Hotărârea nr. 39/2013

Hotărârea nr.39 din 27.02.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele "Deviere traseu reţea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău" "Reabilitare reţele termice secundare: str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău" "Reabilitare reţele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău".

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivele

„Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ” „Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău” „Reabilitare rețele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • •  Referatul nr. 1285/21.02.2013 al Direcției Drumuri Publice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

$

ART. 1.  - Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. la obiectivul

„Deviere traseu rețea termică primară str.Vântului, municipiul Bacău ”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.  - Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. la obiectivul

„Reabilitare rețele termice secundare : str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3.  - Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. la obiectivul

„Reabilitare rețele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice și


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. i
LA HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 27.02.2013

II

„Deviere traseu rețea termica primara O                str. Vântului, Municipiul Bacău"
AEROQ ‘Ăir. 2107


<4 AFROQ Wr 4515


TEIhiD

PROIECT

Obiectiv:

Sistemul de termoficare din Municipiul Bacău

Achizitor:

MUNICIPIUL BACĂU

Contract:

68613 / 21.02.2012

Fază de proiectare:

D.A.L.I.

Titlu documentație:

Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • c) "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Titlu document:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE C. "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Director General:
Director Tehnic:
Șef Proiect:

Ing. Dumitru CURECHERI

Ing, Răzvan-Corneliu LEFTER


Responsabil cu Managementul
Calității/Mediului/SSO:

Ec. Ștefania PLEȘCAN


Data: 11.2012 i


F - TP - PO 7.3.3. 01 din 07.06.2010


6 UNITED NATIOHS


3UC!: AREST OFFICE - BULEVARDUL NAT IUN I LE UNITE N R . 6, TEL/FAX 2 3 40 21 3 3 51 252

\SI OFFICE - BULEVARDUL POSTIT R S NA 10. CLĂDIREA NUClEUS, ET 2 TEL/FAX. 00 40 232 4 l OR4 3 . 00 40 232 410032 e t r i jî t k b e r rn o p r c> I iJ c l >' o. w w v? i c ?? p r d I e r; t. ■ u


ISO 9 001:2008

AEROQ Nr. 2107

ISO 18001 2008

® AEROQ Nr. 451S

ISO 14001:2004

AEROQ îMr. 655M


lEIînD

PROIECT

Obiectiv:

Sistemul de termoficare din Municipiul Bacău

Titlu documentație:

Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • c) "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Titlu document:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE C. "Deviere traseu rețea termica primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Cod document: 4 - 8442

Data: 11. 2012

Colectiv

întocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Nume

Spyinătură

Tehnologic

Ing. C-tin APETROAI

4^

Ing. R.LEFTER

Ing. D.            (

CURECHERIU

Evidența modificărilor documentului:

Nr. crt.

Descriere Modificare

Nr. crt.

Descriere Modificare

6 UNITED NATIONS

F - TP - PO 7.3.3. 02 din 07.06.2010

tJUGÎiAREST OFTICE - BULEVARE)UL NAȚIUNILE UNITE NR. S.TEL/TAX DU 40 21 3351252

AR! OFFICE - BULEVARDUL POITÎERS NR 10. CLĂDIREA NUCLEUS. ET. <? TEt/FAX: OD 40 232 410843. 00 4 0 232 4100

G t; C TC Ltl 1* '

al'Herm'jproiect- î‘O; wvrA'.iî?i‘ m o pro iect.ro

ISO 9005 :2008

ISO 18001: 200 8       ISO 14001:2004

© AEROQ Nr. 2107

©I AEROQ Nr. 451S         ©I AEROQ Nr. S 5 5 M

s.c. TERMOPROIECT S.R.L.


Cod document:CUPRINS

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2.   Proiectant de specialitate

 • 1.3.  Sursa de creditare

 • 1.4.  Amplasament

 • 1.5. Topografia

 • 1.6.  Accesul la amplasament

 • 1.7.   Perioada de execuție

 • 1.8.   Asistența și serviciu medical

 • 1.9.  Organizare de șantier

CAP.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1.   Starea tehnică, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în

construcții, potrivit legii

 • 2.2.   Concluziile raportului de expertiză tehnică

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1.   Descrierea lucrărilor de bază

 • 3.1.1.   Conducte preizolate

 • 3.1.2.   Coturi preizolate

 • 3.1.3.   Puncte fixe preizolate

 • 3.1.4.   Inele de etanșare

 • 3.1.5.   Manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO

 • 3.1.6.   Manșoane de capăt

 • 3.1.7.   Perne de sprijin

 • 3.1.8.   Banda de avertizare

 • 3.2.  Descrierea lucrărilor de modernizare

 • 3.3.   Consumuri de utilități

  TEfinll

  phoicct


  s.c.

  TERMOPROIECT

  S.R.L.


  Cod document:4-8442

  Seria de modificări:         0


  Pag. 5


CAP.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 4.1.   Graficul de realizare a investiției

CAP.5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1.   Deviz general

 • 5.2.   Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

CAP.6. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 7.2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 8.1.   Valoarea totală a investiției

 • 8.2.   Eșalonare investiției

 • 8.3.   Durata de realizare a investiției

CAP.9. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.   Certificat de urbanism

 • 9.2.   Avize de principiu privind asigurarea utilităților

 • 9.3.  Acord de mediu

CAP.10. ANEXE

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize și acorduri

CAP.il. PIESE DESENATE

Th.l - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Vântului, planșa nr. 4 - 8457;

Th.2 - Plan de situație (scara 1:500): str. Vântului, planșa nr. 3-8906;

Th.3 - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Vântului, planșa nr. 4 - 8377 - faza C.U.;

Th.4 - Plan de situație (scara 1:500): str. Vântului, planșa nr. 4- 8356-faza C.U..

iTETifiD

| PROIECT


S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8442

Pag. 6

Seria de modificări:

0


MEMORIU DE PREZENTARE

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

„Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

 • 1.2.  Proiectant de specialitate

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. iași, contract nr. 68613 / 21.02.2012.

 • 1.3. Sursa de creditare

Lucrare se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.

 • 1.4. Amplasament

Lucrările de reabilitare a rețelelor termice primare se vor realiza în intravilanul Municipiului Bacău, în zona de modernizare a străzii Vântului, conform planului de situație anexat.

 • 1.5. Topografia

Terenul se află în intravilanul municipiului Bacău.

 • 1.6. Accesul la amplasament

Accesul la amplasamentul lucrărilor se va realiza prin strada Vântului.

 • 1.7.  Perioada de execuție

Perioada de execuție va fi stabilită de către Primăria Municipiului Bacău, împreună cu S.C. C.E.T. S.A. Bacău.

 • 1.8.  Asistența și serviciu medical

Se vor asigura de către serviciul medical existent în zonă.

F - TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010


TEfinO


| pnoiecT


s.c.

TERMOPROIECT

S-R.L.


Cod document:
 • 1.9. Organizare de șantier

Organizarea de șantier este proprie executantului.

CAP.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1.  Starea tehnică, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Conductele de termoficare aferente prezentei lucrări fac parte din sistemul de transport agent termic aflat în exploatarea S.C. CET S.A Bacău și asigură alimentarea cu agent termic a consumatorilor din cartierul Bistrița Lac.

în momentul de față rețeaua termică primară la care se face referire în prezentul proiect, este amplasată aerian pe suporți din beton: Conductele termice existente sunt de tip clasic, izolate termic cu saltele din vată minerală, acoperite cu un strat de împâslitură bitumată și protejate la exterior mecanic și hidrofug cu tablă zincată.

Necesitatea reabilitării acestor tronsoane de conducte apare ca urmare a modernizării străzii Vântului. Deoarece după modernizare se vor impune restricții la lucrările care afectează infrastructura drumului, se dorește reabilitarea conductelor de termoficare înainte de modernizarea străzilor. Deoarece aceste conducte prezintă un grad avansat de coroziune la exterior și interior, au izolația termică deterioarată și pun în pericol siguranța în funcționare, reabilitarea lor este strict necesară.

Valoarea de inventar a construcției:

Actul doveditor al forței majore: Avariile care survin în timpul funcționării rețelei de transport și distribuție a agentului termic, în special în regim de iarnă, constituie evenimente neprevăzute care pun în pericol alimentarea cu căldură a populației, circulația rutieră în zonă și siguranța persoanelor. în registrul de evidență a avariilor aflat la S.C. CET S.A. Bacău sunt consemnate acetse avarii.

 • 2.2.  Concluziile raportului de expertiză tehnică

S.C. Termoproiect S.R.L. a analizat starea conductelor din zonele propuse a fi reabilitate și a evaluat necesarul de lucrări.

în urma examinării vizuale și a imaginilor în infraroșu luate cu camera de termoviziune, se pot trage următoarele concluzii:

 • 1. Izolația termică a conductelor este deterioarată, prezentând tasări și desprinderi de pe conducte. Astfel izolația termică și-a pierdut calitățile izolatoare și a favorizat corodarea la exterior a conductelor.

  TEImlI

  PROIECT


  s.c.

  TERMOPROIECT

  S.R.L.

  Cod document:      4-8442

  Pag. 8      |

  Seria de modificări:

  0

  ___________________________1


 • 2. Conductele din oțel prezintă un grad avansat de corodare la exterior. Datorită prezenței oxigenului și a sărurilor de Fe, Ca și Mg în apa dedurizată, țevile sunt corodate și la interior și au depuneri de săruri.

 • 3. Suporții ficși și mobili, prezintă un grad de corodare avansat.

 • 4. Pierderile de energie termică prin radiație și conducție sunt însemnate. Starea precară a conductelor și a izolației termice favorizează apariția avariilor și a pierderilor de energie. Această stare de fapt justifică înlocuirea conductelor existente, cel puțin în zona modernizării străzii Vântului, cu conducte noi, preizolate, echipate cu senzori pentru monitorizarea gradului de umiditate al izolației termice.

Rețeaua termică primară vor fi reabilitată pe bază de proiect, soluția tehnică adoptată fiind cu conducte preizolate montate direct în pământ pe pat de nisip.

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1. Descrierea lucrărilor de bază

Lucrările constau în reabilitatrea traseelor de termoficare aflate în aria de modernizare a străzii Vântului.

Pentru buna exploatare a rețelelor termice și creșterea duratei de funcționare a sistemului de transport se vor utiliza elemente de conductă preizolată după cum urmează:

 • a. conducte preizolate

 • b.  coturi preizolate

 • c.  puncte fixe

 • d. inele de etanșare

 • e. manșoane termocontractibile și din tablă SPIRO

 • f.  manșoane de capăt

 • g.  perne de sprijin

 • h. bandă de avertizare

 • 3.1.1.Conducte preizolate

Conductele preizolate folosite trebuie să fie în conformitate cu SR EN 253-2004.

TEfifin

-'HOIFCT


S.C,

TERMOPROIECT

S.R.L.


Seria de modificări:         0


Conducta preizolată este un ansamblu format din țeava de oțel, îmbrăcată în izolația din spumă de poliuretan (PUR) cu o manta exterioară din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) sau din tablă SPIRO.

Toate componentele sistemului de conducte preizolate ale rețelei reabilitate sunt prevăzute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor, compus din doi conductori NiCr/Cu încorporați în termoizolația din spumă poliuretanică și vor fi conectați la sistemul centralizat de monitorizare a umidității, în momentul în care va fi reabilitată întreaga rețea termică primară. Până la reabilitarea întregii rețele de termoficare, determinarea umidității se va realiza pentru fiecare tronson reabilitat cu ajutorul unui aparat portabil de măsurare a umidității. Aceste aparat va fi procurat în cârdul prezentului proiect la faza: Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții: a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75,Municipiul Bacău".

în cadrul proiectului se va folosi următoarele diametre de conducte preizolate, impuse prin tema de proiectare:

rețea termică primară: str. Vântului - 2 x Dn 400 mm;

Lungimea totală de traseu aferentă rețelelor termice primare este de aproximativ 66 m.

Izolația termică la conductele preizolate este realizată din poliuretan dur iar mantaua de protecție exterioară este realizată din țeavă extrudată din polietilenă dură pentru conductele amplasate subteran, sau din tablă SPIRO pentru conductele preizolate amplasate suprateran și va respecta cerințele standardului european SR EN 253:2004.

Mantaua va asigura o bună protecție contra umezirii din exterior a materialului termoizolant. Polietilena dură este un material plastic de mare densitate (minim 942 kg/m3 - conf. SR EN ISO 1183-1:2004 și SR EN ISO 1183-2:2005), care trebuie să prezinte o alungire la rupere de cel puțin 350%, atât axial cât și radial (SR EN ISO 527-1:2012, SR EN ISO 527-2:2012, SR EN ISO 527-3:2000, SR EN ISO 527-4:2000 și SR EN ISO 527-5:2009) și o stabilitate dimensională la temperatura 90 ± 5oC de ± 3%. Va fi rezistentă la reacțiile chimice din sol, va suporta bine radiațiile ultraviolete și va fi ușor sudabilă. Suprafața interioară a țevii de polietilenă va fi prelucrată astfel încât să asigure o aderență maximă între manta și izolația de poliuretan. La ofertare, furnizorul va prezenta documentele prin care să certifice pregătirea suprafeței interioare a mantalei (prelucrare prin efect corona).

F-TP — PO 7,3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010


Tenan

->ROfECT

S.C.

TERMOPROIECT .        S.R.L.

Cod document:      4-8442

Pag. 10

Seria de modificări:

0

Conductele preizolate utilizate sunt realizate în sistem legat astfel că între țeava utilă, izolația termică și mantaua exterioară de protecție există forțe de adeziune și de frecare care determină deplasarea simultană a acestora.

 • 3.1.2. Coturi preizolate

Se vor utiliza coturi preizolate, cu rază mică de curbură R= 1,5 Dn, realizate din același material cu al conductei de serviciu.

Dimensiunile izolației, mantalei și ale capetelor libere ale cotului vor fi aceleași ca și pentru conductele preizolate (tronsoanele drepte).

 • 3.1.3. Puncte fixe preizolate

Elementele din componența punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzătoare conductelor preizolate.

Etanșarea între mantaua de protecție a izolației și placa metalică aferentă punctului fix, care preia efortul rezultant datorat dilatării termice, va fi garantată la acțiunea apei și a forței de frecare dintre manta și stratul de nisip în care se amplasează conductele preizolate.

Punctele fixe se rigidizează în blocuri de beton. La execuție se va avea grijă ca punctele fixe să fie coliniare cu conductele preizolate. Se va proteja mantaua exterioară din polietilenă de căldura degajată la sudarea plăcii metalice din componența punctului fix cu profilele metalice înglobate în beton.

3.1.4.lnele de etanșare

Inele de etanșare asigură protecția contra infiltrațiilor de apă la trecerea conductelor preizolate prin pereți de beton sau zidărie.

 • 3.1.5.Manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO

Manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO sunt folosite pentru realizarea continuității izolației termice in zonele de imbinare a elementelor preizolate.

 • 3.1.6.Manșoane de capăt

  WRQ


  W-Jiscr

  s.c.

  TERMOPROIECT

  S.R.L.

  Cod document:      4-8442

  Pag. 11

  Seria de modificări:

  0


Manșoane de capăt sunt folosite pentru protecția termoizolației conductelor preizolate la intrarea și ieșirea din cămine, blocuri de beton etc., în locul unde se îmbină cu conducta clasică.

 • 3.1.7. Perne de sprijin

Perne de sprijin sunt folosite la montarea conductelor preizolate în șanț.

 • 3.1.8. Banda de avertizare

Banda de avertizare este aplicată peste stratul de nisip de umplutură, necesară pentru semnalizarea traseului conductelor preizolate la eventualele săpături ulterioare.

Prin adoptarea soluției de montare a conductelor preizolate în sistem legat, pentru reabilitarea rețelelor termice primare, vor rezulta următoarele avantaje:

 • - reducerea pierderilor de energie termică între conducte și mediul ambiant, în care acestea se montează;

 • - încetinirea fenomenului de distrugere în timp a izolației termice;

 • - reducerea procesului de coroziune a conductelor din oțel;

 • - creșterea siguranței în exploatare a conductelor utilizate la transportul și distribuția agentului termic primar;

 • - creșterea duratei de serviciu a conductelor utilizate pentru transportul agentului termic primar utilizat, apă fierbinte - durată de viață garantată de minim 30 ani;

 • - reducerea cheltuielilor pentru întreținere și reparații.

 • 3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

LUCRĂRI TERMOMECANICE

Lucrările constau în demontarea conductelor clasice aferente fiecărui tronson la care se face referire in prezenta documentație, și montarea de conducte preizolate direct în pământ pe pat de nisip.

Rețeaua termică primară ce urmează a fi modernizată este prezentată în planul de situație anexat.

înainte de pozare, toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros, fiind interzisă punerea în operă a produselor cu defecte.

Termn

PROICCT

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4- 8442

Pag. 12

Seria de modificări:

0

Adâncimea de pozare a conductelor preizolate este de 0,6-1,5 m. în zona subtraversării străzilor cu circulație intensă adâncimea minimă este de 0,8 m deasupra mantalei conductelor preizolate.

Pe fundul șanțului se va face un pat de nisip de 100 mm grosime, cu granulația de 0,5 - 0,8 mm, bine compactat, peste care se montează conductele preizolate sprijinite pe perne din poliuretan.

în zonele de îmbinare, șanțul se va adânci corespunzător, în vederea executării cordoanelor de sudură. Șanțul se va largi și în zona schimbărilor de direcție pentru a se putea monta pernele de dilatare.

Panta conductelor va fi de minimum 2%o.

Este interzisă tăierea pieselor speciale preizolate sau confecționarea lor pe șantier fără respectarea tehnologiei impuse de furnizor.

La pozarea conductelor preizolate se vor respecta distanțele minime impuse de normativele în vigoare față de celelalte gospodării subterane, conform SR 8591-97.

Asamblarea tronsoanelor de conductă pentru apă fierbinte se va face prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu.

Suprafețele care urmează a fi sudate se vor curăța în prealabil în mod corespunzător, în conformitate cu tehnologia de execuție, pentru a asigura o calitate corespunzătoare a îmbinărilor sudate. Tehnologia de sudare trebuie să fie elaborată pe baza procedeelor de sudare, omologate. Sudurile se pot executa numai de către sudori calificați, conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

La îmbinarea țevilor, trebuie să se aibă în vedere poziția conductorilor aferenți sistemului de control. Conductorii trebuie să fie așezați pe partea superioară a conductelor, în așa fel încât conductorii de aceeași culoare să nu se intersecteze unii cu ceilalți. Conductorii trebuie feriți de asemenea de căldura produsă în procesul tehnologic de sudare.

Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puțin 5°C și după ce s-a verificat că procedeul omologat de sudare a conductelor corespunde calitativ, probându-se în acest mod că materialul de bază și de adaos sunt cele din fișa omologată și certificatele de calitate ale acestora.

Sudurile de poziție se vor executa numai după ce porțiunile de conductă care se îmbină se găsesc de cel puțin 4 ore la temperatura mediului ambiant. Electrozii se vor alege funcție de calitatea materialului de bază al conductei.

îmbinările sudate vor fi poansonate cu poansonul individual al sudorului care le-a executat.

TEfisn


s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.


Seria de modificări:         0


La trecerea conductelor prin pereți (la cămine, puncte termice, etc.) diferența minimă între diametrul găurii de trecere și diametrul conductei va fi de 15 cm. Golurile de trecere vor fi prevăzute cu piese speciale de etanșare (inele) pentru protecția contra infiltrațiilor de apă, iar pentru protecția termoizolației la capătul conductelor preizolate se vor utiliza căciuli de capăt.

Realizarea continuității izolației termice se efectuează prin mufarea zonelor de îmbinare. Vor fi utulizate manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO. Operația de manșonare se va face numai după verificarea sudurilor și efectuarea probelor de presiune.

După mufare se injectează spumă poliuretanică în spațiul inelar dintre conducta de serviciu și manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a țevilor preizolate.

în vederea diminuării pierderilor de căldură conductele clasice folosite în căminul de golire și aerian pentru robineții de aerisire, acestea se vor izola cu cochilii de vată minerală. Grosimea stratului de izolație termică pentru conductele de golire și aerisire, va fi de 50 mm.

Grosimea stratului de izolație termică s-a stabilit astfel încât temperatura suprafeței izolației să nu depășească 40°C și să se asigure parametrii ceruți de către consumatori iar pierderile de energie termică să fie minime.

Pentru conductele preizolate dimensiunile și materialele din care sunt realizate izolația termică și mantaua exterioară de protecție trebuie să corespundă cerințelor cuprinse în SR EN 253:2009.

Izolația termică a conductelor și elementelor preizolate este realizată cu spumă poliuretanică și este protejată cu o manta de PEHD sau tablă SPIRO.

în zona îmbinărilor sudate izolația termică se va realiza local, prin injectarea spumei poliuretanice după realizarea legăturilor firelor de semnalizare avarii și montarea manșoanelor termocontractibile sau a manșoanelor din tablă SPIRO.

Materialele din care se execută izolația termică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • -  să aibă coeficientul de conductibilitate redus (să fie bun izolator termic) Amin = 0,027 w/mk;

 • -  să aibă rezistență mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

 • -  să nu rețină umiditatea pentru a proteja conductele;

 • -  să fie ușoară, să nu încarce suplimentar conducta;

 • -  să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la temperatura de funcționare sau la montaj.

  ȚermO

  PROIECT


  s.c. TERMOPROIECT S.R.L.


  Cod document:      4-8442

  Seria de modificări:         0


  Pag. 14


Conductele preizolate se pot pretensiona la rece sau la cald în funcție de metoda recomandată de furnizorul de conducte și elemente de conducte preizolate.

în documentația de proiectare se va preciza metoda de preluare a dilatării conductelor. Indiferent de metoda de instalare a conductelor preizolate aleasă, sistemul trebuie asigurat pentru a prelua fără avarii sau accidente alungirea corespunzătoare dilatării conductelor.

Umplerea cu nisip se efectuează numai cu material având granulația de 0,5-4,0mm, recomandată de furnizorul sistemului de conducte preizolate. Se vor lua măsuri ca nisipul să pătrundă în toate zonele fără a lăsa goluri sub, între și peste conducte.

Deasupra conductelor, peste nisipul bine compactat, se amplasează banda de marcaj din material plastic, cu scopul avertizării și evitării deteriorării conductelor în cazul unor săpături ulterioare.

Deasupra stratului de nisip se face completarea cu pământ și alte straturi, până la refacerea terenului la starea lui inițială.

Asigurarea unui nivel de curățenie corespunzător al elementelor de conducte preizolate înaintea punerii în funcțiune presupune:

 • - urmărirea asigurării unei calități corespunzătoare a elementelor;

 • - asigurarea unor condiții de conservare, transport și depozitare adecvate înaintea instalării;

 • - menținerea curățeniei în timpul montajului;

 • - operația de spălare interioară a conductelor;

 • - pregătirea suprafețelor metalice ale conductelor nepreizolate (clasice) în vederea izolării acestora.

Conductele de termoficare de pe circuitul primar se pot curăța la interior prin antrenare cu apă suflată cu aer comprimat.

în vederea asigurării golirii și aerisirii conductelor (dacă este cazul, la punerea în funcțiune sau la golirea lor în situații de avarii sau la efectuarea de reparații), în punctele de cotă minimă se vor monta ștuțuri cu armături de golire, iar în punctele de cotă maximă, ștuțuri cu armături de aerisire. Astfel se va construi un cămin de golire cu cămin adiacent.

Apele rezultate în urma golirii rețelelor termice, în situații de reparații sau avarii, vor fi evacuate, prin intermediul robinetelor de golire, la cea mai apropiată conductă de canalizare orășenească.

în zonele de intersecție cu eventualele instalații subterane, cabluri electrice, telefonice, conducte de apă, gaze, etc., se va executa săpătură manuală, luându-se toate măsurile de protecția

TEGhll


s.c,

TERMOPROIECT

S.R.L.
muncii impuse de legislația în vigoare; se va acorda atenție săpăturilor și sprijinirilor în zonă, solicitându-se asistență delegaților beneficiarilor instalațiilor subterane care se întâlnesc în zonă.

în căminele de golire se vor utiliza armături în montaj clasic.

Prezentele lucrări nu conțin instalații pentru ventilație și lucrări necesare montării acestora.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Principalele lucrări pe partea de construcții vor cuprinde următoarele lucrări:

 • - spargeri de beton (stâlpi) si astfalt;

 • - săpături pentru montarea conductelor preizolatet;

 • - realizare de puncte fixe;

 • - realizare unui cămin de golire și a unui cămin adiacent pentru golirea rețelei termice primare în caz de avarii;

 • - refacerea terenului la starea inițială după montarea conductelor preizolate.

în proiectul tehnic se vor prevedea toate condițiile necesare pentru respectarea normelor de calitate, de protecția mediului și de asigurarea securității și sănătății în muncă, precum și de protecție contra incendiilor.

 • 3.3. Consumuri de utilități

Prin reabilitarea rețelei termice primare, consumul de energie termică se va reduce datorită reducerii pierderilor de căldură pe tronsoanele înlocuite.

CAP.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 4.1. Graficul de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 2 luni, iar durata de execuție este de 2uni, conform anexei 1.

CAP.5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Deviz general

Vezi anexa 2.

Imn

Terho

| PROIECT

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8442

Pag. 16

Seria de modificări:

0

 • 5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Vezi Anexa 3.

CAP.6. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Lucrare de față se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Nu este cazul. Lucrarea va fi realizată de către firma care câștigă licitația de execuție.

 • 7.2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Având în vedere că scopul lucrării este de reabilitare tronsoane de conductă, lucrările de întreținere și operare vor ft făcute de către personalul existent la S.C. CET S.A. Bacău.

CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 8.1.  Valoarea totală a investiției

338.975,72 lei, din care C+M 298.889,24 lei;

 • 8.2.  Eșalonare investiției

Anul I - 338.975,72 lei;

 • 8.3.  Durata de realizare a investiției

2 luni;

CAP.9. AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.  Certificat de urbanism

Obținut, vezi anexa 4;

 • 9.2.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism, au fost cerute și obținute avize de la următorii deținători de utilități:

nfelmD

PROIECT


S.C.

ÎERMOPRO1ECT

S.R.L.


Seria de modificări:         0


 • - Deciziile etapei de încadrare de la Agenția pentru Protecția Mediului nr. 215/02.08.2012;

 • - Aviz de amplasament zona centru S.C. Compania de apă Bacău S.A., nr. 125/26.07.2012;

 • - Aviz de amplasament E-ON Gaz Distribuție S.A. Bacău, nr. 1730/03.07.2012;

 • - Aviz Tehnic Romtelecom Bacău, nr. 100/05/03/01/BC/BC/7158 / 28.06.2012 - Aviz 798;

 • - Aviz Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Șiret, nr. 2755-

09.07.2010.

 • 9.3. Acord de mediu

Obținut, vezi anexa 5.

lElmll

PROIECT


S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L


Cod document:4-8442

Seria de modificări:         0CAP.10. ANEXE

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize și acorduri

£Z3


OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:


Deviere traseu RTP, str. Vântului

Municipiul Bacau

S.C. Termo proiect S.R.L. lași


Executant:


F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției publice


lei


Nr.


Valoarea


Anul 1 de execuție


Stadiul Fizic


: totala UM


totala - lei -


Cant.

. (exec

utata) -


Valoarea Luna (executata)

- lei


1 [0003] Deviere traseu RTP, str. Vântului

2-  [0003.1] Termomecanic Vântului


1,Q0j


294.607,55


1,00


226.633,07


1,00


3;    [0003,1.1] Demontare conducte primare

‘Vântului __ _ ___ __

4    [0003.1.2] Montaj conducte primare

: Vântului_______ ___________ _

5;     [0003.1 ] Ach izitie preizoiate si servicii

; anexe Vântului                  _____

6; [0003.2] Construcții Vântului

7J     (0003.2.1] Dezafedari/amenajare teren

^Vântului ___ _________    _______   _

 • 8     [0003.2.2] Terasamente Vântului

 • 9     [0003.2.3] Construcții Vântului


buc


1,00


i,oo:


1,00;

ș


buc \      1,00'


buc


1,00


5.282,98


23.050,09


198.300,00


67.974,48


5.390,82


41.327,22


19.664.86


1,00’


1,00.


1,00-


1.00


1,00


1,00


1,00


10:     [0003.2.4] Racord CG - canalizare

: Vântului

11;"


1,00


1.477,24


1,00


[0003.2.5] Taxa depozitare Vântului


1,00;


114,35


1,00


1 euro = 4,58 iei, curs la data de 24.10.2012

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.0079      10      11      12
OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Deviere traseu RTP, str. Vântului

Municipiul Bacau

S.C. Termoproiect S.R.L. lași

Anexa Nr. 2


Conform H.G. nr. 28 din 2008 [


DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Deviere traseu RTP, str. Vântului

In lei/euro la cursul 4,58 lei/euro din data de 24.10.2012

5.1


5.1.1


5.1.2


5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.2.3  :


^Organizare de șantier

[Lucrări de construcții

: Cheltuieli conexe organizării șantierului

i Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cota pentru I.S.C.

I Taxa pentru obținerea autorizației de construire ‘ Cota pentru Casa Sociala a Constructorului


Alte cheltuieli

.....


6.422/5®”

4'0~2

1.541,4 lȚ

7.963/94

1.738,8®

4.281,6®

934,87)

1.027,6lj

5.309,29

1.159,2®

2.140,84)

467,4®

513,80Î

2.654,65

579,62)

1.721,051

375,7®

413,05)

2.134,10

465,9®

1.063,92

232,3®

255,341

1.319.26

288,05!

625,84)

136,6®

150,201

776,041

169,441

31,29!

6,8®

7,511

38,80t

8,471c.


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

euro

lei

lei

euro

1 .

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0,00.

0,0®

0,00f

0,00

0,00

1 2

Amenajarea terenului

10.673,79:

2.330,52:

2.561,71=

13.235.50

2.889.85

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00:

0,0®

0,00,

O.Oft

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

10.673,79;

2.330,52

2.561,71!

13.235,50

2.889,85

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00;

0,00;

o.oo;

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,0®

0,0®

0,0®

0,00

0,0®

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

700,00

152,84!

168,00?

868,00

189,52

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.074,00.

234.5®

257,76

1.331,76

290,76

3.3

Proiectare si ingineria

15.000,0®

3.275,11

3.600,00'

18 600.00

4.061,14

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

500,00,

109,17

120,00

620,00.

135,37!

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

'Asistenta tehnica

750,00;

163,76!

180,00

930,00

203,061

TOTAL CAPITOLUL 3

18.024,0®

3.935,37

4.325,7®

22.349,76.

4.879,80

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

.............

4,1

Construcții si instalații

62.583,67;

13.664,5®

15.020,081

77.603,7®

16.944.05]

4.2

Montaj utilaje tehnologice                                   i

221.350,09)

48.329,7l|

53.124.02i

274.474,11?

59.928,8®

6.240,641

4.2.1

Montaj rețele termice                                        !

23.050,0®

5.032,77j

5.532,02)

28.582,11)

4.2.2

Achiziție elemente preizolate si servicii anexe               [

198.300,00|

43.296.94]

....... ? ,

47.592,0oi

245.892,0®

53.688,2l|

4.2.2.1

[0003.1] Achiziție preizolate si servicii anexe Vântului i

198.300,0®

43 296,94)

47.592,00)

245.892,0®

53.688,21j

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj I

0,00)

o.ooj

o,oo|

0,0®

0,0®

 • 4.4   j Utilaje fara montaj si echipamente de transport            j

 • 4.5    j Dotări                                                               i

o.ooi

o,oq

o,oo|

0.00)

0,0®

0,0®

0.0®

0,00|

0,0®

o.ooi

.4.6

Active necorporale                                        j

0,0®

0,0®

0,0®

0,0®

0,0®

TOTAL CAPITOLUL 4          _       ________[

283.933,76

61,994,27)

68.144,1®

352.077,86!

76.872,90

CAPITOL 5

DEVIZUL GENERAL: Deviere traseu RTP, str. Vântului

1

2

3

4

5

6

7

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

15.631,58

3.413,01

3.751,5»

19.383,16-

4 232,13

TOTAL CAPITOLUL 5

23.775,16?

5.191,0»

5.706,04!

29.481,20

6.436,94

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

■ 0,00

0,00?

0,00t

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

2.569,01

560,92

616,561

3.185,5»

695,54

TOTAL CAPITOLUL S

2.569,01

560,92

616,561

3.185,5»

695,54

TOTAL GENERAL:

338.975,72

74.012,17?

81.354,171

420.329,90>

91.775,0»

din care: C+M

298.889,241

65.259,6»

71.733,42

370.622,6»

80.921,9»

OBIECTIV:     Devîre traseu RTP, str. Vântului

Anexa 3


Beneficiar:    Municipiul Bacău

Proiectant:    S.C. Termoproiect S.R.L, lași

Executant:

EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Poziție

Denumire

Valoare totala (LEI]

01/

02/

03/

04/

05/

06/

an 01

an 01

an 01

an 01

an 01

an 01

1

Devîre traseu RTP, str. Vântului

294,607.55

221,773.36

72,834.19

1.1.

Termomecanic Vântului

226,633.07

1.1.1.

Demontare conducte primare Vântului

5,282.98

5,282.98

1.1.2.

Montaj conducte primare Vântului

23,050.09

23,050.09

1.1.3.

Achiziție preizolate si servicii anexe Vântului

198,300.00

198,300.00

1.2.

Construcții Vântului

67,974.48

1.2.1.

Dezafectari/amenajare teren Vântului

5,390.82

2,695.41

2,695.41

1.2.2.

Te rasa mente Vântului

41,327.22

20,663.61

20,663.61

1.2.3.

Construcții Vântului

19,664.86

19,664.86

1.2.4.

Racord CG-canalizare Vântului

1,477.24

1,477.24 '

1.2.5.

Taxa depozitare Vântului

114.35

114.35

1)1- URBANISM

MAu siiiADA V.\\(

AKli'H L

j;:ivțhtii-icdiul in luLifțui


11 nulii ui va


«hi


i A MARASI S


r>


Ai ■ MX

■ «IU

.x-nliii unuih|iii - <■ vi. și-«.■ uniriivții - xiiual m iudeiul liuCdu Mt mici pi <i A r.xi

.10


-.ir Vântului

■an uientiticat pun


■1!


.:i AE’ciui ic^kiiiviiiărilui AKiuiu.-nl.mvi de 1 nhm;m; ;i:

i ’u

.ipioiuitu pun 1 loiftriueu vviiMiiuhu i-cuai i ktvâu ui Hl am I > ud


a vuț'hînr.ii.iR.’ cu pfevvdcnk' I cjiii ue >■ ij r-'H piu uui >mlm i/area executăm IuaAiA s .ic

■ i'i-Hi’pc.iUV vi.- -lu-iuEivâfiEc st ciPupiclAiJc -Ari:-. -m-

Rl.GlMLT Jl RIDIC

’\’pn s-tuat m Tțraviianut locai-tâtn D'opnetate put-hcâ a mun-cipmiui Bacău

: RKilMl I. LCOMIMIC

rOicsirița actuală teren ae utilitate puoncâ

F-uict’unea aprobată pnn P U G/2012 este zonâ spațu plantate agrement s< sport inclusă in uTR 7

re'er<ui se a’lă in zona B" de impozitare

> RI (>1Ml l. I l’HXK

i > aiiorm anexa REGIM FEHXK


^re/ctutil (’emtkai de urbanism poate li utilizat în scopul declarai pentru

.VI IP I !< \xK Hi |t \ !! R\H(. A PRIMARA >1 RADA \ \NJ'. I

( cnificalul de urbanism nu pne loc de autorizație de coiisirmie sau amon/ațic de desființare și mi conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4 OBI IGAl’ll ALETH'VI \Rl 1.1 I ( IR OH( A l'l IUI DE l RB A\ISM

In scopul elalxHâni documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de comunii du -m ..MHțrmrcdc desființare - solicitantul se sa adresa autorității competente pentru protecția medim-.n \(iEN FIA PF PRori-Cl IA MEDII: I l I CAM II-BAC \l -,u Onuz nr M mim H X( \ ud Bac mi

In .> piK'dEi * I lljvelistt I                     1 'H 11 Uf 1 a Li \( pt ••'. ird vl liuitcj UilvUtu’ -JMUli l<-t pE -       pui'b-C i > ,:i' .>■

:iic-.tiU:u> in.kilîKjțj |U ui I c JP 4 ■ .<!^î>./;;i •' i I țs pun ; ’Hviltl ,E                ; ți î’.rr\i’T..1:•.* ; <.i. ;>e.iî !

.■ r. -T-d ;ț4ltl<-p 111,1 pui'ii .uhu i_| vi.s put lied .ihlUt'l’.- î piau.r : ț; f E:; jc.Efiu in i c 4 41! i» J -U mediii; ți i’u .t!1s« «c.» -u pi sil ic x i .(■ ■ .

■■ . O; ■;. ii.t ;; j.c. nit 1.3 psU'pc tip.c» - ■ 7 ’ î ? <» ii.-cdix ci M 1 i . ș>s ui CiEI’d:.ai ji dv ,i; Om■        . ■ ;i;vi:„• ‘

'   11.1 Eu ik 3 «<>nUcE4 itllt’’ ll.lXj 11'1 si l,lii ic ttUAbu ș’Ciildi .4 An.ulj .1.1 .'PjiMCtC ți O - W i.i.l Js.țH ..<■  1' . J,ț! IIU

:            ;n>cutlEi:l publice 1 ir» 1 .sic dl hsla picicilc or -iipEnc cv jitujit jrp.iclului -itupi* nudinlui

> ■! ■ «o. ai u picmictilin I Midi-, 1 |             x5 ' of M , pimniurj Jv <.rni'L»t 4 4tirfii;iiu Ic umltti n .Ic«l4ii>»r4 Jju.' ,

. ■ mii. jtLiiuî de utiMntMn .inKi i 'i (imune»it do.mi imune» i’dlMU juuiî («jrvj c cecul Uu fciiuli'i Ic .- id:n- it: '.1 -isu. r»

: iri’i-,4»r.niei          c>mțicEc-ok

. ,kic4 vi!isti.xni .ilrtițcli-! .  ;>»s‘. i.ft >3 pv ccdiirii ik JEllInv 4 4,. i.lidi.i de mediii «dl. 'U.iI J.i .. tvjai cilii .1 '••>-••.. :ș .

■ e, ir li. 11 <iAEi.lt *lc rti e<4uti ni 11 i .(vii iifni . ii:l»uil.lrs) publice -cntf4i 1/4'1 c piu inilor puhlt.ului •; Ji li" mulși: ;> :n ■: u',’ i, .

i.sj| ..u ptiiiEV 14 reali4arc 1 rne-lipci i" kiihI -.o tc.'.ifl.ilJc . .’j.MillJ* st puM-c

■..-•te .-niitlii

: lEipl prifliirci pcz wtlului xci tliic.it de 111 haraipi, UluUml ifc * hlii-jț! : di ,i se pfivuitJ i > .<iih>rit !lej c. ir»ps.l<.i>tJ . « u»t;

;,f‘ H i|i4'ncdiitiut m miIuic.) vi4iu4lii iniiick 1 tr.c'tibi.i ți lUmlnsi ști. v<i:il)i < 1 -itui; 11                       .>-..pș.s i> i!n '■

"rțiii (A 4 liuti li initiak 3 im eilițict ic v 4 cin 111 «ciui .idniiniip jiEn n .1:11 'i ititi 1 j. 411 pe Ic mc pi<V',.i 1;. ș.k(m șn..! .!■■


l;l Iilu»lis inc MC 4UI<>n»4lCJ «-miHUnU țivnlrn iiicle.pj ncdiuiui «hit'iicțli. ,-u «<sp..dc4 ci Jlu.iri:            ni' ■. 'b;v

imprJ fluviului. ifdicrtjfEiui «fc U'hiMțu de i >p‘iitk',> jcc*! f4pi 4ii«sr>idtii .idnuriiUiJpci ț"iAii« s .<'.".i]n»en'.e ci» p>r.

’n<.-ți|ifH7CJ < i!fc(n pcnim .iiihiriMisa cxcvUUni biet mii* dc ^uiuiiii»ln

Ir. • IU4țt4 lf. Jfc iul'.t -.11 îl X1C4 vUIIU.'l'.it îl :k' ’.Z kwi'EE! .’EI l'.lix HI ‘ U s JcEliUț.' Vi'iAnhirsI J. < ‘ .iU-ll C 1 «U .! J.’i invcidilisii -iMipra dl Vilii» iui. iu|i« itinUii , enuuU ij 'UEl-pIm (ic miiiz iu, J IIU. .‘.hiiui JvjiU .!< . I’hejli.i ii; 4 tioistk.i ,«v-i i .ipi su!> r.liții .idllitnHh.il'i’l p.ii’îlxc c .-itlj'i I. ui;.


funcțiunea dominanta.

Ecologica

 • - ameliorarea microclimatului;

 • - combaterea poluant aerului pnn imbunatatirea compoziției chimice (raportul oxigen - bioxid de

  carbon)

  Recreativa

  - sport, amenajan sportive.

  î'jHȚUT taC-Vi . .vib'NiCl* IULÎfi

  • ■ jocuri pentru copii.

  • ■ agrement.

  - odihna in aer liber promenada

  :                  A 1 \

  t a’ / _

Funcțiunile complementare admise;                                           ;e.

 • - amenajan ambientale (lucran de arta plastica monumentala si mobilier urbani                  -__-

* echipare tehmco-edilitara necesara întreținem spatiilor verzi, iluminatului public si omanwqtST-

 • - construcții / amenajari necesare asiguram salubrității si întreținem spatilor plantate;

 • - spatiile verzi completează toate celelalte zone funcționale existente în intravilan (locuințe mstitutii publice si servicii, industrii, si depozite, gospodărie comunala, construcții tehmco-edilrtare. circulam carosabtle/ferovtara/ pietonale, zone specialei.

Utilizări admise;

 • - spatii verzi si plantate de folosința generala.

 • - amenajari ale spațiului public, alei pietonale si cichstice. lucran de modelare a terenului oglinzi si cursun de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajați si instalații de agrement si Joisir;

 • - funcțiuni de loisir public cu caracter tematic.

 • - funcțiuni sportive.

Utilizări interzise

 • - orice fel de construcții sau amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta,

 • - orice fel de construcții sau categont de lucran care prin amplasament, arhitectura, dimensiuni si / sau aspect exterior intra in contradicție cu peisajul natural si cu valorile general acceptate ale arhitectum si urbanismului;

■ orice fel de lucran sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului dispariția vegetației si poluarea vizuala.

 • - depozitarea de deșeuri;

 • - plantații inaite In zona de protecție a monumentelor istorice care pot afecta vizibilitatea si stabilitatea construcțiilor,

 • - construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în zonele cu spatii verzi existente sau propuse

• amplasarea de panouri publicitare de man dimensiuni.

 • - amplasarea de construcții / amenajari pentru sport, turism, odihna si agrement în zonele plantate de protecție ale unor unrtati cu activitati poluante, (industrii, ferme, platforme de depozitare a rezidunlor solide, statia de epurare etc.)

SE SOLICITA DEVIERE TREASEU REȚEA TERMICA PRIMARA,

Utilități existente in zonă: energie electrică, apă. canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente în zonă.

NOTA:

1) Se vor reface integral suprafețele afectate .

( . Rl Rl \ 1)1 i XII t I RL \ XI ! ORI/ \ | II I 1)1(. l IXM Rl IRI Dl M llX | \Ki X X I I IXsOIH XI)L i R\!\|()ARII I DOC l XII Ml

11 ,uîHk.HHi de ud'iimsni.

"> dm ;ida sulului asupra imobilului, teren >i cui consinicjn. <tu. după ca/, extrasul ik plan .mustrai acfu.ui/ai ia zi șt extrasul de carie fmu :arâ de mluimmc lUuah/ai ia zu iu ea/ul iu „mc „cea mi dispune aliiei icopte legalizata),

. > du.,lituciuaiia icttiikă - D 1 după caz

w* » J . \ X '                                                            1       1 i :                                                              , S ;    \    '

di avizele și acordiinlc si.ibilitae prm eejuikaiui de mbaniMti

și usTU’in croind nulitățile urlxtue ^1 mi: 1 -triic l uu


** ea/e ne               ’-.i’.c .iM/UMcmdiiii


> idiSnii - ,:v

.s’.HlVI'.Ct

■.'1:i,U;ile;i ..■> piu-tjie i

>'   :/e.e .xohltlliiv''peeuke ide aUiniUisii.H.i; fij'hee eciisi.dc î. '-iu .de -ir- icului cernerim A -tic       c

i U .U'î I k> IMAN!- H A

NSjU-r! < I;<A, i d. iii" S i A ! ,N ‘ ( l.NSi k: ■. 11'. I ■ X k V ■

■■ > •■             ie -ipee;-iiîid’c

Ui >i \ II HNȘt A JÎ MiHCA ir. A >A R.M'tMili)’ i XH X I\ ; ;HNIi \

, i mauiul de vedere ac iul administrativ ai auumtâlii compctcniu petitru pioiecția med 1 uhu -.„opu

■ ca umcnxlc de plani ale următoarelor la.xu (copie»

'c/ciiiiii ceru crem -de urbanism <ue \'Hiai«ittnie de ; - luni ie ia J.iia enutern

PRIMAR,                                  RET \R.

-■ie R< >XH <» STAVARAC HT                              a\ m. M(t>: M >■- )Ș;(   -1 .

XRIHITC 1 ȘIT.

uh X ANIiJ; Aid XANIW itJ LiM.O

.

\Juiai taxa de . iei. conform clutamci nr         dm

kutn

Prezentul certificai de mbamsin a fost transmis solicitantului direct prut poștă la data deA.N. ..APELE ROMÂNE”

Administrația Bazinală de Apă ȘIRET SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BACĂU

Str. Cuza Vodă nr. 1. BACĂU, cod 600274

Tei: 0234-510043; Fax: 0234-510044; e-mail: sqaOc'3das.rowater.roCJ.F.! RO 18264854 / 06.01.2006 COD IBAN : RO 67 TREZ 0615 025X XX00 3529. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

, ...


atre :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Calea Marasesti nr. 6, mun Bacau, jud Bacau


documentației dvs. înregistrata la S.G.A. Bacau, nr. 2755/ solicitați act de reglementare din punct de vedere al gospodăriri


LV

28.06.2012. pri care apelor pentru obiectivul Deviere traseu rețea termica primara, str. Vântului, mun Bacau, jud Bacau, va comunicam următoarele :

se vor corela lucrările obiectivului Deviere traseu rețea termica primara, str. Vântului, mun Bacau, jud Bacau, cu lucrările obiectivului Lucrări de amenajare pe afluenți râului Bistrița ( Trebes, Negel, Limpedea ) in zona municipiului Bacau, jud Bacau.

conform precizărilor din documentație, lucrările ce se vor executa la obiectivul Deviere traseu rețea termica primara, str. Vântului, mun Bacau, jud Bacau. nu au legătură cu apele de suprafața sau subterane.

in conformitate cu prevederile HG 352/2005 si a Ordinului 662/2006, art. 42. întrucât obiectivul nu prezintă impact semnificativ asupra calitatii apei, nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali nu este necesara obținerea actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.


condiție obligatorie :

Se va respecta zona de protecție de min 15 m fata de parau! Trebes.

Nu se vor executa construcții sau nu se vor depozita materiale sau gunoaie menajere pe zona de protecțieÎNTOCMIT, sing. IONEL PINTILIE
(<■ ÎL)

Via» bi a*

vi' j coffimsw


n.îjrdoou st hacai' \x \R


: M-j Jit ori ’E AOU 'J U lOgiEU i 3 i illki IMgitiill


Literare* a foit transmiși FormatOr gmal: A4


AN „APELE ROMÂNE" Administrații Baiinali de Api ȘIRET SISTEMUL DE GOSPODĂRIREA APELOR BACĂU


St Cuarta*iv.i flACĂU

Fix asM'Oa**

C.J.;W«*W*/W4'2WI COCIWr.l'OSZmxtiCWW-tt»

Nr. 2755 tiinc/J.07.7012

Către t

PRIMAHIA MUMCIPllXCl BACAU

Caiu Mararesti nr. muu Bac*u, ;ud Burau

Crmare documentației dvs. înregistrata ia S.G A. Bacau. nr. 2755/ 28.06.2012, prin care solicitări act de reglementare din punct de vedere al josptxhriri apelor pentru obiectivul Deviere traseu rețea termica primara, sli Vântului, mun B ac au, j ud Secau, vucotnuaicam următoarele t

te vor corela lucrurile obiectivului Deviere traseu rețea termica primara, str. Vrutului, mun Bacau. jud Bacau. cu lucrările obiectivului Lucrări de amenajare pe afluenți râului Bistrița ( Trebes, Negel, Limpede* ) în tona municipiului Bacau, jtid Bacau.

conform precizărilor din documentație, lucrările ce se vor execut» la obiectivul Deviere traseu rețea termica primara, str. Vântului, mun Bacau. jud Bacau, nu au legătură cu apele de suprafața sau subterane.

in conformitate cu prevederile HG 352/2005 sî t Ordinului 662/2006, arc 42, : r*trucat obiectivi»! tiu prezint» impact semnificativ asupra «dilatii apei, cu se modific* parametrii cantitativi st calitativi finali -nu rsf* ntc tiara obținerea ortului de reglementare din paner de vedere ai țoipodaririi apelor,

condiție obligatori*:

Se va respecta »na de proiect!* de min 15 tn fata dr paraitl Trtbcs.

Nu « vor executa construcții sau nu se vor depozita materiale sau gunoaie menajere pe zona de proiecție» lucrare    State Corespondenți

Dată 1 oră start

Durați

Pa®ru

Protocol

Cuprins

1     9810 *400734588757

7- 9: 9.44

18 Secunde

1/1

Super G3


Stare


Finalizat


1 ■

: -U.- iVA)AA<^

CJ1D local

Siglă comrsanie


Qt345t0044

SGA BACAl

VX\K


Dală & ort «3,07 .'Oi 2 !1 >0 l'.igmâ I ii Suna paginat


4 Lucrare


State Corespondenți


Lucrarea * foit tranimisi Format Origina; A4

Cart & ori        Durați Pa®m Protocol             Cupon*

start


Stare


Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

304/789/27.09.2010/

CUkRO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN. 3600


Tel:0334-401.796/ Fax:0234-55.11.75 www.apabacau.ro/ e-mail:iar_ragc@yahoo.com

Banca: BCR Bacau

Cont; R066RNCB0026118227670001


SIMTEX-OC


ISQ9001 REGISTERED c.3421.1

IS014001 REGISTEREOm.1066.1

aorassiOE.ras.736.1nr. /
Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU Str.MARASESTI, nr. 6, BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu       14/2806 20|2 prin care solicitați avizul de amplasament


pentru obiectivul:                                                               situat(a) in: BACAU -

STR.I-.LrrCA-RA£iIALE| kHLG0¥, NRv7-fft^9^?5^ va ’cofrUnicam următoarele:

Mu«<i.i kjZ Un ' ..  ’ *

Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentară in planul de situație anexat.

La amplasarea obiectivului in teren se va respecta distanta minima dintre rețelele noastre de apa si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 91.

Va facem cunoscut ca unitatea noastra are in întreținere si exploatare conducte dc apa si canalizare care au fost trasate pe planurile de situație.

La începutul lucrărilor si pe toata perioada de execuție veți solicita asistenra tehnica din partea unitatii noastre.

 • □   Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa-canal, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație t aveti obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

 • □  Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un

nou aviz.

Eliberarea avizului se face după achitarea


DI

ING. „„

( /M


ULEStJUffETRUS IacAUS---


taxei de avizare la casieria unitatii noastre.

/3

SEF SERVICIUL I A.R.

ING.AIR^^Ș^AI


ÎNTOCMIT, INâ PIPER FLORIN


■  ■. -ipa !tfțTTiK<« i          '.ITC         »-w>)na .  \-.-ijil7» i ..w»

‘ t.4ea leirmca itirnara n;<> *.irw<~f3ta r<»vljrt» tiwzoWe «cri Itx

4X»1 rnr:tM


. dJn400 a f


:*a croect


■! 1413 >»  1*^11      ■.» i(T<ix<n.cn> * An


HOTA;


-■«


o .-tA-r ANII;i.    ll-l l : , ;W . t i -.PUCXJWfc SI REZERVA          Lfc A

t< xjihCA sex uriAH wccr le c:wn «e 'MhmjK^ ^6trj-le sjHiframf i XiSTf NfF SK Hfc WU Wr/ECTAF^/

■           y/yX^Z-f -PZ'^/J . tv- f  ,. —r

/


<-atXXA. ț Rt’A MMi'Wirii’li» S*u r.^**EAA a*»SHJI v-'JtMf        S» T3*KMrE.WFA**CWUATWK’ft

.«<VHU!E ESTE. f*-pt*S* MtMM H‘7>fCl'’VE i.EGATț "E

■ eusrmjtjnil jCPISM SC -I.FMOPWrMECT SSI :ASI


lElmD

PROIHCT

S.C.

TERMOPROIECT S.R.I_ \ ,Beneficiar MUNICIPIUL BACAU


*| Contract

Ș «5B13 r

21 02 2012 i

I i

J


J 22A2/1W4; RO 7272WÎ

Proiectat

|ing. C. APEÎROAI    |

Masa: -

PLAN DE SITUAȚIE

!      ua

Var. ficat

R LEFTFR     ’

1 - •

£

Scara 1 500

STR VÂNTULUI

! •• .

"DfCt-.St

U CLWECHEPn-H

-a-ih

"’Cata 06 2012

Ccd dccuinerț 4 - "41)5

' H

1V' CxT


E.ON Gu Wstritxrțle, Vadu BWriței *0,000006 Batiu

CENTRU REȚEA BACĂU

Nn        / 03.07.2012

CĂTRE,

MUNICIPIUL BACĂU

PA 1000379488

Str. Mărășești, nr.6 Municipiul Bacău, jud.Bacău.

E.OH Gaz DIstritMjțla SA

Centru Rețea 8acâu

Vadu Bistriței 40

600191 8ac4u

www.eon-gaz-cllstnbutle.ro


Mocanii Dana

T +40-0334 40 33 28

F +40-0334 40 3313

dana.mocanu®e0n-romania ro


Abreviere: ARD


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr.711 / 28.06.2012 privind emiterea avizului de principiu pentru lucrarea:

Deviere traseu rețea termică primară, str.Vântului, municipiul Bacău, județul Bacău.

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, sc emite

AVIZ FAVORABIL

întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale

Prețedintele Consiliului de Administrație

George Cristodorescu

Directori Generali

Vîrgll Metea OG SorirvSebastlan Potânc (ad|.> Petre Radu (adj.)


l. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul prevăzut în planul de situație anexat, orice modificare a amplasamentului aprobat duce la anularea prezentului aviz.

2..Valabilitatea avizului este de 12 luni.

Cu respect,


Sediul Central; Târgu Mure)

CUI: 10976887

Atribut fiscal: RO

126/326/08,06.2000


Banca BRD Târgu Mure) IBAM:

R011BRDE270SV27540412700


M -

) 7

Ionel Baltaru^.. /_____—

Șef Cefftrtr R6țea Bacău   "


Ionel Baltanv.


...          Capital Social Subscris;

x'            274.12M35 ROM

f                Capital Soda! Vărsat

/ Ăs'        J33.183.615 ROM

Dana

Acces la Rețea și Documentare /           Est

/ CUI; 19209564 Atribut fiscal: RO
Dii

3

3

n

J’.t‘*''rvcj wiua carii se . i .iesM-ța - ■.<11 ».Mr*e

• rețea ’eimw.A pnmaia nou p<orecti*a LwnXxAe uevtisAe

■ -t*i r<<

sin«rt irrtlrf

JdJn-tOO a l


■muia DroeO


r*s Mala cw       ■Js’e '* .ițrrarrattw *-t>n

7 "4


4OTA;


?l£C ! ATI! IJL n-ț- IH HCK ; f- ÎH-'W>C.W SI WF,'t HVA i+rt-PH 1 t't-A

.K'CFICA SCXijl’A FHNCJ'F HF î.CNDlT H F .MHjSFDF HFIH Fi F 'il +40! WJF IUPPAP RANF FXfSTrNTE SIC! if tnj FfttKCT Ub

; '.1; . ' • ■ ~ /

ițf'wocucewA ‘MPWi. WHMif * sau inipotA *i.isn» 'X?-. wr-HT wvu j :          .mk«ma: *v«

.S-MȚIMHE tSTF. PtHMtSAl«AWM iNC-C+AJi-IE ItVJltț .f filRATTI 4 • f 14KVFCTWF «III < aa^a Exr»<r*<niM’r >*i A ■SA fisn* «COPOI* 3CRISAL IC ri4MOP«CfCt'SRl Ați

f

i -J


Proiectat ling C APETROAI

Verificat  |'nq R IEFTFR

------4—---1— .-'•Dictat   ''ng D CURECHERIU i.

___ 2


Titlu Protact Sarvlcit d« proUctar» peotu oMcttrtl» d» immtM: ■») '^natxMare rnlftp V-rr-KM? ș4tt.v<> str fi -VTq.lipnr I! II st! M-tO* r-I i 1 ’ 1 Jf Mâr.or -v • '4 ;5             9-i'au"

Sț              -xpie 'sr-nrj -z^ijrxlWT* -jt Wow / '+ l ’J -'-/II'XXH

□acar

■:) '"-vwll»? ” W; >4fH '■■'"'tj ;■>*!' «iii -./ r-'Mii


PLAN DE SITUAȚIE STR VÂNTULUI


! Contract

21 G2 201


ROMTELECOM

* *

Cod 00347 02 04


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2339/1997

Cod unic de înregistrare 4459090

Direcția Executivi Operațiuni

Direcția Testare Finali și Managementul Rețelei

Divizia Managementul Performanței & Alocarea Resurselor

Data: 12.07 2012                                                               Aviz nr 798

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/BC/BC/7158

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: mun. Bacău, calea MărăȘeștî 6


AVIZ FAVORABIL


Ca urmare documentației dvs. depusă la ROMTELECOM - BACĂU inregistrata sub nr, 100/05/03/01/Bc/Bc/7158/ 798/ data 28.06.2012, privind lucrarea “Deviere traseu rețea termică primară’1 în mun. Bacău, str. Vântului, vă comunicăm următoarele:

în zona/Pe suprafața de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, Romtelecom nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

Având în vedere această situație, Romtelecom este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației prezentate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista in zona amplasamentului instalații telefonice (cabluri, tuburi PVC, Be, etc) alteLe decât cele trasate pe pianul de situație, aveți obligația sa anunțați SC ROMTELECOM SA Departament CENTRU OPERAȚIUNI BACĂU-NEAMȚ la telefon 0234 204357 sau 0234 204141 - d-nul Bordieanu Paul, pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de coexistenta

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr................. din data

de (zz/U/aaaa).....................................

Responsabil MP&AR eliberare Avize Tehnice

Capsa Mirel

lrfj?2012


1

I]

I]

0 !!

fl

]

|]

I

D

3

]

D

 • II

i: JC3 ’«rr?cd lUHilll C31L1 J? > 3 .X"s/t'1l3

: Hra lerrfw.3 pf irnar a rroti ța (necvrta i.taaa Ue pt't/i <«(6 i rri Int

L4?(Xl r’vrV


«UrKOO.l! LX


pr^tss î;Tf3U <» "i'ifii <-s» <» KvrmmKiv ’<.'m


>i- ; i KUOiCAM- SI fi’f ,’f HVA ! Hf-I’f I f.»-A

AiXJH'CA SCjLUT !A FI Ml F GE GCFJDIT-» E MB>SF >.'€ PFTHELF. •HT’T’K* ■|;»1-fA 11 RAM- !■ XlfîH Nrr SI C J I F îOJFHf'iFCTAiF


i ('


NORD


'65600


-f. 'j 65550


■i        WA «*>*l**J r U*tA SAU t.U' «s» «■> * tsH»

iXîMt-.VT i'QfO.’U țJ lOAUSMTFJîfA K '.wu*: »'.:» ■Nt iMjtE tSTg .A aMtiH '44jw jta'JAlr.iE lujct Jt irsA-.ru ■:» .<*'4< r-un- itm<u*a*-i'^*t■x’hîwa' -.ri'tsffA * ownui -Sr'fM *1 IC ’Î SMC*«*^C1 î»l

1...........................

! '

i

|

iBISIl "-KF"-

*0 7377*31

Beneficiar MUNICIPIUL BAC AU                j

Tittu Proiect Servicii de protector* perrtu obiectivele de inveiW:   1 Cuctraci

11 L              'f*r X* ’rrrt*cț * .rrn^rtr ■ Jr i i     -j? V} ilie n f l * 1’4             j t "4513 r

■jr v^n -‘1 ft      v . «,   - - n» ■                  2102 2012

“1 1--«'ab«ratp 'prrte-tv^re >>,-■„->-,yi> „i M.t-tH <’ ‘-i ‘1 -.«Tal    L

3»k‘ju'                                                                       (

:) V       ‘      >-’ej        .iv'n.t    vr-tu ■^«•najlH.r'.W j

Pm iertat ilng C APETROAf j

Mas* -

PLAN DE SITUAȚIE         ‘

STR VÂNTULUI          <

Verihcat Jnq R lEFTPR      i    /

Scara l 600

Acrcbart   -‘r-q D *JjHECHfcRHJ { ■ ■ ry    f

<}« ?0i ?

' ? ”d rJoriimcnt «i J,a<țfj                                    ■      ';t

O


) V--’Ministerul Mediului și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului


Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău

Decizia etapei de încadrare

nr. 215 din 02.08.2012

?RIMĂRIA MUNICJPIULUI

Nr din(9^-       20lJ?     ’

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în municipiul Bacău, strada Mărășești, nr. 6, județul Bacău, înregistrată la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 8415 din 28.06.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5772007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.07.2012, că proiectul „Deviere traseu rețea termică primară strada Vântului", propus a fi realizat în municipiul Bacău, str. Vântului, din județul Bacău:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 • a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct. 13, a „orice modificări sau extinderi, ale proiectelor prevăzute prezenta anexă la pct. 10. b, executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

 • b) caracteristicile proiectului:

 • - mărimea proiectului: proiectul propune realizarea rețelelor termice primare pe o suprafață de teren de 100 mp;

 • - cumularea cu alte proiecte - se va cumula cu proiectul „Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, propus a fi amplasat în municipiul Bacău.

 • - utilizarea resurselor naturale ~ nu este cazul; materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate.

 • - producția de deșeuri: pe perioada execuției lucrărilor nu se generează deșeuri periculoase; deșeurile generate din realizarea investiției vor fi elimlnate/vaioriflcate prin societăți autorizate în acest scop;

 • - emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de □tîlajete-și-mijfoaceie-de~transportrpe-perioada-de realizare-șifuncționare-a-protectuluir-

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 1 din 5

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel; 0234512750 Fax; 02345'71056

e-mail: office@arombc.ro, site: http://arDmbc.anDni.ro'

 • - riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - este redus, luându-se măsuri de reducere al riscurilor.

cj localizarea proiectului

 • - utilizarea existentă a terenului - utilizarea existentă a terenului - funcțiunea aprobată prin PUG/2012 este de spații plantate, agrement și sport, inclusă în UTR 7.

 • -  relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

 • - capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru zonele umede, zonele costiere, zonele montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, zonele de protecție specială, ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.

d) caracteristicile impactului potențial


 • - extinderea impactului - local, numai în zona de lucru;

 • - natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

 • - mărimea și complexitatea impactului - impact redus, pe perioada execuției proiectului;

 • - probabilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției;

 • - durata, frecvența și reversibilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției.

Condițiile de realizare a proiectului

Proiectul propune devierea traseului rețelei termice primare din strada Vântului. Se vor utiliza conducte preizolate care se vor monta aerian, pe suporți nou construiți.

Lungimea totală de traseu aferentă rețelelor termice primare este de aproximativ 60 m. Lucrările de deviere constau în:

 • -  demontări și montări de suporți mobili

 • -  montare de suporți ficși;

 • -  realizare de stâlpi/fundații de beton.

Suprafața de spații verzi afectate = 100 mp.

Lucrări necesare pentru organizarea de șantier:

(                  - Organizarea de șantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafață

reprezentând traseul conductelor, zona frontului de lucru va fi împrejmuită și semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

 • -  se va asigura accesul la obiectivele din zonă; la execuția săpăturilor, în locurile de traversare pentru pietoni și/sau autovehicule se vor monta podețe de trecere corespunzătoare;

 • -  pozarea conductelor se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de zonele de locuit și față de celelalte rețele existente în zonă, conform normativelor în vigoare;

 • -  descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului și distrugerea vegetației;


AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 2 din 5 Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571056

nfîîf1»A/nJjrnmhn rn uit#»*               annm va


 • -   mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcții vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate;

 • -  după terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție;

 • -  utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere, iar la retragerea din zona de lucru pentru a circula pe carosabil se vor asigura puncte de spălare a noroiului de pe roți;

întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la SERVICE-uri / baze de producție.

Protecția factorilor de mediu:

Protecția calității apelor

- se vor lua toate măsurile pentru a nu fi afectate apele de suprafață și subteran și terenurile adiacente.

Protecția aerului

 • - emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică;

 • - transportul materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite;

 • - se vor evita stocarea îndelungată în perimetrul șantierului, sub forma de grămadă, a solului săpat; dacă nu poate fi utilizat ca material de umplutura sau pentru amenajări ale terenului, acesta va fi tratat ca deșeu.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

 • -  în timpul execuției proiectului toate echipamentele mecanice vor respectea standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecția solului și subsolului

 • -  pământul săpat va fi folosit pentru reamenajare și pentru refacerea terenului;

 • -  se va aduce la forma inițială solul afectat prin construirea rețelelor sau a obiectivelor propuse;

 • -  se vor utiliza amenajările existente pentru parcarea utilajelor, depozite de materiale in cadrul frontului de lucru;

întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu combustibil a acestora nu se va face pe amplasament;

schimburile de ulei la utilaje se vor face la service-uri autorizate;

spălarea autovehiculelor se face la spălătorii autorizate;

alimentarea cu carburanți (motorină) a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;


AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 3 din 5 V,

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571056                     -

o_moî1*                 rA      htftvqrinm va

 • -  este interzisă efectuarea pe șantier a unor reparații de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanți și lubrefîanți pe sol;

 • -  se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație.

Protecția spațiilor verzi:

 • -  lucrările de pe strada Vântului, se vor realiza pe spațiul verde;

~ în zona de lucru nu vor fi tăieri de arbori;

 • -  după efectuarea lucrărilor, suprafețele de teren afectate vor fi aduse la starea inițială, prin însămânțarea cu iarbă.

Gestionarea deșeurilor

 • -  constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deșeurile rezultate din execuția lucrării, pământ, pietriș, etc;

deșeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcții se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locui de producere, selectiv pe categorii și se vor valorifica prin societăți autorizate în colectarea și valorificarea acestora;

deșeurile inerte (de materiale de construcție, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Bacău;

 • -  deșeurile menajere se vor colecta în europubele, amplasate pe platforme special amenajate și transportate la depozitul de deșeuri autorizat.

Lucrări de refacere a amplasamentului

 • -  după realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate în urma lucrărilor de execuție sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițială;

 • -  se va igieniza amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului.

Monitorizarea

în timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată a șantierului vor fi supravegheate:

 • -   respectarea cu strictețe a limitelor destinate organizării de șantier;

 • -   buna funcționare a utilajelor;

 • -  modul de depozitare a materialelor de construcție, al deșeurilor/ valorificare și monitorizarea cantităților de deșeuri generate;

 • -  respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

 • -  respectarea măsurilor de reducere a poluării;

 • -   refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate în urma lucrărilor de execuție;

 • -  se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se ARPM Bacău șl GNM-CJ Bacău.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULlIl BACĂU pagina 4 din $ ;/

Str. Oiluz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571056                 -

o-mQil"                      rr\ cifp* httn*//ai iinilor' flnnm rrt

Dispoziții finale:

Titularul proiectului are obligația de a notifica ARPM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute și asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se va anunța ARPM Bacău data începerii și finalizării lucrărilor de execuție pentru verificarea respectării tuturor condițiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


m PflOrECpA >• c mediului .

4, BACĂU */

* v y

întocmit,

dr. biolog-ecolog Corina-Neli Pricope


Șef Serviciul Reglementări ing. Doina MihordJj|cu


AGENȚIA REGIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 5 din 5J

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel; 0234512750 Fax: 02345.71056

A.mati- r,fîîz'*/zî>'>rz» cit»-                 onnm rz>Cod document:4-8442

Seria de modificări:         O


CAP.11. PIESE DESENATEF - TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

i intravilan)

SCARA 1:5000


F

■■■■■=—   TSRMOPROIECT

lEnnD p srl-

PROIKCT         RO7Z7MU

Beneficiar. MUNICIPIUL BACAU

Contract 58613 / 21 02.2012

Titlu Prefect Servicii de prefectura pentru obfecttvtfedelnvMtrt#t

 • a) 'Reabilitare rețele termice pnmare: sr 1l. Caragrefe nr 11 -13.

str Milcavnr 7-114: str Milcavnr 69-75. mumapiui HecatT

 • b) "Reabilitare reteie termice secundai sr t.uicov 7-9-124. uhu* a pi ui 8ac»u’

c> "Deviere traseu rețea 'enrnca primara str vantufei. mieucpiul Oacau'

Proiectat ling C APETROAI

Masa -

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA STR. VÂNTULUI

caza

D A L I

Verificat: |lng. R. LEFTER

/ .

Scara: 1 5000

Aprobat jlng D. CURECHERUT

'Data: 11 2012

Cod document: 4 - 8457

='ansa nr

Th i

1                I                   2

3         . L         4■■i                  s-c*

TERMOPROIECT

PROIECT

■ ■       J 22-627-1995; RO7272932

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Contract 68613/ 21.02.2012

Titlu Proiect: Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. 1.L Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114, str. Milcov nr. 69-75, munidpui Bacau“

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare; str. Milcov 7-9-124, municipiul Bacau"

 • c) "Deviere traseu rețea termica primara str. Vântului, municipiul Bacau1'

Proiectat:

Ing. M. TORICA

Masa: -

PLAN DE SITUAȚIE STR, VÂNTULUI

Faza

DAL I.

Verificat:

Ing. C. APETROAI

/

Scara: 1:500

Aprobat:

Ing. D. CURECHERIU

Data: 11.2012

Cod document 4 - 8443

Planșa nr.

Th 27 NORD


Tem

PROieCT

s.c.

TERMOPROIECT


S.R.L


«02272*32


lHu PrmKC S»r»kM <|« proletar» pwtu obwctfttt* 3» ww«s«t#'

♦ '  " ! MI           V1 '•»!-î < H 01 »".<()■ .J          41                    ’ i

’ir V <CU¥ ' «     * ’ I                                                7

'f* ei           5           11 tfz* >?   .’•*<• (JV ** l f .! 4 Jîtlr

: XK

l * >s -»                        /*» V4 V V *     ~ * « &U


- ->it i

,?! 12 .-01?


f- ■


■ecrai


ig : APETRCAT ';

. > ........—- * <*. - -

’ng R LEFTER ■     [

----,-----+-—-

/ ■


< <7 1)    ! ,i< I- i’r F RHJ. I


Wasa


Scara 1 ' =C00


Uata i}4 ,ni?


PI AN ÎNCADRARE IN ZONA

XR VÂNTULUI
r*'


; -S.43 ■■ r>? aA

,‘S»i'19_

, va ii

■ n . •< "

'57 «L

■ Ai sa

•SZ/3'

•i3?< ’

■ -4 3/__

vifirj ~ KÎâi>

o*


4 1- ”■ 191

-        .4

'4 ■      «J»

4 'S4it


i - .TL* 1

1 X i* <■ :'<V ’’

< ' ’■:/ trt

?’ vi jj''

M Î4

. -X

* .n; Jf i ■■)».n


IC ARA ns’M


NORD


- ■-4e4 icnr-t» p.yr'-ii4 exig ah oe^trta

■w* - 1 4M iixrr'«^ pMrnra i'.xi ;iitlexl,ita (ixnii<(e rx>“C(»-4f»i purțt tu

;<rO«1 ■'4'OțM


■VI


Terna

PROI6CT

s.c

TERMOPROIECT

S.R.L.


7erif<at:   -rq R LEFTFRL‘ *


■‘'OfQbat rq 0Masa. -■H------------

'Sicara I XX)


Trttu Protect Sanie 4 te protector» p»n*w obtectivtte te tetetto*:

i.i neifc            tîirire ,><*ve -4r ll ' n *g»rie ni 11-11

tr 'Aci* uf ■' "’l 4r’.lilr.w nr ’i^-ZT trujOAipiui riscau"

li "r4P4l4n ■>'<■> ;rm<i> <xur-cv« <1r ’J'tw j 4.1 ’-l ■■"i,< rr\a.l ’.• «»u'

c- ’'cmcre ■ ■tse-j țiea -.simtă psrr va ș» '< irthui 'vr-tow ■>«.,*/


PLAN DE SITUAȚIE COTAT 3TR.VÂNTULUI


^cd icct.ment' 4 ■ 4 Jv>6


] Contract ;  i^1 5 !

■21 02 2012PROIECT


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

t'       ■


ANEXA Nr.
LA HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 27.02.2013

„Reabilitare rețete termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3I’f ’CF300» ARE">’ amoc • OULEVAROut NAT;UNII,E i.NfTF. NR 6 BUlEVAAOUI POiTff RS NA '0 CIAD FÎF A HIT F: . S, ET. -1 "L

' e ■ ■ o 1 a □ t. p r > a •-                n .. a L '■

Tf.L/'Ax ~ ■; 4 C k 1 3 3 Z1 ;■ 5 ? ■ f A < O i) U .2 3 i? Ui ți R <i 1 a


I SO 90 Oi 2 003

AfrROQ Air. 2107

ISO 18001:2008

A£ROQ Mr. 4515

ISO 14001-2004

4 XEROQ’ .'Ir. S55M


Obiectiv:

Sistemul de termoflcare din Municipiul Bacău

Achizitor:

MUNICIPIUL BACĂU

Contract:

68613/21.02.2012

Fază de proiectare:

D.A.LI.

Titlu documentație:

Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău”

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău**

 • c) "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Titlu document:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE B. "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

Director General:

Ing. Dumitru CURECHERIU

Director Tehnic:

Ing. Răzvan-Comeliu LEFTER


Șef Proiect:

Ing. Constantin APETROAI

Responsabil cu Managementul Calității/Medîului/SSO:         Ec. Ștefania PLEȘCAN


ft


■•«1 AEROQ Nr. Î2-1CJ7


Data: 11.2012


F -TP - PO 7.3.3.01 din 07,06.2010


FAX „C -O H 33   ?.?

o* oo ?3 ’f. -

■■ j                    ■ ■,

ISO 14001:2004

<'?' AEROQ Nr. S55M


Obiectiv:

Sistemul de termoficare din Municipiul Bacău

Titlu documentație:

Servidi de proiectare pentru obiectivele de Investiții:

 • a) “Reabilitare rețele termice primare: str. I.L Caraglale nr. 11-13; str. Mltcov nr. 7-114; str.Mllcov nr. 69-75, Munidpiul Bacău"

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • c) “Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău”

Titlu document:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE B. "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

Cod document: 4 - 8441

Data: 11. 2012

F-TP - PO 7 3.3.02 din 07.06.2010


:! >,' (. <1 ' '

ISO 9 O Q 1 ;  008

■jl AGROQ Nr. 2107


ș ■ h.î               w/- '

ISO *18001:2008

A> ROQ Nr 451S


ISO 14001:2004

■^lAfROQ Nr. 855M


Colectiv

întocmit

Verificat

Aprobat

Nume

SemnSturfi

Nume

Semnitur*

Nume

5j$rwtfturâ $

Tehnologic

log. C-tln APETROAI

Ing.R. LEFTER

.. i x* j/Z

Ing. D. CURECHERIU

Evidența modificărilor documentului:

tir. crt

Descriere Modificare

Nr, crt.

Descriere Modificare

ăn)

6 UHITIDHATll

TBEhII

PRQircr

s.c.

TERMOPRWECT

S.R.L

Cod document:      4-8441

Seria de modificări:

-

0

i

1

CUPRINS

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2.  Proiectant de specialitate

 • 1.3.  Sursa de creditare

 • 1.4.  Amplasament

 • 1.5.  Topografia

 • 1.6.  Accesul la amplasament

 • 1.7.  Perioada de execuție

 • 1.8.  Asistența și serviciu medical

 • 1.9.  Organizare de șantier

CAP. 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1.  Starea tehnica, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în

construcții, potrivit legii

 • 2.2.  Concluziile raportului de expertiză tehnică

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1.  Descrierea lucrărilor de bază

 • 3.1.1.   Conducte preizolate

 • 3.1.2.   Inele de etanșare

 • 3.1.3.  Manșoane termocontractibile

 • 3.1.4.  Manșoane de capăt

 • 3.1.5.   Perne de sprijin

 • 3.1.6.  Banda de avertizare

 • 3.2.  Descrierea lucrărilor de modernizare

 • 3.3.  Consumuri de utilități

CAPA DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 4.L Graficul de realizare a investiției

CAP.5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Deviz general

SG ÎCRMOPROIECT

S.R.L

Cod document:      4-8441

Pag.S

Seria de modificări:

0

L L—

 • 5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

CAP.6. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 7.2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

 • 8.1.  Valoarea totală a investiției

 • 8.2.   Eșalonare investiției

 • 8.3.   Durata de realizare a investiției

CAP.9. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.  Certificat de urbanism

 • 9.2.   Avize de principiu privind asigurarea utilităților

 • 9.3.  Acord de mediu

CAP.10. ANEXE

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize șl acorduri

CAP.11. PIESE DESENATE

Th.l - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str.Milcov nr. 7 - 9 * 124f planșa nr. 4 - 8460;

Th.2 - Plan de situație (scara 1:1000): str.Milcov nr. 7 - 9 -124, planșa nr. 3 - 8885;

Th.3 - Plan de Incardare în zonă (scara 1:5000): str.Milcov nr. 7 - 9 -124, planșa nr. 4 - 8378 - faza

C.U.;

Th.4 - Plan de situație (scara 1:1000): str.Milcov nr. 7-9 -124, planșa nr. 4-faza C.U..

leriifl

PROIECT

SX. TERMOPROIECT S.R.L

Cod document:      4-8441

Pai

L6

Seria de modificări:

0

MEMORIU DE PREZENTARE

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

„Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • 1.2.  Proiectant de specialitate

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. lași, contract nr, 68613 / 21,02.2012.

 • 1.3.  Sursa de creditare

Lucrare se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.

 • 1.4. Amplasament

Lucrările de reabilitare a rețelelor termice secundare se vor realiza în intravilanul Municipiului Bacău: subtraversare strada Milcov nr.7-9-124, conform planului de situație anexat.

 • 1.5. Topografia

Terenul se află în Intravilanul municipiului Bacău.

 • 1.6. Accesul la amplasament

Accesul la amplasamentul lucrărilor se va realiza prin strada Milcov.

 • 1.7. Perioada de execuție

Perioada de execuție va fi stabilită de către Primăria Municipiului Bacău, împreună cu S.C, C.E.T. S.A. Bacău.

 • 1.8. Asistența și servidu medical

Se vor asigura de către serviciul medical existent în zonă.

ÎEFmD

PWotecT

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L

Cod document:      4-8441

Pag. 7

.... ... - n         • •—|

Seria de modificări:      ! 0

2O

 • 1.9. Organizare de șantier

Organizarea de șantier este proprie executantului.

CAP.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1, Starea tehnică, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Conductele termice secunadare aferente prezentei lucrări fac parte din sistemul de distrubuțle agent termic, aflat în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău $1 asigură alimentarea cu agent termic încălzire șl apă caldă de consum, consumatorii arondați PT154.

în momentul de față rețelele termice secundare la care se face referire în prezentul proiect sunt amplasate în canal termic. Conductele termice folosite sunt de tip clasic, izolate termic cu saltele din vată minerală și acoperite cu un strat de împâslltură bitumatâ.

Necesitatea reabilitării acestor tronsoane de conducte apare ca urmare a modernizării străzii Milcov. Deoarece după modernizare se vor Impune restricții la lucrările care afectează infrastructura drumului, se dorește reabilitarea conductelor de termoficare înainte de modernizarea străzilor. Deoarece aceste conducte prezintă un grad avansat de coroziune la exterior și Interior, au izolația termică deterioarată și pun în pericol siguranța în funcționare, reabilitarea lor este strict necesară.

Actul doveditor al forței majore: Avariile care survin în timpul funcționării rețelei de transport și distribuție a agentului termic, în special în regim de iarnă, constituie evenimente neprevăzute care pun în pericol alimentarea cu căldură a populației, circulația rutieră în zonă șl siguranța persoanelor. în registrul de evidență a avariilor aflat la S.C CET S.A. Bacău sunt consemnate acetse avarii.

 • 2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

S.C. Termoprolect S.R.L. a analizat starea conductelor din zonele propuse a fi reabilitate și a evaluat necesarul de lucrări.

în urma examinării vizuale și a Imaginilor în infraroșu luate cu camera de termoviziune, se pot trage următoarele concluzii:

 • 1. Izolația termică a conductelor este deterioarată. în canalele termice prezintă tasări și desprinderi de pe conducte, iar în căminele de secționare/golire/aerislre, izolația lipsește de pe conducte și armături. Datorită inundării canalelor termice cu apa provenită din interior (avarii) sau din exterior (infiltrații) izolația termică și-a pierdut calitățile izolatoare și a favorizat corodarea la exterior a conductelor.

  Teiînii

  PBOIECT

  s.c.

  ÎERMOPROIECT

  S.R.L

  God document:      4-8441

  Pa

  _

  Seria de modificări;

  0

  1

 • 2. Conductele din oțel prezintă un grad avansat de corodare la exterior. Datorită prezenței oxigenului și a sărurilor de Fe, Ca și Mg în apa dedurizată, țevile sunt corodate și la interior și au depuneri de săruri.

 • 3. Suporți! ficși și mobili, datorită umezelii existente în canalele termice, prezintă un grad de corodare avansat.

 • 4. Pierderile de energie termică prin radiație și conducțle sunt însemnate. Deoarece accesul Ia conducte în zonele subtraversărllor este dificil, nu se poate face o evaluare exactă, dar acestea depășesc limitele accesibile. Spargerile repetate au determinat inundarea canalelor și căminelor, ceea ce a dus Ia deteriorarea Izolației termice și a favorizat aceste pierderi. Starea precară a conductelor și a izolației termice favorizează apariția avariilor șl a pierderilor de energie. Această stare de fapt justifică înlocuirea conductelor existente, cel puțin’pe lungimea subtraversărilo’r, cu conducte noi, preizolate, echipate cu senzori pentru monitorizarea gradului de umiditate al izolației termice doar pentru conductele de încălzire.

Rețelele termice vor fî reabilitate pe bază de proiect, soluția tehnică adoptată fiind cu conducte preizolate montate în canal termic existent, îngropate în pământ pe pat de nisip. Acolo unde este cazul va fi demolat unul din pereții canalului termic existent pentru a permite amplasarea conductelor termice secundare.

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1. Descrierea lucrărilor de bază

Lucrările constau în reabilitatrea traseelor de distribuție agent termic secundar, aflate în aria carosabilului din strada MHcovîn zona blocurilor 7-9-124.

Pentru buna exploatare a rețelelor termice și creșterea duratei de funcționare a sistemului de distribuție se vor utiliza elemente de conductă preizoîată după cum urmează:

 • a. conducte preizolate

 • b. inele de etanșare

 • c. manșoane termocontractibile

 • d. manșoane de capăt

 • e. perne de sprijin

 • f.  bandă de avertizare

  s.c.     [ Cod document:      4-8441

  .—-—

  Pag. 9

  FERMOPROIECT

  5.R.L     1 Seria de modificări:

  ———,

  0

  L

 • 3.1.1, Conducte preizolate

Conductele preizolate folosite trebuie să fie în conformitate cu SR EN 253-2004.

Conducta prelzolată este un ansamblu format din țeava de oțel, îmbrăcată în izolația din spumă de poliuretan (PUR) cu o manta exterioară din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), Toate componentele sistemului de conducte preizolate ale rețelei de încălzire sunt prevăzute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor, compus din doi conductori NÎCr/Cu încorporați în termoizolațla din spumă poliuretanică și vor fi conectați la sistemul centralizat de monitorizare a umidității, în momentul în care va fi reabilitată întreaga rețea termică secundară aferentă PT154. Până la reabilitarea întregii rețele secundare, determinarea umidității se va realiza pentru fiecare tronson reabilitat cu ajutorul unui aparat portabil de măsurare a umidității. Aceste aparat va fi procurat în cârdul prezentului proiect la faza: Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții: a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L Caragla’e nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str. Milcov nr. 69-75,Municipiul Bacău".

în cadrul proiect se vor folosi următoarele diametre de conducte preizolate, impuse prin tema de proiectare:

 • - circuit încălzire - 2 x Dn 250 mm;

 • - circuit apă caldă de consum -1 x Dn 100 mm;

 • - circuit reclrculare apă caldă de consum -1 x Dn 65 mm;

Lungimea totală de traseu aferentă rețelei termice secundare este de aproximativ 21 m.

Izolația termică pentru conductele termice secundare este din poliuretan dur iar mantaua de protecție exterioară este realizată din țeavă extrudată din polietilenă dură și va respecta cerințele standardului european SR EN 253:2004.

Mantaua va asigura o bună protecție contra umezirii din exterior a materialului termoizolant. Polietilena dură este un material plastic de mare densitate (minim 942 kg/m3 - conf. SR EN ISO 1183-1:2004 și SR EN ISO 1183-2:2005), care trebuie să prezinte o alungire la rupere de cel puțin 350%, atât axial cât și radlal (SR EN ISO 527-1:2012, SR EN ISO 527-2:2012, SR EN ISO 527-3:2000, SR EN ISO 527-4:2000 și SR EN ISO 527-5:2009) și o stabilitate dimensională la temperatura 90 i 5oC de ± 3%. Va fi rezistentă la reacțiile chimice din sol, va suporta bine radiațiile ultraviolete și va fi ușor sudabilă. Suprafața interioară a țevii de polietilenă va fi prelucrată astfel încât să asigure o aderență maximă între manta și izolația de poliuretan. La ofertare, furnizorul va prezenta documentele prin care să certifice pregătirea suprafeței Interioare a mantalei (prelucrare prin efect corona).

leimD

ppîOir.cY

s.c.

TERMO PROIECT S.R.L

Cod document:      4-8441

Pas

.10

Seria de modificări:

0

Conductele prelzolate utilizate în cadrul prezentului proiect sunt realizate în sistem legat astfel că între țeava utilă, izolația termică și mantaua exterioară de protecție există forțe de adeziune și de frecare care determină deplasarea simultană a acestora.

3.12.1nele de etanșare

Inelele de etanșare asigură protecția contra infiltrațiilor de apă la trecerea conductelor preizolate prin pereți de beton sau zidărie.

 • 3.1.3. Manșoane termocontractibile

Manșoanele termocontractibile sunt folosite pentru realizarea continuității Izolației termice în zonele de îmbinare a elementelor preizolate.

 • 3.1.4. Manșoane de capăt

Manșoanele de capăt sunt folosite pentru protecția termoîzolațlei conductelor preizolate la intrarea și ieșirea din cămine, blocuri de beton etc., în locul unde se îmbină cu conducta clasică.

 • 3.1.5. Perne de sprijin

Pernele de sprijin sunt folosite la montarea conductelor preizolate în șanț.

 • 3.1.6. Banda de avertizare

Banda de avertizare este aplicată peste stratul de nisip de umplutură, necesară pentru semnalizarea traseului conductelor preizolate la eventualele săpături ulterioare.

Prin adoptarea soluției de montare a conductelor preizolate în sistem legat, pentru reabilitarea rețelelor termice secundare, vor rezulta următoarele avantaje:

 • - reducerea pierderilor de energie termică între conducte și mediul ambiant, în care acestea se montează;

 • - încetinirea fenomenului de distrugere în timp a izolației termice;

 • - reducerea procesului de coroziune a conductelor din oțel;

‘creșterea siguranței în exploatare a conductelor utilizate pentru distrubuțla agentului termic secundar;

s.c.

TERMQPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8441

Pag.il

Seria de modificări:

0 • - creșterea duratei de serviciu a conductelor utilizate pentru transportul agentului termic secundar — durată de viață garantată de minim 30 ani;

 • - reducerea cheltuielilor pentru întreținere șl reparații.

 • 3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

LUCRĂRI TERMOMECANICE

Lucrările constau în demontarea conductelor clasice și montarea de conducte preizolate în canalul termic existent, sau pe traseu nou, îngropate în pământ pe pat de nisip. Acolo unde este cazul va fl demolat unul din pereții canalului termic existent pentru a permite amplasarea conductelor termice secundare.

Rețelele termice secundare ce urmează a fi modernizate sunt prezentate'în planurile de situație.

înainte de pozare, toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros, fiind interzisă punerea în operă a produselor cu defecte.

Canalele termice existente au în general lățimea mai mică decât cea necesară montajului conductelor preizolate. Astfel se vor practica goluri prin spargeri ale canalului existent din 10 în 10 m pe radierul canalului șl în peretele lateral rămas nedemolat pentru a permite scurgerea apelor de infiltrație șl a împiedica antrenarea nisipului din jurul conductelor spre zonele de pantă minimă.

Adâncimea de pozare a conductelor preizolate este de 0,6-1,5 m. în zona subtraversării străzilor cu circulație intensă adâncimea minimă este de 0,8 m deasupra mantalei conductelor preizolate.

Pe fundul șanțului se va face un pat de nisip de 100 mm grosime, cu granulația de 0,5- 0,8 mm, bine compactat, peste care se montează conductele preizolate sprijinite pe perne din poliuretan.

în zonele de îmbinare, șanțul se va adânci corespunzător, în vederea executării cordoanelor de sudură. Șanțul se va largi și în zona schimbărilor de direcție pentru a se putea monta pernele de dilatare.

Panta conductelor va fi de minimum 2%o.

Este interzisă tăierea pieselor speciale preizolate sau confecționarea lor pe șantier fără respectarea tehnologiei impuse de furnizor.

La pozarea conductelor preizolate se vor respecta distanțele minime impuse de normativele în vigoare față de celelalte gospodării subterane, conform 5R 8591-97.


5-C.

TERMOPftOlECT S.R.L

Cod document:      4- 8441

Pag. 12

Seria de modificări:

0

2 LZ


Asamblarea tronsoanelor de conductă se va face prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu.

Suprafețele care urmează a fi sudate se vor curăța în prealabil în mod corespunzător, în conformitate cu tehnologia de execuție, pentru a asigura o calitate corespunzătoare a îmbinărilor sudate. Tehnologia de sudare trebuie să fie elaborată pe baza procedeelor de sudare, omologate. Sudurile se pot executa numai de către sudori calificați, conform prescripțiilor tehnice 1SC1FU

La îmbinarea țevilor de încălzire, trebuie să se aibă în vedere poziția conductorilor aferenți sistemului de control. Conductorii trebuie să fie așezați pe partea superioară a conductelor, în așa fel încât conductorii de aceeași culoare să nu se intersecteze unii cu ceilalți. Conductorii trebuie feriți de asemenea de căldura produsă în procesul tehnologic de sudare.

Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puțin 5“C șl după ce s-a verificat că procedeul omologat de sudare a conductelor corespunde calitativ, probându-se în acest mod că materialul de bază și de adaos sunt cele din fișa omologată și certificatele de calitate ale acestora.

Sudurile de poziție se vor executa numai după ce porțiunile de conductă care se îmbină se găsesc de cel puțin 4 ore la temperatura mediului ambiant. Electrozii se vor alege funcție de calitatea materialului de bază al conductei.

îmbinările sudate vor fi poansonate cu poansonul Individual al sudorului care ie-a executat.

La trecerea conductelor prin pereți (la cămine, puncte termice, etc.) diferența minimă între diametrul găurii de trecere și diametrul conductei va fi de 15 cm. Golurile de trecere vor fi prevăzute cu piese speciale de etanșare (Inele) pentru protecția contra infiltrațiilor de apă, iar pentru protecția termoizolațiel la capătul conductelor preizolate se vor utiliza căciuli de capăt.

Realizarea continuității izolației termice se efectuează prin mufarea zonelor de îmbinare. Vor fi utulizate manșoane termocontractibile. Operația de manșonare se va face numai după verificarea sudurilor și efectuarea probelor de presiune.

După mufare se injectează spumă polluretanlcă în spațiul inelar dintre conducta de serviciu șl manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a țevilor preizolate.

în vederea diminuării pierderilor de căldură conductele clasice folosite în căminele de racord, de golire șl aerisire, se vor Izola cu cochilii de vată minerală. Grosimea stratului de izolație termică pentru conductele de golire și aerisire, va fi de 50 mm.

F - TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010


iBImO

s.c.

TERMOPROIECT S.R.L

Cod document:      4-8441

Pag. 13

Seria de modificări:

0

1

Grosimea stratului de Izolație termică s-a stabilit astfel încât temperatura suprafeței Izolației să nu depășească 40°C și să se asigure parametrii ceruți de către consumatori iar pierderile de energie termică să fie minime.

Pentru conductele preizolate dimensiunile șl materialele din care sunt realizate izolația termică șl mantaua exterioară de protecție trebuie să corespundă cerințelor cuprinse în SR EN 253:2009.

Izolația termică a conductelor șl elementelor preizolate este realizată cu spumă polluretanică și este protejată cu o manta de PEHD.

în zona îmbinărilor sudate izolația termică se va realiza focal, prin injectarea spumei poliuretanlce după realizarea legăturilor firelor de semnalizare avarii și montarea manșoanelor termocontractibile.

Materialele din tare se execută izolația termită trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să albă coeficientul de conductlb Uitate redus (să fie bun izolator termic) Amin = 0,027 w/mk;

 • - să aibă rezistență mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

 • - să nu rețină umiditatea pentru a proteja conductele;

 • - să fie ușoară, să nu încarce suplimentar conducta;

 • - să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la temperatura de funcționare sau la montaj.

Conductele preizolate se pot pretensiona la rece sau la cald în funcție de metoda recomandată de furnizorul de conducte șl elemente de conducte preizolate.

în documentația de proiectare se va preciza metoda de preluare a dilatării conductelor, dacă este cazul.

Indiferent de metoda de instalare a conductelor preizolate aleasă, sistemul trebuie asigurat pentru a prelua fără avarii sau accidente alungirea corespunzătoare dilatării conductelor.

Umplerea cu nisip se efectuează numai cu material având granulația de 0,5-4,0mm, recomandată de furnizorul sistemului de conducte preizolate. Se vor lua măsuri ca nisipul să pătrundă în toate zonele fără a lăsa goluri sub, între și peste conducte.

Deasupra conductelor, peste nisipul bine compactat, se amplasează banda de marcaj din material plastic, cu scopul avertizării și evitării deteriorării conductelor în cazul unor săpături ulterioare.

ielinQ

S.C.

TERMOPROIECT S.B.L

Cod document:      4-8441

Paț

M4

Seria de modificări:

0

Deasupra stratului de nisip se face completarea cu pământ și alte straturi, până la refacerea terenului la starea Iul Inițială.

Asigurarea unul nivel de curățenie corespunzător al elementelor de conducte preîzolate înaintea punerii în funcțiune presupune:

 • - urmărirea asigurării unei calități corespunzătoare a elementelor;

 • - asigurarea unor condiții de conservare, transport și depozitare adecvate înaintea instalării;

 • - menținerea curățeniei în timpul montajului;

 • - operația de spălare interioară a conductelor;

 • - pregătirea suprafețelor metalice ale conductelor nepreizolate (clasice) în vederea izolării acestora.

Noile conducte preîzolate pot fl curățate la Interior prin antrenare cu apă suflată cu aer comprimat.

în vederea asigurării golirii și aerisirii conductelor (dacă este cazul, la punerea în funcțiune sau la golirea lor în situații de avarii sau la efectuarea de reparații), în punctele de cotă minimă se vor monta ștuțuri cu armături de golire, iar în punctele de cotă maximă, ștuțuri cu armături de aerisire.

Apele rezultate în urma golirii rețelelor termice, în situații de reparații sau avarii, vor fl evacuate, prin intermediul robinetelor de golire, la cea mai apropiată conductă de canalizare orășenească.

în zonele de intersecție cu eventualele instalații subterane, cabluri electrice, telefonice, conducte de apă, gaze, etc., se va executa săpătură manuală, luându-se toate măsurile de protecția muncii impuse de legislația în vigoare; se va acorda atenție săpăturilor șl sprijinirilor în zonă, soiicitându-se asistență delegaților beneficiarilor Instalațiilor subterane care se întâlnesc în zonă.

Prezentele lucrări nu conțin Instalații pentru ventilație și lucrări necesare montării acestora,

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Principalele lucrări pe partea de construcții vor cuprinde următoarele lucrări:

* spargeri de beton si astfalt;

 • - săpături pentru decopertarea canalului termic existent;

 • - refacere, spargerea parțială sau eliminarea (după caz) a canalului termic existent;

 • - refacerea carosabilului șl a trotuarelor la starea inițială după montarea conductelor preîzolate.

  S.C.

  TERMOPROIECT

  S.R.L

  God document:      4- 8441

  Pag. ÎS

  Seria de modificări:      | 0

  1

în proiectul tehnic se vor prevedea toate condițiile necesare pentru respectarea normelor de calitate, de protecția mediului și de asigurarea securității șl sănătății în muncă, precum și de protecție contra incendiilor.

 • 3.3. Consumuri de utilități

Prin reabilitarea rețelei termice secundare, consumul de energie termică se va reduce datorită reducerii pierderilor de căldură pe tronsoanele înlocuite.

CAPA DURATA DE REAUZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 4.L Graficul de realizare a Investiției

Durata de realizare a Investiției este de 2 luni, iar durata de execuție este de 2 luni, conform anexei 1.

CAPA COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1.  Deviz general

Vezi anexa 2.

 • 5.2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Vezi Anexa 3.

CAPA SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Lucrare se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Nu este cazul. Lucrarea va fi realizată de către firma care câștigă licitația de execuție.

 • 7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Având în vedere că scopul lucrării este de reabilitare tronsoane de conductă, lucrările de întreținere și operare vor fi făcute de către personalul existent la S.C CET SA Bacău.


S.C.

TERMOPRO1ECT

S.R.L

Cod document:      4-8441

Pag. 16

Seria de modificări:

0CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚI El

 • 8.1.  Valoarea totală a Investiției

84.524.41 lei, din care C+M 67.838.18 lei;

 • 8.2.  Eșalonare Investiției

Anul I - 84.524,41 lei;

 • 8.3. Durata de realizare a Investiției

2 luni;

CAPA AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.  Certificat de urbanism

Obținut, vezi anexa 4;

 • 9.2.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism, au fost cerute și obținute avize de la următorii deținători de utilități:

 • - Decizia etapei de încadrare de la Agenția pentru Protecția Mediului nr. 217/02.08.2012;

 • - Aviz de amplasament zona centru S.C. Compania de apă Bacău SA, nr. 124/26.07.2012;

 • - Avize de amplasament E-ON Moldova Distribuție 5.A. Departament rețea CR Bacău, nr. 1000259560/ 27.07.2012;

 • - Aviz de amplasament E-ON Gaz Distribuție 5.A. Bacău, nr. 1727/03.07.2012;

 • - Aviz Tehnic Romtelecom Bacău, nr. 100/05/03/01/BC/BC/7157 /12.07.2012 - Aviz 797;

 • 9.3. Acord de mediu

Obținut, vezi anexa 5;

a K imBI

S.C

TERMOMOIECT

S.R.L

Cod document:      4-8441

Pag. 17

Seria de modificări:

0

CAP.10. ANEXE

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize șl acorduri

CZ3      ££□          EZ3 C“) Q EZ3 O     i~1 CZ) Q i


Pag 40 ‘


OBIECTIV' Beneficiar*. Pirnectant Executant


Reabilitare RTS, str. MDcov 7-9-124

Municipiul Bacau

S.C. Temoproiect SAL iași


F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției publice


-îei-


Nr.Stadiu» Fizic


Cant; > totala;


Valoarea


ijpCAQRMbUtere RTS, «U- Mfcev 7-9-124

2  (0002.1) Termomecanfc Milcwnr. 7-9-124

3-    (0002.1.11 Demontare conducte secundare

MUecvrtr. 7-9-124

4»    (0002.1.2] Montai conducte secundare

MScovnr. 74M24

5    (0002.1) AdiIzMtepreizniate st senarii

-anexeMOcov 7-9-124

C (00012] GonstiuctN Mlcov nr. 7-9-124

7*    (0002X1) DestaceiMtfaceri caroseM

Milawnr. 7-9-124..............

 • 8    (0002X2) Terasaraente Mifcnv ru 7-9-124

 • 9    (0002X3) ConstrucS Mtav nr. 7-8-124

10    (0002X4) Tare depozitare Mltaw nr.

7-9-124_ .......... . ............................


i buc >

1.(Xj

1.0»

H

‘ buc '

tooț

buc ■

t.ooj

i

w

; buc

13»;

i

■ buc

I.oo|

buc >

1.001

buc ■

13»


totala Cant

- lei -    . (ewc

utata)'

47^52,14   13*0

47M2.»   1.0»


1.023.56   13»


1950,11    1.00;


42.100.00*    1.00*


19JiTO,47

8208.12 13*0

6.554,34

4.976,00.

231.00.


1 euro “ 4,56 teț, cure te date de 24.10.2012

Raport generat cu tSDP . www.<jevteB.ro, e-imr sufXMQintetetektetezJU, tel: 0238 477.007


Valoarea Luna (executata)

-lei- 1        2

Anul 1 de execuția

4      5      6      7 B »     10     11     12


LJ

D

OBIECTIV:

Bensflctan

Proiectant:

Executant


Reabilitare RTS, str. Milcov 7-9-124

Municipiul Bacau

S.C, Termoprolect SKL. lail


PagiDEVIZUL GENERAL


privind cheftuleHte necesare realizării

Reabilitare RTS, str. Mlicov 7-9-124

In lel/euro la cursul 4,68 lel/euro din data de 24.10.2012

Conform H.G. nr. 28 din 2008Valoare {Inclusiv TVA)

TVA

Valoare (tara TVA)

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

tel

euro

tel

tel

euro

1

2

3

CAPITOL 1

4

5

6

7

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1-1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

9.231,71

2 015,66

2.215.61

11.447,32

2.499,41

1.3

Amendări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0,00'

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

9.231,71

2.015,66

2.215,61

11.447,32

2.499,41

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiUtatitornecesareoblectiv ului

2

Chelluleli pentru asigurarea utilrtetitor necesara

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

pbtepț|vylu|_______________________________ ______

_____

________

_ _......;r.

. *

TOTAL CAPITOLUL 2                                0,00        0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

31

Studii de teren

300,00

65,50

72,00

372,00

81.22

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

792,20

172,97

190,13

982,33

214,48

3.3

Proiectare si Inginerie

9.500,00

2.074,24

2.280,00

11.780,00

2.572.05

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

500.00

109,17

120,00

620.00

135,37

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

475,00

103,71

114,00

589,00

128,80

TOTAL CAPITOLUL 3                            11.567,20

CAPITOL 4

Chefuitei] pentru investiția de

2.525,59

baza

2.776,13

14.343,33

3.131,73

4.1

Construcții al Instalații

11.761.34

2 567,98

2822,72

14.564,06

3184,29

4.2

Montaj utfaje tehnologice

46,059,11,

10.056.57,

11.054.19

57.113,30

12.470,15

4.2.1

Monta) rețele termice

3.959,11:

884,43

960,19

4.909,30

1 071,90

4.2.2

■ Achiziție elemente preizolatesl servicii anexa

42.100,00

9-192,14

10.104,00

52.204.00

11.398,25

4,2.2.1

i [0002.1] Achiziție pnizotete si servicii anexe Miicov ' 7-9-124

42.100,00

9,192.14

10.104.00

52.204.00

11 398,25

4.3

: UtHaje. echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

4.4

. Utilaj* tara montai si echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dolari

0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

........

TOTAL CAPITOLUL 4

57.820,48

CAPITOL 6

12.624,55

13.876,91

71.697,36

15.654,45

Alte cheltuieli

11

Organizare de șantier

1 179,03

257,43

282,97

1 462.00

319,211

51.1

Lucrări do construcții

766,02

171,62)

188,85

974,67

212.81

5.1.2

CheltueS conexe organizării șantierului

393,01

85.81

94,32

487,33

106,40

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

323,44

70,62

77,82

401,06

87,57,

5.2.1

Cota pentru 1 S C

199,94

43.66

47,99

247,93

54,13

5.22

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

117,61

25,68

28.23

145,84

31,64

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.930,97

858,29

943,43

4.874,40

1 064.28

TOTAL CAPITOLUL S

5433,44

1.105,34

1.304,63

6.737,46

1,471,06

CAPITOL 5

8.1

Cheltuieli pentru probe tehnologic* sl teste șl predare|a beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare                                0,00           0,00         0,00

0,00

b.oo

82

Probe tehnologice sl teste

471,01

102,97

113,19

584,80

127,69

TOTAL CAPITOLUL 6

471,51

102,97

113,19

564,80

127,59

TOTAL GENERAL-

8442441

18.455,11

20,285,06

104.810,27

22.584,34

din căra: C+M

67.838,18

14.811,83

16.281,16

84.119,34

18.366,67

Paga


DEVIZUL GENERAL: Reabilitare RTS, str. MHcov 7-9-124 . A

523


______________ __ 2

Cota pentru Casa Sociala a Constructorului


3

5.66


4

1,28


6

1,41


7     _

1.59


Raport garwrat cu ISOP , www davte.n?. e>maii; auportQtnMwftdavU.rO. tal : 0236477.007


OBIECTIV:   Reabilitare RTS, str. Milcov 7-9-124

Anexa 3


Beneficiar:   Municipiul Bacău

Proiectant: S.C. Termcproiect S.R.L. lași Executant:

EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Poziție

Denumire

Valoare totala [LEII

01/ an 01

02/ an 01

03/ an 01

04/ an 01

05/ an 01

06/ an 01

1

Reabilitare RTS, str. Milcov 7-9-124

67,052.16

1.1.

Termomecaruc Milcov nr. 7-9-124

47,082.69

1.1.1.

Demontare conducte secundare Milcov nr. 7-9-124

1,02358

132358

1.L2.

Montaj conducte conducte secundare Milcov nr. 7-9-124

3359.11

3,959,11

1.15.

Achiziție preizdate si servicii anexe Milcov nr. 7-9-124

42,100.00

42,100.00

1.2.

Construcții Milcov nr. 7-9-124

19,969.47

1.2.1.

Desfateri/refaceri carosabil Milcov nr. 7-9-124

8,208.12

4,104.06

4,104.06

1.2.2.

Terasamente Milcov nr. 7-9*124

6554.34

3,277.17

3377.17

1.2.3

Construcții Milcov nr. 7-9-124

4376.00

4,976.00

1.2.4.

Taxa depozitare Milcov nr. 7-9-124

231.00

231.00

ROMÂNIA

JUDE IUL BAt AU

PRIMĂRIA Ml •NICD’MJ-U uacăi •

. llin ..•*<;.<?

CERTIFICAT DE URBANISM

■   »    _          nm «-T ,(e

tmcnpul:

1 I IC) REABILITARE RLTH.E TERMICE SECIÎNOAW»STRADAKC1XOVXR 7-9-1 24

Cu urni nit ccturu adnisirte de           _.          Wl NI CHIUI. JîACAU___

cu dfflnkilin)‘6cdjul bi mtlclul. _______ , P.ACAU .           .. IitcaUuiteu..........^CAU

satul ......   ______ ... ________ .............„, sectorul . . i...... cud puțtiil ________

-ilnida          . . \caLEA MARÂSFSl'î              nr ...     .......14.-----------i. -----

sc . .. -       , e:, t .. .. <>p ... *..... ’.rl/Ttw  ________ ... -                        . e-nitul______ .

înregistrată h rj .... .   2f4S2             din no>t<i*2U12 .

<«1111 stradii sc .. • salul .. <4r4da .

SC

xH|il stf'irh sc _ '


pctiirununbilu) - teren ^vsuucotisUiKhi • situutîn ludciul Baciiu. Municipiul I Jucau

.......           ..... *. ■ solarul

..    ...-    ....., nr >

,cl . ■ up__:. . sautdcohfica! prin;___.

1 ....... ...   ___ .sculerul

__slrMILCOV___._________țJlr

ui .. .4p. . .,&iitiidflniifcaiprii'...... ..

, „ secund

Șh. MHCOV/ r          nr

ttt ■ tio            suu iiicnliOctu mirt,,


24


codpoțlaV _________

bl______   ________-

.. . .„rlan.ile nin^tic

.cod posgal, .

_ ..bt___         .....

pltt(i4e. țsițuațw

-   . pustii .. „

I bl

p a ;.'e; ii m e

250


i’n ’umLîHji rcpiertionârijur d.Kumcniațwi du urbaniw» nr.

PI JG aprobați pm J-faifirărea (. (imuliului 1/caî 15.«.fiu nr. 84din 15       12

m conJbnmlalu ci.pnncdwj)elegii nr 5 VI991 pnMiid auwizambitxvcutfirii lucn'.oi'»r Ic <oTKiriJUi;.repuhiicuifi, cu inodUțcAnlc u ounplctdnle idiwwore,

S E C E R T1 F î C Ă :


’J/Jl


XH


 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren situat în intravilanul rocahtății. proprietate potecă a muncipti’ui Bacău

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Fc os nța actuala: teren de utilitate publica

Funcțiunea aprobată p-nn P U G Z2012 este zona ce ^mur^atro ''uliejî și amenaja dfe:ente. inclusă ia hm na dintre IJTR 9 și UTR 10

Terenul se afla In zona A de impozitare

3 REGIMILTEHMC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prc/cntul Certificat dc urbanism poale fi ulilizat în scopul dcclunu pentru

1 UCRAR1 DE RliABlLHAUE rtftH.Lt -        SECUNDARE STRADA M1LCOV Nit 7-9*1 21

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire «ui autorizație da desființare}) nu conferă dreptul de a executa iucrdrldc construcții

4 ORI TGAȚIT ALETrnH ARU1 UT CERTIFIC ATUIIH DE URBANISM

bi scopul elaborării documentoțuri pentru autorizarea executării lucrărilor de cnihirucțn - de vonstruirc/de desființare - solicitantul se vu «tresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECT1A MEDIULUTCAM H-0ACAL . slr Otttiz nr. 23 num. BACA!

jud Boemi

tu splrwwi DtrtdKet f         ZSX37VEL hJMtdrv» JiîAl priviadcvitimacfcaal* s numi Hm ponwic puTCi» ți jxn*U

«lupțimcdtuhi. wdiScMț* plia ViKahuCuuritiutiu^'U CE ți pnaDiraJiv» liwiiiIhJiuji PatUjmmiiJtu. i,urop<.'-mlW 0. pmtnd pirlic'ptxu pablmth» ta ctaboaraj ^aurtiilcr pluwi t >î ptvgruM In lefilor» ea mediul V nMf'fituc», cu privire ta pariiciprea puhlMiin jlswcwI lijutfițu,* Duoilrt« SAJJ'CXEțî *))aalna%'6I.‘CE, prin tortrfkaUt deurUnnm >c^i«nunkiw-KU«niuUi de ue»oi»;U «torilite» leMmwUiU mediu punru cticailiii uulwa »!*> doci<U,dup» in.Miurc» ndawdmfț» pniKwlnjw ia»enllie»pb&CQprtv^tc t>b«upnotectckn ujw»eav*lutou npautuMaivpnmediului

InuptwWMprevederilor Diwttiw CuNibului *5    CTE. procedam de«nbui * eesrdulm <fc iwatru ve Jțifiț/wri dupj emiterea

de iHtuniem. mitanw depunem J>ai oreruțre pcnim ruixiare! excuuUru itwi n’t>r de von'.tnum ta mccnimM

«im ta fctfițici publice competente.

lh vedere» utofctfit cerințelor cu prMre ta priituri tfc cm «crea vadului de mediu, aul.trtutn cmptHmtlprtunrpriJtt.’țta mcdhihri «tabikțU iȚiecrruMtmal nijwlril c<m»u‘liv: palier. CCTtmltarrii cpțiumiorpnhliLulUi v »î tm muUrii itam pună dr r , Utț flttal eu privire tarvalum» mvablitu ta «tont ui tejuiuiriu jnmullint pubtajt

Hi IC oile țomipu:

TiuiU primire» prezentului sxrltfta.it de wrEftmnt. tllulwuj »re obligat» <k «vc ptezum» Li Mumid-tlu           pcrire

proiecții uiăbuluibiricdcrc* vraladreî ir.ititJc » m titiuct 51 »J»b»taii neeamlițit cviluiri’ efect vei »vc»tcis siupn mediului îq crtrtiwihJni hnțiilc * utvmii^aitc'» «mik »cml tuimiu*b»tival Mkunlițîi cmopetailc ptrtiioi pmUxțu mediu Im

In MlHipj» in cmc «utotiuucn emnjwwniA pentru prnuvțij mediului iubi<p»u msre»iutt;» cv;dujtr>> clcctctor tn\ miipit i’iipn mediului. wlîtiuniui iru         de» notificn ;ux»l fijrt wînrrUții «demnii tr»)in publice «nupeunț; eu privire 1»

incniîntTcu cererii pcn'ru «ulortzcue* «tocmim lucrurilor da c«ri»uncții.

Iu ’rtu.iți» in zwt. dup* emitere» cartrfkmfui dc urtutu*m ori pe pireu»i0idvTul5n>pt<?Lcd?in; dc vt rluiie          r

rrvwilijwi izupre medului, iclivitartul rentai ți ta ;«ut>ți» d= rwiti/zren urreililiei, scvsta ‘re         - dr i ntitfi.’.i .u,ii Ppi

BWontlțiisdmfniMrețiupublice ownprfenfc

Funcțiunea dominanta: cai da comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admite:

 • - construcții compatibile funcției de baze;

 • - accese pietonala si carosable;

 • - echipare tehnico-editara si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție seu amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a IntersectiRorfincintetar,

 • - amenajați ale zonei cadastrala caii ferate cu spetii verzi, elemente de protecție împotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activiteti de salubritate si gospodărie comunale.

Utilizări admise:

Uniati ale Întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

“ parcaje si gare}e publice;

 • - Întreaga rețea de străzi din intravilan apartlnand domeniului public (clasele tehnice L* IV proiectate conform STAS 10.144/1^80 revizuit Tn 1989 - “Caracteristici ale arterelor de circulație din locaiitatite urbane si rurale");

 • - spatii de stăticnere/parcare;

 • - platformefetveofe carosabile pentru transport tn comun;

 • - trotuare, alei pentru bldclteti;

 • - refugii ti treceri pentru pietoni;

 • - plantații de alniament sl de separare a fluxurilor,

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile;

 • - pasaje denivelate carosabile ! pietonale.

SE SOLICITĂ REABILITARE REȚELE TERMICE SECUNDARE

Utilități existente In zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termici Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente In zonă.

NOTĂ:

SE VOR REFACE INTEGRAL SUPRAFEȚELE AFECTATE.


JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BaC'AU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DL URBANISMAiUectxC5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA ț IEI DE CONSTRL IRE DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 • a) certificatul de urtuutism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/smi consuucpi. iau. după car-, extrasul de pion cadastral actualizat la zi ți extrasul de carte Rute iară de informare actualizat la zi. în cazul tn caro legea nu dispune altfel (copte IcgnhzaW);

 • c) documentația tehnică - D.T, după caz

SJDTAC.               A1O.E.                D-'LAD

d) avizele și acordurile alabiiitoc prin certificatul de urbanism:

d. IV avize și acordun pnvind uliliUțite urbane ți infrnrtntclura

'$* alimentare cu apă

si gnu nahuute

Alu* a> ize/acnrdun

f camilfrarv

* teldbnizsrr

/ nlinicnun* cu cncipx* ctairicâ

salutatul;

Z alimentari! cu energic lennttJ

2- irtnwport urban

d 2) avize și acorduri pnvind J sveuntateu In iDccudiu

; pttSCv| ie civili!

.^nâifllca pnjud.iiiai

d.J’ m izclu s ucordunle specifice «Ic miinuasiinjiti ccntrile / i.m .de icnltu                .ce -ex’th'n-z

• JNSPFC FORAT Dl. OF STAT IN CONSTRLV HI ,DI FA CAZ)

d 4) Studii de speevhtiiu:

- NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAL RAPORT Dl* 1XW-RTI7ATW1NK. A

cT punctul de vcdcrc/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie):

1) documentele de platâ ale următoarea» ;axe (copie), tcit'il

PîjzxiiUiI ceru beat de wlwnism .mi v • jjbJsuit» iie 12 ‘uai de h d.»u L-imuni,

PRIMAR' "

SECRETAR,

(JVU). JNW1AL i\WV;ci


■ np R<>Mi’0^l?XvÂKA<' r U•'


1 s

ARHITECT ȘEF,

din vasu.h alexandru<a:iimanAchitai taxa de... tet, conform chitanței nr . . ,.dm. . .   .

«tun

Prezentul cei tificot de urbanism a fost truism îs wlieminihlu! tei ■ prin po^tn la dam de jy C ”, £     '**


!l


iaa©Mi ©za

SIMTEX-OCS*r Narciselor nr 14 -* Bacau

JO4/789/27 09 2010/

CUI.RO 27429315

Capital social 24 04 7 170 lei

CODCAEN. 3600

Tel 0334-401 796- Fax -3234-55 11 75 www apabacau ro

^-inail tar jagc@yahoo corn

Banca BCR Bacau

Cont R066RNCB0026110227670001

' / O / /                  :  •

AVIZnr. '

LLîM/MUA Ml'NR.lPn TUI ; FACÂo

Către,

;.Z/ Â ■ '; TL1


o ] o a

D

n

a o

o o o

D

D

3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Str.MARASESTI, nr. 6, BACAU


La cererea dvs înregistrata cu nr. 5314/28 06 2012 prin c;irr solicitați avizul dc amplasamenr pentru obiectivul; „REABILITARE REȚELE TERMICE SECUNDARE” sunatul) tn; BACAU STR. MILCOV, NR.7-   124 va comunicam următoarele-


j Unitatea noaatra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului nw sus menționat |>e pozau prezentata in planul de iiruatte anexat

u La amplasarea obiecmmiu in teren se © respecta disiantu minima dintre retcîclc noastre de ap.i si elementele dv du ©instrucție con buni S l Xh 3591  9]

 • □  \'h facem cunoscut ca unitatea noastră are in întreținere m exploatare conducte de apa hi canalizate care au fose trasate pe planurile de Mtuatic.

J J.u începutul lucrmlvr a pe coata perioada dc execuție veri whcita msteiira tehnica dui partea unirăm noastre.

;4 Daca in timpul executam lucianlor la obiectivul dric :.e vor depista pe amplasament rețele dc apa cana), altele decât cele care ,<u fosta trasate pe planul tic situație , aven obligația sa inuman unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de a mp La sare

 • □  Termenul de valabilitate este de I an de la data emitent avizului urmând ca in cazul in care nu ap executat lucrările de constniepe pe amplasamentul aprobat sa sohatap un nou avtz.


Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare La casicm uniratu noastre.


DIRE INGSEF SERVICSU1) 1JLR. ING. AI RINEI ailHAI


ÎNTOCMIT,

ING. PIPER FLORIN "M
. frRW» A Ol OtSTRlBUTlE EXISTENTA CONDUC IE CLASICE

RET CA TERMiCA DE DISTRIBUȚIE NOU PROIECTATA CONDUCTE PREtZOLATE AMfvjATLIN CANAL TERMIC - 2Xi»n2bUit<. AkoQC axe /DnBSiraiv 0C<


Ui„T -l A            ț.r *


1=

£


i

c*


»UNiAMEA t< ,4 a V ■ TRASEU REIEATFRMlL^ Or DfSTRltJUTlE ESTE ik AFEMXMATlV 19M


moța


PROIECTANT -ț W- 't' EtOR DE TERMQHCARE J» REZERVA DREPTUL DE A 4ODFFICA s,. UTIA Q€ SUS TRAVERSARE EUNCUE DE CONDIȚIILE IMPUSE 3E RETELEtr SUBTERANE EXISTENTE 31 CELE NOU PROIECTATE


Ti >R*, *j* f< • ». ' ' >x: *JH <• **■«■<* ******

.

, —

......................................................................

.....n

HH|                     '   *

TERMOWapiECT

MM

RiROHiwT   j itUMt» *o unui

E^nahLAi MUNICIPIUL BACAU

THte     teikW poiiciaM Rnâs wirîfcw*» bmtiML

J, ’*♦ >1 •• 1.2't ttff «U’ !■<*«*•">*t iTj.ll.           ” IM3

»•» M • *■ .' ț*- '.«f .**’\ S<* ■■ /    f -.JtKsp ~ flX *

s-w*-* *- '*■'•*** aâ *,*-<«*<'' <-4 •*‘r-.v! fU *'

St O? XH3

(nfl C A*UROAI

‘K-

>M«M /

PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR 1. L MILCOVNR. 7-9-124

pt *G

Verrfk»!

ir>0 R1EHFR

1 500

Ajxobil

IN) 0 CUHECHtRIU ' '*■■ 1 ]

JtLt

LUt» <*2012

cocldftcumem 3 ■ 4^44

PU»*J H

Oi țPRIMĂRIA Ml. NlLIinvLbl

N ,

MUMORUIBACAU-

Stf.MMtASESfflNf.S cocon bacau Județ Bacflu

TM 023H81849 FU234WS7


UN MMaw atribut* XA amMMiaa

JBWM

D^wuhmi OpwMkjtf tra*

hnMNtlKMl HnubmnMMBNW luNțiAMt

IttMMMK rantam

UWiMJNB

1

f


Bacau, 2107.2012 aunlattCMtKt

Prezenta adresa rrtsoțe^e MaA de amplasament favorabil nr. W0025S560 emis data de 27.012012

Cu respect.

ing.LMuAUNEI Elaborator Aviz

Aviz de amplasament favorabil

WM8M0.

Mmm


DkMMM


£DN IMimDtatrtMiaSA OwtaiW-tM

MMM WWMBCU^flWțiRrtl


1}PwsomijurtSci

Wm&JAQUk_______________ ___

OMMtM MMMMMM                                    »■ W»frttn»t CMMM

4ZT8H7___________ Sg___________ ____________________ _____________________

CUI                   MMtacN          fcțnrMMWprH              kMO»»

 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea deavu cta amplasament,toregistrBte tu nr. T0002380M   /2&.0&201?        ------

P^țp.       ‘REABILITARE RETHE TERNKE SECUNDARE STRADA MaXOV, Ml W24________________

da la adresa str. MACOV                           _____

rtrJ’ft-V*_______bLAc. __apV -   cod postai S22ISL- toarf tete ,BACAU ^_ r----- —„

comune,_______________sector^. Județ^artu__

In urma anahram documentației pnmrte suntem de acord cu reeiuarm etacuvulm pe amplasamentul propus / se nmrtfl prezentul aviz de ampUeament foraraM

 • 3) Preartri:

 • 11  Obiectivii rum va amplasa peste, subsau latfistanjemai mktfețâ da nstatatfilo LON Moldova Drstrttxjtfo SA decât cele impuse de normate tehnice ta vigoare ;i sunt îndepărta» toata concSțste prevăzute da acostai

 • 12  Instatațirfe din gestiunea EON Moldova Dstribuț» SA le care se poate racorda obiectiva REABILITARE REȚELE TEJMAKXSECWDARE STRADA WLCOV.NR. 7-&-124 In funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea ar energie Btactricâ, sunt urnătoarwte:

rațtao dectrice do Joasă tomiurw • rrt 4oțele electrice de medio tensiune nt

electrice de maltâ teraum - m:

W sunt necesare eventual» lucrări de extindere a ratatei electrice de JVMJ/1T;

NU sunt necesare evemuate lucrări da tattrin» a rețelei electrice, tn smoala de puncta de racordare;

3.3 Arizii do arnptasament nu constituie arii tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia l n vederea racordării la rețeaua etectrică de distribuția a obiectivată sau a creșterii puterii ftbuxtjrtQ de către acosta, w ve proceda conform HG nr 908008. Wornioță despre etapele procestata de racordare ta rața», durata estimate pentru fiecare etapă, documentația jl datele necesara, tarifele in vigoare practicate do EON Mtadova Otstribuția SA și temelii legal al acestora se pot obține de pe srieii www.aafwmergium ijutU«o/m Centra tetea BacauftermatiaBacaul

3 4 VateMrtataa «ritului de amplasament reprezintă mtecvaiU de timp de ta date «wtoni avizutw pând ta data la căra expirt cartiftartul de utjadsm ta bora careta a fost emir Prelungirea termerrtata de vatatetitote a avtaiul de amplasament se poete fac» de către . gratuit ta cererea adresată de titular cu cel puțin 15 rite taaihtra expirMIaoeauia, ta contBpfeta care anterior o fost prelungit terrrraxi da vatebltaata a certificatului da urbanism In baza căruia a fost ana, șl rostii condițBtor (caracteristici tehnico, sqxjrfata ocupata, WlțtfM atc ) nu seu modificat față da momentte emiterii «finita.

Prezentul avii «te valabil numai pertni amplasamentul obtactivtiui contam ptanuh» de situație nr Al și a certificatului de urbanism nr. 296/20 062012


tentate tarate tatnteiMtimftMx (Orarei tarata

WgilMae (Orara GarentMfl

UrtratMtea prara temi M)


$*dte tentei ite cu* iran» MrreafaraM Capkaf ■atetutanti ți rtnat

«IMtMM»


amtecau


tepMarmM OțMtt mt e*M

teatru Rata* 8km> fcmatiaBMHd MJiteMcutt, PMMl urețtatetau

Î023UMID «Mttsa»


IIWIÂUW1

FA

ar>

&

țț

\ ■■

t

A ,

<p

jT

<jV ® ;

. ;*

.- w

■ă>

A’ ,

f

t' ■

t

/ *

<F


REC-« |cHMfGA DE aSTKHMJHE .-C'. TENTA CONDUCTE CLASICE

RET -a TERMICA DE DISTRIBUȚIE MGU PROIECTATA CONDUCTE PREIZOLATE ATE IN CANAL TERMIC ZXDaîîiOiiscTDnlUi a...«.UnGS ndf<- d < .

L-Mi-A‘’fiGi£CT


1 UNtdMEA r,IAOE TRASf UKL J LA TERMICA DE Dt&TRlftUTIt ESTE DE APROXIMATIV IX

NOTA:


PROIECTAM! ui. TTE1ELELOR DE TERMOFICÂRE «St REZERVA DREPTUL DE A MODIFICĂ S UTiA DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE 06 CONDIȚIILE IMPUSE UE HETElt L S08IERANE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE

*>tA

*I,RR-V. >*

fVM'lA * S 4

h* E**>; ,»*>»<

’eWilfMi’l

IIhsb JmIct


TERMOPROIECT *JU..TMoirwhct: *MWMIrt*FMbrf» (IWMii st rttf Abw’t'w          r» w ii

s» hLk-<rJ >.1« t-l-MUir

Of Hfi‘1' ar»r«ereiti.r«M''*»'»e *»       <ir ’

!’»

PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR.l.L MILCOVNR 7-9-1540

O

O


1S fonful do emitere a avizului de amplasament, le valoare da .    ......            65^0 tex s-a achitat cu

chitanța nr. J§«W951    /.U07 2OT2 ......„

• Instalațiile de distribuție aparpn&nd CenUu Mărite Bacau _ au trasata orientativ pe pianul de sttuapa anexai

In tonă wisU instalați* electrice ca nu aparțin E ON Moldova Distribupo SA ,Cwtru fataa Bacau—_

- In zonă «nsU posibilitatea funcționării unor mstahțM etectnaj ce nu aparțin £ ON Moldova Distribuție

S A. Pentni acestea sa va sobdta avizul proprietarei*.

 • - Sdpâturite din tona uasoekx de cablun sa vor face numai manual, cu asistență tehnrcă din partea

Centru Setea Bacau .

Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor E ON MoWoya Distribuție S A se va face cu respectarea stnctă a tondtțiikM tfin prezentul aviz, anormefor tehnice țr de protecție a muncii spedfic* Beneficiarul lucrărit respectiv exoartanUri, sunt răspunzători ț* vor suporta consaclnțeift financiaro sau de altă natură, ate eventualelor deteowăn ate instala pi tor ți/sau prejudicii aduse utiloatoniw acestora ca urmare a nerwpoctArii regteiter mențKînata.

 • - Ahe precizări «n funcția do speciftcd oteectiwkji ji amptesamomiiui respectiv:

  0 o o


 • * Se vor rmpecta prcvettente nomrtaljvuiuiNTE 007/0ft/00 ~fjcrmat>v pentru

{irotectarea si wtocuua retetetor do caWun electrice* preoan y a distantelor mtejme normate impuse de acesta, astfel;        __________

' La tannharM tacraritar de construire ratate termica secundara _______. . .

 • * dxslanta minima do apropiere in pian orizontal (apropieri) fata de c&bfcjrite electrice pozate airteran, existenta, trebuie sa fia de minim

___,__________.„__—-—--

.* - dhbvHa.ininirna de apropwe In veropal (intersecții) fote de

cabfarite eiactrice pozate subteran, emitenta, t/eboe sa fie de minim________ ___

m                                                 _____________________________________.        __________________ .., „... ,,. ..............

HnpwtttM jrt> {Mmm, hrw» țOMpM)


ri u
îi 2


C)f—


......!’

-


y.


«Pl


■țrf


<P


fi


'tai


<•


fi"


*>

■ \i-/


(S


fiI' r


<&


fi


. si) i

® J

/ *

v:<


LI

■?5"•Al


'#•


/'


<> ■ f


ts


Rcît IERMICA DE DISTRIBUTIV EXISTENTA CONDUCTE CLASICE

RETf- ■ TERMICAOE DISTRiBUHE NOU PROIECTATA CONDUCTE PREIZOLA71* AMf’vASAfE tN CANAL TERMIC - 2X0ii250tncz-Dn10() c OnS5 a c <


LUA;-t’HOiECî


LUNGIME- t-oMlACE TRASEU REȚEA IER Mi CA DE DISTRIBUȚIE ESTE DE APROXIMAK7 <«-1


NOTA;


PROIECTAU IUL REȚELELOR CE TERMOpICARE ISI REZERVA DREPTUL U A MODIFICA SuiUTlA DE SU6TRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE $1 CELE NOU PROIECTATE


T

. L...............


■<8.C.

Bonetelor MUNICIPIUL BACAL»

1

■J=ja   TEMHOMtOIECT

MW

TW1M Ffqttct         pvtKttw pMrU

ftru'xHrtf^♦:R’>'-,/nK;T»t* d               <X l.'t

f* U*^«Y*W 7 1M 5»        LV              «'

ij kR«Ut3' '.TT lU*LC li “’^.r     -r ■Ua» £ bl lî.’- ’;A .J t* T?-4           . 4

r» i-tvr,'* f.ftMrc 14,?^                  vi .                         y'

CufKl^ut

WWI3.' ?IG? X>!2

Pn*M

!ng C APETHOV

<77

M**» -   . •

PLAN DE SITUAȚIE COTAT

Venhcu

Ing, R. LEFTER

ă3p

^Scmi-. 1500

STHJ L MILCOVNR. 7-9- 124

CMC

Aprobai

tng O CURECHERIU.

i&Lt

Dat». 06 Î0I2

Cod docunrum: 3 8744

îh 2

FS.OH 5» »s.Wxrtl» Vadu Brttrtțel 40. OOWMJ. tMcfrJ

CENTRU REȚEA BACĂU

Nr. "T? ' 03.07.2012

CĂTRE,

MUNICIPIUL BACĂU

PA 1000379488

Str.Mărășești. nr.6

Municipiul Bacău, jud. Bacău.

v '7- NK'iPnJLUfî

"Wi


E.OM Gm Olitribuție SA

Umru Rețea Bacău Vadu Bistriței 40 600191 Bacău

■ww.Mn-gaz-di stributie.ro

Moca nu pane

T *40-0334 40 33 28

F *40-0334 40 33 13

rfana.mocsnu^eon-ronania.ro

Abreviere: ARD

CaP

Referitor la solicitarea dumneavoastră. înregistrată cu nr.712 / 28.06.2012 privind emiterea avizului de principiu pentru lucrarea.

Reabilitare rețele termice secundare. str.Milcov. nr.7^-124. municipiul Bacău, județul Bacău.


vă comunicăm că. în urma analizării documentației depuse, se emite


AVIZ FAVORABIL


întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale

1. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul prevăzut în planul de situație anexat, orice modificare a amplasamentului aprobat duce la anularea prezentului aviz.

2.. Valabilitatea avizului este de 12 luni.


Președlotstc Consiliului de

Adtnin isuațle

Ge-orge CristcctonWf

Directori Denerali

Virgil Mele» DC

Sorin-Setat t ian PoUm (arf|)

Petre Radu <»dj)


Cu respect,


Sediul Centrat: îlrgu Mureș

CUI. 109 76637

Atribut fiscal: RO

126/326/08 04.2000


3 a oca BRD îirgu Mureț

ISAM:

ROHBRD£îTO$V27M04127W


.....y 1 /

Ionel Baltartir"- '*r’^7

Șef Centru Rețea BacăuCaptat Social Subscris:

274.12S.835 ROH

Capital Social vărsat ,183.183.615 ROM


Dana Mocanu

Acces la Rețea și Documentare / Mlv W CUtc 19209564


Atribut fiscal: RO


pwasM/iznzoM


ROMULECOM

od (1034 r ; (X


Aviz nr: 797

PKÎMARIA MUNIClPH/LUl ‘

- ™1349/o \


înregistrata la Registrul Comerțului aub nr. J12/2339/1997

Cod unic da înregistrare 4459090

Direcția Executivă Operațiuni Direcția Testare Finală șl Managementul Rețelei Divizia Managementul Performanței 4 Alocarea Resurselor

Data: 12 07.2012

Număr de înregistrare: 10 W05/03/01/BC/BC/ 7157

Către: MUNICIPIUL BACĂU Adresa: num. Bacău, calea Mărâșești 6

AVIZ CONDIȚIONAT

Ca urmare documentației dvs depusă la ROMTELECOM ~ BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01 /Bc/Bc/7157/ 797/ data 28.06 2012, privind lucrarea “Reabilitare rețele termice secundare2 în mart. Bacău, str, MHcov 73 19-124, vă comunicăm următoarele:

/n zg/m mun. Bacău, str, M/fcoy 7-IMM              are

Capșa Mlreî

1


42
UVI MDA

RE TE a ÎFR‘ SiCAOE DISTRIBUȚIE EXISTENTA - CONDUC IE CLASiCF

REH A ^ERM^CA DE DISTRIBUȚIE NOU PROIECTATA CONDUCTE PRE’-QLAU AMPt AC ATI-: IN CANAL TERMIC cxO.OSOiiicJDrilOO R c c țJn» c    a< <


UM'î. pffOiCCT


liWG;MEA ț HALACH TRA. MJRl ItATfHMICADT DIS1R1BU11E ESTF PF APROXIMA ItV Wt.’

NOTA;


PROIECTAM’ <n. REȚELELOR DE TERI4OFICJTG 161 HG ZER VA DREPTULOt A MODIFICA EOLUTIA DE SUB TRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDTTRLE IMPUSE PE Rt JELEU SUBTERANE EXIS TENTE SI rfc’.E NOU PROftCTATEsx.

TGRMQPROttECT WHk

j tHn-HHjjj nftwi


nhwi


teri:


P«o>»<tM fcagCAPEIRON

V«A.I  ingR.LEFTiA            .____; • ~

Apelat Im» l> CVRF.GHbRIV          dta.0a.20i:

v :..... i


* ...PLAN O£ SITUAȚIE COTAT STR. L L WLCOV NR. 7 - • -124Ministerul Mediului și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția MediuluiDecizia etapei de încadrare nr, 217 din 02.08.2012


* lUMARlA municipiului

SACAtS%^<


hk          20?^»

Jojof urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de IUL BACĂU, cu sedui în municipiul Bacău, strada Mărășeștl, nr, 6, județul nreglstrată la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 8398 .2012, în baza Hotărârii Guvernului nr, 445/2009 privind evaluarea impactului


Bacă din 2 anumitor proiecte publice șl private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate» conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările șl completările ulterioare,


Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.07.2012, că proiectul „Reabilitare rețele termice secundare strada Milcov, nr. 7-9-124”, propus a fi realizat în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 7-9-124, din județul Bacău;

nu se supune evaluării impactului asupra mediului șl nu se supune evaluări) adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • 1. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele;

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2. pot 13, a „orna modificări iau extinderi, alt proiectelorprevăzute pronia anexă ia pct. 10. b, executate, care pot avea efecte iemmficative negative asupra mediu iar;

b) carecferistfcf/e proiectului:

 • - mărimea proiectului-, proiectul propune realizarea rețelelor termice primare pe o suprafață de teren de 33 mp;

 • - cumularea cu alte proiecte- se va cumula cu proiectul „Creare șl modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, propus a fi amplasat în municipiul Bacău.

 • - utilizarea resurselor naturale - nu este cazul; materialele necesare realizării proiectului vor fl preluate de la societăți autorizate.

- producția de deșeuri: pe perioada execuției lucrărilor nu se generează deșeuri periculoase; deșeurile generate din realizarea Investiției vor fi ehminate/vatorlficate prin societăți autorizate în acest scop;


- emisiile poluante, inclusiv zgomotul șl alte surse de disconfort: vor fl generate de trtlMete^i-nmjtoacete-de^nsportrprperioarisrde-realizareșffuricțlonare-aproiectululr

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU paginț. î- din. 5

Str. Oltuz, nr. 23, Bacău, Cod 600266, Tel: 0234512750 Fm. 023457105$                '

e-maik ofHcc@arombc.ro. site: httE//>rumbc.anmnjp                               ' \\

c? - -jy «o m : • - riscul de accident - țlnându-$e seama în special de substanțele șl de tehnologiile utilizate - este redus, luându-se măsuri de reducere ai riscurilor.

 • c) focalizarea proiectului

 • - utilizarea existentă a terenului - utilizarea existentă a terenului - funcțiunea aprobată prin PUG/2012 este de căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, Inclusă la limita dintre UTR9șl UTR10.

 • - relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea șl capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazuL

 • - capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru zonele umede, zonele costiere, zonele montane și ceie împădurite, parcurile șl rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația In vigoare, zonele de protecție specială, arlHe In care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificare istorică, culturală șl arheologică - nu este cazul.

cfl caracteristicile impactului potențial

* extinderea Impactului - local, numai Tn zona de lucru;

 • - natura transfrontieră a Impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontierâ;

 • - mărimea șl complexitatea Impactului - Impact redus, pe perioada execuției proiectului;

 • - probabilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției;

 • - durata, frecvența și reversibilitatea Impactului - redusă, pe perioada execuției.

Condițiile de realizare a proiectului

Proiectul propune reabilitarea traseului rețelei termice secundare aflat în aria carosabilului din strada Mllcov, nr. 7-9-124. Se vor utiliza conducte preizoiate care se vor monta în canalele termice existente șl traseu nou, îngropate tn pământ pe pat de nisip.

Lungimea totală de traseu aferentă rețelelor termice primare este de aproximativ 19 m.

Lucrările de reabilitare constau în:

 • -  spargeri de beton șl asfalt;

 • -  săpături pentru decopertarea cana'ului termic existent, su pentru eallzarea unui nou traseu;

 • -  refacere, spargerea parțială sau eliminarea (după caz) a canalului termic existent;

 • -  refacerea cartosabilutut, a trotuarelor șl aducerea la starea inițială a spațiilor verzi afectate.

Suprafața de carosabil afectate ® 33 mp.

Nu vor fi afectate suprafețe de spațiu verde.

Lucrări necesare pentru organizarea de șantier:

 • -  Organizarea de șantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafață reprezentând traseul conductelor, zona frontului de lucru va fi împrejmuită și semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

 • -  se va asigura accesul la obiectivele din zonă; la execuția săpăturilor, în locurile de traversare pentru pietoni si/sau autovehicule se vor monta podețe de trecere corespunzătoare;

....... ..................... ■■        —■    I -        ...... ■

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI RĂCĂU pagina 2 din 5 Str, Oituz, nr. 23. Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 02345^(056

ka •>►*- hrfrvffarnnnh/1 anniti           *•’

 • -  pozarea conductelor se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de zonele de locuit șl față de celelalte rețele existente în zonă, conform normativelor în vigoare;

 • -  descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului și distrugerea vegetației;

 • -  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri In timpul transportului; autovehiculele folosite la construcții vor avea Inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate;,

 • -  după terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție;

 • -  utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere, Iar la retragerea din zona de lucru pentru a circula pe carosabil se vor asigura puncte de spăiare a noroiului de pe roți;

 • -  întreținerea utiiajelor/mljloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai ta SERVICE-uri / baze de producție.

Protecția factorilor de mediu;

Protecția calității apelor

 • - se vor lua toate măsurile pentru a nu fi afectate apele de suprafață și subteran șl terenurile adiacente.

Protecția aerului

 • - emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere șl protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică;

 • - transportul materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite;

 • - se vor evita stocarea îndelungata în perimetruI șantierului, sub forma de grămadă, a solului săpat; dacă nu poate fi utilizat ca material de umplutură sau pentru amenajări ale terenului, acesta va fi tratat ca deșeu.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

 • -  în timpul execuției proiectului toate echipamentele mecanice vor respectea standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecția solului șt subsolului

 • -  pământul săpat va fl folosit pentru reamenajare șl pentru refacerea terenului;

 • -  se va aduce ia Forma Inițială soiul afectat prin construirea rețelelor sau a obiectivelor propuse;

 • -  se vor utiliza amenajările existente pentru parcarea utilajelor, depozite de materiale In cadrul frontului de lucru;

-----— întrețlrierea-utlIajeloîy-schlmbuUle-uiel^l^limefrtarea-cu^ombustibiUa-acsstora-nu----- se va face pe amplasament;

Mk - schimburile de ulei la utilaje se vor face ia service-uri autorizate;           . v •

3F------------------------------------— ----- -       ______2—

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 3 dirt 5 Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax; 0234571056 .                 . / ,,

 • -  spălarea autovehiculelor se face la spălătorii autorizate;

 • -  alimentarea cu carburanți (motorină) a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;

 • -  este Interzisă efectuarea pe șantier a unor reparații de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanți șl lubreflanțl pe sol;

 • -  se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrâștieril lor pe traseele de circulație.

Gestionarea deșeurilor

 • -  constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deșeurile rezultate din execuția lucrării, pământ, pietriș, etc;

deșeurile recidablle rezultate din activitatea de construcții se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locul de producere, selectiv pe categorii șl se vor valorifica prin societăți autorizate în colectarea șl valorificarea acestora;

 • -  deșeurile inerte (de materiale de construcție, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Bacău;

 • -  deșeurile menajere se vor colecta în europubele, amplasate pe platforme special amenajate și transportate la depozitul de deșeuri autorizat.

Lucrări de refacere a amplasamentului

 • -  după realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate în urma lucrărilor de execuție sau depozitarea materialelor vor fi aduse ia forma inițială;

 • -  se va Iglenlza amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului.

Monitorizarea

în timpul Implementării proiectului: în scopul eliminări! eventualelor disfuncțlonailtâți, pe întreaga durată a șantierului vor fi supravegheate:

respectarea cu strictețe a limitelor destinate organizări! de șantier;

 • •  buna funcționare a utilajelor;

 • -  modul de depozitare a materialelor de construcție, al deșeurilor/ valorificare șl monitorizarea cantităților de deșeuri generate;

 • -  respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

 • -  respectarea măsurilor de reducere a poluării;

 • •  refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate în urma lucrărilor de execuție;

 • -  se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, Iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa Imediat pentru a controla, Izola, elimina poluarea, anunțându-se ARPM Bacău șl GNM-CJ Bacău.

Dispoziții finale:

Titularul,proiectului are obtetia de a notifica ARPM Bacău dacft intervin elemente noi necunoscute șl asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

agenția regională pentru protecția mediului BACĂU pagina 4 din 5 Str. O!tu2, nr, 23. Bacău, Cod 600266; Tal: 0234512750 Fax: 0234571056

m țMhFv//ommK'

LJ

Q


O

O

O o

D


Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se va anunța ARPM Bacău data începerii și finalizării lucrărilor de execuție pentru verificarea respectării tuturor condițiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează șl face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesite parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciul Reglementări Ing. Doina Mlhorjțscuîntocmit,


dr. blolog-ecolog Corina-Neli Pricope
AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BĂCĂU padina 5 <Jin5

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571656        '

«■-miil'                   rrt       tittiv/farfWTitw’ onnm m

CSTTT'


ÎJ

TEHhO

CT

$.c.

TERMOPROIECT S.R.L

Cod document:      4- 8441

Pag. 18

Seria de modificări:

0

Q

O

n

o

u

n

J J                                            CAP. 11. PIESE DESENATE

3

o

D

O

O

O

O

Q

I                                                                                F - TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia O din 07.06.2010
D


a

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA. SCARA 1:5000

NOMENCLATURA: i,-35-54-B-d-l-IV

( j A^PlASAMV/'-iT STiJDIAA

TeRMOPROIECT

B>- ■• s-S.lt.l..


Pr-.^.W


f" 1    ■■■        ■■■ r" — 1 1 *•

p->9 c APSTROAI i

4... '“■"......-Pll^T-Jr!

X->> r s.£nșor-, ux

•t .............................. -.^...4„...^.^>A|

\l.yq u CniRFCHFRkl|^fez<j

_L__-----—«.---------■M....^.i. ■■■■■■

■‘4bw -

-■' .......-......

.•         43 L-3î

"........

£ i Oftij» CA AH 2


P* AN iNCAPRARF. IN ZONA         I

ISTP MiiCOVNR 7-!N STR Ml: POV NR

Cs>d <A>:'w^rnț- 4 ■ ^37-H

™..A.

•1PLAN DE SITUAȚIE


Amplasament: mun. Bacau, str. Milcov, nr. 7-9-124, jud. Bacau

LEGENDA SEMNE JONVENT IONALE

I

GARD LEMN GARD METAL GARD SARMA TALUZ AX SÂNT AX DRUM

1

1

i       Avizat,

srALPDIN BETON

MARGINE DRUM

< i r • /

O.C.P.I. Bacau

e>

STAI IE

CLĂDIRE

AZ./

STAI P LEMN

POO

CĂMIN VIZITĂRI APA


“ii NUMĂR POȘTAL IMOBIL

GURA DE SCURGERE APA PLUVIALA *» STÂLP DE METAL

® CAMW VIZITARE TELEFOANE

GURA AERISIRE REȚEA DE GAZ

< CARTARE IMOB'i E


ZONA STUDIATA PENTRU rtSAfiH.: TAREA REȚELEI TERMICE 5 = 110 mp

 • - REȚEA TERMICA DE DISTRttUTlE EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE - REȚEA J ERMICA DE DISTRIBUITE NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREtZOl ATE.

AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2XDn250incJDn100 a.c.cJ0n6S răcire. a.cx.

 • - REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREEOLATE.

AMPLASATE IN CANAL TERMIC-2x0*150                 , ‘ (j(- LIMITA PROIECT


LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU REȚEA TERMICA DE DISTRIBUȚIE ESTE DE APROXIMATAFWM^f; LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU REȚEA TERMICA PRIMARA ESTE DE APROXIMATIV 24M

S C. TOPOPREST S R L, PIATRA NEAMȚ

MASURAT


DESENAT VERIFICAT □RECTOR


Scara:
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU


CONSILIUL LOCAL BACĂU


PROIECT

ANEXA Nr. 3
LA HOTĂRÂREA NR. ?>9 DIN 27.02.2013

„Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcovnr. 7-114; str. Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

O3 UCU AREST OFFICE - DULEVARDUL NAȚIUNILE UNITE NR. 6. TEL/FAX. 00 40 21 33 512 52

IAȘI OFFICE ■ BULEVARDUL PDITIE RR NA 10.CLĂDIRE A NUCLEDS, ET. 2. TEL/ FAX. 00 40 232 410343 00 40 232410032

j tj c ' c 13 r s

s(, A cer rnoproiect ro ww vj terinopr oiscț.f u

ISO 9 001:2008

I S 0 1 a 0 0 1 : a 0 0 8           I S o 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4

@ AEROQ Nr. 2107

<31 AEROQ  Air. 451S         @ AEROQ Nr. S55M


lElmll

PROIECT


Obiectiv:             Sistemul de termoficare din Municipiul Bacău

Achizitor:            MUNICIPIUL BACĂU

Contract:             68613 / 21.02.2012


Fază de proiectare:


D.A.L.I.


Titlu documentație: Servicii de proiectare pentru obiectivele de investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • c) "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"Șef Proiect:
Responsabil cu Managementul Calitâții/Mediului/SSO:

Ing. Constantin APETROAI
Ec. Ștefania PLEȘCAN

Data: 11.2012F -TP - PO 7.3.3. 01 din 07.06.2010

6 UNITED NATIONi

BUCHAREST OFFICE - BULEVARDUL NAȚIUNILE UNITE NR. 6, TEL/FAX CD 40 21 3351,252

IAȘI OFFICE ■ BULEVARDUL POITIERS NR. 10.CLĂDIREA NIJCLEUS ET 2, TEL/FAX: 00 40 232 410043. 00 40 232 410032 e c r e t d r i ti t t e r rn o p r o i e c t. r c vjwa Iar ni □ p r o s a c t. r a

ISO 9 0 01; 2008         15 0 18 0 01:2008        150 14001:2004

©AEROQ Nr. 2107         © AEROQ Nr. 451S        © AEROQ Nr. 6S5MTEImD

PROIECT

Obiectiv:

Sistemul de termoficare din Municipiul Bacău

Titlu documentație:

Servicii de proiectare pentru obiectivele de Investiții:

 • a) "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

 • b) "Reabilitare rețele termice secundare: str. Milcov nr. 7-9-124, Municipiul Bacău"

 • c) "Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, Municipiul Bacău"

Titlu document:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE A. "Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11 - 13; str. Mîlcov nr. 7 -114; str. Milcov nr. 69 - 75, Municipiul Bacău"

Cod document: 4 - 8440

Data: 11. 2012


Colectiv

întocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Semnătura

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Tehnologic

Ing. C-tin APETROAI

Cty

Ing. R. LEFTER

' Ing. D.

CURECHERIU

a/   /Z


Evidența modificărilor documentului:

Nr. crt.

Descriere Modificare

Nr. crt.

Descriere Modificare

fiii                  F - TP - PO 7.3.3. 02 din 07.06.2010

6 UHITBO MATIONS

3UCHAREST OFFICE ■ BULEVARDUL NAȚIUNILE UNITE NR. 6, TEL/TAX OU 4 0 51 3351252

IAȘI OFFICE ■ BULEVARDUL PDÎTIERS NR 1 O, CLĂDI RE A NUCLEUS, ET. 2 L TEL/ FAX. 00 40 232 41064 3. 00 40 232 41OB32 secretariat î<P ier ni o pro i e ct. ro, w w w t e rm o p r oi se t. r o

ISO 9001:2008        13 0 18 0 01:2008       130 14001:2004

<91 AEROQ Nr. 2107          © AEROQ Nr. 451S         © AEROQ Nr. 655M

s.c,

TERMOPROIECT

S.R.L.


*

Cod document:
CUPRINS

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2.   Proiectant de specialitate

 • 1.3.   Sursa de creditare

 • 1.4.  Amplasament

 • 1.5.   Topografia

 • 1.6.  Accesul la amplasament

 • 1.7.    Perioada de execuție................................................................................................................. 7

 • 1.8.   Asistența și serviciu medical

 • 1.9.   Organizare de șantier

CAP.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1.   Starea tehnică, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în

construcții, potrivit legii

 • 2.2.   Concluziile raportului de expertiză tehnică

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1.   Descrierea lucrărilor de bază

 • 3.1.1.   Conducte preizolate

 • 3.1.2.   Coturi preizolate

 • 3.1.3.   Reducții preizolate

 • 3.1.4.   Puncte fixe preizolate

 • 3.1.5.   Inele de etanșare

 • 3.1.6.   Armături preizolate

 • 3.1.7.   Manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO

 • 3.1.8.  Manșoane de capăt

 • 3.1.9.   Perne de sprijin

 • 3.1.10.    Banda de avertizare

 • 3.2.   Descrierea lucrărilor de modernizare

 • 3.3.   Consumuri de utilități

CAP.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

F-TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010

A

'mh

TermU


s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 5

Seria de modificări:

0


 • 4.1.   Graficul de realizare a investiției

CAP.5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1.  Deviz general

 • 5.2.   Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

CAP.6. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 7.2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 8.1.  Valoarea totală a investiției

 • 8.2.   Eșalonare investiției......................................;

 • 8.3.   Durata de realizare a investiției

CAP.9. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.  Certificat de urbanism

 • 9.2.   Avize de principiu privind asigurarea utilităților

 • 9.3.  Acord de mediu

CAP.10. ANEXE....

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize și acorduri

CAP.ll. PIESE DESENATE

Th.l - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. I. L. Caragiale nr. 11 -13, planșa nr. 4 - 8456;

Th.2 - Plan de situație (scara 1:1000): str. I. L. Caragiale nr. 11 -13, planșa nr. 3 - 8888;

Th.3 - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Milcov nr. 7 -114, planșa nr. 4 - 8458;

Th.4 - Plan de situație (scara 1:1000): str. Milcov nr. 7 -114, planșa nr. 3 -8887;

Th.5 - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Milcov nr. 69-75, planșa nr. 4-8459;

Th.6 - Plan de situație (scara 1:1000): str. Milcov nr. 69-75, planșa nr. 3 - 8886;

Th.7 - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. I. L. Caragiale nr. 11 -13, planșa nr. 4 - 8380 -

faza C.U.;

o

lermo

PROIECT


s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.


Cod document:4-8440

Seria de modificări:         OPag. 6


Th.8 - Plan de situație (scara 1:1000): str. I. L. Caragiale nr. 11 -13, planșa nr. 1 - faza C.U.;

Th.9 - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Milcov nr. 7 -114, planșa nr. 4 - 8378 - faza C.U.;

Th.10 - Plan de situație (scara 1:1000): str. Milcov nr. 7 -114, planșa nr. 2 - faza C.U.;

Th.ll - Plan de incardare în zonă (scara 1:5000): str. Milcov nr. 69-75, planșa nr. 4 - 8379 - faza C.U.;

Th.12 - Plan de situație (scara 1:1000): str. Milcov nr. 69-75, planșa nr. 3 - faza C.U..

F - TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia O din 07.06.2010

G

MM lerrito

PROIECT


S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 7      |

Seria de modificări:

0

n


MEMORIU DE PREZENTARE

CAP. 1. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„Reabilitare rețele termice primare: str. I.L. Caragiale nr. 11-13; str. Milcov nr. 7-114; str.

Milcov nr. 69-75, Municipiul Bacău"

1.2.


Proiectant de specialitate

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. lași, contract nr. 68613 / 21.02.2012.

1.3.


Sursa de creditare


Lucrare se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.


1.4.


Amplasament

Lucrările de reabilitare a rețelelor termice primare se vor realiza în intravilanul Municipiului


Bacău: subtraversare strada I.L. Caragiale nr. 11-13, subtraversare strada Milcov nr.7-114 și


subtraversare strada Milcov nr. 69-75, conform planurilor de situație anexate.


1.5.


Topografia

Terenul se află în intravilanul municipiului Bacău.


1.6.


Accesul la amplasament

Accesul la amplasamentul lucrărilor se va realiza prin străzile I.L. Caragiale și Milcov.


1.7.


Perioada de execuție


Perioada de execuție va fi stabilită de către Primăria Municipiului Bacău, împreună cu S.C.

C.E.T.S.A. Bacău.

 • 1.8. Asistența și serviciu medical

Se vor asigura de către serviciul medical existent în zonă.

S.C. TERMOPROIECT S.R.L

Cod document:      4-8440

Pag. 8

Seria de modificări:

0

 • 1.9. Organizare de șantier

Organizarea de șantier este proprie executantului.

CAP.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1. Starea tehnică, din punctul de vedere a al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Conductele de termoficare aferente prezentei lucrări fac parte din sistemul de transport agent termic aflat în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău și asigură alimentarea cu agent termic a următorilor consumatori:

 • - tronsonul de rețea din str. I.L. Caragiale nr. 11-13 - PT 40, PT 41, PT 43 și MT Școala generală nr. 2;

 • - tronsonul de rețea din str. Milcov nr. 7-114- PT 154;

 • - tronsonul de rețea din str. Milcov nr. 69-75 - PT 17.

în momentul de față rețelele termice primare menționate mai sus sunt amplasate în canal termic pe suporți. Conductele termice folosite sunt de tip clasic, izolate termic cu saltele din vată minerală și acoperite cu un strat de împâslitură bitumată.

Necesitatea reabilitării acestor tronsoane de conducte apare ca urmare a modernizării străzilor I.L. Caragiale și Micov. Deoarece după modernizare se vor impune restricții la lucrările care afectează infrastructura drumului, se dorește reabilitarea conductelor de termoficare înainte de modernizarea străzilor. Deoarece aceste conducte prezintă un grad avansat de coroziune la exterior și interior, au izolația termică deterioarată și pun în pericol siguranța în funcționare, reabilitarea lor este strict necesară.

Actul doveditor al forței majore: Avariile care survin în timpul funcționării rețelei de transport și distribuție a agentului termic, în special în regim de iarnă, constituie evenimente neprevăzute care pun în pericol alimentarea cu căldură a populației, circulația rutieră în zonă și siguranța persoanelor. în registrul de evidență a avariilor aflat la S.C. CET S.A. Bacău sunt consemnate acetse avarii.

 • 2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică

S.C. Termoproiect S.R.L. a analizat starea conductelor din zonele propuse a fi reabilitate și a evaluat necesarul de lucrări.

F -TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010

•V

Tbihd

PROIECT L

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 9

Seria de modificări:

0

în urma examinării vizuale și a imaginilor în infraroșu luate cu camera de termoviziune, se pot trage următoarele concluzii:

 • 1. Izolația termică a conductelor este deterioarată. în canalele termice prezintă tasări și desprinderi de pe conducte, iar în căminele de secționare/golire/aerisire, izolația lipsește de pe conducte și armături. Datorită inundării canalelor termice cu apa provenită din interior (avarii) sau din exterior (infiltrații) izolația termică și-a pierdut calitățile izolatoare și a favorizat corodarea la exterior a conductelor.

 • 2. Conductele din oțel prezintă un grad avansat de corodare la exterior. Datorită prezenței oxigenului și a sărurilor de Fe, Ca și Mg în apa dedurizată, țevile sunt corodate și la interior și au depuneri de săruri.

 • 3. Suporții ficși și mobili, datorită umezelii existente în canalele termice, prezintă un grad de corodare avansat.

 • 4. Pierderile de energie termică prin radiație și conducție sunt însemnate. Deoarece accesul la conducte în zonele subtraversărilor este dificil, nu se poate face o evaluare exactă, dar acestea depășesc limitele accesibile. Spargerile repetate au determinat inundarea canalelor și căminelor, ceea ce a dus la deteriorarea izolației termice și a favorizat aceste pierderi. Starea precară a conductelor și a izolației termice favorizează apariția avanilor și a pierderilor de energie. Această stare de fapt justifică înlocuirea conductelor existente, cel puțin pe lungimea subtraversărilor, cu conducte noi, preizolate, echipate cu senzori pentru monitorizarea gradului de umiditate al izolației termice.

Rețelele termice vor fi reabilitate pe bază de proiect, soluția tehnică adoptată fiind cu conducte preizolate montate în canal termic existent, îngropate în pământ pe pat de nisip. Acolo unde este cazul va fi demolat unul din pereții canalului termic existent pentru a permite amplasarea conductelor termice primare.

CAP.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1. Descrierea lucrărilor de bază

Lucrările constau în reabilitatrea traseelor de termoficare aflate în aria carosabilului din străzile I.L. Caragiale nr. 11-13, Milcov nr.7-114 și Milcov nr. 69-75.

Pentru buna exploatare a rețelelor termice și creșterea duratei de funcționare a sistemului de transport se vor utiliza elemente de conductă preizolată după cum urmează:

Tfelmtl

PROIECT


s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 10

Seria de modificări:

0


 • a.  conducte preizolate

 • b.  coturi preizolate

 • c.  reducții preizolate

 • d.  puncte fixe

 • e.  inele de etanșare

 • f.  armături preizolate

 • g.  manșoane termocontractibile și din tablă SPIRO

 • h. manșoane de capăt

 • i.  perne de sprijin

 • j.  bandă de avertizare

 • 3.1.1. Conducte preizolate

Conductele preizolate folosite trebuie să fie în conformitate cu SR EN 253-2004.

Conducta preizolată este un ansamblu format din țeava de oțel, îmbrăcată în izolația din spumă de poliuretan (PUR) cu o manta exterioară din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) sau din tablă SPIRO. Toate componentele sistemului de conducte preizolate ale rețelei reabilitate sunt prevăzute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor, compus din doi conductori NiCr/Cu încorporați în termoizolația din spumă poliuretanică și vor fi conectați la sistemul centralizat de monitorizare a umidității, în momentul în care va fi reabilitată întreaga rețea termică primară. Până la reabilitarea întregii rețele de termoficare, determinarea umidității se va realiza pentru fiecare tronson reabilitat cu ajutorul unui aparat portabil de măsurare a umidității, care va fi achiziționat în cadrul prezentului proiect.

în cadrul prezentului proiect se vor păstra diametrele conductelor clasice existente, cu excepția racordului primar PT 154 (tronson în zona străzii Milcov nr. 7-114 ) unde diametrul noilor conducte va fi mai mic. Astfel vom folosi următoarele diametre de conducte preizolate, impuse prin tema de proiectare:

 • - rețea termică primară: str. I.L. Caragiale nr. 11-13 - 2 x Dn 400 mm;

 • - rețea termică primară: str. Milcov nr. 7-114 - 2 x Dn 150 mm;

 • - rețea termică primară: str. Milcov nr. 69-75 - 2 x Dn 150 mm.

Lungimea totală de traseu aferentă rețelelor termice primare este de aproximativ 204 m după cum urmează:


Cod document:      4-8440

Seria de modificări:         0

Pag. 11


 • - traseu rețea termică primară: str. I.L. Caragiale nr. 11 - 13 = 25m;

 • - traseu rețea termică primară: str. Milcov nr. 7 -114 = 25m;

 • - traseu rețea termică primară: str. Milcov nr. 69 -75 = 154m.

Izolația termică la conductele preizolate este realizată din poliuretan dur iar mantaua de protecție exterioară este realizată din țeava extrudată din polietilenă dură pentru conductele amplasate subteran, sau din tablă SPIRO pentru conductele preizolate amplasate suprateran și va respecta cerințele standardului european SR EN 253:2004.

Mantaua va asigura o bună protecție contra umezirii din exterior a materialului termoizolant. Polietilena dură este un material plastic de mare densitate (minim 942 kg/m3 - conf. SR EN ISO 1183-1:2004 și SR EN ISO 1183-2:2005), care trebuie să prezinte o alungire la rupere de cel puțin 350%, atât axial cât și radial (SR EN ISO 527-1:2012, SR EN ISO 527-2:2012, SR EN ISO 527-3:2000, SR EN ISO 527-4:2000 și SR EN ISO 527-5:2009) și o stabilitate dimensională la temperatura 90 ± 5oC de ± 3%. Va fi rezistentă la reacțiile chimice din sol, va suporta bine radiațiile ultraviolete și va fi ușor sudabilă. Suprafața interioară a țevii de polietilenă va fi prelucrată astfel încât să asigure o aderență maximă între manta și izolația de poliuretan. La ofertare, furnizorul va prezenta documentele prin care să certifice pregătirea suprafeței interioare a mantalei (prelucrare prin efect corona).

Conductele preizolate utilizate sunt realizate în sistem legat astfel că între țeava utilă, izolația termică și mantaua exterioară de protecție există forțe de adeziune și de frecare care determină deplasarea simultană a acestora.

 • 3.1.2.Coturi preizolate

Se vor utiliza coturi preizolate trase, cu rază mică de curbură R= 1,5 Dn, realizate din același material cu al conductei de serviciu.

Dimensiunile izolației, mantalei și ale capetelor libere ale cotului vor fi aceleași ca și pentru conductele preizolate (tronsoanele drepte).

 • 3.1.3.Reducții preizolate

Se vor utiliza reducții preizolate realizate din același material cu cel al conductei de serviciu.

Dimensiunile izolației, mantalei și ale capetelor libere ale reducției vor fi aceleași ca și pentru conductele preizolate (tronsoanele drepte).

Tem

PROIECT


s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.


Cod document:4-8440

Seria de modificări:         0 • 3.1.4.Puncte fixe preizolate

Elementele din componența punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzătoare conductelor preizolate.

Etanșarea între mantaua de protecție a izolației și placa metalică aferentă punctului fix, care preia efortul rezultant datorat dilatării termice, va fi garantată la acțiunea apei și a forței de frecare dintre manta și stratul de nisip în care se amplasează conductele preizolate.

Punctele fixe se rigidizează în blocuri de beton. La execuție se va avea grijă ca punctele fixe să fie coliniare cu conductele preizolate. Se va proteja mantaua exterioară din polietilenă de căldura degajată la sudarea plăcii metalice din componența punctului fix cu profilele metalice înglobate în beton.

3.1.5.lnele de etanșare

inelele de etanșare asigură protecția contra infiltrațiilor de apă la trecerea conductelor preizolate prin pereți de beton sau zidărie.

 • 3.1.6. Armături preizolate

Pentru operațiuni de exploatare, aerisiri sau în caz de avarii, a rețelei termice primare doar pe tronsonul din zona Milcov 69-75, se vor utiliza vane de izolare etanșe, respectiv robinete preizolate, de aerisire cu obturator sferic Pn 25, prevăzute cu 1 vană de serviciu, aerisire, de Dn 32.

Robinetele de tip preizolat se vor monta prin sudură. Accesul la acționarea tijelor robineților se va realiza prin intermediul unor cămine speciale, compuse din tub de protecție (peretele căminului) și capacul de protecție cămin. înainte de montare, toate armăturile, indiferent de tip, se vor verifica la bancul de probă.

 • 3.1.7. Manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO

Manșoanele termocontractibile sau din tablă SPIRO sunt folosite pentru realizarea continuității izolației termice in zonele de îmbinare a elementelor preizolate.

 • 3.1.8. Manșoane de capăt

Manșoane de capăt sunt folosite pentru protecția termoizolației conductelor preizolate la intrarea și ieșirea din cămine, blocuri de beton etc., în locul unde se îmbină cu conducta clasică.

Teim

.□AOICCT


S.C,

TERMOPROIECT S.R.L.

God document:      4-8440

Pag. 13

Seria de modificări:

0


 • 3.1.9.Perne de sprijin

Pernele de sprijin sunt folosite la montarea conductelor preizolate în șanț.

 • 3.1.10. Banda de avertizare

Banda de avertizare este aplicată peste stratul de nisip de umplutură, necesară pentru semnalizarea traseului conductelor preizolate la eventualele săpături ulterioare.

Prin adoptarea soluției de montare a conductelor preizolate în sistem legat, pentru reabilitarea rețelelor termice primare, vor rezulta următoarele avantaje:

 • - reducerea pierderilor de energie termică între conducte și mediul ambiant, în care acestea se montează;

 • - încetinirea fenomenului de distrugere în timp a izolației termice;

 • - reducerea procesului de coroziune a conductelor din oțel;

 • - creșterea siguranței în exploatare a conductelor utilizate la transportul și distribuția agentului termic primar;

 • - creșterea duratei de serviciu a conductelor utilizate pentru transportul agentului termic primar utilizat, apă fierbinte - durată de viață garantată de minim 30 ani;

 • - reducerea cheltuielilor pentru întreținere și reparații.

3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

LUCRĂRI TERMOMECANICE

Lucrările constau în demontarea conductelor clasice aferente fiecărui tronson la care se face referire in prezenta documentație, și montarea de conducte preizolate în canale termice existente, sau pe traseu nou, îngropate în pământ pe pat de nisip. Acolo unde este cazul va fi demolat unul din pereții canalului termic existent pentru a permite amplasarea conductelor termice primare.

Rețelele termice ce urmează a fi modernizate sunt prezentate în planurile de situație, înainte de pozare, toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros, fiind interzisă punerea în operă a produselor cu defecte.

Canalele termice existente au în general lățimea mai mică decât cea necesară montajului conductelor preizolate. Astfel se vor practica goluri prin spargeri ale canalului existent din 10 în 10 m pe radierul canalului și în peretele lateral rămas nedemolat pentru a permite scurgerea apelor de infiltrație și a împiedica antrenarea nisipului din jurul conductelor spre zonele de pantă minimă.

ÎEIinD

PROIECT


S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 14

Seria de modificări:

0


Adâncimea de pozare a conductelor preizolate este de 0,6-1,5 m. în zona subtraversării străzilor cu circulație intensă adâncimea minimă este de 0,8 m deasupra mantalei conductelor preizolate.

Pe fundul șanțului se va face un pat de nisip de 100 mm grosime, cu granulația de 0,5- 0,8 mm, bine compactat, peste care se montează conductele preizolate sprijinite pe perne de sprijin din poliuretan.

în zonele de îmbinare, șanțul se va adânci corespunzător, în vederea executării cordoanelor de sudură. Șanțul se va largi și în zona schimbărilor de direcție pentru a se putea monta pernele de dilatare.

Panta conductelor va fi de minimum 2%o,

Este interzisă tăierea pieselor speciale preizolate sau confecționarea lor pe șantier fără respectarea tehnologiei impuse de furnizor.

La pozarea conductelor preizolate se vor respecta distanțele minime impuse de normativele în vigoare față de celelalte gospodării subterane, conform SR 8591-97.

Asamblarea tronsoanelor de conductă pentru apă fierbinte se va face prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu.

Suprafețele care urmează a fi sudate se vor curăța în prealabil în mod corespunzător, în conformitate cu tehnologia de execuție, pentru a asigura o calitate corespunzătoare a îmbinărilor sudate. Tehnologia de sudare trebuie să fie elaborată pe baza procedeelor de sudare, omologate. Sudurile se pot executa numai de către sudori calificați, conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

La îmbinarea țevilor, trebuie să se aibă în vedere poziția conductorilor aferenți sistemului de control. Conductorii trebuie să fie așezați pe partea superioară a conductelor, în așa fel încât conductorii de aceeași culoare să nu se intersecteze unii cu ceilalți. Conductorii trebuie feriți de asemenea de căldura produsă în procesul tehnologic de sudare.

Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puțin 5°C și după ce s-a verificat că procedeul omologat de sudare a conductelor corespunde calitativ, probându-se în acest mod că materialul de bază și de adaos sunt cele din fișa omologată și certificatele de calitate ale acestora.

Sudurile de poziție se vor executa numai după ce porțiunile de conductă care se îmbină se găsesc de cel puțin 4 ore la temperatura mediului ambiant. Electrozii se vor alege funcție de calitatea materialului de bază al conductei.

Teisc

;-'SOIECT

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 15

Seria de modificări:

0

îmbinările sudate vor fi poansonate cu poansonul individual al sudorului care le-a executat.

La trecerea conductelor prin pereți (la cămine, puncte termice, etc.) diferența minimă între diametrul găurii de trecere și diametrul conductei va fi de 15 cm. Golurile de trecere vor fi prevăzute cu piese speciale de etanșare (inele) pentru protecția contra infiltrațiilor de apă, iar pentru protecția termoizolației la capătul conductelor preizolate se vor utiliza căciuli de capăt.

Realizarea continuității izolației termice se efectuează prin mufarea zonelor de îmbinare. Vor fi utulizate manșoane termocontractibile sau din tablă SPIRO. Operația de manșonare se va face numai după verificarea sudurilor și efectuarea probelor de presiune.

După mufare se injectează spumă poliuretanică în spațiul inelar dintre conducta de serviciu și manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a țevilor preizolate.

Pentru conductele preizolate dimensiunile și materialele din care sunt realizate izolația termică și mantaua exterioară de protecție trebuie să corespundă cerințelor cuprinse în SR EN 253:2009.

Izolația termică a conductelor și elementelor preizolate este realizată cu spumă poliuretanică și este protejată cu o manta de PEHD sau tablă SPIRO.

în zona îmbinărilor sudate izolația termică se va realiza local, prin injectarea spumei poliuretanice după realizarea legăturilor firelor de semnalizare avarii și montarea manșoanelor termocontractibile sau a manșoanelor din tablă SPIRO.

Materialele din care se execută izolația termică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să aibă coeficientul de conductibilitate redus (să fie bun izolator termic) Amin = 0,027 w/mk;

 • - să aibă rezistență mecanică, pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

 • - să nu rețină umiditatea pentru a proteja conductele;

 • - să fie ușoară, să nu încarce suplimentar conducta;

 • - să fie din material necombustibil, pentru a fi ferită de aprindere la temperatura de funcționare sau la montaj.

Conductele preizolate se pot pretensiona la rece sau la cald în funcție de metoda recomandată de furnizorul de conducte și elemente de conducte preizolate.

în documentația de proiectare se va preciza metoda de preluare a dilatării conductelor.

Indiferent de metoda de instalare a conductelor preizolate aleasă, sistemul trebuie asigurat pentru a prelua fără avarii sau accidente alungirea corespunzătoare dilatării conductelor.

lîlmD

PROIECT

s c.      | Cod document:      4-8440

Pag. 16

TERMOPRO1ECT

s.r.l.       Seria de modificări:

0

Umplerea cu nisip se efectuează numai cu material având granulația de 0,5-4,0mm, recomandată de furnizorul sistemului de conducte preizolate. Se vor lua măsuri ca nisipul să pătrundă în toate zonele fără a lăsa goluri sub, între și peste conducte.

Deasupra conductelor, peste nisipul bine compactat, se amplasează banda de marcaj din material plastic, cu scopul avertizării și evitării deteriorării conductelor în cazul unor săpături ulterioare.

Deasupra stratului de nisip se face completarea cu pământ și alte straturi, până la refacerea terenului la starea lui inițială.

Asigurarea unui nivel de curățenie corespunzător al elementelor de conducte preizolate înaintea punerii în funcțiune presupune:

 • - urmărirea asigurării unei calități corespunzătoare a elementelor;

 • - asigurarea unor condiții de conservare, transport și depozitare adecvate înaintea instalării;

 • - menținerea curățeniei în timpul montajului;

 • - operația de spălare interioară a conductelor;

 • - pregătirea suprafețelor metalice ale conductelor nepreizolate (clasice) în vederea izolării acestora.

Conductele de termoficare de pe circuitul primar se pot curăța la interior prin antrenare cu apă suflată cu aer comprimat.

în vederea asigurării golirii și aerisirii conductelor (dacă este cazul, la punerea în funcțiune sau la golirea lor în situații de avarii sau la efectuarea de reparații), în punctele de cotă minimă se vor monta ștuțuri cu armături de golire, iar în punctele de cotă maximă, ștuțuri cu armături de aerisire.

Apele rezultate în urma golirii rețetelor termice, în situații de reparații sau avarii, vor fi evacuate, prin intermediul robinetelor de golire, la cea mai apropiată conductă de canalizare orășenească.

în zonele de intersecție cu eventualele instalații subterane, cabluri electrice, telefonice, conducte de apă, gaze, etc., se va executa săpătură manuală, luându-se toate măsurile de protecția muncii impuse de legislația în vigoare; se va acorda atenție săpăturilor și sprijinirilor în zonă, solicitându-se asistență delegaților beneficiarilor instalațiilor subterane care se întâlnesc în zonă.

Prezentele lucrări nu conțin instalații pentru ventilație și lucrări necesare montării acestora. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Principalele lucrări pe partea de construcții vor cuprinde următoarele lucrări:

&


Cod document:      4-8440

Pag. 17

Seria de modificări:

0


 • -  spargeri de beton si astfalt;

 • -  săpături pentru decopertarea canalului termic existent;

 • -  refacere, spargerea parțială sau eliminarea (după caz) a canalului termic existent;

 • -  refacerea carosabilului și a trotuarelor la starea inițială după montarea conductelor preizolate.

în proiectul tehnic se vor prevedea toate condițiile necesare pentru respectarea normelor de calitate, de protecția mediului și de asigurarea securității și sănătății în muncă, precum și de protecție contra incendiilor.

 • 3.3. Consumuri de utilități

Prin reabilitarea rețelei termice primare, consumul de energie termică se va reduce datorită reducerii pierderilor de căldură pe tronsoanele înlocuite.

CAP.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 4.1. Graficul de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 2 luni, iar durata de execuție este de 2 luni, conform

anexei 1.

CAP.5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIE)

 • 5.1.  Deviz general

Vezi anexa 2.

 • 5.2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Vezi Anexa 3.

CAP.6. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Lucrare se va realiza din fonduri proprii Primăriei Municipiului Bacău.

CAP.7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZARE INVESTIȚIEI

 • 7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Nu este cazul. Lucrarea va fi realizată de către firma care câștigă licitația de execuție.

iTlImD

PROIECT


s.c. TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:     4-8440

Pag. 18

Seria de modificări:

0


 • 7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Având în vedere că scopul lucrării este de reabilitare tronsoane de conductă, lucrările de

întreținere și operare vor fi făcute de către personalul existent la S.C, CET S.A. Bacău.

CAP.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 8.1. Valoarea totală a investiției

392.317,26 lei, din care C+M: 340.412,23 lei;

 • 8.2. Eșalonare investiției

Anul 1-392.317,26 lei;

 • 8.3. Durata de realizare a investiției

2 luni;

CAP.9. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 9.1.  Certificat de urbanism

Obținut, vezi anexa 4;

 • 9.2.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism, au fost cerute și obținute avize de la următorii deținători de utilități:

 • - Decizia etapei de încadrare de la Agenția pentru Protecția Mediului nr. 216/02.08.2012;

 • - Aviz de amplasament zona centru S.C. Compania de apă Bacău S.A., nr. 123/26.07.2012;

 • - Avize de amplasament E-ON Moldova Distribuție S.A. Departament rețea CR Bacău, nr.

1000259548/ 27.07.2012, nr. 1000267837/23.08.2012, nr. 1000267841/23.08.2012;

 • - Aviz de amplasament E-ON Gaz Distribuție S.A. Bacău, nr. 1735/04.07.2012;

 • - Aviz Tehnic Romtelecom Bacău, nr. 100/05/03/01/BC/BC/7156 / 12.07.2012 - Aviz 796;

 • 9.3. Acord de mediu

Obținut, vezi anexa 5;

F -TP - PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010

1^

TEfinD


JPOIECT

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 19

Seria de modificări:

0


CAP. 10. ANEXE

Anexa 1. Graficul de realizare a investiției

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Avize și acorduri


i OBIECTIV; j Beneficiar.

• Proiectant ! Executant:


........................................}......................................................................................

Reabilitare RTP, str. I. L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75 Municipiul Bacau

S.C. Termoproiect S.R.L. lași


Pag 125


lei -


F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investiției publice


. z Q

Stadiul Fizic

UM

Cant totala

Valoarea I totala    I

- lei -      |

ș

Cant i (exec | utata) ș

1

[0002] Rea bi li tar* RTP, str. 1. L. Caragiai»

11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-76

1,00

346.660.98j

1.00|

2

[0002.1] Tormomocanic I.L. Caragiale nr.

11-13

1,00

60.705,92]

1,00!

3

[0002.1.1] Demontare conducte primare

I.L. Caragiale nr. 11-13

buc

1,00

1.617, w!

I

1,00?

i 4

[0002.1 .2] Montaj conducte primare t.L. Caragiale nr. 11-13

buc

1,00

6.188,73!"

i,ooi

5

[0002.1] Achiziție preizolate si servicii anexe Caragiale 11-13

buc

1,00

52,900,OOj

1,00;

6

[0002.2] Construcții I.L. Caragiale nr. 11-13

1,00

29.820,13

1,00,

7

[0002.2.1] Desfaceri/refaceri carosabil I.L. Caragiale nr. 11-13

buc

1,00

9.276,02]

I

1,00j

■ 8

[0002.2.2] Terasamenle I.L. Caragiale nr.

11-13

buc

1,00

8.814,54j

i.ooj

;     9

[0002.2.3] Construcții I.L. Caragiale nr. 11-13

buc

1.00

11.440,82]

J

1,00j

! 10

[0002.2.4] Taxa depozitare I.L. Caragiale nr. 11-13

buc

1,00

288,75;

1,00;

ș

: 11

[0002.3] Tennomecanic Milcov nr. 7-114

1,00

36.213,63]

1.00*

' 12

i

[0002.3.1] Demontare conducte primare Milcov nr. 7-114

buc

1,00

1.617,19^

1 ,oo|

i

I 13

[0002.3.2] Montaj conducte primare

Milcov nr. 7-114

buc

1,00

3.696,44!

i

1,00'

14

[0002.3] Achiziție preizolate si servicii anexe Milcov 7-114

buc

1,00

30.900,00^

(

1.00]

1

16

[0002.4] Construcții Milcov nr. 7-114

1,00

16.068,60

1,00]

16

[0002.4.1] Desfaceri/refaceri carosabil Milcov nr. 7-114

buc

1,00

7.827,20;

i.ooF

i

17

[0002.4.2] Terasamenle Milcov nr. 7-114

buc

1,00

3.341,38!

1 ,oo;

18

[0002.4.3] Construcții Milcov nr. 7-114

buc

1.00

3.744,11;

i.oo:

Valoarea (executata) - lei -

[1.617,19;19

[0002.4.4] Taxa depozitare Miicov nr. 7-114

buc

1.00

155,93

1,00;

i

20

[0002.5] Termomecanic Miicov nr. 69-76

1,00

149.047,74

1,00

21

[0002.5.1] Demontare conducte primare Miicov nr. 69-75

buc

1,00

3.252,15

1.00;

22

[0002.5.2] Montaj conducte primare Miicov nr. 69-75

buc

1,00

13.295,59

1,00^

1

23

[0002.5] Achiziție preizolate si servicii anexe Miicov 69-75

buc

1,00

132.500,00

lh00^

24|

[0002.6] Construcții Miicov nr. 69-7S

1,00

64.6M.96

1.00j

25

[0002.6.1] Desfaceri/refaceri carosabil Miicov nr. 69-75

buc

1,00

29.175,12

1,00;

*

26

[0002.6.2] Terasamente Miicov nr. 69-75

buc

1,00

16.957,00l    1,00[

27

[0002.6.3] Construcții Miicov nr. 69-75

buc

1,00

7.906,80

1,00;

28

[0002.6.4] Taxa depozitare Miicov nr.

69-75

buc

1,00

656,04

1.00Î

149.047,74
1 euro = 4,58 lei, curs la data de 24.10.2012

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail. suport©inielsoftdeviz.ro. tel.: 0236 477.007


r-


Pag 126


i

4-I

. „.JsIJ


! OBIECTIV:

i Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Reabilitare RTP, str. I, L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75

Municipiul Bacau                                                                                   <

S.C. Termoproiect S.R.L. lași                                                                       |


DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării


Reabilitare RTP, str. I. L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75


i

Anexa Nr. 2

i


i

i In lei/euro la cursul 4,58 lei/euro din data de 24,10.2012

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.

I

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

.------—--4

crt

i

lei         i

euro

lei

lei

euro    !

! 1

2

3 I

4

5

6

7          î

I

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                                       !

.1.1

Obținerea terenului

o,oo)

0,00

o.oo!            o.od

o.od

; 1.2

Amenajarea terenului

52.764,36!

11.520.71

12.663,57

I      65.428,421

14.285,68'

.1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.oo;

0.00j

i

o,oc

J              0.00’

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

52.764,86;

11.520,71

|   12.663,57|     65.428,42

14.285,68

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare ! obiectivului

o.oo!

o.ooț

i

o,oo;            o,oo

|L

0.00

i TOTAL CAPITOLUL 2

o,oo'

0,0(

L

0,00, 0,00

0,00

CAPITOL 3


___Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3 1

Studii de teren

1 500.00Î

327,5l)

360,Oc!

1 860.00!

406,11]

.3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

792,Oo!

172,93)

190,0s!

982, ObI

214,431

i3-3

Proiectare si inginerie

24.600.00j

5.371,18)

5.904.00)

30.504.00:

6.660,26

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

500,OO)

109,17

120,Oo[

620.00

135,37,

3.5

Consultanta

o.oo)

o,oq

o.ooț

o.oo;

o,od

:3.6

Asistenta tehnica

1.230, OOț

268,56

295,20)

1.525,20)

333,Olj

I

i

TOTAL CAPITOLUL 3

28.622,Ooj

6,249,34

6.869,28'

35.491,28'

7.749,19

CAPITOL 4


_______________Cheltuieli pentru investiția de baza

j4.1

Construcții si instalații

53.305,37

11.638,73

12 793.29)

66.098,65'

14.432,02

4.2

Montaj utilaje tehnologice

239.480,76

52.288,38

57.475,38]

296.956,14;

64.837.59)

4.2.1

Montaj rețele termice

23.180,76

5.061,30

5 563,38)

28.744,14!

6.276,0lț

4 2.2

Achiziție elemente preizolate si servicii anexe

216.300.001

47 227,07

51.912,0(7,

268.212.00!

58.561,57,

4.2.2.1

[0002.1] Achiziție preizolate si servicii anexe Caragiale 11-13

52.900,00

11.550,22

12.696,00,

i

65.596,OO!

14.322,27

[4.2.22

I

[0002.3] Achiziție preizolate si servicii anexe Milcov 7-114

30.900,00

6.746,72

7.416,Oo[

I

38.316,00'

i

• • 1

8.365,94'

)4.2.2.3

[0002.5] Achiziție preizolate si servicii anexe Milcov 69-75

132.500,00

28.930,13

31 800,00

[

164.300,00:

35.873,36)

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

o.oo!

0,00'

o.oo:

i4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

o.oo!           0,00

r        o.ooj”

0,00'

0,00

4.5

Dotări

o.oo]            o.oof          o.od

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

T      ...... —L'“--

o.oo;          o.oo

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

292.786,13'    63.927,10

70.268,67

........

363.054,80

79.269,61


CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5 1    ] Organizare de șantier

T

1

5.736,461

î 252.50?

1.376,75' ”

7.113,21!

1 553,10

5.1.1 I Lucrări de construcții

i

3.824,311

835,0(£

417,50ț_

917,83’

4.742.14

1.035,40

5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului

r—

|

1.912,15!

458,92!

2.371,071

517,7QI]

II

II

II

9


I


DEVIZUL GENERAL: Reabilitare RTP, str. I. L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75


2

3

4

5 I

6

I— I

,5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.465,90

320,06

351,82ț

1.817,71

396,88

)5.2.1

Cota pentru I.S.C.

906,19

197,86

217,49(

1.123,68

245,34;

5.2.2

Taxa pentru obținerea autorizației de construire

533,05

116,39

127,93{

660,99

144,32)

■5.2.3

Cota pentru Casa Sociala a Constructorului

26,651

5,82

6,40)

33,05

7,22

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

18.708,65

4.084,86

4.490,08)

23.198,72

5.065,22

TOTAL CAPITOLUL 5

25,911,01

5.657,42

6.218,64

--------L

32.129,65

7.015,211


CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

o,oo[            o.od            0,00!

6.2

Probe tehnologice si teste

2.294,58

501,00

550,70)       2.845,28)         621,24|

i

TOTAL CAPITOLUL 6

2.294,58

501,00

550,78      2.845,28)        621,24)

'■                                                                      I

TOTAL GENERAL:

402.378,57

87.855,58

96.570,86   498.949,43)   108.940,921

din care: C+M

349.375,29

76.282,81

83.850,07)   433.225,36'    94.590,69'


Raport generat cu ISDP , www devize.ro, e-maii: suport@intelsofideviz.ro, tei.: 0236 477.007k___


la.......4

tai


OBIECTIV:     Reabilitare RTP, str. i.L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75

Anexa 3


Beneficiar:    Municipiul Bacău

Proiectant:    S.C. Termoproiect S.R.L. lași

Executant:

EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Poziție

Denumire

Valoare totala ILE1]

01/ an 01

02/ an 01

03/ an 01

04/ an 01

05/ an 01

06/ an 01

1

Reabilitare RTP, str. 1. L. Caragiale 11-13, str. Milcov 7-114, str. Milcov 69-75

345,550.97

255,096.34

90,454.64

1.1.

Termomecanic I.L. Caragiale nr. 11-13

60,705.92

1.1.1.

Demontare conducte primare I.L. Caragiale nr. 11-13

1,617.19

1,617.19

1.1.2.

Montaj conducte primare I.L. Caragiale nr. 11-13

6,188.73

6,188.73

1.1.3.

Achiziție preizolate si servicii anexe Caragiale 11-13

52,900.00

52,900.00

1.2.

Construcții I.L. Caragiale nr. 11-13

29,820.13

1.2.1.

Desfaceri/refaceri carosabil i.L. Caragiale nr. 11-13

9,276.02

4,638.01

4,638.01

1.2.2.

Terasamente I.L. Caragiale nr. 11-13

8,814.54

4,407.27

4,407.27

1.2.3

Construcții I.L. Caragiale nr. 11-13

11,440.82

11,440.82

1.2.4.

Taxa depozitare I.L. Caragiale nr. 11-13

288.75

288.75

1.3.

Termomecanic Milcov nr. 7-114

36,213.63

1.3.1.

Demontare conducte primare Milcov nr. 7-114

1,617.19

1,617.19

1.3.2.

Montaj conducte primare Milcov nr. 7-114

3,696.44

3,696.44

1.3.3.

Achiziție preizolate si servicii anexe Milcov 7-114

30,900.00

30,900.00

1.4.

Construcții Milcov nr. 7-114

15,068.60

1.4.1.

Desfaceri/refaceri carosabil Milcov nr. 7-114

7,827.20

3,913.60

3,913.60

1.4.2.

Terasamente Milcov nr. 7-114

3,341.38

1,670.69

1,670.69

1.4.3.

Construcții Milcov nr. 7-114

3,744.11

3,744.11

1.4.4.

Taxa depozitare Milcov nr. 7-114

155.93

155.93

1.5.

Termomecanic Milcov nr. 69-75

149,047.74

l.S.l.

Demontare conducte primare Milcov nr. 69-75

3,252.15

3,252.15

1.5.2.

Montaj conducte primare Milcov nr. 69-75

13,295.59

13,295.59

1.5.3.

Achiziție preizolate si servicii anexe Milcov 69-75

132,500.00

132,500.00

1.6.

Construcții Milcov nr. 69-75

54,694.96

1.6.1.

Desfaceri/refaceri carosabil Milcov nr. 69-75

29,175.12

14,587.56

14,587.56

1.6.2.

Terasamente Milcov nr. 69-75

16,957.00

8,478.50

8,478.50

1.6.3.

Construcții Milcov nr. 69-75

7,906.80

7,906.80

1.6.4.

Taxa depozitare Milcov nr. 69-75

656.04

656.04

k O MANI A

JUDI-[UI. BACAU

EltlMÂRI/X MUNICIPII 4 UI BACĂU

Nr 2/181 dnt ~A t        /'<?

C E R T I F I C A T l) E URBANISM

Nr                    Dur

îii scopul;

1 l i C) REABII11ARE RE [ ELF. TERMICI-PRIMARE STRADA ION LUCA CARAGIALE NR 1 l-B

Cu miluire cerem adresate de

MUNICIPIUL BACAU

cu domieiliuLsediul în județul

BACAU

. . Inutili tatua

vlttll

.sectorul     -     . iod puciul

strada            CALEA MARASESTI

,nr           11           .bl

se          -         . i!<        -         ap.

. tel /fax

e-muil

iriR’gistratfl la nr                 2/481

din

05-06-201 2


BAC AU


jxrnlru imobilul - teren >iAuu cniMtnicțn - sunat in județul Bacau. Municipiul Bacau

sat ii I strada SC salul s trudii ■ic.


str ION 1.

UCAUARAG1ALE

, sec ionii

nr.        i 3

et     -    , ap.

, sau identificat prin

str. ION 1.

UCA CARACrIALE

, secioiul iir       H

el    "    , ap

, sau identificai prin:


, c<k! p)>Uil

.bl

plan de situație

. cod țxișuil;

. bl

plan di* situație


în temeiul rcgleineniflnhw dixiumvntaiiei de urbunism nr.2<Xj8


taza PHG


aprohuUi prm Hotărârea Consiliului Locul Bacău nr 84 din 13 04 2012

in conform dale eu prevederile Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modilicârtle si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ;

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren situat In intravilanul localității, proprietate publică a municipiului Bacău.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren de utilitate publică.

Funcțiunea aprobată prin P U.G72012 este zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, inclusă la limita dintre UTR 9 și UTR 10.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.


 • 3 REGIMl L TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificai de urbanism poate fi utilizai îh scopul declarat pentru

LLCRARI DE REABILITARE -REȚELE TERMICE PRIMARE S i RADA ]<)N LtiCA UARAG1AI E NR 1 I-II

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4 OBLIGAȚII ALETITVL/XRL’LUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/dc desființare - solicitantul sc \ a adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI CAM H-BAC AU str Oituz nr. 23 num BAC AU jud. Bac nu

în aplicarea iJirectivci t'iniviliului Sî 33? ('Hi (Jiirccliva privind evaluau? efectelor anumitor proiecte publice p privau asupra mediului, modificai! prin Llircctiva Coniriiutui 9?/1l <’l;. ji prin Directiva Oniilmtui fi Parlamentului European .'<!l>3 A 5 < K privind participarea publicului la elaborarea j numitor plamui fi programe in legi litri eu mediul fi modificai ca. eu pin ire h participate! publicului fi acccaul la justiție, a Directivei H5 337 (TE fi a Directivei ICI-, p in ccndicatul de urban brii st cum unici soliei Unt uhu obliga ți? da a ct intacta autorilalca fcritonaU de mediu pcnlni ea aceula «J inib/czc fi dccidâ, după caz. încadrarea neincadrarca proiectului invcrtitiei publice private in linia pioiccickirsiipiwe evaluării impactului .mipra mediului.

In ipltearta prevederilor lîircctivei Coniiliulut HS/.W.CEE, procedura de tm stere a acordului dc mediu «: dcMi>u«j după emiteica certificatului de urbani am. anterior depunerii documentației pentru autorizarea cxct'iilini lucrărilor de construcții li auletilalea idminiitrațici publice competente.

In vederea laiiifactru ccrinklet cu privite h procedura dc crai tete a acordului dc mediu, autor itatea ccmpctcnO pentru protecția mediului stibikțte îneca !iis mut asigurării eoni uitării publice, c i’iilra li/Srii opțiunilor publicului ji al lot mu lini unui punct dc vedere oficial cu privire ta realizarea invediției in acord cu rezultatele consultăriipublice.

în aceste condiții.

Dup! primitei ptezcnlului certificat du urbanism, titularul atc obligația dc a »c pruzeuu la auUiritatea competentă pentru protecția mediului in vederea miluirii inițiale a invesfițiui fi stabilirii netei iM ții evaluării efecte Im ritmicii avupta mediului, in urma evaluării inițiale a investiției re va emile actul adminulraliv al autorității competente pentru protecția mediului.

In riluația ui caic auțontetca competenta pentru protecția mediului ti abilei te ricccailatca evaluării efectelor inv ediției asupra mediului, snliciltmiul arc obligații dea notifica accal tapl auiorilății adm im vi rației publice competențe cu privite fa mcnjirietca cererii pentru aulwizatca executării lucrării^ de con urne ții.

tn situația tn care, după emiterea cuiifîwlului de urbanism ori pe parcutaul derulării procedurii de evaluare a efectelor uivcilițiui atupra mediului, ui licitau tul renunță la mlcnția de icalizare a in vesti (ici, acesta arc obligația dc a notifica ac«l fapt aultiritițit adminisirațici publice conipelcntc

Funcțiunea dominanta : cat de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise:

 • - construcții compatibile funcției de baza;

 • - accese pietonale si carosabile;

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersecti ilor/incintelor;

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de proiecție împotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

Unitati ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

 • - parcaje si garaje publice;

 • - intreaga rețea de stra2i din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice l~ IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 - “Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale");

 • - spatii de staționa re/pa rea re;

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport in comun;

 • - trotuare, alei pentru biclclisti;

 • - refugii si treceri pentru pietoni;

 • - plantații de aliniament si de separare a fluxurilor;

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile;

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale.

SE SOLICITA REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE.

Utilități existente in zonă, energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente in zonă.

NOTĂ:

SE VOR REFACE INTEGRAL SUPRAFEȚELE AFECTATE.

JUDEȚUL BAC AU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

Arhitect șef,

arh VASILF ALEXANDRU GEL1MAN

 • 5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA |'1EI OF. CONSTIU.IRE DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

.11 certificatul de urbanism.

b) iknado nilului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat ia zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c i documentația tehnică - D T . după caz:

D 1 Al'                       1)1 Ol‘                        !) i A o

d) a\ izcle și acordurile stabilitac prin certificatul de urbanism:

d. 11 :i\ i/c și .icorJmi pm îmi imhtălilc ui lume și intrai im una

iilmietilure cu apă

c^nali/ure

V alimentare cu energic electrică dimenliiic’ eu energie leimică

l 2; .ivize și atoni uri pnvmdr

ne'untul ca la incendiu


** gaze j ui hun Ic

«Z 'eletonizaru salubriLiie transport urban

pruicciie civilă


Aiic ax i/e/acurduri


:Aiifil.iteii populației


d 1) avi/cle / acordurile specifice ale administrativi publice centrale și / sau ak- serviciilor dcsceiitrali/utv ale ace-,lom

 • - inspectoratul df stat în coNSTRtvindJUPAcA/)

.1 I ; Studii de specialitate

 • - NO I A TEHNICA JliSHHCA J1 VA SAU RAPOR I DE 1 XITR'IIZA 1 FHNICA

ci punctul de xcdcrc/aclul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

fi documentele dc plată ale următoarelor laxe tcopie):

h mii

l’iczeniul certificat de uibanism .ne valabilitate de 1 2 luni de iu dala emiterii

PRIMAR,

mg ROMEO STA VAR ACUii A

1, S.


SECRETAR.


OVIDIIJ N1CO1.AE 1’oPOVICI

ARHITECT ȘEF.arh. VASILE ALEXANDRU UEIJMANAchitat taxa dc......... Ici. conform chitanței nr........... din ...

scutii

Prezentul certificat dc urbanism a Ibsi transmis solicitant uhu direct priit poștă la dala dc țY i b

i'RIM.xRi- MRADAMH Cr)V \’H

in mut-mi


,ii-:.

er.n.


■>e< hi c.i l                  ■ <


ci


i A MARASFSJi

:d -îd\


i’ii po-jUi bl


-VJ'!!ală l.i iu


,!p

2'-i’*‘)


•'<<'-2012


.'is


MEJA )V


ji


11

<nu ideniihcai pnn


ei


jp


•>î

. -miu Kiemii icai prin


; - ' itihil iii iudei al Hucas > \ *i. 11 r. 4-»■ ■: 1 IH'jKii

1'1

pian <ic Mtiiidiv

. v>xi pl’jUil

H

pimi de siUiatfc

250


s. \-niciu! jcgk-ineiiiflniur tUxrnnientauei <k- mbarium in

î(‘          ipinhaiA prin IloiArîtea Con-thului 1 ceai HacAu nr H I din 13 04 2<112


lî-

 • 1 REGIMUL JURIDIC

îe'en situat in intravilanul ‘ocabtâtiL proprietate publică a municipiului Bacâu

 • 2 REGIMUL ECONOMIC

Foiosmta actuală: teren de utilitate publică

Funcțiunea aprobată prin Pil G 72012 este zona căi de comunicație rutieră și amenajat: aferente nciusâ la limita dmtre-UTR 9 șt UTR 10

"erenu* se afla in zona A" de impozitare

; io i d\li i 1111\K

(. < itkiia anexa RLXdM TFHM(.

Pie/enlul (unificat de urbanism poale fi iitib/al în scopul declarai păuni

\ .< v<! ') ' Rl-AHH : ‘ AH! !<!• H » A ICMXRI S-RA.îA MII C< »V NI< ’ 4 H

( c< tîlicatui de urbanism nu țmc lux de .iiiton/apc de construire sau auioriAițu de desființare >i mi conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4 OBLIGA ( II ALE TITULARUL!. I CERTIFICATULUI DE l RBAXISM

• hi stopul elaborăm documentației pentru autorizarea executăm luciănlm de construcții * <K construire de desființare - solicitantul se va adresa autornății competente pentru proiecția mediului ■\C1:M IA PI PRorE< IIA MFDIl î l I CAM IIHACAl str Oiluz nr 2’mun BA< M md Bacău

;. pi I hici î < !i»si'.\ihn O i ’1 i t■:. i r t I 1 V > p-'fmd csiluirva vlcvtvhx .iimn’sli j pr> mii ț1 i.l'tb.n <>i:> ti/ t'ujti * mediului, niodilkaU |mn         4 1 'nMtJuiui O i! ‘ți pun Juc.un • .mmIiuIui țt t'irlin'cntulu.I uti-rn-un . i>

t;r. ind pjttiijțuKia publicului U ciiln'i JK4 jnumum pun uri ti pn-gunw ui Icgilur* <u mudml ți niiidiiivjii.i. -.ii ixnnu itpi.bci’iiv--?ubl mu lui ț>«vițiul I* |UkU|l«. n Onviiliiiri K5 *»7 CM ți j PireUiAci -Mfill li. prin iiurtiik'jtui Jc url’iruspj ie .urn unici ttui.iu-i -.ih»! ■>■!;><Jta de j uiritjUu JUtardiisj ten»"i.iM .k mediu ptnlm :i A’<u>ll «i *;uiizczv ti m JiahIj, dvpa -:■>>. ;;i.4d> jrej nun. iJutvi ii -.-.Jlm in' VMiliei puhlkx psil.itt) in l 'l;i pinitvldor lupuw vi jluirit Itnpuciului Jiin>ra tncdiulUi

:■ Ap li. j( ii pici uiletilirt Ditwiiict 1 imului iui SS .'‘îi'll [tiiu. vdutâ Je emitere a JctirdUui ds mediu *< .kiliut irj dsipji .-iiiiL-i .i

. .HiiKiiuiui de urh«»»m. •nlcrwr depunemdiKuntcntapcipi-miu lubniZArci cxv-.ul.lrii liivrinhu -k a         !.< .iuiiriiaiu

<-ini im firii (Mi publice cumpulvntc

in - tidcrcj Ktiefaemii ccTințck>r iu prmre h pjixcdiii.i .ti cmilerv j j.i rduiui de mediu, iulnr-.laica . vțnpciciu.i t>vmm ;m-k-gj aJisiiui iizlt'kțk ntci'.mumui iiiguiiru ccmeniUrit pubîivu. cvflirjltzâiii i’pțiuniim publKuiui ți il uiiiisr ' t-nin pimU di .•i-.-i i ! ai.iî .□ pi ii tre b fuiii/irc* un <*iiiîvi m ski-nl cil i n uilnkk ci'ti'iill Ji n puMuu

a t . Ale .1 rmii tu

. - lipi primiiuj prezentului verUlk.il cu usMumii, trtubns! isc . hliuuiu Je picZvjiU i.i juiui it.ii. s .. mp vi.mii    (>i■

I i.’lic’jj mediului rn eulcrci cuiului ir utile .s inetețiuct ți <i.ihttun ncutțtiUpt vs jtujrii clcdchn î.t'țlv-j m,prj iicdiuiu: n urmi vi iliuksf mitule t hbițiipui ie t i amt# iviui .nlfnntMritB ti j^wrPZui e<wnpvtunte pentru          sn.diuîu-

iț viiijjțțj iij vam iiuluiîljlcj iv-rhpJUlii pvuisu pn-lviiu mdniiui ,Uliiivjlc iticL^iut.-i tii4lj.nu vrtv’.ebi’ ui.c»iili.•■ -iipi.t nAiSiuliii ’viuiUrUUÎ .ui riilivipj ite 1 riiddiv 1 jciaI ț ipi jurviiUUi jdirunulribcs puhiiic .înnpviintc vu (*tivuc t.i incriUniii-u cuivirt |innu .14I1 ri/u u vi.-iuijiu iu.tXsil>>1 du c- niitu.in

in -iiu.ip* in .ut. după cmiiitei ,uiiiîkiituliii st; mtijitiMii .ut pc. pruurtul dcvbnt ptijucdur.r du ui ilu.ire juîc.tciui Hiicuruitiii nupri mediului, vduiijnlul nnuiib h uhuhu <k icili/irc * ini viuuci jucuj jic uhhgilu Jv j ruri*tiu* iccți Ujn .luis-riuții .idinini*lrițiui p.il>iK< i‘><npctcntc

funcțiunea dominanta cat de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise.

 • - construcții compatibile funcției de baza.

 • - accese pietonale si carosabile.

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a ntersectiilor/incintelor,

 • - amenajan ale zonet cadastrale caii ferate cu spatii verzi elemente de protecție împotriva poluam s, centru asigurarea securității circulației feroviare.

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala

Utilizări admise:

Umtati ale întreprinderilor de transportun rutiere tentonale

 • - parcaje si garaje publice:

 • - întreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice I- IV proiectate conform STAS 10.144Z1-80 revizuit In 1989 - 'Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale'’)

 • - spatii de stationare/parcare;

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport in comun

 • - trotuare, alei pentru biciclisti,

 • - refugii st treceri pentru pietoni.

 • - plantatn de aliniament si de separare a fluxurilor

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile:

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale

SE SOLICITA REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE

Utilitâti existente în zonă energie electrică, apă canalizare, gaze, telecomunicații energie temrvcâ Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente în zonă.

NOTĂ

SE VOR REFACE INTEGRAL SUPRAFEȚELE AFECTATE.

=i nr.ti i n u u

PRIMĂRIA \H’M( if’ll ; I | ii m v

\M:

CI.RHHl AR 1 i)t l RHA.M'At

.!m              •/

« -nif MOV VKH.ET.1 ■ CiMILlER •( - REREA DE EMITERE A Al IORI/ \ |IH Dl-( ONSTRl 1RE DESEMN FARI \ \ FI AM) ITT A DE URMĂTOARELE DOC l MIA H-

o ^rutkauil tk ufbatnsm.

b: dosada ijthtlui asupra imobilului. teren ți sau consuucpi sau. Jupă ca/, extrasul du plnn .uusiral actualizai iu zi și extinsul de carie funtiară de informare- actualizai la zi. in cazul in ^arc .gua tui dispune altfel uopic legalizată).

; documentația tehnică - D T . după ca/

Z ; ) !    \ I                                                            ' ) i i > :                                                              ') I \ :)

Jj :iM/de 51 acordurile siabthtae prin ccrtificaiul de urbanism

■■   ’/? ;t -Kurdiii: pro mii nhhtuțde urbane >! mlrisiruui.mi

*' A’mcutjrc <u .spâ                    "* qa/c iun i’lUc

** aaii/aU'                                   z l v ic Ti’ttiz a: v

z .it-rncniaic cu cneigii! clei rrică           xlsliiHnr-1’0

timicniare cu vnerpiv icnuica         1         arbaji

Abe .n i/f/.tcmdmi

I 2 0 i/e ți ticurdmi povuul

•tvmiiaîcii ia iricvndm                   pruteciu.' ci\»iă

Ail.'itak'ii iMpiilațici

, 1 > ;v> i/eic i iicormaiic așk’cil :ce ;de iiUmiHiMLiliei pubiite centrali.' u sau iile -<r- iciilor decenii .m-mu- <ik i'API C'IOibV 1 ‘1 1)1 .st A I IN rț )S;si;tl C 1 1! A’ PA < -V ■

. <        dc 'pecidiiUHc

■ ’ăiJA Ar ANA A t’LSHHCAHVA s.M ><Ain!<! Ol ; XPi.U! I/A E HMi A

ct puiului Je tedere udul administram ai auiontâpi compctcjiic [xintm proiecția mediului nrpic)

: 1 documentele dc plani ale imitatoare lor taxe tcopie i

ii ..cituu.ii ce 1;.’ktiitsțn .ne \ aiabii;iMc da i 2 Anii k A idi i cnmv

PRIMAR.

SECRETAR.

mg :<i iMlit J hl AVAkACllb                           A’

Ai)>! \1( 1 H ’d H

ARHITECT ȘEF.

ain VASIId- Al ItXANDRt Aii i FMAN

Achitat taxa de Ici. conform chitanței m         din

scuti r

> 1 . :

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solie Hamului direct prin poștă la data de r ( (•

R O M Â N I A

.î’ Dl- II I. BACAI'

PRIMĂRIA MlINliJl'lL'LUI liAVĂi:

Nr 2/4 7M .Im , /> f'C          J

C E R T I F I C A T D E U R B A N I S M

S’r

In scopul

1.1 l <')R1* ABILII ARE RE!ELE I ERMICE PRIMARI*. Sf RADA MILCOV NR69- A

Ca urinare’ cererii iidjesate de i ti dor.iicdiuhsediul in județul <nul

4 Filliil


inrcgislraiă la tir


CALEA MARASESTI

.ap -       tel./lax

2/CS


, sectorul

ar


din


satul strada


st


satul strada


[icnlru imobilul - teren și/sau constrikțu - situai in judelui Uneau. Miinieipml Bac, : scctonil dr.MILCDV              , nr 75

au idenuficat pi iu*

. sectorul


ap


ilU


cod purtai

.bl

plan de si înalte

,cud poșUd:

. bl

plan de situație

250


>ir MILCOV               nr 09

, ap *     . sau identificai prin;

temeiul rt-g|emeni3nlor di kuiii cutați ei de urbanism nr PIJG        aprobau! prin llotfirârea Constituim I.ocul Bacîhj nr N-l din 11 (H.2o]2

in conformi late cu jrrec vtlerilc I ,egu nr 50/1991 pro md autori/ureu executorii lucrărilor de c*ohstruetit,republicați! cu niodiiîcărde st completările ulterioare.

SE C E R T I F î C Ă :


'|C


in


2l K’JX


fn/a


I REGIMUL JURIDIC

Teren situat în intravilanul localității, proprietate publică a municipiului Bacău.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren de utilitate publică.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, inclusă la limita dintre UTR 9 și UTR 10.

Terenul se află in zona “A" de impozitare.


 • 3 REGIM l I. H-.ilMC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate ii utilizat în scopul declarat pentru

MCRARl DE REABILITARE RJ: JT.LE - HRMIUE PRIMARE S [RADA MII.COV NR6Q-75

Certificatul de urbanism nu țme loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare șt nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM.

in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construe|ii - de consiruirc'dc desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT PROTECȚIA MEDIULUI CAM 11-BAC AU . sir. Oituz nr. 23 nmn. BAC AU nid. Bacău

iti ;ipl>cari.« Directivei ("otnilrolui 3.5 3571 '!■ E ■ bireclrn HA) privind eviluarea cfccicii* anurnitor proiecte publice fi private .oupra piediului, miMldicatâ pun Uitiiclivj Conul iul ui l)7 l! < 'ii p pun Directiva Cimitirului țt Itarlameniului 1 .utopuan A>t)3 35 t’l; pi iv md pailic ip orc a publicului ta etaborarva .1 țiu mit or planuri ți prr>grame in legătura <u mediul ți modilkuicr, cu piiviiu 1* paitiopaiea publicului ji .kxcmiI In justiție, a Directivei 10 337 tTT. ți > bircutirci ’XiMC}', prin ccrtificalul de mlunum ut comunici soikitantului

 • ■ biișuțu de J cimtael* a i noutatea letiluruld de inediu pentru cs accatta *4 analizeze ți detidă. dnpr cjz. mcadiâreA rteincadrarea șn< neclului investiției publice pil v.i te in lista proiectelor supuse cvaludris impactului arupra mediului.

In aplicarea prevederilor iJircelivci Consiliului 35 337 f 'i*E, proceduri de trnilcre > acordului du mediu ic destațoara Jupi emiterea zcrtiikațului de urbanism, anterior depunerii docuniuntațici pentru autorizarea cxeeii tir ii literarilor de cmitarue ții la autoritatea Jibniuirtrației publice competente

în vedere* satisfacerii cerințelor cu privire ta procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru piotccția sicdiulut rlabdețlc meuJnivinul aitiuurlrli consultării publice, ccntrjliztali opțiunilor publicului >i al hiimiiiArii unui punel <ie vedere

 • ■ 'ilci*l eu plivire ta realizarea invevlițiet in acord cu rezultatele cuiuufUrii publice.

In jccsic condiții

Dup* pornirea prezentului certificai de wbauiwi, blidarul are obligația du a se prezenta ta autoritatea competenta pentru protecția mediului iit vederea uvalttani inițiale a investiției ;i s labilii ii necesitați! evaluării efectelor aeuvicia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al aulmitațiicompcumc peni iu protecția mediului

In situația in rare autoritatea utmipcCCrtU pentru protecția mediului rtahilcțto ntcotitaU'* cvalitarii efectelor invettiției asupra mediului, solieliantul are obligația de a notifica .«est fapt auînnliții administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea uxccuUrii lucrinlor de emistnicții.

ht •oiu.ițta în care, Jupi cnulcica certificatului de urbanism mi pe parcutrui derulării procedurii de evaluare a efuclck» investiției asupra mediului, tobe itantul renunți la intenția du realizare a investiției, iwsta arc obligații de a noii li ca acuși fapt autorității administrației publice competente

Anexă la Certificat de urbanism nr. _^C C ___din •>'(.'REGIM TEHNIC

Funcțiunea dominanta : cai de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise:

 • - construcții compatibile funcției de baza;

 • - accese pietonale si carosabile;

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectiilor/incintelor;

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție impotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

Unitati ale Întreprinderilor de transporturi rutiere .teritoriale:

 • - parcaje si garaje publice;

 • - intreaga rețea de străzi din intravilan apartmand domeniului public (clasele tehnice I- IV proiectate conform STAS 10,144/1-80 revizuit în 1989 - 'Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale");

 • - spatii de stationare/parcare;

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport în comun;

 • - trotuare, alei pentru biciclisti;

 • - refugii si treceri pentru pietoni;

 • - plantații de aliniament si de separare a fluxurilor;

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile;

 • - pasaje denivelate carosabile I pietonale.

SE SOLICITĂ REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Traseul solicitat va fi corelat cu traseele utilităților existente în zonă.

NOTĂ:

SE VOR REFACE INTEGRAL SUPRAFEȚELE AFECTATE.

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA


CERTIFICATUL DE


ȘCC din

Arhiicct șef.

arh. VASTLE ALEXANDRU GELEMAN

5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA (IEI DE CONSTRUIRE DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE


 • a) certificatul de urbanism.

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren șvsau construcții, sau. după caz. extrasul dc plan cadastral actualizai la zi și extrasul dc carte funciară dc infoimarc actualizat la zi, in cazul în care lenea nu dispune altfel (copie legalizată):

ci documentația tehnică - D.T . după caz.

•* I) 1' A C                        1)11)1                          i) 1 A D


d) av izeic și acordurile slabihtae prin certificatul de urbanism-.1 1 i-.ivizc și acordau privind uuliUițdt’ ut hune și iiilrijstnivtuia


** alimentare eu apfi canali/îire

< alimentare eu energie eleenică alimentare eu energie termică


'S- gaze nalta aU

J lek’lbih/itre

". .-ahibritale

intnsport uihan


Alic a\ i/eăicordun


U 2i avize și ucoiduri plivind securitatea la incendiu


proiecție civilă


-ănălaica populației


d 3) avizele i acordmile specifice ale administrației publice centrale <i ■ sau ale scrvienlur dcsceulrnlf/atc iile accsiara

■ ÎNSPIC lORAlTi. DE SI’Ai IN CONSTRUI ri li i!.)l PACA/.l

d.dl Studii de specialii mc

- NOTA JTIIMCA JUSUFICA HVA SAU RAPORT DE bXPi-.RI'IZA TEHNICA

e) punctul de ședere actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (coptei;

I) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul cenitîcat dtr urbanism unry ulaljiiiUiic dc I 2 luni dc la dala eniilciii.

PRIMAR, .  \

mg. IU )MEO STAVARACHE\

I.S                                     ‘


SECRETAR.

ovidiu nicolai; poptyvici


ARHITECT ȘEF,

arh VASH.E alexandri; gelimanAchitat laxa de........ Ici. conform chitanței nr...........din...........

SCUTIT

Prezentul certificat dc urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin țxiștâ la data dc ,/Ț • <■£'

Str. Narciselor, nr.14 ~ Bacau

J04/789/27.09.2010/

CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

■ C- 4 . t i / J


Tel:0334-401.796/ Fax:0234-55.11.75 www.apabacau.ro/

e-ma ihar_ragc@yahoo.com

Banca: BCR Bacau

Cont:R066RNCB0026118227670001

ZSstPz®. ®Z£i.©Zi\(W ©Z®

SIMTEX-OC

.1509001REGISTERED c.3421.1
ISO14001 REGISTEREDM.W66.1
»amEitas.736.i

AVIZ nr. /?

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU Str.MARASESTI, 6/ -/ - / - BACAU

La cererea dvs. Înregistrata cu nr. 5314/28 06 2012 prin^care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „REABILITARE REȚELE TERMICE              situat(a) in: BACAU -

rc cui sji jucii)

STR.I.L. CARAGIALE; MlLCOV,           -i7S va comunicam următoarele:

-Vr                  uzn Sf’it

1          KtSSillMMn

Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat.

I .a amplasarea obiectivului in teren se va respecta distanta minima dintre rețelele noastre de apa si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 91 ( 0,6 m pentru apa si 3 m pentru canalizare).

Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa-canal, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație , averi obligația anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare. Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați nou aviz.

sa


in

un


Eliberarea avizului sc face după achitarea taxei de avizare la casieria unitarii noastre.ÎNTOCMIT, INGAPIPER FLORIN


_A_.  '*'4


LEC ENDA • - RETEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

 • - REȚEA TERMICA pwmacsa NOU PROIECTATA - CONDUCTE PPEIZOLATE AMP'_ASAtc in câni, Tekm'C 2x0^400


Li.» Cr/RA *QTALA TE ’^'SEU FSrE CE APROXIMATIV 25M


NO 'A:


PR HECTANTUL °E’ELELOR DE TERMOFICARE ISC REZERVA DREPTUL DE A MC OtFICA SOLUTA DE SUPTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE ’F’E’.ELF S'.F'EF-UE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE


t1lEIHin

PROIECT


J 22«rM»W: RO T2TS»Jî

Irg Z APP’SOA1       '     .

Mim -

.     tn'

l-a D '„EFTE^       ; Flțft

Seat» 1 500

fa-» 06 2012


DLAN DE SITUAȚIE COTAT STR | L CARAGIALENR 11-13
LEGENDA


- - RE’EA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

■ - RE’EA TEPMICA PRIMARA NOU RROIECtATA CONDUCTE PcEiZOLA TE

AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2»Dn15C


. L:F.' TA PRCECT


NOTA:


LL- DE ’R^SEL1 RE’EA ’FOMIDA PRIMARA ESTE DE APROXJMA’IV 2^ ’


PROIECTANTUL RE’ELELCR de ’ERMOFiOARE 'SI REZERVA DREPTUL CEA MODIFICA SOLU'T A de GU9TRAVEPSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE RETELE_E SJt’ERA’.'E EXIS’ENTP si CELE NOU PROIECTATElElmD

PROIECT


PLAN DE SITUAT E CO^AT STR I L MILCOV NR 7-114


--RE^FA TERMICA PRIMARA EX'S’F.NTA - 'OONCJC’E CLASICE

.....RErEA TERMICA PRIMARA NOU PPQlECTATA ■ CONDUCTE Pi'E TOI 'F AMR'.AGATE iN CANAL TERMIC - 2>C'il5C

■ DM'’A PRC'ECT

._l;G‘MEA ’OTALA de TRASEU este DE /‘PROXlMATV 144M

NOTA:

PROIECTAN’UL REȚELELOR DE TERMOFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE ■ MODIFICA SOLUȚIA DE SUBTRAVERSAPE FUNCT’E DE CONDIȚIILE 'UFl .SE DE =ETELE. E SURTERANE EXISTENTE Si CELE NOU PPGlECTATE


PROIECTsx.

TERMOPROIECT

5.R.L.

J I2W1M5; MO 727JS32


?er«‘iC'3r M r1”     rEO:

Titlu ^r<3»*d. Mrxrirn dt Ofoi* t>rp        nîiiErtFv**» ■»’


j’rg C

.•                |Inq TJ. LEF T '•■'

■■■ry-t.a'     mn ■ C' -FR

Mfița

Scm i 500

?' FC’L


PLAN DE SITUATE CCI A’ STR 1 L MILCOV NR ?Q-'C


E.OH MoHma Dfctrtbuțw SA, str. CkttW rr. 1« 150. cod 7OB5S. Iau MUNICIPIUL BACAU -

Str, MARASESTI Nr.6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0234-581849 Fax 234588757

l ON MoMwa DertnW SA CurtMUI 1»

700159 lei «ww.aorvenanjiuu

Oepertamam Operațiuni Rețea

Centru Retua Bacau formația Bacau 1 KrrtMtacu U500049, Beau ludațufc Bac*u

Î02J420507?

f «M20MB

Bacau, 27.072012

LJVIU ALINEI

1

Stimate client,

Prezent» adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1000259548 emis in data de 27.072012

Cu respect, irig. Liviu ALINEI Elaborator Aviz

Aviz de amplasament favorabil

Mumer «vil                                f iiwit ia <dt>

1} Persoană juridici

MUNICIPIUL BACAU •________________________________________

3tvunre NXWumatonaM                                                   * irnpmra i* fteț ConwcțM

.4278337______________ RO______________ ___________________________ ___________________________

l’Ut                                Amtut fncat                 Ri>țr*M<Utttț prin                           »tuu de

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de avii de amplasament, înregistrată cu nr. 1000238105   / 28-06.2012____________________

r^m. nhiArthnd REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STRADA ION LUCA CARAGIALE, NR. 11-13___________

fie la adresa str ION LUCA CARAGIALE___________ _______________

nr U-13__________bl Ac.,________________ap. ____cod postai 1300064 localitate BACAU____________________

comuna,.__sector,__județ .Bacău______________________________

fn urma analizăm documentației primite suntem de acord cu raafirarea orirecttvuiti pe aa^ptasarnentd propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile EON Moldova Distribuție SA decât cele impuse de normele tehnice te vigoare și sunt îndeplinite toate condrțute prevăzute de rcestoa.

3 2 Instalațiile din gestiunea EON Moldova Distribuție SA la care se poate racorda obiectivul REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STRADA ION LUCA CARAGIALE NR. 1143 In funcție de puterea pentru care se dorește alimentare» cu energie electrică, sunt următoarele.*

-rețele electrice de joasă tensiune ■ m;

-rețele electrice de medie tensiune - m;

rețele electrice de înaltă tensiune - m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețetei electrice de JT/MT/II;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice. In amonte de punctul de racordare;

3 3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținere» acestuia In vederea racordării la rețeeu» electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform HG nr. 90/2008. Informații despre etapele procesului de racordare te rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datate necesare, tarifele te vigoare practicate de EON Moldova Distribuție SA și temeiul legal ai acestora se pot obține de pe srtate www.eomenergiaro saulaSSR/CR Centru Rețea Bacau Formația Bacau 1

3 4 Valabilitatea avizului da amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizulte până la data la cwe expiră certificatul de urbanism In baza căruia s fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către , gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia. In conrfițale In care anterior a fost prelungit termente de valabilitate a certrfkatiiui de urbanism te beza cârma a fost emis, și restte condițiilor (caracteristici tehnica suprafața ocupata teăhemt etc ) nu s-au modificat față da momentte emiterii avizteui.

Prezentte aviz aste valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr, TH 2 și a certificatului de urbanism nr. 298/20,06.2012

F 0N MoMna DHntmția SA

Ctrchi 144 • ISO

,'OOJ» Ini wwweon-enerșnro


CureCU țSrector Sfnft-SabMUan fteanc (Director Generali

WȘIMmm

(Director Generat Mp lifloorețca*» (Otecw Generat Mp


Sedtul Centrat iau cukumw

Atribut fotei: R0

Capul mx»< wtacrn ți vânat:

49SL7M12OROH

PO11PNC80O2«06JSVJIXI0J

BCRBactu


Departament Operațiuni fietee

Canini (Mae Secau

F ixmatM Bacau 1

M Tituteecu 600049. Bacau ludeti* BacJu

FQ2342QWH

F&342050M


UVIU MINEI î

f


3 5 Tari ful de emitere a avizulm de amplasament, in valoare de                      68,20 fei, s-a achitat cu

chitanța nr. .050414347950      /, 12.07.2012__

 • • Instalațiile de distribuție aparținând .Centru Rețea Bacau au trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • • în zonă există instalații electrice ce nu aparțin EON Moldava Distribuție SA Bgțea.Bacau-----

 • • In zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin E ON Moldova Distribuție

SA Pentru acestea se va somata avizul proprietarului

 • • Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică dn partea

Centru Rețea Bacau____________

 • • Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor EON Moldova Distribuție SA se va face cu respectarea strictă a condiții lor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifica

Beneficiarii lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiaro sau de altă natură, aia eventualelor deteriorări ale instalațHlor și/sau prejudicii aduse utUizatankx acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate,

 • • Alte precizări In funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

,* Se vor respecta prevederile normativului NIE OC7/OB/OQ 'Normativ pentru____________________

proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice' precum si a

distantelor minime normate impuse de acesta, astfel:______________________________________________________________

,' La terminarea lucrărilor do construire rețele termice primare:

- distanta minima de apropiere In plan orizontal (apropieri) fata de                   _____________

cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie sa fie de minim

.QJLm;_____

' • distanta minima de apropiere In plan vertical (intersecții) fata de__     ____ _______________ .

cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie sa fie de minim

0,25 m


tKSSTGGT’

jng, Liviu ALINEI_______

IkțraMM prt» 9kM* foram)

2/2
M/5W|


LEGENDAI

i

Iii


I F-O V ■

*

'0GC25ÎM

I i . >•<< <<. n □ *

£ A- REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA ■ CONDUCTE CLASICE

■ ■ REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA CONDUCTE PREIZOLATE

AMPLASAT IN CANAL TERMIC - 2*074%


- Llb'l’A PPOIECT


LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU ESTț CE APROXIMATIV 25M p - ■ C -     *'   ; '


NOTA:


PROIECTANTUL REȚELELOR DE TERMCF'CARE ISl REZERVA DREPTUL DE A modifica solu^a DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE impuse CF REȚELELE SUR ’ERANE EXISTENTE S1 CELE NOU PROIECTATE..

——

i

Teimii terect

PROIBCT

■       J 724??4*t$: *O ?2T2tl2

Sere’iciar MUNICIPIUL BACAU                 i

Tttlu PrcNect 9*rvlcn rit proletare p«nifti obk»ctlv*l« d«

a. ‘«ear- ’a-*              ce -• • "st a-     '       »•*..... !  -C>

v.            -.<-4 ■   v     r. cq ’F

r           ■>'* •*?<•'♦ •r"*'"''       ■*■*•'* **'    • ’T                                ' C* J '

. - 1

P Tîisctat

Ing C APETPOAI

', A*.

Md*a -

PLAN DE SITUAȚIE COTAT     ;

STR. 1 L.CARAGIALENR 11-13   jn-*c

Verificat

Ing R LEFTR

Sc«n 1 500

Aprobi:

Ing 3 CUREC-^ER'1-'

’ Data C6 2012

t r         ■»

Cod document 3 ■ $7«n                             r?

rE ON MoMow Dtstribuți» SA str. Ciorii rr. 14t -150, cod Z0C359, IM MUNICIPIUL BACAU

Str. MARASESTI Nr.G

600017 BACAU

Județ Bacâu

EON MoWcmi DKtnbuți» SA 1»

Z00 3S9 IM •wwwMmnj*™

DepwUmont Opx auuni R«m

CaotniSece» Barau

Formația 9«cmj 1

KTHidMai 31800049.Bacau JUdtțul: Bac*u 10234705077

f 0734X6089

Bacau, 23.08.2012

llVtU ALINEI J

Stimate client.

Prezenta adresâ însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1000267841 emis fn data de 23.08.2012

Cu respect.

ing. Llviu ALINEI Elaborator Aviz

Aviz de amplasament favorabil

1QQQZ57&41______________ .23.082012________________

rni                                f, îtwst M data

 • 1) Persoanăjuritlică

municipiui. bacau ....                      ,______ __________________________________

OenrntM cwwm>uxiA«                                             *. mțiAwv «tg. CtwwrW

.4278337          ______ K..            _____ ._______________________________ ._________________________

Ol                                Ariiax r«j»<                 0»ț«at»rtMW}F»'                         fetrttn*t)o

 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, irwegtsfratii cu nr .1000262724   /,1l®yoi2_________________________

pentru obiectivul; REABMJTARE REȚELE PRIMARE STRADA MLCOV NR. 7-114__________________ ____________________

de la adresa str MIICOV____„___ .... ..________________________________

nr J‘114__bl./sc. ____ ap.,______cod postat 600178 localitate .ȘACAU_____________

comuna.________________sector*™ județ kBacău_____

în urma analizării documentau» primite stettom do acord cu realizarea obiecfavutui pe amplasamentul propus și se emrte prezentul aviz de amplasament fawrabd

 • 3) Precizări:

31 Obiectivul nu se va amplasa peste, sUb sau la distanțe mai rreci față de instalațiile EON Moldova Distnbuț» SA decât cele impuse de normele tehnice In vigoare șt sunt fndepOnrte toate cundtțwte prevăzuta de acestea.

 • 3.2  Instalațiile din gestiunea E ON Moldova Distribuție S A la care se poate racorda obiectivul REABILITARE REȚELE PRIMARE STRADA MILCOV NR. 7-114 In funcție do puterea pentru care se dorește alimentarea cu energte electrică, sunt următoarele:

-fețele eiectnca de juaaâ tensiune • m; rețele electrice de medie tensiune - rrc -rețele electrice de înaltă tensiune - m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețetei electrice de fT/MT/IT; NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețetei electrice, in amonte de punctul de racordare;

 • 3.3  Avizii de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordară Pentru obținea» acesttea te vedere» racordării la rețeaua electrică de distribuție a obtectivutui sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform HG nr. 90/2006. informata despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentați* și datele necesara, tarifele In vigoare practicate de

E ON Moldova Distribuție SA și temelii legal al acestora sa pot obține de pe sital www.eon-energiaro umi «g/r» .Centra Rețea Bacau Formația Bacau 1

 • 3.4  Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul da timp de te data emiterii avizului până te data la care expiră certificatul de urbanism te baza căruia a fost emis; Pretuncjrea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către , gratuit, la cererea adresate da titular cu cel puțin 15 zfle inaintee expirării acestuia, Jn condfoite focare anterior a fost pretongrt termenii de valabdttate a certificatului de urbantsni in bere cărata a fost emis, și restte contețteor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, InăfținM^ ete) nu eau modificat față de momentul emiteri avizului

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform pianului de situație nr. TH2 și a certificatului de urbanism nr. 297/20.062012

§

IDMMatdow OtsUibuț» SA Cuthi i« iso

,wn» w» •nergw ro


CanrtM 0HcW Sorin-SctMMten founc (DroctorGonwai)

WșlMBtM (OtwnrGanoM Aț.)

IMtwa Șufttai (DSrtcttr bewii Atț)


SwSutCwW: bwi

CU:W«JWî

Atribut filat va

Copiui sodoi Hisan fărte:

mtMlZQltOM

«HlfaCWBMMRÎS U J<X»3


Doportomont Operațiuni ftot»

Comru Rmm ăoau formateBacau l

N.ntuJ«cuM, 600049, Bocmi ktețui: Bacău jtasaattti


L j VU i AUWf!

I

F


3 5 Tarif ud de emitere a avizului de amplasament, in valoare de .          _____&U0 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. ^900OT51566_ /20OB;2tn2

- Instalațiile de distribuție aparținând                                fost trasato orientativ pe pianul de

situa po anexat

■ în zonă există instalații electrica ce nu aparțin E ON Moldova Distribuție SA fonfe0 ftetffl* ...........

• In ion& există posibilitatea funcționării unor instalații electric» ce nu aparțin E ON Moldova Distribuție SA Pentru acestea se va sotidta avizul praprietanluL

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face mimai manual, cu asistență tehnică din partea

.Centru Rețea Bacau_____________

 • - Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor E ON Moldova Distribuție SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natura, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilof și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulSor menționate,

■ Alte precizări In fmcțîe de specificii obiectivului și amptasamentutui respectiv:

‘ Se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 •Normativ pentru

,* proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice* precum si a

.* distantelor minime normate impuse de acesta, astfel:

“La terminarea lucrărilor de construire rețele termice primare:

' * - distanta minima de apropiere In plan orizontal (apropieri) fata de                _____ ___________________________

.* cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie sa fie de minim____.. . .    ....___

.................

* * distanta minima de apropiere In plan vertical (intersecții) fata de               ______________________ _______________

.* cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie sa fie de minim

‘0,25m.:

/o*

r* DEPARTMENT REȚEA V t        rsHtam        /

f/


CENTRUL

BACAU

j


------------------------------1

i , inq. CrhtrneLRemus CHITIC pteM. fterwM. șuwvîei


, IA

nSSS"ÎC5

inq. Li viu ALINEI
- Rf. ■ EA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA CONDUCTE PRElZOLATE AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn150


L3 -A proiectlUNui(ME,x : ■ HALA DE TRASEU REȚEA TERMICA PRIMARA ESTE DE APROXIMATIV 24M r ■■                           ■                          !      >


NOTA:


PROIECTANTUL REȚELELOR DE TERMCFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE A MOD FICA SOLUȚIA DE SUSTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE«k-UlG 'LTui’-t-Mf A. iM<4iUMi,lW,A î/ftcJ fXRuM

U'.A'JMtN'1 RRDs L'M -jl tRANaKliPCÂIM •447JV.ll I.

■ . arJI' N J i b h SLT E PI- frMr.^A N JMA' ’N CQND* pll i . l. !.. * 1L .'4«A,.7„i IX.’•’Rtifă'-.'AHt ijTILb^CAtXrfiA- ON'IJAC r ii f'j 11A a< OROvL iz: i a $ m s •; 1T rmopro» >


9<C*' '

TERMQPRqi&țT

S.R.LXPLAN DE SITUAȚIE COTAT


Verificat.


AprooatSTR. I L. MILCOV NR.JM14

Cod document 3 - 8742

7                 |                  B~


DT.AC

Ptâma i» T' î


IM Â P î A MI i NI (: 1P! UL l JI

E.ON MotdMa Dwtrtbuț» SA. vtr. Cârd* «r. 146 ■ 1% cod 7003% tsw

MUNICIPIUL BACĂU

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACĂU

ludeț Bacău

EON Mofeta» &5tnN4» S A

CMcN 146 • 150

7003» fMi

WMM.MNVefW^rjQ


Bacau, 23.08.2012

Stimate client


DeparUmant Optratiuni Ret «a

Centru fetea Secai

formația Bacau 1

HT&taKU 31 60004» Baow JudețU: Beclu

î 0Z342O5O77

F(i?3420MM

HfflJ Ai HEI

T

F


Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 100026783/ emis m data de 23.08.2012

Cu respect ing. Liviu ALINEI Elaborator Aviz


Aviz de amplasament favorabil

J«®2SZ837_____2&&2P12

SwWtwit                       ftwrtUtisu

 • 1) Persoană juridici

.AQICIPRA BACAU_____....._______ ______________________. .___________________________

Wwm mnarwtoM»                                                !* ComwtuM

4278337_________. fc________________  ■            __________ _________

Ct4                              Atr«wtOwat                Repnrwrtuyj pin                       încattMxfe

 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea do aviz de amplasament, Înregistrau cu nr. .1000262734   /1308.2012_________________

penUu obiectate: REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STRADA MUCOV NR. 69-75___

de la adresa str .MILCOV-----------------------------

nr 69-75________ H./$c____..__ap.,______cod postai 600141 localitate BACAU

comuna,_________________sector,.... județ .Bacău _------------,--_---

In urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezente aviz de amplasament favor abil.

 • 3) Precizări:

31 Obiectivul rtu se va amplasa pesta, tej sau la distanțe mai mid față de instalație E ON Moldava Distribuție SA decât cete impusa de normele tehnice In vigoare și sunt îndeplinite toate condiție prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea EON Moldova Distribuție S A Ia care se poate racorda obiecthte REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STRADA MHC0V NR. 69-75 In funcție de puterea pentru oue se dorește alimentarea cu energie electrică. sunt următoarei©.-

-rețete electrica de joasă tensiune - rrț

-rețete atectrice de medie tensiune - rrț

-rețete electrice de înaltă tensiime - m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindem a rețetei electrice de 7T/MT/1T;

NU sunt necesare eventuale lucrări de kitănre a rețetei electrica, in amonte de pwcte de racordare;

33 Avizul de amplasament nu construite aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestea In vederea racordării te rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creștetti puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform HG nr. 90/2008. Informații despre etapele procesului de racordare te rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentați* și datele necesare, tarifele te vigoare practicata de EON Moldova Distribuție SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteui www.eoo-eoergie.ro <u«. u «Kp/r.p Centru Retea Bacau Formația Bacau 1

14 Valabilitatea aviteui de amplasament reprezintă intervaiul de timp de ta data emiterii avizului până te date ta care expiră certificatul de urbanism in bnza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către , gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 rite teamtee expirării acestuia, in conduite In car» anterior a fost prelungit termenii de valabilitate a certificau^ de urttanism hi baza cânte a fost emis, și reste cortețBor (caracteristici tehnice, suprafața octțMtă, Inăform etc.) nu frâu modificat față de momente enwterii arinML

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform ptanteu de situație nr. TH2 și a certificatului de urbanism nr. 300/20.062012

EON        Ddtl ibuțf# S A

Cuchi 146 ISO

.WJ-SSIwi

www. wn-en<sț|iezo


ConsXU dinrcltr

Sorin SabMtUn Puf inc (Or»CTc» GwwiQ VrgZMMM (Ortdor flwwrai top ltotMraȘi0m

(Doctor G*mn< top


SadM Cwitrei. i«i

OM: M493W

Atribut lisat RO C*p<W mkM șUnin» y *4rMt:

rwmizQSGN

W11RHC0(»2SOOftl51 > /oaw BCR Bacto


tepertwnwrt Opereium IWm

Canini SstM Bacau

formMia Bacau 1

H'rtufaacuIX W06®, Bacau Județul: ftaeto

1025420501/

F6K42050M


UVIU Al ÎMI T

F


3 5 Tariful de emitere a avizului de amplasament. In valoare de .____ __68,20 lei, s-a achitat cu

diitanța nr.-5«»00761566_____/. 20(08.2012

 • - Instalațiile de distribuție aparținând .Centru Rețea Bacau___au fost trasate orientativ pe planul de

situație anexat

 • - InzonăexistăinstalațiietectricecenuaparținE.ONMoldovaOtstribuțieSA ,*^eotfuRgteaBacau-----

 • - In zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin EON Moldava Distribuție SA Pentru acestea se va soriata avizul proprietanăui.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea

Centru Rețea Bacau____________

■ Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor EON Moldava Distribuție SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prazentui aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice, Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectăm regulilor menționate.

 • - Alte precizări In funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

' Se vor respecte prevederile normativului NTE 007/08/00 ‘Normativ pentru

•proiectarea si execuția rețetelor de cabluri etectriceT precum si a

‘distantelor minime normate impuse de acesta, astfel:

“La terminarea lucrărilor de construire rețete termice primare:

' ‘ - distanta minima de apropiere In plan orizontal (apropieri) fata de

, ‘ cablurile electrice pozatesubteran, existente, trebuie sa fie de minim____ -_______

*0,6 m;

- distanta minima de apropiere In plan vertical (intersecții) fata de

,* cabluri Io dectncc pozate subteran, existente, trebuie sa fie de minim _______... _   ........... ___

,‘O,25m.DEPARTMENT RE4EA

CENTRUL A BACAU I


ing CristineLRemus CHITIC fețrewtvi prte


fMmtvArti

jnq, Liviu ALINEI

RrprțKrtMprtiț;


<,.........-.r..............


iți


..0X3


r~~ E-ON MOLDOVA ■ Ck’BACA'î

i Au fost ttaâaiii in4uiathru uiuctaca din z-jn.*


V,


\t’WTQCMs!

____________iTli-JiuuuL^GCNDA

- REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

■ REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREIZOlATE

AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn1 SC

- LIMITA PROIECT

LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU ESTE DE APROXIMATIV 144M

L -   LC'-> r- | L . i'cbuG ■

NOTA: ( ' -     '

PROIECTANTUL REȚELELOR DE TERMOFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE A

MODIFICA SOLUȚIA DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE

DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE

.............................£-----------------------■—


s.c.

TERMOPROțfcCT

S.R.L. V

J 2!<27.iM*( na 7272)32


DenHiciar. MUNICIPIUL BACAU

TltiuPtaitct: S»rvidid*proi*ct«7« pentru obiecthreie daTnvmmil:

,(! Rcnlniiisra i«lsl«          [.'ir’uir slr l| : .unmur l‘ 11 1.1

U. 7 111 ~l. f.'.’Lic. '■■■ li'.). Iți r, „ni,;,r... ,1 f>„U. ii ..

l;j Kcll.-.'.larț urte.p lr.UT,<r Ir«.wre sti IW.ir.u. !' i 1..4 .’W | > ■ »

ConlMcL (J8G13 . 21.02 2012


Proiectat


Ing C. APETROAI


M*bi •


Vertical


log A LEFTER


Aprobat


Ing D CURECHERIU \ -.k


picata 1 500

ZZl

6


Data 06 2012


PLAN DE SITUATiE COTAT

STR I. L. MILCOV NR. 69-75


Cod document 3 • 8’43


IZ

ZEZ

Fjaj

□ 7 AC

PMnu«i rw'l ..T'.’ ? j


E ON Gal Distribuite. Vadu BWrtței 40, «XJW, Bacău

CENTRU REȚEA BACĂ

Nr. PJ5 / 04.07.2012

CĂTRE,

MUNICIPIUL BACĂU

PA 1000379488

Str. Mărășești, nr.6, Municipiul Bacău, jud.Bacău


rKlMÂKlA MUNICIPIULUI‘CfyQ/of


E.ON Gaz Distribuție SA


Centru Rețea Bacău

Vadu Bistriței 40

600191, Bacău

www.eon-gaz-dlslrlbutte.ro


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 713 / 28.06.2012 privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Reabilitare rețele termice primare str. Ion luca Caragiaie nr.l 1-13, str.Milcov nr.7-114, str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău, jud.Bacău

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Un timpul execuției lucrărilor, se vor proteja conform „ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008, toate rețelele întâlnite, indicate de Centru Rețea Bacău pe planurile de amplasament anexate prezentului aviz.

 • 2. în vederea asigurării funcționării normale a rețelelor de distribuție gaze naturale și eviterea punerii în pericol a persoanelor , bunurilor și mediului, în zona de protecție de 0,5 m măsurată în ambele părți ale conductei, în proiecție orizontală, nu se vor executa lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD.

 • 3. Distanta minima, exprimata in metri, măsurată in proiecție orizontala, intre conductele subterane de gaze naturale si rețelele termice, este cea indicata de „ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008”, art.3.12, Tabel 1.

  Președintele Consiliului de

  Administrație

  George Cristodorescu

  Directori Generali

  Virgll Metea DG

  Petre Radu (adjJ

  Sorin-Sebastian Potânc (adj.)

  Sediul Central: Târgu Mureș

  CUI: 10976687

  Atribut fiscal: RO

  J26/326/08.06.2000

  Banca BRD Târgu Mureș

  I0AN:

  ROTI BRDE27O5V2754O412700 Capital Social Subscris: 274.125.835 ROM

  Capital Social Vărsat:

  153.1S3A15 RON

  Sediu Regiunea Est: lași

  CUI: 19209564

  Atribut fiscal: RO

  122/2846/17.112006


&OH

Instalația, construcția

Distante min.de la cond.de gaze-

înm

sau obstacolul

PE

OL

P-J4

p,n

p.m.

PJ-

p.r

p.m.

3

Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2

4

Conducte de canalizare

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

5

Conducte de apa, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalații.

0,5

0,5

0,5

0.6

0,6

0,6

6

Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

8.în cazul în care pe anumite porțiuni vor fi necesare lucrări de reamplasare a conductei de gaze, acestea vor fi efectuate pe cheltuiala beneficiarului în conformitate cu prevederile specificate în Legea Gazelor 9.Orice alte lucrări neprevăzute ce vor aparea la execuție vor fi stabilite de comun accord intre proiectant si delegatul E.ON GAZ DISTRIBUȚIE pe baza de dispoziție de șantier.

lO.Pe timpul execuției lucrării se va solicita asistenta tehnica de la "Centru Rețea Bacău "tel.0334403322 si fax.O3344O3313, corectandu-se eventualele discordante dintre planșe si situația din teren.

B: Condiții generale:

U.ln cazul avarierii sau deteriorării conductelor si instalațiilor.,E.ON Gaz Distribuție", veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a funcționalității elementelor afectate;. 12.Prezentul aviz este valabil 12 luni

13.1n cazul nerespectarii condițiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea ATENTIE! NU SE VA ÎNCEPE LUCRAREA FARA PREDARE DE AMPLASAMENT.

Cu respect,


Msnutce dr.lLCan|p&tc - Milw*


Ionel Baltatu, * <

Șef Centru Rețea Bacău ‘ ’T


Dana Mocanu,.

Acces la Rețea și Documentarelit


[647SW


LEGENDA

—REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

•- -   - REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA ■ CONDUCTE PREIZOLATE

AMPLASAIN CANAL TERMIC ■ 2xDn40G

LIMITA prmect

USNRIMEX TOT/..A UF TRASEU rSTE DE APROXIMATIV ?5M


NOTA:

PROIECTANTUL RE FELELOR DE TERMOFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA SOLUȚIA DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE
(----------------

v        CAU CXVuf. TK1 A A. (?r:.

COfJVFBT. PflK.JM U r H AMSplTE R&MAil'.J. |L.< W

^Ajrjrirji.-'rL’ CS'e f-FSrM.s/. mumv ii cosibjih I. n catc r»: ■■: ONrflAi, T._ri J.x rRC.&.TAW

>»..; *i *■TEH’.WPAOll        I


S.C.

TERMOPftOHECT

S.R.L.:

J 22A27-1MS: RO 7272S32


Ing C APETRQAI

Ma»e -

Verificat

Ing R LEFTER

Scara 1:500 / .

Aprobat

tng 0. CURECHE^

Date. 06.2012

5 I 6 T


Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

THIufwlett; Serviciideprolectar»pentru oblectMI»<1* inveititii *,> ■ftfșatîlllrar t* rntek înmiite prjmart'' R'1 li t           • *r 11 *.i

Mr Mifco* <T. 7-114 AU Vrlcf.ic ”r G9 T5 rTnu'.r.‘| <ul fr*1 • u-’ relei** ri'irMute *rvj"dn?e ou Mh- lk’’u ‘z- r’i.. ne..;. i F.to.au'

} Tjgy (re ir-js^u mtei» irrmi<:n ci:maia ștr y;i .....coji ■

PLAN DE SITUAȚIE COTAT

STR. f L. CARAGfALENR. 11-13

Cod document 3 - 8741

IZZZzIZZZZTT-~”b“

Contrat

|21 0/ 2Ct.


OTAC


PliviW iv

Jt 2o;


®ij«

' *• 4.


-•tw®

iiP*OQUCMl>, ImMUMUTMU SAU tXRMH* ACBfTul DCCUMtNt, MfCUM * TWWTlRSA«*O*WrlLC« Cown MUY1 urs flJWllA NUMAI ÎN CW0IT1U.E L(«ATI Df CONTRACTUL DC MOtlVTARt UT>lIZMU9tTMC0NTWCru< NKI» TA ACONPUL CORI» AL l.C T1RMC*ROISCT BR t IA*.2.

Șl                                         S4Z6OO

.1

' i

|

ltoH

WH QlMCT   j 23427.11*

Beneficiar MUNICIPIUL SACAU

Contract 88413/ 21.022012

^R0 7i7arâ,.V

titlu Frotact: tanicit de proiectare pentru oUatfMa da tmaedat:

I) “Raabtlitara tata» tarmwa prtmart att.i.L Cerapetanr -11-13.

atr Mlioov r>r 7.114. Hr Mlkwr hr B&.75. mumclpuiSacaLt’ i)'«eat>Wirt rata* terme* aacunțlere: *7. Mi kw 7-9-124, muncipiJ Bacait

0} 'Dariera tratau rawa tamruoa primara atr Vantulu, municipiul Baoau'

Prolaofct

Ing. C APETROAI

PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR. I, L. MILCOV NR. 69-75

Fata

D.T.A.C.

Varifioat

Jng. R. LEFTER

Jicara 1:500

Aprobat:

Ing. □. CURECHERIU

'o^r 06.2012

Cod document 3 - 6743

Montant, tiiz


ROMTfcLECOM

înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2339/1997 Cod unic de înregistrare 4459090

Direcția Executivă Operațiuni

Direcția Testare Finală șl Managementul Rețelei

Divizia Managementul Performanței & Alocarea Resurselor

Data: 12 07 2012

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/BC/BC/ 7156

Cane: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: mun. Bacău, calea MărâșeȘli 6

Cod 00347 02 04


Aviz nr: 796


AVIZ CONDIȚIONAT

Ca urmare documentației dvs. depusă la ROMTELECOM - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/Bc/Bc/7156/ 796/ data 28.06.2012, privind lucrarea “Reabilitare rețele termice primare” în mun. Bacău, str. Ion Luca Caragiale 11-13, Milcov; 7-114, 69-75, vă comunicăm următoarele:

In zona mun. Bacău, str. Ion Luca Caragiale 11-13. ROMTELECOM are amplasatefoozate rețele de telecomunicații subterane DE O IMPORTANTĂDEOSEBITĂ la adancimea de cca 0,5 -1.2 mf

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea ROMTELECOM, cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, ROMTELECOM este de acord cu aceasta lucrare numai in condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

 • - ia intersecțiile conductelor de termofkare supuse reabilitării cu instalațiile de tc existente (canalizatii te. cabluri tc. slal.pt tc ). conductele de termofkare vor subtraversa instalat» de tc existente, reaUzandu-se in plan vertical <i distanta de minim 0.30 m mire cele doua tipuri de instaltii conform STAS ului E8591/1 -91:

in plan orizontal conductele de termofkare se vor amplasa la o distanta de minim 0,6 m fata de instalat iile de tc existente conform STAS-ului E 8591/1-91 si de minim l,5m fata de fundațiile stâlpilor de telecomunicații conform STAS ului 1999/86;

 • - la execuția lucrărilor propuse, constructorul va lua masuri de evitare a deteriorării protecțiilor instalațiilor de ic existente (blocuri de beton, țevi de Be sau PVC).

 • - Lucrările propuse in zona instalațiilor tc existente, se vor executa numai manual, in prezenta unui delegat al Departamentului CENTRU OPERAȚIUNI BACĂU-NEAMf, constructorul va solicita înaintea începerii lor predare de amplasament la telefon 0234 204141 - d-nul Bordieanu Paul, 0234 204290 - d-nul Ababei Dănuț sau 0234 204357. Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Mînute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și Romtelecom, la predarea amplasamentului.

 • - daca in timpul executării lucrărilor La obiectivul dvs.se vor depista in zona amplasamentului instalații Tc. (cabluri, tuburi PVC . Be. monotuburi ele) altele decât cete trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați ROMTELECOM SA Departament Centru Tc. Bacau la telefon 0234 204357 sau 0234 204141 - d-nul Bordieanu Paul. 0234 204290 - d-nul Ababei Dânuț pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare

Prezentul aviz este valabil un an de ta data emiterii si numai pentru amplasamentul solicitat conform planului anexat.

In cazul ne respectam condițiilor de mai sus veți suporta contravaloarea pagubelor rezultate sl a lucrărilor de restabilire a funcționalității lor. conform reglementarllortehnice în vigoare si legii specifice in vigoare.

Anexăm prezentului aviz un exemplar ai documentației In care au fost înserate, cu aproximație, infrastructura de comun cații existentă în zonă.

Este interzisa folosirea informațiilor din prezentul aviz pentru alle scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca si transmiterea Lor unor tertl

Avizul a fost achitat cu Son fiscal (Ordin de plata) nr......................din data de

(zz/ll/aaaa).................

Responsabil MP&AR eliberare Avize TehniceILEGENDA:


 • - REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

 • - REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREIZOIATE, AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn400


l<~J

LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU ESTE DE APROXIMATIV 25M


PROIECTANTUL REȚELELOR DE TERMOFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA SOLUȚIA DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE SI CELE NOU PROIECTATE


Proitecdt

Inj C. APETROAl

V»ri ficat.

log. R. LEFTER

Aprobat

Ing- D. CURECHER1l£Contrari 08613 21.02.2012


PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR. I. L. CARAGIALE NR. 11-13LEGENDA'


- REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

• REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREIZOLATE, AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn150


- LIMITA PROIECT


LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU REȚEA TERMICA PRIMARA ESTE DE APROXIMATIV 24M


PROIECTANTUL REȚELELOR DE TERMOFICARE ISI REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA SOLUȚIA DE SUBTRAVERSARE FUNCȚIE DE CONDIȚIILE IMPUSE DE REȚELELE SUBTERANE EXISTENTE 61 CELE NOU PROIECTATE


.misa ■


81

R


fUMUMUTMSA «Ml IXPUNUUKUrUI O0CUM1NT. PMCUM *1 TW*N»MTWWninrOI»»<*nriO« CWIȚlNUTt UT* WwaAHUWM (H CSWOTT.t.B KOaTI CI COWT»ACTUl M PKHtCMM UTlLIZMMkUTMCOKÎIUCtUlIlLA HKUlTXACOMOJLtCMXIC TMMOUOIICTtRL MW


■»*

A. ’HJ’

A IM 70 /   ‘

TWT» !

;       IM.» _


J tSWlf'IMUțMtfr ftțtMl

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Contract 88813/ 21.K.IQ12

IMu fatact: Barv)dl da prviăctara pentru tlilattKilirWlnwtthH: ik-RaaMiiire tatei» Wrrnlca Drimtnr «r IL C»r»9W«nr -11-13.

*T, Mlteov nt 7-114: ftrMIttr* nr 89-78. rtxrtctpiul Bacau” ^TRuWaia ratata latmlo» aacundwa- «r      7A-1J4, mureețtui

tif 'Caviar» tratau tata* termica primara atr. Vântului, municiptul BacaV

Proiactat

Ing C.APETRQAI   | Qjr /

SL’.----—•:

PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR. 1. L, MILCOV NR. 7-114

Fvi

D.T.AC.

Vadflcat

Ing. R, LEFTER

Scara; 1 500

Aprobat

ins- D. CURECHERIU:^^^

'Data: 0B.2012

Cod document: 3 - 8742

Ptonu rr.

Ti . 2

5-        1 6          L-

7              i               8

F
1

oi                             i«sh

...........

IIhkm «w

WoTIct j jm R0 7*îtm^

Bentfleiar. MUNICIPIUL BACAU

Contract «613/ 21.02.2012

Titlu Prabot: •anticii & profetur* pantru aUacttiwkdalnvMitll!

•) •■RatWlitar» tataia tarmtca comata: ilr <L Cwatfab nr 11 -13.

•ir «ilow nt 7.114, «rMilcov nr 8B-7Î mu nisipul Basair bl TtMbtiitert ratei*        MCurxrtr* «fr Mffccrv         mumclpui

Buca/

o) "Dfvtefw trtwu r*IH ttrfflttft primtr® »tr vântul TntniG'pui Bacău"

Pro lactat

Ing. C. APETROAt

PLAN DE SITUAȚIE COTAT STR. I. L. MILCOV NR. 69-75

F««

DJAC.

Varifloat

Ing. R. LEFTER

Șau* 1 500

Aproteet.

Ing. D. CURECHERI^

M: M .2012

Cod document 3 • 8743

Matwa nt. •ttl?Ministerul Mediului și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția MediuluiPRIMĂRIAMUNIcfPiULLi

nr.216din02.08.2012    ^06,0$

c& af

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în municipiul Bacău, strada Mărășești, nr. 6, județul Bacău, înregistrată la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 8414 din 28.06.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.07.2012, că proiectul „Reabilitare rețele termice primare strada Ion Luca Caragiale, nr. 11*13”, propus a fi realizat în municipiul Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr. 11-13, proiectul „Reabilitare rețele primare strada Milcov, nr. 7-114”, propus a fi realizat în municipiul Bacău, str. Ion Milcov, nr. 7-114 și proiectul „Reabilitare rețele termice primare strada Milcov, nr. 69*75”, propus a fi realizat în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 69-75, din județul Bacău:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pot. 13, a „ww modificări sau extinderi, ale proiectelor prevăzute presanta anexă la pct, 10, h, executate, cane pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

bl caracter/st/c/fe prefectului:

 • - mărimea proiectului; proiectul propune realizarea rețelelor termice pimare pe o suprafață de teren de 228 mp;

 • - cumularea cu alte proiecte - se va cumula cu proiectul „Creare șl modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, propus a fi amplasat în municipiul Bacău.

 • - utilizarea resurselor naturale - nu este cazul; materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de ia societăți autorizate.

 • - producția de deșeuri: pe perioada execuției lucrărilor nu se generează deșeuri periculoase; deșeurile generate din realizarea investiției vor fi eliminate/valorificate prin societăți autorizate în acest scop;

 • - emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare și funcționare a proiectului;

 • - riscul de accident - ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - este redus, îuându-se măsuri de reducere al riscurilor.

 • c) localizarea proiectului

 • - utilizarea existentă a terenului ~ utilizarea existentă a terenului - funcțiunea aprobată prin PUG/2012 este de căi de comunicație rutieră si amenajări aferente, inclusă la limita dintre UTR 9 și UTR 10.

 • -  relativa abundentă a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

 • - capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru zonele umede, zonele costiere, zonele montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, zonele de protecție specială, ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.

 • d) caracteristicile impactului potențial

 • - extinderea impactului - local, numai în zona de lucru;

 • - natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

 • - mărimea și complexitatea impactului - impact redus, pe perioada execuției proiectului;

 • - probabilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției;

durata, frecvența și reversibilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției.

Condițiile de realizare a proiectului

Proiectul propune reabilitarea traseelor de termoficare aflate în aria carosabilului din străzile LL.Caragiale nr. 11-13, Milcov, nr. 7-114 și Milcov, nr. 69-75. Se vor utiliza conducte preizolate care se vor monta în canalie termice existente și traseu nou, îngropate în pământ, pe pat de nisip.

Lungimea totală de traseu aferentă rețelelor termice primare este de aproximativ 193 m.

Lucrările de reabilitare Gonstau în:

 • -  spargeri de beton și asfalt;

 • -  săpături pentru decopertarea canalului termic existent, su pentru ealizarea unui nou traseu;

 • -  refacere, spargerea parțială sau eliminarea (după caz) a canalului termic existent;

 • -  refacerea cartosabilului, a trotuarelor și aducerea la starea inițială a spațiilor verzi afectate.

Suprafața de carosabil afectate - 221 mp.

Suprafața de spațiu verde afectată = 7 mp.

Lucrări necesare pentru organizarea de șantier:

 • -  Organizarea de șantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafață reprezentând traseul conductelor, zona frontului de lucru va fi împrejmuită și semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

 • -  se va asigura accesul la obiectivele din zonă; la execuția săpăturilor, în locurile de traversare pentru pietoni și/sau autovehicule se vor monta podețe de trecere corespunzătoare;

 • -  pozarea conductelor se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de zonele de locuit și față de celelalte rețele existente în zonă, conform normativelor în vigoare;

 • -  descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea soiului și distrugerea vegetației;

mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcții vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate;

după terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție;

utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina soiul cu produse petroliere, iar la retragerea din zona de lucru pentru a circula pe carosabil se vor asigura puncte de spălare a noroiului de pe roți;

întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la SERVICE-uri / baze de producție.

Protecția factorilor de mediu:

Protecția calității apelor

 • - se vor lua toate măsurile pentru a nu fi afectate apele de suprafață și subteran și terenurile adiacente.

Protecția aerului

 • - emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică;

transportul materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite;

se vor evita stocarea îndelungată în perimetrul șantierului, sub forma de grămadă, a solului săpat; dacă nu poate fi utilizat ca material de umplutură sau pentru amenajări ale terenului, acesta va fi tratat ca deșeu.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

 • -  în timpul execuției proiectului toate echipamentele mecanice vor respectea standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecția solululșl subsolului

 • -  pământul săpat va fi folosit pentru reamenajare și pentru refacerea terenului;

 • -   se va aduce la forma inițială solul afectat prin construirea rețelelor sau a obiectivelor propuse și după caz, se va înierba;

 • -  se vor utiliza amenajările existente pentru parcarea utilajelor, depozite de materiale in cadrul frontului de lucru;

 • -  întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu combustibil a acestora nu se va face pe amplasament;

 • -   schimburile de ulei la utilaje se vor face la service-uri autorizate;

 • -  spălarea autovehiculelor se face la spălătorii autorizate;

 • -  alimentarea cu carburanți (motorină) a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;

 • -  este interzisă efectuarea pe șantier a unor reparații de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanți și lubrefianți pe sol;

 • -  se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație.

Protecția spațiilor verzi:

 • -   lucrările de pe strada Milcov, nr. 69-75, se vor realiza pe spațiul verde;

 • -  în zona de lucru nu vor fi tăieri de arbori;

 • -  după efectuarea lucrărilor, suprafețele de teren afectate vor fi aduse la starea inițială, prin însămânțarea cu iarbă.

Gestionarea deșeurilor

constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deșeurile rezultate din execuția lucrării, pământ, pietriș, etc;

deșeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcții se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locul de producere, selectiv pe categorii și se vor valorifica prin societăți autorizate în colectarea și valorificarea acestora;

deșeurile inerte (de materiale de construcție, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Bacău;

deșeurile menajere se vor colecta în europubele, amplasate pe platforme special amenajate și transportate la depozitul de deșeuri autorizat.

Lucrări de refacere a amplasamentului

după realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate în urma lucrărilor de execuție sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițială;

* se interzice tăierea arborilor și arbuștilor, se vor reface zonele cu vegetație ierboasă care au fost afectate de lucrările de execuție;

 • -  se vor executa lucrări de refacere a solului (partea superioară a șanțului de pozare a conductei se va astupa cu pămîntul fertil din etapa de săpare și se va înierba) și a vegetației aferente fără să fie compromise funcțiile sale ecologice naturale; se va igieniza amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU pagina 4 din 5

Str. Oituz, nr. 23. Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571056

e-mail: office(^arpmbc.ro. site: tem^arombc-anpm-ro

Monitorizarea

în timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată a șantierului vor fi supravegheate:

respectarea cu strictețe a limitelor destinate organizării de șantier;

buna funcționare a utilajelor;

modul de depozitare a materialelor de construcție, al deșeurilor/ valorificare și monitorizarea cantităților de deșeuri generate;

respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

respectarea măsurilor de reducere a poluării;

refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate în urma lucrărilor de execuție;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se ARPM Bacău și GNM-CJ Bacău,

Dispoziții finale:

Titularul proiectului are obligația de a notifica ARPM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute și asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Se va anunța ARPM Bacău data începerii și finalizării lucrărilor de execuție pentru verificarea respectării tuturor condițiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciul Reglementări ing. Doina Mihordeâcu
întocmit,


dr. biolog-ecolog Corina-       opeAGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂIJ pagina 5 din 5

Str, Oituz. nr, 23. Bacău, Cod 600266; Tel: 0234512750 Fax: 0234571056
MBM   _

lEVmD

PROIEZCT

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:      4-8440

Pag. 20     |

Seria de modificări:      | 0

CAP.ll. PIESE DESENATE

F-TP-PO 7.3.3.03 ediția 1, revizia 0 din 07.06.2010

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000NOMENCLATURA:

L-35-54-B-d-l-II


AMPLASAMENT STUDIAT

TiKai/^“T

PROIECT /r

■ Ll J AțgMW; Rq7272932

_________________________________________I_______-Ji____________

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Contract 60613 21.02.2012

Titlu Proiect Servicii de proiectare pentru obiectivele de inveetftii*.

 • a) 'Reabilitare relele termice primare st I L. Caragiart nr 11-13 st. VStaovnr. 7-114: str.Miicov nr. 69-75. rnurtdpiul Bacau'

 • b) “Reabilitare relele termice secundare str. Milcov 7-9-124, muntapU Bacau*

c, "Deviere traseu rele» termica primara str vântului, municpiui Bacau*

Proiectat:

Ing. C. APETROA #

t '7 ?

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA STR, I.L, CARAGIALE NR, 11-13

Faza

O A L i

Verificat

Ing. R. LEFTER

^acara: 15000

Aprobat

Ing D. CURECHERIU

Data: 11.2012

Cod document: 4 - 8456

Planșa nr. Th. 1

1 2

3                       4


c-iKHI

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Contract

88813 7

21.02.2012

Titlu Proiect BervIcU de proiectare pentru oblecttrete de knwtMI: ■) "Reabilitare relele termice primare: etr. I.L Caretfale nr. 11-13;

etr. Mlocvnr. 7-114; «r M*x»nr. 69-75, murnopul Bacait"

 • b) "Rasbiliiani rețele termice eacundare: etr. Wlcw 7-9-1 x municipiul BacaU*

 • c) "Deviere treeeu rețea termica primara etr. Vântului, municipiul Bacau"

Proiectat

Ing. M. TORICA^ a

<3»

tfhi: -

PLAN DE SITUAȚIE STR. 1. L, CARAGIALE NR. 11-13

Fa»

D.A.LI.

Verificat:

Ing. C. APETROA1%

''Scara: 1:1000

Aprobat

Ing. D. CURECHERILV

Data: 11.2012

Cod document 3 - 8888

Ptonaa nr.

Th-1-
M             S.C.

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Contract «3613/ 21.02.2012

țROIECT

a Mwraeaa

Titlu Protest: Borvicil da protest»» pontra obtecovote rte lnM«»uuL

•) ‘Reabilitară totala tormioe primare: »tr. I.L Cangiate nr. 11-13: »tr. tetlcw nr. 7-114; «tr.Mteovnr. 69-75. muntoplul Bacflu'

 • b) *H»abiltnro rotate termioo iooundaro: »t. Mltoar 7-9-124. municipiul

 • c) "Davteia tnroeu rotea termica prim»» *tr. Vaiiului, municipiul Baoau"

Proiectat

Ing. M. TORICA

PLAN DE SITUAȚIE STR. MILCOV NR. 7-114

Faza

DAU

Verificat

Ing. C. APETROAI \

1:1000

Aprobat

Ing. D. CURECHERIUs

3&r. 11.2012

Cod document: 3- 6887

Ptenoarr.

Th 4PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


NOMENCLATURA:

L-35-54-B-d-l-IV


^■i                   5,c*

tumoproiect

PROIiCT /£■

Ir-          JJ

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Contract 6H613 / 21 02.2012

Titlu Pro toc t Servicii de proiectare pentru obiectivele de Investit#:

 • a) "Reabilitare relele termice primate: sfr IL Caragiaienr 11-13;

Str. Miicov nr 7-114: str Miicov nr. 69 75, muniapiut Bacau”

 • b) "Reabiktara ratele termice secundar» st Mrtcw 7-9-134. munttipHtl Bacau"

c} Deviere traseu rețea termica primara str Vântului, municțwut Bacau"

Proiectat:

Ing C APETRCllu

JJ------------------

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA STR MILCOV NR 69-75

Faza D AL I

Verificat

Ing. R. LEFTER

‘f1-"

jS&ra. 1 5000

Aprobat

Ing. D. CURECHEf&F

!%ata: 11 2012

Cod document. 4 - 8459

Planșa nr

Tit 5

1                       t                            2,

3               |               4

F2?0

?O)

250

1 lpo


MB               8-c-

IBIE5IH   TERMOPROiECT

' fâs i3#(Z'i,iwroTa7a#sa

Beneficiar. MUNICIPIUL BACAU

Contract 08613 / 21.02.2012

Tlthi Prefect lenrtcll de protecten pentru oMeatvaie rto feratM: ■) “Reabilitare ratele termice primeie; fer. LL Canpluto nr. 11-13;

«e Milownr. 7-114, fer.MHOwrw. 8&-75, muricipMBeonu' MTteeblttereretete termice eeoundwersfr. Mliow7-H24. municipiul

c) "Deviere tratau mea termice primara fer. Venitului, municipiul Bacei/

Proiectat:

Ing. M.TORfC^lu

PLAN DE SITUAȚIE STR. MILCOV NR. 69-75

F«2I

D-ALI.

Verificat

ing, C.APETRd^,

57£tC-^

ffim: 1.1000

Aprobat:

Ing. D. CURECHEffl^

J»K 11.2012

Cod document; 3 - 8086

Pteneenr.

—IM—


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


NOMENCLATURA:
L-35-54-B-d-l-ll


L. PiATRĂ NEAMȚ

I. A

Mircea aFRaSIKEI j A

fi...... —.........- .................... . >,

S.C.

lfelmO

Mi../rN^' CrjE ;;'ALAL?

T =’U                   r-î« <y «?*»<» *r»         .-^ertivei» M               T     v f| i 1

f *’j?*y* r -t*t      \j? ?  ■ rt            i ?; $>* *      ' *                    i \

' ■ *: ’N •*   : ‘ ' 1f       -L- ■' ; * *      * / > sr»%-                                               7r-%,

♦MU+L’M»                                     iît               >• i ?4 l , . 47.i ■.

; *

• */*’*’'!<».•  *■»•* >(»•>»•» :. vr.țfjț vr   a*-.»^kp *?.•-•- r-sr H 5< 4c    ;

■■! AN ÎNCADRARE -N ZONA     :

■' >R 1 i 1 'AR.AC/ALE NR 1 ’ ’S

'inq C APEIROAl   1

.■-J.c.iț       r irFtp

............- ---------------------- .

....... ’ "■■■ - ■ -.....

PLAN DIE SITUAȚIE

Amplasament: mum. Bacau, str. I.L. Caragiale nr. 11-113, jud. Bacau

LEGENDA SEMtNE CONVENȚIONALE


..... GARD LEMN GARD METAL GARD SARMA TALUZ AX SÂNT AX DRUM MARGINE DRUM CLĂDIRE

__ POD


STÂLP DIN BETON

STATIE

STÂLP LEMN

CĂMIN VIZITARE APA


7W NUMĂR POȘTAL IMOBIL

= GURA DE SCURGERE APA PLUVIALA •m STÂLP DE METAL

® CĂMIN VIZITARE TELEFOANE

GURA AERISIRE REȚEA DE GAZ


< CARTARE IMOBILE


ZONA STUDIATA PENTRU

: REABILITAREA REȚELEI TERMICE S = 145 m.p


564900Avizat,

O.C.P.I. Bacau


564BQ1.’


- REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE - REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREIZOJJXTE. AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn400


- LIMITA PROIECT


LUNGIMEA TOTALA DE TRASEU ESTE DE APROXIMATIV 25M


O!

Of


ol


S.C. TOPOPREST S.R.L. PIATRA NEAMȚ


MASURAT


DESENAT VERIFICAT DIRECTOR


■ S.C. TOPOPRESTș|

RIOICARI TOPOGRAFICE IN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI OE URBANISM PENTRU LUCRAREA ’ REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STR I.L CARAGIALE NR. 11-13, STR M1LCOV NR 7-114. STR MILCOV NR. 69-75, MUN. BACAU. JUD BACAU. REABILITARE REȚELE TERMICE SECUNDARE STR MILCOV NR. 7-9-124. MUN. BACAU.

Scara:    juo. bacau, oeviere traseu rețea termica primara str

VÂNTULUI, MUN. BACAU. JUD. BACAU’


■ I 04-2012


PL. NR.

1
PLAN DE SITUAȚIE

Amplasament: mun. Bacau, str. Milcov, nr. 7-114

LEGENDA SEMNE CONVENȚIONALE


GARD LEMN

GARD METAL

GARD SARMA

TALUZ

AX SÂNT

AX DRUM

MARGfNE DRUM

CLĂDIRE

POD


Avizat,

O.C.P.t. Bacau


< STÂLP DIN BETON

O STATIE n STÂLP LEMN

& CĂMIN VIZITARE APA

NUMĂR POȘTAL IMOBIL

GURA DE SCURGERE APA PLUVIALA

STÂLP DE METAL

■T CĂMIN VIZITARE TELEFOANE

GURA AERISIRE REȚEA DE GAZ

\ CARTARE IMOBILE

ZONA S FUDIATA PENTRU

REABILITAREA REȚELEI TERMICE S 1449 ni p

 • - REȚEA TERMICA DE DISTRIBUȚIE EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

 • - REȚEA TERMICA DE DISTRIBUȚIE NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREJZOLATE, AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2XDn250inc./Dn100 a.c.c /Dn65 recirc. a.c.c.

 • - REȚEA TERMICA PRIMARA EXISTENTA - CONDUCTE CLASICE

 • - REȚEA TERMICA PRIMARA NOU PROIECTATA - CONDUCTE PREIZOLATE,

AMPLASATE IN CANAL TERMIC - 2xDn150                       _L                 ^.i^o

I

- LIMITA PFOIECT

LUNGIMEA TOTA.A DE 7RASEU REȚEA TERMICA DE DISTRIBUȚIE ESTE DE APROXIMATIV 19M

LUNGIMEA TOTA-A DE TRASEU REȚEA TERMICA PRIMARA ESTE DE APROXIMATIV 24M

°i

o

i

------------------------£1-------------------------------------------------------------------------------------£l


S.C. TOPOPREST S.R.L. PIATRA NEAMȚ


MASURAT


S.C. TOPOPREST


Scara:


DESENAT


VERIFICAT


DIRECTORRIDICĂRI TOPOGRAFICE IN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU LUCRAREA • REABILITARE REȚELE TERMICE PRIMARE STR I L CARAGIALE NR 11-13, STR. MILCOV NR. 7-114. STR. MILCOV NR 69-75. MUN BACAU, JUO. BACAU. REABILITARE REȚELE TERMICE SECUNDARE STR MILCOV NR 7-9-124. MUN BACAU. JUD BACAU. DEVIERE TRASEU REȚEA TERMICA PRIMARA STR VÂNTULUI. MUN BACAU. JUD BACAU*


BENEFICIAR. S.C TERMOPROIECT S.R L. PL. NR. PENTRU MUN BACAU. JUD BACAU        n
iROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.
LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.02.2013

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivelor de investiții

„Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, municipiul Bacău ”

;     „Reabilîtdrerețele termice secundare: str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău”

„Reabilitare rețele termice primare: str.LL.Caragialenr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cu TVA)

Valoare C+M mii lei (cu TVA)

1.

„Deviere traseu rețea termică primară str. Vântului, municipiul Bacău ”

420,330

370,623

2.

„Reabilitare rețele termice secundare: str.Milcov 7-9-124, municipiul Bacău”

104,811

84,120

3.

„Reabilitare rețele termice primare: str.I.L.Caragiale nr.11-13; str.Milcov nr.7-114; str.Milcov nr.69-75, municipiul Bacău ”

498,950

433,226

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU _ 'xnicqEăe-ovidiu popovici

1

daca in timpul executam lucrărilor la obiectivul dvs.se vor depista m zona amplasamentului instalării Tc, (cabluri, tuburi PVC, Be. monotuburi etc) altele decât cele trasate pe planul de situat ie, aveți obligația sa anunțați ROMTELECOM SA Departament Centru Tc. Bacau la telefon 0234 204357 sau 0234 204141 - d nul Bofoieanu Paul O234 2Q4290 - d nul Ababei Dfinuț pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare

2

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii sl numai pentru amplasamentul sole lat conform planului anexat, in cazul nerespectarij condițiilor de mai susvetl suporta contravaloarea pagubelor rezultate $> a lucrărilor derestab rire a funcționalității lor, conform reglementarilor tehnice in vigoare si legi> specifice m vigoare.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației in care au fost Inserate, cu aproximație, nf restructura de comun caț’J existentă în zonă

Este nterzisa folosirea informațiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca s» transmiterea lor unor terti.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin da plata) nr                     din data de

(zz/il/aaaa)

Responsabil MP&AR eliberare Avize Tehnice

3

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cablun telefonice proprietatea ROMTELECOM cît și *aptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, ROMTELECOM este de acord cu aceasta lucrare numai m conditn'e îndeplinim următoarelor măsuri da protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene

 • - la intersecțiile conductelor de termoricare supuse reabibtam cu instalațiile de tc existente (canalizați’ te. cabluri ic, stâlpi tc 1. conductele de termoficare var subtraversa nstalain de tc existente, realizandu-se in plan vertical o distanta de minim O 30 m intre cete doua tipuri de mstaltii conform STAS ului E8591/1-91.

»n plan orizontal conductele de termoficare se vor amplasa la o distanta de minim 0.6 m fata de instalațiile de tc existente conform STAS-ului E 8591/1 91 si de minim 15m fata de fundațiile stâlpilor de telecomun cal conform STAS ului 1999/86;

 • - la execuția lucrărilor propuse, constructorul va lua masuri de ev tare a deteriorării proiect • lor instalat-lor de tc existente (blocuri de beton, tev> de Se sau PVC)

 • * lucrările propuse in zona Instalațiilor tc existente, se vor executa numai manual, in prezenta unui delegat al Departamentului CENTRU OPERAȚIUNI BACĂU1NEAMȚ, constructorul va solicita înaintea începerii lor predare de amplasament la telefon 0234 204141 • dmul Bordleanu Paul, 0234 204290 • d-nul Ababei Dănuț sau 0234 2O43S7. Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă sa va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Mlnute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și Romtelecom, la predarea amplasamentului.

4

4. Intersectarea conductelor de gaze cu instalațiile in cauza ( rețele termice ) in 1 montaj subteran se va face, in general, perpendicular pe axul instalației sau lucrării | traversate, in cazuri excepționale se admit traversări sub unghi mai mic, insa nu va | fi mai mic de 60°;conducta de gaze naturale va fi la cei puțin 200 mm deasupra j celorlalte instalații, conform art.624, din NTPEE/2008.

!5,Cu ocazia lucrărilor de montaj subteran a rețelelor termice , în zona in care se află montate rasuflatori de gaze, se vor executa lucrări de săpătură

1 manuala pt.recuperarea si refolosirea acestora de către constructor în vederea reamplasarii lor pe poziția inițială,

5 6.Se va avea In vedere ca structurile asfaltice ce vor fi aplicate sa nu acopere * rasuflatorile carosabile existente, să nu deterioreze căminele de vizitare si branșamentele existente

7.Se vor ridica la cota toate rasuflatorile si căminele de vizitare gaze naturale intilnite pe traseul lucrării pe cheltuiala beneficiarului.