Hotărârea nr. 389/2013

Hotărârea nr.389 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a unui drept de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra unor terenuri din domeniul public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și a unui drept de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra unor terenuri din domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

 • - Adresa înaintata de EON Moldova Distribuție și înregistrata la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43570/28.11.2013;

-Referatul nr. 78371/ 12.12.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Nota interna nr.42833/04.12.2013 înaintata de Serviciul Juridic si aplicarea legilor proprietății; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau,înregistrată cu nr.9420/13.12.2013; -Raportul compartimentelor de specialitate nr.9421/13.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 780/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 781/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 782/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 783/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

In baza art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane, asupra următoarelor suprafețe :

 • - 38,4 mp teren situat în Bacău str. Mihai Eminescu, aferentă lucrării .Alimentare cu energie electrică Centru Militar Județean Bacău, amplasat pe str. M.Eminescu nr.25D” necesar pentru montarea unui cablu electric subteran pe o lungime de 120 m, racordat ia tinda de branșament FB Class de pe str. M. Eminescu nr.29 până la BMPTi 250 A montat la limita de proprietate a Centrului Militar Județean Bacău de pe str. Mihai Eminescu nr.25D, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

640 mp aferentă lucrării „înlocuire conductor clasic torsadat LE A 0,4Kv, aferent PTA 134, Bacău” pe str. Muncii, Dorului și Plaiului din Bacău, după cum urmează:

a.) 35 mp teren necesar montării unui cablu electric subteran de rețea LES 1 Kv în lungime de 70 m, ce va subtraversa str. Muncii în dreptul PTA 134 existent, va merge pe partea stângă a str .Muncii până la stîlpul 13 existent, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr.2-3, parte integranta din prezenta hotarare.

 • b) 15 mp teren necesar montării unui cablu subteran de branșament LES lKv - pentru racordarea a 4 abonați de pe str. Muncii și str,Dorului, pe o lungime de 30 mp, ce va subtraversa str.Muncii balastată șî str. Dorului balastată până la firidele de branșament; aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planului de situație nr.2-3, anexat, parte integranta din prezenta hotarare.

 • c) 590 mp necesar înlocuirii LEA 0,4Kv existentă pe o lungime de 1180 m, pe str. Muncii, Dorului și Plaiului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, delimitat conform Planurilor de situație nr.2-1,2-2,2-3, anexate, parti integrante din prezenta hotarare.

ART.2. - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacităților energetice, asupra următoarelor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

 • - suprafeței de 0,5 mp necesară amplasării blocului de măsură și protecție tri&zat pe str. M.Eminescu nr.25D aferent lucrării ,Alimentare cu energie electrică Centru Militar Județean Bacău, amplasat pe str. M.Eminescu nr.25D” , delimitat conform Planului de situație 1 anexat parte integranta din prezenta hotarare.

 • - suprafeței de teren de 44 mp, situată pe str. Muncii, Dorului și Plaiului, aferentă lucrării„înlocuire conductor clasic torsadat LEA 0,4Kv, aferent PTA 134, Bacău” necesară:

 • •      amplasării unei firide de branșament pentru alimentare și măsură abonați care vor fi montate pe un soclu de beton astfel: 8 pe str.Muncii, 1 pe str. Dorului, ocupând o suprafață de 4 mp, delimitat conform planurilor de situație 2-1,2-2,2-3 anexate;

 • •      amplasării unor stâlpi de energie electrică de rețea de joasă tensiune - 4 buc, pe str. Muncii -3 și Plaiului -1, ocupând o suprafață de 6 mp, delimitat conform planurilor de situație 2-1,2-2,2-3, anexate;

 • •       amplasării unor stâlpi intermediari de branșament -28 buc, la limita proprietăților pe str. Muncii-15, Plaiului -6 și Dorului -7, ocupând o suprafață de 34 mp, delimitat conform planului de situație 2-3 anexat.

ART3, - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.românia


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL bacâuPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


645650


PREȘEDINTE DE Ș ADAMISABE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


645750


Legenda:

Cablu 1 KV NA2XY 3x150+70 mmp. L-120 m (S

FB E3 CIASS exiHenta


monolita ra:


FB Mediu


BMPT25OA


Cablu 1 KV NA2XY 3x150+70 mmp


Director


V7 i-*-


AnrnrurAst

S.C.T0PEYM.CÂ5S.R.L


S.C. MARSTE S.R.L BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


Proiect nr.»

18


Din<

2013


ING. Cartas TitiROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LEGENDA:

ÎNLOCUIRE COND. LEA 0,4 KV PE STÂLPI EX1STENTI ----STR. DORULUI LM00 m ----STR. MUNCII L M20 m ---- STR. PLAIULUI L-420M

 • • stâlpi fisurați înlocuit! (stp. 6) -1 buc

 • •  stâlpi Intermediari de branșament proiectați -----branșamente LEA înlocuite -----branșamente LES proiectate

FDCE / BMP proiectata pe soclu beton

VERIFICATOR/

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERT

Elaborator S.C. ENERGO DESIGN SRL IAȘI

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

J22/991/2

)06. str. Bălti nr. 7C

OASI

b"”“*eon moldova distribuție sa

Pr. nr.;

37

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMWATURA

SEF PROIECT

“Ing ANca ANISIE

vAA

Scara: ^1/1000

TlflU proiect IMJXU1W CONDUCTOR CLASK CU CONDUCT OR TORSADAT

LEAMKV AF6tENTAPTATMBACAU.JUD.BMAU

Faza: CU

PROIECTAT

iiUGata oaNYA

DESENAT

Ing.Gela OANTA

u pla'țțAM DE situație proiectat

Planaa:

2*1

MASURAT

lng.Cataim CONSTANt

JacHe kjaermo


SE10


2/23(32)


2/16(27)


2.2

2.3


2/20(35)


r-------1-----

ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


T"7--------

^2/17(28) (

.     -SE1(L__l


PREȘEDIN/T£ ADAM IȘAȘEțJț

4.EGENJMr:

ÎNLOCUIRE COND. LEA 0,4 KV PE STÂLPI EXISTENT! — STR. DOR --STR. MUN

m M20m--- STR. PLAIULUI L=420M

w stâlpi fisurați înlocuit! (stp. 20,22,37) -3 puc » stâlpi intermediari de branșament proiectați --branșamente LEA înlocuite             > --branșamente LES proiectate Q <^| FDCE / BMP proiectata pe soclu beton

anexa nr. 2-2

LA HOTARAREA NR. DIN 24.12.2013

“V


SE4pr


\

>'          j

—*--

\


-rTC10005


Vulcanizare


5 JV-


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI

SCHEMA DE DlbPjjNERE A PLAN

2.1

/2.2/

^2:3


VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRJDATA

Efabookc s.c. ENERGO DESK J22/991/2006 str. Bălti nr.7C

3N SRL IAȘI Î.IASI

Beneficiar

EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

Pr. nr^

37

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1/1000

UHU proiect WUJCURE CONDUCTOR CtAHC CU CONOUCTORTORSA/MT LEAMKV MBtBITAPTAIMBKMI .JUDlSACMJ

Faza: pȚ

3S+DTA<

SEF PROIECT

IngAUceANISlE

pțHJ -

PROIECTAT

ing.GetaQANTA

Oala:

102013

™“ PanPLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT

Planta:

2-2

OESENAT

"E^OetaUANTAROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDINT AI) AM IS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU PO

LEGENDA:

ÎNLOCUIRE COND. LEA 0,4 KV PE STÂLPI EXISTENTI STR. DORULUI L=400m

STR. MUNCII L =420 m

STR. PLAIULUI L=»420M stâlpi fisurați înlocuit! (stp. 6) >1 buc stâlpi intermediari de branșament proiectați branșamente LEA înlocuite branșamente LES proiectate l'Xl FDCEI BMP proiectata pe soclu beton

(V           4         pro/odof TrM’jj- s/r rtuvcit L-T-ovyy

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR JDATA

£»•*«*><■. S.C. ENERGO DES1GN SRL IAȘI J22/991/2006, str. Bălti nr. 7C, IAȘI

Beneficiar

EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

SPECIFICAȚIE

NUME

Scara:

1/1000

TWu proiect M0CUKE CONDUCTOR CLASIC CU CONDUCTOR TORSADAT LEAMKV AfEREKTA PTA1MBAO4J .JUUBMMI

Faza: PT CS+DTAi

SEF PROIECT

InoABceANfâÎE î

PROIECTAT

ino.Geta'QANTĂ

V-

DabE

10.2013

U>lmPLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT

Planșa:

2-3

DESENAT

Ino.GetaCANTA