Hotărârea nr. 4/2013

Hotărârea nr.4 din 04.01.2013 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.

HOTĂRÂRE privind aprobarea pentru anul 2013 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

 • - Prevederile art.27, art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată, ulterior actualizata;

 • - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

 • - Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Tranport nr. 34/03.01.2013 cu propunerile pentru anul 2013;

 • -  Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr.8626/12.12.2012 cu propunerile pentru anul 2013;

 • - Adresa nr.65005/03.01.2013 a Politiei Locale a Municipiului Bacau, cu propunerile pentru anul 2013;

 • - Referatul Compartimentului Evidenta Contracte si Compartimentului Evidenta, Incasari Debite nr.90001/03.01.2013 privind taxelor pentru 2013;

 • - Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat nr.31/03.01.2013 privind propunerile de indexare a taxelor locale pentru anul 2013;

 • - Adresa nr.3260/14.11.2012 a Institutului Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Bacău, înregistrată la Primăria municipiului Bacău cu nr.93901/ 14.11.2012;

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36(2) lit.“b”, (4) lit.“c”, art.45(2) lit.”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc pentru anul 2013, taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.571/2003 - privind Codul fiscal,actualizata, pentru persoanele fizice si juridice, percepute de următoarele compartimente si servicii ale aparatului propriu:

 • - Compartimentul Autorizare Activitate Economica si Tranport, conform Anexei nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Serviciul Administrație Publica Locala si Registrul Agricol, conform Anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Politia Locala a Municipiului Bacau, conform Anexei nr.3 parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari Debite, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari Debite, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr.5, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Serviciul Drumuri Rețele si Iluminat, conform Anexei nr.6, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Direcția Economica, conform Anexei nr.7, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele fizice și juridice, avand in vedere indicele de inflație, comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistica Bacau.

Art.3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Art.4. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 4

DIN 04.01.2013

N.O.P..N.B., C.FIJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Cuantamurile taxelor percepute de către Compartimentul Autorizarea Activității Economice și Transport în anul 2013


COMPARTIMENTUL AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE SI TRANSPORT

Valoare propusă 2013


l.Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate- (valabilitate maxim

t ffFtP'Ț 7;i r ’                                                           116


‘                         ~ * y ; ' > •• ” .. •       ■ ... ■ • ...                          , .L,’. J' ’ ' * ^11^5 ,"* * ** *'

 • 3. Taxă eîiBerare awrdde publicitater(vaîabilitate.xnmain.un an)^lei):

 • 4. Taxă eliberare duplicat(completare) autorizație de funcționare și profil de activitate, autprizafiede ampțașare sj profil de-activitate» acord, de puWdt»te?QeVbt«Dațe)t

.■ 1 ■ '                                                                                                       58

*                  ‘ * • '■

 • 5. Tăxa eliberare autorizație de transport valabila 5 ani (lei): .,-.x  -;

290

 • 6. Taxă eliberare, copie conformă autorizație de transport (valabila. 5 ani) (lei):

116

■*

5». ...


■»


7.Taxa viza anuală autorizație de transport(lei):

/“>                                    *4 *.         <ta . *             ’  .   4 *     #     ’          ’l       »     4 ț                          ., *                 , '       , '                   ‘                   .

«• 4   •/     »*      » 4 5 * *.* » » A.r ’Z       4 •    **.,*■ I . O H’-*»'                                  / •  * • A. ■ « ■ *  • » ■    »  '..4*» -»■.• 4 ț i * ’

ȘrȚaxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

9:Țașa eliberări? autorizatie^de dispecerat taxi (lei);;; ?


ir


10;Taxă.yiză.anuală autorizație dedispecerat taxi flei):

' i «.»*■; IM             .*<'-* .t *» î * t» ■ 4 '»                     ' A -** ' ‘ ' ’ " ’ ’ •*’ K ' ’’ * *•' ' *♦*!•*.'

■ •• *,'■ •             * j’ <* *       "■ ’ * < ■ * i'j                                 * >*“**-•                       ■*» *J

11 .Taxă lunară ocupare locuri așteptare clienți taxi(lei/luna)

*»    ' 1*‘* ’*’•           ■* "3 «t *   ț*’ * *   *        **     * - s * ’     **' *'       Ț-. . '                                          ,     *

12.Taxă trimestriala stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (1 ei/statie/auto vehicul).,.. ■■■ .-•                         - <■ -

81 .•

'f


35c

1 t4

290

■. v*;+: . t? ’* ■\ •*

• k ’» t ♦      *•* »' "i ' k A ♦ 1 ~ * irfc


35« * •>

>i ur 4 •

w,

mn jP

1 lA

Av fromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.2 la HCL nr. 4 din 0$. of-ZOfd

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ SI REGISTRU AGRICOL

Valoare 2013

1., Taxă pentru consultarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele de ștare civilă precum și pentru consultanță(lei/consultare).

 • 2. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției (lei/pagina).

5

 • 3. Taxa pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhiva, sau copii simple după documentele aflate in cadrul compartimentelor.

5 lei/pagina

 • 4. Taxă pentru eliberarea de copii după listele electorale pe suport electronic.

lODlei/CD


5 lei/adeverințâ

6. Taxa pentru afișare la sediul Primăriei. Municipiului Bacău a documentelor cerute sau permise de legislația in vigoare, la solicitarea persoanelor fizice, a societăților comerciale sau altor agenti economici (cu excepția instituțiilor publice) (lei/zi/anunt).
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Cuantumurile taxelor datorate de persoanele fizice și juridice pentru parcarea autovehiculelor în parcările publice auto cu plată din municipiul Bacău, aplicate de către Poliția Primăriei Municipiului Bacău în anul 2013

i

DENUMIRE TAXA

PROPUS 2013

1. Parcare autoturisme 1 h

13 Ron

‘Ah

0,75 Ron

Parcare autoturism 1 h cu plata prin m&aj textțSMS) -

• /* .W * •-* t. *

13 ron

1   t

»,Atț •

2'. Parcare microbuze 1 h

7 Ron

r

33 Ron

3. Abonament zilnic parcare 12 h

7 Ron

4. Abonament 1 luna de parcare

48 Ron

5. Par&âre ■ * autoturisme persoarie-juridice - cil rezervâfe' ;$e^&d&utâr

VA —   ,       H >  -     * **  *   *   ț.

I • |’    ' '   -  •               4                        '.-.ti        t

5 - > î250 Roh

ol aJvUU uU cUkUl SvSCIwl r llulu wl   T

6. Parcare autoturisme persoane juriStddu^tezervăfe, perpendicular si oblic cu axul, soselei /TÎUM-S1

....... ■ .........

...... 738Ron_____

.*        ?  «..* •   «r» V’ .«i * #

*• »•« •

- » ? * •’

M''’

7. Parcare autoturisme, persoane juridice cu . rezerYate . perpendicular si oblic cu/axul, soselei /anSI

■......■ -

2940 Ron

**

“ f.     ț ■

• t r ■ r-        ■ â

8. .Parcare ./.autoturisme persoane juridice cu rezervare,.paralel cu axul șpșeieiZ.iuna,:.$^,;';.:

2Ș2;Ron

f •

.*

parcaje -autoturisme ; peroane

rezeiyare- p.âralel.c.u.aoml

844 Hon

* ’ *’ j 4    *         «•,.

ft. *. ’*.* »: -1

P^oane jmidice.ciț rezervareparalelcuaxul soselei/ ap Ș2-.

.......................

3379 Ron

4**                                                   (                  -  . ♦ .   ,.r  ■                       f r t. ,r             j

......

13 Ron

<* **

UiPwcw» țaphj4;tqtai. nnutt dg.a h

13 Ron

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-O VIDIU POPO
românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cuantumurile taxelor de închiriere pe m.p./an terenuri ocupate cu amplasamente provizorii ce se percep in anul 2013 in Municipiul Bacau, de către Compartiment Evidente Contracte si Compartiment Evidenta Incasari Debite


1.

Alimentație publica 1

276

2.

Comerț

137

3.

Prestări servicii

70

•! -Producție                          , ,...... ......

...    ,.-r        42

O i-'

•; Pesfacere presa

42

6.-.

! j-

;-• Garaje .. rpersoane fiziee ...-; •

-autorizate

15

‘ ■ 11

•*

.              v«neauterizate... .. ........

’« ♦. U < ’ t i * •           '» ■ « » «         tr t*. .«»»«»»•+ *         » * * t > * • x *. f * •»

»»•*-.  *                          • *  *<•                    V*  •’   ►                 ’   .    ’ ■   *  *     *

.. .^persoanejuridice . - ..    ., n.:,

-autorizate

* « * ■' .1 ‘ ■’

' .................. 29

-neautorizate

57

7.......

Copertine, -autorizate

.....................7

-neautorizate

17-

8.

Balcoane -locuința

29

■i.

•- r.. altad.estinatie(activitate ec.

27<h

,Șgațiipențruțlepozitare,

r 1

cai de acces,, s. a. .    ■.

29

10.

Mijloace publicițare(panouri)

53.

11. Teren agricol

29

A

5

4

zona A zonaB zonaC

< •zonaD

29

președinte pfc GEORfGEBțX I. GX      .


Cuantumnrite taxelor percepute de către Compartiment Evidente Contracte si Compartiment Evidenta încasări Debite, in anul 2013 pentru prestări servicii către populație


Nr. Nr. crt Denumirea serviciului prestat


Propus-

- lei-2013


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


7.

8;.


 • 13

 • 14


 • 15

V .

 • 16


• $\9Pie contract vanzare-cuipparare,- g

•   - / apartament

 • - Copie contracPde: iachirierefteren, locuința etc)

-Copie proces-verbal predare-primire -Copie schița apartament.......

 • - Număr autozatie construire apartament .....

 • - Nr. decizie atribuire teren aferent. ’ ........

. o 4Jt li» Hiiî. fc* •            *■ V r-. • * ♦

apartamentului

 • -  Adeverința achitare integrala apartament

in termen de 60 de ale de la întocmire

 • - Copii diverse documente

 • - Diverse adeverințe 177 7’' ■ 7 ’ .7.

 • - Scoatere de sub-ipoteca

, -Recalculam.rațe pentru achitarea ' '. integrala apartament

-■Adeverința cudiferenta:rate de achitat

” -t .   *        p < K»’ /                    •,*»-« I. ..                             L li -. « ■ ta

 • - Reactualizare contract închiriere

t . .. * r - ■ ,‘r t» * • • $.«' fc L .« l i , ț l 1 L » i V, » ’ -T •                         ■

... % ..... . . . ... .apartament : /

-- Contract subanchiriere7 .7. ..

. ‘m         w/- cK‘r..’ - • -r ». .> r i•  ■    %

- Schimb locuinte proprietate de stat

ii ■ * *, .   -     t.*   » ' » ■

l> 4            f

‘    .»  •*■-»*•

I .t                                        ■ ♦ *■.


.*


+- *


■I,


■<4V i r.- Ai


t-


9

5 ■4 ..

•5 •'


12

12


<5

9

43


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Cuantumurile taxelor ce<vorperi


ii


și Iluminat tn anul 2013


. Z Taxa utilizare temporara a stâlpilor

de iluminat public ca suport pentruretelede telecomunicații, confHCL 356/2011

II. Taxapentru eliberarea autorizație de execuție (spargertyla lucrări subterane pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate . la rețelele edilitare, conform HCLl nr.212/1999

Taxa propusa pentru 2013 2013

8,1 lei/circuit/st/luna


32,5 Iei


x ULTaxade ocupare temporara a domeniului public si privat.al mun. Bacau pt.lucrari la rețelele tehnico-edilitare, conform HCL 205/2011:

ptluerârila rețele cu șanțuri sapate pe o lungime

de pana la 100 ml                                '

:■    -pt Jucrâridă rețele cu șanțuri sapate pe o lungime intre

101 ml si 500 ml                                  »


: ■;* t —ptâucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de peste 501 ml

. >. n IV. Taxa adeverința poștala - atribuire număr conform HCL nr.212/19992,4 lei/mp/zi

1,2 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi 26,7 lei


2 lei/tona/ziCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.7 la HCL nr. 4 din 0^.0/. 2.0/3

Cuantumurile taxei eliberare certificat fiscal ce se percepe in anul 2013 in Municipiul Bacau, de către Direcția Economica


Valoare 2013
1. Taxă eliberare certificat fiscal in aceasi zi (taxa de urgenta).