iluminat stradal aflat! pe ambele parii ale pârtii carosabile astfel incat aceștia sa fie încadrați in trotuarul proiectat.

 • 1. STRADA THEODOR NECULUTA

Sistemul rutier suplu propus a fost dimensionat conform normativ PD 177-2001 “ Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide", la un trafic apreciat ca fiin ușor si a tinut cont de grosimea stratului din zestre

Sistemul rutier pentru strada Theodor Neculuta are o suprafața de 1870.00 mp va fi de tip suplu cu următoarea alcătuire:

 • -  strat de beton asfaltic Ba 16-4 cm

 • -  strat de legătură din BAD 25 - 6 cm

 • -  strat de fundație din balast amestec optimal - 25 cm

 • -   strat izolant din material geotextil.

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți evitandu-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada este amenajata ca o succesiune de aliniamente racordate cu arc de cerc avand Rmin= 4,50 M Rmax = 200 m

Profilul longitudinal al străzii are declivitati de minim 0.20 % pe o lungime de 36.34 m si maxim 1.80 % pe o lungime de 31.24 m, lungimea minima a pasului de proiectare fiind de 22.09 ml iar cea maxima de 90.43 m.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a stratului de balast existent in grosime medie de 40 cm reprezentând grosimea sistemului rutier propus (25 cm) la care se adauga inaltimea bordurii prouse (15 cm), pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietăților si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare si scarificare a patului drumului se va asteme sistemul rutier menționat mai sus

Trotuarele, insumand o suprafața de 600,00 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • -  strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm;

 • -  dala din beton de ciment C12/15, turnata pe loc -10 cm

 • -  strat pilonat de nisip - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast -10 cm

Accesele la curți insumand o suprafața totala de 48,00 mp, se vor rezolva prin coborârea trotuarelor la cota străzii pe o lungime de 3.00 m si lățime de 1.00 m reprezentând latimea trotuarului si distanta de la trotuar la intrarea In curte, in următoarea alcătuire:

 • -  strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm;

 • -  dala din beton de ciment C12/15, turnata pe loc -18 cm

 • -  strat pilonat de nisip - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast -10 cm

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția străzii Muncii cu străzile laterale întâlnite de-a lungul traseului.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 20x25 cm - C6/7.5, insumand o lungime de 670 ml.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția cu strada Theodor Neculuta si cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate.

 • 3. Organizare de șantier

Toate categoriile de lucrări sunt lucrări ce se pot realiza sub circulație cu restricții de viteza si cu semnalizarea corespunzatoarea lucrărilor in vederea protejării lucrărilor, a personalului, a participantilor la trafic si a pietonilor.

Toate materialele necesare de pus in opera este necesar a fi agrementate si verificate in laboratoare specializate.

 • 4. Dispoziții finale

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții beneficiarului ii revin următoarele obligații:

-obținerea acordurilor si avizelor legale precum si autorizația de construcție

-asigurarea verificării proiectului prin verificator de proiecte atestat

-asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de diriginte de specialitate, atestat pentru categoria de importanta „C” a construcției

-acționarea in vederea soluționării neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor precum si a eventualelor deficiente ale proiectului

-asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție

-intocmirea cârtii tehnice a construcției, pastrarea si completarea la zi a acesteia si in cazul înstrăinării construcției, predarea cârtii tehnice noului proprietar

-sesizarea in termen de 24 ore a Inspecției de Stat in Construcții in cazul unor accidente tehnice la construcția in exploatare

Pe baza prevederilor aceleiași legi, proiectantului ii revin următoarele obligații:

-prezentarea proiectului elaborat in fata verificatorului de proiecte atestat, stabilit de către beneficiar, precum si soluționarea neconformitatilor si a neconcordantelor semnalate

-participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de execuție determinante, stabilite prin programul de urmărire a lucrărilor pe șantier, anexat la proiect

-conform H.G. 273/14.06.1994, art.9, proiectantul va prezenta comisiei de recepție, la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, raportul de autor.

In ceea ce privește executantul in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, acestuia ii revin următoare le obligații:

-sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea soluționării

-începerea execuției lucrărilor numai după ce construcția a fost autorizata si proiectul verificat de către verificatorul de proiect atestat

-asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate

-utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor martor

-respectarea prevederilor din proiect pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor

-sesizarea in termen de 24 ore a Inspecției de Stat in Construcții in cazul unor accidente tehnice la construcția in exploatare

-remedierea pe propria cheltuiala a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita conform legii

Verificat, ing.Gireada Sorin

întocmit ing. Iulian MirceaSTABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI

Conform Ordinului M.L.P.A.T. nr 31 /N din 2 octombrie 1995

DENUMIRE LUCRARE :    Construire Theodor Neculuta

BENEFICIAR:             Primăria Municipiului Bacau

ADRESA CONSTRUCȚIEI: Strada Theodor Neculuta, Municipiul Baca SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCȚIEI: Sistem rutier nou, trotuare pietonale noi, borduri prefabricate noi, semnalizare rutiera, canalizare pluviala, guri de scurgere noi.

Categoria de importanta "C”.

Determinarea punctajului acordat:

Nr crt

Factorul determinat

Criteriile asociate

K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

P(iii)

1

1

3

4

1

1

2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

13

Motivația detaliilor in anexele 2,3 la prezenta fisa

întocmit


Ing Iulian Mircea cm aVs.6

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR

Nr. Crt.

Factori determinanti

Criterii asociate

1.

Importanta vitala

i.oameni implicați direct in cazul unor disfunctii ale construcției.

îi. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta social-economica si culturala

i .marimea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/sau valoare a bunurilor adăpostite de construcției.

îi. ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

iii. natura si importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica

 • i. măsură in care realizarea si exploatarea construcției intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit.

 • ii. gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

 • iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

 • i. durata de utilizare preconizata.

 • ii. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • i. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren si de mediu.

 • ii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu evoluează defavorabil in timp

 • iii. măsură în care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de munca si de materiale

 • i. ponderea volumului de munca si de materiale înglobate.

 • ii. volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

 • iii. activitati deosebite in exploatarea constuctiei impuse de funcțiunile acesteia.

Tabel 2

Nivelul apreciat al influientei criteriului

Punctajul p (i)

-Inexistent

0

-Redus

1

-Mediu

2

-Apreciabil

4

-Ridicat

6

Tabel 3

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Excepționala (A)

>30

-Deosebita (B)

18... 29

-Normala(C)

6...17

-Redusa (D)

<5

Proiectant generakS.C.” CONEXTRUST” S.A. KJAU                          Q        AVIZAT,

Proiectant de speciaHtetezS.C.” MOLDO ASIST PROIECT” S.R.L BACAU            w       I.T.C. Nord Est

S.C.C.L.C. nr.5 Bacau

Șef serviciu : ing. Vali Enache

OBIECTIV: “Construire strada Theodor Neculuta, Municipiul Bacau”

Beneficiar: Municipiul Bacau

Faza : Pth. + CS + DE+DTAC

Proiect nr. 3/2010

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DE EXECUȚIE DETERMINANTE CONFORM ART. 22, UT. e,LEGEA 10/1995

- drumuri -

In conformitate cu articolul menționat mai sus, proiectantul stabilește următoarele faze determinante ale execuției, la care este necesar sa fie convocat prin grija constructorului cu minim 5 zile înainte, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor (art 23, frt d din Legea 10/1995):

FAZA DE EXECUȚIE

DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

CONSTRUCTOR

INVESTITOR

PROIECTANT

I.S.C.

Predare amplasament

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție, cote si grosimi strat de fundație din balast

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție, cote si grosimi strat de baza dinBAD 25

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție, cote si grosimi strat de uzura din BAI 6

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție trotuare

Proces-verbal

X

X

X

*P.V. ESTE INSOTIT DE:    - PROCESE VERBALE DE LUCRĂRI ASCUNSE

CONSTRUCTOR:


INVESTITOR:


Primăria Municipiului Bacau

NOTA:

I.Din documentul încheiat trebuie sa rezulte ca sunt asigurate condiții corespunzătoare care sa permită execuția lu

2 Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut in coloana 2.

 • 3. Executantul va anunța in scris ceilalți factori interesat! pentru participare, cu minimum 10 zile înaintea datei la care u

 • 4. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa ia cartea construcției

 • 5. Aite controale pe șantier se vor face la solidarea beneficiarului, executantului si S.C.C.L.C. nr.5 Bacau


S.C. CONEXTRUST S.A.

BACAU

Pr. nr. 3/2010 Pth+DE+CS+DTAC Construire strada Th Neculuta, Mun. Bacau

BREVIAR DE CALCUL

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER NERIGID CONFORM NORMATIV PD177 - 2001

 • 1. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului.

Pamantul de fundare se incadreaza conform tabelului 1. in tipul P4 - Praf nisipos argilos

Tipul climatic pentru orașul Bacau este I (fig. 1. pag. 48).

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este 70 MPa, conform tab. 2 (pag. 49), Iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,35, conform tab. 3 (pag. 49).

Seismic amplasamentul se inscrie in zona MC” cu ks=O,2 si Tc=1,0 corespunzător gradului VIII seismic conform P100/92.

2.Stabllirea traficului de calcul.

Traficul de calcul exprimat in milioane de osii standard de 115 KN s-a calculat funcție de intensitatea medie zilnica a traficului a traficului exprimata in osii standard cu sarcina de 115 Kn in mijlocul perioadei de perspectiva, ca fiind un trafic de tip ușor de 8 o.s.

> .

Traficul de calcul va rezulta :

Nc = 365 x 10-6 x pp x crt x nos, in care:

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an ;

pp - perioada de perspectiva, in ani (minim 10 ani); pp = 15 ani;

crt - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație: pentru drumuri cu doua si trei benzi de circulație, crt = 0.50.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc = 365 x lO^x pp x x n08, in care:

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an ;

pp - perioada de perspectiva, in ani; pp» 15 ani;

Crt - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație: pentru drumuri cu doua si trei benzi de circulație, Crt= 0.50.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc= 365 x IO-6x 15 x 0.50 x 27 « 0,07 m.o.s.

Se analizeaza următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumire strat

H Cm

E MPa

Beton asfaltic Ba 16

4

3600

0.35

BAD 25

6

3000

0.35

Balast amestec optimal

25

172

0.27

Pamant de fundare

00

70

0.35


Rezultatele obținute sunt date in tabelul următor:

sr microdef.

432

ez microdef.

1560

Nadm m.o.s.

0.10

RDO

0.211

ez adm

1263


Nadm = 24,5 x 10Bx er “3-97= 24,5 x 10*x 432 '3)97 - 0.084 ez adm - 600 x Ne020 = 600 x 0.07 '°-20 - 1263

3. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier: Nadm= 0.084

RDO=NoNadm < RDO adm 0.476 < 0, 9

ez = 1223 microdef < ez adm " 1263 microdef

Verificarea la inghet - dezgheț

conform STAS 1709/1 - 90, STAS 1709/2 - 90

Zer = Z+AZ

Z 8 adandmea de inghet a pământului de fundare

AZ = Hsr-He

Hsr = grosimea sistemului rutier

He = grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier Stabilirea adâncimii de inghet Z a pământului de fundare,

 • -  tip climateric 1

 • -  condiții meterorologice defavorabile 2b

 • -  tipul pământului P4 pamant sensibil la inghet - dezgheț conf. STAS 1709/2

Indicele mediu de inghet din cele mai aspre cinci ierni l5/30med pentru sistemul rutier nerigid este 625° C X zile => Z = 102 cm

Determinarea grosimii echivalente a sistemului rutier He,

He = X hi x Cti

h - grosimea sistemului rutier

Cti = coeficientul de echivalare a capacitatii de transmitere a căldurii

n = numărul de straturi

Număr de straturi

H

cu

1

4

0.50

2

6

0.60

3

25

0.70

He = 23,10 cm

AZ = Hsr-He = 11,90 cm

Zer = 102,0+11,90 =113,90 cm

Verificarea la îngheț dezgheț a structurii rutiere K £ Kadm = 0,45 (cf STAS 1709/2)

K= — =0.20<0,45

Zer


Pentru prevenirea degradărilor din inghet-dezghet in conformitate cu prevederile In vigoare STAS 1709/2, cap 4.5.3 s-a prevăzut un strat anticontaminant si izolant din material geotextil conf. STAS 6400

întocmit: ing. Mlrcea Iulian


Verificat: Ing. SoriiiGireșdaDRUM: strada Theodor Necuiuta

Sector omogen: omogen]

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa Raza cercului       17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa* Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm Stratul 3: Modulul 172. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm Stratul 4: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE:

R Z sigma r epsilon r epsilon z cm cm MPa microdef microdef


,0

-10.00

.186E+01

.0

10.00

.109E-01

,0

-10.00

.186E+01

,0

10.00

.109E-01

,0

-25.00

.922E-01

,0

35.00

.244E-02


.432E+03 -.122.3E+03 .432E+03 -.146E+04

.432E+03 -.122.3E+03

.432E+03 -.146E+04 .560E+03 -.914E+03 .560E+03 -.156E+04


Proiectant specialitate S.C MOLDO ASIST PROIECT SRL BACAU - PR 4/2010


SC CONEXTRUST SA


Proiect Nr. 3/2010 Faza PT+CS+DL CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA

MEMORIU JUSTIFICATIV

REȚELE DE APA SI CANALIZARECAP.1. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea obiectivului:

„Construire strada Theodor Neculuta"

 • 1.2. Amplasament:

Str. Theodor Neculuta, loc. Bacau, județul Bacau

 • 1.3. Faza lucrării:

Proiect tehnic

 • 1.4. Beneficiar:

Municipiul Bacau

 • 1.5. Proiectant general: SC CONEXTRUST SA Bacau

Urmare acțiunii întreprinsă de organele locale, privind ridicarea nivelului de trai si siguranța a locuitorilor din cartierele mărginașe ale municipiului Bacau, care după anul 1990 au cunoscut o dezvoltare urbanistica apreciabila s-a proiectat investiția de față. Investiția constă în înlocuirea alimentarii cu apa si canalizare, inclusiv branșamente pe strada Theodor Neculuta - Municipiul Bacău, lucru, care presupune rezolvarea utilităților apa-canal in concordanta cu normativele si normele sanitare in vigoare, inaintea turnării covorului carosabil si necarosabil(trotuare).

CAP .2 SITUAȚIA EXISTENTA

Locatarii de pe strada Theodor Neculuta nu sunt in prezent beneficiarii unei rețele de canalizare sau a unei rețele de alimentare cu apa.

CAP.3 SITUAȚIA PROPUSA

Avandu-se in vedere situația existenta și poziția organelor locale pentru utilitățile apă-canal s-au propus:

Alimentare cu Apa

In ceea ce privește alimentarea cu apa a consumatorilor de pe str. Theodor Neculuta înainte de realizarea modernizării carosabilului se vor executa lucrările de montare a conductei de distribuție apa potabila cu o conducta din polietilena de înalta densitate PE-HD PE100$ 90 mm, P.N. 10, in lungime de 327 m (pe toata lungimea străzii).

Se vor realiza branșamente de apa la locatarii de pe str. Theodor Neculuta cu țevi din PE-HD PE100 $ 32 mm, P.N.6 in număr de 13.

Deasemeni, pentru crearea unui grad de exploatare ridicat, pe conducta proiectata si in mod special, la intersecții de străzi se vor prevedea vane de linie, de închidere, de ramificație si golire in cămine de vane carosabile, conform pr. Tip 1785-2, proiectate in număr de 4(patru).

Pentru crearea unui climat de siguranța pentru locatari si gospodăriile acestora, se impune montarea conform normativelor in vigoare pe conducta de distribuție proiectata, din 100 in 100 m a unor hidrant! de incendiu subteran, D.N. 65 mm, pentru intervenții in caz de necesitate, in număr de 3(trei).

In căminele de vane în punctul de interconectare intre rețeaua de apa proiectata pe str. Theodor Neculuta cu cea existenta pe str. Calea Romanului cat si in celelalte cămine de vane proiectate in căpătui străzii se vor monta vane noi Dn 100 in număr de 9.                                                    .

In ceea ce privește realizarea racordării rețelei de apa proiectate pe strada Theodor Neculuta cu ce existenta in strada Calea Romanului se impune realizarea unui foraj orizontal In lungime de 15 ml intre Cvnex si CVn1 protejarea conductei realizandu-se cu tub de protecție din OL Dn 200 mm.

Canalizarea

Ca soluție de rezolvare a canalizării pentru gospodăriile de pe strada in discuție s-au propus următoarele:

executarea de rețele de canalizare din P.V.C.-KG 250 mm, in lungime de 320 m; montare de gratare de scurgere a apelor pluviale in număr de 16 cu racordarea lor prin intermediul conductetordin PVC-KG02OO mm (in lungime de 80 m);

executare de racorduri noi cu conducte din P.V.C.-KG <t> 200 mm, de la căminele de vizitare stradale pana la limita de proprietate (in număr de 13).

cămine de vizitare stradale cu camera de lucru din beton in număr de 11 (unsprezece), foraj orizontal in lungime de 10 ml intre Cvex si CV1 protejarea conductei relizandu-se in tub de protecție OL Dn 324 mm.

CAP. 4 MASURI DE PROTECȚIE A MUNCII

O

în toate operațiile de execuție a rețelelor de canalizare se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: „ Legea 90/1996"- a protecției muncii și„ Normele metodologice de aplicare", „Normele generale de protecția muncii” elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății - 1966, „ Normele specifice de securitate a muncii'* precizate în anexa II. precum și Ordinul nr.9/N/15.03.1993 al MLPAT - " Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții".

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

 • •  Luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitatea muncii;

 • •   Realizarea instructajelor de protecția muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice semnate individual;

 • •   Controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;

 • •  Verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

 • •  Pe toată durata execuției, în lungul conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește funcție de tipul și diametrul conductei și condițiile locale;

 • •  în interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor stăine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul conductei.

Instructajul de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

 • •  Semnalizarea și supravegherea lucrărilor;

 • •   Execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei;

 • •  Manevararea materialelor grele manual sau cu utilaje de protecție și de lucru;

 • •  Lucrări în spații închise: cămine.

CAP. 5 MASURI DE P.S.I.

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv în timpul operațiilor de revizie preventivă, reparații și remedieri ale avariilor.

Răspunderea pentru prevenirea și stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum și șantierul care asigură execuția conductelor.

$

înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolate,) se face instructajul personalului care realizaează aceste operații, având în vedere prevederile normativului C300, Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe Inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolații.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a șantierului a carburanților necesari funcționăriiutilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibili necesari.

Pentru lucrările de execuție în spații închise ( cămine) , se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în funcție de natura lucrărilor și condițiilor locale .Conducătorul formației de lucru asigura instruirea personalului și urmărește permanent respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Tuburile și piesele speciale din poliesteri armați cu fibră de sticlă se aprovizionează pe șantier numai în momentul punerii acestora în operă.


CAP. 6 MĂSURI ECOLOGICE


Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de canalizare sunt:

 • -   tuburi din polietilenă înaltă desitate sau PVC

 • -   piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate sau PVC

 • -   cămine din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru canalizare din PE-HD si PVC-KG nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Materialele folosite la realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile H.G, nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe:

 • a)  Suprafața afectată de săpătură

Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea de 0,6m - 0,9m. Săpătura se va realiza pe tronsoane de 300 până la 500m.


 • b)  Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realiza rea săpături.

Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșeii, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c)  Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii.

Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării se va stabili suprafața necesară acestora.

 • d)  Suprafața afectată de punctele de lucru

Această suprafață este ocupată de bărăci, materiale pentru sprijiniri de mal.etcxare reprezintă organizarea de șatier. Tuburile necesare executării rețelelor de apă și canalizare vor fi stocate în depozitele executantului și vor fi transportate în șantier în funcție de cantitățile corespunzătoare tronsonului săpat.

După realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi adusela forma inițială, pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului.

CAP. 7. LEGI, NORMATIVE, NORME, PRESCRIPȚII, INSTRUCȚIUNI CARE STAU LA BAZA EXECUȚIEI, EXPLOATĂRII, ÎNTREȚINERII Șl REPARAȚIILOR LUCRĂRILOR DE CANALIZARE

STAS 9342-82

STAS 1481-82


Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile. Canalizări - Rețele exterioare


Canalizări - Cămine de vizitare.

Canalizări - Guri de scurgere cu sifon și depozit Capac cu ramă din fontă.

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpături.

Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable.

Adâncimi de îngheț.

Subtraversări de căi ferate și drumuri de conducte.

Țeavă construcții fără sudură.

Țeava din oțel pentru conducte sudată elicoidal.

Fitinguri pentru sudare din oțel.

Flanșa din oțel forjat sau laminat

Țevi din polietilena de inalta densitate.Dimensiuni.

Țevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui

Țevi din policlorură de vinii neplastifîcată.

Fitinguri din policlorură de vinii.

Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a rețelelorSTAS 2448-82

STAS 6701-82

STAS 2308-80

STAS 8591/1-75

STAS 9824/5-85

STAS 6054-77

STAS 9312-87

STAS 40412-71

STAS 6898-/1/2-77

STAS 8805-90

STAS 8011..15/84

STAS 10617/2

SR ISO

STAS 6675-76

STAS 7872-73

I22-99

de alimentare cu apa si canalizare ale localităților.

GP - 043             Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si

canalizare utilizând conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.

C 16 - 84


C56-85 I

Legea nr. 8-77


P118


-NP-084 - 03


- NP-107-04


-NP- 032 -1999


-NP-088-03


-NP-089-03


Legea nr.10/95


Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente. Privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor.

Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții 1993 cap. 33 ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

Norme departamentale de prevenirea și stingerea a incendiilor.

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice; Nprmatlv pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești;

Nprmativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - treapta mecanică;

Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești Partea I - treapta biologică;

Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești Partea III; stații de epurare de capacitate mică (5 < Q £ 50 l/s) și foarte mică (Q s 5 l/s).

Legea calitatii in construcții


întocmit,

Ing.Andronje AdrianSC CONEXTRUSTSA


Proiect Nr. 3/2010 Faza PT+CS+DL CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA

BREVIAR DE CALCUL
 • 1.  Generalități

La baza breviarului de calcul pentru sistemul de alimentare cu apa au stat următoarele normative si SȚAS*uri: S.R. 1343-1/1995, STAS 1478-90, Normativ 122/1999, Normativ I9-94, Normativ P66/2001 si a Ordinului MLPAT 29/N/1993.

Date de proiectare:

 • ♦ Numărul de gospodarii = 13

 • ♦ Numărul de locuitori = 52

 • 2.  Necesarul de ana

Necesarul de apa se determina cu relația:

N = Ng + Np + Ns + Nim + Ninc (mc/zi) unde:

Ng - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești (fiziologice, igiena individuala si prepararea hranei);

Np - necesarul de apă pentru nevoi publice;

Ninc * necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu.

Date:

Numărul de locuitori existenți:

Ui = 56 locuitori

Dezvoltare până în anul 2025 cu o creștere a numărului de locuitori cu 2% pe an:

52+ 52x2/100x15 = 68 loc.

Conform STAS 1343/1-1995 șl 1478-90, necesarul de apa este:

1 n

N =---I Ui x qi (mc/zi)                 unde,

1000 i=1

Ui - numărul de utilizatori pe categorii de folosința

qi= debitul specific,

qi= Mg + Qp. unde: - qg = debit specific nevoi gospodărești = 210 l/om zi;

- qP1 = debit specific nevoi public = 85 l/om zi.

Necesarul de apa pentru etapa de dezvoltare:

1

N s--x( 68 x 210 + 68 x 85) = 20,06 mc/zi

1000

 • 3. Cerința de apa

Cerința de apă pentru etapa de perspectiva:

 • a) Debitul zilnic mediu

KsxKp

Q 8 zi mea. =---xN =0,28 [l/s] =24,19 [mc/zi]

86400

Q s orar.max. = Kox Q s zi max. = 2,8 x 31,44x1/24 = 3,66 [mc/zi] = 0,15 mc/h unde,

Ks • coeficient supraunitar ce tine seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare, k = 1,1; Kp - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în conductele de aducțiune șl distibuție, st considera de maxim 10%; se adopta Kp = 1,10.

Kzl - coeficient de neunlfbrmitate a debitului zilnic, Kzi = 1,3, conf. Tabel 1, STAS 1343/1-91

Ko - coeficient de neuniformitate a debitului orar funcție de numărul total de locuitori ai centrului populat, Ko= 2,8, eoni Tabel 2/STAS 1343/1-91.

Se adopta o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD D = 90 mm, pe care se vor monta hidrantii subterani de incendiu D.N. 65 mm respectiv PE-HD D = 90 mm din 100 in 100 de metri.

 • 4. Debitele de restituite pentru etapa de dezvoltare (etapa 20251


Qnzimed. = 1 x 24,19 mc/zl = 24,19 mc/zl

Qnzimax." 1 x 31,44 = 31,44 mc/zi

Qirorannax.= 1 X 0,15 ~ 0,15 mc/h,

 • 5. Debitele de ape uzate pluviale sint:

 • - ape provenite de la guri de scurgere amplasate in carosabil

Debitul de calcul al acestor ape este:

 • - ape pluviale          Qpl = mxSx0x i,               m = 0,80

Stabilirea suprafețelor si a coeficienților de scurgere aferentl:

 • -   Suprafețe construite Sc = 1900 mp 0 = 0,90

Clasa de importanta Stabilita Cf. STAS 4273 a folosinței de apa ce se canalizeaza este IV - Construcții de importanta redusa.


Durata ploii de calcul

T = Tcs + L/Va = 5 + 50/60 = 5,8 minute

Intensitatea ploii de calcul STAS 9470, pentru f = 2/1

I = 180 l/sxha

Qpl = mxSx0x I = 0,80x[0,1900 x 0,90]x180 = 24,62 l/s

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale ce se evacueaza către sistemul de canalizare unitar existent se executa din tuburi PVC-KG pentru canalizări exterioare.

1-0,005

Dn =200 mm

ÎNTOCMIT,

Ing.AndronlczAdrian


Vizat,

D.J.C.C. BACAU


PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

Investiția: Construire str. Theodor Neculuta

Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău

Executant:

în conformitate cu Legea 10/1995 și, Normativul C56/2005 și normativele tehnice în vigoare sestabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității la

fazele determinante.

Nr. crt.

Lucrări ce se controlează verifică sau recepționează calitativ

Document scris care se încheie PVA;PV;PVR

Cine întocmește

Și semnează

Nr.și data actului încheiat

Obs.

1

2

3

4

5

6

1.

HIDRO

Trasarea conductelor de apă Trasarea conductelor de canalizare Trasarea conductelor la Intersecții

PVLA

B+E+P

Verificarea traseelor

PVLA

B+E

Verificarea îmbinărilor

PVLA

B+E

Probe hidraulice

PV

(fază determinantă)

B+E+P+ insp.în construcții

Probe cu apă obliga toril

Recepție terminare lucrări La rezistenta si etanseetate: -Rețea apa -Canalizare proba etanșeitate

PVR

(fază determinantă)

B+E+P+I

- Recepția finală

PVR

(fază determinantă)

2.

REZISTENTĂ

- Verificare natură teren amplasamente.

PV + FD

B+E+P+l


PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse PV - Proces verbal

PVR - Proces verbal de recepție a calității FD - Fază determinantă

I - Inspectoratul de stat in construcții


B- Beneficiar P- Proiectant E- ExecutantBeneficiar,

Primăria Municipiului Bacău


Diriginte de șantier din partea Primăria Municipiului Bacău


Executant,


Responsabil tehnic cu execuția


SC CONEXTRUST SA BACAU


Proiect Nr. 3/2010 Faza PTh+CS+DE+DL CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA

MEMORIU TEHNIC Rezistenta

 • 1. Motivul întocmirii documentației

La cererea beneficiarului, Municipiul Bacau, In baza Legii 10/1995, s-a intocmlt prezenta documentația In faza P.Th.+CS in scopul înlocuirii alimentarii cu apa si canalizare, inclusiv branșamente pe strada Theodor Neculuta - Municipiul Bacău, lucru care presupune rezolvarea utilităților apa-canal In concordanta cu normativele si normele sanitare in vigoare, înaintea turnării covorului carosabil si necarosabil(trotuare).


 • 2. Situația existenta si propuneri

Locatarii de pe strada Theodor Neculuta nu sunt in prezent beneficiarii unei rețele de canalizare sau a unei rețele de alimentare cu apa.

Pentru această investiție, este necesara montarea de cămine cu capace carosabile, de forma circulara, cu un diametru interior de 1000 mm, executare din beton armat, prefabricate conform pr. Tip 1785-2, care se aseaza pe o placa radier din beton armat monolit de 20 cm grosime de formă pătrată, evazat fată de diametru tubului, din beton marca C 16/20, pozat pe un strat de beton de egalizare de marca C 6/7,5.

După montarea căminului se va face etanșarea acestuia cu radierul folosind mortare cu rășini sintetice.

La cota terenului, pe cămine se vor monta plăci din b.a. prefabricate, carosabile, cu ramele capacelor de fontă înglobate în prefabricat Plăcile din b.a. sunt de 20 cm grosime, de beton marca C 16/20, de formă pătrată cu diametrul căminului înscris.

 • 3. Date despre terenul de fundare


Conform studiului geotehnic, intocmit de SC CONEXTRUST SA Bacau, terenul se incadreaza In categoria de terenuri cu risc geotehnic redus.

Presiunea convenționala Ea sarcini fundamentale este de 250 kPa conform STAS 3300/2-1985.

Panza freatica este cantonata la H=-5.50 m CTN.

Adâncimea de inghet In zona amplasamentului conform STAS 6056/1984 este de -0,90 m CTN.

Seismic, amplasamentul se află în zona de calcul cu ag = 0,28 și Tc = 0,7 sec. conform normativ P 100/2006.

 • 4. Clasa și categoria de importanță

în conformitate cu legea 10/1995 și H.G. 766/97 construcțiile de alimentare cu apă se încadrează în categoria de Importanță C, construcții de importanță normală $i trebuie respectate elementele de asigurare a calității sub aspectul cerințelor față de funcțiile sistemului. Conform STAS 4273/83 lucrările de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in clasa IV de importanta.

 • 5. Obligații ale beneficiarului.

 • a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare sl execuție pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetărilor efectuate;

 • b) obținerea acordurilor si a avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizației de construire;

 • c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestat! pentru cerințele A1 (rezistenta si stabilitate la solicitări seismice pentru construcții edilitare si de gospodărie comunala cu structura din beton armat)

 • d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin dlriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

 • e) acționarea in vederea soluționării neconformltatilor, a defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;

 • f) întocmirea cârtii tehnice a construcției si predarea acesteia către proprietar;

 • g) expertizarea construcțiilor de către expert! tehnici atestati, in situațiile in care la aceste construcții se executa lucrări de natura celor prevăzute la ari 18 alin. 2 din Legea 10/1995 privind calitatea In construcții.

 • 6. Obligații si răspunderi ale proiectantului

 • a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;

 • b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

 • c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestati, stabiliți de către investitor, precum si soluționarea neconformltatilor si neconcordantelor semnalate;

 • d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, Întreținerea si reparațiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutillzarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

 • e) stabilirea prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;


 • f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după insuslrea acestora de către specialist! verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

 • g) participarea la întocmirea cârtii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate.

 • 7. Obligații sl răspunderi ale executantilor

 • a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

 • b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialist! atestati;

 • c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestati;


 • d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse In faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) soluționarea neconformitatllor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute In proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de prolectantl cu acordul Investitorului;

 • g) respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • h) sesizarea, in termen de 24 ore, a Inspecției de stat In construcții, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

 • i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cârtii tehnice a construcției;

 • j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita potrivit legii;

 • l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor;

 • m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de producție factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatll adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

 • n) executantul are obligația de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

în cazul în care un executant apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.

Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității executantului.

în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 • a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

 • b) prevenirea riscurilor profesionale;

 • c) informarea și instruirea lucrătorilor;

 • d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Executantul(angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. Executantul(angajatorul) are obligația să implementeze măsurile prevăzute la alin, de mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • a) evitarea riscurilor;

 • b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

 • c) combaterea riscurilor la sursă;

 • d) adaptarea muncii Ea om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

 • e) adaptarea la progresul tehnic;  • f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

  • g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale șl influența factorilor din mediul de muncă;

  • h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală;

  • i) fumizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

  Fără a aduce atingere altor prevederi legii privind protecția si sanatatea muncii, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, executantul(angajatorul) are obligația:

  • a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

  • b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile Ierarhice;


 • c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • d) să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

 • e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protecția si sanatatea muncii(Legea 319/2006), atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unităy, executantii (angajatorii) acestora au următoarele obligații:

 • a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;

 • b) să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

 • c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

 • d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători.

Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunța cu cel puțin 10 zile inainte de începerea execuției, Inspecția in Construcții a Județului Bacau.


 • 8. Normative în vigoare.

La întocmirea proiectului s-au avut in vedere,următoarele norme si prescripții

in vigoare:


1. - P100 -2006 « Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor


de locuințe, social - culturale, agrozootehnice si industriale »

 • 2. - NP112- 04 “ Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;

 • 3. - STAS 10107/0-90 “Calculul sl alcătuirea elementelor structurale din beton.beton armat sl beton precomprimat”;

 • 4. - STAS 10101/2A1 - 87 “încărcări tehnologice din exploatare pentru construcții clvlle.industriale si agrozootehnice”;

 • 5. - NP - 040 - 02 “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidrolzolatlilor la clădiri*;

 • 6. - P118-99 “Norme tehnice de proiectare si realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului”;

 • 7. - NE 012 - 99 - “ Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat*

 • 8. - NE 035 - 06 - “Normativ pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apel”

 • 9. - Legea 10/1995 privind calitatea in construcții.

 • 10. - Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.


întocmit

Ing. Fabian Herciu

Verificat, ing. Dima CristianVIZAT

 • D.J.C.C. Bacau

DIRECTOR

PROGRAM DE CONTROL LA FAZE
DETERMENANTE-Conf-Legii 10/1995

Obiectul: “Construire strada Theodor Neculuta, mun.Bacau"

(Proiect nr. 3/2010)

Amplasament: Strada Theodor Neculuta, municipiul Bacau. Beneficiar: Primăria municipiului Bacau.

Proiectant general î S.C. »CONEXTRUST » S.A, Proiectant rezistenta: ing. Herciu Fabian.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 si normativele tehnice in vigoare,se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Nc crt.

Lucrări ce se controlează, verifica sau recepționează calitativ pentru care trebuie documente

Document scris care se încheie : P.V A (proces verbal de lucrări ascunse) P V.(proces verbal) P.V R (p v. de recepție a calitatii).

Cine întocmește si semnează; B - Beneficiar. E - Executant. P - Proiectant.

I.C. Bacau

Nr.si data actului încheiat

0

1

2

3

4

REZISTENTA

1.

Verificare cota de fundare înainte de turnarea betonului simplu(impreuna cu ing. geotehnician)

P.V.R.

(faza determinanta)

B + E + P.

2.

Verificare poziționare cămin prefabricat

P.V.R. (faza determinanta)

B + E + P

3.

Verificare hidroizolatie verticala

P.V.R.

(faza determinanta)

B + E + P

4.

Recepție structura

P.V.R.

(faza determinanta)

B + E + P.

Iunie - 2010


BENEFICIAR

ing.......................

Diriginte șantier din partea Primăria Municipiul Bacau

CONSTRUCTOR

Ing......................

Responsabil tehnic cu execuția.SC CONEXTRUST SA BACAU


Proiect Nr. 3/2010 Faza PTh+CS+DE+DL CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV GAZE NATURALE pentru lucrarea “Construire str.Theodor Neculuta”

A Date generale privind lucrările ce se vor executa

Investiția prezenta este făcută ca urmare a dezvoltării urbanistice a zonei din cartierul Serbanesti, pentru asigurarea accesului In la ansambul de locuințe nou construit, în baza avizului tehnic eliberat de SC, "E.ON" Gaz Distribuție - SA (anexat în copie la prezenta documentație) având nr.558 din 16.11.2009.

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL BACAU;


 • B. Condiții de protecție a rețelei de distribuție gaze naturale presiune redusă în vederea realizării obiectivului s-au obținut următoarele avize:

 • • E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE-SA Bacău nr. 1809 / 26.11.2009

 • • S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU-SA nr.259 / 09.12.2009

 • • ROMTELECOM-SA Bacău nr. 4414/18.11.2009

Investiția constă în lucrări de decopertare a străzii si in zona in care se afla montate rasufiatori de gaze naturale de câmp cat si rasufaltori din fonta, si se va trece la înlocuirea acestora cu 33 de rasufiatori carosabile. Pe strada Theodor Neculuta - Municipiul Bacău, sunt existente si branșamente de gaze naturale individuale făcute in concordanta cu normativele si normele in vigoare NTPEE- 2008, si se va urmări respectarea poziționării lor înaintea turnării covorului carosabil si necarosabil (trotuare). Cu ocazia lucrărilor de decopertare, in zona in care se afla montate rasufiatori de gaze deasupra sudurilor, cat sl a rasuflatorilor din fonta , se vor executa lucrări de săpătură manuala pentru recuperarea sl refolosirea acestora de către constructor la montarea pe vechile poziții sau se vor inlocui In caz de necesitate, rasuflatorile de câmp cu cele carosabile.

 • C. Date despre conducta de distribuție existenta și lucrările de construire ce se vor executa in vederea construirii străzii.

In punctele de intersecție conform NTPEE -2008 , articolul 6.24, rețeaua electrica (apa, canal, telefonie) va subtraversa conductele de gaze perpendicular, sau cu excepție, sub un unghi pana la 60 gr, la o distanta de cel puțin 200 mm , iar conductele de gaze se vor proteja cu tuburi de protecție care vor depăși marginea Instalațiilor cu minimum 0,50 m conf art.6.34.

Pe strada Theodor Neculuta, sub carosabil exista o rețea de distribuție gaze naturale presiune redusa, la adancimea de cca. 70-100 cm si la o distanta de 0,80-1,50 m fata de limitele de proprietăți.

Din aceasta conducta sunt alimentate, prin branșamente existente mai multe imobile. Lucrările de construire a străzii pot afecta rețeaua de gaze naturale sl branșamentele existente in zona.

In caz de necesitate, rețelele de distribuție subterane se vor reamplasa pe trasee mai puțin aglomerate cu instalații subterane, ținând seama de următoarea ordine de preferință: zone verzi;trotuare;alei pietonalejcarosabil.

Astfel, pe porțiuni de aproximativ 48 ml, in care rețeaua de gaze naturale se incadreaza in carosabil, conform plasa aviz E.ON GAZ ROMANIA, aceasta se va reamplasa sub trotuar. (NU este cazul)

Soluția tehnica * montarea a 33 de rasufiatori de carosabil - a fost stabilita de

 • E.ON GAZ ROMANIA Sucursala Bacau, in funcție de situația reala de realizare a lucrărilor de drumuri si de succesiunea operațiilor acestora.

Rețeaua de distribuție gaze naturale presiune redusă existenta din zona ce urmeaza a fi asfaltata este alcatuita din:

a) Rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusa ce pleaca din Calea Romanului executata din:

- țeava din țeava avand diametrul nominal de 2" (50 mm). Branșamentele din presiune redusa de gaze naturale sunt executate din țeava PE-HD 100 cu 32 x 3 mm (V) existente la imobilele branșate la rețea.

In avizul nr.558/16.11.2009 al Eon GAZ ROMAN1A specifica următoarele: daca pe anumite porțiuni vor fi necesare lucrări de reamplasare a conductei de distribuție a gazelor naturaie acestea se vor executa in conformitate cu NTPEE 2OO8.(Nu este cazul.)

Lucrările de construire a stazilor pot afecta rețeaua de gaze naturale si branșamentele existente in zona. Lucrările de decopertare din zona de amplasament a rasuflatorilor este necesar sa se faca numai manual pentru a nu periclita integritatea conductei de gaze si pentru recuperarea rasuflatorilor din fonta existente. In caz de necesitate rasuflatorile de câmp existente se vor înlocui cu rasuflatori carosabile.

Proiectul tehnic implica numai protecția rețelei si branșamentelor de pe strada Theodor Neculuta, adlca montarea a 33 de rasuflatori de carosabil.

Distantele de securitate între conductele subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații, măsurate în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și acestea, vor fi în conformitate cu Art. 3.12, tabel 1, din NTPEE / 2008 și anume:


 • • - 1,00 m față de clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite;

 • • - 0,50 m față de clădiri fără subsoluri;

 • • - 0,50 m față de canale pentru rețele termice, canale pentru rețele telefonice;

 • • -1,00 m față de conducte de canalizare;

 • • - 0,50 m față de conducte apă, cabluri forță sau telefonice montate direct în sol sau căminele acestor instalații;

 • • - 0,50 m fată de cămine pentru rețele telefonice, rețele termice sau cămine subterane în construcții independente;

 • • - 0,50 m față de stâlpi;

 • • - 0,50 m față de copaci;

Când nu este posibilă respectarea acestor distanțe, acestea pot fi reduse cu 20%, conform Art.3.17 din Norma Tehnică NTPEE - 2008 în condiția ca porțiunea în cauză din conductă să se monteze în tub de protecție prevăzut cu răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze.

La începerea lucrărilor, delegații întreprinderilor având utilități în zonă, vor face cunoscut executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităților vor fi marcate pe teren în mod distinct.

în cazul în care traseele utilităților din avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a cablurilor electrice, telefonice, a conductelor de apă, canale termice și de termoficare pentru evitarea deteriorării acestora.

Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizații sau îngropate direct în pământ se va opri imediat lucrul șl se va anunța conducătorul locului de muncă și deținătorii de utilități pentru acordarea asistenței tehnice în timpul lucrărilor.

Intersectarea conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă cu alte instalații subterane sau lucrări la suprafața subsolului, conform Art.6.24 din Norma Tehnică NTPEE • 2008 se face în general, perpendicular pe axul instalației sau lucrării transversale. în cazuri excepționale se admit traversări sub un alt unghi dar nu mai mic de 60 grade.

La intersecții cu alte instalații subterane, rețeaua de distribuție gaze naturale presiune redusă se va monta deasupra, la distanța de cel puțin 200 mm, conf. Art.6.24. din Norma Tehnică NTPEE -2008,

în scopul identificării, marcarea rețelelor de distribuție subterane se realizează de către executant prin inscripții pe plăcuțe amplasate pe construcții, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanța dintre plăcuțele inscripționate nu va fi mai mare de 30 de metri.

Pe plăcuțe/bome se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune, materialul tubular (OL sau PE), distanța măsurată pe orizontală între axul conductei și plăcuță/bornă (L) și adâncimea de pozare a conductei (h). (Exemplu: GNPR - PE, L = 2,5 m, h = 0,9 m).


Rețelele de distribuție subterane se montează pe trasee mai puțin aglomerate cu Instalații subterane, ținând seama de următoarea ordine de preferință:

 • a. Zone verzi;

 • b. Trotuare;

 • c. Alei pletonale;

 • d. Carosabil.

Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu acțiuni puternic corozive șl cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile menționate, se prevăd măsuri speciale de protecție.

Pentru situațiile de excepție (căi de acces private), soluțiile de alimentare se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz șl servitute pentru rețelele amplasate pe proprietatea lor.

Rețelele de distribuție subterane sunt amplasate la adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tuburilor de protecție, după caz.

Constructorul are obligația să folosească la lucrările de sudură, sudori autorizați ISCIR, conform reglementărilor în vigoare. Pentru execuția rețelei de distribuție gaze naturale presiune redusă, constructorul va delega instalator autorizat (gradul II.DB minim) care va semna și completa, partea scrisă și desenată a proiectului.

în cazul în care conducta trebuie să facă o săritură peste un obstacol subteran (rețele, canale, etc.) pentru schimbarea de direcție se folosesc cețurile - electrosudabile curbate la 90* sau la 45*.

Materialele vor fi însoțite de certificate de calitate.

în lista de materiale (extras) anexat proiectului se evidențiază celelalte categorii de materiale care se vor folosi la execuție.

 • D. Răsuflători, tuburi de protecție.

Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalații subterane, pe rețelele de distribuție, astfel:

 • a. La capetele tuburilor de protecție;

 • b. La îmbinări;

 • c.  La ramificații;

 • d. în alte situații deosebite evidențiate de proiectant;

Distanța între generatoarea superioară a conductei pe care se montează rasuflătoarea și fața inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oțel cât șl pentru conductele din polietilenă.

Tuburile de protecție montate pe conducte trebuie să depășească, în ambele părți, limitele instalației sau construcției traversate, cu cel puțin 0,5 m. Art. 6.34 din NTPEE / 2008.

Tuburile de protecție se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orifîcii și cu răsuflători, iar capetele tubului se etanșează pe conductă.

Diametrul interior al tubului de protecție se stabilește în funcție de diametrul exterior și destinația conductei protejate:

 • - pentru conducte de distribuție din polietilenă dî tub = de cond + 100 mm;

 • - pentru branșamente din polietilenă dl tub - de cond + 50 mm;

Grosimea pereților și materialul din care se confecționează tubul de protecție se stabilesc în funcție de sarcinile la care este solicitat tlbul.

Conform NTPEE / 2008, Art. 9.6 tuburile de protecție se confecționează din oțel, polietilenă, beton sau alte materiale cu caracteristici similare. Se interzice montarea conductelor în tuburi din oțel lângă sau la intersecția cu cablurile electrice. Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecție din polietilenă lângă sau la intersecția cu canale termice, sau în carosabil la preluarea sarcinilor mecanice.

Conform Norma Tehnică NTPEE - 2008 tuburile de protecție au drept scop:

 • a) protecția conductei de PE la solicitări mecanice datorate sarcinilor externe;

 • b) direcționarea eventualelor scăpări de gaze

Se atenționează executantul că avizele obținute sunt informative și drept urmare la săparea ce se va executa manual s-ar putea găsi în pământ rețele nefigurate în planșe și în acest caz apare necesitatea montării de tuburi de protecție chiar dacă în planșe nu sunt prevăzute. Acesta este un caz în care executantul trebuie să anunțe proprietarul rețelei, proiectantul și Operatorul SD.

Tuburile de protecție din otel se izolează anticoroziv cu o izolație foarte întărită pe baza de bitum astfel încât să fie asigurată o bună izolație în vederea obținerii unei durate cât mai mari de exploatare. Deasemenl tuburile de protecție se prevăd cu găuri și


răsuflători, iar capetele se etanșează pe țeava de PE-HD. Acest lucru este necesar având în vedere că rețeaua de distribuție gaze naturale presiune redusă proiectată este din țeavă PE-HD care are o durata de viata mare.

Metodele de control sunt cele indicate de SR 7335/3 și anume:

 • - aspectul se verifică cu ochiul liber sau folosind oglinda pentru partea inferioară a conductei;

 • - aderența se verifică tăind izolația pe toată grosimea acesteia pe un unghi de 45°-60° cu laturile de cel puțin 5 mm. La tragerea cu mâna de la vârful unghiului astfel tăiat, izolația nu trebuie să se desprindă decât prin rupere;

 • - grosimea și uniformizarea izolației se verifică în două puncte opuse diametral prin măsurarea grosimii izolației cu dispozitiv cu ac de punctare din 50 în 50 m ;

 • - continuitatea se verifică cu defectoscopul cu scântei și cu stația de protecție catodică mobilă.

Calitatea stratului protector se va considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiții:

 • - izolația să fie continuă fără denivelări și crăpături;

 • - suprapunerile în elice să fie regulate pe circa 1cm pentru benzile de armare, respectiv pentru 2cm la înfășurarea de protecție;

 • - grosimea măsurată cu dispozitiv de măsurare pentru exterior să nu difere în nici un punct de grosimea nominală cu mai mult de 1,5 mm ;

 • - capacitatea de electroizolare între 10.000 - 20.000 ohmt/mp.

Dacă la verificările efectuate se constată că izolația nu corespunde calitativ, aceasta se va reface pe portfunile care prezintă defecte.

Se reface, deasemenea izolația deteriorată cu ocazia verificărilor. După fiecare verificare se încheie un proces-verbal de lucrări ascunse care va fi anexat la dosarul definitiv și va condiționa recepția.

La transportarea țevii izolate pe teren, se vor respecta prevederile NTPEE / 2008 Art. 10.2-10.3

Nu se vor târâ țevile, pentru conducta de distribuție gaze naturale reamplasată, pe fundul șanțului, întrucât se deteriorează izolația.

Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizații sau îngropate direct în pământ, se va opri imediat lucrul și se va anunța conducătorul locului de muncă și deținătorii de utilități pentru acordarea asistenței tehnice în timpul lucrărilor.

 • E. Date despre săparea șt umplerea șanțului:

Săparea șanțului se face în condițiile prevăzute în Art. 6.17 și 10.4 -10.11 din Norma Tehnică NTPEE - 2008. Fundul șanțului se execută fără denivelări, se curăță de pietre, iar pereții trebuie să fie fără asperități. Adâncimea de pozare se poate reduce local cu condiția prevederii de tuburi de protecție.

Consolidarea pereților se face în funcție de adâncimea șanțului si de natura terenului.

Lățimea desfacerii pavajelor pe fiecare latură a șanțului este de 15 cm pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri și de 5 cm pentru pavaje din asfalt pe pat de beton.

Săparea șanțului se face în scurt timp înainte de montarea conductei.

Gropile în punctele de îmbinare a conductei se realizează având:

 • - lățimea gropii = lățimea șanțului + 0,6 m;

 • - lungimea gropii = 1,2 m;

 • - adâncimea gropii= 0,6 m sub partea inferioară a conductei;

Lățimea șanțului la partea inferioară se alege astfel încât de fiecare parte a țevii să rămână un spațiu liber de câte 10 cm.

Fundul șanțului va fi nivelat și acoperit cu un strat de nisip de 10 -15 cm.

După ce se așează conducta în șanț se umple șanțul cu nisip până când grosimea stratului de nisip compactat manual depășește cu 35 cm generatoarea superioară a conductei.

Umplerea șanțului cu materialul rezultat din săpătura se face treptat în straturi de max. 20 cm și compactare manuală.

Umplerea șanțului în zona gropilor de poziție se face cu pământ (de preferat argilă) la care compactarea să fie foarte bine făcută astfel încât să se realizeze un ecran (diafragma) care să nu permită eventualelor infiltrații de gaze înaintarea prin pământ către Imobile sau alte construcții subterane.

Evacuarea în atmosferă a unor eventuale scăpări de gaze de la conducta subterană se va face printr-o răsuflătoare montată peste conductă, conform detaliului anexat la prezenta documentație.

După depunerea șl compactarea primului strat de umplutură peste conducta de distribuție gaze naturale se așează banda de avertizare cu Inscripția „GAZE NATURALE -PERICOL DE EXPLOZIE” șl se continuă umplerea șanțului conform Art. 10.27 din Norma Tehnică NTPEE - 2008.

Nu se va astupa șanțul, vara, în timpul amiezii când conducta de distribuție gaze naturale reamplasată este încălzită de razele soarelui.

Refacerea pavajelor se va realiza numai după ce s-a obținut asigurarea că umplerile cu pământ au fost bine făcute și compactate.

 • F. Lucrări de etanșare si măsuri pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze:

Conform Normelor Tehnice NTPEE - 2008. articolul 6.36, la conductele de orice utilitate pozate direct în pământ sau canale de protecție, care intră sau Ies din clădiri, se iau măsuri de etanșare împotriva Infiltrațiilor de gaze naturale prin locurile de pătrundere a acestora.

Materiale ce pot fi utilizate :


 • •  Tub de protecție P.V.C. M110 Standard 6675/2

 • •  Tub de protecție P.V.C. G63 Standard 6675/2

 • •  Manșon P.V.C. pe suport textil;

 • •  Plăci din PVC cu grosimea de 6 mm ;

 • •  Țeava de protecție Standard 404/1 ;

 • •  Oțel lat 5 mm, pentru calote răsuflători;

 • •  Oțel pătrat pentru inel opritor și fixare;

. Râsuflâtoare de carosabil;

 • G. Verificări înainte de montajul rasufiatorîlor carosabile pentru rețeaua de distribuție gaze naturale existentă:

Se va efectua o verificare a aspectului rasufiatorîlor și a elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte.

Se va efectua o verificare în ceea ce privește corespondența materialelor cu prevederile din NTPEE *2008 sl corespondența cu datele din certificatul de calitate.

 • H. Verificări în timpul montajului:

 • •  verificarea condițiilor de realizare a șanțului;


 • •  verificarea respectării distanțelor minime de amplasare a rasufiatorîlor și a adâncimii de montaj;

 • •  verificarea modului de pozare a rasufiatorîlor;

 • •  verificarea modulul de umplere a șanțului;

 • •  verificarea realizării marcării traseului;

 • I. Probe:

Verificările de rezistență și etanșeitate la presiune a SD se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. Probele de rezistență și etanșeitate ia presiune a SD se efectuează de către executant, în prezența delegatului operatorului SD. Verificările și probele de rezistență și etanșeitate a conductelor din PE, se realizează cu aer comprimat, după răcirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv. Efectuarea verificărilor șl probelor de presiune a SD, se realizează la presiunile din tabelul 9. Pentru cazul de față, proba de rezistență se va realiza la 4 bari, iar proba de etanșeitate la 2 bari se vor efectua doar daca se va interveni la conductele existente de gaze naturale pe lungimi mai mari de 5 m. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune este de 1 oră, iar proba de etanșeitate la presiune este de 24 ore, Art. 12.7, NTPEE/2008.

 • J. Recepția tehnică si punerea în funcțiune :

Recepția tehnică și punerea în funcțiune a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul SD, după anunțarea de către executant a terminării lucrării. Efectuarea recepției tehnice și punerea în funcțiune se confirmă pe bază de documente încheiate conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7

- 6 "

Operațiunile necesare pentru recepția tehnică a lucrărilor se fac, conform legislației în vigoare, de către executant, în prezența operatorului SD, membrii comisiei de recepție șl proiectantului.

Pentru toate lucrările se prezintă documentația tehnică de execuție și documentele privitoare la realizarea și exploatarea lucrărilor, cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor.

Recepția tehnică constă în:

 • •  Verificarea documentelor de recepție

 • •  Verificarea calității lucrărilor șl a concordanței acestora cu documentația de execuție avizată.

 • •  Efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate de către executant în prezența delegatului operatorului SD.

 • •  întocmirea procesului verbal de recepție tehnică.

 • K. Apărarea împotriva incendiilor;

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din Norme tehnice -NTPEE-2008, cap. 17, cu următoarele completări:


 • - în toate cazurile în care există pericolul formării unui amestec exploziv, în timpul lucrărilor trebuie interzis fumatul și aprinderea focului, producerea de scântei, se ventilează zona respectivă.

 • - Este interzisă depozitarea tuburilor de oxigen și acetilenă în aceiași încăpere, depozitarea lor se va face la minim 10 m distanță de punctul de lucru. Este interzis a se lucra cu urme de grăsimi de orice natură la tuburile de oxigen.

 • - La execuția sudurilor, punctul de lucru va fi degajat de materiile inflamabile sau combustibile.

 • - La terminarea lucrărilor, focul aprins pentru diverse scopuri tehnologice va fi stins.

 • - în scopul executării probelor de presiune, se interzice accesul în zona de lucru a altor persoane, decât a celor repartizate pentru efectuarea acestor operațiuni.

> în caz de incendiu la instalațiile de gaze naturale, beneficiarul prezent sau beneficiarul casnic, după caz, închide în primut rând robinetul de incendiu și apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunțarea pompierilor. în cazul în care nu este posibilă oprirea gazelor naturale datorită provenienței necunoscute a acestora, pentru a nu se crea acumulări de gaze urmate de explozii, până ia sosirea pompierilor se procedează numai la aerisirea zonelor învecinate, fără stingerea flăcării de gaz.

 • - în vederea realizării intervenției de stingere, se organizează echipe cu atribuții concrete și se asigură măsuri și posibilități de alertare a unităților de pompieri.


întocmit, Ing. Ioana Berbeci Autorizație

Nr.411071272/2007

Vizat,

D.J.C.C.

BACAU


PROGRAM Șl GRAFIC DE URMĂRIRE A LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA


AMPLASAMENT : Loc, Bacău, Str.Theodor Neculuta, Județul Bacău BENEFICIAR   : MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT   : SC CONEXTRUST - SA Bacău

CONSTRUCTOR :

In conformitate cu Legea 10/1995, Normativul C56/2003 și normativele tehnice în vigoare se stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității la fazele determinante.Nr. crt.

Lucrări ce se controlează verifică sau recepționează calitativ

Document scris care se încheie PVA;PV;PVR

Cine întocmește și semnează

Nr.și data

Obs.

1

2

3

4

5

6

GAZE

Predarea amplasamentului pentru conducta de gaze naturale presiune redusa a 2" -existenta

PV

P + B + E

Pichetarea traseului conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă - cu marcarea locului de amplasare a rasuflatorflor

PV

B + E

Verificarea respectării cotelor de adâncime pentru săpătură

PV

B + E

Verificarea respectării distantelor față de instalațiile subterane și cămine

PVLA

B + E

Verificarea refacerii trotuarelor, străzilor și terenului natural la forma inițială pa traseu, după îngroparea conductelor.

PVR

B + E


PVLA - Proces verbal deHuc

PV- Proces verbaj^o '7   ...

PVR - Proces verbal tije recepffe a calității FD - Fază determinantă; / _

I -1 nspectoratdl «sistat în tanșțrb ctl i

Proiectant

S.C, CONEXTRUST S.R.L. , K

Nota: Executantul va anunța în scris sau cu fax factorii interesați, cu două zile înaintea datei la care urmează să fie verificarea.

La recepția obiectivului un exemplar din prezentul program completat cu procesele verbale se va anexa la cartea tehnică a construcției.

Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacău


B- Beneficiar P- Proiectant E- Executant


ExecutantS.C. CONEXTRUST S.A.

PR. NR. 3/2010 CONSTRUIRE STRADA TEODOR NECULUTA FAZA: PTH+CS+DE

MEMORIU TEHNIC

Instalații electrice

 • 1. Situația existenta

In prezent pe strada Theodor Neculuta exista o rețea electrica aeriana LEA 0,4kV amplasata pe marginea pârtii carosabile balastate, rețea compusa din stâlpi tip SE4 si SE10 si conductoare neizolate montate pe console.

 • 2. Situația propusa

  • 2.1.  Lucrări ce se vor executa pe taxa de racordare

Pentru construirea străzii este necesar ca stâlpii S3 si S4 sa fie devlati cu aproximativ 2 metri fata de poziția actuala deoarece in urma amenajării acesteia, stâlpii ar ramane in partea carosabila.

Pentru devierea celor doi stâlpi sunt necesare următoarele lucrări :

 • -  Demontarea conductoarelor LEA 0,4 intre stâlpii S2 si S5;

 • -  Demontare branșamente electrice existente;

 • -  Demontare console;

 • -  Demontare stâlpi S3 si S4;

 • *  Amplasare stâlpi pe noua poziție ;

 • -  Refacere LEA 0,4kV in conductor TYIR intre stâlpii S2 si S5 ;

 • •  Refacere branșamente electrice.

Lucrările de deviere se vor realiza in baza unui Studiu de Soluție realizat de către S.C. E-ON Moldova Distribuție S.A., studiu ce se va realiza in urma comenzii ferme a beneficiarului către aceasta societate.

 • 2.2.  Iluminat stradal

Acesta se va compune dintr-o rețea realizata din corpuri de iluminat tip SGS203 1XSON-TP250W montati pe stâlpi de beton existent! (6 stâlpi existenti din care 2 vor fi deviati) si stâlpi de beton nou propuși (4 bucăți).

Aprinderea rețelei de iluminat stradal se va face centralizat, corpurile racordandu-se la linia LEA j.t de iluminat public.

Instalația de iluminat cuprinde:

* Stâlpi noi din beton tip SC 10006 cu înălțimea de 8,5m4iber buc=4;

 • -  corpuri de iluminat SGS2031XSON-TP150W

 • -  LEA 1 kV, TYIR 3x25+2x16mmp.

 • -  Stâlpi existenti buc = 6 ;

Stâlpii vor vor fi montati îngropat in fundație turnata. Pe stâlp, se va prevedea o cutie cu siguranțe de 25/6A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat.

Corpul de iluminat se va fixa in vârful stâlpului pe un braț metalic.

inaltimea de fixare a corpului este de maxim 9,5m. fata de cota terenului pentru stâlpii propuși.

Obligatoriu flecare stâlp va fi prevăzut cu borna de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al rețelei.

 • II. MASURI DE SIGURANȚA

 • 1. Se va folosi protecția împotriva electrocutării prin legare la nul conform STAS 12.604/4 si STAS 12.604/5. Toate părțile metalice aleechipamentelor montate pe stâlp se vor lega la conductorul de nul.

 • 2. Toate materialele si echipamentele utilizate in Instalațiile electrice trebuie sa fie agrementate tehnic conform Legii 10/1995 privind calitatea In construcții si certificate conform Legii Protecției Muncii 90/1996.

La intocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor in vigoare:

 • -  I7 - 2002

 • -  GP- 052 -2000

 • -  NTE007/08/00

 • -  PE 106-2003

 • -  STAS 12604/1990 - Protecția impotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție si verificare;

 • -  STAS 9436/2/1980 - Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de j.t. si m.t Clasificare sl simbolizare

 • -  PE 109/1992 - Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

Construire strada Teodor Neculuta


BENEFICIAR: Primăria Bacau PROIECT NR.: 3/ 2010 PROIECTANT: SC CONEXTRUST SA


Date: 10.08.2010 Operator: VLAD BOBOC


Construire strada Teodor Neculuta


SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOINR14, BACAU


Table of contentsConstruire strada Teodor Neculuta

Project Cover Table of contents Luminaire paris list Philips SGS1021xSON-PP250W MR Luminaire Data Sheet

Str. Teodor Neculuta

Planning data Luminaire paris list Photometric Results Valuadon Flelds Valuatlon Fleid Roadway 1 Results OverView Isolines (E) Value Chart (E) Table (E) Observer

Observer 1

Isolines (L) Observer 2

Isolines (L)


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7


a

9

10

11


 • 13

 • 14


Construire strada Teodor Ncculuta

SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOl NR 14, 0ACAU

Construire strada Teodor Neculuta / Luminaire parts tist

6 Pleces Philips SGS102 1xSON-PP250W MR

Artlcle No.:

Luminaire Lumlnous Flux: 31100 Im Luminaire Wattage: 274.0 W

Luminaire classfflcation accordlng io CiE: 100               *

CIE flux code: 45 79 96 100 69

Fitting: 1 x SON-PP260W/- (Correction Factor 1.000).


SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR14, BACAU

Operator VLAD BOBOC Telephone Fax

Philips SGS1021xSON-PP25QW MR/ Luminaire Data Sheet

Lumlnous emittance 1:Luminaire dassfficatlon according to CIE: 100

GIE flux code: 45 79 96 100 69

Malaga - contamporary style

Malaga is a versatila raad-Sghtlng luminaire. It trffars modem styllng and quallty Hghtfog for safe and comfortable driving, and for area lllumlnattan, wlth low investment and maintenanca costa. The oplfcal systam haa been deslgned to deltvar good beam control and Ight output

Malaga provldes optimal lllumlnanco and good unlformty when the mounting helght appraximately equals the road width and the mart spadng la approxlmately 3.5 tirries the road wldth. It la suitabla for poet-top and slde-entry mountlng; a wall-mounting brackst Is also avallable.Due to missing symmetry propertles, no UGR table can be displayed for this luminaire.


Construire strada Teodor Neculuta


SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR 14, BACAU


Str. Teodor Neculuta / Planning data

Street Profite

Roadway 1         (Width: 6.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: R3, qO: 0.070)

Light loss factor. 0.57

Luminalre Arrangements
Luminalre Luminous Flux: 31100 Im

Luminalre Wattage:

274.0 W

Arrangement:

Single row, bottom

Pole Disfance:

35.000 m

Mountlng Helght (1):

9.185 m

Height:

9.500 m

Overhang (2):

0.500 m

Boom Angle (3):

0.0 •

Boom Length (4):

1.000 m

Luminalre:               Philips SGS1021xSON-PP250W MR


Maximum luminous intensities at70“:         109cd/klm

at 80°:           37 cd/klm

ai 90°:           13 cd/klm

Any dlrection formlng the specified angfe frum the downward vertical, wlth Iha luminalre instalat! for use.

No luminous Intensities above 90°.

Arrangement complies with luminous Intenslty class G3.

Arrangement complies wlth glare index class D.6.


Construire strada Teodor Neculuta

SC CONESTRUST SA

STRTOLSTOI NR 14, BACAU

Str. Teodor Neculuta / Luminaire parts list

Philips SGS102 1xSON-PP250W MR

Article No.:

Luminaire Luminous Flux: 31100 Im

Luminaire Wattage: 274.0 W

Luminaire classificatlon according to CIE: 100 CIE flux code: 45 79 96 100 69

Fitting: 1 x SON-PP250W/- (Correction Factor 1.000).
Construire strada Teodor Neculuta

SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOINR 14, BACAU


Operator VLAD BOBOC Telephone Fax e-Mafî


Str. Teodor Neculuta / Photometric Results


Light loss factor: 0,57

Scale 1:294


Calculatlon Fleld List

1 Valuation Fleld Roadway 1

Length: 35.000 m, Wldth: 6.000 m Grld: 12x6 Polnts

Accompanylng Street Elements: Roadway 1.

tarmac: R3, qO: 0.070

Selected Llghting Class: ME4a              (AII llghting performance requlrements are met.)


Lav[cdM

uo

UI

TI [%]

SR

Calculated values:

1.15

0.4

0.6

10

0.8

Required values according to class:

a 0,75

£ 0.4

£0.6

S15

£0.5

Fulfilled/Notfulfilled:

z

Z

Z

Construire strada Teodor Neculuta

SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR14, BACAU


Operator VLAD BOBOC Telephone Fax e*Mall
Llght loss factor: 0.57                                                                              Scale 1:294

Grid: 12x6 Polnts

Accompanyîng Street Elerrtents: Roadway 1.

tarmac: R3, qO: 0.070

Selected Lightlng Class: ME4a                (AII ilghting performance requlrements are met.)


L^cd/m2]

UO

UI

TI l%]

SR

Calcuiated values:

1.15

0.4

0.6

10

0.8

Requlred values accordlng to class:

a 0.75

a 0.4

£ 0.6

s 15

a 0.5

Fulfllled/Not fulfilled:

7

Asslgned vlewer (2 Pleces):

No.

Observer

Positlon [m]

Lav[cd/m*]

UO

UI

TI [%J

1

Observer 1

(-60.000, 1.500, 1.500)

1.15

0.4

0.6

10

2

Observer 2

(-60.000, 4.500,1.500)

1.21

0.5

0.6

8

Construire strada Teodor Neculuta


DIALux


10.0S.2010


SC CONESTRUST SA

STRTOLSTOl NR 14, BACAU

Str. Teodor Neculuta / Valuation Field Roadway 1 / Isollnes (E)

—- ■

'31.7^ 24

10

-38.    31   24   17

M 31 34 I

10

1017

24'

/

=• 24

31

24

31


i----1—

0.00


4------------1

35.00 m


0.00


Values in Lux, Scale 1 : 2S4


Grid: 12x6 Potnts


EavDx]

20


Emln DX]

7.06


^max                                      ^min ^max

39            0.353                      0.181
DIALux

[Construire strada Teodor Neculuta

10.08.2010

SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR 14, BACAU

Operator VLAD BOBOC Telephone Fax e-Mall

Str. Teodor Neculuta / Valuation Field Roadway 1 / Value Chart (£)

34

32

22

14

9.96

8.01

8.01

9.96

J4 .

- 22

_32

34

...

39

38

24

15

10

8.17

8.17

10

15

24

36

39


i---------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------1


0.00


35.00 m


6.00 m


0.00


Not all cai cu la te d values could be displayed.

Grid: 12x6 Points

Values in Luxt Scale 1 :294Eav[lx]

Emln DxJ

ErnaxEN

uO

F / F l-mln' max

20

7.06

39

0.353

0.181

__<

Construire strada Teodor Neculuta


SC CONESTRUST SA

STRTOLSTOI NR 14, BACAU

Str. Teodor Neculuta / Valuation Field Roadway 1 / Table (E)

□ Current Setection Q Further Setectons

I H~

Grid: 12 x6Points

EmlnM

^max

uO

20

7.06

39

0.353


E / E mtn' max

0.1815.500

27

24

16

12

8.77

7.06

7.06

8.78

12

16

4.500

31

28

19

13

9.37

7.54

7.55

9.37

13

19

3.500

34

32

22

14

9.96

8.01

8.01

9.96

14

22

2.500

37

35

23

15

10

8.07

8.08

10

15

23

1.500

39

36

24

15

10

8.17

8.17

10

15

24

0.500

39

37

24

15

11

8.30

8.30

11

15

24

m

1.458

4.375

7.292

10.208

13.125

16.042

18.958

21.875

24.792

27.708

Atfention: The coortlnates refer io the Image above. Values In Lux.

Construire strada Teodor NeculutaSC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR 14. BACAU


Operator VLAD BOBOC Telepbone Fax e-MaH


Str. Teodor Neculuia / Valuation Field Roadway 1 / Table (E)

O Current Selection Q Further Selecționa5.500

24

27

4.500

28

31

3.500

32

34

2.500

35

37

1.500

36

39

0.500

37

m

30.625

33.542


AttenUon: The coordinata* rafar to Iha Ifnaga above. Vakjes In Lux.

Grid: 12x6Polnts


Eav[ix]

20


tWx]

7.06


EmaxOxJ

39


uO


0.353


F / E mln ‘ max

0.181Construire strada Teodor NeculutaSC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR 14, 3ACAU


Operator VLAD BOBOC Te (ap ho ne

Fax

e-Mall


Str. Teodor Neculuta / Valuation Field Roadway 1 / Observer 1 / Isollnes (L)


Values In Candela/m2, Scale 1:294

Grld: 12x6Polnts

Observer Posltlon: (-60.000 mf 1.500 m, 1.500 m) tarmac: R3, qO: 0.070


Lav Icd/m3]

UO

UI

Ti l%]

Calculated values:

1.15

0.4

0.6

10

Required values according to class ME4a:

ă 0.75

2 0.4

£0.6

S 15

Fulfilied/Not fulfilled:

Construire strada Teodor Neculuta


SC CONESTRUST SA

STR TOLSTOI NR 14, 0ACAU

Str. Teodor Neculuta / Valuation Field Roadway 1 / Observer 2 / Isolines (L)


Grld: 12x6 Points

Observer Position: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) tarmac: R3t qO: 0.070


Calculated values:

Lav[cd/mT

1.21

UO

0.5

UI

0.6

TI [%]

6

Requlred values according to class ME4a:

*0.75

*0.4

*0.6

S15

Fulfilled/Not fulfilled:

/■

Vizat

D.J.C.C.

BACAU

PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

Investiga: Construire str, Theodor Neculuta

Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău Executant:

In conformitate cu Legea 10/1995 șl, Normativul C56/2005 și normativele tehnice în vigoare se

stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității la fazele determinante.

Nr. crt.

Lucrări ce se controlează verifică sau recepționează calitativ

Document scris care se încheie PVA;PV;PVR

Cine întocmește Și semnează

Nr.șl data actului încheiat

Obs.

1

2

3

4

5

6

1.

ELECTRICE

Amplasare corpuri de iluminat amplasarea stâlpilor iluminat, stabilirea detaliilor pentru situații si intersecții neprevăzute în proiect

PV

B + E

Verificarea traseelor electrice

PV

B + E

- Verificare priza de pamant Faza determinanta

FD

I + B + E + P

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse PV - Proces verbal

PVR - Proces verbal de recepție a calității FD - Fază determinantă

I - Inspectoratul de stat in construcții

B- Beneficiar

P- Proiectant

E- Executant


Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacău


Diriginte de șantier din partea Primăria Municipiului Bacău


Executant


Responsabil tehnic cu execuțiaSediu «octal SC CONEXTRUST SA: Romanța» Bacau, Str. I. S. Sturzi, nr.78, cod 800269, Punct da lucru Str. Tolstol nr,14;

Tel: 02347576 702; 0732 760 740; Fax: 0234/515 831

Nr RC: J/04/38/1991; cod fiscal: R947730 Webstte: wOTXWtWffi E-malt conextru8tbacautavahoo.com Corrt BRD Bacau: RO74BRDE MSV03331120400 Cont MG BANK: R028INGB0008008184398917


PR 3/2010 FAZAPTh

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesara realizării:

CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTAîn mii lel/mll EURO la cursul 44297 la data de 08.094010

Nr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Milei

MU euro

MU lei

Mii lei

Mii euro

’■

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

2,

CAPITOLUL 2t

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Ob 2 Alimentar» cu apa - Branșamente

20,877

4,889

4,962

25,639

6,082 |

Ob 3 Canalizam - Branșamente

44,138

10,435

10,593

54,731

12,940 |

TOTAL CAPITOL 2

64,815

15,324

15,556

80,371

19,001 ||

I 3*

CAPITOLUL 3:

Capitolul pentru proiectare șl asistență tehnici:

| 3.1

Studii teren

1400

0,284

0,228

1428

0,338

Studii topo

0,600

0,142

0,114

0,714

0,169

Studii geotehnfce

0,600

0,142

0,114

0,714

0,169

34

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

2,000

0,473

0,380

2^80

0,563

3.3

Proiectare fl englneering

22,890

6,412

4,349

27,239

6440

1,000

0,236

0,190

1,190

0481

CU + Doc aviza, acorduri, autorizații

1,050

0,248

0,200

1,250

0495

Studiu de soluție pentru deviere L E A

5,000

1,182

0.950

5,950

1,407

Studiu de fezabilitate

4,740

1,121

0,900

5,641

1,334

PT CSDE

7,500

1,773

1,425

8,925

2,110

DTAC

0,800

0,189

0,152

0,952

0.219

PSSM

0,800

0,189

0,162

0,952

0419

Verificare atestata

2,000

0,473

0,380

2,380

0,563

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

7,800

1.844

1,482

9,282

2,194

Organizarea procedurilor de achiziție publica

7,000

1,644

1,330

8,330

2,194

Documentație de achiziție publica

0,800

0,169

0,162

0,962

0,226

18

Consultanți

3,800

0,898

0,722

4,822

1,0893.6

Asistentă tehnici

6,600

1,637

1,235

7,736

1,829

Asistenta tehnica proiectant

2,500

0,591

0,475

2,975

0.703

Asistenta tehnica diriginte șantier

4 lunlx 1000.0 leWuna

4,000

0,946

0,760

4,760

1,125

TOTAL CAPITOL 3

44,190

10,448

8,398

52,516

12,433

Cheltuieli ja

entru Investiția de bază;

4.1

Construcții și instalații

702,616

180,300

183,028

946,644

223,572

Ob 1 Lucrări de drumuri

382,198

90,361

91,728

473,926

112.047

Ob 4 Alimentare cu apa

141,836

33,533

34,041

175,877

41,581

Ob 5 Canalizare

190,803

45,063

45,745

236,348

55,878

Ob 6 Instalații gaza naturale

5,330

1,260

1.279

6,610

1,563

Ob 7 Instalații electrica

27,449

6,490

6,,588

34,037

8,047

Instalații electrica ce se vor executa pe taxa de racordare

15,200

3,594

3,648

18,848

4,458

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4J

Utilaje, echlp. tehn. și funcționate cu montaj

14,356

3,394

3346

17,801

4,200

Ob 2 Alimentam cu Bpa - Branșamente

14,356

3,394

3,445

17,801

4,209 H

4.4

Utilaje tară montaj șl echlp. de transport

48

Dotâri

4.6

Active necorpcrale

TOTAL CAPITOL 4

776,972

183,694

189,473

963,445

227,781

S.

CAPITOLUL 8

Arte cheltuieli:

S.1

Organizare de șantier

15.100

3,570

3,624

18,724

4,427

9.1.1

Lucrări de construcții

12,080

2,658

2,899

14,979

3,541

5.13.

Cheli conexe organizării șantierului

3,020

0,714

0.574

3,594

0,850

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare

•TaxaLS-C.

6,750

15,988

0

6,760

16,958

tfJege 10/95                0,7%

5.908

13,963

0

5,906

13,963

Mtege 453/2001             0.1%

0.B44

0,200

0

0,844

0,200

-CoraisScn B.Finant             6,4%

*Casa Sociala a Constr.        0,5%

4,218

0,997

0

4,218

0,997

-Taxa timbru arWted            0, 5 %•

522.Costol creatului

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute 6%

44,470

10,514

10,673

55,143

13,037

TOTAL CAPITOL S

70,536

16,677

14,297

84,835

20,057

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuiau pentru probe tehnofogfce fl teste țl predare beneficiar

e.i

Pregătirea personalului de exploatare

62

Ob 8 Probe tehnologice și teste

1,132

0,268

0,272

1,404

0,332

TOTAL CAPITOL 6

1,132

0,268

0,272

1,404

0,332

TOTAL GENERAL

957,647

228,410

224,994

1.182,641

279,604

j                        C+M

843,663

199,462

202,479

1.046,142

247^32

DIRECTOR GENERAL, fag. Adrian DofpJ^tețir 7r“'i- <


OBIECTIVUL:   21. CONSTRUITE STR TEODOR NECULUTA-

MUN.BACAU

DEVIZUL OBIECTULUI /Vv


ANEXA Nr. 6


Obiectul: DRUMURI

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

In mii lel/mll euro la cursul 4.2297 lei/euro din data de 8/9/2010 Nr.

crt.

Denumire

MII tel

MII euro

MII lei

MII lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

I. Lucrări de construcții si Instalații

1

TERASAMENTE

28.994

6 855

6.958

35.952

8.500

2

SISTEM RUTIER SUPLU

222.443

52.591

53.386

275.829

65.212

3

BORDURI PREFABRICATE MARI L=670ml

45.642

10.791

10,954

56.596

13.381

4

TROTUARE PIETONALE S=600mp

52.147

14.693

14.915

77.062

18.219

5

ACCESE CURȚI S=43mp

6.740

1.593

1.618

8.357

1.976

6

DESFACERE PLATFORMA BETONATA S-180mp

10.811

2.556

2.595

13.406

3.169

7

SEMNALIZARE RUTIERA

5.422

1.282

1.301

6.723

1.590

TOTAL 1. :

382.198

90.381

91.728

473.926

112.047

11. Monta]

TOTAL II. :

III. Procurare

8

Utilaje, echipamente tehnologice, sl funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00G

10

Dotări TOTAL III.:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL:

382.198

90.361

91.728

473.926

112.047

întocmit

Dev Cerasela Lehadus


Raport generat cu programul WtnDoc Deviz Web-s/te: www.deviz.rn; E-mail. wlndoc^softmegazin ro; Telefon: 0236407076


Sediu social SC CONBXTRUST SA: Romanla, Bacau, Str. I. S. Sturxa, nr.78, cod 800269, Punct de lucru Str. Tolstol nr.14;

Tel: 0234/576 702; 0732 760 740; Fax: 0234/S15 831 Nr. RC: J/04/36/1991; cod fiscal: RO947730 Website: www.rustrans-conextrusțjQ E-mall: conextrustbacau@vahoo.Qoin

Cont BRD Bacau: RO74BRDE 040SV03331120400

Cont ING BANK; RO29INGB0008008184398917

PROIECT NR.3/2010

FAZA: PTh+DE

PIESE DESENATE

DO Plan de încadrare in zona D1   Plan de situație drumuri

D2  Plan de situație drumuri

D3  Plan de situație trasare

D4  Plan de situație trasare

D5   Profil longitudinal

D6   Profil longitudinal

D7   Profil longitudinal

D8   Profil longitudinal

D9   Profil longitudinal

D10 Profile transversale caracteristice

D11 Profile transversale caracteristice D12 Profile transversale caracteristice

D13 Plan de situație semnalizare rutiera

D14 Plan de situație semnalizare rutiera

D15 Profil transversal tip

D16 Profil longitudinal

C1 Plan coordonator rețele

H1 Plan de situație rețele apa - canal

H4 Detaliu cămin de vane

H5 Detaliu cămin de vizitare de linie

H6 Detaliu cămin de vizitare de colt

H7 Detaliu hidrant de incendiu exterior

H8 Detaliu gura de scurgere

H9 Detaliu montaj conducta cu alte rețele

H10 Detaliu montaj conducta secțiune transversala H Detaliu piesa de trecere

R1 Plan armare radier cămin pref. Dn = 1,0 m. R2 Detalii capac pref. cămin pref. Dn = 1,0 m. G1 Plan de situație inst. gaze nat.

DG1 Detaliu rasuflatorl inst. gaze nat. E1 Plan de situație inst. electrice E2 Schema electrica inst. electrice E3 Detaliu montare stâlp inst. electrice


L-35-54-D-CM-II| ZONA STUDIATA
REFERAT/ EXPERTIZA NH/MTA


HTOTIKEBțlfi3KrtîljK' ‘^s. 8tnna, nr.7B, M MC28ltaNtd»taiv*.lM*lnr.14 Tet 0234/576.702      fac0234515631,

co/V£xn?vsT Nr^jo^wi ^^«947730 4B- AV /  ... Wetete wwv. constatam

SPECIFICAȚIE       NUMEProbat w.

3/2010


lflB.MRCaC0J0CARU Ing. MBCEAU1W Ing, MKCEAU1AN la» SOflW aREADA IIUMRCaaUOCARU r»ADHW<OOSPWESCUFora
CURBAT U«105aO9g( RMOWm T-7,71m B "0.1501

Lc ■ 15.41 m


hînmm

MMtMt ipNiiMo «X, MOLDO MUT PMiStfKL MCM

naraimw IKMRT

NUMI

SKMJUTUU

RIFf RAT/EWIRTUA NBJOATA

IMTWWKCTMH ftrn «TROMMBi

—____.     Tit tsM/smns

CONEXTRuST *■ AC: J0CT1W

WtWK ***■ cern»

F«ni> rmaiturtitniii

nit Ui Mm*, KM* IX

tattM/SIESlI, CafRKdRfi47?30

NNIMIA IKMC1HVUR MCM

•wi IWWVr RwmiI

PralKtnr. MMO

SPlamCATll

NUMI

£țqgMTUU

scara:

TtttaprMat coMnuni raui iraoou mcuirta, MmcmuLucM

Fu»

WFTitKSf-

Ma.MRCEACQJOCARU C-

—-MIjxj

1/wa

PTI1+C8+

FKNBOTAT

WQ. MRGEAKUM

OE+DTAC

MMCTAT

îng. MKEAUMN

W < '

DATA:

VSJUF1GAT

masdWUtâUM

MAN DE SITUAȚII DRUMURI

PLANȘA:

MDIICTtM

haMMMCOUOCMU C

ktât

2010

D1

OIILOWOAt

vaMUnoo$m3scu

f?y<rCOOAPSM-7.&
KffiUT / nramu wuoat*


NUMTMflMMI pumn SITUAȚIE DRUMURI


iS
|64aeoo648850«MM

NEAGRA


COO^PfrPO-T.S.
649300


ISFBMT / DtPKRTlU NRJMTA


Wt1«


SMCMCAYW |     NUMI

WWtOMCT ll«.M!ftC£AC<MJQW ^hâtecTAT bamcuuiM M0A0TA»—kwwniwr" vwuncAT

WWBBkVrow umceiț^jțțț^i

ZBflUCUM—I      .

PIR, WRAL Kn.ADtWiDOWWttCU


SCARA: 1/800


ta» mi+cs+ DE+OTMGS pr stc+dr


159,05


GS pr stgHdr


158.70


5.01 m--


KME

•**

oaiT/aramu m/om

MKMSfUtB

COHEXTUUS7 KKumM

Wtitterww.cmati

SOXTtaHir^^SMJU iMâtanAIMK» ftcttMean.

MMMano

ESZ”*6"

§1

iMonomi

NUMI

1/WO

5*2*5_______

fata

MFPMMKT

«tWCCAaMQUM

Jjjk â

ni1""1 MWIIim,

nua+

FWOiBcnKr

.............

uw

RKraULN

K+GHC

affiSB5HF“

k*. Imceaojmi

nirot

■MfMMC

PUNSC

VOURCNT

k*9MNMM.....

PBOF*. UMITOBUUL

toTawty

M*.MRCEAOMDGMI

*!

05


m-2,00 T« 13.00 R-1300 B=O.O7PROAL LONGITUDINAL plan


DECLIVITATI IN LUNGIMI»


SECȚIUNI DISTANTE


DISTANTE CUMULATE


NUME


SEMNĂTURĂ


CERNITA


se^M mjc» 5.G. dowainm SJL Rwwmia, aiov tfr. i47 Slana, nr.78, Cod 6002M, Punct do lucrn str, TolitoL nr.14 Tel:0234/575.702       Fax:0234/515831,

CONEXTRUST Nr. RC: JO4/38/1991   Cod Fiscal R947730

WebsltK www. conwirustcom m E-nwtSPECIFICAȚIE

NIMIC

Ml*ww*

SEP PROIECT

mg. MRCEA COJOCARII

W

PROIECTAT

log. MIRCEA IULIAN

7"

REDACTAT

Ettg. MIRCEA IULIAN

VERIFICAT

mg. SORIN GREACA

Ing. MIRCEA COJOCARI)

DHL GENERAL

ng. ADRIAN DOSPINESCU

/P?

SCARA: 1/500 1/50

DATA: Iulie 2010


REFERAT / EXPERTIZA WL/DATA


THhipraM

CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA, MUNICIPIUL BAC AU


TOta planta:

PROFIL LONGITUDINAL


Proiect nr.

3/2010


Faza

PT1I+CS+ DE+DTAC


î             î

*n-046  1

R-1800 t

PROFl

UMGfTUDNAL plan
SECȚIUNI

DISTANTE


TO B3 Tri 14

HM

cuh»3**- ” VK1255T™'-■ tmww*"1 1


m-IJB T-158.41


PROHL

LONCfHJOHAL pion


GS pr stg+dr 159.32

PROFIL LONGITUDINAL


DECUVITAT1 IN LUNGIMI»


SECȚIUNI DISTANTE


SLL8ACAU
tocbtl «.C. Conertmrt BÂ: tlomenia, âia» tir. LL Stern, nr.78, Cod 600269, Puact do lecni str. Totetol, nr,14 Tei: 0234/576.702       FaoC 0234/515631.

CONEXTRUST Nr. RC: J0W1991   Cod Fhcal R947730

Website: www. conexrustcomSPEClFfCATK

NUME

SEMNĂTURĂ

SEP PROIECT

In®. MIRCEA COJOCARU

PROIECTAT

Ing. MIRCEA IULIAN

REDACTAT

îng. MRCEA IULIAN

VERIFICAT

log. SORIN GREADA

ItâL

3EF SERVICIU PROIECTARE

log. MIRCEA COJOCARII

DIR. GENERAL

ng. ADRIAN OOSPINESCU

_

DATA: Iulie 2010TMi proiect: CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA,

MUNICIPIUL BAC AM


THhiplaM:

PROFIL LONGITUDINAL


Proiect ar.

3/2010


Faza PTN+CS+ OE+DTAC


PLANȘA:

D9
Urnita do proprietate


4' [Km0+099.29m]


156.00

-v—

DISTANTE


COTE EXISTENTE


SOTE PROIECTATE


OST. PROECEKTE


limita de proprietate


5* [KmO+129.22m]


I5&D0

__v---

DISTANTE


COTE EXISTENTE


SOTE PROIECTATE


«k* KN,M nm,MNt*tacaik.Mrt<K.M

__________ WKBSWMtt COMEXHtUST JkR&JMwmi MAmiwn


PROHIE nMHBHUE GAucraunicE


U [Km0+112.85m]

155.00

V......

DISTANTE

3.12             130

COTE EXISTENTE

Ș            §             j

3OTE PROIECTAU

ii î li

«ST. PMMECEME

1.001 2M | ZOO j 1.00

Umila de proprietate

r3?

2J0X

. .-ii

0

2*00%

Umila <

04 [Km0+140.38m]

—fi

BJOOO—

-

3—

^IS&JOO

DISTANTE

335

121

COTE EXISTENTE

i

1

9

XHE PROECTKTE

5

1

§ i

DST. PROECTME

IX»

2.00

2.00

1.00


PWHLETRAUVEUUf CMttCIEMSnCE156.00

DISTANTE

4.84

1        3.74

COTE EXISTENTE

I

i

1

SOTE PROIECTATE

1 1

5'

Ș

1

OST. PRQECTKIE

11.00

xoo

X

3.00

1.00 |


Limita de proprietate

13 [KmO+O92.63m3«58.00 V

DISTANTE

1.54         2J2

4.18

COTE EXISTENTE

?     5         i                s

SOTE PROIECTATE

III          1         § î

UtST. PMJECME

| 1J» |       3.00

3.00       11.00 |


fiWndJIK

____ ________ MtBMSMne    fcctEKfitasi.

(rONEXTKVST *.BC:JOVW18II  MWHM773ONMFUTRMSVERH1E cmcmusncE«48300


64BES0


«40300


{«46200wkihwii

StrHKNKT PROIECTAT

WAOTAT VUUFKAT

W1MMCIU PftfUSCTAM |p|A.Oe>NWAl.


gg

tt» MWCEMJUMi


»»taWMEAdjȚ~ InMKUCOJOCARU


rc.MWANOOSWgSCirPUN M SITUAȚIE SEMNALIZAM RUTIERA


n, n' iini rrwKiiw* a/zino


Fua pn+ca+ DI+DTAC


PLANȘA:

DUPROFIL TRANSVERSAL TIP CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA


bordura 20 x 25 STAS 1139

fundație de beton C 6/7.5 0.30 x 0.15 m STAS 1139------ ---------------

5 cm strat filtrant de nisip STAS 6400CONEXTRUST


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMt^TURA

SEP PROIECT

Ing. MIRCEA COJOCARU

AJe-bk*

PROIECTAT

Ing. MIRCEA ftJUAN

REDACTAT

Ing. MIRCEA IULIAN

T-7

VERIFICAT

log. S0RM GIREAOA

i

5EFSNRVICIU PROIECTAM

Ing. MRCEA COJOCARU

DIR. GENERAL

Ing. ADRIAN OOSPINESCUîmbrăcăminte asfaltlca Ba16 - 4 Strat de binder BAD25 - 6 cm Strat de balast amestec optimal-23cm Material geotextH

Strat de fundație din balast existentom


Proiect nr.

3/2010PROFIL TRANSVERSAL TIP


Faza PTIh-CS* DE+DTAC


PROFIL TRANSVERSAL TIP CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA

1.00


P.cJ2=2.00


P.c./2=2.00
bordura 20 x 25 STAS 1130

fundație da baton C 6/7.5 0.30 x 0.15 m

STAS 1135............ ..."— -------------------

5 cm strat filtrant da nisip STAS 6400

■— - Strat uzura 8a16 ------ Dala baton C12/15

u.................. Strat filtrant din nisip 2 cm

................... Fundația din balast 10 cm

îmbrăcăminte asfaltlca Ba 16 - 4 cm Strat de binder BAD25 - 6 cm Strat do balast amestec opt1mal-25cm Material geotextil

Strat do fundație din balast existent

rrako.iMbaiew

VBURCATtW EXPERTCONEXTRUST


SPECIFICAȚIE ser proiect" PROIECTAT REDACTAT


NUME
[(o «A * iî

.......................................................

—-

Arat/ expertiza niudata


settil iod»! i.t,          8 jl: Aaman»,      dr.ti.

Sturu, rw.78, Cod 6082», Punct da lacra itr. ToWol, nr.14 Tot: 0234/576.702      Fax: 0234/515831.

Nr.RC: J04/3W1991    Cod Fiscal R947730

Webslte: www. conextnmLcom hfiKLSMD


| DHL G^CuL l IOQ. ADRIAN OOSPINESGUTURA


Titis proiect:

CONSTRUIRE STRADA THEODOR NECULUTA, MUNICIPIUL BACAU


THtaptassc

PROFIL LONGITUDINAL


Proiect nr.

3/2010


Faza PTh+CS+ DE+DTAC


PLANȘA:

D16

LegendaVBUHCATOW EXPBT


NUME


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7

9

 • 9

 • 10


Rețea apa Dn90,proiectata

Trecere conducta in tub de protecție prin peretele căminului Vana cu sertar DnlOO, PnlB, STAS 1054

Teu PE Dnl00/100

piesa de trecere PE/OL DelOO/DnlOO

Țeava OL Dn 100 STAS 7656

Conducta apa potabila PE100 DnlOO.PNlO, proiectata

Capac ei rama carosabil STAS 2308/81

Robinet cu sfera Dn50, Pnl8,pentru golirea instalației țeava OL Dn50


NOTA: Căminul de vane se va lega printr-un jraoQrd de canalizare din PVC DN 160 la cel mai apro^&t'^ttihx de vizitare din zona

ii:

.........

REFERAT / EXPERTIZA NH/DATA


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


&OMtâals£ townrusl iXR«Male,Mwtilr.lX‘

Stwxo, ar,78, Cod 600269, Punt do Ikn slr. Toltlol, nr.14 _   _________ Tot 0234/576.702 Fac0234/515831.

CQNEDCTkUST I*. RC: JM/W1991 Cod Rocii R947730 WetattK www. coMKkustro
Irig. Ml RCEÂ COJOCAR ina. AbnUit AHâW5F5C in», AdriaN mWm InpiOAHA

Ing.MIRCEA

Ing. ADRIAN DOSPINESCU


mu protest CONSTRUIRE STRADA STIL TEODOR NECNUITA


iRMpnCBNC

DETALIU CĂMIN DE VANE


Proiector.

3/2010PLANȘA:

H4SPECIFICAȚII

NUME

SCUTURA

SEF PROIECT

fng.MtR(JEAi0W22SI^

PROIECTAT

lngADRlXNÂNOR6NJCu

REDACTAT

îng. ADRIAN ANORONIC

' Irig. IOANĂ BffiHKI

A** IP^T. MEMMÎ^B *a

Rl.CJMW. dl.

LUNGIMI

—obecrradl _

---L--

90

32/25 50/40 uiwo

M-3,0

04-«4

legaturi la: -climele -hidrant!

no

32/25 50/40 121/90

24 -3,0

04-04

lega rari la: -climele

- hldrand

140

-32/25—

157/90

24-3.0

03-03

—legatari lat -dinele -hidrand

-i«r

32/25

179/90

13^3,0—

’OțJsUțS'"

legaturi la: —--dimelf

- hidrant!

125

32/25

'2W90

24-2*0

04-04

legaturi hi -dinele , "• hlilrahtl


(3) Hidrant subteran

(3) Cutie hidrant


® Branearaut
NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


Smcfeul »>cf»l S.D, Cwiartniti 3.A.: Namaala, Bacao ilr. I.S. Sturzi, nr.78, Cod 600268, Fond do lucra »tr. Tolriol, w.14 r ___ Tet 0234/576.702 Fax 0234/515831,

CvNEXTRUST Nr. RC: JO4/38/1991 Cod Rscal R947730 „ Wobsite.www.con^rwtrt

^✓«■BnSrasi'u^ —          F.mjft coMxtru$&8ca^S»v3tiMcom


SPECIFICAȚIE

NUME

ț^ryRA

S6F PROIECT

Ing. M      COJOCAFttJ (

PROIECTAT

mg. ADRIAN ANOROMC

REDACTAT

Ing.^ADfltANANDRONIC

VERIFICAT

log. lOANA B^tCI

SW SERVICIU’ PROtBCTARE

Ing. MRCEA COJOCA&-

D1R* GENERAL

Ing. ADRIAN00SP1NESCU


DATA: August 2010

WmmnW-We *


REFERAT / EXPERTIZA NR JDATA


TMaptaaot

DETAUU HIDRANT DE INCENDIU EXTERIOR


Praled nr. 3/2010


Secțiunea A-APiesa din beton simplu 2 pentru guri de scurgere Q


Acest Up de cămin re va uUba pentru toate amplasamentele, respectandu-re adamndmea de fundare conform profil k>nyttiJdinal, sNUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA


Sediul soâal S.C. Conntruii SA: flomeuh' Bicac sin IJ, Staza, ar.78, Cod 6002W, Punct de lucra cir. Toltlol, nr.14 Tet 0234/576702      Fax 0234/515831,

Nr. RC: JO4/38/1991     Cod Fiscal R94773D

Wabslte: www. coMxtaistro


SPECIFICAȚIE

NUME

B^ATU^A

SEF PROIECT

Ing. MIRCEAttlJXAmr-f^V'jA^'//

PROIECTAT

Ing. ADRIAN ANORONC |

REDACTAT

ing, ADRIAN ANORON1C |

VERIFICAT

log. IOANA BERHEpI--UJ/

SEF SERVICIU PROIECTARE

Ing. MiRCEACOJObmtr^ț^J V

DIR. GENERAL

ing. ADRIAN OOSPINESCU |        \DATA: August 2010


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Amplasament'

STR. TEODOR NKULUTA


THljptara

DETALIU GURA DE SCURGERE


Proiect or. 3/2010
In cazul tn care rețeaua da canalizare ■ apelor uzata as tntereectoază cu conductele da alimentare cu apă, se Impună respectarea următoarelor condțll:

Clnd canalul este situat deasupra conductei do alimentare cu apă (do preferință, se va evite această sotufle), pe porțiunea da Intersecție, acesta m execuți u dtemetre mld, dn tuburi matefco Introduse într-un tub protector de metal, Iar dacă are un diametru m|lodu, se Introduce într-un masiv de beton (exceptând

Clnd canalul este «fast dedesubtul conductei do alimentare cu apt, condlțJte Impuse sunt aceteeșl ca In situația precedentă, cu mențunaa că între uda do alimentare «I canal trebuia să extete o distanță de circa o«4 m; tuburile de protecție trebuia si albi lungime do col puțh 2,5 m* în teren Impermeabil da

m-în teren permeabil;

Când emilul este atoat la ecate|l nivel cu conducta da apă, aceasta va trece pe deasupra canalului, prin curbare, lor canalul sa va exsarta respectând


La Interwcța canalului de ape uzate cu canatul do ape pluvWe se au în vedere următoarele:

Când canalul de apa uzate este situat desupra mu dodesubtad canalului da ape pluviale, în funcția de distanta dintre ele, sa va prevede o amenajare a

CM canalul da ape uzate este situat te acstețl nivel cu canalul da aps pluviale, se va prevede pe unul dintre acestea un cămin da rupere de pantă,

La Intersecpa canalului do ape uzate mi o conductă do gaz se vor avea ta vedere următoarele:

CM canalul este poziționat deasupra sau dedesubtul conductei do gaz, Iar distanța dintre ele asta mal mică da 1,0 m, se pot întâlni două situați distincte, ncțsde diametrul cutahăul, astfel

la Gametre mW, canalul se va executa din tuburi do PAFSIN sau PVC, protejate cu tuburi motaOce;

la (tarabe mari, conductele de canaăzare, Indftrent do materialul din care sunt executate, vor fl protejate cu tuburi de OL, a căror lungime nu trebuie să tpăgească 3,0 m, de o parte yl de aba a punctului da Intersecție;

CM canalul este situat ta acata|l nivel cu conducta do gaz, aceasta trebuia curbate pe deasupra canalului,respectendu*se condWHs de execuție prezentate caietul de aardnL

La Intersecția canalului do a pa uzata cu conducte do apă caldă sau tunete, pot apărea următoarele sttuajB:

conducte de apă caldă poete Cartată, ocoănd canalul;                                                                  ;' ~   ' V

candul poete străpunge tunetul dacă gabaritul acestuia permite;

când canalul este stareț deasupra sau dedesubtul tunelului; la Intersecția acestora seva evita transmiterea presiuni# de ta unul                     c ‘

t Intersecția canatului da ape uzate cu cabluri de înaltă sau joasă tansluno, sa va sigura conrBța ca aceste cabluri să treacă la                    cM|tal.

HIL/OATA


CONEXTRUSr


SPECIFICAȚIE


ȘEF PROIECT PROIECTAT REDACTAT Vfțft I PICAT


ttedlihtwW 1C. Consrinjti SJL AorimiK mciu str. LI Stern, nr.7S, Cod 600269, Punct de lucra str. Toltlol, nr.14 Tel: 0234/576.702      Fax: 0234/515831,

Nr. RC: J04/38/1991     Cod Fiscal R947730

Webslts: www. «nwtrustro nfr&gffii

SCARA:


Benefician

MUNICIPIUL BACAU

Amptasamerit:

STR. TEODOR RECVLUTA


Proiect nr. 3/2010lng?MtfidEA IngADRlANANORtfe Ing. ĂbfilANANtttâNK/ XS Im IOANA BERHECI —..


IMiM i illtl             fj

fOWiBnE3S2SB«'fcS*A


| PIR. GENERAL | Ing ADRIAN DOSPINESCU [


Tftta proiect:

CONSTRUIRE STRADA

STR. TEODOR IIECUUITA


TNtaptaaea:

DETALIU MONTAJ CONDUCTA INTERSECȚIA CU ALTE REȚELE


FAZA PTH


POZAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENĂ PAFSIN Șl P.V.C.
ÎN ȘANȚ

După executarea excavațlllor In conformitate cu indicațiile proiectului, se recomandă nivelarea fundului șanțului cu un strat de nisip. După pozarea conductei, spațiile libere rămase între tub $1 peretele șanțului vor fi umplute cu pământ selecționat

in locurile In care există cele mai bune condiții de prestații tub/economicilate, se recomandă păstrarea unei lungimi a fundului gropii egală cu diametrul tubului la care se adaugă 40 cm; de asemenea se va păstra o zonă alăturată de protecție având cel puțin 15 cm de nisip deasupra și sub conductă.


Deasupra stratului superior de nisip se acceptă material fin provenit din săpătura, în straturi tasate, de circa 30 cm grosime (vezi figura de mai jos).                       p>

Pentru o umplere ulterioară a șanțului se poate folosi materialul de recuperare ; acesta trebuie să fie bătătorit, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apă, tubă, mâl, ele.

Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcție șl pe cât posibil In timpul orator dimineții.

Este indicat să lăsați libere extremitățile tubului pentru a putea executa cu ușurință operațiile ulterioare de montare.

NOTA:

Conductele din PAFSIN sau PVC sunt prevăzute pentru realizarea rețetelor de canalizare.

Adâncimea de montare a conductelor este conform profitului longitudinal -vezi planșete anexate prezentei documentații.

Conductele din PAFSIN sau PVC sunt prevăzute pentru realizarea rețelelor de canalizare. Adîncimea minima de montare pentru conductele de canaizare va fl de 1,00 m.

La intersecții cu rețelele existente sau proiectate de canalizare, apa va fi montată la 0,30 m față de generatoarea superioară, iar Ea intersecții cu cabluri electrice sau conducte de gaze naturale, apa va fi montată la distanța de 0,25 m-0,30 m față da generatoarea inferioară a cablului sau conductBiz^ ' " ! . \

-------- ............................. .......................................... ..... ..-

VERIFICATOR/ EXPERT


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


NUME

SuANcacwkc. fenwteSX* Homari, duaraitr^ IX'

Stan#, nr.TS, Cod 600261, Punct da lucra itr. Tohtol, nr.14 XKSk      t*|.                 Fav* 09UX1WM

CONEXTRVST


REFSUT/ EXPERTIZĂ NtU/DATAProiect nr.

3/2010SPECIFICAȚIE

NUME  ^4^

ț^UATURA

SEP PROIECT

Ing.MlRCEA COJOCAR          f/V

PROIECTAT

lltfl. ADRIAN ANDRONIC |

REDACTAT

Ing. ADRIAN AN0RQNIC |

VERIFICAT

InQ. IOANABERHEQ C”-

PROIECTARE

Ing, MIRCEA COJOCARI? T

OIR. GENERAL

Ing. ADRIAN DOSPINESCU |

DATA: AllQliSt 2010


Tltfn prefect: CONSTRUIRE STRADA STR. TEODOR NECULUTA


TWaptMMK

DETALIU MONTAJ CONDUCTA SECȚIUNE TRANSVERSALA


s

n

Dfi

BafiaJncasi

tata te perete

Suni birt

PiMamohili

Mana

pi

n

(M

3

M

PZ

1

T

P4

p?

P8

8X1

«

«

a

«

t

8

4

4

M

a

a

M

x.

55

11 «

4

V

te

M

H-

HA

%

IU

t

tn

3M

t>

»

m

m

a

tal

W

m

m

34

ta

IM

>13

tt|sB

i

ti

w

m

tt

V

81

V

u

u

u

M

44

E

m

IM

m

Ni

u

it

M

IM

u

ta

w

M

m

»

34

w

u

IM

Mi

Mi

«Ita

M

ii

1*

V

u

M

u

u

M

E

m

im

*

«0

n

*

M

XB

os

a

tt

M

m

»I

M

11

u

1*

IM

ta

Im

ii

w

Mi

M

tt

»

u

ir

<1

u

u

M

O

E3

Mi

<

Mi

ii

11

w

m

u

n

V

Mi

Mi

34

V

ti

IM

IM

Mi

alta

n

w

3M

o

o

Ml

n

M

V

IM

M4

n

E

m

«a

<M

«

*•

a

CM

U

V

Mi

IM

a

Mi

U

li

Ml

«t

M

u

«

w

K

u|n

U

14

V

M

ttl

to

M

U>

N

<n

«F

a

-

Mi

a

Mi

w

«•

Oi

a

w

a

«4

a

M

w

ta

4N

CM

um

M

s>

V

W

w

D

M

TJ

Ml

ta

M

n

S

«B

«

u

cm

M

n

ne

V

M

n

a

M

34

IM

CD

MC

°Wi

M

23

NI

N

n

tv

M

V

<1

MC

MC

a

%

KM

m

ni

u

M*

»

w

W

SM

«

m

M

ir

a>

M

M

W

ta

m

no

o Im

M

n

M2

m

tt

M

w

M

M

K>

Ki

■U

w

’G

M

M

MI

n

Ni

3*

n

wr

vt

M

CM

M

S

M

M

Mi

M [Mi

M

ir

CM

li

M

Ml

V

»s

ITJ

no

«

IM

mi

»

m

34

ta

ta

m

M

»

34

M

»

IM

u|mi

M

34

w

m

MC

■>

«a

M

Ml


S CC ZJ H E O Q Q □ □ El E EJI


□EnSQEEEJDEJQElEQI “““EJDE1QQEI1EQDI

Cr’^iTD^aQaaaaca.


□EDEDE1.


S^’CCElEOaDQUnCE 3 SC □ □ ZJ □ E3 □ □ □ □ □□


CAPAC CAROSABIL 1,3 x 1,3 m

CĂMIN Dn = 1,0m
3

19-


® 4 012

R^2L*0M

SECȚIUNEA A-ACARACTERISTICI


dbamrehement

Votant tatafi

CIMOtac)

OnuM ftrt

Ofoi baton (kg

OB37

PCS2

Capac mbMol

03*

87*00

33

87


NOTA:

 • - Rama sa va îngloba la turnarea betonului în capac

 • - La etrieri, cotele sunt calculate pentru cota inferioară a etrierulul

k*. IMCEA CCMOCMU


'g'maar fc-MWIHMii


ta a^tainawrwji


EXTRAS DC ARMAAS

1

0

1

LuV-urnita* (•)

Limg. p*<tan*e»(m)

W7

Pt52

Mo

014

018

1

18

2

330

-

-

-

*50

2

12

3

3.15

-

*45

-

-

3

12

2

386

-

708

-

4

12

4

400

-

1*2

-

-

6

12

4

UO

-

280

*

-

8

a

30

005

75fi

-

-

-

7

30

000

270

-

-

-

8

a

38

W

3*0

-

-

-

12

4

8M>

MO

UtoQMpxfamafr

10*0

8005

-

uo

GfHMopoMl

OJOfi

«UMB

1.21

zoo

thaWipadaNtu

130

TOTN.

330

670
MTfcPRIMARI* MUNICIPIULUI BACAU


ntefuM------------

CONSTRUIRE STTUDA THEODCRNECULUTA MUN.BACWrlUP.aXaW


PnhdM. van»


F»a m+a+ 06+01


PUWSA:

A2
Fîg, 7 Tipuri de xSaaflatari: a» pentru carosabil; b - de perete și pentru spații vena; c -pentru spsțn y?™


 • 1- contacta

 • 2- calotă.

 • 3- 15&

 • 4- cutie <&n fiartă


 • 5- capacdin fontă

 • 6- opritori9 -pietriș

10-nisip

11 - tubul rfcufCtorii

SeiSal «octal fc.C. CoMXtnol 5A: ftomaeli, baau str. LS. Sturzi, nr.7l, Cad 600269, panct da lacra tir. Tolstol, nr.14 Tel: 0234/576.702 Fax: 0234/515831.

CONEXTRUS? Nr. RC: JO4/38/1991 Cod fiscal R947730 *• «         ,f, Webslts: www. conextrust.com

^EagMfasME^S.jE’fnall: conextiustbacaucgryahoo.cSPECIFICAȚIE ȘEF PROIECT" PROIECTAT REDACTAT VERIFICAT W SERVICIU PROIECTARĂ. PIR, GENERAL


NUME


Iflp, MIRCEA COJOC m imoam...........

Ing IOANA BBtHEG M ADRIAN APS# Ing. MIRCEA COJOCARU Ing. ADRIAN DQSPlNESCUBeuefielv:

MUNICIPIUL BACAU

AfflBMttmMt:

8TR.THE0D0R NECULUTA


Proiect nr.

3/2010


SCARA: %


Titlu proiect

Ceurtratrettr.THEOMN NECULUTA str.Thwdor Necitata leoBacau JmLBucm


nun plam:

DETALIU RASUFLATORI INSTALAȚII GAZE NATURALE


Faza DE


De la iluminat stradal


17m


Sn ex

Sn. d

Sn P


VERIFICATOR EXPSIT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NRJDATACONEXTRUST


Sedfat toelaJs.C. ConextrartSA; RomanH, ««au str.I.S. Stare», ir.7S, Cad 600269, Punct de lucra slr. Tolstot, nr.14

Tel: 0234/576.702       Fax: 0234/515831,

Nr. RC: J04/38/1991     Cod FlscE R947730

Websita: www. conexfrustcomBeneficier:

MUNICIPIUL BABAN

AnpiMuwrta

STR. TEODOR NECULUTA


Proiect nr.

3/2010


>•?

SPECIFICAȚIE

NUME

^J^ATURA

SEF PROIECT

lnQ.MIRCEAC6jXAAul

PROIECTAT

Ing. VLADBOBOC

REDACTAT

Ing. VLAD BOBOC

VERIFICAT

Ing.MlRCEACDJOC^MK*

■SEFUWVRHir PROIECTARE

IRQ. MIRC6A COJOC

DIR. OENERAL

frig. ADRIAN OOSPINESCU

OATA: August 2010Tltia proiect CONSTRUIRE STRANA STIL TEODOR NECSLUTA


TMtptaOK

DETALIU MONTARE STÂLP INSTALAȚII ELECTRICE
PLANȘA:

E3ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2

la H.C.L.

. J PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investirii „Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău*9

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cuTVA)

Valoare C+M mii lei (cuTVA)

1,

„Construire str. Teodor Neculuță, municipiul Bacău9*

1182,641

1046,142

președintedeședință ABABEIRADU       ț.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI