Hotărârea nr. 391/2013

Hotărârea nr.391 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea cuantumului lucrărilor suplimentare, neeligibile, necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul 9718/ 20.12.2013 al Direcției Drumuri Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 9719/ 20.12.2013;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9720/ 20.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 805/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 806/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

-Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1, - Se aprobă cuantumul lucrărilor suplimentare, neeligibile, strict necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”, în valoare de 482.065,21 lei fără TVA, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. - Hotararea va fi comunicata Direcției Drumuri Publice si Direcției Economice.

ISO 9001-2008

AJAEU/09/90405

ISO 14001-2004

AJAEU/09/90234

ISO 18001-2007

AJAEU/09/90235CONSULTANTA, PROIECTARE, EXPERT1ZAR1, REPARAȚII, ÎNTREȚINERE DRUMURI SI PODURIANEXA

LA HOTARAREA NR. 39^ DIN 24.12.2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Ref. la: „ REABILITARE PASAJ LETEA DIN MUNICIPltffe-'B


REFERATPrivind lucrările suplimentare ce trebuiesc realizate în vederea de varii


reabilitării pasajului Letea, municipiul Bacau (lucrări neeligibile)


Aceste lucrări sunt următoarele:

1. HIDROIZOLATIE SI GURI DE SCURGERE

l.l.Hidroizolatie si guri de scurgere

2. CALE, PARAPET, APARATE DE REAZEM, PINTENI ANTISEISMICI

2.1 .Diferența cantitate parapet metalic

 • 2.2. Reparare lisa din beton a parapetului pe pasaj

 • 2.3. Repararea plăcilor în dreptul aparatelor de reazem

 • 2.4. Prinderea parapetului de stâlpii de iluminat

 • 2.5. Colmatare rosturi între lacrimar si placa grinda marginala

 • 2.6. Reparare grinda de racordare

2.7.Suprainaltare lisa din beton a parapetului pe rampele de acces

3. ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICA PE RAMPELE DE ACCES

 • 3.1. Diferența suprafețe asfalt pe rampele de acces si racordare rampe cu strada

 • 3.2. Umplutura de celochit de 6-7 mm la marginea covorului asfaltic

4. REPARAREA SI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR DE BETON DEGRADATE

■2-Bacau tencuiala tig STROP

v & (/ or;/)           fu


 • 4.1. Protecție sunrafetejiiii beton cu vopsea speciala

 • 4.2. Camasu>alff'pi

 • 4.3. Protecție^6 si fundație camasuiala culee _ ilv de sprijin rampe de acces cu

u i

* CONTRASEMNEAZĂ, tfRETARVL MUNICIPIU C/ NICOLAE-OPe parcursul desfășurării lucrărilor la acest obiectiv s-au evidetiat lucrări care din motive obiective nu au fost cuprinse în proiectul tehnic sau a căror cuantificare s-a făcut cu aproximație.

Aceste motive sunt următoarele :

 • -  Imposibilitatea accesului la unele parti ale obiectivului cum ar fi :

Plăcile superioare ale grinzilor suprastructurii;

 • -  Acoperirea cu alte straturi :

îmbracaminti asfaltice - Dalele de beton din sistemul rutier de pe rampele de acces;

Praf, impurități sau straturi degradate din beton - suprafețe degradate a fetei văzute a betonului.

 • 1. HIDROIZOLATIE SI GURI DE SCURGERE

1.1. Hidroizolatie si guri de scurgere:

în proiect a fost prevăzută demontarea rampelor gurilor de scurgere si eventual a pâlniilor acestora, astfel încât sa se păstreze pe cât posibil gurile de scurgere a apei pluviale existente, dar după desfacerea sistemului rutier, a sapelor si a betonului de panta de pe pasaj s-a constatat ca majoritatea elementelor gurilor de scurgere erau defecte si este necesara înlocuirea lor.

în acest caz s-a propus modificarea profilului tansversal inițial al caii pe pasaj, care prevedea racordarea la gurile de scurgere a apelor existente, ramase de pe vremea când pasajul avea numai doua benzi de circulație si trotuare de câte 2,25 m. fiecare.

Profilul transversal adoptat este în forma de acoperiș în doua pante de 2% . Acesta permite o mai buna cilindrare a mixturii asfaltice în zona gurilor de scurgere a apelor de pe pasaj precum si o circulație mai fluenta datorita eliminării casiurilor longitudinale, de pe benzile marginale, din dreptul gurilor de scurgere. Poziția în plan, a gurilor de scurgere a apei pluviale de pe pasaj, s-a păstrat, dar s-a ridicat cota superioara a acestora, racordându-se la cotele în plan vertical a noului tip de profil transversal adoptat.

în proiect, turnarea betonului pentru realizarea sapei de egalizare si a betonului de panta a fost prevăzut a se realiza manual.

Datorita faptului ca lucrarea de refacere a caii pe pod se realizează pe jumătate de cale (câte doua benzi pe sens), s-a adoptat soluția ca turnarea betonului sa se faca cu o pompa de beton care va fi amplasata în afara pârtii carosabile pentru a nu îngreuia circulația si asa restricționată de pe pasaj .

Având în vedere cantitatea de beton necesara pentru realizarea sapei de egalizare si a betonului de panta (541,51 mc.), se impune turnarea în mai multe reprize a betonului. Pentru asigurarea unor rosturi de turnare verticale (controlate), betonul va fi turnat în cîmpuri delimitate de cofraje, poziționate transversal si longitudinal fata de axul longitudinal a pasajului. Lungimea câmpurilor de turnare a betonului a fost determinata funcție de cantitate de beton care se poate turna pe un schimb.

Datorita faptului ca lucrările de refacere a caii pe pasaj se realizează fara devierea circulației, pentru asigurarea unei cât mai bune aderente a membranei, din care este alcatuita sapa hidrofuga, la stratul suport (betonul de panta) este necesar realizarea următoarelor lucrări suplimentare:

 • -  realizarea unui strat suplimentar de amorsaj.

 • 2. CALE, PARAPET, APARATE DE REAZEM, PINTENI ANTISEISMICI

2.1.    Diferența cantitate parapet metalic cale pasaj+rampe de acces :

Datorita creșterii, în ultimii ani 2010-2013, a numărului de autovehicule care tranzitează pasajul Letea si modificării structurii traficului prin creșterea numărului de vehicule de mare tonaj, autobuze, etc. se impune ca pentru asigurarea siguranței circulației pe pasaj si pe rampele de acces sa se monteze parapet de tip foarte greu, adaptat la condițiile locale, (la partea superioara a parapetului s-a prevăzut o mîna curenta, conform planșei).

Pentru protecția parapetului de siguranța de pe zona pasajului si a rampelor de acces se va vopsi astfel : lisa si mâna curenta, fata văzută, în culoare alternative galben si negru , iar în rest suprafața se va vopsi în culorile gri /zincata si va avea alcătuirea conform planșei nr.8 m.

2.2.       Reparații lisa parapet pasaj :

Lucrările de reparații a lisei din beton a parapetului de pe rampele de acces a pasajului au fost prevăzute în proiect la capitolul „Reparații suprafețe din beton" dar nu au putut fi coantifîcate datorita faptului ca la data întocmirii proiectului lisa din beton a parapetului era acoperita de praf si noroi.

Aceste reparații constau:

 • - înlocuirea comierului degradat sau lipsa care protejează muchia interioara a lisei din beton a parapetului prin intermediul unor conectori din otel beton solidarizați în lisa de beton a parapetului de pe pasaj.

 • - Parapetul va fi protejat cu vopsea de email împotriva noxelor emise de autovehiculelor din trafic si a ploilor acide .

2.3. Reparația plăcilor din dreptul aparatelor de reazem:

După demolarea sistemului rutier de pe pasaj (îmbrăcăminte bituminoasa, sapele de protecție si a betonului de panta) s-au putut identifica zonelor unde plăcile din beton de la partea superioara a suprastructurii si a riglelor pilelor prezintă degradări.

Astfel s-au identificat degradări ale plăcilor de la partea superioara ale grinzilor în dreptul aparatelor de reazem de la culeea C2 si a pilelor nr. 1,2,5,7,9.

S-au mai depistat degradări si la partea superiora a riglelor de la pilele nr. 1,2 si 5.

Lucrările de reparații a degradărilor sus menționate nu au fost cuantificate , cu toate ca au fost prevăzute în proiect datorita faptului ca plăcile din beton erau acoperite la partea superioara de straturile sistemului rutier de pe pasaj iar la partea inferioara nu este spațiu de acces.

Repararea degradărilor se face prin completarea armaturii degradate care se prinde în betonul plăcilor în cazul reparațiilor plăcilor si în rigla pilelor in cazul reparării acestora prin conectori din otel beton. Conectorii se intoduc în găuri realizate în beton si simt solidarizați cu mortare speciale. în final urmeza operațiunea de betonare a degradărilor.

2.4» Prindere parapet de stâlpii de iluminat:

Beneficiarul a solicitat după începutul executării lucrării sa se dubleze numărul de stâlpi ce se vor monta pe lisa din beton a pasajului si a rampelor de acces precum si tipul de stâlpi folosiți. în acest caz în unele zone stâlpii de iluminat se suprapun cu stâlpii de care se prinde lisa si mîna curenta a parapetului metalic. Aceasta conduce la renunțarea la stâlpii parapetului, acesta solidarizându-se de stîlpii de iluminat prin intermediul unor

coliere metalice.

2.5. Colmatare rosturi între lacrimar si placa grinda marginala:

Pentru a împedica pătrunderea apei pluviale în rosturile pe porțiunile pe care elemenele ornamentale (lacrimare) sunt distanțate fata de placa superioara a grinzilor marginale, care ar avea ca efect exfolierea betonului si dezgolirea armaturii favorizând coroziunea acesteia.

Pentru împedicarea producerii acestui fenomen trebuie colmatate aceste rosturi cu placi de polistiren conform schiței anexate la dispoziția de șantier.

2.6. Grinda de racordare

După îndepărtarea straturilor sistemului rutier existent de pe pasaj s-a constatat ca dala de racordare de la culeea C2 este deteriorata si este necesar înlocuirea ei, prin demolarea celei existente si turnarea unei noi dale din beton.

 • 2.7. Suprainaltare lisa din beton a parapetului pe rampele de acces : îmbrăcămintea pe rampele de acces a fost prevăzută în proiect sa se realizeze din o doua straturi de mixtura asfaltica tip BA8, în grosime de câte 4,0 cm. fiecare.

în urma decaparii, prin frezare, a îmbrăcămintei asfaltice s-a constatat ca dalele din beton a sistemului rutier existent peste care urmeaza sa se asteama îmbrăcămintea asfaltica prezintă fisuri si crăpături dispuse longitudinal si transversal fata de axul drumului.

Pentru a împedica ca fisurile din dale sa se transmită la îmbrăcămintea nou turnata s-au prevăzut următoarele lucrări suplimentare:

 • - colmatarea fisurilor si crăpăturilor din dalele de beton;

 • -  armarea stratului de rezistenta a îmbrăcămintei asfaltice cu geogrile (geocompozite) antifisura, dispuse astfel : un strat de geogrile dispuse pe toata suprafața rampelor de acces dublate pe rosturilor longitudinale cu încă un strat de geogrile antifisura.

Majorarea grosimii stratului de rezistenta a îmbrăcămintei bituminoase de la 4,00 cm la 6,00 cm., măsură luata pentru împiedicarea transmiterii fisurilor dalelor din care este Q alcătuit sistemul rutier pe rampele de acces, a făcut ca grosimea sistemului rutier sa fie de 10,0 cm. în loc de 8,0 cm. cât a fost prevăzut în proiect.

Majorarea grosimii sistemului rutier are ca si consecința ca pe unele porțiuni diferența dintre cota superioara a lisei din beton de pe rampele de acces si cota îmbrăcămintei asfaltice este redusa creandu-se posibilitatea ca apa pluviala sa deverseze peste lisa parapetului.

Pentru a împiedica producerea deversării apei pluviale sa se reverse peste lisa de beton a parapetului s- a doptat supraânaltarea acestuea cu o grinda din beton armat..

Lucrarea nu a fost prevăzută la întocmirea proiectului întrucât nu se știa ca dalele suport a îmbramintei asfaltice pe rampele de acces sunt fisurate si trebuiesc luate masuri speciale pentru ca fisurile sa nu se transmită la noua îmbrăcăminte.

 • 3. ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICA PE RAMPELE DE ACCES

3.1. Diferența suprafețe asfalt pe rampele de acces si racordare rampe cu strada

Din măsurătorile efectuate pe teren se constata o suprafața mai mare a pârtii carosabile pe rampele de acces decât cea prevăzută in proiect.

De asemenea, la racordarea rampelor de acces cu străzile care fac legătură cu pasajul, îmbrăcămintea asfaltica prezintă degradări care trebuiesc remediate»

Pe aceste suprafețe se va realiza o îmbrăcăminte bituminoasa cu aceleași caracteristici ca si îmbrăcămintea asfaltica turnata pe rampele de acces.

3.2.Umplutura de celochit la marginea covorului asfaltic:

După demolarea îmbrăcămintei de pe rampele de acces s-a constatat ca dalele de beton prezentau fisuri longitudinale si transversale fata de axul longitudinal al pasajului.

Aceasta denota ca terasamentul rampelor de acces are zone cu pământ sensibil la umezeala.

Pentru împedicarea pătrunderii apei pluviale în corpul drumlui, fapt care ar avea ca si consecințe diminuarea capacitatii portante a patului drumului, care are ca efect producerea de denivelări si degradări a suprafeței de rulare, trebuie realizata etansarea rostului dintre îmbrăcămintea bituminoasa si suprafața de beton de la zidurile de sprijin ale rampelor de acces.

Aceste deficente nu au putut fi prevăzute în proiect datorita lipsei documentației de execuție inițiale.

o

 • 4. PROTECTIEE SI REPARAȚII SUPRAFEȚE DE BETON DEGRADATE

4.1. Protecția suprafețelor de beton cu vopsea speciala :

în perioada de când a fost realizat proiectul până în prezent gradul de poluare a atmosferii în zona pasajului a crescut foarte mult de asemeni si frecventa ploilor acide a crescut . Având în vedere cele aratate mai sus, se impune o protecție deosebita a suprafețelor din beton care sunt supuse direct intemperiilor cum ar fi : zidurile de sprijin ale rampelor de acces elementelor ornamentale ale lisei parapetului de pe pasaj si rampele dr acces, fata exterioara a grinzilor marginale si stâlpii laterali ai pilelor.

4.2. Camasuiala pile si culee C2:

Odata cu lucrările de curățire a suprafețelor de beton a infrastructurii podului, când prin hidrosablare s-au îndepărtat atât praful si impuritățile cât si betoanele degradate si O s-a constatat ca la stâlpii pilelor nr.3,4,15 si 16 betonul de acoperire a armaturii de rezistenta este puternic exfoliat aceasta fiind expusa procesului de coroziune datorita noxelor si agentilor agresivi din atmosfera.

Pentru evitarea corodarii armaturilor de rezistenta care ar diminua secțiunea acestora si ar avea drept consecința reducerea rezistentiei stâlpilor pilelor care susțin riglele acestora este necesara protecția lor printr-un strat de beton în grosime de 10,0 cm. si care va fi armat cu PC 52 diam. 25 mm.

La data întocmirii proiectului aceste degradări nu au fost observate datorita faptului ca erau acoperite de impurități si au putut fi evaluate numai după curățirea lor prin hidrosablare (presiunea jetului de apa având 500 de bari) care a îndepărtat atît impuritățile cât si a zonelor de beton degradat.

Prin proiectul de execuție, camasuiala culeei C2 (Bacau) sprijinea pe treapta fundației culeei respective (planșa 1.6 din proiectul tehnic). Deoarece in urma săpăturii efectuate cu ocazia realizării camasuielii s-a constatat ca rostul elevatie-fundatie se gaseste la adâncime mare sub nivelul terenului si in plus fundația nu asigura rezemarea camasuielii pe tot conturul deoarece aceasta are forma de cheson circular, s-a prevăzut o fundație proprie camasuielii realizata din beton armat, conform detaliilor din fig. 2.a si 2.b.

*?'

La data întocmirii proiectului tehnic nu s-a putut stabili nivelul real al rostului elevație fundație din următoarele motive:

-Terenul era ocupat cu materiale provenite din demolări si gunoaie;

-Lipsa documentației inițiale știind fiind faptul pasajul a fost construit în anul 1963 si ca toate intervențiile ulterioare s-au făcut la nivelul suprastructurii.

4.3. Tencuiala de protecție tip „STROP1

în perioada de când a fost realizat proiectul pana în prezent gradul de poluare a atmosferii în zona pasajului a crescut foarte mult de asemeni si frecventa ploilor acide a crescut . Având în vedere cele aratate mai sus se impune o protecție deosebita a suprafețelor din beton care sunt supuse direct intemperiilor cum ar fi : zidurile de sprijin ale rampelor de acces

PROIECTANT,

INVESTIȚIE:

REABILITARE PASAJ LETEA

CENTRALIZATOR

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

NR. CRT.

CATEGORII DE LUCRĂRI

VALOARE NOTE DE COMANDA

6

1

2

OB HlDR6iZOLATlE si GURI DE SCURGERE

85486.99

2

1. 1 -HIdroUolatie sl guri sângere

OB2-CALE,PARAPET APARATE REAZEM,PINTENI ANTISEISMICI

138251.01

i i -bnerenta cantitate parapet metanc cdie poo '

3

2 6-Reparare lisa parapet pod

820548

2. S-Repararea plăcilor in dreptul ap.reazem

1010849

2.7-Prindere parapet de stllpi da iluminat

932649

2.8-Colmatarea rosturilor Intre lacrimar al placa grinda marginala

3728.79

2.9-Grfnda de racordare

203848

2.10-Suprainaltare lisa rampe acces pod

7775.26

ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICA RAMPE ACCES POD

4

31-Olferente suprafețe asfalt pe rampe acces sl racordare rampe cu strada

34807.88

3.2-Umplutura calochit de S-7 mm la marginea covorului asfaltic

2331202

REPARAȚII Sl PROTECȚIE SUPRAFEȚE BETON DEGRADATE

11825442

4d-Protecția suprafețe de beton cu vopsea speciala

4.2-Camasulala pile 3;4;16;16 si culee G2

29498.75

4 3-Tencuteli de proiecție beton tip Strop

1129044

VALOARE TOTALA (EXCLUSIV TVA}

482088.21

VALOARE TOTALA TVA

VALOARE TOTALA (INCLUSIV TVA)                                     | 587780.881

BENEFICIAR,

EXECUTANT,

MUNICIPIUL BAGAU

PROIECTANT,


S.CREXPOD 8.R.L


S.CJHSTAL OemON SRL BACMI

w

DIRIGINTE ȘANTIER,

ING.BIRZU VALENT1N-VASII

Persoana juridica ach’-zxtoarir MUNICIPIUL BACAU

Formulatul F3


ObieCtivul: 0138 45230000   REABILITARE PASAJ LETCA

Obiectul:    0001 45230000   REABILITARE PASAJ LETCA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LE2118 HXDROIZOLAT1E -HOTA DE COMANDA

Categoria de lucrări; 1000 preturile sunt exprimate xn ROM Obs: ron ■= Leu greu

Ur. Capitol de lucr.   UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

Crt.       sau

a)Material

(CO1.3X

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport ( RON /CM)

( RON )


002 2100945          M.C.

BETON CIMENT C9/10 Bl50

003 AUT3336          ORA

POMPA HIDRAULICA DE BETON CU CONDUCTA,PIUA LA 40 MC/ft

004 PC02A1 MP.

COFRAJE PT. BETON ELEVAȚIE SI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ . SUPRAFEȚE PLANE

187.500

206.00

0.00

o.oo

0.00

38625.0C

31.170

0.00

0.00

100M

0.00 298.00

0.00

75.250

6.49

488.31

ZI DORI

0.09

' cu

0.00

0.00


005 TBA01A10       TONA         1.880

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE BIST." L0 KM.

0.00

0.00

0.00

3.00


0.00


006 TRBC5A12        TONA          3.760

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20H

007 PFC4A1 t 6] MP.        5283.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU HHITE SPIRIT RAFINAT


0 00

i2.15

0.00

0.00

0 42

0.40

0.00

o.oo


0.00


2218.86HAWOPERR (CO1.3K col.4b)

Ptilaj (col.3x col.4c)

TRANSPORT țcol.3x col.40)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)541.69

1649.18

0.00

2190.87

0.00

0.00

0.00

38625.00

0.00

9288.66

0.00

9268.66

606.77

0.00

0.00

1097.14

0.00

0.00

5.64

5.64

45.68

0.00

0.00

45.68

2113.20

0.00


008 6500813          KG         2055.100

AMORSA PTR.HIDRCI2OLATII PQLYPRIMER HP45


9.34 0 00 0.00 0.00


19194.63


009 TRA01A10        TONA          2.055

TRANSPORTUL HOȚI EH AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE LIST." 10 KM.


o.oo

0.00

0.00

3.00


0.00


010 TRB01C11        TONA         2.055

RAf) SPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 1OM


0.00 4.08

0.00

0.00


0.00


Cheltuieli


dxrecte din


articole:


GREUTATE

6.843 Din care Valoare aferenta utilaje Valoare aferenta utilaje


MATERIALE

60526.87


MANOPERA UTILAJ

3317.73   10937.84


TRANSPORT

11.80


TOTAL

74794.25


termice -electrice -


0.00

10937.84


Detaliere transporturi -Articole TRA

Alte cheltuieli directe -CAS:

i 3317.73 +     10937.64 * 0.000 ♦

 • 11.80 * 0-000) * 0.20800 -

■SOMAU;

(     3317.73 +     10937.84 * 0.000 +

 • 11.80 • 0.000) • 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR. PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100

(     3317.73 +     10937.84 * 0.000 *

 • 11.80 • C.000) • 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SAHATATE 0.05500

l 3317.73 +     10937.84 * 0.000 +

 • 11.80 • 0.000) ' D.0520Q -

-FD. ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PROF. 0.0715

(     3317.73 +     10937 64 * 0.000 +

11 80 • 0 000) * 0.00251 -

-Coeficient 7 (utilizator)

(     3317.73 +     10937.84 ’ Q.000 +

 • 11.80 » 0.000) * 0.00B50 -

Total cheltuieli directe;

GREUTATE  MATERIALE   MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

6,843    60526.87    4241.75   10937.84      11.80

Cheltuieli indiiecte;

75718.27 * 0.0750 -

Profit;


11.80

690-09

16.59

8.29

172.52

8.33

28.20

TOTAL

75718.27


5 676.87


LE2UB

pag 26

0.00

0.00

0.00

19194.63

0.00

0.00

6.17

<.17

8.38

0.00

0.00

8.1»

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA      8546699 * 24.0» »

TOTAL cu TVA

B5 466.99

20 512.08

105 979.01


PROIECTANT S.C.REXPOD


S.R.L


BENEFICIAR,


LE2118 pag


29Persoana juridica achizitoare PRIMARI A BACAU

Formularul F3


Obiectivul: 0141  45230000

Obiectul; 0001  45230000 reabilitam: pasaj letea (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETEA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LE9088 DIFERENȚA CANTITATE PARAPET METAL

Nr. Capitol de lucr. UN castitatea

PU

MATERIAL

oct.        sau

aJMaterial

(col.lx

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

c)utilaj dl Transport

(

ROB /UH)

( ROB )

Secțiunea tehnica

0          1               2             3

4

5

002 6304549          KG         9255.390

7.50

69415.43

PARAPET METALIC TIP C CU LISA SIMPLA

0.00

PROD INDUSTR.

0.00

0.00

002 TRI1AC14E3      TONA          9-260

0.00

0.00

"ESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG

2.98

DEPLAS.PRIM PURTARE FINA LA 10H AȘEZ.

0.00

AUTO-RAMPA, TEREN CTG.

0.00

002 AUT1104          ORA          4.170

0.00

0.00

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAȚ CU

0.00

ZĂBRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB

148.84

0.00

0D2 TRB05B21        TONA          9.260

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

10.20

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

DISTANTA 10M

0.00

003 IZA04AL         MP.        1898,Z60

0.20

379.65

PREGĂTIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL

0.91

PRIN CURĂȚIRE CU PERIA DE SIRMA

0.00

0.00

004 DH27B1 ( 2] MP.        1898.260

19.14

5.1»

0.00

0.00


36332.70


0.21

0.00

0.00

0.00


498.12


VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL

005 5840376          BOC-       2372.000

PIULIȚA HEXAGONALA SB123 OLC35 A M 12

manopera (col.3x col.4b)

BTILAJ (col.3x col.4c}

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6*7+8)0.00

0.00

0.00

69415.43

27.59

0.00

0.00

27.59

0.00

620.66

0.00

620.66

94.45

0.00

0.00

94.45

1727.42

0.00

o.oo

2107.07

9851.97

0.00

0.00

46194.67

0.00

0.00
006 5881310          BUC.       1716.000

ȘAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 0L34 S 1388


0.16

0.00

0.00

0.00


274.56


Cheltuieli directe din Articole;


GREUTATE  HATEEIALE  MANOPERA   UTILAJ TRANSPORT

11.154   106900.45   11701.43     620.66      0.00

Dm care:

Valoare aferenta utilaje termice «      0.00

Valoare aferenta utilaje electrice •     620.66


TOTAL

119222.55


Alte cheituieli directe:


-cas:


■ȘOMAJ; (


11701.43 +       620.66 * 0.000 4

0.00 * 0.000) • 0.20800 *


11701.43 +       620.66 * 0 000 +

0.00 * 0.000) • 0.00500 »


-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100


(    11701.43 *       620.66 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SASATATE 0.05500

(    11701.43 +       620.66 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 -

-ED ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PR0F. 0.0715 (    11701.43 ♦       620.66 * 0.0C0 +

0.00 * 0.000) * 0.00251 »

-Coeficient 7 {utilizator}

(    11701.43 +       620.66 * 0.000 +

0.00 • 0.000) * 0.00850 -


2 433.50

58.51

29.25

608.47

29.37

99.46


Total cheltuieli directei

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 11.154   106900.45   14960.40

Cheltuieli indirecte:

122481.52 » 0.0750 • Profit:

131667.63 • 0.0500 -

TOTAL GENERAL DEVIZ;

TVA      138251.01 * 24.0» -

TOTAL cu TVA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

620.66

0.00

122481.52

9

18611

6

583.38

138

251.01

33

180.24

171

431.25

0.00


0.00


Q

LE9088 pag


71


0.00


274.56Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA BACAD

Formularul F3


Obiectivul


0141


45230000


Obiectul:


0001


43230000


REABILITARE PASAJ LETEA (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETEA


cantxtatile

de Lucrări

Lista cu

Deviz oferta LE8018 REPARAȚII

LISA PARAPET

POD

Categoria de lucrări: 1000

Preturile sunt exprimate in Roh

Obs: RON « Leu greu

Hr. Capitol de lucr. UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.       sau

ajMaterial

(CO1.3X

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

ClUtilaj d)Transport ( RON /UM)

( RON 1

Secțiunea tehnica

0 1 2

3

4

5

001 CL21A1    (20) KG

724.920

0.50

362.41

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE

DIVERSE

1.06

ÎNGLOBATE IN BETON

0.00

0.00

002 35CD295          KG

653.400

3.28

2143.1!

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA

CALD S

0.00

424 40X 40X 4 OL37-1N

0.00

0.00

001 5807923          M

24.000

16.22

3B9,2(

TIJA METALICA FILETATA M22

0.00

0.00

0.00

004   PJ4J9B1          M

27-00D

o.oo

0.0(

GĂURI SI STRĂPUNG. D MAXIM 5(BB4 PT.

9.35

INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.

44.85

CAMASDIELI CQ FORARE MECA

0.00

Q05   PD01A1         KG

16.740

0.03

O.«

MONT .ARMATORI PT BETON ARMAT IN FUND.

0.19

RADIERE ELEV.INFRASTB.SUPRASTR. PO0

0.00

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

0.00

005   CZ0301K1       KG

16.740

2.72

45.5:

«INFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT

FUNDAȚII

0.25

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC

0.00

52 D-10- 16 MM

0.00

007 3270240          M-C,

0.080

208.35

16.61

MORTARE SPECIALE PENTRU REPARAȚII D 703

0.00

W 5L

0.00

0.00

)

HANCPERA (col.lx col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4C)

TRANSPORT (CO1.3X col.4d)

TOTAL (col.5* 6+7+8)

( WOH )

( aOH )

( ROH )

( KM )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

768.42

0.00

0.00

1130,80

0.00

0.00

0.00

2143.15

0.00

0.00

0.00

309.28

252.45

1210.95

0.00

1463.40

3.10

0.00

0.00

3.68

4.18

0.00

o.oq

49.72

0.00

0.00


000 PK50E1 ( 4] M             €.660

SUDURA EL .HAN PT.ÎMBIN PIESELOR MET

AȘEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 10-

25 HM

009 IZD05B1 [ 61 MP.          23.260

GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE

MINIU LA CONSTRUCȚII METALICE

0.00

010 CN12B1 I 71 MP-          23.760

VOPSITORII SUPERIOARE FE SUPRAFEȚE

METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE

DERIVAȚI CELULOZICI


54.88


97.18


85.30


011 6107793          KG           3.560

3EMAIL KOBER-ROLAC IDEAL NEGRU COD E5190


11.00

0.00

0.U0

0.00


39.16


Cheltuieli

directe din articole:

GREUTATE

MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.783

3234.11    2209.53

1210.95

0.00

6654.59

Din care:

valoare aferenta utilaje termice

0.00

Valoare aferenta utilaje electrice ”    1210.95


Alte cheltuieli directe:


-CAS:


t

-SOHAJr


2209.53 +      1210.95 • 0.000 ■+

0.00 ' 0.000) * 0.20800 -


(     2209.53 ♦      1210.95 * 0.000 +

0.00 * 0.000) ♦ 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALAHIALE 0.01100

(     2209.53 +      1210.95 * 0.000 4

0.00 » 0.000) » 0.00250 -

-EOND ASIGURARE SAMATATE 0.05500

(     2209.53 +      1210.95 * 0.000 4

0.00 * 0.000) • 0.05200 -

- FU.ASIGURARE ACCIDENTE 1BJNCA *BOLI PROF. 0.0715 <     2209.53 4      1210.95 * 0.000 4

0.00 • 0.000) * 0.00251 --Coeficient 7 (ut iii. za tor)

(     2209.53 4      1210.95 • 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00850 •


459.58

11.05

5.52

114.90

5.55

18.78


Total cheltuieli directe:


GREUTATE

0.783


hatehiale

3234.11


MANOPERA

2824.91


UTILAJ

1210.95


TRANSPORT

0 00


TOTAL

7269.97


Cheltuieli indirecte


LES018 pag

26

»

0.00

3

o. do

0.00

180.08

9

0.00

0.00

726.11

J

0.00

0.00

503-47

0.00

34.16

Profit:


7815.22 * 0.0500 «*


390.76


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA        0205.98 • 24.04 -

TOTAL CU TVA

8 205.98

1 969-43

X0 175.41


PROIECTANT


BENEFICIAR,


DIRIGINTE ȘANTIER,
LEB018 pag

: =•»• *    t:xa« ia * M* V « w «■» »*f* «* V WWM «M» I

27


Formul


.2 al F3


Persoana juridica achizitoare

PRIMĂRIA BACAU

Obiectivul-: 0141 45230000    REABILITARE PASAJ LETEA

Obiectul:    0001 45230000   REABILITARE PASAT LETEA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LE8Q58 REP.PLACI IN DREPTUL AP.REAZEMCategoria de lucrări: 1000 Preturile sunt exprimate in RON obs: ROM - Leu greu


Nr. Capitol de luci,   oh cantitatea pu

crt.       Sau                            alMaterial

Subcapitol(norma comasata)             b)Hanopera

Denumire                           OUtilaj

d) Transport ( ROM ZUM)


MATERIAL (CO1.3z col.4a)


( ROM )


Secțiunea tehnica

1 2001 PJ09B1         «           78.200

GĂURI SI STRĂPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.

CAHĂSDIELI CU FORARE MECA


0.00

3.35

44.85

0.00


0.00


003 PD02A1         KG         504.950

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC 31 PARAPET


0.05

0.21

0.00

0.00


25-25


004   CZ0302H1       KG          505.000

COHFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACOHST OBIS IN ATELIERE ȘANTIER OB 37 0-10-16M


2.72

0.00

0.00

0.00


1373.60


005 3270240          M.C.

MORTARE SPECIALE PENTRU REPARAȚII

W 5L

0.250

208.35

52.09

0 703

0.00

0.00

0.00


006 TRB05B21        TONA          1.010

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCCHODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M


0.00 0.00

10.20

0.00

0.00


007 PC02A1         MP.          31.720

COFPAJE PT BETON ELEVAȚIE SI ZIDUHI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFEȚE PLANE


6.49 8.09 0.00

0.00


205.86


rnmeewwi MANOPERA (col.Sx col.4b)

UTILAJ (CO1.3X col.4c)

TRANSPORT (col.Sx col.40!

TOTAL (col.5+ 6*7+8)

( ROB 1

( RON )

( ROB )

( W» )

6

Secțiunea financiara

7            8

9

731.17

3507.27

0.00

4238.44

106.04

0.00

0.00

131.29

0.00

0.00

0.00

1373.60

0.00

0.00

0.00

52.09

10.30

0.00

0.00

10.30

256.61

0.00

0.00

462.48


008 TRB05B21 TONA 1.590 0.00 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 10.20 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG 0.00 DISTANTA 10B 0.00


0.00


16.22


0.00


0.00


16.22


009   PB11A1         H.C.

TURN. BET. ARMAT 0200 IN TABL. PLACI PLATELAJE CORONAMENTErETC.MANUAL

7.320

0.11 21.18

7.56

0.00

0.81

G10 2100970          H.C.

7.3B0

272.00

2007.36

BETON C20/25 B350

0.00

0.00

0.00

011 TRA06A10        TONA

17.710

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETCMULUI-

0.00

MORTARULUI CU AUTQBETONIERA DE 5,

5MC

0.00

DIST -10KM

5.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.791     3664.96    1275.38

3562.61

97.41

8600.36

Din care;

Valoare aferenta utilaje temice

0.00

Valoare aferenta utilaje electrice -   3562.61

Detaliere transporturi: -Articole TRA

97.41

Alte cheltuieli directei

-CAS

l 1275.38 +      3562.61 • 0.000 +

 • 97.41 * 0.000) • 0.20800 -

-ȘOMAJ:

(     1275.38 +      3562.61   0.000 +

 • 97.41 • 0.000) * 0.00500 •

-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100

l 1275-38 ♦      3562.61 * 0.000 +

 • 97.41 ’ 0-000) • 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SAKATATE 0.05500

(     1275.38 +      3562.61 * 0.000 +

 • 97.41 * 0.000) * 0.05200 -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PROF. 0.0715 <     1275.38 4      3562.61 * 0.000 +

 • 97.41 * 0.000) * 0.00251 -

-Coeficient 7 (utilizator)

(     1275.38 +      3562.61 * 0.000 +

 • 97.41 • 0.000) * 0.00850 -

Total cheltuieli directe:

265.28

6.38

 • 3.19

66.32

 • 3.20

10.84


GREUTATE

0.791


MATERIALE

3664.96


MANOPERA

1630.59


UTILAJ

3562.61


TRANSPORT

97.41


TOTAL

8955.57


Cheltuieli


1N.

r.


Profit:


indirecte:

8955.57 * 0.0750 -


671.67


li£806â p<^5   30

155.01

55.31

0.00

211.18

o.oo

a.oo

o.oo

2007.30

0.00

o.oo

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA       1Q1CS.59 * 24.0» -

total cu tva

10 106.59

2 426.06

12 534.66


LEBOofi pag


39


Persoana Juridica achizitoare PRIMARI* BACAU

Formal^'"' F3

Ohiectxvul: 0141

45230000

REABILITARE

PASAJ LETEA

Obiectul:    0001

45230000

REABILITARE

PASAJ LETEA

Lista cu

cantitatile

de lucrări

Deviz Oferta LE9138 PRINDERE PARAPET DE STILPLI DE ILUMINATCategoria de lucrări: 1000 Preturile sunt exprimate in RCW Obs: ROH - Leu greu

Nr. Capitol de lucr.   UM   CANTITATE*

crt.       sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU ajMawrlal b) Manopera O utilaj d) Transport ( ROM /UM)

■ —MW m W*»4»e

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.lx col.4b)

( BON )

UTILAJ (col. 3x col.4c)

( ROK )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

< HON )

TOTAL (CO1.5+ 6+7+8)

( ROM .)

Secțiunea tehnica

0          1               2             3

4

5

Secțiunea financiara

6             7             8

9

001 RPAM5A1    I 1] KG          396.700

0.00

0 00

MONTARE BRIDE CIRCULARE CD URECHI

4.59

1820.85

0.00

0.00

0.00

0.00

1820.85

002 6134635          BOC.        116.000

45.00

5220.00

<Ae*SISTEM DE PRINDERE (COLIERE)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5220.00

003 5801758          BOC.        464.000

1.03

477.92

SîlRUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 55 GR.

0.00

0.00

8.8 S4272

0.00

o.oo

0.00

0.00

477.92

004 5843146          BOC.        464.000

0.34

157,76

PIULIȚA HEXAGONALA SPBEC S4071 OL37 M 16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157.76

005 5881318          BUC.        464.000

0.16

74,24

ȘAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16

0.00

0.00

OL34 S 1388

0.00

0.00

0.00

0.00

74.24

006 TRA01A10        TONA         0.401

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

o.oo

DIST.“ 10 KM.

3.00

1.20

1.20

007 TRB05A12        TONA          0.401

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIM PURTAT

12,15

4.87

DIRECT .MATERIALE COMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 20M

0.00

0.00

4.87

Cheltuieli drzecte din articole:

GREUTATE

MATERIALE

manopera

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.116

5929.92

1825.73

0.00

1.20

7756.85

Detalieze

transporturi

-Articole

TBA

1.20

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

1025.73 ♦        0.00 * 0.000 +

1.20 • 0.000) * 0.20800 -

379.75

-ȘOMAJ;

<

1825.73 ♦         0.00 • 0.000 ♦

1.20 * 0.000) * 0.00500 -

9.13

-FOND DE GARANTARE PIR.PLATA CREANȚELOR SALARIILE

0.01100

(

1025.73 +         0.00 • 0.000 +

1.20 ♦ 0000} • 0 00250 -

4.36

-FOND ASIGURARE RABATATE 0.05500

<

1825.73 +         0.00 • 0.000 ♦

1.20 * 0.000) * 0.05200 -

94.94

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA tBQLI PROF. 0.0715

(

1825.73 +         0.00 • 0.000 *

1.20 • 0,000) * 0.00251 -

4.58

-Coeficient

7 (utiliaator)

(

1825.73 *         0.00 • 0.000 *

1.20 * 0.000) * 0.00050 -

15.52

total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

UKUOKSA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.116

5929.92

2334.21

0.00

1.20

8265.33

Cheltuieli

indirecte:

8265.33 *

0.0750 -

619.90

Profit:

8885.23 ♦

0.0500 -

444.26

TOTAL GENERAL DEVIZ:

9

329.49 v

TVA

9329.49 *

24.06 -

2

239.08

TOTAL CU TVA

11

565.57

PROIECTANT


BENEFICIAR,


A-Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA BACAU

Formularul F3


Obiectivul: 0141  45230000

Obiectul:    0001  45230QQ0

REABILITARE PASAJ LETCA (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETEA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz Oferta LE906B COLMATARE ROSTURI INTRE LACRCHAR SI PLACA GRINDA HARGIL

Categoria de lucrări: 1000 Preturile sunt exprimate in ros Obs: ron • Leu greu

Sr. Capitol de lucr.   UM   CANTITATEA

crt.       sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

eu

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport ( ROM /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( ROM )

MANOPERA (col.3* col.4b)

( RON )

UTILAJ (CO1.3K col.4c)

( RON )

TRANSPORT fcol.3x col.W)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( ROM )

Secțiunea tehnica

0          1               2             3

4

5

6

Secțiunea financiara

7             B

9

001  H1B02A1    l li MP.          IC.000

0.02

0.32

PREGĂTIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.

5.02

80.32

BETONARE.LA ROST. ORIZ. PRIN SPĂLĂM CU

5.10

81.60

JET DE APA SUB PREȘ.

0.00

0.00

162.24

002 HL-CR05 ( 1) M            40.000

0.00

0.00

COLMATARE ROSTURI ORIZONTALE INTRE

5.2?

210.80

LACRIMAR SI PLACA GRINDA MARGINALA

0.00

0.00

0.00

0.00

210.80

003 PJ09B1        M           24.000

0.00

0.00

GĂURI si STRĂPUNG. D MAXIM 50MM PT.

9.35

224,40

INTRODUC. BUL.SI ANC0R PT. REPAR.

44.85

1076.40

CAHASUIELI CU FORARE MECA

0.00

0.00

1300.80

005 3270240         M.C.          0.070

208.35

14.58

MORTARE SPECIALE PENTRU REPARAȚII D 703

0 00

0.00

W 5L

0.00

0.00

0.00

Q.00

14.58

006   PD02A1         KG           9.480

0.05

0.47

MONT.ARMATURI PT-BETCH ARMAT IN

0.21

1,99

SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC

0.00

0.00

SI PARAPET

0.00

0.00

2.46

007   CZ0301G1  [ 4] KG            9.480

2.72

25.79

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT FUNDAȚII

0.33

3.13

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SAHT.OB

0.00

0.00

37 0-5-8 NN

0.00

0.00

28.91

008 TRB05B21        TONA         0.020

0.00

0 OO

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRTB PURTAT

10 20

0.20

Dl RECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10M

0.00

0.00

0.20
005 AUT!163          ORA         24.800

DISPOZITIV DE RIDICAT TIP FOARFECE


0.00

0.00 58.00

0.00


0.00


Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE hateriale manopera utilaj transport

0.010       41.16     520.B4 2596.40       0.00

Din care

Valoare aferenta utilaje termice -    1436.40

Valoare aferenta utilaje electrice -    1158.00


TOTAL

3158.41


Alte cheltuieli directe:


-CAS:520.84 +■      2586.40 • 0.000 +

0.00 • 0.000) * 0.20600 -


-ȘOMAJ:

(      520.84 +      2596.40 * 0.000 +

0.00 • 0.000) * 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100

(      520.64 +      2596.40 * 0.000 +

0.00 * 0.O00) * 0.00250 -

-FOUD ASIGURARE SANATATE 0.05500

(      520.84 +      2596.40 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.05200 -

-tP.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PROF. 0.0715 (      520.84 t      2596.40 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00251 -

-Coeficient 7 (utilizator)

(      520.84 +      2596.40 * 0.000 +


0.00 * 0.000) * 0.00850 -


108.34

2.60

 • 1.30

27,08

 • 1.31

4.43


Total cheltuieli directe:

GREUTATE

0.010

MATERIALE

41.16

MANOPERA

665.90

UTILAJ

2596.40

TRANSPORT

0.00

TOTAL

3303.47

Cheltuieli

indirecte.

3303.47 •

0.0750 -

247.76

Profit;

3551.23 •

0 0500 -

177.56

TOTAL GENERAL DEVIZ:

3 728.79

TVA

3728.79 *

24.0% -

894.91

TOTAL CU TVA

4 623.70


©


Persoana juridica achizitoare

PRIMĂRIA BACAU


Formularul FI


>-


Obiectivul: 0141  45230000

Obiectul:    0001  45230000


REABILITARE PASAJ LETEA (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETCA


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LE8053 GRINDA DE RACORDARE


Categoria de lucrări: 1000 Preturile sunt exprimate in HON Obs: RON - Leu greu


Nr. Capitol de lucr.   DM   cantitatea eu

crt.       sau                             a)Material

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera

Denumire                              c)Utilaj

d)Transport ( ROM /UM>


Secțiunea tehnica


MATERIAL <col.3x col.4a)


MANOPERA

(CO1.3X col. 4b)


UTILAJ tcol.3x col .4c)


TRANSPORT (col.3x col.id)


TOTAL (col.5+ 6*7+8)


2            3            4             5


001 PC02A1 [50J MP,            6,640

COFRAJE ET.BETON ELEVAȚIE SI ZIDURI SPRIJ.DIS PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFEȚE PLANE


002 TRB05B21        TONA          0.63C

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA IUN

003 PD02A1         KG          271.660

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN

SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC SI PARAPET


004   CZ0302H1  [ 9) KG          121.480

caaracT armat pt pereți grinzi stilpi DIAFRAGME LACONST QBIS IN ATELIERE ȘANTIER OB 37 D*10-16M


005 CZ0302LI       KG          150.160

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACOHST QBIS IN ATELIERE ȘANTIER PC 52 D> 16MM

006 TRB05B21       TONA          0.543

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M

007 PB11A1         M.C.          2.400

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE, ETC.MANUAL


6.4S        43.03

8.09

0.00

0.00


0.00

10.20

0.00

0.00


0.05

0.21

0.00

0.00


0.00


13.58


2.72       330-43

0.23

0.00

0.00


2.72

0.23

0.00

Q.00

0.00

10 20

0.00

0.00

0.11

21.18

7.56

0.00


408.49


0 00


0.2653.72

0.00

0.00

96.74

6.43

0.00

0.00

6.43

57.05

0.00

0.00

70.63

27,94

0.00

0.00

358.37

34.54

0.00

0.00

443.03

5.54

0.00

0-00

5.54


50.63


18.14


0.00


69.24


008 2100910 BETON C20/25 B350


H.C.


2.420


009 TRA06A10        TONA          5.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -MORTARULUI CU AIITOBETONIERA DE 5,5HC DI ST. -1QKM


272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50


658.24


0.00


Q

LE0O58 pag 35


0.00

0.00

o.oo

«58.24

0.00

0.00

31.90

31.90


Cheltuieli directe din articole;

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA

0.331     1454.03     238.04

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi: -Articole TRA

UTILAJ

18.14

TRANSPORT

31.90

TOTAL

1740.12

w

0.00

e

18.14

 • 31.90

Alte cheltuieli directe;

CAS:

(      238.04 t         18.14 * 0.000 +

 • 31.90 * C.000) • 0.20800 --ȘOMAJ:

(      236.04 +        18.14 * 0.000 +

 • 31.90 • 0.000) * 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR. PLATA CREANȚELOR SALARI ALE 0.01100

(      236.04 +        18.14 • 0.000 +

 • 31.90 • 0.000) * 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SAHATATE 0.05500

(      236.04 +        18.14 * 8.000 +

 • 31.90 * 0.000) * 0.05200 -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PROF 0.0715 (      236.04 +        18.14 * 0.000 +

 • 31.90 * 0.000) * 0.00251 » -Coeficient 7 (utilizator)

(      236-04 +         18.14 * 0.000 *

 • 31.90 » 0.000) • 000850 >

Total cheltuieli directe:

49.10

1.18

0.59

12.27

0.59

2.01


GREUTATE

0.331

materiale

1454.03

MANOPERA

301.79

UTILAJ

16.14

TRANSPORT

31.90

TOTAL

18O5.BE

Cheltuieli

indlsecte:

1805.86 *

0.0750 -

135.44

Protit:

1941.30 *

0.0500 -

97.06

TOTAL GENERAL OEVIZ:

2 038.36

TVA

2038.36 *

24-04 -

489.21

TOTAL cu TVA

2 527.57Persiană juridica achizitoare PRIMARI» BACAU

Formulat i F3


002 PD0IA1         KG          128.900

MONT. ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

RADIERE ELEV.INFRASTR.8UPRASTR. POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

003   CZ0301J1       KG          54.350

CONFECT ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

IZOL.CONTINUI 51 RADIERE IN ATEI.. S AHT PC 52 D-6-8 KM

004 CZO301K1       EG           74.550

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATH IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D-10- 16 HM

005 3270240         M-C.          0.202

MORTARE SPECIALE PENTRU REPARAȚII D 703 W *>L


006 TRB05B21        TONA         0.260

TRANSPORTUL MATERIALELOR PPIB PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M

007 PC02A1         MP.          12.200

COFRAJE PT.BETON ELEVAȚIE SI ZIDURI 3PRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFEȚE PLANE


0.03

0.19

0.00

0.00

2.72

0.37

0.00

0.00

2.72

0.25

0.00

0.00

208.35

0.00

0.00

0.00

0.00

10.20

0.00

0.00

6.49

a. 09 o.ou

0.00


3.87


147.83


202.78


42.09


0.00


7916


Obiectivul: 0141

45230000

REABILITARE

PASAJ

LETEA

Obiectul;    0001

45230000

REABILITARE

PASAJ

LETEA

Lista cu cantitatile

Deviz oterta LE6008

de lucrări SUPRAIHALTARE

LISE

RAMPE ACCES

Categoria de lucrări; 1000 preturile sunt exprimate in ROS obs; ROM Leu greu

Nr. capitol de lucr.   DM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt        sau

a)Material

(col.3x

subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

OUtilaj d)Transport ( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0          1               2             3

4

5

001 PJ09B1        M           «4,000

GĂURI SI STRĂPUNG. D MAXIM 50HM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT- REPAR. CAMASUIELI CU FURARE HECA

0-00

9.35

44,85

0.00

0.00

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x COl.40)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

[ ROH )

( ROH )

( ROM )

( ROM )

secțiunea financiara

6

7.

8

9

59B.40

2870.40

24.49

0.00

0.00

3468.80

20.11

0 00

0.00

26.36

18. M

0.00

0.00

167.94

0.00

0.00

0.00

221.41

2.65

0.00

o.oc

42.09

0.00

2 65

98.70

o.oo


008 TRB05B21        TONA

0.6C0

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

10 20

DIRECT. MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

DISTANTA 10M

o.oo

010   PB10A1         H.C.

3.600

0.11

0.40

TURN.BET.ARMAT B150 XS ELEV.INFR.

DE POD

26.71

PILE CASETCHEȘOANE FUNDAȚII ZID SPRIJIN

12.73

ETC.MANUAL

o.oo

011 2100970          M.C.

3.630

272,00

987.36

BETON C20/25 B350

0.00

0.00

0.00

012 TRA06A10        TONA

8.720

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

0.00

MORTARULUI CU AUTOBETOKIERA DE 5,

5MC

0.00

DI ST. -10KM

5.50

013 CL21A1    [20) KG

195.000

0.50

97.50

MONTAREA confecțiilor METALICE DIVERSE

1.06

ÎNGLOBATE IN BETON

0.00

o.oo

014 5807923          M

17.000

16.22

275.74

TIJA METALICA FILETATA M22

0.00

0.00

0,00

015 3500295          KG

145.200

3.87

561.92

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S

0.00

424 40X 40X 4 OL37-IN

0.00

0.00

016 5840388          BOC.

68.000

1.88

127.84

PIULIȚA HEXAGONALA H22

0.00

0.00

0.00

017 3270392          BUC.

6B.000

0.40

27.20

ȘAIBE PLATE H22

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0,622     2553.70    107L.96

2916.23

47.96

6589.85

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

0.00

Valoare aferenta utilaje electrice »   2916.23

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                              47.96

Alte cheltuieli directe;

LE8008 pa?


23
-CAS:


1071,96 +      2916.23 * 0.000 +

47.36 * 0.000) * 0.20800 -


-SQHAJ:

-FOND DE


1071.96 +      2916.23 * 0.000 +

47,96 ♦ 0.000) * 0.00500 -

GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIALE


0.01100 (     1071.96 +      2916-23 * 0.000 +

47.96 • 0.000) • 0.00250 -

-FQHD ASIGURARE SAHATATE 0.05500

{     1071.96 *      2916.23 * 0.000 *

47.96 * 0.000) * 0.05200 =

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI FROF. 0.0715 (     1071.96 +      2916.23 • 0.000 +

47.96 * 0.000)' * 0.00251 -

Coeficient 7 (utilirator)

{     1071.96 +      2916.23 * 0.000 +

47.96 * 0.000) • O.0095O -


222.97

5.36

2.68

55.74

2.69

9.11


Total cheltuieli directe:


GREUTATE

0.622


MATERIALE

2553.30


MANOPERA

1370.S2


UTILAJ

2916.23


TRANSPORT

47.96


TOTAL

6888.40


Cheltuieli indirecte:

6888.40 • 0.0750 -Profit;

7405.03 • 0.0500 “516.63

370.25

7 775.29   1/

1 866.07

9 641.36


BEHLiTCIAR,o

LE8008 pa?

Persoana juridica achizitoare PR’HARIA BACAU

Foinularul Fi


Obiectivul: 0141  45230000

Obiectul- 0001  45230000

REABILITARE PASAJ LETEA (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETEA

Lista cu cantitatile de lucrați

Deviz Oferta LE8Q28 DIF.SUPRAF.ÎMBRAC.ASFALT RAMPE ACCE

Categoria de lucrări: 1000

Preturile sunt exprimate in ROM abst ROM - Leu greu

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA crt.       sau

Subcapitol(norma comasata} Denumire


P0 alMaterlal

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( ROM /UM)


MATERIAL (col.3x col. 4a)


< ROM )


secțiunea tehnica

1 2


001 DB02D1         100 MP.       6-050

AHORS SUPRAF STRAT RAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASp CU EMULSIE CATIOHICA


108.79

17.00

6.63

0.00


658.18


002 DB16H1 ( 3} MP. 302.660 ÎMBRAC BET ASP CU AGREGAT MĂRUNT EXEC IA CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA


0.03

0.44

2.21

0.00


9 08


003 5555573          TONA        42.680

BAP16-BETOH ASFALTIC PENTRU PODURI


405.00

0.00

0.00

0.00


17265.40


004 DB16H1 [ 3] MP.         302.680 u

ÎMBRAC BET ASE CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA


0.03

0.44

2.21

0 00


9.08


005 2201635          TONA

BETON ASEALTIC BA 6


28.450 V

360.00

10611.00

0.00

0.00

0.00

0 00


006 TRA01A11 TONA 71.130 J 0.00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, V 0.00 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA FE 0.00 DIST.« 11 KM. 3 02


Cheltuieli

directe din

articole:

jHeutate

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

102.734

28772.74

369.21

1377.96

214.81

30734.72MAHOPtftA (COl.ÎK col,4b)

UTILAJ (coi.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6*7*8)102.85

40.11

0.00

801.14

133.18

668.92

0.00

811.18

0.00

0.00

0-00

17285.40

133.18

668.92

0.00

811.18

0.00

0.00

0.00

10811.00

0.00

0.00


Din care:

Valoare aferenta utilaje termice *■ valoare aferenta utilaje electrice »

0.00

1377.96


Detaliere transporturi: -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

369.21 *

1377.96 * 0.000 +

214.81 *

0.000) • 0.20800 •

-ȘOMAJ;

<

369.21 ♦

1377,96 • 0.000 +

214.81 *

0.000) * 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIATE 0.01100

(      369.21 +      1'377.96 • 0.000 +

214.Bl * 0.000) » 0.00250 -


-FOND ASIGURARE SANATATE 0.05500

(      369.21 t      1377.96 * 0.000 +

214.61 * 0.000) * 0.05200 -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PROF. 0.0715 (      369.21 +      1377.96 *. 0.000 +

214 61 * 0.000) ' 0.00251 --Coeficient 7 (utilizator)

I      369.21 ♦      1377.96 » 0.000 +

214.61 * 0.000) * 0.00850 »

Total cheltuieli directe:

214.81


76.80

1.85

0.92

19.20

0.93

3.14


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

U.’ILAJ

TRANSPORT

TOTAL

102 734

28772.74

472.04

1377-96

214.81

30837.55

Cheltuieli indirecte:

30837.55 ’

0.0750 -

2

312.82

Profit;

33150.36 »

0.0500 “

1

657.52

TOTAL GENERAL DEVIZ:

34

807.88

TVA

34B07.88 *

24.0» =

8

353.89

TOTAL CU

TVA

43

161.77


BENEFICIAR,

Persoana juridica achizitoare MUNICIPIUL BACAUObiectivul: 0138  45230000

Obiectul:    0001  45230000

REABILITARE PASAJ LETEA REABILITARE PASAJ LETEA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz otexta LE2126 ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICA RAMPE ACCES

categoria de lucrări: 1000                                   umplutura DE celochit rampe acces

Preturile sunt exprimate in ROS

Obs: ROM - Leu greu

Nr. Capitol de lUCt

CM   CANTITATEA

FU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt,        sau

a)Material

(CO1.3X

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol (nonoa

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport ( HON /OM)

( RDN )

( ROH )

( RDM )

( ROM )

( ROM )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2            3

4

5

6

7

8

9

uOl PF09A1

M          750.240

24.10

18080.78

UMPLUTURA CELOCHIT

DE 6-8MH LA HARGIN

2.55

1913.11

SA-EI HIOR

0,00

0.00

0.00

0.00

19993.90

002 TRB05B21

TONA          9.680

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

10.20

98.74

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10K

0.00

0.00

98.74

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  materiale  manopera   utilaj transport

5.252    18000.76   2011.85       0.00       0.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

C 2011.85 +         0 00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.20800 -

-ȘOMAJ:

(     2011.85 +         0.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR, PLATA CREANȚELOR SALARIALE

0.01100

(     2011.85 +         0.00 * 0.000 +

0.00 • 0.000) * 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SANATATE 0.05500

(     2011.85 +         0.00 • 0.000 +

0.00 * 0-000) * 0.0520Q -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BOLI PHOF 0.0715

(     2011.85 +         0.00 • 0.000 +

0 00 • 0.000) * 0.00251 -

-Coeficxent 7 (utilizator)

(     2011.85 +         0.00 * 0.000 +

TOTAL

20092.63

418.46

10-06

5.03

104.62

5.05


U->17.10

PROIECTANT S.C.REXPOD


S.R.L


BENEFICIAR,


DIRIGINTE ȘANTIER,


Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE

5-252    18080.18

MANOPERA

2572.17

UTILAJ

0.00

TRANSPORT

0.00

TOTAL

20652.95

Cheltuieli indirecte i

20852 .» *

0.0750 -

1 548.37

Profit:

22201.92 *

0.0500 -

1 110.10

TOTAL GENERAL DEVIZ:

23 312.02 V

TVA       23312.02 *

24,04 -

5 594.88

TOTAL ca TVA

28 908.30

DEVIZ1ER        .

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA BACAU


Obiectivul.  0141  45230000    REABILITARE PASAJ LETEA

Obiectul:    0001  45230000    REABILITARE PASAJ 1ETEA

Lista cu cantitatile de lucrați

Deviz oferta LE9O58 PROT.SUPHAF.BETOl CU VOPSEA SPECIALA

Categoria de lucrați: 1000 Preturile sunt exprimate in RDN Obs: RON - Leu greu

Nr. Capitol de lucr.   UN   CANTITATEA

PU

***»»■ « * • w* w

MATERIAL

crt.       sau

a (Material

(CO1.3x

Subcapitol(norma comasata)

b) Manopera

col.4a)

Denumite

 • c) utilaj

 • d) Transport

( ROB /(JM)

( ROB )

Secțiunea tehnica

0          1              2            3

4

5

001 HIE22A5    ( 3J MP.        4250.000

5.67

24097.50

PROTEJARE SUPRAFEȚE BETON PRIN VOPSIRE

10. ZO

CU VOPSELE SPECIALE

5.94

0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA   UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

4.250   24097.50   43350.00   25245.00

0.00

92692.50

Din care:

Valsate aferenta utilaje termice =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice “ 25245.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(    43350.00 +     252*5.00 • 0.000 +

5  16.80

216.75

108.37

2 254.20

108.81

368.48


0,00 • 0.000) • 0.20800 -

-ȘOMAJ:

(    «350.OC -     252*6.00 ' 0 000 r

0.00 • 0.000} * 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100

(    «350.00       25245.00 * D.OCO ♦

0.00 * 0.000) * 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SANATATE 0.05500

(    43350.00 4     25245.00 * 0.000 ♦

o oo « o.ooo) « 0.05200 -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA +BQLI PROF. 0.0715 <    «350.00 +    25245.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00251 --Coeficient 7 (utilizator)

(    43350.00 +     25245.00 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.00650 -


MANOPERA (coi.3x col.4b)

UTILAJ (col.Ix col.4c)

TRAHSFQfU

Icol.Jx cal.4d)

TOTAL (col.5+ 64-7+e»

( ROH )

( ROH ;

( ROH )

( ROH )

Secțiunea financiara

6

7

S

9

43350.00


25245.00


0.00


92692.50


Total chei tine Ii directei


GREUTATE

4.250


MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

24097.50   55423.41   252*5.00       0.00


TOTAL

104765.91


Cheltuieli indirecte:

104765.91 • 0.0750 -Profit:

112623.35 * 0.0500 -

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA      110254.52 • 24.04 -

TOTAL cu TVA


7 «57.44

5 631.17

118 254.52

28 381.06

146 635.60

Pcruoana juridica achizitoare PRIMĂRIA BACAU

Formula.

F3

Obiectivul; 0141

45230000

REABILITARE

PASAJ

LETEA

Obiectul;    0001

45230000

REABILITARE

PASAJ

LETEA

Lista cu

cantltatile

de lucrări

Deviz oferta LE7008 REPARARE SI PROIECȚIE SUPRAF. BETON DEGRADAT

Categoria de lucrezi; 1000 Preturile sunt exprimate in ROH Obs; RON • Leu greu

Nr. capitol de luci.

OM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

cri.       sau

a)Material

(CO1.3X

(col.Sx

(CO1.3X

(col.3x

(CQ1.S+

Subcapitol(norma

comasata)

b) Manopera

CO1.4&)

col, 4b)

CO1.4C)

col.4d)

6+7*8)

Denumire

ci utilaj d) Transport ( HON ZUM)

( R0N )

( ROM )

< R0H )

( ROH )

( ROM )

Secțiunea tehnica

0           1               2             3

4

5

6

Secțiunea financiara

7

8

9

001   PJ09B1        M            96.000

0.00

0.00

GĂURI SI STRĂPUNG. D MAXIM 50MM PT-

9.35

697.60

INTRODUC. BtJL ST ANCO®. PT. REPAR.

44.85

4305-60

CAMASUIELI CU FORARE MECA

0.00

0.00

5203.20

003 3270240         M.C.          0.310

208.35

64.59

MORTARE SPECIALE PENTRU REPARAȚII D 703

0.00

0.00

H 5L

0.00

0.00

0 00

0.00

.64,59

004   PD02A1         KG         2630.490

0.05

131.52

MONT.ARMATURI PT. BETON ARMAT IN

0.21

552.40

SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC

0.00

0.00

SI PARAPET

0.00

0.00

663,93

005   CZ0301B1       KG        2010.540

2.71

5448.56

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII

0.19

382.00

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB

0.10

201.05

37 O10- 16 MM

0.00

o.oo

6031.62

006  C20301K1       KG          426.260

2.72

1159 48

CONFECT ARMAT FASONARE BARE PT.FUNDAT11

0.25

106.57

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEI 3ANT.PC

0.00

0.00

52 D-10- 16 MM

0.00

0.00

1266-05

007 TRBQ5B21        TONA        52 910

o oo

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

10.20

539.68

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0 00

DISTANTA 10H

0.00

o.oo

539.68

■308 RKSOBl    { 1) M             38.400

8.24

316.42

SUDURA EL. MAU PT IMBIH PIESELOR MET. PRIN

23.00

863.20

SUPRAPUNERE AVTND GROSIMEA DE 10-25 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

1199.62

-K

c<


•,               o


009 FC02B1    [ 4) MP.         104.500

COFRAJE PT.BETON ELEVAȚIE SI ZI DORI SFRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFEȚE CURBE

3.74

18.40

0.00

0.00

390.83

ff -T- —

1922.BG

0.00

a. uo

2313.63

010 TRBO5B21        TONA          5.220

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

10.20

53.24

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10H

0.00

0.00

93.24

011   PB15A1         H.C,         10.640

0.11

1.17

TURN.BET.ARHAT B200 IN CAMASUIA1A DE

48.89

520.19

PROTECȚIE SI CONSOLIDAREA ELEVAȚIILOR

19.6B

209.40

EXISTENTE manual

0.00

0.00

730.76

012 21OO97D          N.C.         10.730

272.00

2916.56

BETON C20/25 8350

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

2918.56

013 TRAMA10       TONA        25.750

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

0.00

0.00

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

0.00

0.00

Dl.ST. »10KH

5.50

141,62

141.62

014 TSAQPF1         H.C.         15.400

0.00

0.00

SAP.MAS.IM SPATII LIMIT.SUB IM CO TALUZ

19.13

294.60

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

0 .00

0.00

AtHRC.<l,5H T.TARE

0.00

0.00

294.60

015 TRI1AA01C3     TONA        26.160

0.00

0.00

1NCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI

2.98

78.02

MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.3

a.oo

0.00

78.62

016 TRA01A10        TONA        26.160

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0,00

DIST.- 10 KM.

3.00

78.54

76.54

017   PCOIAI        MP.           8.660

8.36

74.24

COFRAJE PT. BETOANE FUNDAȚII,RADIERE

7.90

70.15

EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

0.00

0.00

0.00

0.00

144.39

018 TRB05B21        TONA         0.440

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIM PURTAT

10.20

4.49

DIRECT. MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.09

0.00

DISTANTA ION

0.00

0.00

4.49

015   PD02A1         KG         335.940

0.05

16.80

MONT,ARMATURI PT.BETON ARMAT IN

0.21

70.55

SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC

0.Q0

0.00

SI PARAPET

0.00

0.00

67.34


020  CZ0301B1


KG          335.940


CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT,FUNDAȚII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEI.CEST.OR 37 D»10- 16 MM


2.71


0.19

0.10

0.00


910,40


021 PB02A1         H.C.          2.520

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDAȚII OBIȘNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC-NANUAL

0.11

16.35

8.6S

0.00


0.28


022 2100970

BETON C20/25 B350

H.C.

2.540


272.00

0.00

o.oc

0.00


690.88


023 TRA06A10        TONA         6,100

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CD AUTOBETOHIERA DE 5,5MC DIST “10KH


0.00

0.00

0.00

5,50


0.00


024 TRBO5B21       TONA         52.910

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA ION


0.00 10.20

0.00

0.00


0.00


Cheltuieli

directe din articole:

L.REUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

3.470 Din care;

12123,72

7025.25

4772.05

253.72

24174.73

Valoare aferenta utilaje termice

-

0.00

Valoare aferenta utilaje electrice «•    4772.05


Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                             253.72


Alte cheltuieli directe:


-CAS:

4     7025.25 +      4772.05 * 0.000 +

253.72 • 0.000) * 0.20800 --ȘOMAJ;

(     7025.25 +      4772.05 ' 0.000 +

253.72 • 0.000) « 0.00500 -

-FOND DE GARANTARE PTR PLATA CREANȚELOR SALARIALE 0.01100

(     7025.25 ♦      4772.05 * 0,000 +

253.72 * 0.000) ♦ 0.00250 -

-FOND ASIGURARE SANATATE 0.05500

(     702525 +      4772.05 * 0.000 +

 • 253.72 * 0.000) ’ 0.05200 -

-FD ASIGURARE ACCIDENTE HUSC +BOLI PROF. 0.0715 (     7025.25 ♦      4772-05 * 0.000 +

 • 253.72 * 0-000) * 0.00251 -

-Coeficient 7 (utilizator)

(     7025.25 ■>      4772.05 * 0.000 *

 • 253.72 • 0.000) • 0.00850 -


1 461.2Ș

35.13

17.56

365.31

17.63

59.71


63.83

33.59

8.00       1007,02

46.24

22. *0

0.00          68.92

0.00

0.00

0.00         690.88

0.00

0.00

33.55         33.55

539.68

0,00


Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

3.410

12123.72

8981.as

4772.05

253.72

26131.34

Cheltuieli indirecte;

26131-34 *

0,0750 -

I

959.85

Profit:

23091.19 *

0.0500 -

1

404.56

TOTAL GENERAL DEVII:

29

495.75

TVA

29495.75 *

24.0% =

7

076.99

TOTAL CU

TVA

36

574.72

PROIECTANT


BEBE FIC IAR,


DIRIGINTE ȘANTIER


uE7C08 p*g 21

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA BACAU

Obiectivul; 0141  45230000


Obiectul; 0001  45230000

G

Formularul F3


REABILITARE PASAJ LETEA (LUCRĂRI SUPLIMENTARE) REABILITARE PASAJ LETEA

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta LE9098 TENCUIELI DE PROTECȚIE BETON TIP


Categoria de lucrări: 1000 preturile sunt exprimate in R0N Obs: ROM ~ Leu greu

Nr.

Capitol de lucr.

UM

CANTITATEA

PU

■R KW** — •" ■

MATERIAL

crt.

sau

a) Material

(CO1.3X

Subcapitol(norma

comasata)

b) Manopera

col.4a)

Denumire

clutilaj d) Transport ( RON /UM)

i RON )

Secțiunea tehnica

0

1

2

3

4

5

001

CF06H1S ( 1]

MP.

1245.000

3.99

4967.se

3.06

0.00

0.00

tencuieli exterioare obișnuite.stropite, PE SUPRAFEȚE VERTICALE DIN BETON DE 0. 5CM,RAPORT CIMENT/NISIP -1/1


002 TRA01A10       TONA         54.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM.


0.00

0.00

o.oo

3.00


o.oc


Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE  MATERIALE  MANGPERA

2.490     4967,55    3609-10


UTILAJ TRANSPORT

0.00     164.40


TOTAL

6941.65


Detaliere transporturi: -Articole TRA


164.40


Alte cheltuieli directe:

CAS:

f

3B09 70 +

0.00 * 0.000 +

-ȘOMAJ:

164.40 *

0 000)

• 0.20800 -

(

3609.70 +

0.00 * 0.000 ♦

164.40 •

0.000)

* 0.00500 -


-FOND DE GARANTARE PTR.PLATA CREANȚELOR SALARTALE 0.01100

f 3609.70 *          0.00 ‘ 0.000 *

164.40 * 0.000) * 0.00250 -

FOND ASIGURARE SANATATE 0.05500

(     3809.70 +          0.00 ' 0.000 +

164.40 * 0.000) * 0,052 0 -

-FD.ASIGURARE ACCIDENTE MUNCA.+B0M PROF. 0.0715


792.42

19.05

9.52

198.10


MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (CO1.3x

CO1.4C)

TRANSPORT <col,3x col.id)

TOT Al

6*7+8)
l

3809.70 +

164.40 * 0.0061

0.00 * 0 000 +

♦ 0.00251 -

9.56

-Coeficient

7 (utilizator)

(

3809.70 +

0.00 • 0.000 *

164.40 • 0.000)

* 0.00850 -

32 38

Total cheltuieli directe:


LE909e pag 73

-•■-■TWMWW=K> a *1*<«*B « V ■ K*«a*vnk«ia ■ ■ «


cRElTTATE materiale

MANOPERA

0TILAJ

TRANSPORT

TOTAL

2.490     4967.55

4870.74

0.00

164.40

10002.69

Cheltuieli indirecte

10002.69 *

0.0750 ■

750.20

Profit:

10752.89 »

0.0500 =

537.64

TOTAL GENERAL DEVIZ:

11

290.54 W

TVA       11290.54 *

24 0% •

2

709-73

TOTAL cu TVA

14

000.26


BENEFICIAR,