Hotărârea nr. 392/2013

Hotărârea nr.392 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bacău cu Judetul Bacău şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului "Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.16531/09.12.2013 a Consiliului Județean Bacău;

-Referatul nr.9710/20.12.2013 al Direcției Sport Cultura Sanatate;

-Expunerea de motive nr.9703/20.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9704/20.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 790/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 791/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 792/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 793/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 794/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

- Prevederile art 35 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare

-Prevederilor art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata,

în temeiul art.36(2) lit.”e” și alin (7) lit „c” și art.45(2) lit. ,,f’ din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE;

Artl. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”

(2) Valoarea estimată a investiției va fi determinată în urma întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările, bunurile, serviciile și cheltuielile conexe care urmează a fi realizate, precum și ca urmare a aplicării procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractelor de lucrări și servicii aferente.

Art.2. Contribuția Municipiului Bacău la realizarea obiectului asocierii este de 50%, iar a Județului Bacău de 50%.

Art.3. Contribuția Municipiului Bacău în procent de 50%, va fi prevăzută în bugetul propriu, în cadrul programului de investiții, în limita veniturilor proprii și a disponibilităților bugetare, în corelație cu graficul fizic și valoric al investiției stabilit în urma desfășurării procedurii de achiziție publică.

Art.4. Se aprobă Contractul cadru de asociere dintre Municipiul Bacău, Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de asociere prevăzut in anexa la prezenta hotarare.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Sport Cultura Sanatate, Serviciului Juridic si aplicarea legilor proprietății, Consiliului Județean Bacău, Spitalului Județean de Urgență Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă Ia cunoștință publică în condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 392

DIN 24.12.2013

P.O.N, C.F1J R.TJEx.l/Ds,!-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. 3^2 DIN 24.12.2013

JUDEȚUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU

Nr.________din___________2013 Nr.________din___________2013 Nr.________din________2013

CONTRACT CADRU DE ASOCIERE

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. Județul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, cu sediul în Bacău Str.Mărășești, nr.4, având Cod fiscal nr.5057580, reprezentat prin Președinte Dragoș Benea, în calitate de asociat,

 • 2. Municipiul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local al municipiului

Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărășești, nr.6, având Cod fiscal________reprezentat prin

Primar Romeo Stavarache, în calitate de asociat,

Ș»

 • 3. Spitalul Județean de Urgență Bacău, cu sediul în Str. Spiru Haret nr. 2-4, mun. Bacău, jud. Bacău, reprezentată prin Manager, Dan Stoica, în calitate de asociat.

au convenit, în temeiul prevederilor art.14, art.36, alin.6, lit.„a’\ pct.19, alin.7, lit.„a” și „c”, art.9l, alin.(5), lit.„b” și alin.(6), lit.„a” și „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1166, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. / .__.2013

precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr._/_.__.2013, la încheierea prezentului

contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. (1). Părțile convin să se asocieze în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”.

 • (2) . Valoarea estimată a prezentului contract va fi determinată în urma întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările, bunurile, serviciile și cheltuielile conexe care urmează a fi realizate, precum și ca urmare a aplicării procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractelor de lucrări și servicii aferente.

 • (3) Județul Bacău participă la cheltuielile aferente realizării obiectivului asocierii în procent de 50 %, iar Municipiul Bacău în procent de 50%.

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase legal constituite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor de către fiecare asociat în limita contribuției proprii.

Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data aprobării recepției finale a lucrărilor.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5. Județul Bacău:

 • 1.  va efectua plata in vederea realizării lucrărilor, bunurilor, serviciilor precum și a cheltuielilor conexe aferente obiectului asocierii în limita procentului prevăzut la art. I alin. (3), prin transfer la solicitarea și în contul Spitalului Județean de Urgență Bacău deschis la Trezoreria Bacău special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate și semnate de diriginții de șantier atestați, și a altor documente justificative;

 • 2.  valoarea reala a lucrărilor, bunurilor si serviciilor va fi stabilita in urma aplicării procedurilor legale de achiziție publica;

 • 3.  include pe lista de investiții activitățile aferente realizării obiectivului asocierii și aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrările aferente obiectivului asocierii;

 • 4.  participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală, cu participarea reprezentanților celorlalți asociați;

 • 5.  va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție a lucrărilor;

 • 6.  îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați, care pot rezulta din executarea acestui contract.

 • 7. va efectua plata documentațiilor tehnico - economice, a studiului de fezabilitate și a altor studii/ analize de fundamentare în vederea realizării obiectului asocierii.

Art6. Municipiul Bacău:

 • 1. va efectua plata in vederea realizării lucrărilor, bunurilor, serviciilor, precum și a cheltuielilor conexe aferente obiectului asocierii în limita procentului prevăzut la art. 1 alin. (3), prin transfer, la solicitarea și în contul Spitalului Județean de Urgență Bacău deschis la Trezoreria Bacău special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate și semnate de diriginții de șantier atestați, și a altor documente justificative;

 • 2. valoarea reala a lucrărilor si serviciilor va fi stabilita in urma aplicării procedurilor legale de achiziție publica;

 • 3. aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrările aferente obiectivului asocierii;

 • 4. va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție a lucrărilor;

 • 5. îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați, care pot rezulta din executarea acestui contract.

Art.7. Spitalului Județean de Urgentă Bacău

 • 1.  asigură asistență de specialitate pe parcursul elaborării documentațiilor și a execuției lucrărilor potrivit specificul activității medicale;

 • 2.  îndeplinește calitatea de autoritate contractantă pentru atribuirea contractelor aferente realizării obiectului asocierii;

 • 3.  se îngrijește de obținerea/ actualizarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor aferente obiectivului asocierii și obține în numele și pentru județul Bacău Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire;

 • 4. se îngrijește de elaborarea documentațiilor tehnico - economică aferente obiectivului asocierii;

 • 5. constituie comisia în vederea analizării ofertelor și adjudecării ofertelor câștigătoare, pentru atribuirea contractelor de lucrări și servicii, în vederea realizării obiectivului asocierii;

 • 6. deschide cont special la Trezoreria Bacău pentru realizarea acestui obiectiv;

 • 7. va desemna reprezentanții sai in comisiile de recepție a lucrărilor;

 • 8. contabilizează sumele primite de la ceilalți asociați pentru realizarea acestui obiectiv, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

 • 9. organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții;

 • 10. răspunde de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții;

 • 11. întocmește și transmite asociaților rapoarte de progres și raportul final de derulare ale asocierii și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare legate de derularea obiectivului de investiții;

 • 12. ține evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;

 • 13. asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

 • 14. efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Bacău special pentru acest obiectiv de investiții;

 • 15. face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la asociați și transmite acestora o copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate;

 • 16. solicită alimentarea contului și transmite asociaților situațiile de lucrări, centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către acesta (C.F.P. și Bun de plată) cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”, precum și orice alte documente justificative, însoțite de raportul de progres;

 • 17. răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, precum și de cantitatea și calitatea lucrărilor aferente prezentei investiții, ceilalți asociați neavând nici o responsabilitate în acest sens;

 • 18. informează ceilalți asociați despre dificultățile apărute care pot duce la abateri de la graficul aprobat;

 • 19. asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;

 • 20.  organizează recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, cu participarea reprezentanților desemnați de ceilalți asociați, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, transmite celorlalți asociați documentele aferente recepției, cu excepția cărții tehnice a construcției;

 • 21.  asigură verificarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ conform reglementărilor legale prin diriginți de șantier autorizați pe domeniile specifice contractului;

 • 22. îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 23. își asumă răspundere pentru prejudiciile cauzate atât celorlalți asociați, cât și terților care participă la realizarea obiectivului de investiții;

 • 24. ceilalți asociați sunt exonerați de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului contract de asociere de către Spitalului Județean de Urgență Bacău, ale oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente privind realizarea investiției;

 • 25. face toate demersurile necesare în vederea colaborăiri tuturor factorilor implicați în realizarea asocierii.

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.8. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute întocmai și în totalitate cu bună credință. Totodată, acestea sunt ținute să respecte toate obligațiile asumate privind executarea prezentului contract, denunțarea unilaterală a acestuia de către oricare dintre părți fiind strict interzisă.

Art.9. Părțile se obligă să colaboreze și să se informeze reciproc astfel incat sa se asigure derularea si corelarea in mod corespunzător a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.

Art.10. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

ÎNCETAREA contractului

Art.13. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contractului;

 • b) prin acordul părților;

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Artl4. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constată de a autoritate competentă.

Art.15. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

 • a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

 • b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

 • c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

 • d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forța majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, ftecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.16. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

LITIGII

Art.17. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată din Bacău.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi_____________în 3 exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte contractantă.
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOV1GL /