Hotărârea nr. 390/2013

Hotărârea nr.390 din 24.12.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia  EON  Gaz  Distribuţie SA a unor suprafeţe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor  reţele de gaze naturale  subterane.

HOTĂRÂRE


privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție SA a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA

DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Adresele Eon Gaz Distribuție SA înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr.43065/20.11.2013, 44115/03.12.2013,44116/03.12.2013,44117/03.12.2013,45028/12.12.2013;

- Referatele nr.78370/12.12.2013 si nr.78274/13.12.2013 ale Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive nr.9569/18.12.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau

-Raportul nr.9570/18.12.2013 al compartimentelor de resort

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 784/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 785/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 786/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 787/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.130 alîn.(2) lit. “hM din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr.l043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul ia conductele de alimentare din amonte;

-Prevederile art.47, ale art.117 lit. „a” și ale art.124 din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor ari. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a unor suprafețe de teren, în vederea folosirii acestora cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor rețele de gaze naturale subterane, după cum urmeaza:

teren in suprafața de 3214 mp situat in Bacau str. Banca Naționala, Neagoe Vodă, Martir Horia, Slanicului, Logofăt Tautu din Municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexa nr.l, nr.2 si nr.3 parii integrante din prezenta hotărâre.

teren în suprafață de 820 mp situat în Bacău str. Republicii, Bicaz și Garofiței aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr.4 parte integranta din prezenta hotărâre.

teren în suprafață de 2350 mp situat în Bacău, pe str. Gheorghe Glod, 13 Septembrie, Al.I.Lăpușneanu, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație -Anexa nr.5, nr.6 si nr.7 parii integrante din prezenta hotărâre.

teren în suprafață de 200 mp situat în Bacău, pe str.Comișa Bistrița , conform Planului de Situație - Anexa nr.8 parte integranta din prezenta hotărâre.

teren în suprafață de 630 mp situat în Bacău, pe str.Erou Gheorghe Rusu, Marasesti si George Apostu, conform Planului de Situație - Anexa nr.9 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art2, - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI

ANEXA NR. 1

LAHOTARAREANR.?)90DIN 24.12.2013

 • - conductă gaz presiune redusă proiectată din PE100-SDR11;

* branșamente gaz presiune redusă proiectat din PE100-SDR11;

 • - conductă gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • - branșament gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • - conducta de gaz presiune redusa din otei existenta;

 • - conducta de gaz presiune redusa din polietilena existenta

 • - conductă gaz presiune medie din OL ce se dezafectează;

 • - conductă gaz presiune medie proiectată din PE100-SDR11;ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL


31D C?

P+4  1

31C ț P+4

'TĂI 3 IA 1  P+4Se racordează cu planșa G3


S.C. VALTER SERV S.R.L.

Str. Libertății, nr. 48-50, jud. Mure v J 26/905/1997 R 10062949


Proiect nr. 1035/ 2013


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Ing. Grec Vaslle

PROIECTAT

Ing. Cristian Suciu

A ’....

DESENAT

Ing. Cristian Suciu

T -

V

1. J i     .-J

Scara:

1:1000PLAN DE SITUAȚIE.


Faza:

P.T.


r" Planșa nr.

X'

V


G-1


ANEXA NR. A

LAHOTARAREANR.(*>90DIN 24.12.2013ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


* conductă gaz presiune redusă proiectată din PE100-SDR 11;

 • - branșamente gaz presiune redusă proiectat din PE100-SDR11;

 • - conductă gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • - branșament gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • - conducta de gaz presiune redusa din otei existenta;

 • - conducta de gaz presiune redusa din polietilena existenta

 • - conductă gaz presiune medie din OL ce se dezafectează;

 • - conductă gaz presiune medie proiectată din PE100-SDR11;S.C. VALTER SERV S.R.L. TG.

Str. Libertății, nr. 48-50, jud. Murt&t.        j

J 26/905/1997 R 10062949

SC E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA TG-MURES

Proiect nr. 1035/ 2013

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:1000

Denumiră» Inveetlfhl: falocufta conducta si bransemante gen natural» presiune redusa str. Banca Naționala, Neagoe Basarab, Martir Harta, Stenicului, LogotatTautu, loc. Bacau, )ud Bacau, cod SAP 1931.13025?

Faza:

P.T.

SEF PROIECT

ing. Grec Vasile

PROIECTAT

Ing. Cristian Suciu

—/X

Data:

10.2013

PLAN DE SITUAȚIE.     £

Planșa nr.

G-2

DESENAT

ing. Cristian Suciu

fxA'


Se racordează cu planșa G1LEGENDĂ:Gfl2QLpr

(jiaPEpr


 • - conductă gaz presiune redusă proiectată din PE100-SDR11;

 • - branșamente gaz presiune redusă proiectat din PE100-SDR11;

 • - conductă gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • - branșament gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • • conducta de gaz presiune redusa din otei existenta;

 • • conducta de gaz presiune redusa din polietilena existenta

 • - conductă gaz presiune medie din OL ce se dezafectează;

 • - conductă gaz presiune medie proiectată din PE100-SDR11;


8 L

L


G,mNASTICA


5^EȘEdjNTf hB<e

ADAMlSAB
Data: I 10.2013A- tg-mures

- PtAN°esm^r ~T7/ pro|ect n

/ 1035/ 2013

I Paza: ' P.T.

p,ansa n G-3ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA NR.

LA HOTARAREA NR. 2^0 DIN 24.12,2013


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


S.C. VALTER SERV S.R.L. TgĂi)^\' Str. Libertății. nr. 48-50, jud.

J 26/905/1997 R 100620^0^’^1^' ? y

iBtiwflcter

f       SC E.ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. TG-MURES

Proiect n 1144/ 2013

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNÂÎ^

pe XjlX* Ușoara;

Oanumiraa InvMtțM înlocuim conducta gaza naturala presiune media str Republicii, Bicaz sl Garofitei loc. Bacau, jud Bacau. cod SAP 1931130318

Faza:

SEF PROIECT

ing. Grec Vaslle

A

1:500

P.T.

PROIECTAT

ing. Cristian Suclu

,JL

Data:

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa n

DESENAT

ing. Cristian Suclu

11.2013

G -1
 • — - conductă gaz presiune redusă proiectată din PE100-SDR11;

4) - branșamente gaz presiune redusă proiectat din PE100-SDR11; * conductă gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează; - branșament gaz presiune redusa din OL ce se dezafectează;

 • — - conducta de gaz presiune redusa din otel existenta;

  ANEXA NR. 6”*

  LA HOTARAREA NR. ^0


Se racordează cu planșa G2

Se racordează cu planșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICO


S,C. VALTER SERV S.R.L. TcLmmW   ‘

Str. Libertății, nr, 4B-50,                       /

J 26/905/1997 R100629^,^ J-V

Beneficiar

SC E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA TG-MURES

Proiect nr 1143/ 2013

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATĂ

"Scara: 1:1000

Denumirea Investiției: înlocuim conducte el branșamente gaze naturale presiune reduce atr. Ghaorghe Glod, 13 Septembrie, Al Lapuaneenu, loc. Becau,/ud Baceu, cod SAP 1831,130317

Faza:

P.T.

SEF PROIECT

Ing. Grec Vaslle

PROIECTAT

Ing. Cristian Suclu

Data:

11.2013

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa nr

G-1

DESENAT

Ing. Cristian Suclu


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


S.C. VALTER SERV S.R.L. T Str. Libertății, nr. 48-50, jud.

J 26/905/1997 R10062


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ing. Grec Vaslle

i

PROIECTAT

Ing. Cristian Suclu

DESENAT

ing. Cristian SucluANEXA NR. 6

LA HOTARAREA NR. 590 DIN 24.12.2013Proiect ni

1143/ 2013


Faza:

P.T.


4)


Planșa ni G-2


ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Se racordează cu planșa G2


T .         ANEXA NR

LAHOTARAREANR.«i,J0DIN 24.12.2013TITW6Î94», 6/»O5/199\«


S.C. VALTER SERV S.R.L. TG^ Str. Libertății, nr. 48-50, Jud.

J 26/905/1997 R10062

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATUL

SEF PROIECT

Ing. Grec Vaslle

i.

PROIECTAT

Ing. Cristian Suclu

DESENAT

Ing. Cristian SucluCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NJCOLAE-OVIDIU POPOV1CI


PLAN DE SITUAȚIEFaza:

P.T.


Planșa ni

G *3‘W


baterie garaje ;


baterie garaje


baterie garaje


baterie ■jtaatfi feS......


"•■*, «lUBiaL-

®...„        «2-

TsrȘittPEjst ■■ix.


?>»..


Zi*»

i


*•


—nr;

7 £

•M»

S$n.


ANEXA NR. 9

LA HOTARAREA NR. 'i'îO DIN 24.12.2013


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI