Hotărârea nr. 42/2013

Hotărârea nr.42 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str.Milcov, nr.65, Sc.A, B - Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.

MILCOV, nr. 65, scara A, B-Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

 • • Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

 • • GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

 • • Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • • Referatul nr. 1335/22.02.2013, al Direcției Tehnice;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.

65, scara A, B -Bacau”

- conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

 • •     VALOARE TOTALA de 943,77 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M =

808,37 mii lei (inclusiv TVA),

 • •      Regim de inaltime: S+P+3E

 • •      Autila totala (mp): 1773,24mp

 • •      An construire : 1980

 • •      Nr. apartamente :32

 • •       Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 86,33 kWh/mp, an

 • •      Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 889,5lmii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 761,52 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1 parti integrante din prezenta hotarare; indicatorii tehnici nu se modifica la faza PT;

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofinantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART. 5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

zNR. 42

DIN 27.02.2013

N.O.P., Iordan CJR.TJEx.l/Ds.I-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Denumirea lucrării:

ANEXA Nr.|.

LA HOTĂRÂREA NR. 42, DIN 27.02.2013 SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STRADA MILCOV,NR 65, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

\H 1458-1 1 - 1589(53 / 02.9(5 201 1

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


EXEMPLAR NR,

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT: BENEFICIAR:

FAZA: PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV NR. 65, SC. A-B,

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURIDirector General


Responsabil MlȘef Proiect
Verificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREIA.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de inaltime: S + P + 3E

 • - număr apartamente: 32

 • - aria utila totala: 1 773.24 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Scările sunt cu o rampa, si sunt executate din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:
 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarcarilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 7.0                                            u

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

- magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori.

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale inregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+3 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Milcov nr.65 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1980. Proiect tip clădiri de locuit S+P+3etaje. Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din doua tronsoane,cu forma regulata, dispuse simetric, avand dimensiunile in plan după cum urmeaza:

 • -  tronsonul 1 : (14.20x23.90)m;

 • -  tronsonul 2 : (14.20x23.70)m;

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 3 nivele.

înălțimile sunt:

subsol: parter: nivel curent


cca. 2.00 m;

2.57 m;

2.57 m.


Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face printr-o trapa cu ajutorul unei scări metalice. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara din beton armat cu o singura rampa.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si, parțial, cărămidă Bratca.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate 4 guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale, pentru fiecare tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua intrări, pentru fiecare scara in parte, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioara. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 200 x 280 cm, respectiv 90 x 280 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 75x120 cm, 110x120 cm, 140x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90cm.

Imobilul are atat balcoane, cat si logii. Parapetii balcoanelor si a logiilor sunt realizați din fasii prefabricate din beton armat cu grosimea de cca.8 cm, susținute de un grilaj metalic si au inaltimea de cca. 0.90 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

A

, ț

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat,

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsaj “medie”, elementele pârând a fi afectate “de varsta” si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, s-a efectuat acoperirea locala a terasei, circa 8% cu șarpanta din lemn si invelitoare din tabla. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire. Totodată, de-a lungul timpului s-a efectuat refacerea hidroizolatiei, local, cu diferite materiale , respectiv cu membrane termosudabile protejate sau nu cu ardezie, si/sau carton asfaltat.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de îmbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a panoului, in zona aticelor.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton sau asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectându-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea

neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;                                                                    t A

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 18% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neingrijit

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2,3 — 2007).

1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Milcov, nr 65- nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

2.1. Expertiza tehnica
 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.65, scările A - B - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1 -rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel încât viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.2. Auditul energetic
 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant


dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de incalzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ $4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

162.11

68377.77

6.52

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

27.04

3237.33

22.98

c) termo-hîdroizolarea terasei (S2)

152.90

54074.75

7.78

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

23.40

21785.65

2.39

TOTAL

365.45

147475.50

4 Prețurile indicate în tabelr nu conțin TVA;

'1 euro = 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

  • 1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in —----------------------- h

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București     8 grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolant, dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu vata minerala și profil din tabla zincata.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cerceveie cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cerceveie din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită intretinere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cerceveie din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al incăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună Închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cerceveie si intre cerceveie si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafața tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplăriei existente si inchiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iuiie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de (      peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un

V     cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB

montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in /băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

- prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică impreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată expandat ignifugat caserata de 5 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 5 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 5 cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate ( > aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a t w fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale:

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa

/•/

afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor,

2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):


3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -

Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:                                                                     , ; o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (inclusiv TVA): 943.77 lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 808.37 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Indicatori valorici
 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                    943.77 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                               808.37 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                          0.455 mii Iei/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

2. Indicatori fizici
 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție_________________________________ 6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție________________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica,_______________________7.19 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic____.153096.09 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:________________________________________ 138043.19kwh/an

in tone echivalent petrol:_______________________________________________________11.31 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________33141.86 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.167

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție          /c\

Defalcarea pe surse de finanțare - TVA inclus:
1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile         433,386 mii lei
2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si
respectiv 100% din cheltuielile neeligibile                                      510.381 mii lei
Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție,


Data : Octombrie 2012
OPISUL
documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție
1. Conținut cadru D.A.L.I.
2. Certificatul de urbanism, in copie
3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției
4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție
5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI

STR. MILCOV NR. 65, SCARA A, B, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

in mii iei / mii euro la cursul BNR din data de : 10 decembrie 2012

1 Euro >   4.5339 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitati din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

6.67

1.52

1.65

8.52

1.88

Totali.2

6.87

1.52

1.65

8.52

1.88

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

19.28

4.25

4.63

23.91

5.27

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare și inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

- certificat de performanta enerqetlca la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- intocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.26

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

12.72

2.81

3.05

15.77

3.48

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

12.72

2.81

3.05

15.77

3.48

TOTAL CAPITOL 3

18.32

4.04

4.40

22.72

5.01CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții-insta lății

4.1.1

Construcțil-lnstalațil

616.73

136.03

148.02

764.75

168.67

Total 4.1

616.73

136.03

148.02

764.75

168.67

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active ne corp ora le

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

616.73

136.03

148.02

764.75

168.67

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

15,90

3.51

3.82

19.72

4.35

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.18

0.70

0.76

3.94

0.87

Total 5.1

19.08

4.21

4.58

23.66

5.22

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

65.43

14.43

15.70

81.13

17.89

Total 5.3

65.43

14.43

15.70

81.13

17.89

TOTAL CAPITOL 5

84.51

18.64

20.28

104.79

23.11

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

12.72

2.81

3.05

15.77

3.48

6.4

Cheltuieli de audit financiar

9.54

2.10

2.29

11.83

2.61

TOTAL CAPITOL 6

22.26

4.91

5.34

27.60

6.09

TOTAL GENERAL

761.(0

167.87

182.66

943.77

208.(6

Dlnctn C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

65t.9i

141.79

156.46

808.37

178.29


Proiectant,

CONSIS PROIECT


întocmit arh. Cosmin ton


Sef Proiect arh. Adrian Andrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/815 din /j, JC/Jj

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.         _______Din: /J >    <&/<&

în scopul:      .      .

1.1.1 A) REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Ca urmare cererii adresate de  _______________ MUNICIPIUL BACAU __________________

cu domiciliul\sediul în județul            BACAU            r localitatea ___________BACAU_____________

satul_________________________:__________________________ sectorul           cod poștal _____________:_____________

strada              CALEA MARASESTI       - nr 6 hl.________________________

sc. - et.              ap. -      , tel./fax _________________=________________, e-mail________________7


înregistrata la nr.             2/815            - din 10-09-2012......

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________-____________________ . sectorul -    . cod poștal: ______________'

strada_________________str. MILCOV____________,   ? m-.     65    , y._________________65

sc. B , et. - „ , ap. - , sau identificat prin:             _____________plan de situație •

satul ___________________________Z______:___________________, sectorul ~ cod poștal: ______________z

strada _________________str. MILCOV________________> nr. 65 .bl._________________65

sc. • A s et.         ap.         , sau identificat prin:_________________________plan de situație

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________/_______2008

faza PUG_____ aprobată prin . Hotărârea Consiliului Local Bacău nr, 84 din 13.04.2012__________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Teren și construcție situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate particulară a locatarilor în indfviziune.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: bloc de locuințe.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

1/4

3. REGIMUL TEHNIC
Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat m scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 2010-2013 PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de / construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT .PROTECȚIA MEDIULUI CAM 11 -BAC AU, str. Oituz nr. 23 mun. BAC AU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe m legătura cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șt a Directivei 9&61/CB, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta aă analizeze ți să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/ptivate In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupri mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documoitației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emiterea acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării umti punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției înacord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligata de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în nrma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantei are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcțiL

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul dsriilăriî procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția du realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

întocmii: SION VIOLETA - CONSILIER


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);                      ■ L

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

13 D.T.AC.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

H gaze naturale 0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

Alte avize/acorduri

d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civilă

□ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - -INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d,4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr. .v.. din.......

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de H 1

3/4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor construcții Republicată, cu modificările si completările ulterioare,;

se prelungește valabilitate^ .. Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............pana la data de..................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând s obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de.................direct/prin poștă.


Întocmii: SION VIOLETA - CONSILIER

4/4


PLAN DE SITUAȚIE

Scara l : 500

mun. Oacau, :Tf. Milcuv, nr, 65, jud. Batyiu

(indavilan)BLOC NR. 6J

St. B i


\ '-^22


TALAN Nl>£Wfe FL-^FILIZAT if^țfe'DEREA 6 ȚI IM F. HI J^rtff’o RIZ AȚIEI DEjadlUSTRUIRE
PLAN ÎNCADRARE
JN ZONA


GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BLOC, STR. M1LCOV, NR. 65

Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

2

3

I

4

I

5

I

6

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

| 20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMO IZOLARE PEREȚI

Aplicare strat termoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLARI E

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolatii la terase si probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

întocmit,

arh. Cosmin Ion


Sef Proiect,

arh. Adrian Andrei

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

AMPLASAMENT:STRADA MILCOV, NR. 65, MUN BACAN, JUD BACAU

OBIECT:    ARHITECTURA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:         DAL.I.

PROIECT NR: AH 1458-11 -68963/02.06.2011

BORDEROUPARTI DESENATE

1. Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2. Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3. Plan subsol situație propusa scara A

sc. 1/100

A03

4. Plan subsol situație propusa scara B

sc. 1/100

A04

5. Plan parter situație propusa scara A

sc. 1/100

A05

6. Plan parter situație propusa scara B

sc. 1/100

A06

7. Plan etaj curent situație propusa scara A

sc. 1/100

A07

8. Plan etaj curent situație propusa scara B

sc. 1/100

A08

9. Plan etaj 3 situație propusa scara A

sc. 1/100

A09

10. Plan etaj 3 situație propusa scara B

sc. 1/100

A10

11. Plan terasa situație propusa scara A

sc. 1/100

A11

12. Plan terasa situație propusa scara B

sc. 1/100

A12

13. Fațada principala situație propusa scara A

sc. 1/100

A13

14. Fațada principala situație propusa scara B

sc. 1/100

A14

15. Fațada posterioara situație propusa scara A

sc. 1/100

A15

16. Fațada posterioara situație propusa scara B

sc. 1/100

A16

17. Fațade laterale situație propusa scara A si B

sc. 1/100

A17

18. Secțiune A-A situație propusa scara A

sc. 1/100

A18

19. Secțiune B-B situație propusa scara B

sc. 1/100

A19


întocmit

Arh. Cosmin IONEste interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 1


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAm

MS

1*3

NUM&SEMNATURA PROIECTAT

NUME/SEMNATURA VERJFCAT

NUME7SEJMATUAA SEF PROIECT

VERIFICATORI EXPERT

NUME/SEM4A7URA

CERINȚA

REFERATJEJCPERT1ZA NRA3ATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J4(V3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUM&SEMHATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPEATIZA NRIOATA

beneficiar;    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii:”Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

DfllECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65

PROIECTAT

Arti. Adrtan ANDREI

TZT7

VERIFICAT

Arti. Coatnin ION

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

SEF PROIECT

Arti. Adrian ANDREI

DATA                SCARA

10/2012              1:5000

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAL1

NUMĂR PROCCT     I     NUMĂR PLANȘA

68963/02,06,2011 |       A

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500           .

mun. Bacau, str. Mfcov, nr. 65, jud7< Bacau

-        -   -                      i


(intravilan)


m

K2

H3

NUME/SEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNATURA

VERIFICAT

NUMBSEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRiOATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERATiEXPERTlZA NR/OATA

beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții:'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 138 de blocuri'

NUME

SEMNATARA

OBIECT

ARHITECTURA Strada Mtlcov nr.65

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

2

VERIFICAT

A/hP Cosmin ION

T

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

/

data                SCARA

10/2012              1:500

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAL1

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A02

- .

Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației (ara aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROIECT S.R.L. București

TT
Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Scara A


Ml

hC

M3

NUME/SEMKATURA PROIECTAT

MJM&SEMNATWA VERFCAT

NUMEftEhKATURA SEFPflDECT

VEMFICATOn/ EXPERT

PROIECTANT GENERAU                 țiT

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERJFCATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

PROIECTAT

Arii. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Artt. Coerrte ION

PLANȘA

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA                  SCÎARA

10/2012              1:100

EXEMPLAR NR.

Este inlentea ooplerae. muMpUcerea st împrumutarea documentate* tara aprobauNOTA: TonnoizoMM pontai pute ud - «te tiranta SBrttilfe CtttRti dB 10 CM


-------NR: 547 NR: «6511


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc IE


PLAN SUBSOL

Scara B


Ml

MZ

M3

NUME/SEMNATURA PROECTAT

MJME/SEhMATURA VEMRCAT

NUME^EMKATURA SEFPROEgT

VEWRCATC EXPERT

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.:J40t/3940/1995

VERIF (CATC

VEranCATC EXPERT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BENEr JGIAR.                   _ _ _ _ . ,

BACAU

LUCRĂRI

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

PROECTAT

Arii. Adrian ANDREI

WT-

VERIFICAT

Arii, Coarnki ION

*T7, *

PLANȘA

SEP PROIECT

Art>. Adrian ANDREI

DATA

10Z2012

s

1

ÎARA

:100

EXEMPLAR

Este irrtefzlsa copierea, muMpWcarea si impcumutarea docutnereaM tara t


POUSDREN EXPANDAT IGWUGATDE10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


IZOLAREA SPALETLOR SI GOLULUI TAMPLARIEICU ’POUSTREN EXPANDAT’ IGMFUGAT DE 3 CM PROTEJAT CU TENCUALA MULTISTRAT


L^


IZOLAREA SPALETLOR SI GOLULUI TAMPLARECU PCUSTBfflEXPANDAT EHHKATDE3CM PROTEJAT CU L T0KUALAMU.TETRA[bJ— ■


IGNIFUGAT DE 10 Ol CU IBCUiAUMU.


IZOLATA SPALETLQR SI GOLULUI LARECU POUSTREN EXPANDAT KMHJGATOE 3 CU PROTEJAT CU ■ TENCUIALA MULTISTRAT


TWVaEffiaafîAPtfF/C PfflTACAUERAlACUGEUl _ TERMOEOLANT LOW-E


AOWPTC PENTACAJERAlA CU GEAAI ■EMXZCLWLOV-E


11-^----Clasa de importanta a cons Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


*41


M2

*43


nume/semnatura num&semnatura PfOECTAT      VERRCAT


PROtCTANT GENERAU


NUM&SEMt

SEFPRC


CONSIS PROIEC

R.C.:J4O/394O/1995


PRIMĂRIA MUNIC1PIULI BĂGAU


PLAN PARTER Scara A


BENEFICIAR:

NUME

SEMNA

PROIECTAT

Aitk. Adriai ANDREI

VERIFICAT

Arh. Cosmki ION

*122*

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012Este InlaiziW COpterea, nmMpfcara» sl impnimutare:WtAREERCENTAOlNPVC PEWTACAMERAUCUGEAM


TAMPUREEHCIMTADWFVC PEKTACAIERALACU GEAM TERMOCOLWLOW-t


1 Ll 1.05 l

2.00

1     1.95     l.j® Ltfll,» 1

- ș-®-

1

Lz5 Lj.«JjdL id Jzl

1® -M ’

1J»

ta

’ 120’

iffi fdt

11

ara

L         2.65          l

3.65

j

. . 3.70

j

3.55

1

635 i                       L

1

11.20

1

1 ■

1

r

.. 23.75

1

£O

[șn

n

i ’ li

LU

a

O LU


PLAN PARTER

Scara B


IZOLAREA SPMHLOR SI GOLULUI TAMPURfiCU

IGMRJGATDE1 PROTEJAT CUL TENCUIALA MULIZOLAREA SPALETLOR SI GOLULUI TAWLARB O> POUSTREN EXPANDAT LT DE 3 CM PROTEJAT CU LA MULTISTRAT


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc IINUM&SEMNATUIU VERFKAT


HUMEZSEM1ATURA SEFKtOECT


VERIFICAI BXPER


<35 CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995


VEfUHCA


VERIFICA EXPERBENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


LUCRA


PROIECTAT


VERIFICAT


SEF PROIECT


DATA


10/2012


NUMEOBIEC


PLANSPALEnLOfljl GOLULUI _ .CU POUSTRENEXPAMJAT 3E3CH

" L

.UULBSTRAj


POUSTRB

JGMFUGATDfe WCU PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT

IZOLAREA U_________________

TAtfURdCU POLiST £N EXPANDAT IGNRIGATOE3CMPK IEJATCU

ipAOLOp|l GOLULUI

4

LS| A UL

a k-418 l       M

TWCUWJțMULTSTRA'

fi.. . L .75 L ij» bd. t# L

2.00       L 1.05

150 L 00 L 1.55

11

L no L .90 L 120 i L i

f ziof 1

2-65

* 1 Jo zio *

3.65

3.70                L

ta *

. 3.S

*

265

—^la *       r 1

3.70             H 1

ț-S

_

1120 1

ț!

Z3JQ 1

:i

_________________________Iii
Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


ORDINUL AfMTECTLQR OWROUANIA


8798
Ml

MS

M3

NUM&9EMNATURA

PROIECTAT

NUM&SQbMATVRA VGRFCAT

NUM&SEMNAWRA sa= PROIECT

VEFMACATCW EXPERT

NlJM&SEMKATURA

CEMNTA

REFERAT/EXPERT1ZA N

PROIECTANT GENERAL

<3p CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VEWICATOR

VEfWUCATOfV exp&tt

NUME.AEMNATURA

CERINȚA

REFERATj€XP£RT|2A NI

BENEFICIAR-    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investit» :'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Secau -138 de blocuri’

NUME

SțMNATURA

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROIECTAT

Art>. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arti. Coamto ION

PLANȘA

PLAN ETAJ CURENT SCARA A PROPUNERE

SEP PROIECT

Arii. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT

D.A.L.I.

NUMĂR PROECT

68963702.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A07

Eata Interziaa coplaraa. muMpMcaree »| Impmmutarea documanlatW tare aprobaraa ujUj a S.C.CONS13 PROIECT SAU- Bucure*»ff 1.55    . W > li - 1.10 » .60 t 1.00 .     ZOO      .   /« X 1G0 „ .75 . li .

200   , «Url-lț li , ]-a J.W--]I

f Ij f | f iJ f | f îa f | m fiif | f

™ f |f f ti f | f li-f       y[

9 GOLULUI


ÎGNfUGÂT


EXPANDAT

I PROTEJAT 'MULTEIRAT


INCHDEREBAL TAMPLAREER
POUSTBEN EXPANDAT______

IGNFUGATOE10CMWTOTE1AT CU TENCUIALA MULTISTRAT/il

1.

slL.


8


IZOLAREA SPALETLOR 3 GOLULUI TAMPLARBCU POUSTUENEXPAMXAT


TENCUIALA MULTETRAT


1] -   ~1

<11

<1

r=—

1

1

r\

. —— .

î 1------

-4—

1

1

hp = 0J9Q f 1

hp = 0.9O

lți = i3C

1

Ihp^OJO

i


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Bl EXPANDAT ATEE 10 CM PROTEJAT MULTISTRAT


IZOLAREA SPALETUR GOLULUI TALFVWȘOJ POET TEN EXPANDAT SNRJGATDEJCUPRI IEJATCU


11

ii 105 L 90 L 1.10 l

1.95

L .90 Lx

. .75 L        2.00

l 1.6

I

S l .75 l 1.00 bl Jij L

l.20Q

L 1.05

L L .60 L .90 - L

1,65

Ltw |. x 1

120 !1

T * 2.10 * ia *.....

H           3.70

2.65

165

r ni* isrț

170       -----L

120

3.55

2.65

* 1.20 * 110 *

3.70

if                635 ”

L1

ț——

1120 _______!

£□

A

635

—4

-Lil

T~

23.90 L

m

—4

LȘT------------

&

I13

eh        eLji

eh

ehM1

M2

M3

MUMESEMNATURA PAOtECTAT

NUME/SEMKATURA VEMFCAT

HUWE/SEMNATURA SEFPROECT

VENFKXTOfV EXPERT

NUM&Sl

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VE«F CÂTOR

VERIFICATOR/ EXPWT

NUME/SI

senefk;^   PRERIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

inve:

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

PROECTAT

Arh. Adrian AADREI

VERIFICAT

Arh. Coamln ION

r

¥~7

PLANȘA

SEFPROECT

Arh. Adrian ANDREI

i

. A

DATA

10/2012

SCARA

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZAI

Dj

Esie Interzisa copierea, multiplicarea al împrumutarea documentatei tara aprobarea scrisa a


[T|

23.X

i

cp

fi

635

1                        t

1

|

na

1       u-1

z

L - -fi-

6.35

i|

£

3.70

3.65

L

3.70

L    K* 155

jf 3F

170

11

U 1.5S

,    1.40 t 1

i 165 i

&    > i.io > jo

1J»

?JS j-

ta

100 t .75 .

a\jOj. i.io t

A!

i >- 140     >

... LBkJ .

î la ț

n>i

rn

ia■p

| w

T T

a pnof

|î f W f

| t ™ f

i

IZOLAREA SPALETLOR

dl GOLULUI

TAMPLAREEXSTNTA

DfiPVC

1

1

fIolorenexpakat

i

IGMFUGATDEIOCMFWnEJAT qU TBICUMLA MULTISTRAT
Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


I

| TAMPLAREEnCBfTADKPVC

I PENTACAMERALACUGEAM

i TERMCCDLAMTLOWE


IZOLAREA jPALETlOR A GOLULUI TAlFLARfiCU POLISTREN EXPANDAT lGNKJGAr|()E3CMPR( TEJATCU TBCUAUJMULTISTRA'


NCHIDERE BALCON CU TAMPUWEEACEffAMIPVC PENTACAAEULACUGEAM TERMCECIANTLOWEMl

M2

M3

NUM&8EMNATURA

PROECTAT

NlN&SfMNATURA VSW1GAT

NUM&SEMNATWU 6EFPROECT

VERrtCATC EXPERT

PROIECTANT GENERAL

CONSIS PROIECT

R.C. 134073940/1995

VEMFICATC

VETUFKATC EXPERT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEHOAR:

LUCRĂRI

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

PROIECTAT

Art». Adrian ANDREI

£3-

VERIFICAT

Arh. Coamln ION

PLANȘA

SEFPROECT

Arh. Adrian ANDREI

lL±^

DATA

10/2012

SCARA

1:100

EXEMPLAR

Este IntMzba copierea, muHlptcarea Bl toprunartarea documentata tara a


0       o

T T   23.90

n

g4|

|r

- - - i 11a

i       ia

ii

]    6.35

____d

1

.....L 3.70

I         jVJ

3#

J      2.65

1

l                 3.70

il

i w.

1.00 j.       200       i 1>45 J(L 1.00 j. .75 f

i 11! j j» i

SoLjO. 1.10 J.

lA i      7

1.70 fj

î

« f |      fM

|     1 |> 1 f

ift a--r

| f 13I f

HEEMSTOTA OH PVC TACAkERALACUGEAMSPALETLOR SI GOLULUI ICU PCLETRBi EXPANDAT DE3 CM PROTEJAT CU MU.TOIRAT


POUSTREy EXPANDAT

i G*UGAT DE ti) CM PROTEJAT | CU TBC ALAMULTEIRAT


INCKJERE BALCOHCU___

TAWUREBTCEKTADHPVC ■ PBTTACAMHIALACUGEAM [/ v^VC'zC

i N.W; 547

NK: Oi-511 'O


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


—[b]


PLAN ETAJ 3 Scara B


WSNULARtilTECTTLQR

IMN ROMANA


6798


Adrian

./I^J

I yxinct tv ttnwțic MMnatwAM1

M2

hO

NUM&SEMNATURA PROECTAT

NUM&SEMNATURA VERFCAT

NUM&SEMNATURA SEFPROECT

VEFURCATOW experr

NUME/SEkMATUfțA

CSWTA

RffSțAT^XPEflTtZA NWOATA

PROIECTANT GENERAL:

<

’ CONSIS PROIECT

VERWATOR

V

R.C.:J40/3940/1995

VERiF IQATOfV EXPERT

HUME/BE1MATURA

CtMNTA

Rff ERATJEXPERTCÎA NRlfMTA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investim :*Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 138 de blocuri*

NUME

SEMNATARA

obiect

ARHITECTURA

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

Strada Milcov nr.65, scările A si B

VERFICAT

Arh. Coamln ION

PLAN ETAJ 3 SCARA B

SEFPROECT

Arh. Adrian ANDREI

PROPUNERE

DATA

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT

NUMĂR PROECT

NUMĂR PLANȘA

10/2012

1:100

DAL.I.

68963/02.06.2011

A10 Za

F*Xm britoHTiM nnnta«*

nwtM

,-_Kj

..... . - - ——

------- - - -
Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Ml

M3

Ml

NtJM&SEMNATURA PROIECTAT

NUMBS&MA'nnA VERfCAT

NUME/SEMNATURA SEFPROECT

VERFICATOfU EXPERT

NUME/9EMNAHJRA

CERINȚA

REFERATCM’ERTUA NR®ATA

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ Experr

NUME^EIMATURA

CERINȚA

REFERATlEXPERTlZA NRWTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI bacau

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROECTAT

Arh. Adrian ANDREI

VERFCAT

Arh. Qoamln >ON

PLANȘA

PLAN TERASA SCARA A SITUAȚIE PROPUSA

SEFPROECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZAPROCCT

DA.L.I.

WJUAR PROTECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A11W,

-----[d]

-S-(c|
"4-®

?


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc IIM2

MS

NUME4EM4ATURA

PROIECTAT

NlM&BEMMATWA VERFKAT

NUM&8EMMATURA

9EFPR0ECT

VERTJCATORf EXPERT

NUME^EWATURA

C0WTA

R£FSWeq*WnZA HWDATA

PROECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERRCATQR

VEWXATCW EXPERT

NUMBSEtMATUU

CERHTA

RFFBWSXPERHZA NfVDATA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BENEFICIAR:                    „ _ .,,

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de lnvestiW:*ReabiRtarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si 0

PROIECTAT

Alt). Adrtan ANOREI

/Li 2—

VERIFICAT

Arii. Covmir* ION

j<- -

PLANȘA

PLAN TERASA SCARA B SITUAȚIE PROPUSA

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

U/L

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT

NUMĂR PROECT

NUMĂR PLANȘA

DALI.


10/201268963/02.06.2011


A12RX

r fix i

RX

RX

1      FiX

'1

1

J

r

1

F

r i i

FIX


i ia

265

. . 3.65

3.70

l        265        l

3.70                  li

]23-90 --

1 1


M1

M2

M3

NLJUE/$e>*4ATWA PWOfeCTAT

HUM&SEimATURA VERF1CAT

MJMEifiEMNATURA Sff PRDCCT

VERIFICATOR/ EXPERT

HUMEQEMNATURA

CRUNTA

REretATiEXPERHZA MWDATA

PROECTANT GENERAL;

CONSIS PROIECT

R.C.:J4O/3940/1995

VERrCATOR

VERRCATCW EXPERT

NUM&8EMNATURA

CERMTA

REFERATgXPERTZA NftDATA

beneficiar;    PWMARIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitiiz'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUK

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROIECTAT

Arii. Adrtwl ANDREI

1

7-Aq

VERIFICAT

Arh. Cownln ION

f

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA A SITUAȚIE PROPUSA

SEFPROECT

Arh. Ad

(ian ANDREI

DATA        f        S&i

10/2012       |        1:1

30

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT

DAU.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA


TERASA
panou aco^Mbalco cumiezmnmEstbien EXPANDAT IGNFUGAT 10 CM GROSIME


I *10.28

-4^


HCHDERE EXISTENTA OE BALCON CUTAMPLAREDHP.V.C.


UJUuJlbi


ETAJ3


BALCON HCHIS CU TAUPLARE EHOENTADNP.VC. PENTACAMBULACUGEAM TBNOectAHTUME


ETAJ 2


BALCON NCHIS CU TAMPLARE fBCÎSTÂDSPV.C, PBtTACAMERALACUGEAM TERMOCflUNTLCWf


ETAJ 1


POUSnREH EXPANDATKMUGAT___

OE IO CM PROTEJAT CU TENCUALA MULTISTRAT


PARTER

SQCUJPOUSnoeCTBUOAT IGHRJGATDE1XU PROTEJAT OJ TBICUALA MULTISTRAT


POJSIKfflEXPANOAf ______CMBJGAI X10 CM PROTEJAT CU TENCUWA MULTISTRAT


r~1

i i

1......

1

“"P.V.C


NCHDERE EXISTENTA 0E8ALCQN CU TAMRARE DW P.V.C.


FIX


L Iffl

2.65

3.65

3.70

3.55

2.65

3.70

3JS


FAȚADA PRINCIPALA Scara B


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


Ml

IC

MS

MUME/SEMNATURA PROCCTAT

N0M&9£MNATuRa

VERFICAT

MJMEfieWlATURA

8EFPROECT

VBtnCATO'V EXPERT

NUME/8EMNATWA

CERWTA

REFERATjEXPERHZA nwuata

PROIECTANT generai^

CONSIS PROIECT

R.C.1J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERAGATCR/ EXPERT

NUM&8EMNATURA

CERINȚA

REFCTATJEXPERfflZA NWDATA

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții /Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Miicov nr.65, scările A si B

PROECTAT

Arti. AdrUn ANDREI

VERIFICAT

Arti. CoMih ION

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA B SITUAȚIE PROPUSA

SEF PROIECT

Arti. Adrian ANDREI

DATA                ScXrA

10/2012              1:100

EXEMPLAR Ml

FAZAPROECT

D.A.LI.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A14TERASA


p-TTX—ir

D

H


JGHEAB St BURLAN DW TABLA ZINCATA


BALCON NCHtS CU TAMPLAIBE EFIUNÂfflNP.V.C.

PfflTACAIfiTMACUGEAM thtmocouwlows


SOCLU POUSTBENEXTRUDAT IGMFUGAT DE 10CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


n

n

FIX

f" ■“ri

1

v.cl

PVC

J

.. ....


TAMPlAKEEFWiTADW P.V.C. pentacamerăla ai geam TERMOCOUWTLIME


2.65

E         ffi


2S

©


3.70

2330


3.65

265

170


FAȚADA POSTERIOARA Scara A


S       ®    a       □

Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc IIMV

M2

M3

NUMEZSEMMATURA PROIECTAT

WJM&SEMHAWW VERIFICAT

NUME/SfeMNATURA S£f PROIECT

VERIFICATOR/ 6XPSIT

NUME/SțMKATURA

CERINȚA

REFERATOPERT1ZA Nft/OATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERF CÂTOR

VEMF tCATOW EXPERT

NUMEjSEMNATURA

CERMTA

REFERAT£XPER-nZA NR/QATA

beneficiar-    PRIMARfA MUNICIPIULUI

BACAU

lucrare

Servicii de proiectare pentru obiectivul de invest>tii:'ReabHitaraa termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Mifcov nr.65, scările A si 8

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arh. Coernm KM

PLANȘA

FAȚADA POSTERIOARA SCARA A SITUAȚIE PROPUSA

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

SCARA

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT DAL.I.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

terasa*1—^PANOU ACOPERIȘ BALCON CU ME2 DIN P0U8TIREN EXPANDAT IGNIFUGAT W CMGROSME

PAfiAZAPADA DIN TABLA Z1NCATA


SUPRA1NALTAREATIC CU BALUSTRADA METADOTANATmil


DE 10 CM PROTEJAT CU TENOJMLA MULTISTRAT


BALCON ÎNCHIS CU TAMPLAflE fflcemoNP.v.c PENTAGAJERAIA CU GEAM TERMOCOLAMTLOWE


ETAJ 3


ETAJ2 '514.


IZOLAREA SPALEILOR SI GOLULUI TAMPURB OJ PtlJSTRS^ EXPANDAT IGNFUGAT DE 3CM PROIECT CU I0£UWLAWULIEJRATSOCLU POLISTRENEXTRUQAT BWUGATOE WCM PROTEJAT

CU TENCUIALA MULTISTRAT PARTER1


J +10.98

J*1028

-zei'' -    '

//^AkHJjaEPKTENTA . MNfW C. \


no

[

P.V.I

p

P.V.

P.V.I

___”1

FIX
771’.V.C


v.c

II

Ip.v.c

LJ

1—


II)

FIX

FIX
.14317


*A-ARHrFfClllL'v i DWROMANM '


ETAJ1


TAMPLARIE EFICIENTA DH PVC. PENtACAAERAlACUGEÂU THtMOCdAIfTLOW-E03

FAȚADA POSTERIOARA Scara B


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II

M1

M3

M3

HUME/SEMNATURA PROIECTAT

NUME/3EMHATURA VERIF CAT

NUM&8EMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

MJM&8EM4ATURA

CSOMTA

AEFERATtXPEHTEA MVCMTA

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.:J4O/394O/1995

VERFCATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUM&3EMNATURA

CERHTA

REFERATJECTERTtZA NRiQATA

BENEFICIAR:    PWMARIA MUNIOPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servîdi de proiectare pentru obiectivul de lnvestitii:"Reabllitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

ș

jEMNATURA

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROIECTAT

Arii. Adrian ANDREI

7

u j',

VERFICAT

Arii. Coamln ION

r

PLANȘA

FAȚADA POSTERIOARA SCARA B SITUAȚIE PROPUSA

SEFPROFCT

Arii. Adrian ANDREI

J

k '/L

DATA

10/2012

SCÂ

1:1(

<A

X)

EXEMPLAR NR.

FAZAPROECT

D.A.L.I.

NUMĂR PRCXECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A1fi

SUPRAINALTARE ATIC CU BALUSTRADA METALICA PANA LA HmlnTMClasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


^5'14 ETAJ 2

. . .1 ........


Ml

M2

03 f .-.^PpniECT

M3

V K S.RX A/

NUM&SEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNATURA VERIFICAT

NUM&SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REMuXEXPEmrztâR/DATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C..-J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUM&SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NR/DATA

acwcc,™D.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arh. Cosmin ION

^-7

PLANȘA

FAȚADE LATERLAE SITUAȚIE PROPUSA

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

scKrâ

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A17PANOU ACOPERIȘ BAI CON CU MIEZ OIN P0UST1REN EXPANOAI KMHJUAI 10 CMGR06MC


STRAT HIOAOlaxATIE CALD - CARTON BRUMAT LIPIT CU MASBC BITUMOS, PROTEJAT CU ARDEZIE

STRAT SUPORT HDOIZOLA’ne - SAPA ARMATA

POUSOREN EXPANDAT BNFIGAT DE NALTA DENSITATE GROSIME 12 CM bariera de vapori cu un start de CARTON BRUMAT

STRAT SUPORT EXISTENT

PIANSEU OrtZONTAL OIN BETON ARMAT

iMCHDLH


SUPRAiNALTAREATIC CU BALUSTRADA METALICA PANA LA H mki1M


'ALETLOR SI GOLULUI TWIARB a EXPANDAT IGHFUGATOE 301 J TENCUIALA UULTiSTRAT


BSHBUatfUGAL______

EJATCU .TETRAT


ICBffAMIPVC ALA CU GEAM ITLOWE


2.57 I


PARTER t0--^


Iii 1.50 l

$45l

5.45

.    150 li

J]uh


panou acoperiș balcon CU miez DIN POLISJIREN __expandat ignifugat 10 Cm grosimePARAZAPADA DIN TABLA ZINCATĂJ^10.98 ^^■28 TERASA


JGHEAB SI BURLAN D«N

TABLA Z1NCĂTA


j^-71 ETAJ 3


POUSRREN EXPANDAT

I6HFUGAT

DE 10 CM PROTEJAT CU

TtNClHALA MULTISTRAT
_^5J4


IZOLAREA ȘPALETLOR SI COLULUI TAMPLARECU POUSTKEN EXPANDAT


ETAJ 2


ETAJ IIGMFUGATOE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


_ TAW’LARgERCENTADWPVC

PENTACAMERALACUGEAU TERMOCOLANTLCAV-EClasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


bQ

M3

NUMEJSEMNATURA PRQECTAT

HUM&SEMNATURA VERJFJQAT

NUME/SEMNATURA

9EFPR0ECT

VERIFICATOR/ EXPERT

HUM£/SEJ**ATUftA

CERINȚA

REFERATEXPERTIZA NfUOATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VER^CATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

MJME/SEMHATURA

CERINȚA

REFERATCJWmZA NFVDATA

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii;*Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri'

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROCCTAT

Arii. Adrian ANDREI

/7j~-

VERIFICAT

Arii. Coanto ION

PLANȘA

SECȚIUNE A-A SCARA A SITUAȚIE PROPUSA

SEF PROIECT

Arti.AMan ANDREI

DATA

10/2012

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

NUMĂR PROECT

68963/02.06^011

NUMĂR PLANȘA

A1fi

PANOU ACOPERIȘ BALCON CU MEZ UN POLJSDREN


CMGROSHE

PAHAZAPADA MN TABLA


ZNCATA


STRAT HIDflCHZOLATIE CALO - CARTON BRUMAT LIPIT CU MAST1C BTTUMOS, PROTEJAT CU ARDEZE

STRAT SUPORT HKXXZOLATE - SAPA ARMATA

POUST1REN EXPANDAT IONROAT DE NALTA DENSITATE GftCClME 12 CM BARIERA DE VAPORI CU UN START OE CARTON BRUMAT

STRAT SUPORT EXISTENT

PLAHSEU OREONTAL DN BETON ARMAT Imoxvit


SUPRAMALTARE ATIC


CU BALUSTRADA

METALICA PANA LA H mm 1M


ILET1OR SI GOLULUI TAMPLARH âiEXPMKTIGNHJGATDEDCM ITBKUALA MULTISTRAT


BURLAN DIN

ATA


)AM1AT IGNIFUGAT____

EJATCU -TTSTRAT


TCENTAIX PVC IAU CU GEAM ITLOW-E
$45

5.45

ii

ia

150 n


NEB-BPANOU ACOPERIȘ BALCON CU MIEZ DIN POUSTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CMGROGIMEJGHEAB SI BURLAN DW

TABLA Z1NCATA


POUSTREN EXPMDAT IGNFUGAT DE 10 CM PROTEJAT CU TENQJWA MULTISTRAT


__gQLAREA SPALEPLW SI GOLU-U

TAMPIARfi CU POUSTKEN EXPANDAT etaj 2 IGNFUGATOE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


TAifVREEFICENTAOHPVC PENTACAMERALACUGEAM TERMOEOLANTLOW-EClasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C Grad de rezistenta la foc II


M1

M2

M3

NUM&SEMHATURA PROECTAT

NUM&SEMHA7URA VERIFICAT

MJME/SEMNATURA SEFFRtNECT

VEHTCATOfV EXFW

HUME/SEMWIJRA

CEWTA

REFERAT/EXPCRTO WWFA

PROECTANT GENERAU

<35 CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERFKATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

MUMEAEkMAJURA

CQfcNTA

REFERATiEWWnZA MttMTA

beneficiar:    PWMARIA MUMCIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de Investiții:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Murddpid Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ

OBKCT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr.65, scările A si B

PROtCTAT

Arii. Adrian ANOREI

VERIFICAT

Artt Coamin *ON

rT

PLANȘA

SECȚIUNE A-A SCARA B SITUATE PROPUSA

SEFPROECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA                sdARA

10/2012              1:100

EXEMPLAR ML

FAZAPROECT DALI.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

Este Inietzlaa copiatea, muUptcana al Ințxunwlataa documantatial tot» «protWM acriaa a S.C.CONSIS PROIECT SAL BucuwrtPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr. 65, scara A, B,-Bacau” - faza PT

Nr. crt.

r

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare

C+M

Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. MILCOV, nr.65, scara A, B -Bacau”

889,51

761,52

 • •  Regim de inaltime: S+P+3E

 • •  Autila totala (mp) ; 1773,24mp

 • •   An construire : 1980

 • •  Nr. apartamente : 32

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 86,33 kWh/mp/an

 • •   Durata de execuție : 6 luniCONSIS PROIECT


DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTh


STR. MILCOV NR. 65, SCARA A, B, MUNICIPIUL BAC AU, JUDEȚUL BACAU


in mii lei! mii euro la cursul BNR din data de : 22 Decembrie 2012
1 Euro ■   4.5757 lei

TVA 24%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

Mii LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1,1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitatl din amplasament, sistematizări pe verticala, drena|e, etc.

5.51

1.20

1.32

6.83

1.49

Total 1.2

5.51

1.20

1.32

6.83

1.49

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea Inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

Total 1.3

12.41

2.71

2.98

15.39

3.36

TOTAL CAPITOL 1

17.92

3.92

4.30

22.22

4.86

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU AS IfiU RAR EA UTIL [TAȚILOR NECE

SARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL!

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚÂTEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO*Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare șl inginerie

3.3.1

• expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.24

3.3.3

- certificai de performanta enerqetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor da intervenție

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

* proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.25

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

11.98

2.62

2.88

14.86

3.25

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

11.98

2.62

2.88

14.86

3.25

TOTAL CAPITOL 3

17.58

3.84

4.22

21.80

4.76CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții-instalajii

4.1.1

Constnjcțibinslalațil

581.23

127.03

139.50

720.73

157.51

Total 4.1

561.23

127.03

139.50

720.73

157.51

4.2

Monta) utilaje tehnologice

Total 4.21

o.ooj

o.ooj

o.ooj

o.ooj

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

Total 4.3|

o.ooj

o.ooj

o.ooj

o.ooj

0.00

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

Total 4.41

o.ooj

o.ooj

o.ooj

o.ooj

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5,

o.ool

o.ooj

o.ooj

o.ooj

0.00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

501.23

127.03

139.50

720.73

157.51

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

14.98

3.27

3 60

18.58

4.06

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3.00

0.65

0.72

3.72

0.81

Total 5.1

17.96

3.93

4.31

22.29

4.87

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

61.67

13.48

14.80

76.47

16.71

Total 5.3

61.67

13.46

14,00

76.47

16.71

TOTAL CAPITOL 5

79.65

17.41

19.12

98.76

21.58

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

11.98

2.62

2.08

14.86

3.25

6.4

Cheltuieli de audit financiar

8.99

1.96

2.16

11.15

2.44

TOTAL CAPITOL 6

20.97

4.58

5.03

26.00

5.68

TOTAL GIN IR AL

717.35

154.77

172.14

887.51

174.40

P/o tara C+M(t.2+ 1.3+2+ 4.f + 4.2 + 5. f. f)

414.13

134.22

(47.37

741.52

144.43

(.)

)


Proiectant,

CONS1S PROJ6C1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPpYICJ^


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica str. Milcov nr. 65, scara A, B,


Municipiul Bacau, Județul Bacau"Nr. crt

Denumirea capitalelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.240

0.000

0.000

0.000

1.240

1.2

Proiectare și inginerie

5.704

0.000

0.000

0.000

5.704

1.3

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Asistență tehnică

11.980

2.875

14.855

14.855

TOTAL CAPITOL 1

6.944

i       11,98(7

2.875

14.855

21.799

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

140.118

486.155

116.677

602.832

742.950

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 65)

140.118

486.155

116.677

602.832

742.950

TOTĂL CAPITOL Z

140.113

486.155

116.677

602.832

742.950

3

Cap,3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

17.976

4.314

22.290

22.290

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

14.980

3.595

18.575

18.575

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2.996

0.719

3.715

3.715

3.2

Cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

0.000

17.976

4.314

22.290

22.290

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

11.980

2.875

14.855

14.855

TOTAL CAPITOL 4

0

12

3

15

15

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibite

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

87.618

0.000

0.000

87.618

TOTAL CAPITOL 5

37.618

0.000

0.000

0.000

87.618

234L6W 1___

f26.742ju _ $5_<«32

889.5UJ

t

i j

i k


J _rP™.L_GP£.R4L.NRi CRT,

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-Iei cu TVA

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care :

889.513

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

234.680

b.

Valoarea eligibilă

654.832

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

496.613

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

261.933

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

234.680

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

392.899

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

130.966

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeiigibile pentru locuințe (20%)

46.936

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta destinație (100%)

0.000

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

177.903


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVlCI2013


Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr. 79052 din data 12.02.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 18 din data 13.02.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

1. Asociația de proprietari nr. 84 Luceafărul, cu sediul in municipiul Bacau, str. Milcov, nr. 53, sc. A, telefon 0334404522, cod fiscal 10569934, reprezentata prin dl. BARCAN VASILE, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 820198 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.11.2011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov, nr. 55, bl. 55, sc. A, ap. 2, județul Bacau, născut la data de 16.10.1947, in comuna Colonesti, cod numeric personal 1471016040015 denumită în continuare Asociația

Și2. Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr, 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Ari. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 65, scările A si B, Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

(JJ Ari. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) , să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -• poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de Ia asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare-,

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) , sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare;

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitarii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparate in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termic'a:

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8, 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu îșî îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 18 din data de 13.02.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 19.02.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


NR. 84 Luceafărul