Hotărârea nr. 394/2013

Hotărârea nr.394 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9716 din 20.12.2013; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.9717/20.12.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 800/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 801/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 802/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 803/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 804/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 19(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind .bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pe anul 2013;

-Hotărârea Guvernului nr.975/11.12.2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.47 și art. 117 lit.,3” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor articolului 36 (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. l.-Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform anexelor bugetare nr. IA, 1A1,1A2.

ART. 2. - Hotărâreaicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică .


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. IA

La Hotărârea nr. 394 din 24.12.2013

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

- mii tei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

TOTAL

din car» credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRJMJ

TRJM.1I

trolib

TRIMJV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

1

00.01

73735236

0.00

489.811.71

72.635,06

88.703.87

86.101,72

VENITURI PROPRII (rd.00.02-I 1.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

200.607.24

0,00

56.946,88

48.229,41

64.406,87

31.024,08

L VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

323.76137

0,00

83.074,72

72.181.06

83.703.87

84.801,72

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

277.466,91

0,00

69311.88

65.116,00

65.277.68

77.86135

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

106.895.10

0,00

28.744,88

23.960,00

27.997.78

26.192,44

A LI. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

2368,68

0,00

602.00

600,00

422,68

644,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0.00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

2.268.68

0,00

602,00

600,00

422.68

644.00

Impozit pe onorariul avocatilor $i notarilor publici

10

03.02.17

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2368,68

602,00

600,00

422.68

644,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

12

00.06

104.586,42

0,00

28.132,88

23350,00

27.565.10

25.538,44

Cote si sume defalcate din impozite! pe venit (rd. 13)

13

04.02

104.586.42

0,00

28.132,88

23350,00

27.565.10

25338,44

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

103.187,98

27.782,88

23.000,00

27315.10

25.190,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

1398.44

350,00

350,00

350,00

348,44

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

16

00.07

40,00

0,00

10,00

10,00

10.00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd. 17)

17

05.02

40.00

0.00

10,00

10,00

10.00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

40,00

10,00

10.00

10,00

10,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)

19

00.09

32.187.49

0,00

10.160,00

9330,00

5.69737

7.000.12

Impozite si taxe pe proprietate (rd30+rd.23+id37+fd.28)

20

07.02

32.187,49

0,00

10.160,00

9330.00

5.69737

7.000,12

impozit pe clădiri (rd.21+id.22)

21

07.02.01

22.587,49

0,00

7300.00

7.000.00

338737

5.000,12

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

22

07.02.01.01

11.01434

4.700,00

3.000,00

135837

2.056.17

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

23

07.02.01.02

11.572,95

2300,00

4.000,00

2.129,00

2.943.95

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd,26)

24

07.02.02

4.800.00

0,00

1.460,00

1.130,00

1310.00

1.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

2370,00

950.00

420.00

500.00

500,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

26

07.02.02.02

2.400.00

500.00

700,00

700.00

500,00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.02.02.03

30,00

10.00

10.00

10.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

28

07.02.03

3.100,00

900,00

600,00

1.100.00

500.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

29

07.02.50

1.700.00

600,00

600,00

500.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd3G+37+39+42)

30

00.10

135.64032

0,00

29.637,00

31376,00

31.032.53

43.694,79

Sume defalcate din TVA (rd.31 Ia rd 36)

31

11.02

123.09232

0,00

26.122,00

27301.00

27392.53

42.176,79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

32

11.02.01

0,00

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

33

11.02.02

108.716,00

25.978,00

26.778,00

24.095,00

31.865,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

35

11.02.04

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

36

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.02.06

14.376,32

144,00

423,00

3.497,53

10.311,79

38

11.02.07

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (nL38)

39

12.02

182.00

0.00

50,00

42,00

40.00

50,00

Taxe hoteliere

40

12.02.07

182,00

50.00

42.00

40,00

50,00

Taxe pe servicii specifice (nd.40+41)

41

15.02

307,00

0.00

85,00

63.00

50,00

109,00

Impozit pe spectacole

42

15.02.01

180.00

50,00

20.00

20,00

90,00

Alte taxe pe servicii specifice

43

15.02.50

127,00

35,00

43,00

30,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

44

16.02

12.059,00

0,00

3.380,00

3.970,00

3350,00

1359,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

45

16.02.02

10.289,00

0,00

2.800,00

3.620,00

3.000,00

869,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

46

16.02.02.01

5.600,00

2.000,00

2.000,00

1.600.00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

47

16.02.02.02

4.689,00

800,00

1.620,00

1.400,00

869,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

48

16.02.03

1.770,00

580,00

350,00

350,00

490,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (nL49)

50

00.11

2.744,00

0,00

670,00

550,00

550,00

974,00

Alte impozite si taxe fiscale (rxL5O)

51

18.02

2.744,00

0,00

670,00

550,00

550,00

974,00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2.744,00

670,00

550,00

550,00

974,00

C. VENITURI NEFISCALE (nL52+61)

531

00.12

46.294,46

0,00

13.862,84

7.065,06

18.426,19

6.94037

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

54

00.13

7.877,85

0,00

2.003,00

102,00

2.17335

3.599,50

Venituri din proprietate (rd.54 Ia rd.58)

55

30.02

7.869,85

0,00

2.001.00

100,00

2.171,35

3.597,50

Varsaminle din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

56

30.02.01

25,00

25.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

57

30.02.05

7.843.85

2.000,00

100.00

2.146,35

3.59730

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

59

30.02.50

1.00

1.00

Venituri din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8,00

0,00

2.00

2,00

2,00

2,00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

62

00.14

38.416,61

0,00

11.859,84

6.963,06

16.252,84

3340,87

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la nL69)

63

33.02

4.428,00

0,00

1.465,00

925,00

858,00

1.180,00

Venituri din prestări de servicii

64

33.02.08

2.920,00

805,00

705,00

490,00

920,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

65

33.02.10

400,00

140,00

200,00

60,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

33.02.12

0.00

Taxe din activităfi cadastrale si agricultura

67

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de proiecție socială

68

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

69

33.0228

258,00

20,00

20,00

18,00

200,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

70

33.02.50

850,00

500,00

200,00

150,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

71

34.02

1.977,00

0,00

1.051,00

550,00

376.00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

72

34.02.02

1.926,00

1.000,00

550,00

376,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51,00

51,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

5.141,00

0,00

1.791,00

1.150,00

1200,00

1.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

1.779,00

1.029,00

400,00

350,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu mtirziere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit 1

77

35.02.03

12,00

12,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

3350,00

750,00

750,00

850,00

1.000,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

79

36.02

26.808,80

0,00

7.547,00

4330,00

13.800,00

1.131,80

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

80

36.02.01

50,00|

50,00

1

Vărs amin te din veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2,00

2,00

Taxe speciale

82

36.02.06

11.531,80

5.000,00

3.100,00

2.300,00

1.131,80

Varsaminle din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0,00

Alte venituri

85

36.02.50

15.225.00

2.495,00

1230,00

11.500,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

86

37.02

61,81

0,00

5,84

8,06

18,84

29,07

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

61,81

5,84

8,06

18,84

29,07

Varsaminle din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-46.282,18

-17.676,68

-10.607,31

-10.859,52

-7.138,67

Varsaminle din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

46.282,18

17.676,68

10.607,31

10.859,52

7.138,67

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0,00

11. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

91

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

94

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0,00

Depozite soeciale pentru construcții de locuințe

96

39.02.10

0,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

97

00.15

0,00

0,00

0,00

3257,41

831437

-11.571,78

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la nL97)

98

40.02

0,00

0,00

0,00

3257,41

8314,37

-11.571.78

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea mîcrocreditetor de 1a persoane fizice și juridice

100

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0,00

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

102

40.02.16

0,00

3257,41

8.31437

-11.571.78

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

IV SUBVENȚII (rd.99)

104

00.17

223.884,78

0,00

222.130,78

454,00

0,00

1300.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

105

00.18

223.884,78

0,00

222.130,78

454.00

0,00

1300,00

Subvenții de la bugetul de stat (rd.101+111)

106

42.02

223.884,78

0,00

222.130,78

454.00

0,00

1300,00

A. De capital (rd. 102 la rd.l 10)

107

00.19

223.42U4

0,00

222.121,24

0,00

0,00

1300,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

108

42.02.01

1.300.00

1300,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

111

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

113

42.02.07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

1.000,00

1.000,00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

118

42.02.14

0,00

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

119

45.02,15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

122

42.02.16.02

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

123

42.02.16.03

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

125

42.02.18

15.500,00

0,00

15.500,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

127

42.02.18.02

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in san.

128

42.02.18.03

15.500,00

15.500,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.19

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

130

42.02.20

205.621,24

205.621,24

B. Curente (rd. 112 la rd.116)

131

00.20

463,54

0,00

9,54

454.00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

42.02.29

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

135

42.02.32

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

136

42.02.33

0,00

Subvenții primite pentru incalzire cu lemne, cărbuni

137

42.02.34

20.03

9,54

10.49

Subvenții din bugertul de stat penuu finanțarea unităților de asistentă medico-socială

138

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

139

42.02.36

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.02.37

0,00

Subvenții de la bugetul de stal pentru finanțarea sanatatii

141

42,02,41

443.51

443,51

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

142

42.02.54

0,00

Subvenții de la alte administrații

143

43.02.

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru proiecția copilului

144

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru somai pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistentă socială

146

43.02.07

0.00

Alte subvenții

147

4302020

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45,02

189.606,21

0,00

184.606,21

-3.257.41

-3.314,37

11.571.78

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

84.834,09

0,00

79.834,09

-3.257,41

-3.31437

11.571,78

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

84.834,09

79.834,09

-3.257,41

-331437

11.571,78

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

1SI

45.02.01.02

0,00

Prefinanțare

152

45.02.01.03

0,00

Fondul Social European

153

45.02.02

36,53

0,00

3643

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

36.53

36,53

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0.00

Prefinanțare

156

45.02.02.03

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

104.735,59

0.00

104.735,59

0.00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

158

45.02.03.01

104.735,59

104.735,59

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

159

45.02.03.02

0,00

Prefinanțare

160

45.02.03.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0,00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0,00

Instrumentul de Asistentă pentru Pre-Aderare

163

45.02.07

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

164

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

168

49.02

739.060,41

0,00

513.18130

80.07840

8535137

60.24934

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

169

01

665.166.47

0,00

476.720.12

66.85245

72.925,90

48.668.20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629

170

10

110.473,00

0.00

27.307,00

28.909,15

27.723,70

26.533,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.l93+226+26O+283+298+32O+363+391+435+48O+52O+555+581+611+630+6

171

20

94.457,54

0,00

30.854,98

22.964,35

25.140.91

15.49730

Din care

172

20.24

140,00

0,00

200,00

0,00

0,00

-60.00

TITLUL in DOBÂNZI (id.262)

173

30

15.419,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

2.826.55

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

174

30.01

14.719,65

0.00

5.640,00

3.076.55

3.276,55

2.726,55

Dobânzi aferente datoriei publice externejrd.264)

175

30.02

700,00

0,00

200,00

200,00

200,00

100,00

Alte dobânzi (rd.265)

176

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (td.582+631)

177

40

6.158,00

0,00

3.960,00

1.824.00

3.524,00

-3.150.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

178

40.03

6.158,00

0.00

3.960,00

1.824.00

3.524,00

-3.150.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (nL228)

180

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

(rd. 194+229+269+299+321+364+392+436+48 R529+585+612+633+669)

181

51

10.86325

0,00

3.69920

3238,51

2246,81

1.678,73

Transferuri curente (rd. 195+23O+27O+30O+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

182

51.01

9.748,35

0,00

3.349,20

2,695,00

2.115,00

1.589,15

Transferuri către instituții publice (rd.196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.640,00

0,00

1350,00

1.005,00

625.00

660,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

184

51.01.03

6.964,90

0,00

2.150,00

2.14331

1.621.81

1.049,58

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd27;

186

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i       Transferuri de capital (rd.368)

189

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor La spitale (rd.369)

190

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

191

55

1.949,80

0,00

985,00

689,03

21330

62,47

A. Transferuri înterac.(ni. 198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

192

55.01

1.949,80

0,00

985,00

689,03

21330

62.47

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd.199+236+442+526)

194

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (fd.486+527+590+638)

195

55.01.12

363,00

0,00

295,00

226,50

-158,50

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

196

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (id.674)

197

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

198

55.01.18

970,80

0,00

350,00

186,53

371,80

62,47

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

199

56

395.431,40

0,00

390.431,40

0,00

5.000,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

118.024,98

0,00

113.024,98

0,00

5.000,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

36,53

0,00

36,53

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56.03

277369,89

0,00

277369,89

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

205

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

206

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

207

57

12.062,83

0,00

5.767,54

1.214.66

2.400,63

2.680,00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

208

57.02

12.062.83

0,00

5.767,54

1214,66

2.400,63

2.680,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

209

57.02.01

12.062,83

0,00

5.767,54

1214,66

2.400.63

2.680.00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

210

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

211

59

18.351,00

0,00

7.875,00

4.736,00

3200,00

2.540,00

Burse (rd. 332)

212

59.01

2.101,00

0,00

800,00

401,00

400,00

500.00

Ațutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (td.489+677)

213

59.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0.00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

214

59.11

12259,50

0,00

5.074,50

3335.00

2300,00

1.550.00

Susținerea cultelor (nL400)

215

59.12

3.990,00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

490,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

216

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (id.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

220

70

70.626,32

0,00

35236,58

10330,98

16.535,95

8.522,81

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+45I+491+530+561+592+616+641)

221

71

6637632

0,00

32.986.58

10330.98

15.535,95

7.522,81

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+t

222

71.01

66376,32

0,00

32.986.58

10330,98

15.535,95

7.522,81

Constnicții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

223

71.01.01

45.17825

0,00

19.708,72

7.555,77

8.644,90

9268,86

Mașini, echipamente si mijloace de transportfrd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+.

224

71.01.02

1.694,40

0,00

150,00

235.00

1385,00

-75,60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporalefrd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534-

225

71.01.03

288,20

0,00

174,80

13420

12,20

-33,00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

226

71.0130

19.165,47

0,00

12.903,06

2.406.01

5.493,85

-1.637,45

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622-1

227

71.03

3.439,10

0,00

1.845,72

-1,77

998,44

596,71

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rcL211+458+498+537+568+648+686)

228

72

850,00

0,00

450.00

0.00

0,00

400,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

229

72.01

850,00

0,00

450,00

0,00

0,00

400.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

230

72.01.01

850,00

0,00

450,00

0,00

0,00

400,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare inlercomunitară (td.214+460+501+54O+57O+691)

231

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

232

79

9.465,65

0,00

1.617,00

3.126,89

1.662,88

3.058,88

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (td.687)

233

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

235

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO1

0,00

Alte împrumuturi

237

80.30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

238

81.01

1.464,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

8.001,65

0,00

1.617,00

1.662,89

1.662,88

3.058,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-7.012,18

0,00

-388,12

-500,03

-5.84936

-274,67

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

241

85.01

-1.463,53

0,00

-388,12

-469,31

-331,43

-274,67

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

242

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

244

92.01

29.004,68

0,00

0,00

0,00

3.152,50

25.852.18

Deficit (rd.702)

245

93.01

30.812,73

0,00

23369,59

7.443,14

0,00

0,00

246

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

39.212,05

0.00

13324.00

8.760,95

9.906,06

7321,04

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

19387,05

0,00

5.620,00

4.628,40

536831

337034

CHELTUIELI CURENTE (rd.192+193+194+197+201)

249

01

10.521.85

0,00

3.002,57

2.893.97

3.583,48

1.041,83

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

6.049,05

1.700,00

1.750.00

1.819,00

780,05

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

251

20

4.472,80

1302,57

1.143,97

1.764,48

261,78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.195)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.198)

255

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

256

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

259

56

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe dtn Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

261

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (fi* A)

265

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

266

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

267

59

0,00

Despăgubiri civile

268

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

1.405,80

0,00

1.103,00

261,40

456,00

-414,60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

1.405,80

0,00

1.103,00

261,40

456,00

-414,60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rri.206 la rtf.210)

271

71.01

1.405,80

0,00

1.103,00

261,40

456,00

-414,60

Construcții

272

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

273

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

71.01.03

224,20

103.00

13430

20,00

-33,00

Alte active fixe

275

71.01.30

1.181,60

1.000,00

12730

436,00

-381,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

277

72

0.00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

278

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participarea la capitalul social ai societăților comerciale

279

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitarâ

280

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

281

79

7.864,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

3.013,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

283

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80.08

0,00

Alte imprumutun

285

8030

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

7.864,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

3.013,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

288

81.02

7.864,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

3.013,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-404,60

0,00

-102,57

-143,97

-88,17

-69,89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

290

85.01

-404.60

-102,57

-143,97

-88,17

-69,89

Din total capitol: (rd.220)

291

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

19387,05

0,00

5.620,00

4.628,40

5.56831

3.570,34

Autorități executive

293

51.02.01.03

19387,05

5.620,00

4.628,40

5.568,31

3.57034

294

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

295

54.02

426535

0,00

1.664,00

856,00

86120

884,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

296

01

4.215,81

0,00

1.537,92

854,70

929,89

89330

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

807,15

250,00

225,00

225,00

107.15

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

298

20

2.403,66

732,92

529,70

404,89

736,15

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

301

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.231+232)

302

51.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

304

51.0124

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

750,00

0,00

300,00

100,00

300,00

50,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

306

55.01

750,00

0,00

300,00

100,00

300,00

50,00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

308

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

750,00

300,00

100,00

300,00

50,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

255.00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

255,00

255,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

317

56.07

o.oo

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

318

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (ri.240)

319

70

11320

0,00

139,00

20,00

-45.80

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

320

71

11320

0,00

139,00

20,00

-45,80

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

321

71.01

11320

0,00

139.00

20,00

-45,80

0,00

Construcții

322

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

85,00

85,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

28,20

39,00

-10,80

Alte active fixe

325

71.0130

0,00

100.00

20,00

-120,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

327

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

328

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

329

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

330

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

-63.66

0,00

-12,92

-18.70

-22,89

-9,15

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

332

85.01

-63,66

-12,92

-18,70

-22,89

-9,15

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

333

4.265,35

0,00

1.664,00

856,00

86120

884.15

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

334

54.02.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

335

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

336

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

337

54.02.10

835,79

344,00

208,00

184.64

99,15

Alte servicii publice generale

338

54.02.50

3.429,56

1.320,00

648,00

676,56

785,00

339

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

340

55.02

15359,65

0,00

6.040,00

327635

3.47635

2.76635

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

341

01

15.559,65

0.00

6.040,00

3276,55

3.476,55

2.766,55

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (rd.261)

342

20

140,00

0,00

200,00

0,00

0.00

-60,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

343

20.24

140,00

200,00

-60,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

15.419,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

2.82635

Dobânzi aferente datoriei publice interne

345

30.01

14.719,65

5.640,00

3.076,55

3.276,55

2.726,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

30.02

700,00

200,00

200,00

200.00

100,00

Alte dobânzi

347

30.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

349

85.01

0,00

350

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

351

56.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

352

01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

353

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

354

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

355

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap

356

51.01.15

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

357

51.01.31

0,00

Din total capitol'

358

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

359

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

360

56.02.07

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

361

56.02.09

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți șl recuperate în anul curent

362

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

363

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

365

59.02

6.42635

0.00

2206.60

1.809,60

1313.00

897,15

Apărare (rd.292)

366

60.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

367

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

368

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

369

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

370

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

371

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

372

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

373

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

374

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

375

71.01.03

0,00

Alte active fixe

376

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

377

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.293)

378

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Apărare națională

379

85.01

0,00

380

Ordine publica si siguranța naționala (rdJlO)

381

61.02

6.42635

0,00

2306.60

1.809,60

1313,00

897,15

CHELTUIELI CURENTE frd.297+298+299)

382

01

6.376,01

0,00

2.155,98

1.738,15

1315.13

966,75

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

85,00

25.00

24,00

23,00

13,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384

20

182,66

131,78

24,15

2.13

24,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (ttL300)

385

51

6.10835

0,00

1.999,20

1.690.00

1.490,00

929.15

Transferuri curente (rd.301)

386

5t.01

6.108,35

0,00

1.99930

1.690,00

1.490,00

929,15

Transferuri către instituțiile publice

387

51.01.01

5.850,00

1.800,00

1.600.00

1.490,00

960,00

388

51.01.29

25835

19930

90,00

-30,85

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.3O3)

389

70

60,00

0,00

53,00

75,00

0,00

-68,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

390

71

60,00

0,00

53.00

75,00

0.00

-68,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.3O5 la 309)

391

71.01

60,00

0,00

53,00

75,00

0,00

-68,00

Constnicjn

392

71.01.01

2,00

20,00

50,00

-68,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

393

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

394

71.01.03

8,00

8,00

Alte active fixe

395

71.01.30

50,00

25,00

25.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

396

71.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

397

85

-9,66

0,00

-238

-3,55

-2,13

-1,60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

398

85.01

-9.66

-2.38

-3.55

-2,13

-1.60

Dm total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

399

6.42635

0,00

2306,60

1.809,60

1.513,00

897.15

Online publică

400

61.02.03

0,00

Politie comunitara

401

61.02.03.04

6.108.35

1.999,20

1.690,00

1.490,00

929,15

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

402

61.02.05

318,00

207.40

119,60

23,00

-32,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

403

61.02.50

0.00

404

0,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE («L317+36O+388+432)

405

64.02

235.817,66

0,00

98.80839

46.754.64

45.474.68

44.780.05

Invatamant(rd344)

406

65.02

10731235

0.00

29.98239

28320,71

24.003,65

25.005,40

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+3204 321+324+327+331)

407

01

106.763,49

0,00

29.727,42

28369,91

23.888,79

24.877,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

86.962,00

20.900,00

22.078.00

21.435,00

22.549,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

409

20

17383,05

8.027,42

5.765,64

2.031,99

1.458,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (nL322)

410

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.323)

411

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

412

51.01.01

0,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (rd.325)

413

55

57.44

0,00

0,00

2537

21,80

1037

A. Transferuri inteme.(rd.326)

414

55.01

57,44

0,00

0,00

2537

21,80

10,37

Alte transferuri curente interne

415

55.01.18

57,44

2537

21.80

1037

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe ncrambursabile

416

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

417

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

418

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

419

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRj

420

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

421

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

422

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

423

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

424

57

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

425

57.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

426

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

427

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

428

59

2.461,00

0,00

800,00

401,00

400,00

860,00

Burse (rd. 332)

429

59,01

2.101,00

800,00

401,00

400,00

500,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

430

5932

360.00

360,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

431

70

674,64

0,00

281,59

70,00

168,65

154.40

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL336)

432

71

674,64

0,00

281,59

70,00

168,65

154,40

Active fixe (rd.337+338+3391-340+341)

433

71.01

674,64

0,00

281,59

70.00

168,65

154,40

Construcții

434

71.01.01

216,50

80,00

20,00

116,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

435

71.01.02

24,40

24.40

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

436

71.01.03

0,00

Alte active fixe

437

71.01.30

433,74

201,59

70,00

148,65

13,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

438

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

439

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

440

8F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVn PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

441

84

-125,83

0,00

-26,42

-1930

-53,79

-26,42

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

442

85.01

-125,83

-26,42

-1930

-53,79

-26,42

443

85.02

0,00

0,00

Din total capitol: (rd.345+348+352+353+355+358)

444

107.31235

0,00

29.982,59

28320,71

24.003,65

25.005,40

învățământ preșcolar st primar (rd.346+347)

445

65.02.03

31.199,47

0,00

8.16336

8.171,52

7301,49

7.563,10

învățământ preșcolar

446

65.02.03.01

16.381,58

4.587,95

4.146,92

3.957.69

3.689,02

învățământ primar

447

65.02.03.02

14.817,89

3.575,41

4.024,60

3343,80

3.874,08

învățământ secundar (rd.349+350+351)

448

65.02.04

75.784,15

21.731,12

20.08237

16.630,12

17340,64

învățământ secundar inferior

449

65.02.04.01

41384,75

11.765,94

9.99436

10.44738

937737

învățământ secundar superior

450

65.02.04.02

33.499,42

9.770,60

9.865,94

6.027,36

7.835,52

Invatatnant profesional

451

65.02.04.03

699,98

194,58

222,07

155,48

127,85

învățământ postiiceal

452

65.02.05

328,73

88,11

66,92

72,04

101,66

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

453

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

454

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

455

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

456

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

457

65.02.1130

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

458

65.02.50

0,00

459

0,00

Sănătate (rd382)

460

66.02

35.604,95

0,00

18.105,00

2.156.07

4.646,74

10.697,14

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

461

01

3.946,90

0,00

1.105,00

139831

903,81

639.58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

462

10

2.732,00

705,00

705,00

772,00

550,00

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

463

20

100,00

50,00

50,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

51

1.114,90

0,00

350,00

543,51

131,81

89,58

Transferuri curente (rd.366+367)

465

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituțiile publice

466

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

467

51.01.03

LI 14,90

350,00

543.51

131,81

89,58

Transferuri de capital (rd.369)

468

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIU Proiecte cu fînatare din Fonduri externe nerambursabile

469

51.02.12

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

471

55,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

472

55,02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

473

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

474

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

475

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

476

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRj

477

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

478

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru PreaderarețlPA)

479

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

480

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

481

70

30.833,05

0,00

17.000,00

587,68

3.465,37

9.780,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

482

71

30.833,05

0,00

17.000,00

587,68

3.465,37

9.780,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

483

71.01

30.833,05

0,00

17.000,00

587,68

3.465.37

9.780,00

Construcții

484

71.01.01

19.787,68

9.500,00

507,68

9.780.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

485

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

486

71.01.03

0,00

Alte active fixe

487

71.01.30

11.04537

7.500,00

80,00

3.465,37

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

488

79

832,68

0,00

0,00

27736

277.56

277,56

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

489

84

0,00

Plăti efectuate in anii preccdenli si recuperate in anul curent

490

85

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

491

85,01

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

492

85,02

-7,68

-7,68

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE țrd. 217+218)

493

81

832,68

0,00

0,00

277,56

277,56

277,56

Rambursări de credite externe

494

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

495

81.02

832,68

277,56

277.56

277,56

Din total capitol: (ni.383+385)

496

35.604,95

0,00

18.105,00

2.156,07

4.646,74

10.697,14

Servicii medicale în unităli sanitare cu paturi (rd.384)

497

66.02.06

31.678.05

0,00

17.050,00

827,56

3.742,93

10.057,56

Servicii de s[n[tate publici

498

66.02.08

2.732,00

705,00

705.00

772,00

550.00

Spitale generale

499

66.02.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

500

66.02.50

1.194.90

0,00

350,00

623,51

131.81

89,58

Alte instituții si acțiuni sanitare

501

66.02.50.50

1.194,90

350,00

623,51

131.81

89,58

502

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

503

67.02

60.883.97

0.00

36.593.78

10334.94

10.271.49

3.483,76

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

504

01

50.430,33

0,00

29.822,48

6.813,54

9382.10

4.412,21

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

505

10

1.750,80

481,00

441.00

541.00

287.80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

506

20

5.755,15

2.062,10

1332.54

616,10

1.844,41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

507

51

3.640,00

0,00

1.350,00

1.005,00

625,00

660.00

Transferuri curente (rd.394)

508

51.01

3.640,00

0.00

1.350,00

1.005.00

625,00

660,00

Transferuri către instituții publice

509

51.01.01

3.640,00

1.350,00

1.005.00

625,00

660,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (rd.396)

510

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(td.397)

511

55.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne

512

55.01.18

0,00

TITLUL VUI Proiecte cu ftnatare din Fonduri externe nerambursabile

513

56

24.094,38

0.00

19.09438

0.00

5.000,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

514

56.01

24.094,38

19.094,38

5.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

515

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

516

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

517

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

518

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

519

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

520

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 ia 401)

521

59

15.190,00

0.00

6.835,00

4.135,00

2.600.00

1.620,00

Asociații și fundații

522

59.11

11.200,00

4.835,00

3.135,00

2.100,00

1.130,00

Susținerea cultelor

523

59.12

3.990,00

2.000.00

1.000,00

500,00

490,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

524

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL țrd.403)

525

70

16.230,84

0,00

6.826,80

3.834,66

6.463,42

-894,04

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.4O4)

526

71

12.830,84

0,00

5.026,80

3.834,66

5.463.42

-1.494,04

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

527

71.01

12.830,84

0,00

5.026,80

3.834,66

5.463,42

-1.494,04

Construcții

528

71.01.01

11.067,98

4.232,00

337232

4.845,15

-1.381,49

Mașini, echipamente si mijloace de transport

529

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

530

71.01.03

7,80

7,80

Alte active fixe

531

71.01.30

1.755,06

787,00

46234

61837

-112,55

Participare la capitalul social al societăților comerciale

532

72

3.400,00

1.800,00

1.000.00

600,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

533

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

ITTLUL Mit RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

534

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

535

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

536

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

537

84

-5.777,20

0,00

-55,50

-11336

-5.574,03

-34,41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

538

85.01

-228,55

-55,50

-82,54

-56,10

-34,41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

539

85.02

-5.548,65

-30.72

-5.517,93

Din loial capitol: /rd415+425+429+430)

540

60.883,97

0,00

36.593.78

10.534.94

10371,49

3.483,76

Servicii culturale(rd.416 la424)

541

67.02.03

3.032,00

0,00

1.607,00

735,00

265,00

425,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

542

67.02.03.02

0,00

Muzee

543

67.02.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

544

67.02.03.04

3.032,00

1.607,00

735,00

265.00

425,00

Scoli populare de arta si meserii

545

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

546

67.02.03.06

0.00

Cămine culturale

547

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

548

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

549

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

550

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 ta 428)

551

67.02.05

53.596,97

0.00

32.851,78

8.664,94

9.406,49

2.673,76

Sport

552

67.02.05.01

15.120.00

6.400,00

3300,00

3.360,00

2.060,00

Tineret

553

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

554

67.02.05.03

38.476.97

26.451,78

5364,94

6.046,49

613,76

Servicii religioase

555

67.02.06

3.855,00

2.000,00

LOOO.OO

500,00

355,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

556

67.02.50

400,00

135.00

135,00

100.00

30,00

557

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

558

68.02

32.01639

0,00

14.12632

5.742.92

6352,80

5393.75

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

559

01

31.431,05

0,00

13.773,42

5.508,98

6.447,80

5.700,85

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

560

10

7.683,15

1.988,00

2300,00

1.849,00

1.546,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

561

20

7.726,41

2.53238

1.783.06

1.998.17

1.412.60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

562

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rti.438)

563

51.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

564

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.44O)

565

55

13,36

0.00

0.00

1136

0,00

2.10

A. Transferuri tntenie.(rd.441 ia 443)

566

55.0]

1336

0,00

0,00

1136

0.00

2.10

Programe cu finanțare rambursabilă

567

55.01.03

0,00

Programe PHARE st alte programe cu finanțare nerambursabila

568

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

569

55.01.18

1336

1136

2,10

TITLUL VIU Proiecte cu finataredin Fonduri externe nerambursabile

570

56

3.245,30

0,00

3.245,30

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

571

56.0]

3345,30

3345,30

Programe din Fondul Social European (FSE)

572

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

573

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

574

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

575

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

576

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPD

577

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

578

57

12.062,83

0.00

5.767.54

1.214,66

2.400.63

2.680,00

Aiutoare sociale (rd.446+447)

579

57.02

12.062,83

0,00

5.767.54

1.214,66

2.400.63

2.680.00

Ajutoare sociale in numerar

580

57.02.01

12.062,83

5.767.54

1.214,66

2.400.63

2.680.00

Aiutoare sociale in natură

581

57.02.02

0.00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

582

59

700,00

0,00

240.00

200,00

200,00

60,00

Asociații ți fundații

583

59.11

699,50

239.50

200.00

200.00

60.00

Aiutoare pentru daune provocate de calamită|i naturale

584

59.02

030

0,50

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

585

65

0,00

0,00

'0.00

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

586

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL țrd.451)

587

70

603,50

0,00

353.50

250,00

105,00

-105.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

588

71

603,50

0,00

353.50

250,00

105,00

-105,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

589

71.01

603,50

0,00

353,50

250.00

105.00

-105,00

Construcții

590

71.01.01

279.00

150,00

129,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

591

71.01.02

85.00

50,00

35.00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

592

71.01.03

3,50

3,50

Alte active fixe

593

71.01.30

236,00

150,00

86,00

105,00

-105.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

594

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

595

72

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

596

72.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

597

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

598

79

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL Xni RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

599

81

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite interne

600

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

601

84

-18,16

0,00

0.00

-16,06

0.00

-2,10

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

602

85.01

-18,16

-16,06

-2,10

Din total capitol. (rd.465+466+468+469+470+471+474)

603

32.016,39

0,00

14.126,92

5.742,92

6.552,80

5.593,75

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

604

68.02.04

5.465,71

3.857,88

788,06

526.17

293,60

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

605

68.02.05

9.083,00

0,00

2218,00

2.400.00

2.400,00

2.065,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

606

68.02.05.02

9.083,00

2.218.00

2.400,00

2.400,00

2.065,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

607

68.02.06

0.00

Ajutoare pentru locuințe

608

68.02.10

0,00

Crețe

609

68.02.11

1.753,00

712,00

300,00

350,00

391.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

610

68.02.15

6.155,03

0,00

4.585,54

9,86

0,63

1.559,00

Ajutor social

611

68.02.15.01

6.155,03

4.585.54

9.86

0.63

1359,00

Cantine de ajutor social

612

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

613

68.02.50

9.559.65

2.753,50

2.245,00

3.276,00

1285,15

614

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

615

69,02

46.683.78

0,00

22.674.99

12.79934

745034

3.958,91

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd306)

616

70.02

16.404,70

0.00

9.424,04

4.635.00

1.100.23

1245.43

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+48O+481+484+488)

617

01

10.661,00

0,00

4.948.71

2.759.23

1391,77

136129

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

618

10

1.143,00

328.00

317,00

298,00

200,00

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

619

20

7.401,65

2.57236

2.374,23

1.293,77

1.16129

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

620

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

621

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

622

51,0132

0,00

TITLUL V» ALTE TRANSFERURI (rd.485)

623

55

318,00

0,00

250,00

68.00

0,00

0.00

A. Transferuri interoe.(rd.486+487)

624

55.01

318,00

0,00

250,00

68,00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

625

55.01.12

318.00

250.00

68,00

Programe de dezvoltare

626

55,01.13

0,00

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

627

56

1.798,35

0,00

1.79835

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

628

56.01

1.761,82

1.761,82

Programe din Fondul Social European (FSE)

629

56.02

36.53

36.53

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

630

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala fFEADR)

631

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

632

56.05

0.00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAj

633

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPD

634

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

635

59

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

636

59,35

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

637

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

638

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

639

70

5.852,41

0,00

4.524,69

1.901.77

-472,77

-101,28

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

640

71

5.002,41

0,00

4.074,69

1.901,77

-472,77

-50138

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

641

71.01

5.002.41

0,00

4.074.69

1.901,77

-472,77

-50138

Construcții

642

71.01.01

2.809,76

2.674,72

1301,77

-1348,45

181,72

Mașini, echipamente si mijloace de transport

643

71.01.02

0.00

Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale

644

71.01.03

16,50

13,50

3,00

Alte active fixe

645

71.01.30

2.176,15

1.386,47

700,00

772,68

-683.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

646

85,02

-10,90

-438

-1,77

-1.56

-339

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

647

72

850,00

0,00

450,00

0,00

0.00

400.00

Active financiare (rd.500+501)

648

72.01

850,00

0.00

450,00

0.00

0.00

400,00

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

649

72.01.01

850,00

450.00

400,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

650

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.5O3)

651

~79

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.5O4+5O5)

682

81

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

6S3

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

654

81.02

0,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

655

84

-97,81

0,00

-45,08

-2433

-1731

-11,29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

656

85.01

-97,81

-45,08

-2433

-1731

-1139

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

657

16.404,70

0.00

9.424,04

4.635,00

1.100,23

1345,43

Locuințe (rd.508+509)

658

70.02.03

6381.48

0,00

5.404.41

1.677,00

-137730

57737

Dezvoltarea sistemului de locuințe

659

70 02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

660

70.02.03.30

6.381.48

5.404.41

1.677,00

-137730

57737

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

661

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

662

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

663

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

664

70.02.06

535838

2.000.00

1.750.00

1.708.28

-200,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

665

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

666

70.02.50

4.764,94

2.019.63

1308,00

669,15

868.16

667

0,00

Protecția mediului (rd.545)

668

74.02

30.279,08

0.00

13.250,95

8.164,54

6.150,11

2.713.48

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

669

01

24.157.21

0,00

11.985,89

6.128,41

3.561,69

2.48132

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

670

10

2.725.00

795.00

844,15

635,85

450.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671

20

16.766,26

6.624,94

533436

2.875,84

2.03132

65

672

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

673

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

674

51.01.01

0,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (rd.525)

675

55

150,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

676

55.01

150,00

0.00

50,00

50.00

50,00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

677

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

678

55.01.12

0.00

Alle transferuri curente interne

679

55.01.18

150,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

680

56

4.515.95

0,00

4.515,95

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

681

56.01

4.515,95

4.515,95

Programe din Fondul Social European (FSE)

682

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

683

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

684

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

685

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

686

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

687

56.08

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

688

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

689

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (td 530+537)

690

70

5.029,68

0,00

1.390,00

685,50

2.643,38

310,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

691

71

5.029.68

0.00

1390,00

685.50

2.64338

310,80

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (td.532 la rd. 536)

692

71.01

5.029,68

0,00

1390,00

685,50

2.64338

310,80

Construcții

693

71.01.0)

3.2)9,00

1.051.00

310,00

1.484,00

374,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

694

71.01.02

1.500,00

100,00

200,00

1300,00

-100,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

695

71.01.03

0,00

Alte active fixe

696

71.0130

310,68

239,00

175,50

-140,62

36.80

Reparații capitale aferente activelor fixe

697

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (td.538)

698

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.539+540)

699

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

700

72.01,01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

701

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (nt542)

702

79

1.526,65

0,00

0,00

1.484,89

20,88

20,88

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

703

81

1.526,65

0,00

0,00

1.484,89

20,88

20,88

Rambursări de credite externe

704

81.01

1.464,00

1.464,00

Rambursări de credite interne

705

81.02

62,65

20,89

20,88

20,88

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

706

84

-434,46

0,00

-124,94

-13436

-75,84

-99,42

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

707

85.01

-434,46

-124,94

-13436

-75.84

-99,42

708

85.02

0,00

Din total capitol: (rd.546+549)

709

30.279,08

0,00

13.250,95

8.164,54

6.150,11

2.713,48

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

710

74.02.05

22.760,84

0.00

7.675,00

7.759,54

4.939,11

2387,19

Salubritate

711

74.02.05.01

22.470,84

7.560,00

7.75434

4.769,11

2.387,19

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

712

74.02.05.02

290,00

115,00

5,00

170,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

713

74.02.06

7.518,24

5.575,95

405,00

1311,00

32639

714

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

715

79.02

410.92037

0,00

376.167,42

9.953,47

21.40739

339239

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

716

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (nL494 la 496)

717

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

718

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

719

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

720

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

721

55.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

722

55.01.13

0,00

Aite transferuri curente interne

723

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

724

70

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.5O2)

725

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

726|

71.01

0,00

0,00

0,00

~o,oo|

0,00

0,00

Construcții

727

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

728

71.01.02

0,00

Mobilier, aparaturi birotica și alte active corporale

729

71.01.03

0,00

Alte active fixe

730

71.0130

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

731

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

732

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.48O)

733

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitari

734

72.01.02

0,00

Din loial capitol:

735

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

736

80.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

737

80.02.01.06

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

738

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

739

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

740

80.02.01.30

0,00

741

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

742

81.02

290311.49

0,00

283.764,89

3.666,77

4.81730

-1.93737

CHELTUIELI CURENTE (rd.58O+58i+582+585+588)

743

01

284.188,89

0,00

281.714.89

2.258,50

336530

-3.150.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

744

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

745

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

746

40

6.158.00

0,00

3.960,00

1.824,00

3.524.00

-3.150,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

747

40.03

6.158,00

3.960.00

1.824,00

3.524,00

-3.150.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionaie ale prețurilor la combustibili

748

40.20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (crf.586+587)

749

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.526)

750

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către socilati pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

751

51.01.01

0,00

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI (rd.589)

752

55

661,00

0,00

385,00

434,50

-158,50

0,00

A. Transferuri interne (rd.590)

753

55.01

661,00

0,00

385.00

434,50

-158,50

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

754

55.01.12

45,00

45,00

158,50

-158,50

755

55.01,18

616,00

340,00

276.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

756

56

277369,89

0,00

277.369.89

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

757

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

758

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

759

56.03

277369.89

277369,89

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

760

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

761

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

762

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

763

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (ni.592)

764

70

6.122,60

0,00

2.050,00

1.408,27

1.451,70

1312,63

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

765

71

6.122,60

0,00

2.050,00

1.40837

1.451,70

1.212,63

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

766

71.01

6.122,60

0,00

2.050.00

1.40837

1.451,70

1312,63

Construcții

767

71.01.01

4.654,83

1.020,00

980.00

1.24330

1411.63

Mașini, echipamente si mijloace de transport

768

71.01.02

0,00

Mobilier, aparaturi birotica și alte active corporale

769

71.01.03

0,00

Alte active fixe

770

71.01.30

1.417,77

980,00

42837

208,50

-199,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

771

72

50,00

50.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

772

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

773

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

774

85

0.00

Programe cu finanțare externa nerambursabila

775

85.01

0,00

Din total capitol: (rd. 604+605+606)

776

290311,49

0,00

283.764.89

3.666,77

4.81730

-1.937.37

Energie termica

777

81.02.06

6.158,00

3.960,00

1.824,00

3.524,00

-3.150,00

Alți combustibili

778

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si enerva

779

81.02.50

284.153,49

279.804,89

1.842.77

1.293,20

1312,63

780

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rtL565)

781

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 (a 550)

782

01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

783

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

784

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551}

785

51

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

786

51.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

787

51.01.01

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

788

56

0.00

0,00

0,00

0,00

~ 0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

789

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

790

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FCI

791

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADRj

792

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

793

56.05

0,00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

794

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

795

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rt.554)

796

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

797

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

798

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

799

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

800

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

801

71.01.03

0,00

Alte active fixe

802

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

803

71.03

0,00

Din total capitol:

804

0.00

Agricultura (rd.566+567)

805

83.02.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

806

83.02.03.30

0,00

807

0,00

Transporturi (rd.656)

808

84.02

120.609.08

0.00

92.40253

6.286.70

16590,09

5329.76

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+63O+631 +633+636)

809

01

116.91458

0,00

90.905,84

5.051,80

14.279,39

6.67735

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

535,85

135,00

225,00

125,85

50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

811

20

32.225.90

6.61831

4.826,80

14.153,54

6.627,25

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

812

40

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

813

40.03

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

814

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.635)

815

51

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

816

51.01.01

0,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (rd.637)

817

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.638+639)

818

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

819

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

820

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finataredin Fonduri externe nerambursabile

821

56

84.152,53

0,00

84.152,53

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

822

56.01

84.152.53

84.152,53

Programe din Fondul Social European (FSE)

823

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeztone(FC]

824

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

825

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

826

56.05

0,00

_

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

827

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

828

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

829

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

830

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

831

70

3.700,60

0,00

1.515,00

1236,70

2301.00

-1352,10

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (ni.642)

832

71

3.700,60

0,00

1.515,00

1.236,70

2301.00

-1352,10

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

833

71.01

3.700,60

0,00

1.515,00

1236.70

2301,00

-1.352,10

Construcții

834

71.01.01

3.141,50

981,00

1.005,00

2301.00

-1.145,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

835

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

836

71.01.03

0,00

Alte active fixe

837

71.01.30

559,10

534,00

231,70

-206,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

838

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

839

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.650+651)

840

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

841

72.01-01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

842

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

843

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

844

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

845

80.08

0,00

Alte împrumuturi

846

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

847

79

75,00

0,00

0,00

25,00

25.00

25,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

848

81

75,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

Rambursări de credite externe

849

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

850

81.02

75,00

25,00

25,00

25,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

851

84

-80,80

0.00

-1831

-26,80

-1530

-2039

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

852

85.01

-80,80

-18,31

-26,80

-1530

-2039

853

85.02

0,00

Din total capitol: (rd. 657+661+663)

854

120.609,08

0,00

92.402,53

6286,70

16.590,09

5329,76

Transport rutier (nL658+659+660)

855

84.02.03

119.321,58

0,00

92.006,53

5.782.74

16267,55

5264,76

Drumuri si poduri

856

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

857

84.02.03.02

0,00

Străzi

858

84.02.03.03

119.32138

92.006,53

5.782,74

16267,55

5.264.76

Transport aerian (rd.662)

859

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Aviația civila

860

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

861

84.02.50

1287,50

396,00

503,96

322,54

65.00

862

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

863

87.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

864

Ol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

865

10

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

866

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rtL609)

867

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (nd.610)

868

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

869

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.6I2)

870

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri intcme.(rd.613+614)

871

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

872

55.01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

873

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

874

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

875

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

876

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Ird.619)

877

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623/

878

71.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

879

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

880

71.01.02

0.00

Mobilier, aparaturii birotica $> alte active corporale

881

71.01.03

0,00

Alte active fixe

882

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

883

71.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

884

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

885

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

886

80.03

0,00

Alte împrumuturi

887

8030

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

888

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

889

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

890

81.02

0,00

Din total capitol:

891

0.00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

892

87.02.01

0,00

Zone libere

893

87.02.03

0,00

Turism

894

87.02.04

0.00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

895

87.02.05

0,00

Alte acțiuni economice

896

87.02.50

0,00

897

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT

898

96.02

0,00

REZERVE

899

97.02

0,00

EXCEDENT

900

98.02

29.004,68

3.152,50

25.852.18

DEFICIT

9di

99.02

30.812,73

23369,59

7.443,14


PREȘE

ADAM


' * R INTE Di
k*


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


întocmit A-Turcu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l Al

La Hotărârea nr. 394 din 24.12.2013

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2013

-mii l«l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rine

Cod indicator

TOTAL

din cam credita bugetare destinata alin gurii ptâțUor restante

TRIM.1

TR1M.II

TRIMJII

TRIM.IV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1 +45.02)

1

00.01

277.942.73

0.00

65.407.58

62.027,75

72.84435

77.663.05

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

154.386,87

0,00

39.276,04

34372.75

45251,82

35.48626

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

277.479,19

0.00

65.398,04

61.573.75

72.84435

77.663.05

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

277.466.91

0.00

69211.88

65.116.00

65277.68

77.861.35

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+1 t+15)

5

00.04

106.895,10

0,00

28.744,88

23.960,00

27.997.78

26.192.44

AII. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

2268,68

0,00

602,00

600,00

422,68

644.00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

8

01.02.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Impozit pe venit (rd.10)

9

03.02

2.268.68

0,00

602,00

600,00

422.68

644.00

impozit pe onorariul avocatilor Si notarilor publici

10

03.02.17

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2268.68

0,00

602,00

600,00

422,68

644,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (ni. 12)

12

00.06

104.586.42

0,00

28.132,88

23350.00

27565,10

25538.44

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

13

04.02

104386,42

0,00

28.132,88

23350,00

27.565,10

25.538,44

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

103.187.98

0,00

27.782,88

23.000,00

27215,10

25.190,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.398,44

0.00

350,00

350.00

350,00

348.44

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

16

00.07

40.00

0,00

10,00

10,00

10.00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de ia persoane fizice (rd. 17)

17

05.02

40,00

0.00

10.00

10,00

10,00

10.00

Alte impozite pe venit, profil si câștiguri din capital

18

05.02.50

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)

19

00.09

32.187.49

0.00

10.160.00

9.330,00

5.69737

7.000.12

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd,23+rd27+rd28)

20

07.02

32.187,49

0,00

10.160.00

9330,00

5.69737

7.000.12

Impozit pe clădiri (rd.2 l+rd.22)

21

07.02.01

22.587.49

0.00

7200,00

7.000,00

338737

5.000,12

Impozit pe clădiri de ta persoane fizice

22

07.02.01.01

11.014,54

0,00

4.700,00

3.000.00

1.25837

2.056.17

Impozitul $i taxa pe clădiri de la persoane juridice

23

07.02.01.02

11372.95

0.00

2500,00

4.000.00

2.129.00

2.943.95

Impozit si taxa pe teren (rd24+rd.25+rd.26)

24

07.02.02

4.800,00

0,00

1.460.00

1.130.00

1210,00

1.000,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

2.370,00

0,00

950.00

420,00

500,00

500.00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

26

07.02.02.02

2.400,00

0,00

500,00

700,00

700,00

500,00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.02.02.03

30.00

0.00

10.00

10,00

10,00

0.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

28

07.02.03

3.100,00

0,00

900,00

600.00

1.100,00

500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

29

07.02.50

1.700,00

0,00

600,00

600.00

0,00

500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (id.30+37+39+42)

30

00.10

135.64032

0.00

29.637,00

31276,00

31.032,53

43.694,79

Sume defalcate din TVA (rd.3l lard 36)

31

11.02

123.092.32

0.00

26.122,00

27201.00

27.592,53

42.176.79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București

32

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

33

11.02.02

108.716,00

0,00

25.978,00

26.778,00

24.095,00

31.865,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuție a energiei termice

35

11.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

36

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

II 02.06

14376,32

0,00

144,00

423,00

3.497,53

10311,79

38

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

39

12.02

182,00

0,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe hoteliere

40

12.02.07

182.00

0,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

41

15.02

307,00

0,00

85,00

63,00

50,00

109,00

Impozit pe spectacole

42

15.02.01

180,00

0,00

50,00

20,00

20,00

90,00

Alte taxe pe servicii specifice

43

15.02.50

127,00

0,00

35,00

43,00

30,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

44

16.02

12.059,00

0,00

3.380,00

3.970,00

3350,00

1.359,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

45

16.02.02

10289,00

0,00

2.800,00

3.620,00

3.000,00

869,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

46

16.02.02.01

5.600,00

0,00

2.000,00

2.000.00

1.600,00

0,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

47

16.02.02.02

4.689,00

0,00

800,00

1.620,00

1.400,00

869,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

48

16.02.03

1.770,00

0,00

580,00

350,00

350,00

490,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

50

00.11

2.744,00

o.oo1

670,00

550,00

550,00

974,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.5O)

51

18.02

2.744,00

0,00

670,00

550,00

550,00

974,00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2.744,00

0,00

670,00

550,00

550,00

974,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

53

00.12

12,28

0,00

-3.813,84

-3.54225

7.566,67

-19830

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

54

00.13

7.877,85

0,00

2.003,00

102,00

2.17335

3.599,50

Venituri din proprietate (rd.54 la nd.58)

55

30.02

7.869,85

0,00

2.001,00

100,00

2.17135

3.597,50

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene si locale

56

30.02.01

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

57

30.02.05

7.843,85

0,00

2.000,00

100,00

2.14635

3.597,50

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

59

30.02.50

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Venitun din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+7O<-73+78+82)

62

00.14

-7.865,57

0,00

-5.816,84

-3.644,25

5393,32

-3.797,80

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

63

33.02

4.428,00

0,00

1.465,00

925,00

858,00

1.180,00

Venituri din prestări de servicii

64

33.02.08

2.920,00

0,00

805,00

705,00

490,00

920,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

65

33.02.10

400,00

0,00

140,00

0,00

200,00

60,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

67

33.0234

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

------ooo

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

68

33.0237

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

69

33.0228

258,00

0,00

20,00

20,00

18,00

200,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

70

33.02.50

850,00

0,00

500,00

200,00

150,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

71

34.02

1.977,00

0,00

1.051,00

550,00

376,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbra

72

34.02.02

1.926,00

0,00

1.000,00

550,00

376,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

5.141,00

0,00

1.791,00

1.150,00

1.200,00

1.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

1.779,00

0,00

1.029,00

400,00

350,00

0,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit1

77

35.02.03

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

3.350,00

0,00

750,00

750,00

850,00

1.000,00

Diverse venitun (rd.79 la 81)

79

36.02

26.808,80

0,00

7.547,00

4.330,00

13.800,00

1.131,80

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

80

36.02.01

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00


Varsamintedin veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

82

36.02.06

11.531,80

0,00

5.000,00

3.100.00

2300.00

1.131.80

Varsamtnte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

85

36.02.50

15225,00

0,00

2.495,00

1.230,00

11300,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

86

37.02

-46220,37

0,00

-17.670,84

-10.59925

-10.840,68

-7.109,60

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

61,81

0.00

5,84

8,06

18.84

29,07

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-46.282,18

0,00

-17.676,68

-10.60731

-10.859,52

-7.138,67

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

91

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile stalului

94

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând dom iuiui privat

96

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11I.OPERAȚIUN1 FINANCIARE

97

00.15

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (nL93 ta rd.97)

98

40.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

40.02..06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

100

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor temporare de casa

102

40.02.11

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII țrd.99)

104

00.17

463,54

0,00

9,54

454,00

0.00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rti. 100+1 17)

105

00.18

46334

0,00

9,54

454.00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (rdJOl+î 11)

106

42.02

463,54

0,00

9,54

454,00

0,00

0,00

A. Decapitai (rd. 102 lard. 110)

107

00.19

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

108

42.02.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

111

42.02.05

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

113

42.02.07

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale $i alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02.10

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

118

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

119

45.02.15

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanateate

120

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

122

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

123

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanalate

125

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.Sanxatre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

127

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in san.

128

42.02.18.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.191

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

130

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Curente(rd.l 12 la nLl 16)

131

00.20

463,54

0,00

934

454,00

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.0221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

42.0229

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionafe ale preturilor la combustibili

135

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

136

42.0233

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite pentru încălzire cu lemne, cărbuni

137

42.0234

20,03

0,00

9,54

10,49

0,00

0,00

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-socială

138

42.0235

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

139

42.0236

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.0237

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat oentru finanțarea sanatatii

141

42.02.41

443,51

0,00

0,00

443,51

0.00

0.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

142

42,02,54

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

143

43.02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

144

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

146

43.02.07

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte subvenții

147

43,0220

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

151

45.02.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

152

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European

153

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Prefinanțare

156

45,02.02.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

158

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

159

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

160

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

163

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

164

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

168

49.02

277.942,73

0,00

86.969,12

69.470,89

69.691,85

51.81037

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

169

01

269.063,72

0,00

85.744,52

66.535,75

68.084,40

48.699,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 192+225+282+297+319+362+39O+434+479+519+554+580+610+629

170

10

110.473,00

0,00

27307.00

28.909,15

27.723,70

26.533,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd. 193+226+260+283+298+32O+363+391+435+480+52O+555+581+611+630+6

171

20

94.457,54

0,00

30.854,98

22.964,35

25.140,91

15.497,30

Din care

172

20.24

140,00

0,00

200,00

0,00

0,00

-60,00

TITLUL IU DOBÂNZI (nL262)

173

30

15.419,65

0,00

5.840,00

3.276,55

3.476,55

2.826,55

Dobânzi aferente datoriei publice interne (id.263)

174

30.01

14.719,65

0,00

5.640,00

3.076,55

3276,55

2.726,55

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

175

30.02

700,00

0,00

200.00

200,00

200,00

100,00

Alte dobânzi (rd.265)

176

30.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd382+631)

177

40

6.158,00

0.00

3.960,00

1.824,00

3.524,00

-3.150,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

178

40.03

6.158,00

0.00

3.960,00

1.824,00

3.524,00

-3.150,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

180

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(rd. 194+229+269+299+321 +364+392+436+481 +529+585+612+633+669)

181

51

10.554,90

0,00

3.450,00

3.148,51

2246,81

1.709,58

Transferuri curente (rd.l95+23O+270+30O+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

182

51.01

10.554,90

0,00

3.450,00

3.148,51

” 2246,81

'    1.709,58

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.590,00

0,00

1.300,00

1.005,00

625,06

660,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

184

51.01.03

6.964,90

0,00

2.150,00

2.143,51

1.621,81

"   1.049,58

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.27^

186

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51.0124

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (rd.368)

189

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

190

51.02.12

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VD ALTE TRANSFERURI (rd.197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

191

55

1.586,80

0,00

690,00

462,53

371,80

62,47

A. Transferuri înterne.(id.l98+234+325+396+44O+485+525+557+589+637+673)

192

55.01

1.586,80

0,00

690,00

462,53

371,80

62.47

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

194

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

195

55.01.12

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

196

55.01.13

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (td.674)

197

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd20O+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

198

55.01.18

970.80

0,00

350,00

186,53

371,80

62,47

TITLUL VIII Proiecte cu fînatare din Fonduri externe nerambursabile

199

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (fi* A)

205

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

206

56.08

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

207

57

12.062,83

0,00

5.767,54

1214,66

2.400,63

2.680,00

Aiutoare sociale (rd.328+371+445)

208

57.02

12.062,83

0,00

5.767,54

1.214,66

2.400,63

2.680,00

Ajutoare sociale in numerar (rd329+372+446)

209

57.02.01

12.062,83

0,00

5.767,54

1214,66

2.400,63

2.680,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

210

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

211

59

18.351,00

0,00

7.875,00

4.736,00

3.200,00

2.540,00

Burse (rd. 332)

212

59.01

2.101,00

0,00

800.00

401,00

400,00

500,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

213

59.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

214

59.11

12.259.50

0,00

5.074,50

3335,00

2300,00

1.550,00

Susținerea cultelor (rd.400)

215

59.12

3.990.00

0,00

2.000,00

1.000,00

500,00

490.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

216

59.15

0,00

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

220

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nd204+240+285+303+335+375+403+451+491+530+561+592+616+641)

221

71

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+f

222

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+6l 8+643+681)

223

71.01.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport!rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+

224

71.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534-

225

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe(nL 209+245+29O+308+34O+38O+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

226

71.01.30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.21O+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622-i

227

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.2l 1+458+498+537+568+648+686)

228

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

229

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

230

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

231

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.2I5+247+342+4I0+461+502+541+599+652)

232

79

9.465,65

0,00

1.617,00

3.126,89

1.662,88

3.058,88

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

233

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri propni

235

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte Împrumuturi

237

8030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

238

81.01

1.464,00

0,00

0,00

1.464.00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

8.001.65

0,00

1.617,00

1.662,89

1.662,88

3.058,88

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-1.463,53

0,00

-388,12

-46931

-331,43

-274,67

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

241

85.01

-1.463,53

0,00

-388,12

-469,31

-331,43

-274,67

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT (id.699)

242

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

244

92.01

29.004,68

0,00

0,00

0,00

3.152,50

25.852,18

Deficit (td.702)

245

93.01

29.004,68

0,00

21.561,54

7.443,14

0,00

0,00

246

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

37.438,05

0,00

11.827.00

8.47935

9.495.86

7.635,64

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

17.981,25

0,00

4317,00

4367,00

5.11231

3.984,94

CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

249

01

10.521,85

0,00

3.002,57

2.893,97

3.583,48

1.041,83

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

6.049,05

0,00

1.700.00

1.750,00

1.819,00

780,05

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

251

20

4.472,80

0,00

1.302.57

1.143,97

1.764,48

261.78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.I95)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.198)

255

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

256

55.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

259

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

261

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

265

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

266

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

267

59

0,00

Despăgubiri civile

268

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.2O6 la rd.210)

271

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

272

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

273

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

275

71.0130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

277

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

278

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

279

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunilară

280

72.01.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

281

79

7.864,00

0,00

1.617,00

1,617,00

1.617,00

3.013,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

283

80.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte imprumutun

285

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

7.864,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617.00

3.013,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

288

81.02

7.864,00

0.00

1.617,00

1.617,00

1.617.00

3.013,00

TITLUL XVI! PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-404,60

0,00

-102,57

-143,97

-88,17

-69.89

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

290

85.01

-404,60

0,00

-102.57

-143,97

-88,17

-69,89

Din total capitol: (rd.220)

291

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

17.98125

0,00

4.517,00

4.367,00

5.11231

3.984,94

Autorități executive

293

51.02.01.03

17.98125

0.00

4.517,00

4.367,00

5.11231

3.984,94

294

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale (r<L252 la rd. 256)

295

54.02

3.897,15

0,00

1270,00

836,00

907,00

884,15

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

296

01

3.960,81

0,00

1282,92

854,70

929,89

893,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

807,15

0,00

250,00

225,00

225,00

107,15

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

298

20

2.403,66

0,00

732,92

529,70

404,89

736.15

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (td.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

301

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (td.231+232)

302

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adminisirativ-ieritoriale în situații de extremă dificultate

304

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

750.00

0,00

300.00

100.00

300,00

50,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

306

55.01

750,00

0,00

300,00

100,00

300.00

50,00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

308

55.01.08

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

750,00

0,00

300,00

100,00

300,00

50,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

317

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

318

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rt.240)

319

70

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE țrd.241)

320

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 ta rd.246)

321

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

322

71.01.0)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

325

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71,03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd,248)

327

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

328

8]

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

329

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite interne

330

81.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

-63,66

0,00

-12,92

-18,70

-22,89

-9,15

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

332

85.01

-63.66

0,00

-12.92

-18,70

-22,89

-9,15

Din total capitol: (rd. 232+253+254+255+25Q

333

3.897,15

0,00

1.270,00

836,00

907.00

884,15

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităjilor locale

334

54.02.05

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

335

54.02.06

0.00

0,00

0.00