Hotărârea nr. 388/2013

Hotărârea nr.388 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiţie: "Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău".


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9489/16.12.2013 al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 9490/16.12.2013;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9491/ 16.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 778/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 779/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HCL nr.443/28.12.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”.

-Prevederile art. 47 si art. 117 fit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 (2) fit. „b”, alineatul (4) lit. „d” Ș> art.45(2) fit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiție: „ Bază Sportivă - Sală Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Beneficiar: Municipiul Bacău.

ART.2Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art.l cu o valoare total de 108.950,314 mii lei (cu TVA) din care C+M de 77.948,652 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 3, — Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice și Direcției Sport, Cultură, Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU EOBOVICI


ANEXA NIL?

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


IaHCL nr..W8..din.^5î^-..^5

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiție, faza Studiu de fezabilitate, actualizat: „Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau”

 • 1. Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA)

  • 2. Durata de execuție: 22 luni

  • 3. Suprafața        ța a Sălii Polivalente: 8.528,85 mp  PREȘEDINTĂ DE $EX>

  ADAMIS -11nyr-r


  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETARUL MUN1CIPIULUIJ&ACĂU NICOLAE-OVIDIU PO  DIRECTOR EXECU CRISTINA BUZD  Denumire obiectiv

  Valoare totala (mii lei)

  Valoare C+M (mii lei)

  „Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau”

  108.950,314

  77.948,652

SC PROINSTAL SRL Iași șl SC iCAR SRL Iași


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂU CONSILIUL LOCAL BACÂU


SalaJPolivalențaaS^orturilor^Bacău


DENUMIREA PROIECTULUI:'/';ANEXA NR. 4

C1A HOTARAREA NR. 3DIN 24.12.2013


BAZĂ SPORTIVĂ - SALA POLIVALENTĂ A MUN. BACĂUSTUDIU DE FEZABILITATE ACTUALIZAT


AMPLASAMENT! STR. GENERAL ȘTEFAN GUSE, NR.2-4, MUN. BACAU

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

PROIECTANT:

ASOCIEREA: SC PRIENERG SRL Bacău, B.I.A. Bogdan TIMILIE Bacău, SC TECK TECTONA SRL Iași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERVICE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău, SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

10.12.2013

r\


SC PROINSTAL SRL toți ți sc ic ar srl tați Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


LISTA DE SEMNATURI


ASOCIEREA: SC PRIENERG SRL Bacău. B.I.A. Bogdan TIMILIE Bacău, SC TECK TECTONA SRL Iași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERVICE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău, SC PROINSTAL SRL Iași șl SC ICAR SRL Iași


SC PRIENERG SRL Bacău - LEADER AS


arh. Bogdan TIMILIESC TECKTECTONA SRL Iași

ing. Antoanela MACOVEISC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București


ing. Pompilică BORCAN

SC MULTISERVICE SRL Bacău

ing. Viorel ENACHE

SC THERM SYSTEM SRL Bacău

ing. Ginel TOIEA

SC PROINSTAL SRL Iași

ing. Mircea CRIU

SC ICAR SRL Iași
dr. ing Comei IVASCSC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

CUPRINS

 • A. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

Cap. 1 DATE GENERALE

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiție

 • 1.2 Elaborator

 • 1.3 Ordonatorul principal de credite

 • 1.4 Autoritatea contractantă

 • 1.5 Amplasament

 • 1.6 Faza de proiectare

Cap. 2 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 2.1 Necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.1.1 Prezentarea situației existente

 • 2.2 Principalele documente - legi, H.G.R., ordine, normative, standarde necesare

întocmiri Studiului de fezabilitate

 • 2.3 Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

 • 2.3.1 Generalități

 • 2.3.2 Arhitectură

 • 2.3.2.1 Descrierea investiției

 • 2.3.2.2 Categoria și clasa de importanță

2.3.23 Indicatori fizici realizați

 • 2.3.2.4 Terminologia de referință

 • 2.3.2.5 Structura sălii polivalente de sport

 • 23.2.5.1 Dotări pentru persoanele cu dizabilitate

 • 23.2.5.2 Caracteristicile spațiilor sportive

23.2.53 Săli cu destinație medicală/sanitară

 • 2.3.3 Rezistență

 • 233.1 Descrierea construcțiilor din punct de vedere structural

 • 2.3.3.1.1 Sala polivalentă a sporturilor

 • 23.3.1.1.1 Infrastructura

 • 233.1.1.2 Suprastructura

2.33.1.13 Structură acoperiș

 • 2.33.1.2 Centrala termică

2.3.3.13 Rezervor apă incendiu - 300 m3

 • 233.1.4 Construcții anexe

 • 23.3.1.5 Rețele exterioare

 • 2.3.4 Instalații

 • 23.4.1 Instalații termice

 • 23.4.1.1 Necesarul de energie termică

 • 23.4.1.2 Centrala termică

 • 23.4.1.2.1 Date generale privind centrala termică

  23.4.1.2.2 Date privind utilajele și echipamentele din centrala termică ..............36


  SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


23.4.1.23 Instalații aferente centralei termice

 • 2.3.4.1.3 Instalații interioare de încălzire

 • 23.4.13.1 Prezentare generală

 • 2.3.4.13.2 Instalația de distribuție încălzire

2.3.4.1.33 Armături

 • 23.4.13.4 Protecții anticorozive

 • 23.4.1.3.5 Izolații termice și protecții izolații termice

 • 23.4.1.4 Instalații interioare a.c.m

 • 23.4.1.5 Contorizarea energiei termice

 • 23.4.2 Instalații de ventilare și climatizare

 • 23.4.2.1 Prezentare generala

 • 23.4.2.2 Sisteme de ventilare și climatizare

 • 2.3.4.3 Instalații de stingere a incendiilor

 • 23.43.1 Branșament apă incendiu

 • 23.4.3.2 Stația de pomparea apă incendiu

 • 23.4.3.3 Rezervor înmagazinare apă incendiu 300 m3

 • 2.3.43.4 Rețea exterioară apă incendiu și apă potabilă

 • 2.3.43.5 Instalații interioare de stins incendiu............................................

 • 23.4.4 Instalații de alimentare cu apă și canalizare

 • 23.4.4.1 Instalații de alimentare cu apă potabilă..............................

 • 23.4.4.2 Instalații sanitare interioare

23.4.43 Instalații de evacuare ape uzate

 • 2.3.4.4.4 Racord apă rece centrala termică..............................................

 • 23.4.5 Instalații electrice

 • 23.4.5.1 Generalități

 • 23.4.5.2 Alimentarea cu energie electrică

23.4.53 Dotarea cu instalații electrice............................................

 • 23.4.5.4 Instalații electrice de iluminat

 • 23.4.5.4.1 Iluminatul interior

 • 23.4.5.4.2 Iluminatul exterior

23.4.5.43 Iluminatul general

 • 23.4.5.4.4 Instalații de iluminat local sau zonal

 • 2.3.4.5.4.5 Instalații de iluminat de siguranță

 • 23.4.5.5 Instalații electrice de forță

 • 23.4.5.6 Instalații de protecție prin legare la pământ

 • 23.4.5.7 Instalații de curenți slabi

 • 23.4.5.8 Instalații speciale

 • 23.4.5.9 Instalații de detecție și semnalizare incendiu.....♦........................

 • 23.4.5.10 Instalații electrice și de automatizare din centrala termică.............

 • 23.4.5.10.1 Instalații electrice

 • 2.3.4.5.10.2 Instalații de automatizare

 • 23.5 Rețele exterioare

 • 23.5.1 Racord termic

Cap. 3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1 Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat...............................

 • 3.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.3 Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului

 • 3.3.1 Arhitectură

 • 3.3.2 Rezistență

 • 33.2.1 Sala polivalentă a sporturilor

  SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 3.3.2.2 Centrala termică

 • 3.3.2.3 Rezervor apă de incendiu

 • 3.3.2.4 Rețele exterioare

 • 3.3.3 Instalații......................................................................................................

 • 3.3.3.1 Centrala termică

 • 3.3.3.2 Instalații interioare de încălzire

 • 3.3.3.3 Instalații interioare a.c.m

 • 3.3.3.4 Instalații de ventilare și climatizare

 • 3.3.3.5 Instalații de stingere a incendiilor

 • 3.3.3.6 Instalații de alimentare cu apă și canalizare

 • 3.3.3.7 Rețele exterioare

 • 3.3.3.8 Instalații electrice

 • 3.4 Măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor industriale

 • 3.4.1 Siguranța în funcționare

 • 3.4.2 Probleme specifice privind măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor


tehnice / tehnologice

 • 3.4.3 Probleme specifice privind securitatea și sănătatea muncii și prevenirea riscului

de incendiu

 • 3.4.3.1 Probleme specifice privind securitatea și sănătatea muncii

 • 3.4.3.2 Probleme specifice privind prevenirea riscului de incendiu

Cap.4 ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI GRAFICUL DE DESFĂȘ. A LUCRĂRILOR

 • 4.1 Organizarea de șantier

 • 4.2 Grafic de desfășurare a lucrărilor

Cap. 5 DATE PRIVIND FORȚĂ DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA

INVESTIȚIEI

Cap. 6 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

Cap. 7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 7.1 Valoarea totală

 • 7.2 Eșalonare

 • 7.3 Durata de realizare

Cap. 8 ANALIZA COST-BENEFICIU

 • 8.1 Identificarea investiției, definirea obiectivelor, perioada de referință


 • 8.2 Previziuni ale analizei cost-beneficiu

 • 8.3 Analiza economico-financiară

 • 8.3.1 Venitul net actualizat

 • 8.3.2 Rata internă de rentabilitate

 • 8.3.3 Indicele de profitabilitate.............

 • 8.3.4 Termen de recuperare

 • 8.4 Analiza de senzitivitate și riscurile potențiale .....

 • 8.4.1 Riscuri potențiale

 • 8.4.2 Senzitivitatea proiectului

Cap. 9 GRAFIC COORDONATOR DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Cap. 10 FINANȚAREA INVESTIȚIEI.............................................’

Cap. 11 AVIZE ȘI ACORDURI....’

ANEXE SF

Anexa 1 - Devizul general si valorile categoriilor de lucrări

Anexa 2 - Listă echipamente centrala termică.....

Anexa 3 - Listă echipamente instalația de ventilare-climatizare

SC PRO1NSTAL SRL iași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


Anexa 4 - Listă utilaje stație pompare ape uzate....................................................... 154

Anexa 5 - Listă dotări sala sport polivalentă...... .....................................................155

 • B. AVIZE ȘI ACORDURI

Certificat de Urbanism nr. 269 din 10.06.2010 emis de Primăria municipiului Bacău Aviz SC Compania Regională de Apă SA Bacău nr. 1841 din 13.10.2010 Aviz ROMTELECOM SA - Centru de Telecomunicații Bacău

nr. 100/05/02/07/0l/Bc/Bc/517 din 05.07.2010

Aviz E.ON Moldova Distribuție SA - Departament Rețea Bacău

nr. 753 din 05.07.2010

Aviz E.ON Gaz Distribuție SA - Centru Operațional Bacău

nr. 3584 din 22.07.

Aviz SC CET SA Bacău nr. 2958 din 23.06.2010

Aviz Agenția Protecția Mediului Bacău - Decizia etapei de evaluare inițială nr.‘114 din 12.07.2010

Aviz I.S.U. „Maior Constantin Ene” Bacău nr. 35265 din 08.07.2010

Aviz I.S.U. „Maior Constantin Ene” Bacău - Protecție Civilă

nr. 37021 din 08.07.2010

Aviz DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Bacău

nr. 723 din 05.07.2010

Aviz AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

nr. 18683 din 01.09.2010

Aviz Poliția Municipiului Bacău - Serviciul Poliție Rutieră

nr.            din .11.2010

Aviz Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural National Bacău nr. 542 din 05.07.2010

Scenariu de securitate la incendtu

 • C. DOCUMENTE DESENATE

 • 1. Plan de încadrare în zonă........................................................................ 4-0041

 • 2. Plan de situație ..................................................................................... 0-0001

 • 3. Plan cota - 7,70 .................................................................. 0-0002

 • 4. Plan cota ± 0,00 .................................................................................... 0-0003

 • 5. Plan cota + 7,00................................................................................... 0-0004

 • 6. Plan înveli toare....................................................... 0-0005

 • 7. Secțiune A-A.................................................................................... 0-0006

 • 8. SecțiuneB-B..................................................................................... 0-0007

 • 9. Fațadă Nord - Est, fațadă Sud - Vest............................................................................. 0-0009

 • 10. Fațadă Nord - Vest, fațadă Sud - Est........................................................................... 0-0010

 • 11. Plan săpătură Sala Polivalentă a Sporturilor................................................................. 1 -0003

 • 12. Plan fundații Sala Polivalentă a Sporturilor.................................................................. 2-0031

 • 13. Plan instalații electrice exterioare................................................................................. 0-0033

 • 14. Schemă radială de alimentare....................................................................................... 3-0082

 • 15. Plan centrala termică................................................................................ 3-0053

A. MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Inși


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Cap. 1 DATE GENERALE

1.1  Denumirea obiectivului de investiție : Bază sportivă - Sala polivalentă a

sporturilor, municipiul Bacău

 • 1.2 Elaborator: ASOCIEREA: SC PRIENERG SRL Bacău, B.I.A. Bogdan TIMILIE

Bacău, SC TECK TECTONA SRL Iași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERVICE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău, SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

1.3 Ordonator de credite: MUNICIPIUL Bacău

1.4 Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL Bacău

 • 1.5 Amplasament: Intravilan, amplasament situat între str. G-ral Ștefan Gușă, str.

Constanței și str. Tineretului, Municipiul Bacău, județul Bacău.

 • 1.6 Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, actualizat la 10.12.2013

Cap. 2 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Structura studiului de fezabilitate este în conformitate cu H.G.R. nr. 28 din 09.01.2008 privind „Aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

Studiul de fezabilitate conține evaluarea costurilor privind realizarea Sălii polivalente a sporturilor din municipiul Bacău.


2.1 Necesitatea și oportunitatea investiției

Participarea României la marile competiții internaționale și integrarea în Uniunea Europeană a relevat lipsa acută de investiții majore în infrastructura bazei sportive.

Baza materială, de care dispune în prezent municipiul Bacău, pe care se desfășoară competițiile sportive este veche, rămasă practic la nivelul ultimilor 4050 ani, amprenta negativă datorată acestui fapt fiind evidentă prin lipsa performanței sportivilor, a reprezentării și includerii în circuitul european și mondial al țării noastre.

în prezent, lipsa acestor spații, destinate activității sportive de performanță, conduce la imposibilitatea organizării și desfășurării unor importante competiții internaționale în multe discipline sportive: mini-fotbal, handbal, baschet, volei, gimnastică, tenis de câmp și de masă.

Pentru a intra și provincia în competiții naționale și internaționale, prin sportivii pe care-i pregătește, este necesară construcția și dezvoltarea unor baze sportive: stadioane, săli de sport, etc., conforme cu normele federațiilor internaționale

în acest context, în municipiul Bacău, se va realiza o bază sportivă din care va face parte și Sala polivalentă a sporturilor.

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sala polivalentă a sporturilor se va dimensiona pentru capacitatea de 6.000 de locuri, conform Temei de proiectare, astfel încât să poată găzdui competiții din diverse discipline sportive pe aceeași suprafață de joc, delimitată cu marcaje regulamentare la nivelul pardoselii arenei de joc, adoptându-se culori diferite pentru fiecare disciplină sportivă.

Studiul de fezabilitate pentru realizarea Sălii de sport polivalente din municipiul Bacău are ca scop individualizarea nivelurilor minime calitative si cantitative care trebuie respectate în realizarea noului complex sportiv de nivel competițional internațional, în care urmează să se desfășoare activități sportive oficiale. în linii mari, Sala de sport va fi dimensionată astfel încât să poată găzdui competiții din diverse discipline sportive pe același teren, delimitat cu trăsături specifice la nivelul podelii; în detaliu, se prevede concepția unui spațiu polifuncțional, echipat pentru desfășurarea la nivel înalt competițional a unor partide de volei, baschet, handbal și mini-fotbal.


Sala de sport polivalentă este concepută cu respectarea legislației în vigoare, care reglementează proiectarea, construirea efectivă și utilizarea unor astfel de structuri, conform normelor care țin de amenajarea teritorială urbanistică, de securitate și protecția muncii, de igienă, pentru depășirea barierelor arhitectonice etc. De asemenea, noua structură polisportivă va respecta normativa tehnică și de omologare aprobată de autoritățile sportive competente, atât din punct de vedere al caracteristicilor dimensionale, constructive și ambientale ale spațiilor destinate practicii sportive, cât și al dotărilor și caracteristicilor echipamentului fix și mobil.

Ca urmare a elementelor prezentate anterior rezultă necesitatea absolută privind oportunitatea investiției.

2,1.1 Prezentarea situației existente

In vederea realizării obiectivului de investiții “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau”, Primăria municipiului Bacău a asigurat, în anul 2010, elaborarea studiului de fezabilitate.

Documentația tehnico-economica, faza SF si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 443/28.12.2010.

Valorile indicatorilor economici aprobați sunt:

TOTAL : 99.019,708 mii lei cu TVA C+M : 69.456,553 mii lei cu TVA

Ca urmare a organizării procedurii de achiziție, in anul 2011, in scopul atribuirii contractului de proiectare (faza PTh) și execuție lucrări, a fost semnat cu ASOCIEREA POLIMEX MOTOSTAL SA POLONIA & INSTAKON OY FINLANDA, contractul nr 68976/17.06.2011, cu o durata de îndeplinire de 825 zile.

Lucrările de construire a Sălii Polivalente din Municipiului Bacău, executate in baza proiectului tehnic insusit de beneficiar, au început la finele anului 2011.

Până la finele anului 2012, când SC POLIMEX MOTOSTAL SA POLONIA a oprit lucrările la acest obiectiv, au fost executate:

 • •  Construcție Sala polivalenta - terasamente : 67%, rezistenta : 6 %

 • •  Constructive Centrala termica - terasamente : 91%, rezistenta : 86%

 • •  Organizare de șantier - lucrări de baza : 58%, conexe: 15%

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Datorita întârzierilor in execuție și opririi lucrărilor la finele anului 2012, din vina exclusiva a executantului, deși autoritatea contractanta a depus toate eforturile pentru mobilizarea forței de munca, s-a luat decizia, conform prevederilor contractului de lucrări nr. 68976/17.06.2011, de reziliere a contractului, începând cu data de 1.07.2013

In acest context, in intervalul august - septembrie 2013, s-a elaborat expertiza tehnica, din care au rezultat soluțiile de asigurare a stabilității lucrărilor de terasamente si de verificare a calităților materialelor puse in opera.

Din concluziile RAPORTULUI DE EXPERTIZA rezultă :

• Executarea în regim de urgență a lucrărilor de consolidare a terasamentelor

 • ■     Refacerea șapei de protecție a hidroizolatiei

 • ■     Pentru continuarea lucrărilor (turnarea betonului in radier) se vor lua masurile de pregătire a armaturilor (curatarea de rugina).


Având în vedere proiectul tehnic de execuție însușit de beneficiar, stadiul de execuție existent, masurile propuse de către expertul tehnic si preturile valabile la aceasta data, Primăria Bacau a procedat, pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv, la actualizarea studiului de fezabilitate si devizului general elaborat in anul 2010 si la întocmirea documentației de licitație, pentru restul de executat.

2.2 Principalele documente - legi, H.G.R., ordine, norme, normative, standarde necesare întocmirii Studiului de fezabilitate

La baza elaborării/actualizarii studiului de fezabilitate au stat:

 • - Contractul de proiectare nr. 69454 din 15.11.2013 încheiat între MUNICIPIUL Bacău și ASOCIEREA: SC PRIENERG SRL Bacău, B.I.A. Bogdan TIMILIE Bacău, SC TECK TECTONA SRL Iași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERVICE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău, SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași;


 • - Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • - OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • - OG nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • - OUG nr. 19/2009 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2006 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice;

 • - HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • - Conținutul cadru din Ord. 1013/873/2001 al MFP și MLPTL;

 • - Legea nr. 10/1995 privind asigurarea durabilității, a siguranței în exploatare, funcționalității și calității în construcții

 • - OUG 1957/22.12.2005 privind protecția mediului;

 • - Cod de proiectare seismica P 100 - Partea I - P 100-1/2006 - Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99;

 • - Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - Hotărârea nr. 300/2006 a MMSSF privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile;

• H.G. 425/1994 - Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice;

 • - Normative, Standarde și Prescripții tehnice în vigoare:

 • - Prescripții tehnice ISC IR în vigoare PT CI 0-2010;

 • - Normativele PE 203/68, PE 203-2/88, PE 207/85, PE 215/97, PE 221/88,

 • - Normele europene SR EN 254; EN 448; EN 488, EN 489;

 • - Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerințe, indicativ NP 006-96;

 • - Normativ pentru igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații în funcție de activitățile desfășurate în regim de varâ-iamă, indicativ NP 008-97;

 • - Normativ de proiectare, execuție și exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate, indicativ NP 029-02;

 • - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - rețele și puncte termice, indicativ NP 058-02;

 • - Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10-1995, indicativ NP 065-02;

 • - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ 15- 98;

 • - Normativ pentru pproiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1500 V c.a. și 1500 V c.c., indicativ 17- 02;

 • - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, 19-94;

 • - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ 113-02;

 • - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de telecomunicații din clădiri civile și de producție, indicativ 118- 96;

 • - Normativ pentru proiectarea și executarea protecției contra trăsnetului la construcții, indicativ 120- 2000;

 • - GP - 043 - Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din P.V.C., polietilenă și polipropilenă.

 • - C 56 - 06 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

 • - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton armat și beton precomprimat, indicativ NE 012-99;

 • - normele de securitate și sănătate în muncă și prevenirea riscului de incendiu;

 • - standarde: STAS 1478-90; STAS 1481-82; SR 1907-1:1997; STAS 7656-90; SR ENV 10220-97, SR EN 10216/2-2003, SR EN 10217-2003, STAS 7656-90, STAS 8804/2-92, STAS 8804/8-92, SR ISO 7121/1996.

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 2.3 Descrierea funcțională și tehnologică, inclusiv memorii tehnice pe specialități

 • 2.3.1 Generalități

Obiectivul de investiții este structurat pe două obiecte, care cuprind: amplasarea și realizarea sălii polivalente a sporturilor cu instalațiile și dotările necesare și centrala termică care va asigura necesarul de energie termică pentru climatizare, încălzire și apă caldă menajeră, precum și asigurarea utilităților funcționale necesare funcționării acesteia: apă, canalizare și energie electrică.

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Bacău, jud. Bacău, în apropierea uneia din proprietățile Ministerului Apărării Naționale.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacău și aparține domeniului public al municipiului Bacău conform H.G. nr. 341/2006 și a Protocolului de Predare-Primire nr. A/l 3 82/17.05.2006.

Terenul se află în zona de protecție a monumentelor istorice.

Statutul juridic al terenului - folosința actuală a terenului este teren curți-construcții.

Funcțiunea aprobată prin PUZ/2008 este de bază sportivă - stadion municipal, inclusă înUTR18.

Amplasamentul beneficiază de o poziție favorabilă în cadrul localității în ceea ce privește centralitatea și topometria. Terenul are configurația unui platou orizontal, fiind delimitat pe trei laturi de 3 străzi care oferă posibilitatea realizării acceselor pietonale și auto, atât principale cât și de serviciu. Parcela se înscrie aproximativ în forma unui dreptunghi cu ușoare neregularități, în ceea ce privește forma, pe laturile estică și sudică. Suprafața amplasamentului pe care se face studiul este St - 113.068,00 mp.

Pe același amplasament, în imediata vecinătate a sălii de sport propuse prin prezentul studiu de fezabilitate, este prevăzută amplasarea unui stadion.

Vecinătăți:

 • -  la NV - Strada Tineretului - distanța D = 79,73 m;

 • -  la NE - Strada Constanței - D = 258,43 m;

 • -  la SE - Strada G-ral Lt. Ștefan Gușă și proprietatea MAPN - distanța D = 55,92 m;

 • -  la SV - proprietatea MAPN - distanța D = 18,85 mp.

Utilități

Alimentarea cu energie electrică se va face prin branșament subteran la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zona amplasamentului.

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua de alimentare cu apă a localității.

Evacuarea apelor menajere se va face în rețeaua de canalizare a localității.

încălzirea și climatizarea se vor realiza cu instalații pe bază de gaze naturale și energie electrică.

 • 23.2 Arhitectură

2.3.2.1 Descrierea investiției

Sala de sport este proiectată pentru 6.000 de locuri, cu posibilitatea de extindere a capacității sălii pentru un număr de 7.706 locuri ( din care pe gradene fixe 6850 locuri si pe gradene retractabile 856 locuri) și are în plan forma unui dreptunghi adiacent pe latura vestică

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


cu un semicerc. Forma în plan generează două volume adiacente, care formează un corp comun: un volum prismatic acoperit cu o suprafață semicilindrică și o semicalotă sferică.

Suprafața cilindrică care definește spațiul la partea superioară, va avea structura din cadre lamelare din lemn.

Din punct de vedere funcțional, construcția este astfel conceputa încât să ierarhizeze accesele auto și pietonale. Astfel accesul pietonal principal de la nivelul cotei ±0.00, se propune a fi pe latura estică din zona în care va fi amenajată parcarea destinată publicului, accesul auto se propune a fi pe latura vestică, unde se va amenaja o rampă auto care face legătura cu parcarea subterană de la cota - 7,70, pe laturile nordică și sudică se vor amenaja accese secundare de serviciu și evacuări pentru public.

Poziția si orientarea construcției în cadrul amplasamentului - accese

Poziția clădirii în cadrul amplasamentului, oferă posibilitatea organizării acceselor pietonale și auto principale și secundare. Astfel, accesele principale auto și pietonal se propun pe laturile sud-estică si nord-vestica. Accesul de serviciu se va realiza pe latura nord-vestică.

Amplasarea construcției spre zona sud-vestică a amplasamentului, permite amplasarea stadionului spre zona nord-estică și astfel, o parte din accesele auto și pietonal, pot fi comune. Față de poziția clădirii, se propun parcări atât în partea nord-vestică cât și în cea sud-estică, spre sud-vest fiind prevăzută o curte de serviciu destinată anexelor sălii de sport, parcării de serviciu și a platformei de colectare selectivă. Parcarea pentru autocare este amplasată în zona nord-vestică, accesul în cadrul acesteia fiind comun cu accesul autocarelor în parcarea subterană.

Planimetric sala se încadrează într-un dreptunghi cu latura lungă orientată pe direcția nord-est - sud-vest, cu accesul principal dinspre nord-est, din spațiul comun cu viitorul stadion.

Volumetria

Volumul cu regim de înălțime D+P+l, se încadrează în plan într-un dreptunghi la care i s-a adăugat un semicerc. La partea superioară, dreptunghiul este acoperit cu o boltă semicilindrică iar deasupra semicercului ia naștere o semicalotă sferică. Subordonate volumului principal, se profilează patru volume paralelipipedice secundare, corespunzătoare caselor de scară pentru evacuare. La nivelul parterului, volumul de bază este extins, astfel încât, la nivelul etajului retras, rezultă o terasă perimetrală protejată de o pergolă metalică care preia forma în plan a parterului.

Relația funcțională cu exteriorul si funcționalul interior

Funcțional spațiile sunt organizate în jurul funcțiunii principale, sala de sport. Astfel, perimetral sunt dispuse funcțiunile secundare, repartizate pe niveluri după cum urmează:

La nivelul subsolului (cota ±0.00) vor fi amplasate următoarele funcțiuni:

Sala de antrenamente

S = 740,20 mp;

Depozit echipament sportiv

S « 217,05 mp;

Centrala ventilare

S = 165,65 mp;

Depozit

S = 60,40mp;

Depozit

S = 81,30mp;

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău
Depozit

S = 26,75mp;

Circulație

S - 214,90 mp;

Circulație

S = 4,85mp;

Depozit

S = 53,45 mp;

Centrala ventilare

S = 26,75 mp;

Grup sanitar

S = 7,10 mp;

Dus

S = 3,00 mp;

Vestiar haine strada

S = 7,55 mp;

Vestiar haine curate

S = 7,10 mp;

Vestiar sportivi barbati

S = 45,60 mp;

Grup sanitar

S = 19,40 mp;

Dus

S = 11,85 mp;

Vestiar sportivi barbati

S = 45,30 mp;

Grup sanitar

S = 19,05 mp;

Dus

S = 11,65 mp;

Vestiar sportivi femei

S = 42,55 mp;

Grup sanitar

S = 17,95 mp;

Dus

S = 11,00 mp;

Vestiar sportivi femei

S = 42,80 mp;

Grup sanitar

S = 17,90 mp;

Dus

S - 10,95mp;

Casa scara

S = 47,85 mp;

Interspatiu tehnic

S = 82,60 mp;

Circulație

S = 214,90 mp;

Circulație

S = 6,10 mp;

Vestiar haine strada

S = 8,15 mp;

Vestiar haine curate

S = 6,55 mp;

Grup sanitar

S = 7,10 mp;

Dus

S = 3,00 mp;

Camera de masaj

S = 22,10 mp;

Grup sanitar

S = 4,00 mp;

Sauna

S = 21,15 mp;

Bazin recuperare

S = 26,75 mp;

Vestiar antrenori

S = 23,10 mp;

Grup sanitar

S = 6,40 mp;

Dus

S = 7,95 mp;

Vestiar arbitri

S = 24,50 mp;

Grup sanitar

S = 6,40 mp;

Dus

S = 7,95 mp;

Vestiar haine de strada barbati

S = 29,60 mp;

Grup sanitar barbati

S = 20,95 mp;

Grup sanitar femei

S = 21,10 mp;

Vestiar haine de strada femei

S = 29,60 mp;

Prim ajutor

S = 18,15 mp;


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu
Grup sanitar

S = 3,65 mp;

Depozit

S = 22,65 mp;

Depozit

S = 42,60 mp;

Casa scara

S = 39,90 mp;

Vestiar personal

S = 11,90 mp;

Dus

S = 3,45 mp;

Grup sanitar

S = 2,70 mp;

Vestiar personal

S = 12,30 mp;

Vestiar personal

S = 11,90 mp;

Dus

S = 3,45 mp;

Grup sanitar

S = 2,70 mp;

Vestiar personal

S = 11,85 mp;

Circulație

S = 68,95 mp;

Interspatiu tehnic

S = 74,10 mp;

Sala de sport încălzire

S = 298,30 mp;

Depozit echipament sportiv

S = 217,05 mp;

Parcare

S = 742,80 mp;

Circulație

S = 4,85 mp;

Casa scara

S = 50,90 mp;

Punct distribuție

S = 284,20 mp;

Circulație

S = 44,55 mp;

Interspatiu tehnic

S = 74,10 mp;

Circulație

S = 32,65 mp;

Prim ajutor

S = 41,00 mp;

Grup sanitar

S = 6,50 mp;

Vestiar haine de strada femei

S = 29,65 mp;

Grup sanitar femei

S = 20,95 mp;

Grup sanitar barbati

S = 20,95 mp;

Vestiar haine de strada barbati

S = 29,60 mp;

Vestiar arbitri

S = 24,55 mp;

Grup sanitar

S = 6,45 mp;

Dus

S = 7,95 mp;

Vestiar antrenori

S = 23,10 mp;

Grup sanitar

S = 6,45 mp;

Dus

S = 7,95 mp;

Circulație

S = 6,10 mp;

Circulație

S = 34,50 mp;

Circulație

S = 121,55 mp;

Control antidoping

S = 19,70 mp;

Centrala ventilare

S = 26,75 mp;

Bazin recuperare

S = 26,80 mp;

Sauna

S = 21,10 mp;

Camera de masaj

S = 21,85 mp;

Grup sanitar

S = 4,00 mp;

Interspatiu tehnic

S = 82,60 mp;


SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Vestiar sportivi femei

S = 42,85 mp;

Grup sanitar

S = 17,90 mp;

Dus

S = 10,95 mp;

Vestiar sportivi femei

S = 42,80 mp;

Grup sanitar

S = 17,95 mp;

Dus

S = 11,00 mp;

Vestiar sportivi barbati

S = 45,30 mp;

Grup sanitar

S = 19,05 mp;

Dus

S = 11,65 mp;

Vestiar sportivi barbati

S-45,85 mp;

Grup sanitar

S = 19,40 mp;

Dus

S = 11,85 mp;

Casa scara

S = 47,85 mp;

Centrala ventilare

S = 53,90 mp;

Depozit echipamente

S = 53,45 mp;

Casa scara

S = 52,75 mp;

Grup sanitar barbati

S = 19,05 mp;

Grup sanitar femei

S = 12,75 mp;

Depozit

S = 31,65 mp;

Oficiu

S = 17,95 mp;

Hol

S = 7,60 mp;

Sala conferințe

S = 200,00 mp;

Cabinet antrenor

S = 23,50 mp;

Birou

S = 26,80 mp;

Depozit echipamente

S = 27,45 mp;

Suprafața de joc

S = 1839,80 mp;

La nivelul parterului (cota ±0.00) vor fi amplasate turnătoarele funcțiuni:

Hol acces intrarea principala

S = 626,55 mp;

Casa de bilete

S = 6,00 mp;

Casa de bilete

S = 10,30 mp;

Grup sanitar

S - 2,30 mp;

Hol

S = 3,70 mp;

Garderoba

S = 56,00 mp;

Oficiu postai

S = 12,00 mp;

Grup sanitar femei

S = 32,60 mp;

Grup sanitar barbati

S - 33,00 mp;

Prim ajutor

S = 37,80 mp;

Grup sanitar

S - 4,80 mp;

Depozit

S = 12,00 mp;

Hol

S - 12,15 mp;

Culoar acces gradene

S = 348,30 mp;

Centrala ventilare climatizare

S - 94,30 mp;

Hol scara

S - 13,00 mp;

Grup sanitar barbati

S = 13,90 mp;

Grup sanitar femei

S = 14,15 mp;

Hol

S = 22,90 mp;

Hol

S= 13,10 mp;

Birou

S = 60,40 mp;

Birou

S = 94,20 mp;

Birou

S = 74,95 mp;

Birou

S - 64,25 mp;

Hol scara

S = 12,15 mp;

Garderoba

S = 32,80 mp;

Hol

S = 62,35 mp;

Grup sanitar femei

S - 44,80 mp;

Grup sanitar barbati

S = 50,35 mp;

Birou

S = 133,60 mp;

Centrala ventilare climatizare

S = 423,60 mp;

Grup sanitar barbati

S = 50,50 mp;

Grup sanitar femei

S - 44,75 mp;

Hol

S = 62,65 mp;

Garderoba

S = 32,85 mp

Hol scara

S = 12,15 mp;

Birou

S = 34,20 mp;

Birou

S = 28,30 mp;

Birou

S = 20,45 mp;

Birou

S = 19,30 mp;

Birou

S = 20,4 0 mp;

Secretara director

S = 15,70 mp;

Birou director

S = 21,00 mp;

Salon vip / protocol

S = 94,20 mp;

Grup sanitar femei

S = 14,15 mp;

Grup sanitar barbati

S = 13,95 mp;

Hol scara

S = 13,15 mp;

Depozit

S = 92,70 mp;

Camera ventilare

S = 46,20 mp;

Culoar acces gradene

S « 333,95 mp;

Hol

S = 13,60 mp;

Oficiu cafenea

S - 19,90 mp;

Depozit cafenea

S = 18,60 mp;

Grup sanitar + dus

S « 5,60 mp,

Grup sanitar femei

S = 6,10 mp;

Grup sanitar barbati

S = 6,10 mp;

Cafenea

S — 213,40 mp;

Casa de bilete

S =6,00 mp;

Cabina transmisie comentatori

S = 9,45 mp;

Cabina transmisie comentatori

S = 9,45 mp;

Gradene

S = 1946,50 mp;

Cabina transmisie comentatori

S = 9,45 mp;

Cabina transmisie comentatori

S = 9,45 mp;

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


La nivelul etajului (cota +7,00) vor fi amplasate următoarele funcțiuni:

Terasa

S = 302,00 mp;

Hol

S = 490,75 mp

Grup sanitar femei

S = 31,30 mp;

Grup sanitar barbati

S = 31,30 mp;

Culoar acces gradene

S = 524,95 mp;

Terasa acces gradene

S = 130,00 mp;

Hol scara

S = 24,35 mp;

Terasa

S = 160,90 mp;

Hol scara

S = 21,80 mp;

Terasa

S = 248,20 mp;

Grup sanitar femei

S = 39,95 mp;

Grup sanitar barbati

S = 39,95 mp;

Culoar acces gradene

S = 524,90 mp;

Hol scara

S =21,35 mp;

Terasa

S= 161,00 mp;

Hol scara

S = 24,35 mp;

Terasa acces gradene

S = 130,10 mp;

Grup sanitar barbati

S = 32,20 mp;

Grup sanitar femei

S = 32,20 mp;

Gradene

S = 1645,30 mp;

Cota +9.975

Camera control iluminat + sunet

S =84,85 mp;

Funcțiunile sunt astfel distribuite încât să fie deservite de circulații perimetrale interrelaționate, astfel încât să existe posibilitatea realizării evacuării atât a publicului cât și a sportivilor și personalului.

Plastica fațadelor

Plastica fațadelor este realizată după principiile arhitecturii modeme, cu finisaje de calitate. Dispunerea finisajelor ierarhizează volumele și zonele funcționale. Astfel, paralelipipedul principal, acoperit cu bolta semicilindrică, este evidențiat prin placaje ale structurii principale a sălii cu placaje din beton aparent.

La nivelul parterului sunt realizate ancadramente corespunzătoare fiecărei fațade, finisate cu tencuieli structurate culoarea alb, care subordonează plinurile de la acest nivel, placate cu bond în tonuri de albastru și gri.

Ritmul plin-gol de la nivelul parterului este întrerupt de volumele secundare corespunzătoare caselor de scară placate, de asemenea, cu bond în tonuri de albastru și gri.

In fațada principală, ancadramentul finisat cu tencuială structurată culoarea alb, pune în valoare intrarea principală în Sala polivalentă, evidențiind atât zona de acces cât și zona de

SC PROiNSTAL SRL Iași și SC [CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


hol de la etajul 1, funcțiuni vitrate generos. La partea superioară a fațadei principale, pentru evitarea încălzirii excesive a spațiilor din această zonă, se propun brissolaire-uri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic.

Compartimentări interioare si finisaje

Compartimentările interioare se vor realiza din cărămizi cu goluri verticale (cărămidă eficientă) 290 x 140 x 88, care se utilizează la pereți interiori nestructurali cu grosimi de 15 cm și la panouri de umplutură din zidărie la structurile în cadre. Se vor pune în operă împreună cu un mortar de ciment-var de marca minim M5. Zidăria va fi protejată împotriva acțiunii apei prin tencuire. Datorită înălțimii mari de nivel și a suprafețelor mari a pereților, zidăria va fi ancorată cu stâlpișori și centuri intermediare, corespunzătoare limitelor superioare ale golurilor interioare. Tencuiala va fi protejată de vopsele lavabile de interior și în unele spații, unde umiditatea este crescută, se vor folosi placaje ceramice (faianță).

La nivelul tavanelor, în zonele unde nu este prevăzut tavan fals, se vor realiza tencuieli care vor fi de asemenea protejate cu vopsele lavabile de interior, culoarea alb.

Pardoseli interioare

Se propun următoarele tipuri de pardoseli, în funcție de destinația spatiilor:

 • - pardoseală din lemn cu straturile specifice spațiilor de joc și antrenament;

 • - pardoseală din cuarț în spatiile destinate holurilor, circulațiilor, depozitelor și spațiilor tehnice;

 • - parchet de trafic greu în spațiile destinate birourilor, sălilor de protocol și conferințe;

 • - pardoseală din gresie ceramică de trafic greu în zonele destinate vestiarelor și grupurilor sanitare.

2.3.2.2 Categoria și clasa de importanță

Construcția se incadreaza in următoarele categorii si clase:

Clasa de importanță și expunere este II.

Categoria de importanță este deosebita "B".

Conform normativului PI00-1/2006, amplasamentul se află în zona cu ag = 0,28g având perioada de colț Tc = 0,7s.

Amplasamentul se încadrează în:

 • •  zona climatică III - STAS 1907/91;

 • •  zona " C ” din punct de vedere al acțiunii date de zăpadă - CR 1-1 -3-2005;

 • •  zona ’’ C ’’ din punct de vedere al acțiunii date de vânt - NP-082-04.

2,3.2.3 Indicatori fizici realizați

 • -  Aria terenului

 • -  Aria construita sala sport

 • -  Aria desfășurată sala sport

 • -  Aria construita CT

 • -  Aria desfasurata CT

 • -  Aria construita totala

  St - 113.068,00 mp;

  Aci = 8.528,85 mp;

  Adl = 19.740,25 mp;

  Ac2 - 170,00 mp;

  Ad2 = 170,00 mp;

  Ac - 8.698,85 mp;  SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - . Aria desfasurata totala

  Ad= 19.910,25 mp;


 • -  P.O.T. = 7,69 %;

 • -  C.U.T. = 0,17.

23.2.4 Terminologia de referință

în prezentul memoriu tehnic sunt folosiți următorii termeni:

 • •  “Spațiu destinat activității sportive" sau "spațiu pentru activități”: este acea parte a structurii sportive în care se desfășoară activitatea sportivă, inclusiv zonele de “respect”.

 • •  “Utilizator?: sunt toți aceia care urmează să folosească, structura sportivă; fac parte din categoria utilizatorilor sportivii profesioniști și amatori, ca și cei care fac parte din staff-ul tehnic (antrenori, arbitri, personalul auxiliar) sau spectatorii.

 • •  “Utilizatori cu handicap”: sunt acei utilizatori care pentru oricare motiv O (capacitate redusă sau inexistentă vizuală, auditivă, de deplasare etc.), presupun adoptarea

unor adaptări specifice pentru utilizarea structurii sportive în mod analog celorlalți utilizatori.

 • •  “Utilizatori sportivi”: fac parte din această categorie sportivii profesioniștiși amatori în general;

 • •  “Antrenori și personal auxiliar sportiv”: sunt aceia care desfășoară activități în sprijinul celorlalți utilizatori, cu mar fi instructorii, antrenorii, arbitrii, personalul medical, fizioterapiștii etc..

 • •  “Personal auxiliar”: este alcătuit din persoanele care sunt responsabili de buna funcționare a structurii sportive (personal administrativ-gestional, personal de pază, supraveghere, curățenie și întreținere, personal tehnic etc...)

 • •  "Personal implicat în activitățile comerciale adiacente”: sunt cei care se ocupă de funcționarea spațiilor commerciale (angajați la restaurante și magazine de tipologii diferite, care se găsesc eventual în interiorul structurii sportive.

 • •  “Manifestare sportivă": este un eveniment care se desfășoară potrivit unor reguli bine definite (sportive, organizzative și de siguranță) și care în general presupune prezența spectatorilor.

 • •  “Spectatori": sunt cei care asistă la desfășurarea antrenamentelor sau a manifestărilor sportive din spații amenajate special în acest sens (inclusiv însoțitorii, autoritățile, ziariștii și spectatorii cu dizabilități).

23.2.5 Structura sălii polivalente de sport

Sala de sport polivalentă va trebui să fie construită și echipată în așa fel încât să permită utilizarea de către diverși utilizatori, ținând cont de necesitățile fiecăruia, în condiții optime, de igienă și siguranță. în general, nu vor putea lipsi următoarele elemente esențiale:

 • 1) spații pentru activitățile sportive, care includ: terenurile cu zonele libere adiacente;

 • 2) spațiile pentru activitățile adiacente, care includ:

 • a. vestiare pentru sportivi, antrenori/arbitri cu toaletele aferente, punct de prim ajutor, spațiu pentru testele antidoping, spații pentru serviciul de pază și securitate etc.;

 • b. depozit unelte și utensile, băi pentru personalul angajat, încăperi pentru pregătirea tehnică;

  SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • c. birouri pentru administrația structurii sportive și alte încăperi pentru diferite utilități;

 • 3) sisteme și instalații de natură tehnică: apă curentă și evacuarea apelor reziduale, încălzire, climatizare, ventilare, iluminare, urgențe, alarmă și semnalizare, sisteme anti-incendiu etc.

 • 4) spații pentru public: locuri pentru spactatori (tribune) cu băile aferente, un spațiu pentru acordarea primului ajutor, spații libere pentru pauze, parcări, gradene, etc;

 • 5) spații suplimentare pentru:

 • a. organizații sportive sau pentru pregătirea sportivă ori pentru activități de natură socială; de exemplu: sedii de societăți sportive sau federații, săli de curs, laboratoare, încăperi pentru consultații medicale, săli de ședințe, birouri cu destinații diferite, săli de așteptare etc.

 • b. activități comerciale sau de natură diferită, care nu sunt necesare desfășurării activităților sau manifestărilor sportive dar oportune pentru gestionarea structurii sportive, ca de exemplu restaurante, spații pentru activități recreative sau comerciale cu anexele aferente etc;

 • 6) spații secundare: parcări pentru cei care folosesc structura sportivă zilnic sau ocazional, spații verzi și mobilier urban etc.

în funcție de caracteristicile structurii sportive și de modalitea de administrare și gestiune a acesteia, sunt necesare sau oportune toate spațiile și încăperile descrise anterior sau doar o parte dintre acestea. Din motive legate de administrare și gestiune este oricum recomandată prevederea unor spații pentru activități comerciale și nu numai.

Raporturile/Relațiile/Legăturile între spațiile respective vor trebui să fie astfel gândite încât să asigure integrările aferente și absența de interferențe. Soluția de distribuire a acestora va trebui să țină seama nu doar de necesitățile utilizatorilor de toate tipurile, ci și de aspectele legate de administrare și gestiune, precum și de integrarea structurii polisportive respective în contextul ambiental, optând pentru folosirea pe cât posibil în acest scop de tehnologii și materiale eco-compatibile. Va fi acordată o atenție deosebită folosirii unui sistem constructiv, alegerii unor echipamente și a unor instalații tehnice care să consimtă acoperirea necesarului de consum (atât din punct de vedere energetic, cât și hidric etc..)

 • 2.3.2.5.1 Dotări pentru persoanele cu dizabilități

Structura sportivă va fi construită și echipată astfel încât să poată fi utilizată și de către persoanele cu handicap. Astfel, accesul persoanelor in cauza, se va face la cota ±0,00 a construcției, prin intermediul rampelor de acces. In cadrul spatiilor nu sunt denivelări la aceasta cota. Locurile destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii sunt dispuse la acest nivel, adiacente circulației perimetrele din cadrul sălii.

De asemenea in cadrul tuturor grupurilor sanitare de la acest nivel sunt prevăzute spatii special amenajate pentru persoanelor cu dizabilitati.

23.2.5.2 Caracteristicile spațiilor sportive

Localizare

A                -

In momentul alegerii suprafeței pe care urmează să fie construită va trebui să se țină seama de necesitățile specifice activităților și manifestărilor sportive (tipologia și suprafața terenurilor sportive, morfologia, orientarea etc.), de necesitățile aferente legate de

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


accesibilitate și utilizare inclusiv de către alți utilizatori (cei cu dizabilități, de exemplu), precum și de cele legate de siguranța în folosire (zone de siguranță, suprafețe pentru oprire și staționare temporară etc.). De asemenea, vor fi luate în considerație alte eventuale necesități adiacente, legate de aspectele de gestionare și administrare a spațiilor respective (prezența unor spații pentru activități comerciale, stand-uri etc.)

Delimitarea externă a structurii sportive

Urmează să fie evaluată oportunitatea împrejmuirii suprafeței pe care va funcționa sala de sport polivalentă. Este oricum necesar, pentru motive legate de siguranță și control, realizarea unei împrejmuiri eficace (orientativ, vorbim de o înălțime de minim 2,50 m); vor fi preferate soluțiile care prevăd integrarea în mediul arhitectural înconjurător.

Zone pentru oprire si staționare temporară

în apropierea sălii de sport polivalente vor trebui să fie prevăzute parcări pentru mijloacele de transport ale diverșilor utilizatori. în acest scop urmează să fie identificată modalitatea cea mai adecvată de acces și de părăsire a structurii sportive de către diferitele tipuri de utilizatori, evaluând numărul celor care intră și ies din structură:

 • - pe jos, fără să se folosească de mijloace publice de transport;

 • - cu mijloace publice de transport (autobuze și microbuze);

 • - cu mijloace colective de transport organizat (autocare);

 • -  cu mijloace de transport individuale (biciclete, motorete/motociclete, autoturisme).

în linii generale, ținând cont de asemenea de destinație și respectând legislația în vigoare în materie de siguranță, urmează să fie prevăzute zone de oprire și staționare temporară pentru:

 • - spectatori, făcând distincția între susținătorii echipelor locale, susținătorii echipelor adverse, autorități și ziariști și pregătind pentru fiecare din această categorie legăturile cu accesul la structura și către spațiile special destinate acestora ;

 • - utilizatori și în special a utilizatorilor specifici (sportivi, arbitri, instructori, antrenori ș.a.m.d.);

 • - personal auxiliar (care administrează instalațiile sportive și manevrează mijloacele de întreținere a acestora);

 • - mijloace de acordare a primului ajutor (ambulanțe), în imediata vecinătate a punctelor de prim-ajutor pentru sportivi și pentru spectatori;

 • - mijloace de intervenție (poliție, pompieri, jandarmi, etc.), în apropierea zonelor de control, pază și securitate;

 • - mijloace folosite de ziariști (care de televiziune, de ex.), în apropierea zonelor echipate pentru înregistrări și transmisii directe audio-video, a sălilor destinate conferințelor de presă și interviurilor.

Zonele de staționare a mijloacelor de transport publice vor trebui dimensionate în funcție de numărul maxim de persoane previzibil, ținând cont și de posibilitatea ca accesul utilizatorilor să aibă loc în concomitență cu părăsirea structurii sportive de către alți utilizatori (public și sportivi).

Pentru utilizatorii cu dizabilități vor fi prevăzute spații de parcare speciale, potrivit legilor în vigoare, prevăzute pe cât posibil în apropierea intrărilor și a ieșirilor din structura sportivă. în punctele de legătură dintre zonele de parcare și zonele de acces în structura sportivă este prevăzută amplasarea de bariere arhitectonice.

SC PRQINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Spatii pentru activități sportive

Aceste spații vor fi identificate astfel încât să permită desfășurarea activităților sportive în condiții de siguranță, ținând cont de necesitățile diferite în funcție de tipul de sport însuși și de nivelul competițiilor care urmează a fi organizate. De asemenea, vor trebui gândite în corelație cu spațiile ocupate de serviciile adiacente; din acest punct de vedere, vor trebui evitate pe cât posibil legăturile lungi, sinuoase sau cu diferențe de nivel.

Trasarea terenurilor

Trasarea terenurilor va trebui să fie conformă prevederilor legale; în cazul nostru, în care prevedem construirea unei structuri sportive polivalente, vor trebui adoptate măsuri de trasare de culoare diferită care să consimtă o individualizare facilă a diferitelor terenuri de sport.

Zonele libere adiacente terenurilor


Toate terenurile sportive vor fi prevăzute cu zone libere (așa-zise “de respect”), plane, libere de orice obstacol fix sau mobil), în măsură să permită o margine de siguranță adecvată oricărui tip de activitate sportivă. Lungimea acestor “zone de respect” (măsurată de la marginea trasată a terenului sau de la marginea bazinului) nu va putea fi mai mică de 2,0 m, cu excepția cazurilor strict prevăzute de lege.

împrejmuirea terenurilor - protecțiile

Cu scopul de a elimina interferențele cu alte activități sportive sau posibilele situații de pericol, terenurile de sport, inclusiv zonele libere adiacente, vor trebui să devină inaccessibile spectatorilor. în orice caz, pentru motive legate de siguranță, vor trebui prevăzute dispozitive adecvate de protejare, inclusiv mobile, sau vor trebui adoptate măsuri de protecție de ordin administrativ-gestional, astfel încât utilizatorii sportivi să nu se afle în contact direct cu ceilalți utilizatori ai structurii. Vor putea fi prevăzute, din acest punct de vedere, amplasarea de bariere sau de alte dispozitive apte să protejeze sportivii de eventualele obiecte aruncate în teren de către spectatori.

Pardoselile

Pardoseala spațiului dedicat activității sportive va trebui să fie adaptată tipului acesteia. Având în vedere că în cazul nostru se are în vedere o structură sportivă polivalentă, se va avea în vedere în momentul proiectării și construcției propriu-zise a compatibilității dintre diverse tipuri de suprafețe de joc și a prevalenței în organizarea și desfășurarea acestora.

înălțimi

înălțimea minimă liberă față de orice tip de obstacol, corespondentă spațiului destinat activității sportive, inclusiv spațiului liber adiacent acestuia va trebui să permită desfășurarea sportului respectiv la nivelul prevăzut de normativa în vigoare.

Această înălțime, măsurată de la nivelul suprafeței de joc, nu va trebui să fie mai mică de 12,5 m, înălțime minimă admisă de regulamentul de desfășurarea a partidelor de volei, sport care necesită cea mai mare înălțime (în comparație cu baschet-ul, handbalul etc.).

Iluminarea naturală a spațiilor tnschise cu destinație sportivă

Pentru desfășurarea oricărui tip de activitate sportivă este recomandată folosirea luminii naturale. Este însă de preferat evitarea amplasării suprafețelor cu geam la nivelul axei

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sate Polivalenta a Sporturilor Bacău


longitudinale a terenurilor de joc și incidența directă a razelor solare pe planul orizontal al suprafețelor de joc la o înălțime mai mică de 2,50 m de la nivelul terenului.

Iluminarea artificială

Instalațiile de iluminat artificial vor trebui astfel proiectate și amplasate încât să fie eliminată posibilitatea de orbire a sportivilor și a spectatorilor.

Iluminarea de siguranță

Potrivit legislației comunitare în vigoare, în structurile sportive închise iluminate artificial, este obligatorie instalarea unui sistem de iluminare de siguranță (rezervă), care să intre în funcțiune în mod automat și instantaneu în cazul întreruperii fiimizării energiei electrice sau defectării instalației principale de iluminare.

Aerisirea / ventilarea


Pentru orice spațiu închis va fi prevăzut un sistem adecvat de schimbare a aerului care să asigure condițiile de igienă și de confort adecvate. Aerisirea sau ventilarea poate fi asigurată prin: proiectarea unor deschideri directe către exterior în pereți sau în plafoane (aerisire/ventilare naturală); proiectarea și instalarea unor sisteme de colectare, transport, distribuție și evacuare a aerului din încăperi (aerisire/ventilare artificială); proiectarea unor sisteme mixte de aerisire/ventilare.

în cazul în care se va opta pentru sistemul de aerisire/ventilare artificială sau pentru cel mixt, va fi avută în vederea proiectarea unor adaptări adecvate astfel încât aerul introdus la interior să nu-i deranjeze pe sportivi sau pe ceilalți utilizatori și nici să nu împiedice buna desfășurare a activității sportive (inclusiv prin provocarea mișcării echipamentului sportiv).

Reglarea temperaturii si umidității

în funcție de tipul, destinația și modalitatea de utilizare a structurii sportive, precum și de condițiile climatice locale, va fi prevăzută menținerea în interiorul structurii sportive polivalente a unor condiții de confort optime în vederea desfășurării activităților sportive și a celorlalte activități prevăzute. Ținând cont de volumul spațiilor respective, sistemul care va fi adoptat va trebui să asigure uniformitatea temperaturii evitând manifestarea unor fenomene precum stagnarea sau stratificarea aerului.

Dotarea cu echipamente si materiale necesare activității sportive

Zonele destinate activităților sportive vor trebui dotate cu echipamente fixe și mobile, precum și cu materialele sportive necesare, în funcție de activitatea sportivă, nivelul competițional și categoriile de sportivi avuți în vedere. Aceste echipamente și materiale, precum sistemele de ancoraj permanent sau temporar, vor trebui să fie conforme normativelor în vigoare. în funcție de modalitatea de funcționare și de nivelul competițional vor trebui să fie prevăzute, de asemenea, echipamente pentru relevarea și semnalarea timpilor și a punctajelor (fotofinish și alte sisteme automate de evidențiere a timpilor, tabele de punctaj etc.).

Toate sistemele de ancoraj, fixe, demontabile sau similare, precum și restul materialelor și a echipamentelor vor trebui astfel amplasate încât să nu constituie un pericol pentru sportivi și trebuie alese astfel încât să reziste la solicitările de natură statică sau dinamică care pot apărea ca urmare a folosirii lor în condiții normale sau accidentale, având


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


în vedere și coeficientul de siguranță de aplicat la sarcinile de exercițiu care, va trebui să nu fie mai mic de 3, cu excepția situațiilor de probă sau experimentale.

Utilizare si întreținere

Manevrarea instalațiilor, echipamentelor și a materialelor sportive, precum și verificarea bunei funcționări a acestora trebuie să poată fi realizate cu ușurință, în scurt timp și de către un număr limitat de persoane, atât înainte și după, cât mai ales în timpul desfășurării competițiilor propriu-zise. în acest scop, căile de acces dintre terenuri și depozitele de echipament și materiale trebuie să fie cât mai scurte posibil și fără diferențe de nivel. în plus, acolo unde este necesar, va trebui să fie prevăzut accesul direct la teren a mijloacelor folosite pentru montarea și întreținerea echipamentului și pentru curățirea terenului.

Numărul maxim de spectatori


în vederea dimensionării corecte a căilor de părăsire a sălilor în care se desfășoară activități sportive, va trebui să fie stabilit un număr maxim de persoane care se pot afla în același moment intr-un anumit spațiu, ținând cont de tipul de sport, de nivelul competițional, și de destinația încăperii respective (sală de antrenament, de încălzire sau de competiție, de ex.). în acest sens va fi calculat numărul total al utilizatorilor de toate categoriile care pot fi prezenți contemporan în aceeați încăpere. în individualizarea căilor de părăsire a spațiilor respective vor trebui avuți în vedere și timpii suplimentari necesari persoanelor cu dizabilități. în cazul în care va fi considerat necesar, vor fi individualizate “locuri sigure”, potrivit legislației în vigoare.

Spațiile de serviciu pentru activitățile sportive

înălțimea spațiilor destinate altor activități decât cele de tip sportiv va trebui să fie stabilită în funcție de prevederile legale în vigoare. în cazul încăperilor în care urmează a fi depozitat echipament sportiv de înălțimi speciale, înălțimea acetora va fi adaptată corespunzător. Podeaua va trebui să nu permită alunecarea și va trebui realizată din materiale care să permită curățarea facilă, să nu permită acumularea prafului, în timp ce materialul ales pentru acoperirea acestora va trebui să fie ușor igienizabil, cu substanțe de curățenie uzuale, care pot fi găsite în comerț.

Este recomandabil ca ușile băilor și a celorlalte încăperi destinate depozitării materialelor și echipamentelor să se deschidă înspre ieșire.

Diferitele componente ale instalațiilor și echipamentelor tehnice, precum și ustensilele care sunt folosite pentru întreținerea acestora, vor trebui să fie ușor accesibile, dar în același timp la adăpost de eventuale intenții de efracție.

Vestiarele pentru sportivi

Vestiarele vor trebui protejate împotriva intrărilor nedorite. Numărul de locuri dintr-un vestiar va trebui stabilit în funcție de numărul de utilizatori contemporani, de succesiunea și de tipul competițiilor sportive. Proiectarea mai multor vestiare este oricum recomandabilă atât în vederea unei mai bune gestionări a structurii sportive, cât și a desfășurării în condiții optime a activităților sportive, cât și a adaptării acestor spații la categoriile de vârstă a utilizatorilor. Dimensionarea vestiarelor (comune sau nu) va trebui să țină cont și de faptul că suprafața necesară pentru fiecare persoană nu poate fi mai mică de 2 m2.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


De asemenea, vestiarele trebuie să fie accesibile și utilizabile și de către sportivii cu dizabilități. Din acest motiv, ușile de acces vor avea o deschidere minimă de 0,90 m; eventualele coridoare, holuri sau căi de acces vor trebui de asemenea să permită trecerea și întoarcerea cărucioarelor cu rotile, potrivit prevederilor legale în vigoare. Pentru acești utilizatori, în vestiare vor trebui amplasate locuri speciale, tip bancă, cu lungime de 0,80 m și profunzime de circa 0,50 m și de un spațiu adiacent de minim 0,80 m pentru staționarea căruciorului cu rotile.

Din fiecare vestiar va trebui să existe un acces la propria toaletă și la propriul duș.

în vestiarele comune, sau în imediata vecinătate a acestora, va trebui să fie amplasată o țâșnitoare cu apă potabilă.

Vestiarele pentru arbitri / instructori / antrenori


Și aceste vestiare vor trebui protejate împotriva intrărilor nedorite. Având în vedere destinația, tipul de activitate sportivă și nivelul competițional prăvăzut, fiecare vestiar va fi dimensionat, astfel încât să permită folosirea pentru cel puțin 2 utilizatori concomitent. în cazul vestiarelor care urmează să fie folosite de maxim 4 persoane va exista o toaletă (cel puțin un WC și un duș. Pentru un număr cuprins între 5 și 10 utilizatori, vestiarul va trebui să fie dotat cu cel puțin un WC și două dușuri. Caracteristicile toaletelor și a dușurilor sunt specificate mai jos.

De asemenea, aceste vestiare trebuie să fie accesibile și utilizabile și de către arbitrii, instructorii sau antrenorii disabili. Din acest motiv, fiecare vestiar va trebui să aibă propria toaletă (un WC), dar în acest caz este nerecomandată amplasarea de dușuri.

23.2.5.3 Săli cu destinație medicală/sanitară

Punct de acordare a primului ajutor pentru sportivi

Este preferabil să fie poziționat pe culoarul care duce către vestiarele sportivilor sau, oricum, astfel încât să fie ușor accesibil, atât dinspre terenuri, cât și dinspre exteriorul structurii. Legătura dintre sala în care este acordat primul ajutor și exteriorul trebuie să nu interfereze cu căile de acces sau părăsire a structurii polivalente de către eventualii spectatori. Dimensiunile căilor de acces înspre și dinspre încăperea destinată acordării primului ajutor trebuie să permită trecerea cu ușurință a unei tărgi pe roți. Dimensiunile încăperii vor trebui să permită desfășurarea operațiunilor de acordare a primului ajutor. Sala va trebui să fie dotată cu propriul WC, accesibil și utilizabil inclusiv de către persoanele cu disabilități, precum și cu un lavoar/chiuvetă. în încăperea de acordare a primului-ajutor sau în imediata sa vecinătate va trebui să esiste un telefon.

Sală pentru controlul anti-dopinș

în funcție de caracteristicile și de nivelul competițional al structurii sportive polivalente, pot fi proiectate una sau mai multe săli cu destinația exclusivă de laborator de efectuare a testelor anti-doping, potrivit prevederilor legislative în vigoare și regulilor WADA (World Anti-Doping Agency).

Cabinet medical

In funcție de caracteristicile și de nivelul competițional al structurii sportive polivalente, poate fi proiectată o sală în care să funcționeze un cabinet medical, accesibilă dinspre intrare. Sala va trebui să fie dotată cu propriul WC, accesibil și utilizabil inclusiv de

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


către personale disabile, precum și cu un lavoar/chiuvetă. Cabinetul medical poate funcționa în aceeași încăpere cu punctul de prim-ajutor, cu condiția să fie garantate condițiile de funcționare optimă ale ambelor destinații.

Depozit de echipament si materiale

Depozitul de echipament, eventual împărțit în mai multe unități locative, va trebui amplasat astfel încât să existe acces direct sau cel puțin foarte ușor, atât către terenuri, cât și către exteriorul structurii sportive polivalente. Ușile de acces și eventualele coridoare vor trebui dimensionate astfel încât sa permită manevrarea echipamentelor sportive fără dificultate. Suprafețele și dimensiunile vor trebui corelate cu tipul de sporturi care vor fi organizate în structura respectivă și cu nivelul competițional al acestora. Dacă dimensiunile echipamentelor sportive sunt foarte mari, vor trebui prevăzute inclusiv căi de acces a unor mijloace mecanice. Dimensiunile depozitelor de materiale și echipament vor fi adaptate și în funcție de cantitatea materialelor, astfel încât să fie respectate și normele de siguranță și anti-incendiu.

Vestiare pentru personalul auxiliar

Aceste vestiare, care pot și să lipsească dacă nivelul competițional și importanța structurii polisportive nu le impun ca necesare, vor trebui să fie dimensionate în funcție de numărul utilizatorilor (operatori pregătire terenuri de joc, curățenie, manevrare instalații tehnice etc.)

în linii generale, aceste vestiare, accesibile și pentru personalul dizabil, vor avea caracteristicile dimensionale și de dotare prevăzute pentru vestiarele destinate arbitrilor, instructorilor și antrenorilor.

Servicii igienice

Fiecare local sanitar (WC) va trebui să aibă intrare dintr-o încăpere adecvată (anti WC), care să deservească eventual mai multe unități WC, în care vor putea fi instalate pisoare/closete pentru bărbați și cel puțin un lavoar/chiuvetă. în anti WC se va putea intra, de preferat, printr-o cameră - filtru în care vor putea fi instalate lavoarele/chiuvetele. Numărul total al lavoarelor va trebui să fie cel puțin egal cu cel al WC-urilor; în loc de lavoare individuale vor putea fi utilizate chiuvete cu multiple scurgeri, care să aibă un număr de cel puțin egal ca cel indicat mai înainte pentru lavoare individuale. Anti WC-ul, în cazul în care nu sunt prevăzute pisoare, poate fi utilizat și ca local-filtru și/sau separator pentru localul de duș. Pentru vestiarul cu mai puțin de 5 locuri, anti WC-ul poate să nu fie realizat, deși este oricum indicat.

Dusuri si uscătoare de păr

Dușurile trebuie realizate într-un local adecvat, în care este de preferat a se intra prin Iocalul-filtru, eventual în comun cu cel pentru serviciile igienice. Sunt indicate dușuri montate în pardoseală, într-un local comun, fără despărțituri fixe, pentru a permite o utilizare ușoară chiar și pentru utilizatorii cu dizabilități.

Uscătoarele de păr vor fi poziționate în vestiare și/sau în spațiile de trecere, orientativ nu în număr mai mic decât cel al dușurilor. Pentru instalarea lor va trebui să se țină cont de vârsta utilizatorilor și de posibilitatea de utilizare de către dizabili.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Spații pentru public

Zonele destinate spectatorilor vor trebui să respecte normele de siguranță în vigoare. Caracteristicile de construcție și distribuție vor trebui să fie adecvate unei ușoare mișcări a publicului, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, și unei confortabile vizionări a spectacolului sportiv.

Delimitarea spațiilor

în timpul manifestărilor, spațiile destinate activității sportive, vestiarele și legăturile cu exteriorul bazei sportive și cu spațiul de lucru vor trebui să fie inaccesibile spectatorilor. Delimitarea va trebui să corespundă, prin caracteristici și rezistență la solicitare, normelor menționate.

Sectoare si zone cu destinație specială

Acolo unde este posibil, fiecare sector va trebui să fie accesibil persoanelor cu dizabilități; accesul va trebui oricum să fie garantat cel puțin într-un sector al bazei sportive, în afară de cel destinat oaspeților. Atunci când destinația sau importanța bazei sportive o impun, vor trebui prevăzute sectoare separate care să fie destinate categoriilor speciale de spectatori (oaspeți, autorități, însoțitori etc.) și/sau mass-media (zona pentru presă cuprinzând în principiu locuri în tribună, eventuale cabine, spații dotate cu echipament audio-video, locuri pentru comentatori radio și tv, sală conferințe presă etc.) în cazul în care sunt prevăzute spații pentru interviurile atleților (sală de interviuri), acestea trebuie amplasate de preferință în apropierea vestiarelor atleților și în orice caz să aibă o legătură ușoară cu acestea, cu spațiile pentru activități sportive și cu zona dedicată presei.

Dotări accesorii

Zonele spectatorilor trebuie să fie dotate cu căi de ieșire, toalete și punct de prim ajutor conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. în ajutorul spectatorilor vor trebui prevăzute spații corespunzătoare pentru parcări și mijloace de transport, corelate cu baza sportivă. Pentru bazele destinate manifestărilor cu transmitere TV, vor trebui prevăzute spații corespunzătoare pentru parcarea vehiculelor de serviciu necesare, care să fie amplasate ținând cont atât de exigențele de mișcare cât și de necesitățile de legătură prin cabluri cu posturile de filmare și cu zona media.

în legătură cu tipul și modalitatea de utilizare a bazei, se recomandă, din raționamente de gestiune, realizarea de locuri de odihnă pentru public sau spații echipate pentru alte activități.

 • 2.3.3 Rezistență

 • 23.3.1 Descrierea construcțiilor din punct de vedere structural

 • 233.1.1 Sala polivalentă a sporturilor

Construcția propusă a se realiza,cu regim de înălțime S+P+E, are o formă regulată în plan și pe verticală., Funcțiunea propusă este de sală de sport multifuncțională cu 7.706 de locuri pentru spectatori. La cota -7,70 este propusă arena de joc, în suprafață de 1840 mp, restul spațiului fiind ocupat de spații de antrenament, anexe, sală de conferințe, vestiare,

SC PRQ1NSTAL SRL lași și SC IC AR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


grupuri sanitare, spații de depozitare, parcare subterană, spații de acces și defluire pentru sportivi, antrenori, arbitri, oficiali.

La parter (cota ±0,00) sunt prevăzute spații destinate pentru: centrala de ventilare-climatizare, direcție, sală VIP, depozite, grupuri sanitare, garderobă, birouri, cabine transmisie, spații acces și defluire pentru spectatori.

La cota +7,00 simt spatii pentru acces și defluire spectatori, cameră de control iluminat și sunet precum și grupuri sanitare. Restul spațiului de la acest nivel este ocupat de gradenele pentru spectatori.

2.3.3.1.1.1 Infrastructura

Sistemul de fundare ales este tip cutie rigidă, alcătuit din radier general cu placă și grinzi întoarse din beton armat monolit, pereții subsolului din beton armat monolit, stâlpii și grinzile pe cele doua direcții principale și planșeul din beton armat monolit de peste subsol.

Grosimea plăcii radierului este h=0,50m, din beton armat monolit clasa C30/37 si armatura din otel PC52 si S500.

înălțimea grinzilor de radier GR este h=3,10m din beton armat monolit clasa C30/37 si armatura PC52, OB37 si S500.

Secțiunea grinzilor de fundații din zona terenului de joc este GF (30x70)cm din beton armat monolit clasa C30/37, otel PC52, OB37 si S500.

Pereții subsolului, exteriori vor avea grosimea de 40 cm, cei interiori fiind de 30cm grosime cu vute, din beton armat monolit clasa C45/55, armați cu bare independente S500.

Planșeul peste subsol (-0,1 Om) cu grosimea de hp=18 cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55, rezemat pe grinzi principale de cadru, grinzi secundare, centuri pe capat de ziduri și pereții din beton armat ai subsolului, de care se va suspenda un tavan fals din gips-carton la partea inferioară.

Planșeul de la cota -7,80m cu grosimea de hp=18cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55 si armatura din otel PC52, OB37 rezemat pe elevațiile grinzilor de radier.

Planșeul de la cota -9,00m cu grosimea de hp=18cm se va realiza din beton armat monolit clasa C3O/37 si armatura din otel PC52, OB37 rezemat pe grinzile de radier.

Legătură între subsol și parter se realizează prin intermediul unor scări din beton armat monolit.

Pereții de compartimentare se vor realiza din cărămizi BC A de 25cm gosime, confinați cu stâlpișori, buiandrugi și centuri din beton armat monolit clasa C12/15, realizați pe toată înălțimea subsolului. Pereții de compartimentare de 10, 15cm grosime sunt autoportanți, tip pereți ușori din gips-carton pe schelet metalic.

Deasupra golurilor de uși și ferestre se vor realiza buiandrugi din beton armat monolit clasa CI2/15.

Stratu suport al pardoselii terenului de joc va avea grosimea de 18 cm din beton armat monolit clasa C30/37, armată cu plase sudate.

2.3.3.1.1.2 Suprastructura

Structura de rezistență adoptată pentru Sala Polivalentă este alcătuită din cadre cu stâlpi cu dimensiunile 110x290; 70x100; 95x180; 80x225; 0120; 0100 cm și grinzi cu

SC PROINSTAL SRL iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


dimensiunea 45x110; 40x80; 65x150; 70x170; 45x90 cm din beton armat monolit clasa C45/55, pe cele doua direcții principale, armate cu otel PC52, OB37 si S500.

Planșeul peste parter cu grosimea de hp=18 cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55, rezemat pe grinzi principale de cadru și grinzi secundare de care se va suspenda un tavan fals din gips-carton la partea inferioară, armat cu bare independente din otel PC52, OB37.

Legătura între parter și etaj se realizează prin intermediul unor scări din beton armat monolit, cu rampa si podest de 15cm grosime, rezemate pe grinzi.

închiderile exterioare pe înălțimea parterului se vor realiza din pereți ce nu interacționează cu structura de rezistență, cu zidărie confinată cu stâlpișori 25x25; 30x30cm și centuri 25x25; 30x25 cm din beton armat monolit clasa CI2/15 blocuri de b.c.a. de 30 cm grosime, izolați cu termosistem polistiren expandat de 10 cm și la fațada principală pereți vitrați pe structură metalică. Pe înălțimea parterului se vor realiza local, pereți cortina pe structura metalica.


închiderile exterioare la nivelul etajului se vor realiza din materiale fragile, pereți vitrați pe structură metalică atașați, ce nu interacționează cu structura de rezistență.

Compartimentările interioare pe înălțimea parterului si etajului se vor executa cu zidărie confinată cu stâlpișori 25x25; 30x3 Ocm, centuri 25x25; 30x25cm din beton armat monolit clasa C12/15, blocuri de b.c.a. de 25cm și pereți de compartimentare de 10, 15cm grosime autoportanți, tip pereți ușori din gips-carton pe schelet metalic.

Compartimentări interioare in parter tip vitrina de sticla, pe schelet metalic.

Deasupra golurilor de uși și ferestre se vor realiza buiandrugi din beton armat monolit clasa C12/15.

Grinzile secundare 40x80; 30x60; 30x45 cm sunt din beton armat monolit clasa C45x55, armate cu otel PC52, OB37 si S500.

Se va realiza la etaj o cameră tehnică iluminare-sunet, cu structură metalică, stâlpi și grinzi din profile metalice.


Sudurile tuturor elementelor componente ale structurii de rezistență se vor realiza de sudori autorizați utilizând electrozi EL 42A în conformitate cu prevederile C 150-84 " Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole ”,

Toate elementele structurii de rezistență se vor proteja prin vopsire în trei straturi conform C 139-87 " Instrucțiuni tehnice pentru protecția anticorozivă a elementelor de construcții metalice.

Gradenele de la parter și etaj se vor executata din placi de beton armat clasa C45/55, de 15cm grosime solidarizate cu grinzile înclinate de cadru prin mustăți de ancoraj lăsate din acestea.

Acoperișul va fi realizat din arce metalice transversale și radiale montate articulat prin intermediul unui dispozitiv de prindere alcătuit dintr-o placă de baza metalică ancorată în stâlpi cu buloane de ancoraj și un ansamblu de piese metalice, alcătuite din profile metalice compuse.

 • 2.3.3.1.1.3 Structură acoperiș

Acoperișul va fi realizat din arce transversale și radiale montante articulat prin intermediul unui dispozitiv de prindere alcătuit dintr-o placă de baza metalică ancorată în stâlpi cu buloane de ancoraj șt un ansamblu de piese metalice, alcătuite din profile metalice compuse.

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Pe direcția longitudinală se dispun grinzi metalice HEA, la distanță de 3,60 m interax.

Arcele vor fi dispuse la o distanță interax de 6,00m unul de celălalt, poziționarea arcelor urmând forma clădirii. Sistemul de arce va fi contravântuit orizontal prin utilizarea unor profile metalice.

învelitoarea se va realiza din tabla vopsită în câmp electrostatic, dispusă pe pane.

Sudurile tuturor elementelor componente ale structurii de rezistență se vor realiza de sudori calificați utilizând electrozi EL 42A în conformitate cu prevederile C 150-84 ” Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole

Toate elementele structurii de rezistență se vor proteja prin vopsire în trei straturi conform C 139-87 " Instrucțiuni tehnice pentru protecția anticorozivă a elementelor de construcții metalice.

 • 23.3.1.2 Centrala termica


Spațiul propus pentru centrala termică reprezintă o construcție parter, cu o formă dreptunghiulară în plan (cu dimensiunile 18,00 x 9,00 m). în acest spațiu vor fi amplasate echipamente pentru centrala termică (cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură cu plăci, vase de acumulare, pompe, etc.), precum și un spațiu pentru operator, cu grupul sanitar aferent.

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din cadre dispuse pe două direcții perpendiculare și s-a prevăzut a se realiza din stâlpi din profile metalice și grinzi transversale din profile metalice laminate.

Centrala termică este o construcție metalică parter de formă dreptunghiulară în plan alcătuită dintr-o deschidere de 9.00 m și patru travei de câte 4,50 m interax.

Infrastructura clădirii este realizată din fundații izolate tip bloc și cuzinet cu secțiunile blocurilor de fundare de l,20xl,70m (pentru fundațiile curente FI), 1,00x1,50 m (pentru fundațiile de colț F2) și 0,80xl,30m (pentru fundațiile de fronton F3), realizate din beton simplu monolit clasa CI2/15.

Cuzineți, realizați din beton armat monolit clasa CI6/20, au secțiunile 0,70x0,70m (pentru fundațiile FI și F2) și 0,60x0,60m (pentru fundațiile F3).

Armarea cuzineților s-a făcut cu bare 010 și 012 din oțel tip PC 52, calculul făcându-se la compresiune excentrică a secțiunii de rost dintre bloc și cuzinet ( conform Normativului NP 112-04, cap. 7, p-ct 7.3.4. și 7.3.5); eforturile de calcul din secțiune au valori asociate momentului de dimensionare a șuruburilor de ancoraj.

Șuruburile de ancoraj ale stâlpilor metalici s-au calculat (conform Codului de proiectare seismică P 100-1/2006, p-ct 6.5.6) la efortul maxim de întindere rezultat din combinația de încărcări care include acțiunea seismică multiplicată cu produsul l,lycvQ ^=3.

Au rezultat șuruburi M 24, clasa de calitate 6.6, pentru fundațiile FI și F2 și M 20, clasa de calitate 6.6, pentru fundațiile F3.

Cota de fundare este situată la -1,70 m de la CTA, fundarea făcându-se în stratul de praf argilos cafeniu, puțin umed, plastic vârtos, strat care are (conform Studiului Geotehnic Nr. 39/2011, întocmit de către S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacău) presiunea convențională de 162 kPa (pentru fundații cu lățimea de 1,00 m și adâncimea de 1,90 m). Această presiune s-a corectat funcție de lățimile fundațiilor și de adâncimea concretă de fundare (conf. Normativului NP 112-04, anexa A). De asemenea (conf. NP 112-04, p-ct 6.2, tabel 6.3) presiunea corectată s-a multiplicat cu valoarea 1,4 pentru excentricitate după doua direcții.

Fundația pentru coșul de fum metalic aferent centralei termice este realizată tot tip bloc și cuzinet, cu dimensiunile în plan ale blocului de 2,20x2,20m și secțiunea cuzinetului de l,60xl,60m.

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Betoanele utilizate sunt de clasa C 12/15 (în blocul de fundație) și clasa C 16/20 (pentru cuzinet). Armarea cuzinetului s-a făcut la eforturile rezultate din acțiunea vântului asupra coșului de fum metalic.

Fundațiile pentru cele trei cazane, precum și pentru utilajele și suporții ce deservesc aceste cazane s-au realizat din beton monolit clasa C 16/20, armat cu bare 012 din oțel PC52, Stratul suport al pardoselii este realizat din beton clasa CI2/15, de 15 cm grosime, armat cu două plase sudate 06/100 din oțel tip STNB, Sub stratul suport al pardoselii se dispune un strat de pietriș compactat pentru ruperea capilarității. între stratul de pietriș și stratul suport al pardoselii se va monta o folie de polietilenă sau hârtie Kraft pentru a preveni scurgerea laptelui de ciment din beton în stratul de pietriș.

Suprastructura este realizată din cadre metalice constituite din stâlpi metalici executați din profile europene tip HEA 180 și ferme metalice realizate din țevi pătrate tip RHS. Tălpile superioară și inferioară sunt din profile pătrate tip RHS 60x4, iar diagonalele și montanții din profile pătrate tip RHS 50x3.


Stâlpii de închidere pe frontoane sunt realizați din țevi dreptunghiulare tip RHS 120x80x5.

Acoperișul este realizat din învelitoare din panouri tip sandwich termoizolante cu sprijinire pe pane metalice de tip Ui 140x60x6, montate pe fermele metalice transversale.

închiderile perimetrale sunt prevăzute din panouri tip sandwich cu grosimea de 10 cm, montate pe rigle din profile metalice pătrate tip RHS 50x3 și tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Structura metalică este contravântuită pentru a prelua încărcările seismice în condițiile unor deplasări relative de nivel sub limita celor impuse de normele in vigoare. Contravântuirile stâlpilor sunt realizate din țevi dreptunghiulare tip RHS 120x60x5.

Pentru a asigura rigiditatea structurii și în plan orizontal (rolul de șaibă), acoperișul este contravântuit. Contravântuirile acoperișului sunt realizate din comiere L 50x50x3.

Coșul de fum va fi amplasat în exteriorul clădirii, susținerea acestuia urmând a fi făcută cu o structură metalică din comiere solidarizate prin sudură. Rezemarea se va face pe o fundație izolată din beton, cu adâncimea de fundare de -1.70 m fata de C.T.N.


2.3.3.13 Rezervorul de apa incendiu - capacitate 300mc

Rezervorul de înmagazinare a apei de incendiu este o construcție din beton armat monolit de formă circulară având în interior un diametru de 10,80 m și o înălțime a coloanei de apă de 3,30 m, fiind asigurat un preaplin de minim 30 cm. Adiacent rezervorului va fi dispusă camera de vane, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 3,50 x 3,25 m. în zona camerei de vane rezervorul va avea prevăzută o bașă cu o adâncime de 1,50 m.

Pentru stocarea apei necesare în vederea asigurării rezervei de apă pentru hidranții de incendiu interiori și exteriori, se va executa un rezervor semiîngropat din beton, cu capacitatea de 300 mc, amplasat în zona destinată construcțiilor anexe.

De asemenea, in interiorul rezervorului este prevăzut un compartiment pentru stocarea apei menajere necesare Sălii Sporturilor.

Structura rezervorului de apă incendiu este alcătuită dintr-un radier circular din beton armat de 30 cm grosime, un perete cilindric, de 30 cm, din beton armat monolit clasa C 20/25, încastrat în radier și planșeul de acoperire realizat tot din beton armat monolit.

Planșeul rezervorului are o pantă de 2% de la centru către margini, pantă necesară pentru scurgerea apelor pluviale și se obține din beton de pantă.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor BacăuPlanșeul este alcătuit dintr-o placă de beton clasa C 20/25 de 15 cm grosime și o rețea de grinzi monolite ce reazemă pe un stâlp central din beton armat monolit și pe pereții rezervorului.

în planșeu sunt prevăzute doua goluri care să asigure accesul pentru întreținerea și curățarea rezervorului in compartimentul de stocare apa de incendiu si in compartimentul de stocare apa menajera. Golurile sunt acoperite cu capace metalice termoizolate. Accesul în rezervor se face prin intermediul unor scări metalice tip incendiu.

Radierul rezervorului este prevăzut cu o pantă de 1% către bașă, realizată din beton de pantă.

Adiacent rezervorului este amplasată^ camera de vane, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile utile în plan de 5,00 x 7,00 m. în zona camerei de vane este amplasată o bașă cu dimensiunile în plan de 80 x 80 cm și adâncimea de 100 cm.

Accesul în camera vanelor se face printr-un gol de 1,00x1,00 m amplasat pe planșeul de acoperire a camerei. Accesul în interiorul camerei de vane este asigurat printr-o scară metalică tip incendiu.

De asemenea, tot în planșeul camerei există un gol pentru montaj echipamente.

Ambele goluri se acoperă cu capace metalice termoizolante.

Sub radierul rezervorului și a camerei de vane este un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime. între betonul de egalizare și radier se dispune un strat hidroizolant din membrană termosudabilă, protejată cu o șapă, conform proiectului de arhitectura

Pereții rezervorului se hidroizolează la exterior cu membrane hidroizolante, iar la interior cu tencuială impermeabilă din produse agrementate, conform aceluiași proiect de arhitectura.

Camera de vane se va hidroizola numai la exterior cu același sistem hidroizolant ca și rezervorul.

Pentru evitarea fenomenului de îngheț atât rezervorul cât și camera de vane se vor termoizola izola în zona supraterană.

La acoperiș se va realiza un sistem termo-hidroizolant alcătuit din polistiren expandat de 10 cm grosime, protejat de o șapă armată și hidroizolație din două straturi de membrană termosudabilă. Deasupra se toarnă o șapă de protecție pentru evitarea deteriorării hidroizolației.

La trecerea conductelor prin pereții rezervorului și prin pereții camerei vanelor se vor utiliza piese speciale de trecere pentru etanșare, montate în cofraj înainte de turnarea betoanelor.

Golirea rezervorului se face într-o bașă, iar din bașa se golește cu pompa de epuisment intr-un cămin de canalizare exterior care ce se va descărca în rețeaua de canalizare a orașului existentă în zonă.

2.3.3.1.4 Construcții anexe

Pentru montajul diverselor utilaje montate în exteriorul Sălii polivalente a sporturilor -pompe, Chillere, grup generator rezervă, transformator se vor executa fundații locale, tip dală de beton, aceasta având o grosime de 25+30 cm, fundație de tipul și greutatea utilajului respectiv.

Pentru suport steaguri și reclamă se vor executa fundații izolate tip bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat, adâncimea de fundare fiind de minim -1,50 m față de C.T.N.. în cuzinet vor fi încastrați stâlpii metalici de susținere a steagurilor/reclamei.

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


2.3.3.1.5 Rețele exterioare

Lucrările de construcții aferente racordului termic care deservește Sala polivalenta a sporturilor constau în:

 • • realizarea săpăturii având secțiunea interioară 1600 x 515 mm, pe tronsonul cuprins între ieșirea din clădirea Centralei termice și intrarea în punctul de distribuție;

 • •  realizare punct fix preizolat înainte de intrarea în punctul de distribuție;

 • •  amenajarea spațiului destinat montării distribuitoarelor și colectoarelor;

 • •   realizare suporți din confecții metalice pentru susținere conducte în incinta punctului de distribuție;

 • •  refacere pavaje alei și spații verzi afectate.

 • 2.3.4 Instalații


 • 2.3.4.1 Instalații termice

2.3.4.1.1 Necesarul de energie termică

Necesarul de energie termică pentru consumatorii din incinta Sălii polivalente a sporturilor din municipiul Bacău, încălzire, climatizare și a.c.m., deserviți de centrala termică proprie, este de 3,03 Gcal/h din care:

 • -  0,43 Gcal/h pentru încălzire;

 • -  2,17 Gcal/h pentru climatizare;

* 0,43 Gcal/h pentru preparare apă caldă menajeră.

Necesarul maxim orar de căldură (debite, sarcini necesare încălzire, climatizare, a.c.m. și pierderi în rețelele termice, a fost stabilit în urma efectuării calculelor hidraulice și termice.


Soluția de realizare a centralei termice s-a adoptat în urma obținerii avizului de la furnizorul de energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău, SC CET SA, care a comunicat că poate asigura alimentarea cu energie termică NUMAI în cazul în care va fi realizată investiția pentru extinderea rețelei termice primare existente, către cartierul CFR ( anexa nr. 7).

 • 2.3.4.1.2 Centrala termică

2.3.4.1.2.1 Date generale

Prin prezentul proiect se asigură realizarea centralei termice care va asigura alimentarea cu energie termică a Sălii polivalente a sporturilor din municipiul Bacău, având 3 niveluri, S + P + IE, necesară pentru încălzire, climatizare și preparare a.c.m.

Construcția în care se va monta centrala termică va fi amenajată și echipată astfel încât să respecte toate prevederile din „Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de încălzire -1 13”.

Realizarea centralei termice cuprinde următoarele categorii de lucrări:

/. Construcții (fundații și suporți partea de construcții)

 • 2. Arhitectură (închideri exterioare, acoperiș și finisaje).

 • 3. Componente ale circuitelor termomecanice din incinta CT:

- conducte;

sc PRO1NSTAL SRL lași și sc icar SRL iași Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - fitinguri (coturi, teuri, reducții);

 • - compensatori electropompe încălzire și recirculare cazane;

 • - armături (robinete, clapeți, filtre impurități);

 • - suporți partea mecanică.

 • 4. Protecții anticorozive pentru circuitele termomecanice

 • 5. Izolații termice și protecția mecanică a izolației

 • 6. Montajul componentelor aferente circuitelor termomecanice

 • 7. Coș de fum și canale de gaze arse, metalic și autoportant

 • 8. Instalații aferente centralei termice pentru*.

• încălzire;

 • - sanitare;

 • - instalații electrice (de iluminat normal, siguranță și prize);

 • 9. Kituri de manometre și termometre cu indicare locală

 • 10. Instalații de alimentare cu gaze naturale*.

 • - instalație de utilizare gaze de la postul de reglare-măsură la rampele cazane;

 • - montare de componente pentru protecția la neetanșeități de gaze naturale;

 • 11. Instalații electrice de forță și de automatizare

 • 12. Procurarea și montarea echipamentelor:

 • - cazan de apă caldă cu trei drumuri de gaze;

 • - vas de egalizare a presiunilor;

 • - electropompe de recirculare apă caldă cazan;

 • - electropompe de circulație circuit apă caldă;

 • - electropompe de circulație încălzire;

 • - robinete cu trei căi;

 • - schimbător de căldură cu plăci demontabile pentru preparare a.c.m.;

 • - vas de acumulare;

 • - stație de dedurizare;

 • - vas de stocare apă dedurizată;

 • - modul de expansiune;

 • - electroventil gaze naturale;

 • - detector gaze;

 • - contoare energie termică pentru încălzire și pentru a.c.m.;

 • - contor de debit pentru pentru circuitul apă de adaos;

 • - contor electric trifazat pentru energia activă și reactivă;

 • - tablou electric și de automatizare.

Realizarea centralei termice are în vedere realizarea sursei de producere a energiei termice prin montarea de cazane cu funcționare pe gaze naturale având un randament de 94%, cu eficiență energetică maximă, emisiuni cu efect de seră minime și instalații auxiliare ultraperformante.

Consumurile de energie termică pentru încălzire, climatizare și a.c.m. au fost stabilite având la baza datele furnizate de beneficiar, a prevederilor din standardele, normele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Acoperirea necesarului maxim orar simultan pentru încălzire, climatizare și a.c.m., respectiv pierderile din rețelele termice de distribuție realizate cu conducte și produse preizolate, va fi realizată prin montarea în CT a următoarelor capacități termice:

- 2 x 1750 kw + Ix 1200 K.w respectiv 2 module termice de 500 kW;

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Amplasarea cazanelor în module de 2 x 1750 kW + 1 x 1200 kW și a instalațiilor auxiliare (arzătoare, rampă gaze naturale, coș fum), pompe, schimbător de căldură în plăci, vas de acumulare, modul de expansiune/adaos, instalație de tratare chimică, instalații electrice și de automatizare, se fac în incinta clădirii CT, care are dimensiunile de 18 x 9 x 4,5 m.

Configurația amplasării echipamentelor în centrala termică este prezentată în planul de amplasare echipamente, cod document 2-D-0323.

Coșul de gaze arse va fi structură metalică, autoportantă, pentru grupul de cazane din CT, cu o înălțime de 12 m (având diametrul de 900 mm la bază și 700 mm la partea superioară, evacuare gaze arse).

Coșul de gaze arse se va amplasa în exteriorul centralei termice, în limita unei fâșii de 3,0 m din jurul clădirii aferente CT.

Cazanele de apă caldă vor fi automatizate astfel încât centrala termică să funcționeze fără personal de supraveghere.

Pentru aplatizarea consumului de apă caldă de menajeră în 24 ore, instalația de acumulare va cuprinde un rezervor de tip vertical V - 2.000 litri,

Prepararea apei calde de menajere se va asigura prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci demontabile, având capacitatea de 500 kW.

Stația de dedurizare pentru apa de adaos va avea un debit de cca 2,8 mc/h. în centrala termică se va monta un modul de expansiune și adaos.

 • 23.4.1.2.2 Date privind utilajele și echipamentele

Datele generale privind utilajele și echipamente din centrala termică sunt:

 • 1. Cazane de apă caldă din oțel de 1750 kW - 2 buc și de 1200 kW - 1 buc, echipate cu instalație de ardere proprie. Eficiența maximă este de 94 %, raportată la puterea calorică inferioară a combustibilului. Nivel de zgomot maxim de 81 dB.

 • 2. Vas de egalizare a presiunii tip vertical: Dn 900, H = 3,Om, 1 buc, racorduri Dn 300.

 • 3. Schimbător de căldură cu plăci demontabile pentru preparare a.c.m. - având capacitatea Q Scp= 500 kW, 1 buc.

 • 4. Electropompe de recirculare cazan apă caldă, Q = 70 mc/h, H = 5 mCA, montaj orizontal pe conducta de retur cazan, 1 buc. și Q = 100 mc/h, H = 5 mCA, 2 buc.

 • 5.  Electropompă circulație încălzire tip „in-line”, montaj orizontal pe conducta de tur încălzire, având Q - 200 mc/h, H = 20 mCA, 1 buc

 • 6. Electropompă apă caldă, umplere instalație, având Q = 5 mc/h, H = 5 mCA, 1 buc

 • 7. Electropompă apă caldă, apă adaos, având Q = 5 mc/h, H = 30 mCA, 1 buc

 • 8. Electropompă recirculare a.c.m. „in-line”, montaj orizontal cu flanșă pe conducta de recirculare la vas acumulare, Q = 6 mc/h, H = 12 mCA, 1 buc.

 • 9. Vas de acumulare, V = 20001 montat în CT.

 • 10. Rezervor stocare apă tratată, V = 30001, 2 buc

 • 11. Stație de dedurizare apă alimentare, duplex tip AS 210-V, Qmax= 2,8 mc/h,

 • 12. Contoar de energie termică cu ultrasunete pe circuitul de încălzire, având Qn250.

 • 13. Contoar de energie termică cu ultrasunete pe circuitul de încălzire, având Qn60.

 • 14. Contoar de energie termică cu ultrasunete pe circuitul de a.c.m. având Qn 15.

 • 15. Contoare de debit - masic cu ultrasunete pe circuitul de incălzire, climatizare -retur având Qn50 4- Qnl 50.

 • 16. Contoar de debit - masic cu ultrasunete pe circuitul de adaos, având Qn 6.

 • 17. Contoar de debit - masic pentru apă rece - racord CT, având Qn 25.

  SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 18. Contor electronic trifazat pentru energia activă și reactivă.

 • 19. Contor axial pentru gaze naturale.

 • 20. Robinete cu trei căi, Dn 125 și Dn 150

 • 21. Tablou electric și de automatizare (TFA).

Situația centralizată a utilajelor și echipamentelor aferente centralei termice pentru soluția proiectată este prezentată în Anexă nr. 4 - Liste echipamente pentru CT.

2.3.4.1.23 Instalații aferente centralei termice

Instalațiile aferente centralei termice constau în:.

 • a. Instalații electrice de iluminat si prize:

S-a prevăzut instalație de iluminat local cu corpuri fluorescente și iluminat de siguranță cu autonomie proprie în frontul cazanelor, instalații de prize de 220Vca și de 24Vca.

Circuitele se vor realiza cu cablu din Cu tip CYY - F 2 x 4 mm2 + 3 x 2,5 mm2, montat aparent (stelaj metalic - pat de cable).

Alimentarea circuitelor de iluminat și prize se face din tabloul electric general (prevăzut pe partea electrică - forță) amplasat în incinta centralei termice.

S-a prevăzut realizarea prizei de pământ.

 • b. Instalații de încălzire

S-a prevăzut o instalație de încălzire interioară CT, care se va realiza cu corpuri statice radiator din oțel tip panou, amplasate astfel încât să realizeze disiparea căldurii.

Distribuția instalației de încălzire este de tip radial, în montaj aparent.

Agentul termic utilizat este apa caldă + 90v70°C, preluat din distribuitor-colector. Conductele de distribuție și legături sunt din țeavă OL cu 01/2’' — 011/2”.

Armăturile de reglare, separație sunt cu obturator sferic Pn 6, Dnl5 - Dn40.

 • c. Instalații sanitare

S-a prevăzut montarea obiectelor sanitare în grupul sanitar: lavoar, vas closet, duș cu cadă de duș.

S-a prevăzut alimentarea grupului sanitar cu apă rece și a.c.m.

 • d. Dotații PSI

Centrala termică s-a prevăzut cu dotații PSI pentru primă intervenție care constau în:

 • - Stingător portabil cu pulbere și N2 presurizat permanent tip P6 - 1 buc.

 • - Stingător portabil cu CO2 tip G5 - 1 buc.

 • - Pichet PSI complet echipat - 1 buc.

23.4.13 Instalații interioare de încălzire

2.3.4.1.3.1 Prezentare generală

Pentru realizarea încălzirii și climatizării Sălii polivalente a sporturilor, prevăzută a se realiza, se va utiliza sistemul de asigurare cu energie termică cu centrală termică care va funcționa cu combustibil gaz metan.

La alegerea soluției de încălzire s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasată sala polivalentă;

 • - destinația;

  SC PRO1NSTAL SRL lași șt SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - standardele și normativele în vigoare.

Pentru asigurarea condițiilor de confort termic normale, de desfășurare a activităților sportive, se va realiza o instalație de încălzire care va asigura temperaturi interioare conform SR 1907-2:1997 și NP 065-02, astfel:

 • - depozite materiale diverse, centrale de ventilație, cabine telefonice: + 16 °C;

 • - centrala de ventilație-climatizare, punctul de distribuție: + 18 °C;

 • - sală prim ajutor, sală control antidoping, sală masaj, sală urgențe, sală conferințe, birouri, bar-restaurant, cabine comentatori sportivi, camera de control iluminat și sunet, case de bilete, holuri spectatori, holuri accese sportivi, scară acces: + 20 °C;

 • - vestiare sportivi, vestiare arbitri, vestiare oficiali, sală sport antrenament, sală sport secundară, toalete vestiare, toalete personal și toalete spectatori: + 22 °C.


Pentru creșterea gradului de confort termic a spațiilor încălzite și utilizarea cu randament crescut a energiei termice se va realiza o centrală termică de 4.700 kW, care va funcționa cu combustibil gaze naturale. Centrala termică se va monta într-o clădire proprie care se va realiza în exteriorul sălii polivalente a sporturilor.

2.3.4.1.3.2 Instalația de distribuție încălzire

Având în vedere destinația și configurația Sălii polivalente a sporturilor, s-a prevăzut o distribuție de tip arborescent, cu plecare din punctul de distribuție situat la cota -7,70.

Traseele instalației termice interioare de încălzire, din incinta Sălii polivalente a sporturilor, sunt realizate în sistem telescopic și sunt formate din 2 conducte (ducere -întoarcere).

Din distribuitorul instalației de încălzire, amplasat în punctul de distribuție, pornesc 4 ramuri de distribuție pentru alimentarea cu energie termică, încălzire, a consumatorilor din incinta Sălii polivalente a sporturilor, după cum urmează:


 • •   Ramura I - care va deservi consumatorii amplasați pe partea stângă a Sălii polivalente a sporturilor, situați pe partea exterioară la cota -7,70, cota ±0,00, cota +7,00 care pentru încălzire folosesc radiatoare din aluminiu: depozite, spații tehnice, saună, bazin de recuperare, cameră de masaj, control antidoping, scară acces, grupuri sanitare, birouri, salon VIP, birou director.

Traseul ramurii I este realizat în sistem telescopic și este compus din 2 conducte pentru circuitul de încălzire (ducere - întoarcere) având Dn 50 (2") la plecarea din distribuitor reducându-se diametrul până la Dn 20 (%") sau Dn 15 (’/i”) la intrarea în echipamentul utilizat pentru încălzire.

 • •   Ramura II - care va deservi consumatorii amplasați pe partea stângă a Sălii polivalente a sporturilor, situați pe partea exterioară la cota -7,70, cota ±0,00, care pentru încălzire folosesc radiatoare din aluminiu: punct distribuție, grupuri sanitare.

Traseul ramurii II este realizat în sistem telescopic și este compus din 2 conducte pentru circuitul de încălzire (ducere - întoarcere) având Dn 32 (1!4") la plecarea din distribuitor reducându-se diametrul până la Dn 20 (%’’) sau Dn 15 (J4") la intrarea în echipamentul utilizat pentru încălzire.

 • •    Ramura III - care va deservi consumatorii amplasați pe partea stângă a Sălii polivalente a sporturilor, situați pe partea interioară la cota -7,70, care pentru încălzire folosesc radiatoare din aluminiu: prim ajutor, vestiare haine stradă, depozite, dușuri, grupuri sanitare, cabine comentatori sportivi.


  SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Traseul ramurii III este realizat în sistem telescopic și este compus din 2 conducte pentru circuitul de încălzire (ducere - întoarcere) având Dn 40 (1!4") la plecarea din distribuitor reducându-se diametrul până la Dn 20 (%") sau Dn 15 f/2") la intrarea în echipamentul utilizat pentru încălzire.

• Ramura IV - care va deservi consumatorii amplasați pe partea dreaptă a Sălii polivalente a sporturilor, situați pe partea exterioară la cota -7,70, cota ±0,00, cota +7,00 și pe partea interioară situați la cota -7,70 care pentru încălzire folosesc radiatoare din aluminiu: depozite, spații tehnice, saună, bazin de recuperare, cameră de masaj, prim ajutor, garderobă, vestiar personal, scări de acces, birouri, cameră incendiu, cabine comentatori sportivi, cameră de control iluminat și sunet, grupuri sanitare.

Traseul ramurii IV, deservește 3 subramuri, este realizat în sistem telescopic și este compus din 2 conducte pentru circuitul de încălzire (ducere - întoarcere) având Dn 80 (3") la plecarea din distribuitor reducându-se diametrul până la Dn 20 (%") sau Dn 15 (‘A’’) la intrarea în echipamentul utilizat pentru încălzire.


Pe fiecare ramură, la plecarea din punctul de distribuție (distribuitor - colector) sau subramură deservită de ramura IV, s-au prevăzut armături de sectorizare și golire pentru a se asigura pe fiecare ramură și subramură posibilitatea izolării, golirii totale sau parțiale a instalației.

Punctul de distribuție este prezentat în planșa nr. 2-0055, unde sunt indicate pozițiile de amplasare a echipamentelor și destinația acestora.

Pe conductele de distribuție s-au prevăzut armături de sectorizare și golire pentru a se asigura pe fiecare ramură posibilitatea izolării, golirii totale sau parțiale a instalației.

Schema de calcul hidraulic pentru instalația termică interioară de încălzire a Sălii polivalente a sporturilor Bacău este prezentată în planșa nr. 0-0022.

Schema termomecanică a instalației termice de distribuție, pentru încălzire, este prezentată în planșele nr. 0-0023 pentru cota - 7,70, 0-0024 pentru cota ± 0,00 și 0-0025 pentru cota +7,00, unde sunt indicate pozițiile de amplasare a corpurilor de încălzire, numărul elementelor componente, tipul, modul de amplasare al conductelor, traseele acestora și modul de racordare a corpurilor de încălzire.


Principalele elemente componente ale instalației de încălzire fiind:

 • - distribuitor-colector;

 • - distribuție arborescentă din țeavă de oțel pentru instalații;

 • - corpuri de încălzire statice din Aluminiu (radiatoare);

Pentru realizarea traseelor instalației de distribuție, amplasate în plan orizontal și vertical, a apei calde utilizată pentru încălzire se vor utiliza conducte din oțel pentru instalații, sudate longitudinal, STAS 7656-90.

Principalele elemente de legătură utilizate la realizarea sistemului de distribuție a căldurii sunt:

 • -  mufe de legătură

 • -   coturi;

 • -   ramificații;

 • -   reducții.

Pentru realizarea instalațiilor termice interioare de încălzire se vor utiliza țevi din oțel, fără sudură, nefiletate și fitinguri având următoarele diametre:

 • -  ‘/î” - Dn 15 (<E>21,3 x 2,6 mm)

 • - %" - Dn 20 (026,9 x 2,6 mm)

  SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - 1” - Dn 25 (033,7x3,2 mm)

 • - 1 %” - Dn 32 (042,4 x 3,2 mm)

 • - 1 !4" - Dn 40 (048,3 x 3,2 mm)

 • - 2"-Dn 50 (060,3x3,6 mm)

 • - 2 l/z" - Dn 65 (076,1 x 3,6 mm)

 • - 3” - Dn 80 ($ 88,9x4,0 mm);

Țevile din oțel utilizate pentru realizarea instalației de încălzire asigură:

 • - rezistență la coroziune;

 • - pierderi reduse de sarcină termică;

 • - timp de montare redus.

Susținerea și prinderea țevilor de oțel se va realiza cu suporți (suporți mobili sau puncte fixe), elemente de fixare și coliere de susținere.

Distanța minimă între generatoarele exterioare ale conductelor izolate, care transportă agent termic pentru încălzire, va fi de minim 4 cm.

Dilatările conductelor instalației interioare de încălzire s-au prevăzut a fî preluate de compensatori naturali de tip „L” și „Z”, realizați prin schimbările de direcție sau compensatori de tip „U”- montați în plan vertical.

Racordarea corpurilor de încălzire, prevăzute a se monta la nivel 0, nivel 1 și la nivelul 2, se va realiza prin intermediul coloanelor montate aparent.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta prevăzându-se o pantă de 3 %o, dar în zone în care nu se poate asigura această pantă se poate admite o pantă de minim 2 %o, astfel încât să se asigure golirea și aerisirea centralizată a instalației folosind un număr minim de armături.

Amplasarea corpurilor de încălzire se va face la partea inferioară a încăperilor, de regulă sub ferestre și/sau în vecinătatea suprafețelor reci, pentru obținerea unei eficiențe termice maxime.

La alegerea corpurilor de încălzire s-au avut în vedere următoarele criterii specifice:

 • -   estetica;

 • -  performanța termică;

 • -  prețul;

 • -   durabilitatea;

 • -   rezistența la șocuri și lovituri;

 • -  compatibilitatea corpurilor de încălzire cu materialele utilizate în instalație;

 • -  posibilitățile de igienizare;

 • -  montarea cu ușurință.

Montarea conductelor, radiatoarelor din Aluminiu și ventiloconvectoarelor precum și probele aferente acestora se vor face respectând prevederile normativelor în vigoare și instrucțiunile furnizorului.

Legătura între centrala termică, care este sursa de energie termică și coloanele de distribuție se va realiza prin intermediul distribuitorului și colectorului, montate în punctul de distribuție, asigurându-se în acest fel izolarea coloanelor de distribuție, în cazul apariției unei defecțiuni, și nu oprirea centralei termice până la remedierea defecțiunii.


SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 2.3.4.1.3.3 Armături

Pentru operațiuni de exploatare curentă sau în caz de avarii în instalația de distribuție precum și la corpurile de încălzire s-a prevăzut montarea robinetelor de izolare, atât pe conducta de ducere (tur) cât și pe conducta de întoarcere (retur).

Legătura între punctul de distribuție, sursă de energie termică, și coloanele de distribuție se va realiza prin intermediul distribuitorului și colectorului, asigurându-se în acest fel izolarea coloanelor, în cazul apariției unei defecțiuni, și nu oprirea centralei termice până la remedierea defecțiunii.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute și pe retur cu robinete de izolare pentru o intervenție rapidă și sigură în caz de nevoie, fără a fi necesară întreruperea totală a încălzirii.

înainte de montare robinetele se vor verifica din punct de vedere al integrității și al etanșeității acestora.

23.4.13.4 Protecții anticorozive

Coloanele de distribuție verticală și orizontală, folosite pentru transportul apei calde pentru încălzire, sunt conducte din oțel, sudate longitudinal pentru instalații, STAS 7656-90, și se vor proteja împotriva coroziunii prin aplicarea pe suprafața exterioară a unei acoperiri realizată corespunzător, cu materiale care să împiedice apariția fenomenului de coroziune.

Protecția anticorozivă se va realiza cu emailuri și grunduri rezistente la temperatură, variații de temperatură și umezeală.

Aplicarea straturilor de protecție anticorozivă se va face numai după ce conductele și confecțiile metalice se vor curăța cu peria de sârmă până la obținerea luciului metalic.

Protecția conductelor din oțel, utilizate pentru transport apă caldă, se va realiza cu două straturi de grund miniu de plumb G 355-6.

23.4.13.5 Izolații termice și protecții izolații termice

în vederea diminuării pierderilor de căldură conductele din oțel care transportă agent O termic, apa calda, care asigură legăturile între punctul de distribuție, situat la nivelul 0, și echipamentele de încălzire (radiatoare și ventiloconvectoare) se vor izola cu semicochilii cașerate din spumă PUR, aplicate pe acestea după ce în prealabil au fost protejate anticoroziv.

Grosimea stratului de izolație termică pentru conductele din oțel, care transportă agent termic apă caldă, amplasate în incinta Sălii polivalente a sporturilor, s-a ales astfel:

- 5jz - 30 mm pentru conductele din oțel.

Grosimea stratului de izolație termică s-a stabilit astfel încât temperatura suprafeței izolației să nu depășească 40 °C iar pierderile de energie termică să fie minime iar in incinta Sălii polivalente a sporturilor să se asigure condiții optime pentru desfășurarea competițiilor sportive.

Izolația termică, realizată cu semicochilii cașerate din spumă PUR, se va proteja în îmbinărilor cu un înveliș protector din bandă de aluminiu adezivă și finisaj stabilit în concordanță cu rolul funcțional al interiorului Sălii polivalente a sporturilor.


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 2.3.4.1.4 Instalații interioare - a.c.m.

Având în vedere destinația și configurația Sălii Polivalente a Sporturilor Bacău, s-a prevăzut o distribuție de tip arborescent, cu plecare a două ramuri din distribuitorul a.c.m., amplasat în punctul de distribuție, situat ta cota -7,70.

La plecarea din punctul de distribuție (distribuitor) s-au prevăzut armături de sectorizare și golire pentru a se asigura pe fiecare ramură posibilitatea izolării, golirii totale sau parțiale a instalației.

Schema termomecanică a instalației de distribuție a.c.m. este prezentată în planșele nr. 1-0045 pentru cota - 7,70, 1-0046 pentru cota ± 0,00 și 1-0047 pentru cota +7,00, unde sunt indicate pozițiile de amplasare a utilizatorilor, modul de amplasare al conductelor și traseele acestora.

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece, grupuri sanitare, lavoare, dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, vas WC, spălătoare inox, lavoar, cadă duș, cada baie etc. Sistemul de alimentare cu apa este de tip inelar ramificat, in căpătui coloanelor de apa calda menajeră se vor monta distribuitoare.

Distribuția apei calde menajere de recirculare in clădire se va realiza prin intermediul coloanelor din OL proiectate racordate la inelul de alimentare cu apa.

Prin distribuitor-colector se va face legătură intre obiectele sanitare si coloanele de alimentare cu apă caldă menajeră.

Coloanele de alimentare cu apa vor fi prevăzute cu robineti de golire si concesie.

Conductele de alimentare cu apa sunt montate aparent pe sub gradene fixate pe plafonul încăperii.

Contorizarea apei la punctele de prestări servicii se va face cu contoare de apa avand Dn 15 clasa C.

Grupurile sanitare se dotează cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama și capac din polipropilenă;

 • - cada de baie

 • - spălătoare

 • - etajeră din porțelan sanitar;

 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

instalațiile interioare de apă calda pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PEX, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Pe conductele de apă caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

Principalele elemente componente ale instalației de distribuție a.c.m. sunt:

 • - distribuitor;

 • - distribuție arborescentă din țeavă de oțel zincată, pentru instalații;

 • - dușuri fixe prevăzute cu căzi de picioare și pereți despărțitori;

 • - lavoare.

Pentru realizarea traseelor instalației de distribuție a.c.m., amplasate în plan orizontal și vertical, se vor utiliza conducte din oțel pentru instalații, zincate, sudate longitudinal.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Principalele elemente de legătură utilizate la realizarea sistemului de distribuție a apei calde menajere sunt: mufe de legătură, coturi, ramificații și reducții.

Țevile din oțel utilizate pentru realizarea instalației de furnizare a.c.m. asigură:

 • - rezistență la coroziune;

 • - pierderi reduse de sarcină termică;

 • - timp de montare redus.

Susținerea și prinderea țevilor de oțel se va realiza cu suporți (suporți mobili sau puncte fixe), elemente de fixare și coliere de susținere.

Dilatările conductelor instalației interioare de distribuție a.c.m. s-au prevăzut a fi preluate de compensatori naturali de tip „L” și „Z”, realizați prin schimbările de direcție sau compensatori de tip „U”- montați în plan vertical.

Racordarea dușurilor fixe și lavoarelor, prevăzute a se monta, se va realiza prin intermediul coloanelor montate aparent.


Conductele instalației interioare de distribuție a.c.m. se vor monta prevăzându-se o pantă de 3 %o, dar în zone în care nu se poate asigura această pantă se poate admite o pantă de minim 2 %o, astfel încât să se asigure golirea și aerisirea centralizată a instalației folosind un număr minim de armături.

 • 2.3.4.1.5 Contorizarea energiei termice

Echipamentul de contorizare este cuprins în componența centralei termice și este ales funcție de parametrii circuitului termic (debit, temperatură , presiune). Cu ajutorul acestuia se măsoară, se înregistrează și se determină valorile parametrilor termotehnici de bază, aferenți circuitelor termice:

 • - debitul volumetric (sau masic) al fluidului din circuitul respectiv (mc/h, t/h) sau valorile cumulate pe o perioadă de timp; temperatura la intrarea și la ieșirea fluidului (grad C);

 • - diferența de temperatură intrare-ieșire (grad C);

 • - cantitatea de energie termică cedată de agentul termic (MWh, Gcal).

Echipamentul de contorizare (bucla) este format din:

 • - bloc electronic de calcul (integrator) - prevăzut cu: intrări de la termorezistențe, intrare de la debitmetru; afișaj digital al cantității de căldură (pentru contorizare pe tur) alimentat de la baterie încorporată, cu durata de funcționare de 10 ani;

' J                       - traductor de debit (debitmetru), cu traductor de impulsuri încorporat;

 • - traductor de temperatura - 2 termorezistențe care se montează, una pe conducta de agent termic primar tur și cealaltă pe conducta de agent termic primar retur, în teci de protecție livrate odată cu aparatul.

Montarea echipamentelor de contorizare se va executa numai de către firma producătoare, specializată și atestată pentru astfel de lucrări.

Se va avea în vedere protejarea debitmetrului împotriva impurităților. Pentru a nu se introduce pierderi suplimentare de presiune pe tronson, filtrul de impurități și cele două vane se vor monta pe diametrul neredus al conductei.

Diametrul conductei, apă caldă, pe care se amplasează contorul de energie termică este Dn 200 - 0219,1 x 7,1 mm, conducte din oțel fără sudură, trase, laminate la cald conform SR EN 10216-2:2003, material P235GH(OLT 35 KII), conform SR EN 10028-2:1996.

Debitul de agent termic necesar pentru încălzire și climatizare este G^ = 188,5 m3/h.

Schimbătoarele de căldură cu plăci, montate în centrala termică, sunt dimensionate pentru satisfacerea necesarului de energie termică pentru preparare a.c.m., necesară vestiarelor și grupurilor sanitare situate în incinta sălii polivalente a sporturilor și a grupului sanitar din centrala termică.

Funcție de echipamentul achiziționat, racordurile aferente acestuia se adaptează la montaj.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Prepararea apei calde menajere,este asigurată de 2 schimbătoare de căldură cu plăci, unul în funcțiune și unul rezervă, care funcționează în regim instantaneu.

Schimbătorul de căldură cu plăci realizează:

- preparare apă caldă menajeră Qactn = 0,43 Gcal/h.

Deoarece funcționarea modulului termic pentru preparare a.c.m. este complet automatizată, rezultă că nu este necesară intervenția unui operator, atât în regim de iarnă, cât și în regim de vară.

Temperatura apei calde menajere este menținută permanent la valoarea reglată.

Asigurarea funcționării automate a modulului termic se face printr-un regulator specializat.

Acest regulator menține temperatura apei calde menajere citită de sonda T, conform schemei de funcționare a modulului termic.

Pe intrările și ieșirile circuitelor de agent termic, primar și secundar, sunt montate robinete din oțel cu sferă din inox care permit izolarea completă a circuitelor schimbătoarelor de căldură cu plăci față de racordul primar și față de instalația de distribuție, a.c.m..

Pentru asigurarea securității instalației modulul termic sunt prevăzute supape de siguranță, reglate la valoarea presiunii la care trebuie să acționeze.


Urmărirea parametrilor de funcționare a modulului se realizează cu termometre (0° - 100 °C) amplasate pe tur și retur.

Urmărirea căderilor de presiune se realizează cu ajutorul manometrelor (0-10 bar) amplasate pe turul și returul ambelor circuite aferente schimbătorului de căldură.

 • 2.3.4.2 Instalații de ventilare și climatizare

2.3.4.2.1 Prezentare generală

Clădirea Sălii polivalente a sporturilor va fi dotată cu instalațiile de ventilare și climatizare necesare în vederea realizării condițiilor optime de microclimat. Instalațiile de ventilație-climatizare vor fi organizate pe mai multe sisteme, a căror configurație va ține cont de funcțiunile, dimensiunile și amplasarea în clădire a spațiilor deservite.

Astfel, sala polivalentă va fi echipată cu un sistem de climatizare al cărui scop principal va fi asigurarea rației minime de aer proaspăt și menținerea concentrației de dioxid de carbon rezultat din respirația oamenilor în limita maximă admisă. în același timp însă, sistemul va avea și rolul de a acoperi sarcina termică necesară pentru încălzirea sau răcirea incintei sălii polivalente.

La proiectare s-au avut la bază prevederilor următoarelor acte normative:

 • •  Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I 5-98;

 • •  Normativ I 13-02 pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală;

 • •  Pil 8/99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

23.4.2.2 Sisteme de ventilare și climatizare

Clădirea Sălii polivalente a sporturilor va fi dotată cu instalațiile de ventilare și climatizare necesare în vederea realizării condițiilor optime de microclimat. Instalațiile de ventilație-climatizare vor fi organizate pe mai multe sisteme, a căror configurație va ține cont de funcțiunile, dimensiunile și amplasarea în clădire a spațiilor deservite după cum urmează:


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sala polivalentă

Va fi deservită de doua centrale de tratare a aerului care se vor monta într-o încăpere special destinată (centrală de ventilare-climatizare) amplasată la cota ±0,00 a sălii polivalente.

Fiecare centrală de tratare a aerului va introduce un debit de aer de 60.000 m3/h și va evacua un debit de aer de 50.000 m3/h, sistemul funcționând în suprapresiune.

Centralele vor avea în componență toate elementele necesare tratării complexe, asigurând încălzirea si răcirea, în funcție de parametrii temperatură. Centralele sunt in construcție suprapusa si vor fi echipate cu filtre de aer pe introducere și evacuare, baterii de încălzire alimentate cu agent termic apă caldă 90/70 °C, baterii de răcire funcționând cu apă răcită 7/12 °C, vane cu trei cai pentru fiecare baterie in parte, modul de recirculare aer, tablou electri si tablou de automatizare . De asemenea, în scopul creșterii eficienței, fiecare centrală va avea în componența sa un recuperator de căldură rotativ, care va prelua căldura din aerul evacuat și o va transfera către aerul proaspăt introdus, fără ca cele două fluxuri de aer să intre în contact, eficienta recuperatorului de căldură rotativ va fi de 75%.

Fiecare centrală va include un ventilator pentru introducerea aerului tratat și unul pentru evacuarea aerului viciat. Ventilatoarele vor fi echipate cu convertizoare de frecventa pentru modularea debitelor de aer . Atât pe modulul de introducere cat si pe cel de evacuare se vor monta atenuatoare de zgomot. Sistemul va avea doua regimuri de funcționare:

 • - regim de funcționare doar cu aer proaspăt - 100% aer proaspăt;

 • - regim recirculare - raport variabil intre aerul proaspăt si aerul recirculat.

Când imobilul nu este utilizat la capacitate maxima sau când sala este goala, pentru menținerea parametrilor de garda ai aerului si pentru a realizarea economie de energie, centralele de tratare a aerului pot funcționa in regim de recirculare cu debite de aer variabile.

Atât introducerea, cât și evacuarea aerului se vor face pe două ramuri principale. Fiecare ramură se va racorda la câte o centrală de tratare a aerului.

Introducerea aerului proaspăt tratat se va face prin conducte de aer montate perimetral la partea superioară a sălii polivalente in spatele gradenelor si la partea inferioara prin conducte de aer montate in interspatiul tehnic de la cota -7.70. Conductele de aer au formă circulară sau rectangulară, funcție de zona deservită.

Introducerea aerului proaspăt în sală se va face în zonele ocupate de spectatori, prin guri de refulare amplasate deasupra tribunelor. Se vor utiliza guri de refulare circulare, cu reglajul unghiului de difuzare a aerului si a geometriei jetului de aer. Acestea se vor racorda prin tubulaturi circulare din tabla tip SR 400 individual la ramurile principale pentru introducere. De asemeni din ramura superioara se racordează prin intermediul tubulaturii circulare grile liniare ce se vor monta la nivelul pardoselii de la cota + 7.00, perimetral la parapetul ferestrelor. Conductele de aer de la partea inferioara se vor conecta prin intermediul plenumului la grile liniare de perete, montate pe peretele ce separa sala polivalenta de interspatiul tehnic si vor fi dispuse perimetral la suprafața terenului.

Captarea aerului viciat se va face prin guri de aspirație montate direct pe cele două ramuri pentru evacuare, deasupra terenului de joc la nivelul tavanului. în felul acesta se va asigura uniformitatea distribuției debitului de aer introdus în zona spectatorilor și ventilarea întregului spațiu, astfel încât să nu apară zone de stagnare a circulației aerului.

Sala antrenament

Pentru sala de antrenament amplasata la cota -8,80, situata lingă sala de conferințe, se va monta o centrala de tratare a aerului avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente, cu debitul vanabil de aer tratat de 10000 m3/h si debitul variabil

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


de aer evacuat 10000 m3/h. Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, se vor monta aparent la nivelul tavanului. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer. Aspirația aerului viciat se face cu grile montate direct pe tubulatura tip RGS3 prevăzute cu dispozitive de reglaj al debitului de aer aspirat.

Zona de vestiare SE si Sala de conferințe

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere proprie, amenajata în apropierea grupului de vestiare. Debitul de aer tratat este de 20000 m3/h si debitul variabil de aer evacuat 15000 m3/h. Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt cat si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Pentru zona rezervata vestiarelor introducerea aerului proaspăt tratat se va face in camerele pentru vestiare prin anemostate montate in tavanul fals. Recircularea aerului din zona rezervata vestiarelor se face cu grile de aspirație montate la nivelul tavanului fals racodete la conducta de evacuare aer viciat. Evacuarea aerului viciat din toalete, grupuri sanitare și dușuri, se face centralizat prin guri de aspirație montate de asemenea în tavanul fals si racordate la conducta de evacuare. Toalete, grupuri sanitare și dușuri vor fi menținute in depresiune.

Zona de vestiare NV si spatiile adiacente

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere proprie, amenajata în apropierea grupului de vestiare lângă sala de conferințe. Debitul de aer tratat este de 13600 m3/b si debitul variabil de aer evacuat 7000 m3/h. Condițiile de montaj sunt similare cu zona vestiare SE.

Sala de sport încălzire


Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala sălii de sport încălzire amplasată lângă parcarea subterană va introduce un debit de aer tratat de 5.000 m3/ h, va evacua un debit de aer viciat de 5.000 m3/h și se va amplasa intr-un spațiu special amenajat ( încăperea centralei de ventilare de la cota -7,70). Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, se vor monta aparent la nivelul tavanului. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer. Aspirația aerului viciat se face cu grile montate direct pe tubulatura tip RGS3 prevăzute cu dispozitive de reglaj al debitului de aer aspirat.

Conductele de aer ale instalațiilor de climatizare descrise anterior se vor confecționa din tablă zincata.

Zona de coridor -7.70

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere proprie, amenajata în apropierea grupului de vestiare lingă sala de conferințe. Debitul de aer tratat este de 7500 m3/h si debitul de aer evacuat 7000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Evacuarea aerului viciat se face cu grile liniare montate la perete.

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Inși


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Zona cafenea si birouri cota ±0,00

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va monta într-o încăpere proprie, situată în apropierea spațiului deservit. Debitul de aer tratat este de 13000 m3/h si debitul de aer evacuat 11000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals.

Zona hol acces intrare principala

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va monta într-o încăpere proprie, situată în apropierea spațiului deservit. Debitul de aer tratat este de 17000 m3/h si debitul de aer evacuat 14000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare si aspirație vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer.

încăperile care nu au asigurată posibilitatea unei ventilări naturale și care nu necesită instalații de climatizare vor fi dotate cu instalații de ventilare mecanică.

Depozitele de la cota -7,70, sala de conferințe si holurile de circulație vor fi echipate cu instalații de ventilare mecanică de desfumare. Instalațiile vor realiza evacuarea forțată a aerului cu ajutorul ventilatoarelor, introducerea urmând să se facă pe cale naturală, ca urmare a depresiunii create. Se vor utiliza ventilatoare cu montaj pe tubulatură, cu debitele de aer cuprinse între 2100 m3/h și 6000 m3/h, în funcție de numărul și mărimea spatiilor deservite.

Canalele pentru evacuarea aerului se vor monta la partea superioară a încăperilor și se vor confecționa din tubulatură tabla zincata. Aspirația aerului se va face prin guri montate pe tubulatură, prevăzute cu dispozitive pentru reglarea debitului de aer aspirat. Introducerea aerului pentru compensare se va face prin grile de transfer, amplasate în pereții dinspre holuri, la partea inferioara.

Parcarea subterană de la cota -7,70 va fi prevăzută cu o instalație de ventilare în depresiune, pentru evacuarea gazelor de eșapament. Instalația va fi deservită de un ventilator cu montaj pe tubulatură, care va avea debitul 6.000 m3/h. Tubulatura pentru evacuarea aerului se va realiza din tabla zincata si se va amplasa pe pereții interiori ai parcării. Pe tubulatură se vor amplasa guri de aspirație prevăzute cu organe pentru reglarea debitului de aer. Intrarea aerului proaspăt se va face ca urmarea a depresiunii realizate de ventilator, prin deschiderea pentru accesul auto.

Toaletele de la cota ±0,00 și cota ±7,00 vor fi dotate cu ventilatoare pentru înlăturarea mirosului neplăcut și împrospătarea aerului. Se vor utiliza ventilatoare cu montaj în tavanul fals, cu debitele de aer evacuat 200 m3/h și 1200 m3/h. Ventilatoarele vor fi echipate cu senzori de prezență, la a căror comandă vor intra în funcțiune și se vor racorda la tubulaturi flexibile, conectate la canalele de aer pentru evacuarea în exterior.

Prizele de aer și gurile de evacuare ale centralelor pentru tratarea aerului și ventilatoarelor amplasate la cota -7,70 se vor scoate prin pereții exteriori și se vor ridica afară la o înălțime minimă de 1,50 m față de cota terenului amenajat. Prizele de aer și gurile de evacuare ale centralelor și ventilatoarelor de la cota ±0,00 se vor monta direct în pereții exteriori. Gurile de evacuare ale ventilatoarelor grupurilor sanitare de la cota +7,00 se vor coborî la cota ±0,00 și se vor scoate afară prin pereții exteriori.

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sistemele de ventilare și climatizare vor fi echipate cu instalațiile de automatizare necesare reglării parametrilor aerului. Reglarea se va face prin modificarea debitelor de agent termic și agent frigorific care alimentează bateriile de încălzire și bateriile de răcire din componența centralelor pentru tratarea aerului.

Elementele de comandă vor fi senzorii de temperatură interiori și exteriori, iar la sala polivalentă se vor adăuga traductorii pentru măsurarea concentrației de dioxid de carbon. Elementele de comandă vor acționa asupra vanelor cu trei căi montate pe bateriile de încălzire și răcire, pentru reglarea debitelor de agent termic și agent frigorific, și asupra clapetelor montate pe canalele de aer pentru reglarea debitelor de aer.

Bateriile de încălzire din componența centralelor pentru tratarea aerului vor funcționa cu agent termic apă caldă 90/70 °C furnizat de centrala termică. Alimentarea bateriilor cu agent termic se va face conform proiectului termic, si va pleca din punctul de distribuție situat la cota -7,70 a clădirii.


Bateriile pentru răcirea aerului vor funcționa cu agent apă răcită 7/12 °C. Producerea apei răcite se va face cu trei agregate de răcire a apei, cu condensatoare răcite cu aer. Chillerele se vor monta în exteriorul sălii polivalente, lângă clădirea centralei termice, pe postamente din beton. Capacitatea agregatelor de răcire va fi de 600 kW (3 agregate). Ele vor fi complet automatizate si vor avea in componenta fiecăruia cate un modul hidraulic ce va realiza transportul agentului de răcire la punctul de distribuție montat in clădire la cota -7,70.

Circulația agentului frigorific se va face cu trei pompe centrifugale, cu montaj pe postament, câte una pentru fiecare chiller. Două pompe vor alimenta circuitele bateriilor centralelor de la sala polivalentă. A treia pompa va alimenta circuitele celorlalte baterii de răcire, printr-un circuit arborescent, de Ia care vor pleca ramuri pentru fiecare centrată de tratare a aerului din clădire. Pompele se vor monta în punctul de distribuție de la cota -7,70 al clădirii sălii polivalente si vor avea urmatorele caracteristici: doua vor fi de Q = 100 mc/h si H=37mH2O si vor deservi centralele sălii principale de joc, iar cealalta de Q=125 mc/h si H=35mH2O va deservi restul centralelor de tratare aer ramase.


Circuitul fiecărui chiller va fi asigurat cu un vas de expansiune închis și va fi prevăzut cu un rezervor de apă răcită de 20001. Cele trei vase de expansiune și cele trei rezervoare de apă se vor amplasa de asemenea în punctul de distribuție situat ia cota -7,70, împreună cu pompele de circulație.

Transportul apei răcite de la chillere până Ia intrarea în punctul de distribuție se va face prin conducte din oțel izolate, montate direct în sol pe pat de nisip, iar in interior agentul de răcire va fi transportat prin conducte din țeava preizolata montate in tavanul fals cat si in interspatiul tehnic.

Instalația de ventilație desfumare

Pentru holurile de acces, cala de conferite si depozitele de la subsol se vor realiza sisteme de desfumare dotate cu ventilatore de extracție 400/2h si tubulaturi circulare din tabla zincata protejate la foc pe care se vor monta grile rectangulare pentru evacuarea fumului in caz de incendiu. Toate instalațiile de ventilare-climatizare vor putea evacua un timp limitat in caz de incendiu fumul prin tubulatura de evacuare aferenta fiecărei centrale din spatiile de la cota -7,70.

Protecții anticorozive

Sistemul de distribuție al aerului va fi confecționat din tabla zincata cu concentrația de zinc de 275 g/mp si va avea clasa de etanșeitate D.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


2.3.43 Instalații de stingere a incendiilor

La întocmirea instalației de stingere a incendiilor s-au respectat prevederile următoarelor acte normative:

 • •  1 9-2000 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

 • •  STAS 1478/90 - Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale

 • •  Pil 8/99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

 • •  NP 086 - 05 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor.

23.43.1 Branșament apa incendiu

Branșamentul pentru apă de incendiu s-a propus a se realiza din țeavă de polietilenă PEHD80 având Dn 110 mm, din conducta existentă pe str. G-ral Ștefan Gușă, pentru alimentarea rezervorului de apă incendiu cu capacitatea de 300 m3.

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor se va asigura din rezerva proprie de apă, respectiv, rezervor semiângropat cu capacitatea de 300 m3.

Rezervorul de stocare cuplat cu stație de pompare va fi alimentat printr-un racord care se va realiza în căminul apometru prevăzut în cadrul lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare.

Racordul de apă proiectat se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEHD80 D-110x5,3mm și va asigura necesarul de apă pentru consum menajer precum și pentru refacerea rezervei intangibile de apă pentru stins incendiu.

Debitele de apă pentru stins incendiu, calculate conform STAS 1343/1 și 1478/90 au rezultat:

incendiu interior Qii = 2x 2,5 1/s - 5 1/s

incendiu exterior Qie = 251/s

23.43.2 Stația de pompare apă incendiu


Stația de pompare s-a proiectat într-o încăpere subterană cuplată cu rezervorul de apă incendiu și va asigura debitele și presiunile necesare instalațiilor de incendiu cu hidranți interiori și exteriori. La stabilirea utilajelor de pompare s-a optat pentru soluția cu grupuri de pompare modulate dotate cu recipiente hidropneumatice cu membrană și pernă de azot astfel:

a) GRUP DE POMPARE PENTRU INCENDIU INTERIOR

• Hidromodul compus din:

 • - 1+1 pompe (1 activă + 1 rezervă), având:

 • - Q= 18 mc/h

-H=4,8 bar

-Pn-5,5 kW

-U = 3x380V

 • - f-50 Hz

 • - 1 pompă pilot, având:

-Q - 1,5 1/s (5,4 mc/h)

 • - H - 5 bar

  SC PROINSTAL SRL Inși și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


-Pn = 1,5 kW

 • - U = 220 V

-f=50Hz

b)  GRUP DE POMPARE PENTRU INCENDIU EXTERIOR

• Hidromodul compus din:

- 1+1 pompe (1 activă + 1 rezervă), având:

 • - Q = 90 mc/h

 • - H = 4 bar

 • - Pn = ll,0kW

-U = 3x380V

-f=50 Hz

-1 pompă pilot, având :

 • - Q = 2,51/s (9 mc/h)

 • - H = 4,5 bar

-Pn = 1,5 kW

 • - U = 220 V

 • - f = 50 Hz

c)   GRUP POMPARE CONSUM MENAJER

Hidromodul :1+1 pompe (1 activă + 1 rezervă):

 • -  Q=18m3/h

 • -  H = 35 m CA

N = 4 KW; n=3000 rot/min ;

 • -  U = 3 x 380 V; f- 50 Hz

1 pompă pilot:

 • -  Q = 5,4 m3 / h

 • -  H = 40 m CA

 • d)                N = 1,5 kW; n=3000 rot/min ; U = 380 V; f = 50 Hz.

POMPĂ SUBMERSIBILĂ EPUISMENT

 • -  Q = 5 m3/h

 • - H=l5mCA

 • -  N=I,5KW;

 • -  U = 220 V; f = 50 Hz

Pentru alimentarea cu apă a pompelor de incendiu s-a propus o conductă de aspirație - tip colector - Dn 250mm prevăzută cu două sorburi calculate fiecare pentru întreg debitul de incendiu.

Grupul de pompare pentru consum menajer s-a prevăzut cu un sorb independent Dn lOOmm.

Grupul de pompare pentru alimenatrea hidranților exteriori asigură alimentarea rețelei exterioare inelare prin două conducte Dn 200mm.

Grupul de pompare pentru alimentarea hidranților interiori asigură alimentarea rețelei interioare inelare prin două racorduri Dn lOOmm.

Pe fiecare aspirație si refulare sunt prevăzuți robineți de inchidere cu clapă fluture. Pe conductele de refulare sunt prevăzuți și robineți de reținere cu clapă.

Grupurile de pompare sunt prevăzute, cu pornire automată și pornire manuală, conform NP 086/2005 și PI 18/99. în acest sens, pentru grupul de pompare incendiu exterior s-au prevăzut puncte de pornire manuală pe fațada clădirii în dreptul hidranților extreriori iar pentru grupul de pompare incendiu interior s-au prevăzut puncte de pornire manuală în apropierea hidranților interiori.

Oprierea pompelor se face manual din stația de pompare.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu s-a prevăzut o conductă de întoarcere a apei în rezervor.

2.3.4.33 Rezervor înmagazinare apă incendiu 300 m3

Pentru asigurarea rezervei de apă pentru stins incendii și a rezervei de apă pentru consum menajer, s-a prevăzut un rezervor cilindric din beton armat, semiîngropat, cu o capacitate de stocare a apei V = 300 m3 din care:

o Rezervă intangibilă de incendiu V = 250 m3

o Rezervă apă pentru consum menajer V= 50 m3

Instalația hidraulică a rezervorului cuprinde:

pentru rezerva apă potabilă


o Conductă de alimentare OL Zn Dn 4”, cu deversare în cuva rezervorului prin 2 robineți cu plutitor Dn lOOmm;

o Conductă de aspirație cu sorb simplu cu flanșe având Dn 4”;

o Conductă OL Zn Dn 4”, pentru golirea rezervorului la bașa din camera vanelor;

o Conductă preaplin Dn 150mm, care asigură evacuarea direct la canalizare a surplusului de apă, peste nivelul maxim din rezervor;

• pentru rezerva apă incendiu

o Conductă de alimentare OL Zn Dn 4”, cu deversare în cuva rezervorului prin 2 robineți cu plutitor Dn 1 OOmm;

o Conductă de aspirație cu două sorburi simple cu flanșe având Dn 200mm;

o Conductă preaplin Dn 150mm, care asigură evacuarea direct la canalizare a surplusului de apă, peste nivelul maxim din rezervor;

o Conductă Dn lOOmm pentru golirea rezervorului la bașa din camera vanelor, o Conductă Dn lOOmm - racord P.S.I. tip A pentru alimentarea autospecialelor de intervenție în caz de incendiu;

Evacuarea apei din bașa situată în camera vanelor se face în același cămin cu ( ) conducta de preaplin cu ajutorul unei pompe submersibile automatizate, Q=5m3/h, H=15mCA,N=l,5 kW.

Trecerile prin pereți a conductelor se vor face cu piese de trecere etanșe.

Accesul în camera vanelor se face printr-un gol de 0,8 x 0,8 m prevăzut cu scară de coborâre și capac de închidere din tablă.

Pentru introducerea utilajelor în camera vanelor, s-a prevăzut un gol în planșeul acesteia având dimensiunile 2,2 x 2,3 m prevăzut cu capac de închidere din tablă (2 canate), cu încuietoare și lacăt.

2.3.43.4 Rețea exterioară apă incendiu și racord apă potabilă

Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu la debitul exterior Qie = 25 1/s, s-a propus o rețea exterioară inelară cu Dn 200mm echipată cu hidranți de incendiu exterior având Dn lOOmm.

Rețeaua exterioară s-a prevăzut din țeava de polietilenă de înaltă densitate PEHD80 -D=225xl0,8 mm.

SC PRO1NSTAL SRL iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Hidranții de incendiu exteriori Dn lOOmm vor fi ancorați în masive de beton și semnalizați cu plăcuțe indicatoare.

Inelul de apă pentru incendiu exterior va fi alimentat din stația de pompare prin două racorduri D=225xl0,8 mm și este prevăzut cu două cămine de vane echipate cu robineți de secționare, robinet de golire Di dispozitiv de aerisire/dezaerisire.

Alimentarea inelului de incendiu interior se realizează din stația de pompare prin două racorduri din PEHD80, D=110x5,3 mm, îngropate pe lângă inelul de incendiu exterior.

Racordul de apa potabilă de la stația de pompare până la Sala de Sport se realizează din țeavă de PEHD80, D= 110x5,3 mm, îngropată pe lângă racordurile la inelul de incendiu interior.

2.3.4.3.5 Instalații interioare de stins incendiu

In conformitate cu prevederile STAS 1478/90 tabelul 5, pct.4 și a Normativului NP 086/2005 capitolul 4, alin. 4.1, pentru construcții din categoria de importanță deosebită (B), este obligatorie echiparea cu hidranți de incendiu interiori.

Conform NP086/2005, Anexa 3, numărul jeturilor în funcțiune simultană pentru instalații de hidranți interiori este 2 (două jeturi simultane).

Pentru săli de competiții sportive cu peste 600 locuri, având gradul I și II de rezistență la foc, debitul de incendiu interior este :

q„ = 2 x 2,51/s = 5 1/s

Hidranții de incendiu interiori sunt alimentați de la grupul de pompare amplasat în camera vanelor cuplată cu rezervorul de incendiu V = 300 m3.

Alimentarea hidranților de incendiu interiori se realizează prin intermediul unei rețele inelare din țeavă de oțel Dn 4" montată la plafonul demisolului.

Rețeaua inelară de incendiu s-a prevăzut cu robinete de secționare astfel încât, în caz de avarii să nu se întrerupă funcționarea a ma mult de 5 hidranți pe un nivel al clădirii.

Robinetele de pe rețeaua inelară și de la baza coloanelor se prevăd sigilate în poziția “normal deschis”.

Pentru alimentarea instalațiilor de incendiu de la autospecialele P.S.I. s-au prevăzut două racorduri tip „B” Dn lOOmm pe două din fațadele clădirii, racorduri ce vor fi prevăzute cu robinet de închidere, clapet de reținere și robineți de golire.

Hidranții de incendiu interiori se vor monta aparenti sau în nișă, funcție de locul de montaj.

Fiecare hidrant va fi echipat cu:

 • -  furtun tip C de 20m lungime cu racorduri tip C la capete;

 • -  țeava de refulare tip C cu ajutaj de 0 12- 14mm

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa în locuri vizibile și ușor accesibile (pe holuri, intrări în clădire, lângă intrarea în încăperi și în interiorul acestora).

2.3.44 Instalații de alimentare cu apă și canalizare

2.3.4.4.1 Instalații de alimentare cu apă potabilă

A

In vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, aceasta necesită alimentarea cu apă rece.

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești si pentru prepararea apei calde menajere cat si pentru incendiu.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branșament din polietilena de inalta densitate PE HD, 0 110 mm, cuplat la conducta de distribuție existenta in zona din OL 0 350 mm pe strada Constantei.

Diametrul conductei de branșament va fi din PEHD PE 100 0 110 mm.

Este necesar un cămin de vane si apometru Dn 100 clasa C impreuna cu doi robineti (unul cu rol de concesie si altul cu rol de golire), totodată se va monta un apometru Dn 20 clasa C impreuna cu doi robineti in sistem by-pas.

Conducta de apa potabila fiind din PEHD PE 100 0 110 mm are un debit estimat de umplere de 7 1/s la o viteza minima de 0,7 m/s.Rezulta de aici ca debitul de apa referitor la branșament este de 25.2 mc/h x 24 h = 604,80 mc/zi.

Durata de calcul pentru refacerea rezervei de apa este de 24 h.

Rețelele de alimentare cu apa se vor poza sub adâncimea de îngheț (h = 0,95 m).

Căminul de apometru este de tipul circular, din beton armat, echipat cu ramă cu capac din fontă, carosabil.

Se va realiza un rezervor de apa potabila 300 mc pentru consumul menajer si stingere incendiu. Apa din rezervor va fi folosita atât in scop menajer cat si pentru incendiu interior si exterior.

Rezervorul de apa potabila se va racorda la conducta nou proiectata cu o conducta PE 100 0 110 mm cu plutitor.

Sorburile din rezervor pentru conductele de alimentare cu apa sunt pentru alimentare cu apa obiecte sanitare cat si pentru racordarea rețelei de hidranti interiori si exteriori.

La execuția lucrărilor exterioare de alimentare cu apă se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

De la rezervor in exteriorul clădirii se vor monta : conducta de alimentare cu apa rece PEHD 110° izolata pe pat de nisip pana la intersecția cu inelul de alimentare cu apa din clădire OL, 03”.

2.3.4.4.2 Instalații sanitare interioare

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece și apă caldă, respectiv grupuri sanitare dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, WC-uri, pisoare, cadă duș cu dușuri fixe, etc.

Distribuția apei reci, in clădire, se va realiza prin intermediul coloanelor din OL proiectate racordate la inelul de alimentare cu apa.

Prin distribuitor-colector se va face legătură intre obiectele sanitare si coloanele de alimentare cu apa rece.

Coloanele de alimentare cu apa vor fi prevăzute cu robineti de golire si concesie.

Conductele de alimentare cu apa potabila simt montate aparent pe sub gradene fixate pe plafonul incaperii.

Contorizarea apei reci la punctele de prestări servicii se va face cu contoare de apa avand Dn 15 clasa C.

Grupurile sanitare se doteaza cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama

  SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


și capac din polipropilenă;

 • - cada de baie

 • - spalatoare

 • - etajeră din porțelan sanitar;

 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

Instalațiile interioare de apă rece si calda pentru consumul menajer din apartamente se vor realiza cu conducte din tuburi PEX, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

La execuția lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

2.3.4.43 Instalații de evacuare ape uzate

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere si pluviale de la consumatorii obiectivului.

Rețeaua de canalizare in Municipiul Bacau este in sistem unitar (menajer si pluvial) Apele uzate produse în cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare, lavoare si C.T-urile din clădire.

Evacuarea apelor uzate menajere produse în cadrul obiectivului, se va realiza prin intermediul unor conducte din polipropilenă ignifuga, PP Ol 10, 140, 160 mm.

Datorita subsolului aflat la cota -7,70 m se propune realizarea unor statii de pompare aflate in interiorul clădirii in număr de patru conform planșelor prezentate in prezenta documentație. Aceste statii de pompare sunt dotate cu rezervoare de acumulare de 400 1. Statia de pompare colectează apa menajera, o ridica si o transporta mai departe la sistemul de canalizare. Aceste statii de pompare sunt dotate cu controller de nivel cat si cu panou de comanda.Conducta de refulare a stațiilor de pompare are diametru Dn 80.

Obiectele sanitare de la parter si etaj se vor racorda gravitațional la rețeaua de canalizare proiectata.

Evacuarea apelor pluviale produse în cadrul obiectivului, se va realiza prin intermediul unor conducte din polipropilenă ignifuga, PP d>l 10,125,140, 160 mm.

De pe acoperișul tip cupola apele pluviale vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor (conform planuri arhitectura) intre doua travei a clădirii de aici cu ajutorul conductelor de canalizare apele se vor racorda la rețeaua de canalizare proiectata.

In zona parcărilor se vor realiza guri de scurgere cu sifon si depozit in vederea colectării apelor pluviale cat si rețea de canalizare pluviala ce se va deversa in rețele de canalizare existente in zona.

Apele pluviale din zona parcărilor se vor racorda la separatoare de uleiuri montate subteran conform planurilor de situație in număr de 5 bucăți.

Parcarea din zona de Nord (str. Tineretului) S « 9000 mp

Qp = 137,7 1/s (parte carosabila)

Parcarea din zona de Sud (str. St. Gușa) S = 6900 mp

Qp = 105,57 1/s (parte carosabila)

Curtea de serviciu S = 3300 mp

Qp = 50,491/s (parte carosabila)

Separatoarele de hidrocarburi au armatoarele caracteristici:

SC PRQINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Parcarea din zona de Nord (str. Tineretului) Q = 80 1/s (2 bucăți)

Parcarea din zona de Sud (str. St. Gușa) Q = 801/s si Q = 501/s

Curtea de serviciu Q = 651/s

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului Bacau.

Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile și necarosabile.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii, conform normativelor în vigoare.

 • 2.3.4.4.4 Racord apă rece centrală termică


Racordul de alimentare cu apă rece a centralei termice și a schimbătoarelor de căldură cu plăci, utilizate pentru preparare apă caldă menajeră, se va realiza din instalația de alimentare cu apă a Sălii polivalente a sporturilor, având diametrul de 4" (Dn 100) care poate asigura debitul de apă necesar în condiții normale de funcționare.

Racordul de alimentare cu apă rece se va realiza cu o conductă din oțel sudată longitudinal, zincată, nefiletată, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, STAS 500/2-80, având 2’/2” (4> 76,1 x 3,6 mm), (Dn 65).

2.3.4.S Instalații electrice

2.3.4.5.1 Generalități

Prezentul proiect constituie baza pentru realizarea instalațiilor electrice aferente sălii polivalente a sporturilor din municipiul Bacău având 3 niveluri S + P + IE.

Din studiul planurilor de arhitectură s-au stabilit elementele de construcție. înălțimea liberă a subsolului (cota -7,70) este 7,00 m , a parterului (nivel ±0,00) este de 6,05 m și a etajului (nivel +7,00) este de 2,40 m.

Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 3x400/230V, la o frecvență de 50 Hz.

Calculul de dimensionare a sistemului de iluminare s-a făcut prin metoda factorului de utilizare, iar pentru restul încăperilor s-a făcut prin metoda fluxului specific, fiind de fapt o metodă simplificată. Conform calculului de dimensionare, au rezultat mai multe tipuri de corpuri de iluminat de tip: interior, siguranță, ambiental interior și ambiental exterior.

Amplasarea corpurilor de iluminat pe planurile de situație s-a făcut uniform sau neuniform (asimetric), depinzând de fiecare situație în parte. Așezarea neuniformă, înseamnă a renunța de exemplu la un corp de iluminat sau la mai multe corpuri de iluminat, funcție de încăpere și de destinație. O altă amplasare neuniformă fiind apropierea corpurilor de iluminat de peretele vitrat.

Există două condiții pentru amplasarea corpurilor de iluminat:

 • - fluxul luminos să cadă perpendicular pe suprafața de lucru

 • - fluxul luminos să fie paralel cu suprafața vitrată.

Tabloul electric este partea din instalația electrică în care se realizează legăturile electrice și se montează aparatele de măsură și control. Având o alimentare din cofretul de branșament, acesta a fost amplasat pe un perete interior. Reprezentarea de la cofretul de


SC PRO1NSTAL SRL lași i SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


branșament la tabloul general de lumină și forță, apoi la tablourile secundare de lumină se face prin coloane radiale. în documentație există 3 scheme de tablou electric:

 • - schema tabloului general (TGE),

 • - schemele tablourilor secundare de la parter și subsol.

Criteriile de formare a circuitelor electrice de lumină sunt următoarele:

 • - puterea maximă pe un circuit de lumină este de aproximativ 1200 W, iar numărul de corpuri de iluminat nu depășește 10+12 corpuri pe circuit;

 • - numărul de încăperi pe circuit este de 3+5 încăperi alăturate, dacă se îndeplinește prima condiție;

 • - puterea circuitului de rezervă este de o putere egală cu marea majoritate a puterilor circuitelor;

 • - lungimea unui circuit de lumină să fie mai mică sau egală cu 50 m;

 • - prizele nu se montează pe pereții exteriori și în camerele de duș din vestiare;

 • - puterea unui circuit de prize este de 2000 W, iar numărul de prize nu va depăși 8 bucăți pe circuit;

 • - se amplasează de asemenea întrerupătoare simple și duble, funcție de situație.

Trasarea circuitelor de lumină la subsol (cota -7,70) s-a făcut îngropat în structură, într-un tub de protecție tip IPY. Circuitele au fost trasate paralel sau perpendicular pe elementele de construcție, depinzând de situație.

Trasarea circuitelor de lumină la parter (cota ±0,00) s-a făcut îngropat, într-un tub de protecție tip IPY. Trasarea circuitelor se realizează atât la subsol (cota -7,70) cât și la parter (cota ±0,00) cu doze centralizate. Distanța de la doză la corpul de iluminat este mai mică sau egală cu 9 m, iar traseul doză - corp de iluminat nu trebuie să aibă mai mult de 3 coturi.

Iluminatul de siguranță se trasează separat de celelalte trasee. întrerupătoarele iluminatului de siguranță funcționează în caz de avarie sau incident tehnic.

Proiectul, prezintă calculul circuitelor de lumină și prize, la subsol (cota -7,70) și la parter (cota ±0,00), calculul coloanelor secundare de lumină și prize și calculul coloanei generale de lumină și forță.

Instalația de forță de la este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, punctul de distribuție, centrala termică și stația de pompare. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 3-4 locuri de priză pe circuit cu o putere Pi = 5 + 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 5-6 locuri de priză pe circuit cu o putere Pi = 2 + 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere P, = 0,15 kW.

Puterea motoarelor Pi este: 7,5 kW pompa de apă. Motorul cu puterea cea mai mare Pi = 7,5 kW, are circuit de alimentare cu pornire Y-A, în proiect facându-se acest calcul.

De asemenea, s-a făcut calculul circuitelor de prize trifazice, calculul coloanei tabloului secundar de forță pentru centrala de ventilare-climatizare, punctul de distribuție, centrala termică, stația de pompare și calculul coloanei generale de lumină și forță.

Calculul pierderilor de tensiune s-a făcut pentru circuitele de lumină și forță, îndeplinindu-se condițiile de: AU% < AUa(jm% < 3% la lumină, AU% < AUadm% < 5% în regim nominal și AU% < AUadm% 12% în regim de pornire pentru cofretul de branșament.

Instalația de paratrăsnet s-a prevăzut pentru o secțiune închisă.

Instalația de protecție împotriva tensiunii accidentale de atingere este indispensabilă pentru realizarea unei instalații electrice. Există mai multe metode de legare la nulul de protecție și la pământ, care este o metodă suplimentară celei anterioare.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


2.3.4.5.2 Alimentarea cu energie electrică

Ca urmare a elaborării, conform HGR 90/2008 privind aprobarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, a studiului de soluție, CTE E.ON Modova a avizat soluția de alimentare cu energie electrica a Sălii Polivalente mun. Bacau, cu următoarele caracteristici:

 • •  Putere instalata: 2,67 MW / 2,9 MVA

 • • Putere consumata: 1,8 MW /1,96 MVA

 • •  Preluarea consumului pe 20 kV, se realizează prin intermediul unui post de transformare in anvelopa, racordat radial la statia 110/20 kV Bacovia, printr-o linie electrica subterana (LES) realizata cu cablu de Al 2x(3xlxl50) mmp in lungime de c.c.a 2,2 km;

 • •  In vederea realizării condițiilor de racordare, in statia Bacovaia se montează o celula noua de 20 kV, integrata in sistemul SCADA local;

In conformitate cu prevederile HGR 90/2008, proiectarea si execuția lucrărilor de racordare enunțate mai sus, vor face obiectul unui contract de lucrări, separat de investiția de baza . Cheltuielile aferente acestor lucrări au fost estimate in studiul de soluție si incluse in devizul general actualizat.

Pentru asigurarea desfășurării competițiilor sportive în condiții de deplină siguranță s-a prevăzut și o sursă separată de alimentare cu energie electrică în cazul avariilor pe rețeaua furnizorului de energie, și anume un grup electrogen cu motor diesel de anduranță de 2100 kVA la 400/230 V 50Hz cu un consum 409 1/h la 100% cu autonomie de minimă 8h;dimensiuni: 9000 x 2500 x 3500 mm, greutate: 15 t., care să genereze o putere electrică care să asigure necesarul pentru funcționarea sistemului de stingere a incendiului, a iluminatului de siguranță și a sistemului de supraveghere-semnalizare. Acest grup electrogen va fî integrat în schema electrică prin intermediul unui sistem de supraveghere a prezenței tensiunii și sistem de anclanșare/declanșare rapidă automată de tip ARR-automat de anclanșare rapidă de joasă tensiune cu sistem de pornire automată grup electrogen, comunicare la distanață prin RS232/RS485.

Pentru alimentarea cu energie electrică a sălii de sport se vor folosi 3 cabluri de 3x240+120mmp care vor avea traseul in conformitate cu planul coordonator rețele. Pentru fiecare din cele 2 chillere amplasate în curtea de serviciu se va folosi un cablu de 3x240+120mmp,

Din Tabloul General TGP vor fi alimentate prin coloană separată tablourile secundare.

Tablourile electrice vor fimontate îngropat și/sau aparent în perete (funcție de situația din teren), prevăzute cu ușă cu cheie.

Se prevede o rezervă de 20 % la coloanele de alimentare, pentru dezvoltări ulterioare.

Tablourile electrice vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protecție, si vor fî etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta conform schemelor.

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice vor fi realizate cu conductori din cupru, în tub de protecție, îngropate. Din consultarea schemelor electrice reiese distribuția echilibrată a consumatorilor pe cele trei faze ale rețelei.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


La execuția instalației electrice vor fi utilizate culorile :

 • - faza R- roșu

 • - faza S- galben/maro

 • - faza T - negru

 • - nul de lucru-albastru deschis

 • - nul de protecție - verde-galben

Fiecare coloană va fi protejată cu disjunctor automat iar la intrare în tabloul electric cu întrerupător diferențial, cu valorile din tabelul TG - pentru protecție la curenți de defect.

Circuitele de plecare din tablourile electrice vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale.

La elaborarea acestui studiu de fezabilitate s-au avut în vedere următoarele:

 • - I 7-02 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. și 1500 Vc.c.

 • - I 18-96 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de telecomunicații și semnalizare din clădiri civile și de producție.

-120-2000 - Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului.

 • - PI 18-99 - Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

 • - PE 107-95 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice

 • - PE 124 -98 - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și similari

 • - C56-2002 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

Distribuția energiei electrice se va face din celulele de j.t., ale postului de transformare, prin intermediul cablurilor subterane, inclusiv tabloul de distribuție al stației pompelor de apă - incendiu și hidranți, conform prevederilor normativului 17.

Energia electrică consumată se va putea contoriza atât pe parte de j.t., cât și pe parte de m.t. Tipul contorizării se va stabili în avizul tehnic de racordare care va fi eliberat de furnizorul de energie electrică.

Se va putea introduce și o contorizare separată pentru restaurant/bar, sala de conferințe, realizată cu contoare de energie electrică activă și reactivă.

2.3.4.53 Dotarea cu instalații electrice

Acest paragraf cuprinde tipurile de cabluri electrice, aparataj (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.) și tablouri electrice (inclusiv dotarea internă a acestora).

Cabluri electrice subterane - LES 0,4 kV, de tipul CyAby 3 x 150 + 70 mmp, CyAby 3 x 50 + 25mmp, CyAby 5x16 mmp.

Cabluri electrice instalații de utilizare - Cyy-f 3 x 2.5mmp, Cyy-f 3 x l,5mmp, Cyy-f 5 x 2.5 mmp.

Aparataj:

 • - prize electrice de tip ST, CP+AG 220V/16A,

 • - întrerupătoare electrice iluminat tip ST 220V/10A;

 • - priză electrică tip PT 400V/5xl6A - 5 x 25A;

 • - canalet metalic cu capac 100 x 25 mm;

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - corpuri de iluminat, inclusiv iluminat de siguranță cu autonomie - de interior și exterior;

 • - tablouri electrice de interior de tip modular cu ușă cu încuietoare, vopsite în câmp electrostatic;

 • - tablouri electrice de exterior de tip modular, IP 65, vopsite în câmp electrostatic, cu acces limitat.

23.4.5.4 Instalații electrice de iluminat

 • 2.5.4.5.4.1 Iluminatul interior

Iluminarea artificială a sălii de sport propriu-zisă cât și a spațiilor anexe se face cu corpuri de iluminare în marea lor majoritate punctuale și incluse în scafele plafonului fals. Se va urmări în primul rând asigurarea luminii naturale de ambianță și de lucru în toate spațiile utile. Prin înălțimea de nivel și prin tratarea fațadelor s-a urmărit o cât mai bună dispoziție a luminii în profunzime. Iluminatul artificial va fi atât unul de ambianță pentru spatiile publice cât și unul local pe suprafețele utile. Iluminatul de ambianță foarte important în zona parterului și mezaninelor se va constitui din sisteme cu lămpi mascate de panouri difuzante cu spațiu aferent de difuzie a luminii.

Pentru sala de sport se vor utiliza mai multe sisteme de iluminat:

 • - iluminat general uniform distribuit impus de exigentele jocului;

 • - iluminat general uniform distribuit la un nivel scăzut, în zona publicului;

 • - posibilitate de utilizare a iluminatului cu localizare la zona de desfășurare.

In clădire avem:

 • - circuite iluminat;

 • - circuite priză;

 • - circuite electroalimentare aparataj ;

 • - circuite protecție la atingere;

 • - circuite priză trifazată;

 • - circuite instalații speciale ;

 • - coloane alimentare electrică tablouri distribuție.

Având în vedere numărul mare cabluri se va executa un pat de cablu de jur împrejurul sălii conform planurilor atât la subsol cât și la nivelul 0. Se va ține cont și de amplasarea tubulaturilor si țevilor de ventilație.

Iluminarea artificială a sălii de sport propriu-zisă cât și a spațiilor anexe se face cu corpuri de iluminare în marea lor majoritate punctuale și incluse în scafele plafonului fals. Se va urmări în primul rând asigurarea luminii naturale de ambianță și de lucru în toate spațiile utile. Prin înălțimea de nivel și prin tratarea fațadelor s-a urmărit o cât mai bună dispoziție a luminii în profunzime. Iluminatul artificial va fi atât unul de ambianță pentru spatiile publice cât și unul local pe suprafețele utile. Iluminatul de ambianță foarte important în zona parterului și mezaninelor se va constitui din sisteme cu lămpi mascate de panouri difuzante cu spațiu aferent de difuzie a luminii.

Pentru sala de sport se vor utiliza mai multe sisteme de iluminat:

 • - iluminat general uniform distribuit impus de exigentele jocului;

 • - iluminat general uniform distribuit la un nivel scăzut, în zona publicului;

 • - posibilitate de utilizare a iluminatului cu localizare la zona de desfășurare.

  SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sistemele de iluminat vor satisface cerințele funcționale și statice privind distribuția luminățiilor, culoarea luminii pentru buna redare a culorilor și modelarea. Instalațiile de iluminat se vor realiza cu conductoare de tipul Cyy-f 3 x 1,5 mmp prin canalet metalic, pe suspensii sau prin tavane false.

Conform normelor instalația de iluminat trebuie să asigure următoarele nivele minime de iluminat:

- Birouri, inclusiv circulații din zona birourilor 450^500 lx

 • - Grupuri sanitare                                    200

 • - Coridoare și scări                                    150 lx

 • - Spații tehnice                                         150 lx

 • - Magazii/depozite                                  200

 • - Arena sportivă                                    750


Instalația electrică de forță este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, centrala termică, punctul de distribuție, stația de pompe incendiu, stația de pompare ape reziduale menajere și apă potabilă. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 2-3 locuri de priză pe circuit cu o putere P} = 4 + 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 3-5 locuri de priză pe circuit cu o putere P, = 1,5 + 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere P, = 0,2 kW.

Receptoarele pentru care s-au prevăzut instalațiile electrice și de forță sunt cele aferente circuitelor de priză cu deservire la:

 • - vestiare

 • - centrala ventilare-climatizare

 • - punct distribuție

 • - depozite

 • - toalete

 • - sala prim ajutor

 • - sala masaj

 • - sala control antidoping

 • - restaurant

 • - sala conferințe,

astfel încât să existe, conform normativului 17, o putere instalată de max. 2,7 kW pe circuit monofazat și 4,5 kW pe circuit trifazat.

Pentru o coordonare mai bună a sistemelor de iluminat tratarea acestora se va face diferențiat în funcție de zona în care sunt amplasate corpurile de iluminat: iluminatul terenului de joc și al gradenelor si luminatul spațiilor anexe sălii.

Pentru a obține cei 1.400 lx necesari pentru telecamera principală (1000 lx pentru cea de a doua telecameră) pentru handbal vor fi folosite 100 de proiectoare R3 de 1000W.

Pentru baschet și pentru situația în care este nevoie de 1700 lux (pentru telecamera principală, 1.400 lux pentru telecamera secundară) mai sunt necesare 50 de proiectoare.

Iluminatul pentru terenul de joc se va executa cu lămpi cu descărcări de 1000W amplasate conform schemelor de iluminat. Pentru amplasarea cât mai corectă a corpurilor de iluminat cât și pentru ușurarea mentenației corpurile de iluminat se vor monta pe un cadru din duraluminiu.

Pentru iluminarea gradenelor se vor folosi corpuri de iluminat cu 2 surse de lumina, prima pentru iluminatul normal, a doua pentru iluminatul de siguranță aceasta fiind alimentata dintr-un UPS amplasat în camera de comandă. Coordonarea iluminatului atât a terenului de


SC PRQINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


joc cât și a gradenelor se va face din camera de comandă prin intermediul unui panou de comandă.

 • 2.3.4.5.4.2 Iluminatul exterior

La alegerea instalației de iluminat exterior s-a ținut cont de necesitatea iluminării căilor de acces, a parcărilor și de dorința beneficiarului de a scoate în evidență arhitectura sălii. în acest sens s-au ales pentru zonele din imediata apropiere a sălii, corpuri de iluminat încastrate în trotuar și corpuri de iluminat cu înălțime mică (lm). în rest iluminatul este asigurat de corpuri de iluminat montate pe stâlpi de 5m cu montare cu flanșă și delOm montați în pământ. La montarea atât a stâlpilor cât și a cablurilor de alimentare a iluminatului exterior se va ține cont de planul coordonator rețele. Aprinderea iluminatului se va face cu ajutorul unui Luxomat montat pe exteriorul cabinei de JT.


Conform normelor instalația de iluminat exterior trebuie să asigure un nivel minim de iluminat de 100 Ix.

 • 2.3.4.5.4.3 Iluminatul general

Se prevede un iluminat general combinat cu cel local. Nivelurile iluminatului, tipul de corpuri ales se va adopta pentru destinația fiecărei încăperi în parte. în spațiile cu cerințe estetice instalația de iluminat se realizează de comun acord cu arhitectul clădirii pe baza planurilor de amenajare.

Ca iluminat de siguranță avem:

 • - de evacuare pe căile de acces - holuri, circulații, casele de scări, indicare cale de evacuare -EXIT;

 • - poziție hidranti -H.

Tipul de alimentare a iluminatului de siguranța este de tip 1. Se vor utiliza corpuri de iluminat tip fluorescent cu compensare cu IP corespunzător mediului de montaj.

Pentru controlul iluminatului în zonele cu acces pentru spectatori se va folosi un punct de aprindere instalat într-un spațiu închis și controlat de personalul sălii.

Conform normelor instalația de iluminat trebuie să asigure un nivel minim de iluminat de 100 Ix.

 • 2.3.4.5.4.4 Instalații de iluminat local sau zonal

Acestea sunt instalațiile de iluminat în interiorul rezervorului de apă de incendiu, rezervor apă potabilă și pe căile de acces către acestea la care nivelul minim de iluminare va fi de 150 lx.

 • 2.3.4.S.4.5 Instalații de iluminat de siguranță

In conformitate cu normativul 17 au fost prevăzute instalații electrice pentru iluminat de siguranța pentru: evacuare, marcare hidranti de incendiu exteriori și interiori și vor fi alimentate dintr-un tablou separat.

Iluminatul de siguranță se trasează separat față de celelalte trasee. întrerupătoarele iluminatului de siguranță funcționează în caz de avarie sau accident.

SC PRQINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Se prevede iluminat de siguranță pentru evacuare, conform normativ 17-02, tabel 17,13.

Se propune a se realiza iluminatul de siguranța de tip 4, cu corpuri de iluminat cu acumulatori, cu funcționare nepermanentă, cu independență de minim 1,5 ore și timp de comutare mai mic de 15 secunde.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate din circuite separate și vor funcționa numai la lipsa tensiunii de alimentare a circuitelor de iluminat.

Iluminatul de siguranță se va prevedea în toate zonele de circulație și se va realiza cu corpuri de iluminat identice cu cele pentru iluminatul normal, dotate cu kit de emergență.

Pe căile de evacuare se vor monta luminoblocuri 8 W de tip „non-permanent”, echipate cu baterie Ni-Cd, cu autonomie de minim 1,5 ore. Luminoblocurile care vor marca ușile de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu etichetă inscripționată, "IEȘIRE”.


Pentru iluminatul de marcare hidranți se prevăd luminoblocuri echipate cu baterie Ni-Cd, cu autonomie de minim 1 oră, care vor fi prevăzute cu eticheta inscripționată, "HIDRANT”.

2.3.4.53 Instalații electrice de forță

Instalația electrică de forță este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, centrala termică, punctul de distribuție, stația de pompe incendiu, stația de pompare ape reziduale menajere și apă potabilă. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 2-3 locuri de priză pe circuit cu o putere P{ = 4 * 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 3-5 locuri de priză pe circuit cu o putere Pj - 1,5 + 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere Pj = 0,2 kW,            P

Receptoarele pentru care s-au prevăzut instalațiile electrice și de forță sunt cele aferente circuitelor de priză cu deservire la:

 • - vestiare

 • - centrala ventilare-climatizare

 • - punct distribuție

 • - depozite

 • - toalete

 • - sala prim ajutor

 • - sala masaj

 • - sala control antidoping

 • - restaurant

 • - sala conferințe,

astfel încât să existe, conform normativului 17, o putere instalată de max. 2,7 kW pe circuit monofazat și 4,5 kW pe circuit trifazat.

2.3.4.S.6 Instalații de protecție prin legare la pământ

Pentru asigurarea protecției împotriva electrocutării se vor executa și măsura prize de pământ artificiale, cu valoare de max. 1 Ohm.

La priza de pământ se vor racorda nulul de protecție pentru tabloul electric, nulul de lucru și protecție al rețelei. Tabloul electric de distribuție va fi realizat cu grad de protecție IP54.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Se realizează legaturi echipotențiale la nivelul subsolului, iar circuitele se vor realiza în sistem TN-S, nulul de protecție fiind prezent la toate circuitele de priză.

Prezenta lucrare cuprinde condițiile generale pentru executarea lucrărilor de instalații de protecție prin legare la pământ și de paratrăsnet la clădiri social-culturale.

Prezenta lucrare pune la dispoziția antreprenorilor informații necesare realizării lucrărilor pe șantier și predarea acestora către beneficiar.

Tablourile de distribuție și tablourile echipamentelor de forță se vor lega la centura de pământ a sălii prin conductor flexibil de cupru cu secțiunea de 25 mm2.

De asemenea se vor lega Ia centura de pământ în scopul realizării echipotențialității maselor carcaselor metalice ale echipamentelor, motoarelor, podurilor și canalelor de cabluri, conductele metalice, țevile de protecție metalice, etc. Legăturile acestora la priza de pământ se vor face conform normativului I 7-02 prin conductor flexibil cu secțiunea de 25 mm2, în conformitate cu STAS 12604/1990 și STAS 12404/1989 privind protecția împotriva electrocutărilor prin atingere directă și indirectă.


Standarde și normative de referință:

 • - I 20-2000 - "Normativ pentru proiectarea și executarea protecției împotriva trăsnetului, la construcții."

 • - I 18-96 - "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de telecomunicații din clădirile civile și industriale"

 • - I 7-02 - "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. a. și 1500V c. c.

 • - STAS 12604/4-89 - "Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții".

 • - STAS 12604/5-90 - "Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare."

 • - C56-2002 - "Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente"

 • - CI6-84 - "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții si instalații aferente"


 • - CI67-77 - "Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcției”

 • - PE 107/81 ediție 1988.- "Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice."

 • - Norme generale de protecție împotriva incendiilor

 • - Norme republicane de protecție a muncii

 • - GP 052-2000 - Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.

Mostre și testări

Toate materialele și aparatele care se vor monta trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice impuse prin proiectul tehnic.

La cererea consultantului (dirigintelui de șantier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.

Mostrele vor fi însoțite de certificate de calitate emise de producător, care vor conține informații despre normele de fabricație, specificând standardele (normele interne) de fabricație, testările efectuate și rezultatele acestora.

In cazul utilizării de materiale și/sau aparataje din import, acestea trebuie să fie însoțite de agrementul tehnic pentru România.

•’7

3 r


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


SC PROINSTAL SRL lași și SC IC AR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Toate materialele și aparatele vor fi admise la șantier pe baza certificatului de calitate emis de producător. Acesta trebuie să conțină rezultatele testărilor efectuate, pe lotul respectiv si garanțiile acordate de producător. Testările și rezultatele acestora trebuie să corespundă cerințelor cuprinse în standardele românești de fabricație ale materialelor și/sau aparatelor respective.

Materiale

Materialele care fac obiectul prezentului subcapitol se referă la instalația de protecție prin legare la pământ.

Instalația de legare la pământ trebuie să fie executată din următoarele elemente principale:

 • a) prize de pământ naturale și eventual artificiale, precum și conductoarele de legătură dintre acestea;

 • b) rețeaua conductoarelor de legare la pământ, din care fac parte:


 • - conductoare principale de legare la pământ;

 • - conductoare de ramificație racordate la conductoarele principale;

 • - conductoarele de legătură între conductoarele principale și priza de pământ.

Prize de pământ

 • a) prizele de pământ naturale folosesc materialele care intră în componența altor elemente constructive sau de instalații. Se recomandă a se folosi armăturile metalice ale construcțiilor de beton armat (fundații, tuneluri, stâlpi, etc.), construcții metalice fixe (stâlpi de susținere, platforme de susținere, etc.), conducte metalice pentru fluide necombustibile, îngropate în pământ precum și învelișurile metalice continue ale cablurilor în contact cu pământul (cabluri armate).

Secțiunea echivalentă minimă a armăturilor fiecărui element metalic din betonul armat folosit ca priză de pământ naturală sau conductor de legare la acesta trebuie să fie de minim 100 mm2, pe toată lungimea circuitului de trecere a curentului electric de defect.


 • b) prizele de pământ artificiale se realizează cu electrozi confecționați din otel (profil, teavă, placă, etc.) în condițiile impuse de STAS 12604/5, tabelul nr. 2.

Secțiunea electrozilor din oțel pentru prizele de pământ artificiale trebuie să fie de minim 100 mm în cazul instalațiilor electrice de joasa tensiune.

Se execută cu 2 dispozitive cu autoamorsare PDA, unul montat ân capătul unei tije pe sala de sport și unul montat pe un stâlp de lOm amplasat în curtea de serviciu.

De la catargul PDA coboară 2 conductoare de legătură la priza de pământ. La acestea se leagă și mâna curentă de la aticul terasei.

La priza de pământ a obiectivului se vor racorda coborârile de la dispozitivele de protecție la trăsnete si legaturile nul protecție de la tablourile electrice.

Priza de pământ fiind comună va avea rezistența măsurată sub 1 ohm.

Conductoare de legătură la pământ.

In general, conductoarele de legare la pământ utilizate sunt conductoare din cupru sau din otel zincat.

Secțiunile conductoarelor principale de legare Ia pământ și a conductoarelor de legătură la priza de pământ trebuie să fie cel puțin egale cu:

 • a) conductor de otel cu grosimea de minim 3 mm -100 mmp;

 • b) conductor de cupru masiv cu grosimea de minim 2 mm sau funie de cupru 16 mmp

cxj

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • c) funie de oțel sau oțel rotund 95 mmp;

 • d) oțel-aluminiu sau aliaje de aluminiu 35 mmp.

Secțiunile conductoarelor de ramificație pentru legare la pământ trebuie să fie cel puțin egale cu:

 • a) conductor de otel cu grosimea de minimum 3 mm - 50 mmp;

 • b) funie de oțel sau oțel rotund - 50 mmp;

 • c) conductor de cupru masiv sau funie de cupru -10 mmp;

 • d) oțel-aluminiu sau aliaje de aluminiu - 25 mmp;

Instalația de paratrăsnet

Conform normativului I 20/2000, s-a determinat în nota de calcul necesitatea prevederii ITP, și determinarea nivelului de protecție în cazul în care este necesară. Din calcul reiese că ITP este necesară. Va fi montată o instalație de paratrăsnet tip PDA pe clădire.

Priza de pământ va fi formată din platbandă cu secțiunea de 40 x 4 mm și electrozi OL-Zn cu diametrul de 2" ( 6 cm) cu lungimea de 1200 m în 3 cercuri concentrice pozate la adâncimile de 0,6,0,8 și 1,2 m cu distante între perimetre de minim 0,4 m.

Rezistența prizei de pământ va fi sub lfi, aceasta fiind separată de legarea la pământ a nulului de protecție.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ se va îmbunătăți prin turnare de bentonită în jurul electrozilor și a platbandei de împământare.

Dacă în urma măsurătorii valorii rezistenței prizei de pământ, aceasta depășește valoarea prescrisă, se va completa priza de pământ cu electrozi.

23.4.5.7 Instalații de curențî slabi

Prezentul paragraf cuprinde condițiile generale pentru executarea lucrărilor de instalații electrice de curenți slabi la clădiri social-culturale. Acestea sunt instalațiile de telefonie în cablu pentru circuit telefonic intern și extern, circuite de internet wireless sau în cablu și circuite de supraveghere, sisteme antiefracție și alarmare.

Standarde și normative de referință:

 • - I 18-96 - "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de telecomunicații din clădirile civile și industriale"

 • - STAS 12604-87 - "Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale".

 • - STAS 12604/4-89 - "Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții".

 • - STAS 12604/5-90 - "Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare".

 • - STAS R 9321-79.- "Prefabricate electrice de joasă tensiune. Recomandare".

 • - NP I 7-02 - "Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiunea până la 1000 V"

 • - C 56-2002 - "Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente"

 • - C 16-84 - "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații aferente"

 • - CI67-77 - "Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcției”

  SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


- PE 107/81 ediția 1988 - "Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice"

Mostre si testări

Toate materialele și aparatele care se vor monta trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice impuse prin proiectul tehnic.

La cererea consultantului (dirigintelui de șantier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.

Mostrele vor fi însoțite de certificate de calitate emise de producător, care vor conține informații despre normele de fabricație, specificând standardele (normele interne) de fabricație, testările efectuate și rezultatele acestora.

In cazul utilizării de materiale și/sau aparataje din import, acestea trebuie să fie însoțite de agrementul tehnic pentru România.

Toate materialele și aparatele vor fi admise la șantier pe baza certificatului de calitate emis de producător. Acesta trebuie să conțină rezultatele testărilor efectuate, pe lotul respectiv si garanțiile acordate de producător. Testările și rezultatele acestora trebuie să corespundă cerințelor cuprinse în standardele românești de fabricație ale materialelor și/sau aparatelor respective.

Materiale și produse

Materiale

Materialele produse și/sau achiziționate de antreprenor trebuie să fie în concordanță cu prevederile specificațiilor tehnice din cuprinsul proiectelor tehnice. Antreprenorul poate prezenta în vederea obținerii aprobării de instalare și materiale echivalente, cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor prevăzute în proiect, provenite de la alți fabricanți.

Aprobarea de instalare se va obține de la consultant (diriginte de șantier).

 • a) Conductori si cabluri electrice;

 • b) Tuburi de protecție;

 • c) Materiale mărunte.

 • d) Reglete terminale și conexiuni

^Conducte electrice

Cablurile folosite sunt cele cu conductoare din cupru cu izolație și manta din PVC de tipul TCYY-f - în zona cu structură de lemn executate conform NID 2133; acestea se încadrează în categoria b, cu întârziere la propagarea flăcării.

Pentru semnal audio-TV vor fi folosite cablurile coaxiale cu izolație de polietilenă, de tipul TCC 2Y-1I cu impedanța caracteristică de 75 ohmi conform STAS 7757/13-79.

b)Tuburi de protecție

Ca elemente de protecție mecanică pentru conductele și cablurile electrice se folosesc:

 • - Tuburile de tipul IPEY, etanșe (cu pereți groși), care se folosesc înglobate în elementele de construcție adiacente încăperilor umede - grupuri sanitare, dușuri, etc.

 • - Țevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protecția cablurilor și/sau a conductelor la montaje înglobate în pardoseală sau la treceri prin elemente de fimdație. Acestea sunt executate in conformitate cu STAS 6675/2-92.

7b

SC PROINSTAL SRL laș» și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


Materiale mărunte

Aceasta categorie cuprinde:

 • - doze de toate tipurile;

 • - ipsos;

 • - coturi;

 • - mortar;

Produse

Produsele care se folosesc în instalațiile de curenți slabi se numesc "aparate” și "echipamente".

Aparate


Prin aparate se înțeleg acele produse de fabrică care se montează în cadrul instalației și care permit conectarea echipamentelor la aceasta. Aparatele trebuie să satisfacă condițiile tehnice impuse prin specificațiile și fișele tehnice din proiect.

Aparatele care pot fi achiziționate, prezintă o mare diversitate și nu pot fi enumerate aici. Apar diferențe constructive importante funcție de tipul de instalație la care sunt folosite (de ex.: priza telefonică, priza de radioficare, priza pentru antena RTV, priza pentru transmitere de date, etc.)

In clădirile social-culturale, se recomandă, chiar dacă această indicație nu este menționată în proiectul tehnic, ca aparatele de conectare pentru curenți slabi, să aibă un aspect plăcut și să facă parte din aceeași serie de fabricație ca și cele pentru energie (să corespundă ca aspect și culoare cu aparatajul descris la capitolul de curenți tari), atunci când sunt montate în încăperi comune cu acestea.

Echipamente.

Fiecare tip de instalație de curenți slabi cuprinde o gamă largă de echipamente Echipamentele care se vor procura vor corespunde specificațiilor din proiectul tehnic. Instalațiile de telefonie cuprind:

- Telefoane directe sau interioare care pot fi: cu disc, cu taste, simple sau inteligente (cu memorie, cu repetarea apelului și/sau cu alte funcțiuni). Telefoanele, funcție de tipul constructiv pot fi: cu conectare prin fir sau cu legătură radio. Atunci când sunt montate direct la rețeaua publică trebuie obținut acceptul de la ROMTELECOM.

Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea materialelor, aparatelor și echipamentelor la șantier se va desfășura în mod ritmic, organizat, ținând cont de etapa de execuție efectivă.

Depozitarea și manipularea materialelor, aparatelor și a echipamentelor se va face astfel încât să se evite deteriorarea sau distrugerea acestora.

Antreprenorul își va amenaja în cadrul șantierului sau în imediata apropiere a acestuia spații adecvate pentru depozitarea materialelor și aparaturii.

O atenție deosebită trebuie acordată depozitării și manipulării materialelor pe timp friguros. In România perioada 15 noiembrie -15 martie este considerată "perioadă convențională de timp friguros".

Regimul tehnic critic pe toată durata de depozitare și manipulare a principalelor materiale prezintă următoarele temperaturi minime:

 • - a) Tuburi izolante tip 1PY si IPEY, din PVC - 5° C;

 • - b) Conducte din Cu si AI cu izolație din PVC -5° C;

-W

SC PROINSTAL SRL lași șt SC 1CAR SRL la i


Sala Polivalenta a Sț orturilor Bacău


Execuția lucrărilor

Operațiuni pregătitoare

La aducerea materialelor pe șantier acestea vor fi supuse unui control vizual pentru a depista eventualele deteriorări apărute în timpul transportului, depozitării sau manipulării. De asemenea, se va verifica și corespondenta cu proiectul și/sau prospectele sau fișele tehnice, în mod special din punct de vedere al respectării caracteristicilor tehnice ale materialelor și aparatelor.

La începerea lucrărilor de execuție propriu-zise se vor pune la dispoziția consultantului fișele tehnologice de execuție pentru categoriile de lucrări care fac obiectul proiectului. Acestea trebuie să respecte legislația tehnică în vigoare, precum și celelalte norme adiacente cum sunt: normele de protecție a muncii și nomele de protecție a mediului. In timpul execuției lucrărilor vor fi urmărite următoarele aspecte:

 • a) poziționarea golurilor de trecere prin planșee și pereți;

 • b) înglobarea tuburilor de protecție a conductelor electrice în plăci turnate pe șantier și/sau în suprabetonare (la lucrări de turnare pe șantier);

 • c) montarea corectă (conform planurilor) a elementelor de structură prefabricate care conțin tuburi de protecție sau alte părți ale instalației electrice (la lucrările cu elemente prefabricate). ..

Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal în care se va specifica în mod expres fidelitatea execuției lucrărilor de construcții în raport cu prevederile documentației de execuție. In cazul depistării unor deficiente, antreprenorul va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel încât montajul instalațiilor să se desfășoare fără incidente.

înainte de începerea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice, zona de lucru se va asigura din punct de vedere al accesului numai a personalului autorizat și instruit în mod corespunzător.

Verificări necesare a fi efectuate la recepția preliminară a obiectului,

 • a) Aceste verificări se vor efectua de către comisia de recepție care va fi desemnată de beneficiar.

 • b) Se vor face verificările și reglajele indicate de furnizorul fiecărui tip de echipament în parte;

 • c) Se va verifica existența tuturor documentelor referitoare la încercările efectuate pe faze de lucrări.

Comisia de recepție va verifica pe teren următoarele:

 • a) Existenta tuturor echipamentelor prevăzute și corecta lor amplasare în teren

 • b) Funcționarea corectă a echipamentelor prin sondaje. Se va verifica existența legăturii la pământ a carcasei metalice și tuburilor metalice precum și a armăturii cablelor ecranate

 • c) Funcționarea eficientă a instalațiilor de protecție prin legare la pământ Antreprenorul va preda beneficiarului toate actele de atestare și verificare a calității lucrărilor de instalații (de exemplu: procese verbale pentru lucrări ascunse, certificate de calitate, buletine de încercări, etc.). Aceste acte vor fi folosite la întocmirea "Cărții tehnice a construcției".

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


2.3.4.S.8 Instalații speciale

In cadrul acestor instalații sunt cuprinse: sistemul de sonorizare și microfoane, sistemul de televizare/înregistrare, sistemul de supraveghere video, tabela de marcaj și sistemul de monitoare amplasat în centrul sălii polivalente, deasupra suprafeței de joc.

Sistemele multimedia necesare la acest tip de arenă sportivă sunt următoarele:

• Tabela electronică de marcaj a scorului cu integrare de imagini video, de tip piramidal, cu evidență a timpului de joc, cu posibilitate de prezentare a numelui jucătorilor și oficialilor, legată wireless sau în cablu cu camera de regie, instalată în centrul sălii polivalente, suspendată de plafon.

Structura de suport este realizată din oțel cu carcase din aluminiu.

Sistemul de montare: Tabela poate fi deplasată cu ajutorul unor scripeți electrici furnizați împreună cu restul aparaturii. Sistemul de ridicare este dotat cu funii de siguranță care garantează stabilitatea fixării tabelei de plafon.

Această tabelă electronică este prezentă în numeroase săli polivalente ale echipelor de prestigiu din lume. Ecranele au 30 cm grosime și beneficiază de tehnologie LED.

Electronica de pilotaj de tip Multisport permite, datorită utilizării de microprocesori, folosirea acestui tip de tabelă electronică pentru toate disciplinate sportive praticabile într-o structură in-door.

Legătura dintre tabelă și consola de comandă este efectuată fie în manieră clasică, prin cablu electric cu conductori electrici fie prin radio.

Cronometrai este utilizabil pentru orice tip de repriză, iar numărătoarea este afișată atât în ordine crescătoare, cât și descrescătoare, în funcție de necesitate.

Tabela electronică de marcaj este dotată cu o centrală de comandă specială, în care pot fi vizualizate, pe miniecrane, toate datele afișate pe tabela principală. Folosirea centralei este extrem de simplă. Fiecare miniecran este prevăzut cu două butoane de comandă: unul pentru creștere iar celălalt pentru descreștere.

Tabela dispune și de posibilitatea vizualizării imaginilor video transmise în direct sau înregistrate. Desigur, sistemul video acceptă orice tip de informație video sau grafică, permițând vizualizarea alternativă a meciului în curs, a replay-ului cu încetinitorul, a imaginilor provenite de pe alte terenuri, date provenite din PC-uri, tip statistici, filme sau spoturi publicitare.

Sistemul poate fi integrat cu banere publicitare, luminoase sau nu.

Cifrele afișate sunt structurate în matrice de 7 segmente înalte de 30 cm, fiecare dintre ele luminate de 22 de grupuri tehnologice LED.

Caracteristici suplimentare:

o Afîșaj pentru punctele făcute de fiecare jucător, comandat din centrala de comandă;

o Afișaj pentru numărul de pe tricoul digital al fiecărui jucător, comandat din centrala de comandă;

o Afișaj pentru numele digital al echipelor, comandat din centrala de comandă (opțional);

• Un sistem de înregistrare televizivă, dotat cu cel puțin două telecamere mobile dispuse în jurul arenei sportive, cu posibilitate de înregistrare și transmisie live, dintre camere cel puțin una va fi cu sistem de urmărire automată a mingii;


SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


• Un sistem de sonorizare dispus în jurul arenei sportive pentru o transmisie uniformă a sunetului către tribune, corelat cu un sistem de microfoane wireless sau în cablu la care echipamentele de recepție/retransmisie sunt situate în camera de regie (toate amplificatoarele de putere și procesoarele adiacente vor fi poziționate într-un mobile rack special amplasat în camera de regie).

Instalația de sonorizare este formată din circa 28 de difuzoare tip goarnă coaxiale IP 65, 40 de difuzoare pentru boxe, 2 difuzoare compacte, 12 difuzoare pentru boxe bass-reflex, 6 amplificatoare 1000 W, 1 amplificator 500 W, 2 amplificatoare 2 x 240 W, 2 microfoane, inclusiv mobile rack și toate accesoriile necesare pentru funcționarea acestora (cabluri, canale pentru cabluri etc.)

 • •  Sistemul de supraveghere video. Instalația asigură:

 • 1) Supravegherea completă a tuturor zonelor de tranzit public aflate la interior; supravegherea este realizată cu videocamere montate în carcase fixe, anti-vandalism și sunt dotate cu optică varifocală.

 • 2) Acoperirea completă a zonei teren de joc cu videocamere tip Dome Mobili (Pan, Tilt, Yoom) instalate prin suspendare de structura plafonului și amplasate în cele 4 colțuri ale terenului.

 • 3)   Supravegherea ieșirilor de urgență de la parter.

S-au prevăzut următoarele telecamere: pentru controlul zonelor tranzitate de public și pentru controlarea suprafeței de joc:

 • •  4 telecamere Dome amplasate în cele patru colțuri ale suprafeței de joc;

 • •  telecamere fixe pentru coridoarele de la demisol;

 • •  8 telecamere fixe pentru supravegherea frontală a intrărilor,

 • •  4 telecamere fixe pentru controlul casei scării la parter;

 • •  10 telecamere fixe pentru supravegherea zonelor de tranzit la primul etaj. Numărul total de telecamere prevăzut ca necesar este 28.

Sistemul este dotat cu o consolă de control care trebuie amplasată în sala control telecamere și care transmite fluxuri video către 4 monitoare de 10” cu vizualizare “multiecrane” sau în altă formă personalizată.

Telecamerele recepționează și transmit imagini în culori, zi și noapte, cu posibilitatea de comutare în alb/negru, în funcție de conținutul informațional mai mult sau mai puțin complex al transmisiei. în pratică, în cazul în care cantitatea de informație transmisă de telecameră este semnificativă (de ex. din cauza unui zoom foarte puternic sau din cauza unei mișcări rapide a telecamerei), transmisia va fi realizată în alb/negru și nu în culori.

Telecamerele sunt montate în carcase impermeabile anti-vandalism în formă de cupolă și pot fi orientate datorită unui mecanism în trei axe până la obținerea unei poziționări ideale pentru încadrarea care se dorește a fi obținută.

Sistemele Video Recorder digitale în care sunt înregistrate și stocate imaginile sunt dotate cu sistem operativ Linux Embedded cu algoritm de compresie MPEG-4 și Watermarking.

Viteza de înregistrare poate fi de 400 ips în format C1F (325x288), 200 ips în format 2CIF (704x288) sau 96 ips în format 4C1F (704x576).


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


2.3.4.5.9 Instalația de detecție si semnalizare incendiu

Pentru zona birourilor, vestiarelor, depozitelor, etc. s-a prevăzut o centrală de avertizare incendiu adresabilă, care va realiza detecția incendiului precum și semnalizarea astfel încât să detecteze și să prevină un început de incendiu, pe zone. Centrala va fi conectată la sistemul de alarmă al brigăzii locale de pompieri.

Tensiunea de alimentare a centralei de avertizare incendiu va fi 220V( prin disjunctor de 25A). Puterea absorbita în condiția de pauză totalizează 2 kw. Centrala va avea baterii etanșe la gaz care pot opera autonom 72 ore, cu condiția de a rămâne în alarmă.

Instalația va fi realizată numai cu materiale omologate în România.

Centrala se va instala în Post de Securitate la Incendii (PSI), situat la parterul clădirii.

La centrală se vor conecta detectoare de fum adresabile, butoane de alarmare în caz de incendiu și sirene de avertizare acustică.


In birouri, săli de conferințe și spații tehnice se vor prevedea detectoare optice de fum legate în buclă la centrala de avertizare incendiu.

In oficii și camere de fumat se vor instala detectoare speciale. Se vor monta detectoare de temperatură în plafonul fals în zonele podurilor de cabluri.

Numărul maxim de detectoare pe buclă se va stabili în funcție de indicațiile furnizorului de echipament.

Pe căile de evacuare a personalului se vor monta butoane manuale de avertizare incendiu.

Instalațiile de detecție, semnalizare incendiu și cea de supraveghere dispun de posibilitatea de racordare la serviciul de urgență 112 sau la o firmă de pază, protecție și intervenții.

2.3.4.5.10 Instalații electrice și de automatizare din centrala termică

 • 2.3.4.5.10,1 Instalații electrice

Instalația electrică cuprinde alimentarea consumatorilor din centrala termică CT.

S-au respectat prevederile “Normativului pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.” indicativ 17-2002 si ale legislației tehnice in vigoare (normative, prescripții tehnice, standarde).

Conform schemei tehnologice aferente centralei termice, principalii consumatori de energie electrica sunt:

•echipamentele tehnologice ale cazanului;

•electropompe recirculare cazan, electropompe circulație încălzire, electropompe primar si secundar, electropompă recirculare a.c.m.;

•sistem de expansiune;

•instalație de dozare;

•stație de dedurizare;

•sistem de iluminat și prize.

Energia electrica se va distribui la consumatori aferenți CT printr-un tablou electric de forță și automatizare, TFA-400Vca/24Vca; 250VA.


SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Legăturile dintre echipamente și tablou, inclusiv restul circuitelor se vor realiza cu ajutorul cablurilor de cupru tip CYY-F și CSYY-F, montate pe pereți, grinzi sau paturi de cabluri.

Principalele lucrări pe partea electrică sunt:

 • - procurare si alimentare tablou de forță și automatizare, TFA;

 • - montajul cablurilor de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor electrici din centrala termică;

 • - montaj prize și corpuri de iluminat;

 • - verificări și încercări ale instalației electrice și a tabloului electric.

Tabloul de comandă al centralei termice se va conecta conform schemei de cablaj prevăzută în cartea tehnică a acestuia.

Pentru intervenții se va monta o priză monofazată de 16 A/250 V, prevăzută cu contact de protecție racordat la boma de legare la pământ a tabloului electric.

Pentru protecția împotriva atingerilor indirecte se va realiza o priză de pământ, formată din 4 electrozi verticali din țeavă de oțel zincată de 2!4” (0 76 x 3,2 mm), având L = 2,5 m interconectați cu bandă de oțel zincată cu secțiunea de 40 x 4 mm.

Rezistența prizei de pământ va fi R < 4 O.

în centrala termică se va executa o centură de legare la pământ, realizată din bandă de oțel zincată 40 x 4 mm, la care se vor conecta toate părțile metalice ale instalației care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectările la centura se vor realiza cu bandă de oțel zincată 25 x 4 mm.

Interiorul centralei termice este prevăzut cu instalație de iluminat.

Alimentarea cu energie electrică se va face respectând normele în vigoare și numai de către un electrician autorizat.

 • 2.3.4.5.10.2 Instalații de automatizare

Comanda cazanului va fi realizată prin intermediul unui panou de comandă cu taste și afișaj LCD pentru controlul local și informare:

 • • întrerupător principal

 • • Comanda modulantă a arzătorului

 • • Afișaj LCD pentru informații, programare și mesaje de eroare

 • • Afișare defecțiuni cazan

 • • Ardere automată cu sistem de supraveghere

 • • Sistem de supraveghere a flăcării

 • • Funcții de reglare ale regulatorului integrate pentru circuite cu/fară vana de amestec și încărcare apă

 • • Regulator suplimentar pentru extinderea funcțiilor

 • • Limitator de temperatura de siguranță

 • • Contor de ore de funcționare și număr de porniri

 • • Senzori de temperatura cazan, de gaze arse, de presiune

 • • Senzori pentru tur, apa caldă, exterior

 • • Conectare la stații de cameră

Informații afișate sunt pentru: sarcină cazan, presiune instalație, temperatura exterioară, temperatură cazan și set-point cazan, temperatură gaze arse, temperatura pe

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


circuitele de încălzire și valoarea set-point a acestora, temperatura pe a.c.m. și valoarea set-point.

2.3.4.5.11. Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice

Soluția de alimentare cu gaze naturale, nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, urmând a fi stabilita conform reglementarilor ANRE in domeniu

In conformitate cu prevederile HGR 90/2008, proiectarea si execuția lucrărilor de racordare, vor face obiectul unui contract de lucrări, separat de investiția de baza. Cheltuielile aferente acestor lucrări au fost estimate de către proiectant si incluse in devizul general actualizat.

 • 23.5 Rețele exterioare


  23.5.1 Racord termic


Racordul termic, care asigură alimentarea cu energie termică necesară pentru încălzire și climatizare, este cuprins între centrala termică și punctul de distribuție prevăzut a se realiza în interiorul Sălii polivalente a sporturilor la cota - 7,45 m (demisol), care formează obiectul prezentului studiu de fezabilitate este amplasat integral subteran și are o lungime de 90 m.

în punctul de distribuție a energiei termice, încălzire, climatizare și a.c.m. se vor monta distribuitoarele și colectoarele.

Conductele racordului termic de distribuție, sunt montate subteran pe amplasamentul Sălii polivalente a sporturilor, care aparține domeniului public.

La elaborarea studiului de fezabilitate, pentru realizarea racordului termic, încălzire, climatizare și a.c.m., cuprins între centrala termică și punctul de distribuție a energiei termice, a fost necesară dimensionarea conductelor care transportă agent termic.

Lucrările de realizare a racordului termic, care va deservi Sala polivalentă a sporturilor, constau în:


 • - montarea conductelor preizolate pentru încălzire și a.c.m. și recirculare a.c.m.;

 • - montarea vanelor de secționare din oțel având Dn 65, Dn 200, Pn 16;

 • - realizarea de suporți mobili pentru susținerea conductelor după intrarea în punctul de distribuție a energiei termice;

 • - realizare goliri și aerisiri.

Pentru realizarea racordului termic, aferent Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel fără sudură, trase, laminate la cald SR EN 10216-2:2003, material P235GH(OLT 35 KII) conform SR EN 10028-2:1996, având următorul diametru:

 • -  Dn 200 (£ 219,1 x 7,1 mm), conform SR ENV 10220:1997.

Pentru realizarea racordului termic, care transportă agent termic apă caldă menajeră, pentru circuitele de furnizare a.c.m. din incinta Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel sudate longitudinal, zincate, nefiletate, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, având următoarea dimensiune:

 • -  2/2’’ (4» 76,1 x 4,0 mm);

Pentru realizarea circuitului de recirculare a.c.m., între centrala termică și punctul de distribuție din incinta Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel sudate longitudinal, zincate, nefiletate, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, având următoarea dimensiune:

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • -  1‘/a" ($ 42,4x3,2 mm);

Izolația termică este din poiiuretan dur iar mantaua de protecție exterioară este realizată din țeava extrudată din polietilenă dură, va respecta cerințele standardului european SR EN 253:2004 și va avea, corespunzător diametrului țevii de oțel folosite, următoarele diametre exterioare:

 • -     110 x min. 2,5 mm pentru conducta având 1

 • -  O 140 x min. 3,0 mm pentru conducta având 2’/i";

 • -  O 315 x min. 4,9 mm pentru conducta având Dn 200;

Pe traseul racordului termic, înainte de intrarea în punctul de distribuție, situat la cota -7,45 m a Sălii polivalente a sporturilor, se va realiza un puncte fix preizolat, pentru conductele preizolate din oțel pentru încălzire și climatizare, tur-retur, având Dn 200 și conducta de a.c.m. având 2!4” și cea de recirculare a.c.m. având 1%", conducte preizolate din oțel, zincate.

Instalațiile termomecanice aferente racordului termic, care vor deservi Sala polivalentă a sporturilor, se vor amplasa pe domeniul public, și vor cuprinde următoarele:

 • - utilizarea conductelor preizolate din oțel, pentru încălzire și climatizare, având Dn 200, Dn 65 (2l/2") pentru a.c.m. și Dn 32 (114") pentru recirculare a.c.m., montate subteran direct în sol, pe pat de nisip, între ieșirea din centrala termică și intrarea în punctul de distribuție.

Soluțiile propuse de utilizare a conductelor aferente racordului termic, adoptate în cadrul prezentului studiu de fezabilitate, folosite aproape în exclusivitate pe plan mondial, oferă o serie de avantaje, printre care:

 • •   pierderi minime la transportul energiei termice, sub formă de apă caldă (coeficient de conductivitate termică al spumei poliuretanice la 50°C este de 0,027 W/mK);

 • •  durata de viață de 30 de ani;

 • •  siguranța sporită în exploatare;

 • •  eliminarea practic a pierderilor de agent termic în rețele;

 • •  durata mică de execuție a lucrărilor de montaj;

 • •  ocuparea unor spații reduse în teren;

 • •  costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor termice.

La elaborarea proiectului s-au avut în vedere următoarele:

 • •    asigurarea aerisirilor și golirilor în punctele înalte, respectiv joase ale traseului racordului de termic, încălzire, climatizare și a.c.m., și prevederea de instalații de golire și aerisire, racordate la rețeaua de canalizare;

 • •    prevederea de armături de golire performante (robinete cu obturator sferic) care conduc la reducerea pierderilor de presiune în funcționare și la o siguranță sporită în exploatare.

Cap. 3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.1 Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat

Suprafața de teren necesară realizării obiectivului de investiții este determinată pe baza reprezentării grafice a Sălii polivalente a sporturilor, prezentată în planul de situație.

Se menționează că terenul aparține domeniului public, Primăriei municipiului Bacău, în momentul de față pe amplasament nu există construcții.

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ÎCAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Amplasamentul oferă posibilitatea realizării acceselor pe trei laturi: nordică, estică și sudică.

Terenul se află în zona de protecție a monumentelor istorice.

Statutul juridic al terenului - folosința actuală a terenului este teren curți-construcții.

Funcțiunea aprobată prin PUZ/2008 este de bază sportivă - stadion municipal, inclusă înUTR18.

 • -  Aria terenului                       St - 113.068,00 mp;

 • -  Aria construita sala sport                  Aci = 8.528,85 mp;

 • -  Aria desfășurată sala sport                 Adl = 19.740,25 mp;

Lungimea totală a traseului racordului termic și a racordului apă răcire, care se vor amplasa pe domeniu public, este de circa 90 m, iar montarea conductelor care compun aceste racorduri este subterană, direct în sol pe pat de nisip.

3.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Conform Codului de proiectare PI00-1/ 2006, în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, amplasamentul studiat se caracterizează prin :

 • - ag = 0,28g

 • - Tc - 0,70 s (perioada de colț a spectrului de răspuns), având un intervalul mediu de recurență lMR=100ani.

Conform Codului de proiectare NP 082-04 avem următoarele caracteristici: presiunea de referință a vântului este 0,50 kPa, mediată pe 10 minute la 10 m, pentru un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • -  viteza de referință a vântului este 30 m /s, viteza medie de 6 m/s, pentru un interval mediu de recurență de 50 ani.

Conform Codului de proiectare CR-1-1- 2005, încărcarea din zăpadă pentru Municipiul Bacău este de 2,50 kN/m2, mediată pe un interval mediu de recurență de 50 ani.

Conform STAS 6472/2 -83 și CI07/3 -97 zona climatică pentru amplasament are următoarele caracteristici:

 • -  pe timp de vară temperaturile exterioare Te = + 258 C, zona climatică II;

 • -  pe timp de iarnă temperaturile exterioare Te = -18 8 C, zona climatică III. Conform studiului geotehnic întocmit pe amplasament de către S.C. ECO GEO

PREST S.R.L., ing. Adriana Nicolaides, au fost executate 3 foraje geotehnice cu adâncimea de 15,Om; 2 foraje cu adâncimea de 20,Om, si unul de 26,5m rezultând următoarea stratificație:

 • - un strat de umplutură de pămînt în grosime de 0,50+1,2 m;

 • - un strat de praf argilos cafeniu-brun, uscat și plastic vârtos cu grosimi de 0,30+0,60m;

 • - un strat de praf argilos cafeniu deschis, cu concretiuni si lamele de carbonat de calciu, cu

 • - aspect loessoid, umed, cu plasticitate mare, plastic vârtos până la adâncimi de

- 2,80 + - 3,80m de la CTN;

 • - o succesiune de strate de argilă prăfoasă și argila( argilă grasă), cafeniu inchis, cu CaCO3, cu urme de cochilii in unele foraje, foarte umeda, cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate scăzută până la adâncimi de - 4,6 + - 6,5m de la CTN;


  SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


 • - un strat de praf argilos cafeniu, cu aspect loessoid, foarte umed, cu plasticitate mijlocie,

 • - plastic vârtos, cu compresibilitate redusa, care spre baza stratului (- 13,Om

- 17,Om de la CTN) pierde din consistență, până spre plastic moale;

 • - de la adâncimi mai mari de - 15,Om de la CTN sau - 17,Om de la CTN s-a intrat într-un strat de argilă prăfoasă cafenie cu benzi cenușii, foarte umedă, cu plasticitate mare, plastic vârtoasă, cu compresibilitate mijlocie;

 • - la adancimea de -22,6m de la CTN s-a intalnit un strat de argila mamoasa cenușie, umeda, cu plasticitate mare, plastic tare, cu compresibilitate redusa ;

 • - intre -24,Om -*--25,7m de la CTN, in stratul de argila mamoasa apar filme de nisip cenușiu;

 • - la adancimea de -24,7m de la CTN a fost interceptata suprafața superioara a unui strat de mama cenușie, uscata, foarte plastica, plastic tare care a fost urmărită pana la talpa forajului, la-26,50m de la CTN.


Sistemul de fundare recomandat pentru Sala Polivalentă, este fundarea în teren natural;sistemul de fundare ales fiin fundație tip radier general cu placă și grinzi întoarse din beton armat monolit și introducerea unor eventuali piloți forați purtători pe vârf, din beton armat monolit sub stâlpii marginali, în cazul în care valoarea calculată pentru capacitatea portantă a stratului de fiindare atins ținând cont de presiunea calculată, transmisă de structură terenului, nu asigură condițiile structurale reale ale construcției.

Sistemul de fundare pentru sistemul rutier al aleilor, platformelor și rețelele hidroedilitare pentru parcare, centrala termica, rezervor de apa, rezervor combustibil, posttrafo este fundare directă în terenul natural.

Valoarea presiunii plastice a terenului de fundare la adancimea de -12,25m , strat de praf argilos cafeniu, foarte umed, cu plasticitate mare, plastic consistent, cu compresibilitate medie, pentru Sala Polivalentă, este:

 • - pentru încărcări din gruparea de sarcini fundamentale Ppl=Pa = 508 kPa;

 • - pentru încărcări din gruparea de sarcini speciale Pcr=P’ef== 654 kPa.


Pentru calculul valorii împingerilor exercitate de pereții săpăturii generale asupra diafragmelor din beton de la subsol, cu inaltimea de 4m( daca vor avea in spate teren natural), proiectate intre adâncimile de -7,80m si -1 l,85m de la cota ±0,00, se da următorul set de valori caracteristice geotehnice in varianta cea mai defavorabila:

 • - greutate volumetrica 7= 19,57 kN/m3

 • - unghi de frecare interna 0-20°

 • - coeziune c= 10,50 kPa

 • - coeficient de frecare beton/teren p=0,30

Sistemul de fundare pentru sistemul rutier al aleilor și platformelor și rețelele hidroedilitare pentru parcare este fundare directă în terenul natural.

Adâncimea de îngheț este de 0,90m de la suprafața terenului.

Nivelul apei subterane la adancimea de -19,40m de la CTN si se stabilizează piezometric la adancimea de -17,Om de la CTN.

Amplasamentul are stabilitatea generală și locală asigurată, terenul fiind plan si orizontal.

Nu exista risc normal de inundații.

Municipiul Bacău este situat în zona climatică III, cu temperatura exterioară convențională de calcul - 18 °C, respectiv în zona 111 eoliană, cu viteza vântului de 4,5 m/s, conform SR 1907-1:1997.

SC PR01NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Dacă la execuția obiectivului de investiție apar nepotriviri sau neconcordanțe, față de cele menționate, se va anunța proiectantul pentru soluționarea acestora.

 • 3.3 Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

3.3.1 Arhitectură

Descrierea succintă a investiției

Sala de sport proiectată pentru 7.706 de locuri are în plan forma unui dreptunghi adiacent pe latura vestică cu un semicerc. Forma în plan generează două volume adiacente, care formează un corp comun: un volum prismatic acoperit cu o suprafață semicilindrică și o semicalotă sferică. Suprafața cilindrică care definește spațiul la partea superioară, va avea structura din cadre lamelare din lemn.

Din punct de vedere funcțional, construcția este astfel concepută încât să ierarhizeze accesele auto și pietonale. Astfel accesul pietonal principal de la nivelul cotei ±0.00, se propune a fi pe latura estică din zona în care va fi amenajată parcarea destinată publicului, accesul auto se propune a fi pe latura vestică, unde se va amenaja o rampă auto care face legătura cu parcarea subterană de la cota - 7,70, pe laturile nordică și sudică se vor amenaja accese secundare de serviciu și evacuări pentru public.

Poziția si orientarea construcției în cadrul amplasamentului - accese

Poziția clădirii în cadrul amplasamentului, oferă posibilitatea organizării acceselor pietonale si auto principale și secundare. Astfel, accesele principale auto si pietonal se propun pe laturile sud- estica si nord vestica. Accesul de serviciu se va realiza pe latura nord - vestica.

Amplasarea construcției spre zona sud - vestica a amplasamentului, permite amplasarea stadionului spre zona nord - estica si astfel, o parte din accesele auto si pietonal, pot fi comune. Fata de poziția clădirii, se propun parcari atat in partea nord - vestica cat si in cea sud - estica, spre sud - vest fiind prevăzută o curte de serviciu destinata anexelor sălii de sport, parcării de serviciu si a platformei de colectare selectiva. Parcarea pentru autocare este amplasata in zona nord - vestica, accesul in cadrul acesteia fiind comun cu accesul autocarelor in parcarea subterana.

Planimetric sala se incadreaza intr-un dreptunghi cu latura lunga orientata pe direcția nord est - sud vest, cu accesul principal dinspre nord ~ est, din spațiul comun cu viitorul stadion.

In cadrul aceluiași amplasament vor fi amplasate, in curtea de serviciu următoarele construcții anexa, utilajele și echipamentele:

 • - centrala termica - construcție metalică parter de formă dreptunghiulară în plan alcătuită dintr-o deschidere de 9,00 m și patru travee de câte 4,50 m interax;

 • - rezervor apa potabila si apa incendiu pentru stocarea apei necesare în vederea asigurării rezervei de apă pentru hidranții de incendiu interiori și exterior; se va executa un rezervor semiîngropat din beton, cu capacitatea de 300 mc;

 • - un grup electrogen;

 • - un post trafo;

 • - un rezervor de combustibil;

  SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


- containere pentru colectare selectivă.

Pentru majoritatea acestor utilaje și echipamente se vor executa platforme din beton armat cu dimensiuni diferite, funcție de necesitățile fiecărui echipament.

Astfel, se vor executa: o platformă de 8,00x3,Om pentru grupul electrogen, trei platforme de 6,00x3,00 m pentru chillere, o platformă de 4,50x3,00m pentru rezervorul de combustibil, o platformă de 23,00x12,00 m pentru conteinerele de colectare selectivă.

Postul trafo este montat într-o cabină spațială din beton armat prefabricat. Această cabină va fi montată pe un strat din nisip de 10 cm grosime, cu granulozitatea 0-3mm, sub care se află un strat suport din balast de 20 cm grosime. Aceste straturi se vor așterne și compacta într-o groapă cu dimensiunile de 10,00x6,50m și adâncimea de 0,85 m.

Clasa de importanta conf. PI00/1-2006 este IV cu factorul de importanta yl = 0,80.

Categoria de importanta a imobilului conf HG766/97 - D construcție de importanta redusa.

Volumetria

Volumul cu regim de inaltime S+P+1, se incadreaza in plan intr-un dreptunghi la care i s-a adaugat un semicerc. La partea superioara, dreptunghiul este acoperit cu o bolta semicilindrica iar deasupra semicercului ia naștere o semicalota sferica. Subordonate volumului principal, se profilează patru volume paralelipipedice secundare, corespunzătoare caselor de scara pentru evacuare. La nivelul parterului, volumul de baza este extins, astfel incat, la nivelul etajului retras, rezulta o terasa perimetrala protejata de o pergola metalica ce preia forma in plan a parterului.

Relația funcțională, cu exteriorul si funcționalul interior

Funcțional spațiile sunt organizate în jurul funcțiunii principale, sala de sport.

Funcțiunile simt astfel distribuite încât să fie deservite de circulații perimetrele interrelaționate, astfel încât să existe posibilitatea realizării evacuării atât a publicului cât și a sportivilor și personalului.

Plastica fațadelor

Plastica fațadelor este realizată după principiile arhitecturii modeme, cu finisaje de calitate. Dispunerea finisajelor ierarhizează volumele și zonele funcționale. Astfel, paralelipipedul principal, acoperit cu bolta semicilindrică, este evidențiat prin placaje ale structurii principale a sălii cu placaje din beton aparent.

La nivelul parterului sunt realizate ancadramente corespunzătoare fiecărei fațade, finisate cu tencuieli structurate culoarea alb, care subordonează plinurile de la acest nivel, placate cu bond în tonuri de albastru și gri.

Ritmul plin-gol de la nivelul parterului este întrerupt de volumele secundare corespunzătoare caselor de scară placate, de asemenea, cu bond în tonuri de albastru și gri.

In fațada principală, ancadramentul finisat cu tencuială structurată culoarea alb, pune în valoare intrarea principală în Sala polivalentă, evidențiind atât zona de acces cât și zona de hol de la etajul 1, funcțiuni vitrate generos. La partea superioară a fațadei principale, pentru evitarea încălzirii excesive a spațiilor din această zonă, se propun brissolaire-uri din aluminiu vopsit în câmp electrostatic.

Compartimentări interioare si finisaje

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Compartimentările interioare si închiderile de la nivelul parterului si parțial a etajului, se vor realize din blocuri de BCA cu dimensiunile 250x300x600.

Blocurile de zidărie se vor pune in opera împreuna cu un mortar de ciment-var de marca minim M5. Zidaria va fi protejata împotriva acțiunii apei prin tencuire. Datorita înălțimii mari de nivel si a suprafețelor mari a pereților, zidaria va fi ancorata cu stalpisori si centuri intermediare, corespunzătoare limitelor superioare ale golurilor interioare. Tencuiala va fi protejata de vopseluri lavabile de interior si in unele spatii, unde umiditatea este crescută, se vor folosi placaje ceramice (faianța).

La toate nivelurile se vor face si compartimentări ușoare din pereți de gips carton de 10 si 15 cm grosime, cu panotaj dublu si cu vata mineral la interior.

La nivelul tavanelor, in zonele unde nu este prevăzut tavan fals, se vor realiza tencuieli ce vor fi de asemenea protejate cu vopseluri lavabile de interior, culoarea alb.

Pardoseli interioare

(               Se propun următoarele tipuri de pardoseli, în funcție de destinația spatiilor:

 • - pardoseală din lemn cu straturile specifice spațiilor de joc și antrenament;

 • - pardoseală din cuarț în spatiile destinate holurilor, circulațiilor, depozitelor și spațiilor tehnice;

 • - parchet de trafic greu în spațiile destinate birourilor, sălilor de protocol și conferințe;

 • - pardoseală din gresie ceramică de trafic greu în zonele destinate vestiarelor și grupurilor sanitare.

 • 3.3.2 Rezistența

 • 3.3.2.1 Sala polivalentă a sporturilor

Construcția propusă a se realiza,cu regim de înălțime S+P+E, are o formă regulată în plan și pe verticală. Funcțiunea propusă este de sală de sport multifuncțională, cu 8000 de locuri pentru spectatori. La cota -7,70 este propusă arena de joc, în suprafață de 1720 mp, ( 7 restul spațiului fiind ocupat de spații de antrenament, anexe, sală de conferințe, vestiare, grupuri sanitare, spații de depozitare, parcare subterană, spații de acces și defluire pentru sportivi, antrenori, arbitri, oficiali.

La parter (cota ±0,00) sunt prevăzute spații destinate pentru: centrala de ventilare-climatizare, direcție, sala VIP, depozite, grupuri sanitare, garderobă, birouri, cabine transmisie, spații acces și defluire pentru spectatori.

La cota +7,00 sunt spatii pentru acces și defluire spectatori, cameră de control iluminat și sunet precum și grupuri sanitare. Restul spațiului de la acest nivel este ocupat de gradenele pentru spectatori.

Sistemul de fundare ales este tip cutie rigidă, alcătuit din radier general cu placă și grinzi întoarse din beton armat monolit, pereții subsolului din beton armat monolit, stâlpii și grinzile pe cele doua direcții principale și planșeul din beton armat monolit de peste subsol.

Grosimea plăcii radierului este h=0,50m, din beton armat monolit clasa C30/37 si armatura din otel PC52 si S500.

înălțimea grinzilor de radier GR este h=3,10m din beton armat monolit clasa C30/37 si armatura PC52, OB37 si S500.


SC PROÎNSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Secțiunea grinzilor de fundații din zona terenului de joc este GF (30x70)cm din beton armat monolit clasa C30/37, otel PC52, OB37 si S500.

Pereții subsolului, exteriori vor avea grosimea de 40 cm, cei interiori fiind de 30cm grosime cu vute, din beton armat monolit clasa C45/55, armați cu bare independente S500.

Planșeul peste subsol (-0,1 Om) cu grosimea de hp=18 cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55, rezemat pe grinzi principale de cadru, grinzi secundare, centuri pe capat de ziduri și pereții din beton armat ai subsolului, de care se va suspenda un tavan fals din gips-carton la partea inferioară.

Planșeul de la cota -7,80m cu grosimea de hp=18cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55 si armatura din otel PC52, OB37 rezemat pe elevațiile grinzilor de radier.

Planșeul de la cota -9,00m cu grosimea de hp=18cm se va realiza din beton armat monolit clasa C30/37 si armatura din otel PC52, OB37 rezemat pe grinzile de radier.


Legătură între subsol și parter se realizează prin intermediul unor scări din beton armat monolit.

Pereții de compartimentare se vor realiza din cărămizi BCA de 25cm gosime, confinați cu stâlpișori, buiandrugi și centuri din beton armat monolit clasa CI2/15, realizați pe toată înălțimea subsolului. Pereții de compartimentare de 10, 15cm grosime sunt autoportanți, tip pereți ușori din gips-carton pe schelet metalic.

Deasupra golurilor de uși și ferestre se vor realiza buiandrugi din beton armat monolit clasa CI2/15.

Stratu suport al pardoselii terenului de joc va avea grosimea de 18 cm din beton armat monolit clasa C30/37, armată cu plase sudate.

Structura de rezistență adoptată pentru Sala Polivalentă este alcătuită din cadre cu stâlpi cu dimensiunile 110x290; 70x100; 95x180; 80x225; 0120; 0100 cm și grinzi cu dimensiunea 45x110; 40x80; 65x150; 70x170; 45x90 cm din beton armat monolit clasa C45/55, pe cele doua direcții principale, armate cu otel PC52, OB37 si S500.


Planșeul peste parter cu grosimea de hp=18 cm se va realiza din beton armat monolit clasa C45/55, rezemat pe grinzi principale de cadru și grinzi secundare de care se va suspenda un tavan fals din gips-carton la partea inferioară, armat cu bare independente din otel PC52, OB37.

Legătura între parter și etaj se realizează prin intermediul unor scări din beton armat monolit, cu rampa si podest de 15cm grosime, rezemate pe grinzi.

închiderile exterioare pe înălțimea parterului se vor realiza din pereți ce nu interacționează cu structura de rezistență, cu zidărie confinată cu stâlpișori 25x25; 30x30cm și centuri 25x25; 30x25 cm din beton armat monolit clasa C12/15 blocuri de b.c.a. de 30 cm grosime, izolați cu termosistem polistiren expandat de 10 cm și la fațada principală pereți vitrați pe structură metalică. Pe înălțimea parterului se vor realiza local, pereți cortina pe structura metalica.

închiderile exterioare la nivelul etajului se vor realiza din materiale fragile, pereți vitrați pe structură metalică atașați, ce nu interacționează cu structura de rezistență.

Compartimentările interioare pe înălțimea parterului si etajului se vor executa cu zidărie confinată cu stâlpișori 25x25; 30x30cm, centuri 25x25; 30x25cm din beton armat monolit clasa CI2/15, blocuri de b.c.a. de 25cm și pereți de compartimentare de 10, 15cm grosime autoportanți, tip pereți ușori din gips-carton pe schelet metalic.

Compartimentări interioare in parter tip vitrina de sticla, pe schelet metalic.


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Deasupra golurilor de uși și ferestre se vor realiza buiandrugi din beton armat monolit clasa C12/15.

Grinzile secundare 40x80; 30x60; 30x45 cm sunt din beton armat monolit clasa C45x55, armate cu otel PC52, OB37 si S500.

Se va realiza la etaj o cameră tehnică iluminare-sunet, cu structură metalică, stâlpi și grinzi din profile metalice.

Sudurile tuturor elementelor componente ale structurii de rezistență se vor realiza de sudori autorizați utilizând electrozi EL 42A în conformitate cu prevederile C 150-84 ” Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole".

Toate elementele structurii de rezistență se vor proteja prin vopsire în trei straturi conform

C 139-87 ” Instrucțiuni tehnice pentru protecția anticorozivă a elementelor de construcții metalice.


Gradenele de la parter și etaj se vor executata din placi de beton armat clasa C45/55, de 15cm grosime solidarizate cu grinzile înclinate de cadru prin mustăți de ancoraj lăsate din acestea.

Acoperișul va fi realizat din arce metalice transversale și radiale montate articulat prin intermediul unui dispozitiv de prindere alcătuit dintr-o placă de baza metalică ancorată în stâlpi cu buloane de ancoraj și un ansamblu de piese metalice, alcătuite din profile metalice compuse.

Acoperișul va fi realizat din arce transversale și radiale montante articulat prin intermediul unui dispozitiv de prindere alcătuit dintr-o placă de baza metalica ancorată în stâlpi cu buloane de ancoraj și un ansamblu de piese metalice, alcătuite din profile metalice compuse.

Pe direcția longitudinală se dispun grinzi metalice HEA, la distanță de 3,60 m interax.

Arcele vor fi dispuse la o distanță interax de 6,00m unul de celălalt, poziționarea arcelor urmând forma clădirii. Sistemul de arce va fi contravântuit orizontal prin utilizarea unor profile metalice.

învelitoarea se va realiza din tabla vopsită în câmp electrostatic, dispusă pe pane.


Sudurile tuturor elementelor componente ale structurii de rezistență se vor realiza de sudori calificați utilizând electrozi EL 42A în conformitate cu prevederile C 150-84 '* Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole".

Toate elementele structurii de rezistență se vor proteja prin vopsire în trei straturi conform C 139-87 ” Instrucțiuni tehnice pentru protecția anticorozivă a elementelor de construcții metalice.

3.3X2 Centrala termică

Spațiul propus pentru centrala termică reprezintă o construcție parter, cu o formă dreptunghiulară în plan (cu dimensiunile 18,00 x 9,00 m). în acest spațiu vor fi amplasate echipamente pentru centrala termică (cazane, arzătoare, schimbătoare de căldură cu plăci, vase de acumulare, pompe, etc.), precum și un spațiu pentru operator, cu grupul sanitar aferent.

Structura de rezistență a construcției este alcătuită din cadre dispuse pe două direcții perpendiculare și s-a prevăzut a se realiza din stâlpi din profile metalice și grinzi transversale din profile metalice laminate.

Centrala termică este o construcție metalică parter de formă dreptunghiulară în plan alcătuită dintr-o deschidere de 9.00 m și patru travei de câte 4,50 m interax.

Infrastructura clădirii este realizată din fundații izolate tip bloc și cuzinet cu secțiunile blocurilor de fundare de l,20xl,70m (pentru fundațiile curente FI), 1,00x1,50 m


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


(pentru fundațiile de colț F2) și 0,80xl,30m (pentru fundațiile de fronton F3), realizate din beton simplu monolit clasa CI2/15.

Cuzineți, realizați din beton armat monolit clasa CI6/20, au secțiunile 0,70x0,70m (pentru fundațiile FI și F2) și 0,60x0,60m (pentru fundațiile F3).

Armarea cuzineților s-a făcut cu bare 010 și 012 din oțel tip PC 52, calculul facându-se la compresiune excentrică a secțiunii de rost dintre bloc și cuzinet ( conform Normativului NP 112-04, cap. 7, p-ct 7.3.4. și 7.3.5); eforturile de calcul din secțiune au valori asociate momentului de dimensionare a șuruburilor de ancoraj.

Șuruburile de ancoraj ale stâlpilor metalici s-au calculat (conform Codului de proiectare seismică P 100-1/2006, p-ct 6.5.6) la efortul maxim de întindere rezultat din combinația de încărcări care include acțiunea seismică multiplicată cu produsul 1,1    ^=3.

Au rezultat șuruburi M 24, clasa de calitate 6.6, pentru fundațiile FI și F2 și M 20, clasa de calitate 6.6, pentru fundațiile F3.

Cota de fundare este situată la -1,70 m de la CTA, fundarea facându-se în stratul de praf argilos cafeniu, puțin umed, plastic vârtos, strat care are (conform Studiului Geotehnic Nr. 39/2011, întocmit de către S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacău) presiunea convențională de 162 kPa (pentru fundații cu lățimea de 1,00 m și adâncimea de 1,90 m). Această presiune s-a corectat funcție de lățimile fundațiilor și de adâncimea concretă de fundare (conf. Normativului NP 112-04, anexa A). De asemenea (conf. NP 112-04, p-ct 6.2, tabel 6.3) presiunea corectată s-a multiplicat cu valoarea 1,4 pentru excentricitate după doua direcții.

Fundația pentru coșul de fum metalic aferent centralei termice este realizată tot tip bloc și cuzinet, cu dimensiunile în plan ale blocului de 2,20x2,20m și secțiunea cuzinetului de l,60xl,60m.

Betoanele utilizate sunt de clasa C 12/15 (în blocul de fundație) și clasa C 16/20 (pentru cuzinet). Armarea cuzinetului s-a făcut la eforturile rezultate din acțiunea vântului asupra coșului de fum metalic.

Fundațiile pentru cele trei cazane, precum și pentru utilajele și suporții ce deservesc aceste cazane s-au realizat din beton monolit clasa C 16/20, armat cu bare 012 din otel tip PC 52.

Stratul suport al pardoselii este realizat din beton clasa CI2/15, de 15 cm grosime, armat cu două plase sudate 06/100 din oțel tip STNB. Sub stratul suport al pardoselii se dispune un strat de pietriș compactat pentru ruperea capilarității. între stratul de pietriș și stratul suport al pardoselii se va monta o folie de polietilenă sau hârtie Kraft pentru a preveni scurgerea laptelui de ciment din beton în stratul de pietriș.

Suprastructura este realizată din cadre metalice constituite din stâlpi metalici executați din profile europene tip HEA 180 și ferme metalice realizate din țevi pătrate tip RHS. Tălpile superioară și inferioară sunt din profile pătrate tip RHS 60x4, iar diagonalele și montanții din profile pătrate tip RHS 50x3.

Stâlpii de închidere pe frontoane sunt realizați din țevi dreptunghiulare tip RHS 120x80x5.

Acoperișul este realizat din învelitoare din panouri tip sandwich termoizolante cu sprijinire pe pane metalice de tip Ui 140x60x6, montate pe fermele metalice transversale.

închiderile perimetrele sunt prevăzute din panouri tip sandwich cu grosimea de 10 cm, montate pe rigle din profile metalice pătrate tip RHS 50x3 și tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Structura metalică este contravântuită pentru a prelua încărcările seismice în condițiile unor deplasări relative de nivel sub limita celor impuse de normele in vigoare.

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Contravântuirile stâlpilor sunt realizate din țevi dreptunghiulare tip RHS 120x60x5.

Pentru a asigura rigiditatea structurii și în plan orizontal (rolul de șaibă), acoperișul este contravântuit. Contravântuirile acoperișului sunt realizate din comiere L 50x50x3.

Coșul de fum va fi amplasat în exteriorul clădirii, susținerea acestuia urmând a fi făcută cu o structură metalică din comiere solidarizate prin sudură. Rezemarea se va face pe o fundație izolată din beton, cu adâncimea de fundare de -1.70 m fata de C.T.N.

3.3.23 Rezervorul de apă incendiu - capacitate 300 mc

Rezervorul de înmagazinare a apei de incendiu este o construcție din beton armat monolit de formă circulară având în interior un diametru de 10,80 m și o înălțime a coloanei de apă de 3,30 m, fiind asigurat un preaplin de minim 30 cm. Adiacent rezervorului va fi dispusă camera de vane, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 3,50 x 3,25 m. în zona camerei de vane rezervorul va avea prevăzută o bașă cu o adâncime de 1,50 m.

Pentru stocarea apei necesare în vederea asigurării rezervei de apă pentru hidranții de incendiu interiori și exteriori, se va executa un rezervor semiîngropat din beton, cu capacitatea de 300 mc, amplasat în zona destinată construcțiilor anexe.

De asemenea, in interiorul rezervorului este prevăzut un compartiment pentru stocarea apei menajere necesare Sălii Sporturilor.

Structura rezervorului de apă incendiu este alcătuită dintr-un radier circular din beton armat de 30 cm grosime, un perete cilindric, de 30 cm, din beton armat monolit clasa C 20/25, încastrat în radier și planșeul de acoperire realizat tot din beton armat monolit.

Planșeu este alcătuit dintr-o placă de beton clasa C 20/25 de 15 cm grosime și o rețea de grinzi monolite ce reazemă pe un stâlp central din beton armat monolit și pe pereții rezervorului.

Planșeul rezervorului are o pantă de 2% de la centru către margini, pantă necesară pentru scurgerea apelor pluviale și se obține din beton de pantă.

în planșeu sunt prevăzute doua goluri care să asigure accesul pentru întreținerea și curățarea rezervorului in compartimentul de stocare apa de incendiu si in compartimentul de stocare apa menajera. Golurile sunt acoperite cu capace metalice termoizolate. Accesul în rezervor se face prin intermediul unor scări metalice tip incendiu.

Radierul rezervorului este prevăzut cu o pantă de 1% către bașă, realizată din beton de pantă.

Adiacent rezervorului este amplasată^ camera de vane, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile utile în plan de 5,00 x 7,00 m. în zona camerei de vane este amplasată o bașă cu dimensiunile în plan de 80 x 80 cm și adâncimea de 100 cm.

Accesul în camera vanelor se face printr-un gol de 1,00x1,00 m amplasat pe planșeul de acoperire a camerei. Accesul în interiorul camerei de vane este asigurat printr-o scară metalică tip incendiu.

De asemenea, tot în planșeul camerei există un gol pentru montaj echipamente. Ambele goluri se acoperă cu capace metalice termoizolante.

Sub radierul rezervorului și a camerei de vane este un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime. între betonul de egalizare și radier se dispune un strat hidroizolant din membrană termosudabilă, protejată cu o șapă, conform proiectului de arhitectura

SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Pereții rezervorului se hidroizolează la exterior cu membrane hidroizolante, iar la interior cu tencuială impermeabilă din produse agrementate, conform aceluiași proiect de arhitectura.

Camera de vane se va hidroizola numai la exterior cu același sistem hidroizolant ca și rezervorul.

Pentru evitarea fenomenului de îngheț atât rezervorul cât și camera de vane se vor termoizola izola în zona supraterană.

La acoperiș se va realiza un sistem termo-hidroizolant alcătuit din polistiren expandat de 10 cm grosime, protejat de o șapă armată și hidroizolație din două straturi de membrană termosudabilă. Deasupra se toarnă o șapă de protecție pentru evitarea deteriorării hidroizolației.

La trecerea conductelor prin pereții rezervorului și prin pereții camerei vanelor se vor utiliza piese speciale de trecere pentru etanșare, montate în cofraj înainte de turnarea betoanelor.

Golirea rezervorului se face într-o bașă, iar din bașa se golește cu pompa de epuisment intr-un cămin de canalizare exterior care ce se va descărca în rețeaua de canalizare a orașului existentă în zonă.

 • 33.2.4 Rețele exterioare

Lucrările de construcții aferente racordului termic care deservește Sala polivalentă a sporturilor constau în:

• realizarea săpăturii având secțiunea interioară 1600 x 515 mm, pe tronsonul cuprins între ieșirea din clădirea Centralei termice și intrarea în punctul de distribuție.

333 Instalații

33.3.1 Centrala termică

Prin prezentul proiect se asigură realizarea centralei termice care va asigura alimentarea cu energie termică a Sălii polivalente a sporturilor din municipiul Bacău, având 3 niveluri, S + P + IE, necesară pentru încălzire, climatizare și preparare a.c.m.

Construcția în care se va monta centrala termică va fi amenajată și echipată astfel încât să respecte toate prevederile din „Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de încălzire -1 13”.

Realizarea centralei termice are în vedere realizarea sursei de producere a energiei termice prin montarea de cazane cu funcționare pe gaze naturale având un randament de 94%, cu eficiență energetică maximă, emisiuni cu efect de seră minime și instalații auxiliare ultraperformante.

Consumurile de energie termică pentru încălzire, climatizare și a.c.m. au fost stabilite având la bază datele furnizate de beneficiar, a prevederilor din standardele, normele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Acoperirea necesarului maxim orar simultan pentru încălzire, climatizare și a.c.m., respectiv pierderile din rețelele termice de distribuție realizate cu conducte și produse preizolate, va fi realizată prin montarea în CT a următoarelor capacități termice:

- 2 x 1750 kw + lx 1200 Kw respectiv 2 module termice de 500 kW.

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Amplasarea cazanelor în module de 2 x 1750 kW 4- 1 x 1200 kW și a instalațiilor auxiliare (arzătoare, rampă gaze naturale, coș fum), pompe, schimbător de căldură în plăci, vas de acumulare, modul de expansiune/adaos, instalație de tratare chimică, instalații electrice și de automatizare, se fac în incinta clădirii CT, care are dimensiunile de 18 x 9 x 4,5 m.

Configurația amplasării echipamentelor în centrala termică este prezentată în planul de amplasare echipamente.

Coșul de gaze arse va fi structură metalică, autoportantă, pentru grupul de cazane din CT, cu o înălțime de 12 m (având diametrul de 900 mm la bază și 700 mm la partea superioară, evacuare gaze arse).

Coșul de gaze arse se va amplasa în exteriorul centralei termice, în limita unei fâșii de 3,0 m din jurul clădirii aferente CT.

Cazanele de apă caldă vor fi automatizate astfel încât centrala termică să funcționeze fără personal de supraveghere.


Pentru aplatizarea consumului de apă caldă de menajeră în 24 ore, instalația de acumulare va cuprinde un rezervor de tip vertical V = 2.000 litri,

Prepararea apei calde de menajere se va asigura prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci demontabile, având capacitatea de 500 kW.

Stația de dedurizare pentru apa de adaos va avea un debit de cca 2,8 mc/h. în centrala termică se va monta un modul de expansiune și adaos.

 • 33.3.2 Instalații interioare de încălzire

Pentru realizarea încălzirii și climatizării Sălii polivalente a sporturilor, prevăzută a se realiza, se va utiliza sistemul de asigurare cu energie termică cu centrală termică care va funcționa cu combustibil gaz metan.

La alegerea soluției de încălzire s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasată sala polivalentă;

 • - destinația;

 • - standardele și normativele în vigoare.

1 )             Pentru asigurarea condițiilor de confort termic normale, de desfășurare a activităților

sportive, se va realiza o instalație de încălzire care va asigura temperaturi interioare conform SR 1907-2:1997 și NP 065-02, astfel:

 • - depozite materiale diverse, centrale de ventilație, cabine telefonice: + 16 °C;

 • - centrala de ventilație-climatizare, punctul de distribuție: + 18 °C;

 • - sală prim ajutor, sală control antidoping, sală masaj, sală urgențe, sală conferințe, birouri, bar-restaurant, cabine comentatori sportivi, camera de control iluminat și sunet, case de bilete, holuri spectatori, holuri accese sportivi, scară acces: + 20 °C;

 • - vestiare sportivi, vestiare arbitri, vestiare oficiali, sală sport antrenament, sală sport secundară, toalete vestiare, toalete personal și toalete spectatori: + 22 °C.

Pentru creșterea gradului de confort termic a spațiilor încălzite și utilizarea cu randament crescut a energiei termice se va realiza o centrală termică de 4.700 kW, care va funcționa cu combustibil gaze naturale. Centrala termică se va monta într-o clădire proprie care se va realiza în exteriorul sălii polivalente a sporturilor.

Schema termomecanică a instalației de distribuție pentru încălzire este prezentată în planșele nr. 0-0023 pentru cota - 7,70,0-0024 pentru cota ± 0,00 și 0-0025 pentru


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


cota +7,00, unde sunt indicate pozițiile de amplasare a corpurilor de încălzire, modul de amplasare al conductelor, traseele acestora și modul de racordare a corpurilor de încălzire.

Principalele elemente componente ale instalației de încălzire fiind:

 • - distribuitor-colector;

 • - distribuție arborescentă din țeava de oțel pentru instalații;

 • - corpuri de încălzire statice din Aluminiu;

Pentru realizarea instalațiilor termice interioare de încălzire se vor utiliza țevi din otel, sudate longitudinal, nefiletate și fitinguri având următoarele diametre:

 • - l/2”-Dn 15 (021,3x2,6 mm)

 • - 34" -Dn 20 (026,9x2,6 mm)

 • - 1” -Dn25 (033,7x3,2 mm)

 • - 1 %” - Dn 32 (042,4 x 3,2 mm)

 • - 1 !4" - Dn 40 (048,3 x 3,2 mm)

 • - 2"-Dn50(060,3x3,6mm)

 • - 2 14”-Dn65(076,1x3,6mm)

 • - 3” - Dn 80 (£ 88,9 x 4,0 mm);

3.3.33 Instalații interioare - a.c.m.

Având în vedere destinația și configurația Sălii Polivalente a Sporturilor Bacău, s-a prevăzut o distribuție de tip arborescent, cu plecare a două ramuri din distribuitorul a.c.m., amplasat în punctul de distribuție, situat la cota -7,70.

La plecarea din punctul de distribuție (distribuitor) s-au prevăzut armături de sectorizare și golire pentru a se asigura pe fiecare ramură posibilitatea izolării, golirii totale sau parțiale a instalației.

Schema termomecanică a instalației de distribuție a.c.m. este prezentată în planșele nr. 1-0045 pentru cota - 7,70, 1-0046 pentru cota ± 0,00 și 1-0047 pentru cota +7,00, unde sunt indicate pozițiile de amplasare a utilizatorilor, modul de amplasare al conductelor și traseele acestora.

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece, grupuri sanitare, lavoare, dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, vas WC, spălătoare inox, lavoar, cadă duș, cada baie etc. Sistemul de alimentare cu apa este de tip inelar ramificat, in căpătui coloanelor de apa calda menajeră se vor monta distribuitoare.

Distribuția apei calde menajere de recirculare in clădire se va realiza prin intermediul coloanelor din OL proiectate racordate la inelul de alimentare cu apa.

Prin distribuitor-colector se va face legătură intre obiectele sanitare si coloanele de alimentare cu apă caldă menajeră.

Coloanele de alimentare cu apa vor fi prevăzute cu robineti de golire si concesie.

Conductele de alimentare cu apa sunt montate aparent pe sub gradene fixate pe plafonul încăperii.

Contorizarea apei la punctele de prestări servicii se va face cu contoare de apa avand Dn 15 clasa C.

Grupurile sanitare se dotează cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


și capac din polipropilenă;

 • - cada de baie

 • - spălătoare

 • - etajeră din porțelan sanitar;

 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

instalațiile interioare de apă calda pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PEX, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Pe conductele de apă caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

Principalele elemente componente ale instalației de distribuție a.c.m. sunt:

 • - distribuitor;

 • - distribuție arborescentă din țeavă de oțel zincată, pentru instalații;

 • - dușuri fixe prevăzute cu căzi de picioare și pereți despărțitori;


 • - lavoare.

3,3.3.4 Instalații de ventilare și climatizare

Clădirea Sălii polivalente a sporturilor va fi dotată cu instalațiile de ventilare și climatizare necesare în vederea realizării condițiilor optime de microclimat. Instalațiile de ventilație-climatizare vor fi organizate pe mai multe sisteme, a căror configurație va ține cont de funcțiunile, dimensiunile și amplasarea în clădire a spațiilor deservite după cum urmează:

Sala polivalentă

Va fi deservită de doua centrale de tratare a aerului care se vor monta într-o încăpere special destinată (centrală de ventilare-climatizare) amplasată la cota ±0,00 a sălii polivalente.

Fiecare centrală de tratare a aerului va introduce un debit de aer de 60.000 m3/h și va evacua un debit de aer de 50.000 m3/h, sistemul funcționând în suprapresiune.

Centralele vor avea în componență toate elementele necesare tratării complexe, asigurând încălzirea si răcirea, în funcție de parametrii temperatură. Centralele sunt in construcție suprapusa si vor ft echipate cu filtre de aer pe introducere și evacuare, baterii de încălzire alimentate cu agent termic apă caldă 90/70 °C, baterii de răcire funcționând cu apă răcită 7/12 °C, vane cu trei cai pentru fiecare baterie in parte, modul de recirculare aer, tablou electri si tablou de automatizare . De asemenea, în scopul creșterii eficienței, fiecare centrală va avea în componența sa un recuperator de căldură rotativ, care va prelua căldura din aerul evacuat și o va transfera către aerul proaspăt introdus, fără ca cele două fluxuri de aer să intre în contact, eficienta recuperatorului de căldură rotativ va fi de 75%.

Fiecare centrală va include un ventilator pentru introducerea aerului tratat și imul pentru evacuarea aerului viciat. Ventilatoarele vor fi echipate cu convertizoare de frecventa pentru modularea debitelor de aer . Atât pe modulul de introducere cat si pe cel de evacuare se vor monta atenuatoare de zgomot. Sistemul va avea doua regimuri de funcționare:

 • - regim de funcționare doar cu aer proaspăt • 100% aer proaspăt;

 • - regim recirculare - raport variabil intre aerul proaspăt si aerul recirculat.

Când imobilul nu este utilizat la capacitate maxima sau când sala este goala, pentru menținerea parametrilor de garda ai aerului si pentru a realizarea economie de energie, centralele de tratare a aerului pot funcționa in regim de recirculare cu debite de aer variabile.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Atât introducerea, cât și evacuarea aerului se vor face pe două ramuri principale. Fiecare ramură se va racorda la câte o centrală de tratare a aerului.

Introducerea aerului proaspăt tratat se va face prin conducte de aer montate perimetral la partea superioară a sălii polivalente in spatele gradenelor si la partea inferioara prin conducte de aer montate in interspatiul tehnic de la cota -7.70. Conductele de aer au formă circulară sau rectangulară, funcție de zona deservită.

Introducerea aerului proaspăt în sală se va face în zonele ocupate de spectatori, prin guri de refulare amplasate deasupra tribunelor. Se vor utiliza guri de refulare circulare, cu reglajul unghiului de difuzare a aerului si a geometriei jetului de aer. Acestea se vor racorda prin tubulaturi circulare din tabla tip SR 400 individual la ramurile principale pentru introducere. De asemeni din ramura superioara se racordează prin intermediul tubulaturii circulare grile liniare ce se vor monta la nivelul pardoselii de la cota + 7.00, perimetral la parapetul ferestrelor. Conductele de aer de la partea inferioara se vor conecta prin intermediul plenumului la grile liniare de perete, montate pe peretele ce separa sala polivalenta de interspatiul tehnic si vor fi dispuse perimetral la suprafața terenului.

Captarea aerului viciat se va face prin guri de aspirație montate direct pe cele două ramuri pentru evacuare, deasupra terenului de joc la nivelul tavanului. în felul acesta se va asigura uniformitatea distribuției debitului de aer introdus în zona spectatorilor și ventilarea întregului spațiu, astfel încât să nu apară zone de stagnare a circulației aerului.

Sala antrenament

Pentru sala de antrenament amplasata la cota -8,80, situata lingă sala de conferințe, se va monta o centrala de tratare a aerului avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente, cu debitul variabil de aer tratat de 10000 m3/h si debitul variabil de aer evacuat 10000 m3/h. Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, se vor monta aparent la nivelul tavanului. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer. Aspirația aerului viciat se face cu grile montate direct pe tubulatura tip RGS3 prevăzute cu dispozitive de reglaj al debitului de aer aspirat.

Zona de vestiare SE si Sala de conferințe

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere proprie, amenajata în apropierea grupului de vestiare. Debitul de aer tratat este de 20000 m3/h si debitul variabil de aer evacuat 15000 m3/h. Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt cat si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Pentru zona rezervata vestiarelor introducerea aerului proaspăt tratat se va face in camerele pentru vestiare prin anemostate montate in tavanul fals. Recircularea aerului din zona rezervata vestiarelor se face cu grile de aspirație montate la nivelul tavanului fals racodete Ia conducta de evacuare aer viciat. Evacuarea aerului viciat din toalete, grupuri sanitare și dușuri, se face centralizat prin guri de aspirație montate de asemenea în tavanul fals si racordate la conducta de evacuare . Toalete, grupuri sanitare și dușuri vor fi menținute in depresiune.

Zona de vestiare NV si spatiile adiacente

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere propne, amenajata

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


în apropierea grupului de vestiare lângă sala de conferințe. Debitul de aer tratat este de 13600 m3/h si debitul variabil de aer evacuat 7000 m3/h. Condițiile de montaj sunt similare cu zona vestiare SE.

Sala de sport incaizire

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala sălii de sport incaizire amplasată lângă parcarea subterană va introduce un debit de aer tratat de 5.000 m3/ h, va evacua un debit de aer viciat de 5.000 m3/h și se va amplasa intr-un spațiu special amenajat ( încăperea centralei de ventilare de la cota -7,70). Conductele de aer circulare, atat pentru refulare cat si pentru aspirația aerului viciat, se vor monta aparent la nivelul tavanului. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer. Aspirația aerului viciat se face cu grile montate direct pe tubulatura tip RGS3 prevăzute cu dispozitive de reglaj al debitului de aer aspirat.


Conductele de aer ale instalațiilor de climatizare descrise anterior se vor confecționa din tablă zincata.

Zona de coridor -7.70

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va amplasa într-o încăpere proprie, amenajata în apropierea grupului de vestiare lingă sala de conferințe. Debitul de aer tratat este de 7500 m3/h si debitul de aer evacuat 7000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Evacuarea aerului viciat se face cu grile liniare montate la perete.

Zona cafenea si birouri cota ±0,00

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va monta într-o încăpere proprie, situată în apropierea spațiului deservit. Debitul de aer tratat este de 13000 m3/h si debitul de aer evacuat 11000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals.

Zona hol acces intrare principala

Se va monta o centrala de tratare a aerului, avand alcătuirea și funcțiunile similare cu cele ale centralelor sălii polivalente. Centrala se va monta într-o încăpere proprie, situată în apropierea spațiului deservit. Debitul de aer tratat este de 17000 m3/h si debitul de aer evacuat 14000 m3/h. Conductele de aer circulare pentru refulare si aspirație vor fi montate deasupra tavanul fals. Introducerea aerului proaspăt si evacuarea aerului viciat se face prin grile montate la nivelul tavanului fals. Grilele de refulare, tip RCW-3-400a, montate direct pe tubulatura sunt prevăzute cu dispozitive de reglare a debitului si direcției jetului de aer.

încăperile care nu au asigurată posibilitatea unei ventilări naturale și care nu necesită instalații de climatizare vor fi dotate cu instalații de ventilare mecanică.

Depozitele de la cota -7,70, sala de conferințe si holurile de circulație vor fi echipate cu instalații de ventilare mecanică de desfumare. Instalațiile vor realiza evacuarea forțată a aerului cu ajutorul ventilatoarelor, introducerea urmând să se facă pe cale naturală, ca urmare


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


a depresiunii create. Se vor utiliza ventilatoare cu montaj pe tubulatură, cu debitele de aer cuprinse între 2100 m3/h și 6000 m3/h, în funcție de numărul și mărimea spatiilor deservite.

Canalele pentru evacuarea aerului se vor monta la partea superioară a încăperilor și se vor confecționa din tubulatură tabla zincata. Aspirația aerului se va face prin guri montate pe tubulatură, prevăzute cu dispozitive pentru reglarea debitului de aer aspirat. Introducerea aerului pentru compensare se va face prin grile de transfer, amplasate în pereții dinspre holuri, la partea inferioara.

Parcarea subterană de la cota -7,70 va fi prevăzută cu o instalație de ventilare în depresiune, pentru evacuarea gazelor de eșapament. Instalația va fi deservită de un ventilator cu montaj pe tubulatură, care va avea debitul 6.000 m3/h. Tubulatura pentru evacuarea aerului se va realiza din tabla zincata si se va amplasa pe pereții interiori ai parcării. Pe tubulatură se vor amplasa guri de aspirație prevăzute cu organe pentru reglarea debitului de aer. Intrarea aerului proaspăt se va face ca urmarea a depresiunii realizate de ventilator, prin deschiderea pentru accesul auto.

Toaletele de la cota ±0,00 și cota +7,00 vor fi dotate cu ventilatoare pentru înlăturarea mirosului neplăcut și împrospătarea aerului. Se vor utiliza ventilatoare cu montaj în tavanul fals, cu debitele de aer evacuat 200 m3/h și 1200 m3/h. Ventilatoarele vor fi echipate cu senzori de prezență, la a căror comandă vor intra în funcțiune și se vor racorda la tubulaturi flexibile, conectate la canalele de aer pentru evacuarea în exterior.

Prizele de aer și gurile de evacuare ale centralelor pentru tratarea aerului și ventilatoarelor amplasate la cota -7,70 se vor scoate prin pereții exteriori și se vor ridica afară la o înălțime minimă de 1,50 m față de cota terenului amenajat. Prizele de aer și gurile de evacuare ale centralelor și ventilatoarelor de la cota ±0,00 se vor monta direct în pereții exteriori. Gurile de evacuare ale ventilatoarelor grupurilor sanitare de la cota +7,00 se vor coborî la cota ±0,00 și se vor scoate afară prin pereții exteriori.

Sistemele de ventilare și climatizare vor fi echipate cu instalațiile de automatizare necesare reglării parametrilor aerului. Reglarea se va face prin modificarea debitelor de agent termic și agent frigorific care alimentează bateriile de încălzire și bateriile de răcire din componența centralelor pentru tratarea aerului.

Elementele de comandă vor fi senzorii de temperatură interiori și exteriori, iar la sala polivalentă se vor adăuga traductorii pentru măsurarea concentrației de dioxid de carbon. Elementele de comandă vor acționa asupra vanelor cu trei căi montate pe bateriile de încălzire și răcire, pentru reglarea debitelor de agent termic și agent frigorific, și asupra clapetelor montate pe canalele de aer pentru reglarea debitelor de aer.

Bateriile de încălzire din componența centralelor pentru tratarea aerului vor funcționa cu agent termic apă caldă 90/70 °C furnizat de centrala termică. Alimentarea bateriilor cu agent termic se va face conform proiectului termic, si va pleca din punctul de distribuție situat la cota -7,70 a clădirii.

Bateriile pentru răcirea aerului vor funcționa cu agent apă răcită 7/12 °C. Producerea apei răcite se va face cu trei agregate de răcire a apei, cu condensatoare răcite cu aer. Chillerele se vor monta în exteriorul sălii polivalente, lângă clădirea centralei termice, pe postamente din beton. Capacitatea agregatelor de răcire va fi de 600 kW (3 agregate). Ele vor fi complet automatizate si vor avea in componenta fiecăruia cate un modul hidraulic ce va realiza transportul agentului de răcire la punctul de distribuție montat in clădire la cota -7,70.

Circulația agentului frigorific se va face cu trei pompe centrifugale, cu montaj pe postament, câte una pentru fiecare chiller. Două pompe vor alimenta circuitele bateriilor centralelor de la sala polivalentă. A treia pompa va alimenta circuitele celorlalte baterii de


SC PRO1NSTAL SRL laș» și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


răcire, printr-un circuit arborescent, de la care vor pleca ramuri pentru fiecare centrală de tratare a aerului din clădire. Pompele se vor monta în punctul de distribuție de la cota -7,70 al clădirii sălii polivalente si vor avea urmatorele caracteristici: doua vor fi de Q - 100 mc/h si H=37mH2O si vor deservi centralele sălii principale de joc, iar cealalta de Q=125 mc/h si H=35mH2O va deservi restul centralelor de tratare aer ramase.

Circuitul fiecărui chiller va fi asigurat cu un vas de expansiune închis și va fi prevăzut cu un rezervor de apă răcită de 20001. Cele trei vase de expansiune și cele trei rezervoare de apă se vor amplasa de asemenea în punctul de distribuție situat la cota -7,70, împreună cu pompele de circulație.

Transportul apei răcite de la chillere până la intrarea în punctul de distribuție se va face prin conducte din oțel izolate, montate direct în sol pe pat de nisip, iar in interior agentul de răcire va fi transportat prin conducte din țeava preizolata montate in tavanul fals cat si in interspatiul tehnic.

3.3.3.5 Instalații de stingere a incendiilor

Branșamentul pentru apă de incendiu s-a propus a se realiza din țeavă de polietilenă PEHD80 având Dn 110 mm, din conducta existentă pe str. G-ral Ștefan Gușă, pentru alimentarea rezervorului de apă incendiu cu capacitatea de 300 m3.

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor se va asigura din rezerva proprie de apă, respectiv, rezervor semiângropat cu capacitatea de 300 m3.

Rezervorul de stocare cuplat cu stație de pompare va fi alimentat printr-un racord care se va realiza în căminul apometru prevăzut în cadrul lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare.

Racordul de apă proiectat se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEHD80 D=110x5,3mm și va asigura necesarul de apă pentru consum menajer precum și pentru refacerea rezervei intangibile de apă pentru stins incendiu.

Debitele de apă pentru stins incendiu, calculate conform STAS 1343/1 și 1478/90 au rezultat:

incendiu interior Qii ~ 2x 2,5 1/s = 5 1/s

incendiu exterior Qie = 25 1/s

Stația de pompare apă incendiu

Stația de pompare s-a proiectat într-o încăpere subterană cuplată cu rezervorul de apă incendiu și va asigura debitele și presiunile necesare instalațiilor de incendiu cu hidranți interiori și exteriori. La stabilirea utilajelor de pompare s-a optat pentru soluția cu grupuri de pompare modulate dotate cu recipiente hidropneumatice cu membrană și pernă de azot astfel:

a) GRUP DE POMPARE PENTRU INCENDIU INTERIOR

• Hidromodul compus din:

- 1+1 pompe (1 activă + 1 rezervă), având:

 • - Q = 18 mc/h

 • - H= 4,8 bar

-Pn=5,5 kW

-U = 3 x380V

-f=50 Hz


SC PROINSTAL SRL lași și SC JCAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


- 1 pompă pilot, având :

 • - Q = 1,5 1/s (5,4 mc/h)

-H = 5bar

-Pn = 1,5 kW

 • - U = 220 V

 • - f = 50 Hz

b)  GRUP DE POMPARE PENTRU INCENDIU EXTERIOR

• Hidromodul compus din:

 • - 1+1 pompe (1 activă + 1 rezervă), având:

 • - Q = 90 mc/h

 • - H = 4 bar

-Pn=U,0kW

 • - U = 3 x 380 V

 • - f = 50 Hz

 • - 1 pompă pilot, având:

 • - Q = 2,51/s (9 mc/h)

 • - H = 4,5 bar

-Pn = 1,5 kW -U = 220V

 • - f = 50 Hz

c)   GRUP POMPARE CONSUM MENAJER

Hidromodul :1+1 pompe ( 1 activă + 1 rezervă): Q=18m3/h

 • -  H = 35mCA

 • -  N = 4KW; n=3000 rot/min ;

 • -  U = 3 x 380 V; f= 50 Hz

1 pompă pilot:

 • -   Q = 5,4 m3 / h

 • -  H = 40mCA

 • d)            - N = 1,5 kW; n=3000 rot/min; U = 380 V; f - 50 Hz. POMPĂ SUBMERSIBILĂ EPUISMENT

Q = 5 m3/h

 • - H=15mCA

 • -  N=1,5KW;

 • -  U = 220 V;f= 50 Hz

Pentru alimentarea cu apă a pompelor de incendiu s-a propus o conductă de aspirație - tip colector - Dn 250mm prevăzută cu două sorburi calculate fiecare pentru întreg debitul de incendiu.

Grupul de pompare pentru consum menajer s-a prevăzut cu un sorb independent Dn lOOmm.

Grupul de pompare pentru alimenatrea hidranților exteriori asigură alimentarea rețelei exterioare inelare prin două conducte Dn 200mm.

Grupul de pompare pentru alimentarea hidranților interiori asigură alimentarea rețelei interioare inelare prin două racorduri Dn lOOmm.

Pe fiecare aspirație si refulare sunt prevăzuți robineți de închidere cu clapă fluture. Pe conductele de refulare sunt prevăzuți și robineți de reținere cu clapă.

Grupurile de pompare sunt prevăzute, cu pornire automată și pornire manuală, conform NP 086/2005 și PI 18/99. în acest sens, pentru grupul de pompare incendiu exterior s-au prevăzut puncte

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


de pornire manuală pe fațada clădirii în dreptul hidranților extreriori iar pentru grupul de pompare incendiu interior s-au prevăzut puncte de pornire manuală în apropierea hidranților interiori.

Oprierea pompelor se face manual din stația de pompare.

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu s-a prevăzut o conductă de întoarcere a apei în rezervor.

Rezervor înmaeazinare apă incendiu 300 m3

Pentru asigurarea rezervei de apă pentru stins incendii și a rezervei de apă pentru consum menajer, s-a prevăzut un rezervor cilindric din beton armat, semiîngropat, cu o capacitate de stocare a apei V = 300 m3 din care:

o Rezervă intangibilă de incendiu V • 250 m3 o Rezervă apă pentru consum menajer V= 50 m3

Instalația hidraulică a rezervorului cuprinde:

•     pentru rezerva apă potabilă

o Conductă de alimentare OL Zn Dn 4”, cu deversare în cuva rezervorului prin 2 robineți cu plutitor Dn lOOmm;

o Conductă de aspirație cu sorb simplu cu flanșe având Dn 4”;

o Conductă OL Zn Dn 4”, pentru golirea rezervorului la bașa din camera vanelor; o Conductă preaplin Dn 150mm, care asigură evacuarea direct la canalizare a surplusului de apă, peste nivelul maxim din rezervor;

•     pentru rezerva apă incendiu

o Conductă de alimentare OL Zn Dn 4”, cu deversare în cuva rezervorului prin 2 robineți cu plutitor Dn lOOmm;

o Conductă de aspirație cu două sorburi simple cu flanșe având Dn 200mm;

o Conductă preaplin Dn 150mm, care asigură evacuarea direct la canalizare a surplusului de apă, peste nivelul maxim din rezervor;

o Conductă Dn lOOmm pentru golirea rezervorului la bașa din camera vanelor, o Conductă Dn lOOmm - racord P.S.I. tip A pentru alimentarea autospecialelor de intervenție în caz de incendiu;

Evacuarea apei din bașa situată în camera vanelor se face în același cămin cu conducta de preaplin cu ajutorul unei pompe submersibile automatizate, Q=5m3/h, H=15m CA, N=l,5 kW.

Trecerile prin pereți a conductelor se vor face cu piese de trecere etanșe.

Accesul în camera vanelor se face printr-un gol de 0,8 x 0,8 m prevăzut cu scară de coborâre și capac de închidere din tablă.

Pentru introducerea utilajelor în camera vanelor, s-a prevăzut un gol în planșeul acesteia având dimensiunile 2,2 x 2,3 m prevăzut cu capac de închidere din tablă (2 canate), cu încuietoare și lacăt.

Rețea exterioară apă incendiu si racord apă potabilă

Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu la debitul exterior Qie = 25 1/s, s-a propus o rețea exterioară inelară cu Dn 200mm echipată cu hidranți de incendiu exterior având Dn lOOmm.

Rețeaua exterioară s-a prevăzut din țeava de polietilenă de înaltă densitate PEHD80 -D=225xl0,8 mm.


SC PRO1NSTAL SRL (ași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


Hidranții de incendiu exteriori Dn 100mm vor fi ancorați în masive de beton și semnalizați cu plăcuțe indicatoare.

Inelul de apă pentru incendiu exterior va fi alimentat din stația de pompare prin două racorduri D=225xl0,8 mm și este prevăzut cu două cămine de vane echipate cu robineți de secționare, robinet de golire Di dispozitiv de aerisire/dezaerisire.

Alimentarea inelului de incendiu interior se realizează din stația de pompare prin două racorduri din PEHD80, D=110x5,3 mm, îngropate pe lângă inelul de incendiu exterior.

Racordul de apa potabilă de la stația de pompare până la Sala de Sport se realizează din țeavă de PEHD80, D= 110x5,3 mm, îngropată pe lângă racordurile la inelul de incendiu interior.

Instalații interioare de stins incendiu

In conformitate cu prevederile STAS 1478/90 tabelul 5, pct.4 și a Normativului NP 086/2005 capitolul 4, alin. 4.1, pentru construcții din categoria de importanță deosebită (B), este obligatorie echiparea cu hidranți de incendiu interiori.

Conform NP086/2005, Anexa 3, numărul jeturilor în funcțiune simultană pentru instalații de hidranți interiori este 2 (două jeturi simultane).

Pentru săli de competiții sportive cu peste 600 locuri, având gradul I și II de rezistență la foc, debitul de incendiu interior este :

qij“2x2,5 l/s = 5 1/s

Hidranții de incendiu interiori sunt alimentați de la grupul de pompare amplasat în camera vanelor cuplată cu rezervorul de incendiu V = 300 m3.

Alimentarea hidranților de incendiu interiori se realizează prin intermediul unei rețele inelare din țeavă de oțel Dn 4" montată la plafonul demisolului.

Rețeaua inelară de incendiu s-a prevăzut cu robinete de secționare astfel încât, în caz de avarii să nu se întrerupă funcționarea a ma mult de 5 hidranți pe un nivel al clădirii.

Robinetele de pe rețeaua inelară și de la baza coloanelor se prevăd sigilate în poziția "normal deschis".

Pentru alimentarea instalațiilor de incendiu de la autospecialele P.S.I. s-au prevăzut două racorduri tip „B” Dn lOOmm pe două din fațadele clădirii, racorduri ce vor fi prevăzute cu robinet de închidere, clapet de reținere și robineți de golire.

Hidranții de incendiu interiori se vor monta aparenti sau în nișă, funcție de locul de montaj.

Fiecare hidrant va fi echipat cu:

 • -  furtun tip C de 20m lungime cu racorduri tip C Ia capete;

 • -  țeava de refulare tip C cu ajutaj de 0 12-14mm

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa în locuri vizibile și ușor accesibile (pe holuri, intrări în clădire, lângă intrarea în încăperi și în interiorul acestora).

3.33.6 Instalații de alimentare cu apă și canalizare

Instalații de alimentare cu apă notabilă

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, aceasta necesită alimentarea cu apă rece.

In cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești si pentru prepararea apei calde menajere cat si pentru incendiu.


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branșament din polietilena de inalta densitate PE HD, 0 110 mm, cuplat la conducta de distribuție existenta in zona din OL 0 350 mm pe strada Constantei.

Diametrul conductei de branșament va fi din PEHD PE 100 0 110 mm.

Este necesar un cămin de vane si apometru Dn 100 clasa C impreuna cu doi robineti (unul cu rol de concesie si altul cu rol de golire), totodată se va monta un apometru Dn 20 clasa C impreuna cu doi robineti in sistem by-pas.

Conducta de apa potabila fiind din PEHD PE 100 0 110 mm are un debit estimat de umplere de 7 1/s la o viteza minima de 0,7 m/s.Rezulta de aici ca debitul de apa referitor la branșament este de 25.2 mc/h x 24 h ~ 604,80 mc/zi.

Durata de calcul pentru refacerea rezervei de apa este de 24 h.

Rețelele de alimentare cu apa se vor poza sub adâncimea de îngheț (h = 0,95 m).

Căminul de apometru este de tipul circular, din beton armat, echipat cu ramă cu capac din fontă, carosabil.

Se va realiza un rezervor de apa potabila 300 mc pentru consumul menajer si stingere incendiu. Apa din rezervor va fi folosita atât in scop menajer cat si pentru incendiu interior si exterior.

Rezervorul de apa potabila se va racorda la conducta nou proiectata cu o conducta PE 100 0 110 mm cu plutitor.

Sorburile din rezervor pentru conductele de alimentare cu apa sunt pentru alimentare cu apa obiecte sanitare cat si pentru racordarea rețelei de hidranti interiori si exteriori.

La execuția lucrărilor exterioare de alimentare cu apă se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

De la rezervor in exteriorul clădirii se vor monta : conducta de alimentare cu apa rece PEHD 110° izolata pe pat de nisip pana la intersecția cu inelul de alimentare cu apa din clădire OL, 0 3”.

Instalații sanitare interioare

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece și apă caldă, respectiv grupuri sanitare dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, WC-uri, pisoare, cadă duș cu dușuri fixe, etc.

Distribuția apei reci, in clădire, se va realiza prin intermediul coloanelor din OL proiectate racordate la inelul de alimentare cu apa.

Prin distribuitor-colector se va face legătură intre obiectele sanitare si coloanele de alimentare cu apa rece.

Coloanele de alimentare cu apa vor fi prevăzute cu robineti de golire si concesie.

Conductele de alimentare cu apa potabila sunt montate aparent pe sub gradene fixate pe plafonul incaperii.

Contorizarea apei reci la punctele de prestări servicii se va face cu contoare de apa avand Dn 15 clasa C.

Grupurile sanitare se doteaza cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama și capac din polipropilenă;

 • - cada de baie

 • - spalatoare

 • - etajeră din porțelan sanitar;                                                        - > ,

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Inși


  Sala Polivalenta a Sp orturilor Bacău


 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

instalațiile interioare de apă rece si calda pentru consumul menajer din apartamente se vor realiza cu conducte din tuburi PEX, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

La execuția lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

Instalații de evacuare ane uzate

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării Ia canalizare a apelor menajere si pluviale de la consumatorii obiectivului.


Rețeaua de canalizare in Municipiul Bacau este in sistem unitar (menajer si pluvial) Apele uzate produse în cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare, lavoare si C.T-urile din clădire.

Evacuarea apelor uzate menajere produse în cadrul obiectivului, se va realiza prin intermediul unor conducte din polipropilena ignifuga, PP d>l 10,140, 160 mm.

Datorita subsolului aflat la cota -7,70 m se propune realizarea unor stafii de pompare aflate in interiorul clădirii in număr de patru conform planșelor prezentate in prezenta documentație. Aceste stafii de pompare sunt dotate cu rezervoare de acumulare de 400 1. Statia de pompare colectează apa menajera, o ridica si o transporta mai departe la sistemul de canalizare.Aceste stafii de pompare sunt dotate cu controller de nivel cat si cu panou de comanda.Conducta de refulare a stațiilor de pompare are diametru Dn 80.

Obiectele sanitare de Ia parter si etaj se vor racorda gravitațional la rețeaua de canalizare proiectata.

Evacuarea apelor pluviale produse în cadrul obiectivului, se va realiza prin intermediul unor conducte din polipropilena ignifuga, PP Ol 10, 125,140, 160 mm.


De pe acoperișul tip cupola apele pluviale vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor (conform planuri arhitectura) intre doua travei a clădirii de aici cu ajutorul conductelor de canalizare apele se vor racorda la rețeaua de canalizare proiectata.

In zona parcărilor se vor realiza guri de scurgere cu sifon si depozit in vederea colectării apelor pluviale cat si rețea de canalizare pluviala ce se va deversa in rețele de canalizare existente in zona.

Apele pluviale din zona parcărilor se vor racorda la separatoare de uleiuri montate subteran conform planurilor de situație in număr de 5 bucăți.

Parcarea din zona de Nord (str. Tineretului) S = 9000 mp

Qp = 137,7 1/s (parte carosabila)

Parcarea din zona de Sud (str. St. Gușa) S = 6900 mp

Qp = 105,57 1/s (parte carosabila)

Curtea de serviciu S = 3300 mp

Qp = 50,49 1/s (parte carosabila)

Separatoarele de hidrocarburi au următoarele caracteristici:

Parcarea din zona de Nord (str. Tineretului) Q = 801/s (2 bucăți)

Parcarea din zona de Sud (str. St. Gușa) Q = 801/s si Q = 501/s Curtea de serviciu Q = 651/s

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului Bacau.

Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile și necarosabile.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii, conform normativelor în vigoare.

3.3.3.7 Rețele exterioare

Traseul racordului de tennoficare (agent termic apă caldă și a.c.m.), a rețelei de incendiu exterior și racordurile apă de răcire pentru instalația de ventilare-climatizare precum și a rețelelor de utilități existente pe amplasament sunt prezentate în planul de situație anexat nr. 3-0035.

A fost necesară dimensionarea diametrului conductelor racordului termic, apă caldă, și a conductelor de a.c.m. și recirculare a.c.m., care se vor amplasa pe domeniu public.

Referitor la parametrii agentului termic apă caldă precizăm:

 • - temperatura de lucru, de funcționare pe perioadă îndelungată (la temperatura exterioară de calcul -18 °C) este de 90°C/70°C;

 • - presiunea maximă admisibilă de lucru, de funcționare și de calcul este de 4 bar (4 x IO5 Pa);

 • - presiunea la proba de încercare hidraulică la rece 10,0 bar (10 x IO5 Pa).

Pentru realizarea racordului termic, aferent Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel fără sudură, trase, laminate la cald SR EN 10216-2:2003, material P235GH(OLT 35 KII) conform SR EN 10028-2:1996, având următorul diametru:

 • -  Dn 200 (# 219,1 x 7,1 mm), conform SR ENV 10220:1997.

Pentru realizarea racordului termic, care transportă agent termic apă caldă menajeră, pentru circuitele de furnizare a.c.m. din incinta Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel sudate longitudinal, zincate, nefiletate, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, având următoarea dimensiune:

 • -  2*/2"($76,l x4,0mm);

Pentru realizarea circuitului de recirculare a.c.m., între centrala termică și punctul de distribuție din incinta Sălii polivalente a sporturilor, se vor utiliza conducte din oțel sudate longitudinal, zincate, nefiletate, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, având următoarea dimensiune:

 • -  ll/4"(# 42,4x3,2 mm);

Izolația termică este din poliuretan dur iar mantaua de protecție exterioară este realizată din țeava extrudată din polietilenă dură, va respecta cerințele standardului european SR EN 253:2004 și va avea, corespunzător diametrului țevii de oțel folosite, următoarele diametre exterioare:

 • -  0 110 x min. 2,5 mm pentru conducta având 1

 • -  O 140 x min. 3,0 mm pentru conducta având 2Vin;

 • -  O 315 x min. 4,9 mm pentru conducta având Dn 200;

  SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Conductele utilizate pentru circuitul de furnizare a.c.m. și recirculare a.c.m. sunt conducte din oțel sudate longitudinal, zincate, nefîletate, pentru instalații conform STAS 7656-90, material OL 37, STAS 500/2-80.

Izolația conductei de serviciu este spuma dură de poliuretan (PUR) fără conținut de CO2, având parametrii corespunzători standardului european SR EN 253.

Mantaua de protecție este realizată din țeavă extrudată de polietilenă de mare densitate, cu parametrii tehnici corespunzători standardului european SR EN 253, și asigură o bună protecție contra umezirii exterioare a materialului termoizolant și protecție mecanică.


Caracteristicile fîzico-mecanice și termice ale sistemului de conducte și elemente preizolate vor trebui să corespundă standardelor și prescripțiilor românești aferente domeniului de utilizare precum și normativelor europene SR EN 253 (conducte preizolate industrial), EN 448 (racorduri preizolate - fitinguri preizolate industrial), EN 489 (postizolare conducte preizolate), ultimele ediții și SR EN ISO 9001-2000. Sistemul de conducte preizolate se realizează din tronsoane de țevi preizolate precum și din componente de țevi preizolate: coturi, puncte fixe, reducții. Materialele și dimensiunile sunt similare cu cele prevăzute pentru țeava preizolată.

Pentru realizarea golirii conductelor racordului termic au fost prevăzute țevi din oțel fără sudură, trase, laminate la cald, pentru temperaturi ridicate conform SR EN 10216-2:2003, material P235GH(OLT 35KII), având diametrul Dn 25 (<j) 33,7 x 3,2mm).

3.33.8 Instalații electrice

Din studiul planurilor de arhitectură s-au stabilit elementele de construcție. înălțimea liberă a subsolului (cota -7,70) este 7,00 m , a parterului (nivel ±0,00) este de 6,05 m și a etajului (nivel +7,00) este de 2,40 m.

Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 3x400/230V, la o frecventă de 50 Hz.


Calculul de dimensionare a sistemului de iluminare s-a făcut prin metoda factorului de utilizare, iar pentru restul încăperilor s-a făcut prin metoda fluxului specific, fiind de fapt o metodă simplificată. Conform calculului de dimensionare, au rezultat mai multe tipuri de corpuri de iluminat de tip: interior, siguranță, ambiental interior și ambiental exterior.

Amplasarea corpurilor de iluminat pe planurile de situație s-a făcut uniform sau neuniform (asimetric), depinzând de fiecare situație în parte. Așezarea neuniformă, înseamnă a renunța de exemplu la un corp de iluminat sau la mai multe corpuri de iluminat, fimcție de încăpere și de destinație. O altă amplasare neuniformă fiind apropierea corpurilor de iluminat de peretele vitrat.

Există două condiții pentru amplasarea corpurilor de iluminat:

 • - fluxul luminos să cadă perpendicular pe suprafața de lucru

 • - fluxul luminos să fie paralel cu suprafața vitrată.

Tabloul electric este partea din instalația electrică în care se realizează legăturile electrice și se montează aparatele de măsură și control. Având o alimentare din cofretul de branșament, acesta a fost amplasat pe un perete interior. Reprezentarea de la cofretul de branșament la tabloul general de lumină și forță, apoi la tablourile secundare de lumină se face prin coloane radiale. în documentație există 3 scheme de tablou electric:

 • - schema tabloului general ( TGE),

 • - schemele tablourilor secundare de la parter și subsol.

Criteriile de formare a circuitelor electrice de lumină sunt următoarele:

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - puterea maximă pe un circuit de lumină este de aproximativ 1200 W, iar numărul de corpuri de iluminat nu depășește 10 *12 corpuri pe circuit;

 • - numărul de încăperi pe circuit este de 3*5 încăperi alăturate, dacă se îndeplinește prima condiție;

 • - puterea circuitului de rezervă este de o putere egală cu marea majoritate a puterilor circuitelor;

 • - lungimea unui circuit de lumină să fie mai mică sau egală cu 50 m;

 • - prizele nu se montează pe pereții exteriori și în camerele de duș din vestiare;

 • - puterea unui circuit de prize este de 2000 W, iar numărul de prize nu va depăși 8 bucăți pe circuit;

 • - se amplasează de asemenea întrerupătoare simple și duble, funcție de situație.

Trasarea circuitelor de lumină la subsol (cota -7,70) s-a făcut îngropat în structură, într-un tub de protecție tip IPY. Circuitele au fost trasate paralel sau perpendicular pe elementele de construcție, depinzând de situație.


Trasarea circuitelor de lumină la parter (cota ±0,00) s-a făcut îngropat, într-un tub de protecție tip IPY. Trasarea circuitelor se realizează atât la subsol (cota -7,70) cât și la parter (cota ±0,00) cu doze centralizate. Distanța de la doză la corpul de iluminat este mai mică sau egală cu 9 m, iar traseul doză - corp de iluminat nu trebuie să aibă mai mult de 3 coturi.

Iluminatul de siguranță se trasează separat de celelalte trasee. întrerupătoarele iluminatului de siguranță funcționează în caz de avarie sau incident tehnic.

Proiectul, prezintă calculul circuitelor de lumină și prize, la subsol (cota -7,70) și la parter (cota ±0,00), calculul coloanelor secundare de lumină și prize și calculul coloanei generale de lumină și forță.

Instalația de forță de la este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, punctul de distribuție, centrala termică și stația de pompare. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 3-4 locuri de priză pe circuit cu o putere Pi - 5 * 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 5-6 locuri de priză pe circuit cu o putere P, - 2 * 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere Pi = 0,15 kW.


Puterea motoarelor Pi este: 7,5 kW pompa de apă. Motorul cu puterea cea mai mare Pi « 7,5 kW, are circuit de alimentare cu pornire Y-A, în proiect făcându-se acest calcul.

De asemenea, s-a făcut calculul circuitelor de prize trifazice, calculul coloanei tabloului secundar de forță pentru centrala de ventilare-climatizare, punctul de distribuție, centrala termică, stația de pompare și calculul coloanei generale de lumină și forță.

Calculul pierderilor de tensiune s-a făcut pentru circuitele de lumină și forță, îndeplinindu-se condițiile de: AU% < AUadm% < 3% la lumină, AU% < AUadm% < 5% în regim nominal și AU% < AUadm% < 12% în regim de pornire pentru cofretul de branșament.

Instalația de paratrăsnet s-a prevăzut pentru o secțiune închisă.

Instalația de protecție împotriva tensiunii accidentale de atingere este indispensabilă pentru realizarea unei instalații electrice. Există mai multe metode de legare la nulul de protecție și la pământ, care este o metodă suplimentară celei anterioare.

Alimentarea cu energie electrică

Ca urmare a elaborării, conform HGR 90/2008 privind aprobarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, a studiului de soluție, CTE E.ON Modova a avizat soluția de alimentare cu energie electrica a Sălii Polivalente mun. Bacau, cu următoarele caracteristici:

SC PR01NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • •  Putere instalata : 2,67 MW / 2,9 MVA

 • • Putere consumata : 1,8 MW / 1,96 MVA

 • •  Preluarea consumului pe 20 kV, se realizează prin intermediul unui post de transformare in anvelopa, racordat radial la statia 110/20 kV Bacovia, printr-o linie electrica subterana (LES) realizata cu cablu de Al 2x(3xlxl50) mmp in lungime de c.c.a 2,2 km;

 • •  In vederea realizării condițiilor de racordare, in statia Bacovaia se montează o celula noua de 20 kV, integrata in sistemul SCADA local;

In conformitate cu prevederile HGR 90/2008, proiectarea si execuția lucrărilor de racordare enunțate mai sus, vor face obiectul unui contract de lucrări, separat de investiția de baza . Cheltuielile aferente acestor lucrări au fost estimate in studiul de soluție si incluse in devizul general actualizat.

Pentru asigurarea desfășurării competițiilor sportive în condiții de deplină siguranță s-a prevăzut și o sursă separată de alimentare cu energie electrică în cazul avariilor pe rețeaua furnizorului de energie, și anume un grup electrogen cu motor diesel de anduranță de 2100 kVA la 400/230 V 50Hz cu un consum 409 1/h la 100% cu autonomie de minimă 8h;dimensiuni: 9000 x 2500 x £500 mm, greutate: 15 t., care să genereze o putere electrică care să asigure necesarul pentru funcționarea sistemului de stingere a incendiului, a iluminatului de siguranță și a sistemului de supraveghere-semnalizare. Acest grup electrogen va fi integrat în schema electrică prin intermediul unui sistem de supraveghere a prezenței tensiunii și sistem de anclanșare/declanșare rapidă automată de tip ARR-automat de anclanșare rapidă de joasă tensiune cu sistem de pornire automată grup electrogen, comunicare la distanață prin RS232/RS485.


Pentru alimentarea cu energie electrică a sălii de sport se vor folosi 3 cabluri de 3x240+120mmp care vor avea traseul in conformitate cu planul coordonator rețele. Pentru fiecare din cele 2 chillere amplasate în curtea de serviciu se va folosi un cablu de 3x240+120mmp.

Din Tabloul General TGP vor fi alimentate prin coloană separată tablourile secundare.

Tablourile electrice vor fîmontate îngropat și/sau aparent în perete (funcție de situația din teren), prevăzute cu ușă cu cheie.

Se prevede o rezervă de 20 % la coloanele de alimentare, pentru dezvoltări ulterioare.

Tablourile electrice vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protecție, si vor fi etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta conform schemelor.

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice vor fi realizate cu conductori din cupru, în tub de protecție, îngropate. Din consultarea schemelor electrice reiese distribuția echilibrată a consumatorilor pe cele trei faze ale rețelei.

La execuția instalației etectrice vor fi utilizate culorile :

 • - faza R- roșu

 • - faza S- galben/maro

 • - faza T - negru

 • - nul de lucru-albastru deschis

 • - nul de protecție - verde-galben


  SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Fiecare coloană va fi protejată cu disjunctor automat iar la intrare în tabloul electric cu întrerupător diferențial, cu valorile din tabelul TG - pentru protecție la curenți de defect.

Circuitele de plecare din tablourile electrice vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale.

La elaborarea acestui studiu de fezabilitate s-au avut în vedere următoarele:

 • - I 7-02 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. și 1500 Vc.c.

 • - I 18-96 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de telecomunicații și semnalizare din clădiri civile și de producție.

-120-2000 - Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului.

 • - PI 18-99 - Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

 • - PE 107-95 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice

 • - PE 124 -98 - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali și similari

 • - C56-2002 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

Distribuția energiei electrice se va face din celulele de j.t., ale postului de transformare, prin intermediul cablurilor subterane, inclusiv tabloul de distribuție al stației pompelor de apă - incendiu și hidranți, conform prevederilor normativului 17.

Energia electrică consumată se va putea contoriza atât pe parte de j.t., cât și pe parte de m.t. Tipul contorizării se va stabili în avizul tehnic de racordare care va fi eliberat de furnizorul de energie electrică.

Se va putea introduce și o contorizare separată pentru restaurant/bar, sala de conferințe, realizată cu contoare de energie electrică activă și reactivă.

Iluminatul interior


Iluminarea artificială a sălii de sport propriu-zisă cât și a spațiilor anexe se face cu corpuri de iluminare în marea lor majoritate punctuale și incluse în scafele plafonului fals. Se va urmări în primul rând asigurarea luminii naturale de ambianță și de lucru în toate spațiile utile. Prin înălțimea de nivel și prin tratarea fațadelor s-a urmărit o cât mai bună dispoziție a luminii în profunzime. Iluminatul artificial va fi atât unul de ambianță pentru spatiile publice cât și unul local pe suprafețele utile. Iluminatul de ambianță foarte important în zona parterului și mezaninelor se va constitui din sisteme cu lămpi mascate de panouri difuzante cu spațiu aferent de difuzie a luminii.

Pentru sala de sport se vor utiliza mai multe sisteme de iluminat:

 • - iluminat general uniform distribuit impus de exigentele jocului;

 • - iluminat general uniform distribuit la un nivel scăzut, în zona publicului;

 • - posibilitate de utilizare a iluminatului cu localizare la zona de desfășurare.

In clădire avem:

 • - circuite iluminat;

 • - circuite priză;

 • - circuite electroalimentare aparataj ;

 • - circuite protecție la atingere;

 • - circuite priză trifazată ;

  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - circuite instalații speciale;

 • - coloane alimentare electrică tablouri distribuție.

Având în vedere numărul mare cabluri se va executa un pat de cablu de jur împrejurul sălii conform planurilor atât la subsol cât și la nivelul 0. Se va ține cont și de amplasarea tubulaturilor si țevilor de ventilație.

Iluminarea artificială a sălii de sport propriu-zisă cât și a spațiilor anexe se face cu corpuri de iluminare în marea lor majoritate punctuale și incluse în scafele plafonului fals. Se va urmări în primul rând asigurarea luminii naturale de ambianță și de lucru în toate spațiile utile. Prin înălțimea de nivel și prin tratarea fațadelor s-a urmărit o cât mai bună dispoziție a luminii în profunzime. Iluminatul artificial va fi atât unul de ambianță pentru spatiile publice cât și unul local pe suprafețele utile. Iluminatul de ambianță foarte important în zona parterului și mezaninelor se va constitui din sisteme cu lămpi mascate de panouri difuzante cu spațiu aferent de difuzie a luminii.

Pentru sala de sport se vor utiliza mai multe sisteme de iluminat:

 • - iluminat general uniform distribuit impus de exigentele jocului;

 • - iluminat general uniform distribuit la un nivel scăzut, în zona publicului;

 • - posibilitate de utilizare a iluminatului cu localizare la zona de desfășurare.

Sistemele de iluminat vor satisface cerințele funcționale și statice privind distribuția luminățiilor, culoarea luminii pentru buna redare a culorilor și modelarea. Instalațiile de iluminat se vor realiza cu conductoare de tipul Cyy-f 3 x 1,5 mmp prin canalet metalic, pe suspensii sau prin tavane false.

Conform normelor instalația de iluminat trebuie să asigure următoarele nivele minime de iluminat:

 • - Birouri, inclusiv circulații din zona birourilor 450-^500 lx

  • - Grupuri sanitare                                     200

  • - Coridoare și scări                                    150

  • - Spații tehnice                                        150

  • - Magazii/depozite                                  200

  • - Arena sportivă                                    750


Instalația electrică de forță este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, centrala termică, punctul de distribuție, stația de pompe incendiu, stația de pompare ape reziduale menajere și apă potabilă. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 2-3 locuri de priză pe circuit cu o putere Pf = 4 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 3-5 locuri de priză pe circuit cu o putere P1 = 1,5 + 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere P, = 0,2 kW.

Receptoarele pentru care s-au prevăzut instalațiile electrice și de forță sunt cele aferente circuitelor de priză cu deservire la:

 • - vestiare

 • - centrala ventilare-climatizare

 • - punct distribuție

 • - depozite

 • - toalete

 • - sala prim ajutor

 • - sala masaj

 • - sala control antidoping

 • - restaurant

 • - sala conferințe,

  SC PRO1NSTAL SRL iași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


astfel încât să existe, conform normativului 17, o putere instalată de max. 2,7 kW pe circuit monofazat și 4,5 kW pe circuit trifazat.

Pentru o coordonare mai bună a sistemelor de iluminat tratarea acestora se va face diferențiat în funcție de zona în care sunt amplasate corpurile de iluminat: iluminatul terenului de joc și al gradenelor si luminatul spațiilor anexe sălii.

Pentru a obține cei 1.400 lx necesari pentru telecamera principală (1000 lx pentru cea de a doua telecamera) pentru handbal vor fi folosite 100 de proiectoare R3 de 1000W.

Pentru baschet și pentru situația în care este nevoie de 1700 lux (pentru telecamera principală, 1.400 lux pentru telecamera secundară) mai sunt necesare 50 de proiectoare.

Iluminatul pentru terenul de joc se va executa cu lămpi cu descărcări de 1000W amplasate conform schemelor de iluminat. Pentru amplasarea cât mai corectă a corpurilor de iluminat cât și pentru ușurarea mentenației corpurile de iluminat se vor monta pe un cadru din duraluminiu.


Pentru iluminarea gradenelor se vor folosi corpuri de iluminat cu 2 surse de lumina, prima pentru iluminatul normal, a doua pentru iluminatul de siguranță aceasta fiind alimentata dintr-un UPS amplasat în camera de comandă. Coordonarea iluminatului atât a terenului de joc cât și a gradenelor se va face din camera de comandă prin intermediul unui panou de comandă.

Iluminatul exterior

La alegerea instalației de iluminat exterior s-a ținut cont de necesitatea iluminării căilor de acces, a parcărilor și de dorința beneficiarului de a scoate în evidență arhitectura sălii. în acest sens s-au ales pentru zonele din imediata apropiere a sălii, corpuri de iluminat încastrate în trotuar și corpuri de iluminat cu înălțime mică (lm). în rest iluminatul este asigurat de corpuri de iluminat montate pe stâlpi de 5m cu montare cu flanșă și delOm montați în pământ. La montarea atât a stâlpilor cât și a cablurilor de alimentare a iluminatului exterior se va ține cont de planul coordonator rețele. Aprinderea iluminatului se va face cu ajutorul unui Luxomat montat pe exteriorul cabinei de JT.


Conform normelor instalația de iluminat exterior trebuie să asigure un nivel minim de iluminat de 100 lx.

Iluminatul general

Se prevede un iluminat general combinat cu cel local. Nivelurile iluminatului, tipul de corpuri ales se va adopta pentru destinația fiecărei încăperi în parte. în spațiile cu cerințe estetice instalația de iluminat se realizează de comun acord cu arhitectul clădirii pe baza planurilor de amenajare.

Ca iluminat de siguranță avem:

 • - de evacuare pe căile de acces - holuri, circulații, casele de scări, indicare cale de evacuare-EXIT;

 • - poziție hidranți -H.

Tipul de alimentare a iluminatului de siguranța este de tip 1. Se vor utiliza corpuri de iluminat tip fluorescent cu compensare cu 1P corespunzător mediului de montaj.

Pentru controlul iluminatului în zonele cu acces pentru spectatori se va folosi un punct de aprindere instalat într-un spațiu închis și controlat de personalul sălii.

Conform normelor instalația de iluminat trebuie să asigure un nivel minim de iluminat de 100 lx.


SC PROiNSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Instalații de iluminat local sau zonal

Acestea sunt instalațiile de iluminat în interiorul rezervorului de apa de incendiu, rezervor apă potabilă și pe căile de acces către acestea la care nivelul minim de iluminare va fi de 150 lx .

Instalații de iluminat de siguranță

In conformitate cu normativul 17 au fost prevăzute instalații electrice pentru iluminat de siguranța pentru: evacuare, marcare hidranți de incendiu exteriori și interiori și vor fi alimentate dintr-un tablou separat.

Iluminatul de siguranță se trasează separat față de celelalte trasee. întrerupătoarele iluminatului de siguranță funcționează în caz de avarie sau accident.

Se prevede iluminat de siguranță pentru evacuare, conform normativ 17-02, tabel 17.13.

Se propune a se realiza iluminatul de siguranța de tip 4, cu corpuri de iluminat cu acumulatori, cu funcționare nepermanentă, cu independență de minim 1,5 ore și timp de comutare mai mic de 15 secunde.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate din circuite separate și vor funcționa numai la lipsa tensiunii de alimentare a circuitelor de iluminat.

Iluminatul de siguranță se va prevedea în toate zonele de circulație și se va realiza cu corpuri de iluminat identice cu cele pentru iluminatul normal, dotate cu kit de emergență.

Pe căile de evacuare se vor monta luminoblocuri 8 W de tip „non-permanent”, echipate cu baterie Ni-Cd, cu autonomie de minim 1,5 ore. Luminoblocurile care vor marca ușile de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu etichetă inscripționată, "IEȘIRE".

Pentru iluminatul de marcare hidranți se prevăd luminoblocuri echipate cu baterie Ni-Cd, cu autonomie de minim 1 oră, care vor fi prevăzute cu eticheta inscripționată, "HIDRANT".

Instalații electrice de forță

Instalația electrică de forță este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilare-climatizare, centrala termică, punctul de distribuție, stația de pompe incendiu, stația de pompare ape reziduale menajere și apă potabilă. De asemenea se montează circuite de prize trifazice, câte 2-3 locuri de priză pe circuit cu o putere P; ~ 4 + 7 kW, circuite de prize monofazate, câte 3-5 locuri de priză pe circuit cu o putere Pj» 1,5 + 3 kW și circuite de prize de tensiune redusă cu o putere Pj - 0,2 kW.

Receptoarele pentru care s-au prevăzut instalațiile electrice și de forță sunt cele aferente circuitelor de priză cu deservire la:

 • - vestiare

 • - centrala ventilare-climatizare

 • - punct distribuție

 • - depozite

 • - toalete

 • - sala prim ajutor

 • - sala masaj

 • - sala control antidoping

 • - restaurant

 • - sala conferințe,

  SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


astfel încât să existe, conform normativului 17, o putere instalată de max. 2,7 kW pe circuit monofazat și 4,5 kW pe circuit trifazat.

Instalații de protecție prin lezare la pământ

Pentru asigurarea protecției împotriva electrocutării se vor executa și măsura prize de pământ artificiale, cu valoare de max. 1 Ohm.

La priza de pământ se vor racorda nulul de protecție pentru tabloul electric, nulul de lucru și protecție al rețelei. Tabloul electric de distribuție va fi realizat cu grad de protecție IP54.

Se realizează legaturi echipotențiale la nivelul subsolului, iar circuitele se vor realiza în sistem TN-S, nulul de protecție fiind prezent la toate circuitele de priză.

Prezenta lucrare cuprinde condițiile generale pentru executarea lucrărilor de instalații de protecție prin legare la pământ și de paratrăsnet la clădiri social-culturale.

Prezenta lucrare pune la dispoziția antreprenorilor informații necesare realizării lucrărilor pe șantier și predarea acestora către beneficiar.

Tablourile de distribuție și tablourile echipamentelor de forță se vor lega la centura de pământ a sălii prin conductor flexibil de cupru cu secțiunea de 25 mm2.

De asemenea se vor lega la centura de pământ în scopul realizării echipotențialității maselor carcaselor metalice ale echipamentelor, motoarelor, podurilor și canalelor de cabluri, conductele metalice, țevile de protecție metalice, etc. Legăturile acestora la priza de pământ se vor face conform normativului 1 7-02 prin conductor flexibil cu secțiunea de 25 mm2, în conformitate cu STAS 12604/1990 și STAS 12404/1989 privind protecția împotriva electrocutărilor prin atingere directă și indirectă.

Prize de pământ

 • a) prizele de pământ naturale folosesc materialele care intră în componența altor elemente constructive sau de instalații. Se recomandă a se folosi armăturile metalice ale construcțiilor de beton armat (fundații, tuneluri, stâlpi, etc.), construcții metalice fixe (stâlpi de susținere, platforme de susținere, etc.), conducte metalice pentru fluide necombustibile, îngropate în pământ precum și învelișurile metalice continue ale cablurilor în contact cu pământul (cabluri armate).

Secțiunea echivalentă minimă a armăturilor fiecărui element metalic din betonul armat folosit ca priză de pământ naturală sau conductor de legare la acesta trebuie să fie de minim 100 mm2, pe toată lungimea circuitului de trecere a curentului electric de defect

 • b) prizele de pământ artificiale se realizează cu electrozi confecționați din otel (profil, teavă, placă, etc.) în condițiile impuse de STAS 12604/5, tabelul nr. 2.

Secțiunea electrozilor din oțel pentru prizele de pământ artificiale trebuie să fie de minim 100 mm în cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune.

Se execută cu 2 dispozitive cu autoamorsare PDA, unul montat ân capătul unei tije pe sala de sport și unul montat pe un stâlp de lOm amplasat în curtea de serviciu.

De la catargul PDA coboară 2 conductoare de legătură la priza de pământ. La acestea se leagă și mâna curentă de la aticul terasei.

La priza de pământ a obiectivului se vor racorda coborârile de la dispozitivele de protecție la trăsnete si legaturile nul protecție de la tablourile electrice.

Priza de pământ fiind comună va avea rezistența măsurată sub 1 ohm.

Conductoare de legătură la pământ.


SC PRQ1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Inși


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


In general, conductoarele de legare la pământ utilizate sunt conductoare din cupru sau din oțelzincat.

Secțiunile conductoarelor principale de legare la pământ și a conductoarelor de legătură la priza de pământ trebuie să fie cel puțin egale cu:

 • a) conductor de otel cu grosimea de minim 3 mm - 100 mmp;

 • b) conductor de cupru masiv cu grosimea de minim 2 mm sau funie de cupru 16 mmp

 • c) funie de oțel sau oțel rotund 95 mmp;

 • d) oțel-aluminiu sau aliaje de aluminiu 35 mmp.

Secțiunile conductoarelor de ramificație pentru legare la pământ trebuie să fie cel puțin egale cu:

 • a) conductor de otel cu grosimea de minimum 3 mm - 50 mmp;

 • b) funie de oțel sau oțel rotund - 50 mmp;

 • c) conductor de cupru masiv sau funie de cupru -10 mmp;

 • d) oțel-aluminiu sau aliaje de aluminiu - 25 mmp;

Instalația de paratrăsnet

Conform normativului I 20/2000, s-a determinat în nota de calcul necesitatea prevederii ITP, și determinarea nivelului de protecție în cazul în care este necesară. Din calcul reiese că ITP este necesară. Va fi montată o instalație de paratrăsnet tip PDA pe clădire.

Priza de pământ va fi formată din platbandă cu secțiunea de 40 x 4 mm și electrozi OL-Zn cu diametrul de 2” ( 6 cm ) cu lungimea de 1200 m în 3 cercuri concentrice pozate la adâncimile de 0,6, 0,8 și 1,2 m cu distante între perimetre de minim 0,4 m.

Rezistența prizei de pământ va fi sub 10, aceasta fiind separată de legarea la pământ a nulului de protecție.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ se va îmbunătăți prin turnare de bentonită în jurul electrozilor și a platbandei de împământare.

Dacă în urma măsurătorii valorii rezistenței prizei de pământ, aceasta depășește valoarea prescrisă, se va completa priza de pământ cu electrozi.


Instalații de curenti slabi

Prezentul paragraf cuprinde condițiile generale pentru executarea lucrărilor de instalații electrice de curenți slabi la clădiri social-culturale. Acestea sunt instalațiile de telefonie în cablu pentru circuit telefonic intern și extern, circuite de internet wireless sau în cablu și circuite de supraveghere, sisteme antieffacție și alarmare.

Instalații speciale

In cadrul acestor instalații sunt cuprinse: sistemul de sonorizare și microfoane, sistemul de televizare/înregistrare, sistemul de supraveghere video, tabela de marcaj și sistemul de monitoare amplasat în centrul sălii polivalente, deasupra suprafeței de joc.

Sistemele multimedia necesare la acest tip de arenă sportivă sunt următoarele:

• Tabela electronică de marcaj a scorului cu integrare de imagini video, de tip piramidal, cu evidență a timpului de joc, cu posibilitate de prezentare a numelui jucătorilor și oficialilor, legată wireless sau în cablu cu camera de regie, instalată în centrul sălii polivalente, suspendată de plafon

Structura de suport este realizată din oțel cu carcase din aluminiu.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sistemul de montare: Tabela poate fi deplasată cu ajutorul unor scripeți electrici furnizați împreună cu restul aparaturii. Sistemul de ridicare este dotat cu funii de siguranță care garantează stabilitatea fixării tabelei de plafon.

Această tabelă electronică este prezentă în numeroase săli polivalente ale echipelor de prestigiu din lume. Ecranele au 30 cm grosime și beneficiază de tehnologie LED.

Electronica de pilotaj de tip Multisport permite, datorită utilizării de microprocesor^ folosirea acestui tip de tabelă electronică pentru toate disciplinate sportive praticabile într-o structură in-door.

Legătura dintre tabelă și consola de comandă este efectuată fie în manieră clasică, prin cablu electric cu conductori electrici fie prin radio.

Cronometrai este utilizabil pentru orice tip de repriză, iar numărătoarea este afișată atât în ordine crescătoare, cât și descrescătoare, în funcție de necesitate.


Tabela electronică de marcaj este dotată cu o centrală de comandă specială, în care pot fi vizualizate, pe miniecrane, toate datele afișate pe tabela principală. Folosirea centratei este extrem de simplă. Fiecare miniecran este prevăzut cu două butoane de comandă: unul pentru creștere iar celălalt pentru descreștere.

Tabela dispune și de posibilitatea vizualizării imaginilor video transmise în direct sau înregistrate. Desigur, sistemul video acceptă orice tip de informație video sau grafică, permițând vizualizarea alternativă a meciului în curs, a replay-ului cu încetinitorul, a imaginilor provenite de pe alte terenuri, date provenite din PC-uri, tip statistici, filme sau spoturi publicitare.

Sistemul poate fi integrat cu banere publicitare, luminoase sau nu.

Cifrele afișate sunt structurate în matrice de 7 segmente înalte de 30 cm, fiecare dintre ele luminate de 22 de grupuri tehnologice LED.

Caracteristici suplimentare:

o Afișaj pentru punctele făcute de fiecare jucător, comandat din centrala de comandă;

o Afișaj pentru numărul de pe tricoul digital al fiecărui jucător, comandat din centrala de comandă;


o Afișaj pentru numele digital al echipelor, comandat din centrala de comandă (opțional);

 • •     Un sistem de înregistrare televizivă, dotat cu cel puțin două telecamere mobile dispuse în jurul arenei sportive, cu posibilitate de înregistrare și transmisie /ive, dintre camere cel puțin una va fi cu sistem de urmărire automată a mingii;

 • •     Un sistem de sonorizare dispus în jurul arenei sportive pentru o transmisie uniformă a sunetului către tribune, corelat cu un sistem de microfoane wireless sau în cablu la care echipamentele de recepție/retransmisie sunt situate în camera de regie (toate amplificatoarele de putere și procesoarele adiacente vor fi poziționate intr-un mobile rack special amplasat în camera de regie).

Instalația de sonorizare este formată din circa 28 de difuzoare tip goarnă coaxiale 1P 65, 40 de difuzoare pentru boxe, 2 difuzoare compacte, 12 difuzoare pentru boxe bass-reflex, 6 amplificatoare 1000 W, I amplificator 500 W, 2 amplificatoare 2 x 240 W, 2 microfoane, inclusiv mobile rack și toate accesoriile necesare pentru funcționarea acestora (cabluri, canale pentru cabluri etc.)

• Sistemul de supraveghere video. Instalația asigură:


SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • 1) Supravegherea completă a tuturor zonelor de tranzit public aflate la interior; supravegherea este realizată cu videocamere montate în carcase fixe, anti-vandalism și sunt dotate cu optică varifocalâ.

 • 2) Acoperirea completă a zonei teren de joc cu videocamere tip Dome Mobili (Pan, Tilt, Yoom) instalate prin suspendare de structura plafonului și amplasate în cele 4 colțuri ale terenului.

 • 3)   Supravegherea ieșirilor de urgență de la parter .

S-au prevăzut următoarele telecamere: pentru controlul zonelor tranzitate de public și pentru controlarea suprafeței de joc:

 • •  4 telecamere Dome amplasate în cele patru colțuri ale suprafeței de joc;

 • •  telecamere fixe pentru coridoarele de la demisol;

 • •  8 telecamere fixe pentru supravegherea frontală a intrărilor,

 • •  4 telecamere fixe pentru controlul casei scării la parter;

 • •  10 telecamere fixe pentru supravegherea zonelor de tranzit la primul etaj. Numărul total de telecamere prevăzut ca necesar este 28.

Sistemul este dotat cu o consolă de control care trebuie amplasată în sala control telecamere și care transmite fluxuri video către 4 monitoare de 10” cu vizualizare “multiecrane” sau în altă formă personalizată.

Telecamerele recepționează și transmit imagini în culori, zi și noapte, cu posibilitatea de comutare în alb/negru, în funcție de conținutul informațional mai mult sau mai puțin complex al transmisiei. în pratică, în cazul în care cantitatea de informație transmisă de telecameră este semnificativă (de ex. din cauza unui zoom foarte puternic sau din cauza unei mișcări rapide a telecamerei), transmisia va fi realizată în alb/negru și nu în culori.

Telecamerele sunt montate în carcase impermeabile anti-vandalism în formă de cupolă și pot fi orientate datorită unui mecanism în trei axe până Ia obținerea unei poziționări ideale pentru încadrarea care se dorește a fi obținută.

Sistemele Video Recorder digitale în care sunt înregistrate și stocate imaginile sunt dotate cu sistem operativ Linux Embedded cu algoritm de compresie MPEG-4 și Watermarking.

Viteza de înregistrare poate fi de 400 ips în format CIF (325x288), 200 ips în format 2CIF (704x288) sau 96 ips în format 4CIF (704x576).

Instalația de detecție si semnalizare incendiu

Pentru zona birourilor, vestiarelor, depozitelor, etc. s-a prevăzut o centrală de avertizare incendiu adresabilă, care va realiza detecția incendiului precum și semnalizarea astfel încât să detecteze și să prevină un început de incendiu, pe zone. Centrala va fi conectată la sistemul de alarmă al brigăzii locale de pompieri.

Tensiunea de alimentare a centralei de avertizare incendiu va fi 220V( prin disjunctor de 25A). Puterea absorbită în condiția de pauză totalizează 2 kw. Centrala va avea baterii etanșe la gaz care pot opera autonom 72 ore, cu condiția de a rămâne în alarmă.

Instalația va fi realizată numai cu materiale omologate în România.

Centrala se va instala în Post de Securitate la Incendii (PSI), situat la parterul clădirii.

La centrală se vor conecta detectoare de fum adresabile, butoane de alarmare în caz de incendiu și sirene de avertizare acustică.

In birouri, săli de conferințe și spații tehnice se vor prevedea detectoare optice de fum legate în buclă la centrala de avertizare incendiu.

Vz.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


In oficii și camere de fumat se vor instala detectoare speciale. Se vor monta detectoare de temperatură în plafonul fals în zonele podurilor de cabluri.

Numărul maxim de detectoare pe buclă se va stabili în funcție de indicațiile furnizorului de echipament.

Pe căile de evacuare a personalului se vor monta butoane manuale de avertizare incendiu.

Instalațiile de detecție, semnalizare incendiu și cea de supraveghere dispun de posibilitatea de racordare la serviciul de urgență 112 sau la o firmă de pază, protecție și intervenții.

Instalația de alimentare cu gaz

Soluția de alimentare cu gaze naturale, nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate, urmând a fi stabilita conform reglementarilor ANRE in domeniu


In conformitate cu prevederile HGR 90/2008, proiectarea si execuția lucrărilor de racordare, vor face obiectul unui contract de lucrări, separat de investiția de baza . Cheltuielile aferente acestor lucrări au fost estimate de către proiectant si incluse in devizul general actualizat.

3.4 Măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor industriale

3.4.1 Siguranța în exploatare

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt în conformitate cu “Normativ privind proiectarea clădirilor din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ CE 1-95” și prescripțiile în vigoare, asigurându-se astfel garanția unei calități corespunzătoare în exploatare.

 • a) Siguranța cu privire Ia circulația pe căi pietonale de acces, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare:

 • 1. statul de uzură se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie să fie alunecos nici pe timp de ploaie);

 • •  Coeficient frecare COF =MIN. 0,4

 • 2. panta trotuar:

 • •  în profil longitudinal - max. 5%

 • •  în profil transversal - max. 2%

- împiedicare:

 • I. denivelări admise

 • •  max. 2.5 cm

 • 2. lățime liberă trotuar

 • •  min. 1,00 m

 • 3. înălțime liberă de trecere

 • •  min. 2,1 Om,

 • b) Siguranța cu privire la rampe și trepte exterioare, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- oboseală excesiva

 • 1. treptele se înscriu în formula:


  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • • 2h +1 = 60 + 64 cm

 • - cădere (împiedicare)

 • 1. schimbările de nivel trebuie atenționate prin marcaje vizibile;

 • 2. rezolvările trebuie să fie cât mai clare și vizibile.

se evită modele încărcate și desene paralele cu treptele.

 • c) Siguranța cu privire la circulația interioară, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

 • - alunecarea

 • 1.stratul de uzură al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (în special în încăperi cu umiditate și murdărie ridicată)

 • •  coeficient frecare “COF” - min. 0,4

 • • h = max. 0,90 m

 • - împiedicare

1. denivelare admisă

 • • max. 0,025m

 • 2. pe traseele căilor de evacuare nu se admit denivelări sau praguri (în caz că nu se pot evita, se vor prelua prin pante line)

 • 3. nu se admit trepte izolate.

3.4.2 Probleme specifice privind măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor tehnice/tehnologice

Acest paragraf evidențiază factorii de risc precum și eventualele condiții de producere a riscurilor în funcționarea instalațiilor de producere, transport și distribuție a agentului termic care formează obiectul prezentului proiect.

Astfel, centrala termică și rețelele termice, din această lucrare, au drept scop alimentarea cu apă caldă 90/70 °C a instalațiilor de climatizare, încălzire și a.c.m., necesară consumatorilor din incinta Sălii polivalente a sporturilor, din municipiul Bacău.

în conformitate cu „Normativul privind alimentarea cu energie termică (abur și apă fierbinte) a consumatorilor industriali, agricoli și urbani”, PE 212/87, consumatorii alimentați cu căldură din prezentul proiect se încadrează în grupa B, clasa Bl, categoria a IlI-a, pentru care se prevede alimentarea cu căldură dintr-o singură sursă, în sistem bitubular ( tab. 2).

în conformitate cu paragraful 2.5 din alin, b, din același normativ, pentru consumatorii urbani, se admit întreruperi de până la 12 ore, respectiv se admite limitarea cantității de căldură livrată cu până la 50% din necesarul maxim orar de căldură, pe durate care pot ajunge până la durata remedierii avariei.

în cazul consumatorilor de față, întreruperea furnizării căldurii nu conduce la deteriorări de echipamente sau pierderi de producție, astfel încât, în conformitate cu prevederile „Normativului privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționarea instalațiilor energetice”, PE 013/94, nu este necesar un calcul al indicatorilor de siguranță.

In vederea realizării condițiilor de siguranță prevăzute în proiect este necesar ca în timpul execuției să se respecte prevederile referitoare la calitatea echipamentelor, materialului țevilor, a sudurii, a detaliilor de montaj, a caracteristicilor instalațiilor montate, etc.

în timpul exploatării este necesar să se supravegheze starea echipamentelor și instalațiilor din centrala termică, a rețelelor termice, transport și distribuție din incinta Sălii

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


polivalente a sporturilor, efectuarea la timp a reparațiilor curente și de calitate corespunzătoare, în conformitate cu PE 215-97.

în vederea verificării comportării în funcționare a rețelelor termice și a instalațiilor proiectate, este necesar să se efectueze toate probele prevăzute în PE 221-88.

 • 3.4.3 Probleme specifice privind securitatea și sănătatea muncii și prevenirea riscului de incendiu

3.4.3.1 Probleme specifice privind securitatea și sănătatea muncii

In rezolvarea proiectului pentru sala de sport în cauză s-a ținut cont de respectarea unor condiții funcțional-formale care să asigure un confort optim persoanelor care urmează să exploateze această investiție, precum și evitarea unor posibile accidente rezultate din nerespectarea unor gabarite obligatorii.

 • 1. Gradul de iluminare

Suprafața de vitraj va fi de minim 15% din suprafața încăperii.

 • 2. Ventilația

 • 3. Măsuri de sănătate

Prin proiect se prevăd materiale de construcții și finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor să nu afecteze sănătatea oamenilor.

Este obligatorie prezentarea certificatelor de calitate a materialelor de construcție la punerea în operă.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative și prescripții pentru securitatea și sănătatea muncii:

 • - Legea 319 din 14.07.2006 a securității sănătății în muncă, publicată în MO partea I nr. 646/26.07.2006;

Hotărârea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, publicată în MO partea I nr.252/21.03.2006;

 • - Ordinul 242/23.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau realizării lucrării pe șantierele temporare sau mobile, publicat în MO partea I nr. 234/04.04.2007;

 • -  Norme generale de protecția muncii, aprobate cu Ordinul nr. 508/933/20.11.2002 al MSS și MSF publicat în Monitorul Oficial nr. 880/06.12.2002;

 • - H.G. nr. 493/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

 • - HG nr. 971 din 26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate la ocul de muncă;

 • - H.G. nr. 1028/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • - HG nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

  SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - HG nr. 1051 din 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;

 • - H.G. nr. 1091/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

 • - H.G. nr. 1092/2006 - Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

 • - H.G. nr. 1093/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

 • - H.G. nr. 1136/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

 • - HG nr. 1146 din 30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;


 • - H.G. nr. 1218/2006 - Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

 • - H.G. nr. 1876/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • - Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții - aprobat de MLPAT-9/N/03.1993;

 • - Norme generale de protecția muncii aprobate de MMPS cu Ordinul nr. 578/1996;

 • - MMPS - Protecția muncii - Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea și tăierea metalelor, nr. 2/1995;

 • - Ordin MMPS nr. 25 din 21.07.1995 privind aprobarea Normativului - cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție;

 • - Ordin MMPS nr. 700 din 16.11.1999 privind Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge și protecții anticorozive;


 • - PE 205/1981 (modificarea 2-a 1986) - Norme de protecția muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice;

 • - Prescripții tehnice PT CIO - 2010 colecția ISCIR;

 • - PE 215/1974 (cu modificările 1/1979, 2/1985, 3/1993) - Regulament privind exploatareași întreținerea rețelelor de termoficare;

 • - PE 013/94 - Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționarea instalațiilor energetice;

 • - Normativ pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - indicativ C 300/1994;

 • - O.G.R. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, etc.;

 • - Ordinul Ministrului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcții și instalații generatoare de riscuri tehnologice.

Pe durata executării lucrării, beneficiarul are obligația să desemneze un coordonator propriu, care să întocmească Planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect au obligația, pentru lucrări cu o durată mai mare de 30 de zile, să întocmescă Declarația prealabilă.

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


SalaPofivalențaa ȘgorțurUorBacău


Antreprenorul general al lucrării și după caz, antreprenorii vor întocmi Planul propriu de securitate și sănătate.

La întocmirea documentelor, menționate anterior, se vor respecta principiile generale din Hotărârea Guvernului nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporale sau mobile.

La execuția lucrărilor, cât și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor proiectate se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative menționate.

Se va acorda o atenție deosebită operațiunilor și locurilor care ar putea prezenta pericole.

3.4.3.2 Probleme specifice privind prevenirea riscului de incendiu

Normativele avute în vedere Ia întocmirea prezentei documentații sunt:

 • - Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO partea I din 21.07.2006;

 • - Norme generale de prevenire și stingerea incendiilor, aprobate de MLPAT -7/N/03.1993;

 • - Legea nr.10 din 1995, privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității în construcții;

 • - Normativ pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - indicativ C 300/1994;

 • - Ordin MI 775/22.07.1998 pentru aprobarea normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor;

 • - Ordin MI 791/02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor;

-PI 18-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

 • - MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118-99 - Siguranța Ia foc a construcțiilor;

 • - Normativ pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de semnalizare a stingerii incendiilor indicativ NP 086 - 2005;

 • - NP 006-96 - Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerințe utilizatori.

»

 • - NP 065-02 - Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995.

 • - PE 009/93. Norme de prevenire,stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice. Volumul I. Norme de prevenire și stingere a incendiilor. Partea I și.Partea a Il-a. București - 1994;

 • - PE 009/93. Norme de prevenire,stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice. Volumul II. Norme privind dotarea cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipamente de protecție și substanțe chimice destinate prevenirii și stingerii incendiilor. București - 1994;

 • - Ordinul MI nr. 1023/1999 privind aprobarea dispozițiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor - DG PSI-00I;

 • - Ordinul MI nr. 1080/2000 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - DG PSI-002.

 • - PE 013/1994-Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționarea instalațiilor energetice.

///

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - O.G.R. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale; etc.

 • - Ordinul Ministrului Industriei și comerțului nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcții și instalații generatoare de riscuri tehnologice.

 • - Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea incendiilor, publicată în M.O. nr. 347 din 14.09.1998;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 678/30.09.1998 privind stabilirea contravențiilor la Normele de prevenire și stingere a incendiilor, publicată în M.O. nr. 384 din 09.10.1998;

 • - O.G.R. nr. 114/2000pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997;

 • - Ordinul nr. 84/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc;

 • - Ordinul nr. 85/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformității, de agrementare tehnică și de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea și utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

 • - Ordinul nr. 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor - DGPSI - 003;

 • - Ordin 108/2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de decărcări electrostatice D.G.P.S.I - 004/2001;

 • - Ordinul nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor - DGPSI - 005;

 • - IT 14-007 Măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor industriale în documentațiile aferente sistemelor de conducte și termoficare;

 • - IT 13-042 Probleme cu specific de prevenire și stingere a incendiilor.

Cap. 4 ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Organizarea de șantier este in etapa I amplasata pe un platou orizontal avand o suprafața de aprox. 800 mp, urmând ca in etapa a II a sa se dezvolte in conformitate cu cerința efectiva.

Pe suprafața organizării de șantier se va realiza un ansamblu de baraci supraetajate de dimensiuni variabile avand următoarele destinații:

grup sanitar muncitori;

grup sanitar personal tehnic;

vestiar muncitori;

depozitare material;

sala mese;

sala ședințe;

birouri;

Obiect: Sediu birouri

Sediul de birouri este o construcție pe 2 nivele cu structura metalica (stâlpi si grinzi din profile metalice: Tvp 40x3, Tvp 100x4mm) cu închideri din panouri de tabla cutata prinse cu șuruburi autofiletante.

SC PROINSTAL SRL lași și SC (CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Planseul peste parter este cu structura din lemn, pardoseala din dușumea de scândura, bătută pe rigle din lemn de rasinoase. Acoperișul este metalic, realizat din tabla, cu hidroizolatie bituminoasa. Accesul de la parter la etaj se realizează prin intermediul unei scări si a unui podest cu structura din lemn, cu rost fata de construcțiile metalice.

Terenul aferent organizării de șantier a fost defrișat, decopertat 30 cm de strat vegetal, după care s-a aplicat un strat de 20 cm de pietriș.

Pentru stabilitatea sediului de birouri, s-a realizat ca sistem de fundare o placa de 25 cm grosime din beton armat monolit.

Obiect: Baraci muncitori

Barăcile pentru muncitori sunt construcții parter cu structura metalica (stâlpi si grinzi din profile metalice: Tvp 40x3, Tvp 100x4mm) cu închideri din panouri de tabla cutata prinse cu șuruburi autofiletante.

Acoperișul este metalic, realizat din tabla, cu hidroizolatie bituminoasa.

Terenul aferent organizării de șantier a fost defrișat, decopertat 30 cm de strat vegetal, după care s-a aplicat un strat de 20 cm de pietriș.

Pentru stabilitatea barăcilor, s-a realizat ca sistem de fundare o placa de 25 cm grosime din beton armat monolit.

Obiect: Cabina poarta - 5 buc»

Cabina poarta este o construcție cu structura metalica (stâlpi si grinzi din profile metalice) cu închideri din panouri de tabla cutata prinse cu șuruburi autofiletante.

Pentru stabilitatea cabinei, s-a realizat ca sistem de fundare o placa de 15 cm grosime din beton armat monolit, armata cu plasa sudata STNB 6x150/6x150, avand dimensiunea de 3x3m, cu regim de înălțime parter.

Obiect: Platforma depozitare fier - 2 buc.

Platforma pentru depozitarea fierului se va realiza dintr-o placa continua din beton clasa CI2/15 armata cu doua plase sudate 8x100/8x100 STNB turnata peste un strat de pietriș compactat in grosime de 20cm.

'            Dimensiunile in plan ale platformei sunt de 13.00m x 20.00m. Pentru evitarea apariției

fisurilor datorate contracției betonului se vor dispune rosturi cu latimea de 5cm, dispuse pe ambele direcții, ce vor fi umplute cu bitum pentru etanseizare.

Obiect: Rampa spalare auto - 2 buc.

Platforma pentru rampa de spalare autoutiliatre se va realiza dintr-o placa discontinua la mijloc din beton clasa CI 2/15, armata cu doua plase sudate 8x100/8x100 STNB turnata peste un strat de pietriș compactat in grosime de 20cm.

Dimensiunile in plan ale rampei sunt de 4.00m x 15.00m. In zona centrala peste golul realizat in rampa va fi prevăzut un grilaj metalic. Rampa se va realiza cu grosimea plăcii si a elevațiilor de 25cm din beton armat monolit C12/15.

Obiect: Cămin de decantare si evacuare a apei uzate - 2 buc.

Cămin de decantare si evacuare ape uzate au dimensiunea de 2,5m x 1,5m. Grosimea pereților si a fundului căminului este de 15cm, realizat din beton armat CI2/15, armata cu doua plase sudate 8x100/8x100 STNB.

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Obiect: Gard împrejmuire

Gardurile folosite la amplasament sunt de 3 tipuri:

gard provizoriu închiriat, poziționat intre șantier si spațiul de depozitare pamant.

Gardul este realizat cu stâlpi din țeava metalica si plasa din otel, cu fundații izolate sub stâlpi din b. a.

gard existent refăcut la strada Tineretului;

Gardul este realizat din stâlpi prefabricați din beton armat si panouri poziționate intre stâlpi din fasii prefabricate, cu fundații izolate sub stâlpi realizate din beton armat. Partea refăcută este realizata pe structura de stâlpi din beton prefabricați cu panouri din tabla cu :ata zincata. Poarta de acces poziționată intre stâlpii gardului este realizata din profile metalice tip țeava cu închidere din plasa de otel.

gard din beton armat cu stâlpi metalici, poziționat intre șantier si UM.


Gardul este realizat din stâlpi metalici HEA100 cu panouri prefabricate din beton armat solidarizate cu stâlpii. Sub stâlpii metalici se vor realiza fundații izolate 50x50cm, din beton armat C12/15.

Obiect: Alee de acces poarta

Alee de acces poarta in zona birourilor are lungimea de 12x1 m lățime, si va fi realizata dintr-o placa cu grosimea de 10 cm de beton simplu C8/10, dispusa pe un strat de balast de 20cm.

Obiect: Fundații macarale - 2 buc.

Fundație macara 1 este de tip fundație izolata cu dimensiunile de 6x6m cu grosimea de 95 cm, realizata din beton clasa C25/30 si armata cu otel PC52, cu diametre de 20 si de 25mm.

Fundație macara 2 este de tip fundație izolata cu dimensiunile de 6x6m cu grosimea de 1.9 m, realizata din beton clasa C25/30 si armata cu otel PC52, cu diametre de 12 si de 20mm. In cele doua fundații se vor îngloba buloane de ancoraj pentru susținerea turnului macaralei.


4.2 Grafic de desfășurare a lucrărilor

în acest subcapitol se prezintă principiile și obiectivele graficului menționat.

Datorită mărimii efortului de investiții de 87.863.156,00 lei (fără T.V.A) s-a prevăzut realizarea lucrării într-o perioadă de 22 luni.

Pentru primul an s-a prevăzut realizarea lucrărilor pentru Centrala termică și cele de amenajare a terenului, fundații și suprastructură aferente Sălii polivalente a sporturilor.

Pentru al doilea an s-a prevăzut continuarea și finalizarea lucrărilor inclusiv dotarea Sălii polivalente a sporturilor astfel ca la sfârșitul perioadei aceasta să poată organiza competiții sportive.

Astfel efortul de investiții a fost eșalonat în valoarea absolută după cum urmează:

 • - în primul an valoarea investiției este de 58.703.098,0 lei (cu TVA inclus);

 • - în al doilea an valoarea investiției este de 50.179.325,0 lei (cu TVA inclus).

Cap. 5 DATE PRIVIND FORȚĂ DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Realizarea investiției din prezenta documentație tehnică se va face de către o societate specializată și autorizată în execuția de lucrări în domeniul construcțiilor social-culturale și energetic.

După realizarea investiției se creează noi locuri de muncă, fiind necesar personal pentru conducere, administrație, întreținere, exploatare și reparații.

Numărul total de personal necesar este de 49 de salariați, din care:

 • -  personal de conducere - 3

 • -  personal administrativ - 16

 • -  personal pază, exploatare și întreținere - 30

Organigrama și structura personalului necesar pentru conducere, administrare, pază, întreținere, exploatare și reparații este prezentată în anexă.


Cap. 6 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

DEVIZUL GENERAL este prezentat în anexa nr. 2 și s-a întocmit în conformitate cu HGR 28/09.01.2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 22.01.2008.

Devizul General cuprinde capitolele de cheltuieli în lei și Euro inclusiv TVA (24 %) la cursul valutar stabilit de BNR pentru data de 10.12.2013 de 4,4536 Lei/Euro.

Evaluările au fost determinate pe baza prețurilor din ofertele comerciale transmise de furnizorii de echipamente, instalații, servicii, materiale și dotări pentru Sala polivalentă a sporturilor , centrala termică și pe bază de indici specifici rezultați din devize de execuție ale unor categorii de lucrări similare proiectate anterior.

Valoarea totală a investitei este de 108.950,314 mii lei (inclusiv T.V.A. - 24%), respectiv 24.463,426 mii Euro.

Majorarea indicatorilor, in varianta actualizata, este motivată de :

 • •  Includerea lucrărilor de consolidare, conform concluziilor din expertiza tehnica, în valoare estimată de 2.300,00 mii iei cu TVA;


 • •  Creșterea cheltuielilor prevăzute la cap. 5 din devizul general cu valoarea estimată de 7.300,00 mii lei cu TVA, ca urmare a reevaluării cheltuielilor cu organizarea de șantier, cheltuieli ce rezultă din listele de cantități de lucrări incluse în proiectul de organizare de șantier elaborat de către SC POLIMEX în cadrul proiectului tehnic pentru execuția obiectivului de investiții și actualizarea valorii cheltuielilor diverse și neprevăzute, prin creșterea procentului de la 5 % la 10 % (conform prevederi HGR28/2008 actualizat), datorită complexității lucrărilor si reglementarilor federațiilor de sport care se pot modifica până la finalizarea investiției.

Din însumarea cheltuielilor aferente investiției de bază, respectiv cap. 1, cap. 2, cap. 4 din devizul general aprobat in 2010, rezulta o valoare totala de 90.346,669 mii lei cu TVA iar din însumarea acelorași capitole din devizul general actualizat în anul 2013, rezultă o valoare totala de 89.669,594 mii lei cu TVA, valoare ce este diferit distribuită pe capitolele din devizul general actualizat, datorită listelor de cantități de lucrări prevăzute în PTH.


SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Șala Polivalența a^gorțurilor Bacău


Cap. 7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1 Valoarea totală

Valoarea investi □ iei (cu TVA) a Devizului General este de 108.950,314 mii lei, respectiv 24.463,426 mii Euro, din care cheltuieli pentru lucrări de construcții-montaj sunt de 77.948,652 mii lei respectiv 17.502,392 mii Euro.

7.2 Eșalonarea investiției

Eșalonarea lucrărilor se poate face: pe categorii de lucrări, pe durata a 22 luni calendaristice în anii 2014 si 2015.

7.3 Durata de realizare

Durata totală propusă pentru realizarea investiției este de 22 luni de la data adjudecării licitației pentru executarea lucrărilor de investiții pentru realizarea obiectivului.

Cap. 8 ANALIZA COST-BENEFICIU

8.1 Identificarea investiției, definirea obiectivelor, perioada de referință

Realizarea integrală a investiției, cu o pe o perioadă de execuție de 22 luni, are drept efect realizarea unei Săli polivalente a sporturilor cu capacitatea de 6.000 de locuri, cu posibilitatea de extindere a capacității sălii până la 7.706 locuri prin montarea de gradene mobile retractabile, care va face parte dintr-o amplă bază sportivă.

în analiza cost-beneficiu se vor stabili veniturile și cheltuielile care sunt posibile a fi generate de obiectivul investiției și se vor analiza indicatorii specifici: venitul net actualizat (VNA), rata internă de rentabilitate (RIR), durata de recuperare a investiției.

Dacă avem în vedere durata de serviciu a obiectului investiției, definit prin H.G. nr. 2139/2004, de 60 ani, analiza cost-beneficiu va avea acest interval de analiză.

8.2 Previziuni ale analizei cost-beneficiu

Analiza cost-beneficiu are la bază următoarele previziuni:

 • •  analiza se va efectua în prețuri constante valabile la data elaborării Studiului de fezabilitate;

 • •  perioada analizei este 2015 - 2074;

 • •  programul săptămânal de lucru al Sălii sporturilor va fi:

  Program / zi

  Antrenament 4- meciuri seniori HM/HF/VM/VF

  Agrement / fotbal

  Luni

  8,30-19,00

  19,00-23,00

  Marți

  8,30- 19,00

  19,00-23,00

  Miercuri

  8,30- 19,00

  19,00-23,00

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Joi

8,30-19,00

19,00-23,00

Vineri

8,30-19,00

19,00 * 23,00

Sâmbătă

Meciuri oficiale

19,00-23,00

Duminică

Meciuri oficiale

19,00-23,00

• veniturile realizate ca urmare directă a activității competiționale găzduite de Sala polivalentă, dacă avem în vedere că durata întrecerilor de sală este de 7 luni pe an, se prezintă astfel:

Capacitate

Preț mediu a unui bilet / consumație

Numărul anual al întrecerilor sportive

Venit anual - lei -

Venit din încasări întreceri sportive

8.000

12

112

10.752.000

Venit din încasări întreceri sportive internaționale

8.000

15

10

1.200.000

Venituri din alimentație

8.000

2,5

122

2.440.000

Venituri din parcare

150

1,0

122

27.450

• veniturile realizate din închirierea Sălii polivalente pentru desfășurarea de activități de antrenament ale echipelor sportive sau din închirierea pentru desfășurarea de activități sportive de agrement, se prezintă astfel:

Prețul lunar al unui amendament

Numărul lunar al echipelor

Numărul de luni de activitate

Venit anual - lei -

Venituri abonamente pentru antrenamente

12.000

6

10

720.000

Venituri din agrement sportiv

600

40

10

240.000

• venituri rezultate din activități colaterale:

Tarif

Numărul lunar de manifestări

Venit anual - lei -

Venituri din închirieri pentru manifestări publice

4.000

2

96.000

Venituri din închiriere sală conferință

3.000

2

72.000

Venituri din publicitate

2.000

8,8

212.000

• dacă avem în vedere că gradul de utilizare a capacității sălii polivalente nu se realizează din primul an, propunem următoarea evoluție a acestuia:

anul 0

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

Gradul de utilizare a capacității

50%

60%

70%

80%

80%

• în aceste condiții, evoluția veniturilor anuale, pe primii 6 ani, se prezintă astfel:

- lei -

Venituri din exploatare

anul 0

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

Venit din încasări întreceri sportive

5.376.000

6.451 200

7.526.400

8.601.600

8.601.600

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

Venit din încasări întreceri sportive internaționale

600.000

720.000

840.000

960.000

960.000

Venituri din alimentație

1.220.000

1.464.000

1.708.000

1.952.000

1.952.000

Venituri din parcare

13.725

16.470

19.215

21.960

21.960

Venituri din închirieri pentru manifestări publice

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

Venituri abonamente pentru antrenamente

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

Venituri din agrement sportiv

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

Venituri din închiriere sală conferință

108.000

108.000

108.000

108.000

108.000

Venituri din publicitate

244.000

244.000

244.000

244.000

244.000

Total venituri din exploatare

8.617.725

10.059.670

11.501.615

12.943.560

12.943.560

• consumul de utilități funcție de de condițiile climaterice (iarnă, vară), de programul de lucru al Sălii și de existența sau inexistența competițiilor sportive, se prezintă astfel:

Tipul utilităților

Consumul în ziua cu competiție

Consumul în ziua fără competiție

- energie electrică

- pentru întreținere - zi fără spectatori

310 kWh

vară

iarnă

310

- pentru închiriere 1 oră/10 persoane

330 kWh

330

330

330

- competiție - perioada de vară

1420 kWh

1.420

-

-

- competiție - perioada de iarnă

1340 kWh

1.340

-

- energie termică

- pentru încălzire;

1,03 Gcal/h

-

1,03

0,412

- pentru climatizare;

2,97 Gcal/h

-

2,97

- pentru preparare apă caldă menajeră.

0,43 Gcal/h

0,215

0,215

0,086

- apă potabilă

• pentru închiriere 1 oră/10 persoane

0,4 mc/h

-

-

0,4

- pentru competiție

1,8 mc/h

1,8

-

- canalizare

- pentru închiriere 1 oră/10 persoane

0,4 mc/h

-

0,4

- pentru competiție

1,8 mc/h

1,8

-

• dacă avem în vedere costul unui kWh de 0,63 lei, a unui mc de apă potabilă de 2,63 Iei, a unui mc de apă uzată de 1,0 lei și a unei Gcal de 150 lei, precum și de evoluția gradului de ocupare a capacității sălii polivalente, consumul cu utilitățile se prezintă astfel:

anul 0

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

Cheltuieli cu utilitățile, total, din care:

733.557

733.557

733.557

733.557

733.557

- energie electrică

528.079

528.079

528.079

528.079

528.079

- ziua cu competiție vară

43917

43.917

43.917

43.917

43 917

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

- ziua cu competiție iarnă

122.541

122.541

122.541

122.541

122.541

- ziua fără competiție

361.620

361.620

361.620

361.620

361.620

- energie termică

201 180

201.180

201.180

201.180

201.180

- pentru încălzire;

44.496

44.496

44.496

44.496

44.496

- pentru climatizare;

128.304

128.304

128.304

128.304

128.304

- pentru preparare apă caldă menajeră.

28.380

28.380

28.380

28.380

28.380

- apă potabilă

3.114

3.114

3.114

3.114

3.114

- ziua cu competiție

2.272

2.272

2.272

2.272

2.272

- ziua fără competiție

842

842

842

842

842

- canalizare

1.184

1.184

1.184

1.184

1.184

- ziua cu competiție

864

864

864

864

864

* ziua fără competiție

320

320

320

320

320

* cheltuielile cu amortismentele se calculează având în vedere volumul investițiilor, codul de clasificare și durata de serviciu definită în conformitate cu H.G. nr. 2139/2004:

Cheltuieli cu amortismentele

Investiții - mii lei -

Cod clasificare

Durata de serviciu -ani-

Amortisment anual - mii lei -

Construcții și instalații

59.128,21

1.6.2.

60

985,5

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

10.780,74

2

12

898,4

Total

2.883,9

• Volumul cheltuielilor cu personalul, se prezintă astfel:

Lunar-lei -

Anual - lei -

Venit net

46.800

561.600

CAS

19.656

235.872

Total

797.472

• Volumul cheltuielilor cu întreținerea, se prezintă astfel:

Valoarea investiției

Ponderea

Cheltuieli cu întreținerea - mii lei

69.908,95

0,5%

349,5

• Volumul cheltuielilor cu impozitele locale se prezintă astfel:

Valoarea investiției

Ponderea

Cheltuieli cu impozitele locale - mii lei

69.908,95

1%

699,1

 • •  Cheltuielile cu publicitatea sunt de 10 mii lei anual.

A

 • •  In aceste condiții, evoluția cheltuielilor de exploatere, pe primii 5 ani se prezintă astfel:

  anul 0

  anul 1

  anul 2

  anul 3

  anul 4

  Cheltuieli aferente exploatării,

  4.473.528

  4.473.528

  4.473.528

  4.473.528

  4.473.528

,/Z5

SC PROINSTAL SRL lași ți SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

total, din care

- Cheltuieli cu utilitățile

733.557

733.557

733.557

733.557

733.557

- Cheltuieli cu amortismentele

1.883.865

1.883.865

1.883.865

1.883.865

1.883.865

- Cheltuieli cu personalul

797.472

797.472

797.472

797.472

797.472

- Cheltuieli cu întreținerea

349.545

349.545

349.545

349.545

349.545

- Cheltuieli cu impozitele locale

699.089

699.089

699.089

699.089

699.089

- Cheltuieli cu publicitatea

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8.3 Analiza economico-financiară

Analiza tehnico-economică constă în stabilirea următorilor indicatori de eficiență economică:

 • •  Venitul net actualizat (VNA);

 • •  Rata internă de rentabilitate (RIR);

 • •  Durata de recuperare a investiției.

8.3.1 Venitul net actualizat

Compară fluxurile viitoare de bani, actualizate în prezent, cu valoarea investiției inițiale.

Relația de calcul este:

VNA =

unde: A( - fluxul de numerar = Vt - Ct + A

Vt - veniturile totale în anul t

Ct - cheltuielile totale în anul “t”, inclusiv cheltuielile de investiție A - amortismentele totale în anul “t” a - rata de actualizare

Calculul venitului net actualizat s-a efectuat în condițiile:

 • •  perioada de prognoză este 2015 - 2074;

 • •  rata de actualizare a = 5%.

mii lei

"t

Anii

Cheltuieli de expl. fără amortisment

Cheltuieli de investiții

11 1

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 5%

Venit net actualizat

2015

2.589,66

87.863,16

90.454,82

8.786,32

-81 668,50

0,952

-77.748,41

2016

2.589,66

2.589,66

10.059,67

7.470,01

0,907

6.775,30

2017

2.589,66

2.589,66

11.501,62

8.911,95

0,864

7.699,93

2018

2.589,66

2.589.66

12.943,56

10.353,90

0,823

8.521,26

2019

2.589,66

2.589,66

12,943,56

10.353,90

0,784

8.117,46

2020

2.589,66

2.589,66

12 943,56

10353,90

0,746

7724,01

2021

2.589,66

2.589,66

12,943,56

10.353,90

0,711

7.361,62

ASOCIEREA SC PRIENERG SRL Bacău, B.I.A. Bogdan TIMILIE Bacău,

SC TECK TECTONA SRL lași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL Bucureșii, SC MULTISERV1CE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău,

Sala Polivalenta a Sporturilor BacăuSC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

2022

2.589,66

.... - - — ________

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,677

7.009,59

2023

2.589,66

_____________

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,645

6.678,26

2024

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,614

6.357,29

2025

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,585

6.057,03

2026

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,557

5.767,12

2027

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,530

5.487,57

2028

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,505

5.228,72

2029

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

4.980,22

2030

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

... .......

0,458

4.742,08

2031

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,436

4.514,30

2032

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,416

4.307,22

2033

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,396

4.100,14

2034

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,377

3.903,42

2035

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,359

3.717,05

2036

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,342

3.541,03

2037

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,326

3.375,37

2038

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,310

3.209,71

2039

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,295

3.054,40

2040

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,281

2.909,45

2041

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,268

2.774,84

2042

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,255

2.640,24

2043

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,243

2.516,00

2044

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,231

2.391,75

2045

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,220

2.277,86

2046

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,210

2.174,32

2047

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,200

2.070,78

2048

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,190

1.967,24

2049

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,181

1.874,06

2050

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,173

1.791,22

2051

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,164

1.698,04

2052

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,157

1.625,56

2053

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10 353,90

0,149

1.542,73

2054

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,142

1.470,25

2055

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,135

1.397,78

2056

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,129

1.335,65

2057

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,123

1.273,53

2058

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,117

1.211,41

2059

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,111

1.149,28

2060

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,106

1.097,51

2061

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,101

1.045,74

2062

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,096

993,97

2063

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,092

952,56

2064

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,087

900,79

2065

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,083

859,37

2066

2.589,66

____■____J

2.589,66

.. ...

12.943,56

10.353,90

0,079

817,96

SC PRO1NSTAL SRL lași ți SC ICAR SRL lași

2067

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,075

776,54

2068

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,072

745,48

2069

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,068

704,07

2070

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,065

673,00

2071

2.589,66

2.589,66

12.943,56     10.353,90

0,062

641,94

2072

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,059

610,88

2073

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,056

579,82

2074

2.589,66

2.589,66

12 943,56

10.353,90

0,054

559,11

TOTAL

155379,76

87.863,16

243.244,92

768.130,52

527.994,86

106.994,44

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Venitul net actualizat este de 106.944,44 mii lei.

8.3.2 Rata internă de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate sau de recuperare este egală cu valoarea factorului de actualizare pentru care VNA schimbă de semn (este egală cu zero). Ea reprezintă rata limită de actualizare pentru care proiectul de investiții este rentabil.

Calculul ratei interne de rentabilitate s-a efectuat în condițiile: • perioada de prognoză este 2015 - 2074;

mii lei


Anii

Cheltuieli de expl. fără amortisment

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 123%

Venit net actualizat

2015

2.589,66

87.863,16

90.454,82

8.786,32

-81.668,50

0,89

-72.684,97

2016

2.589,66

2.589,66

10.059,67

7.470,01

0,79

5.923,72

2017

2.589,66

2.589,66

11.501,62

8.911,95

0,71

6.291,84

2018

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,63

6.512,60

2019

2.589,66

..........,.„.J

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,56

5.798,18

2020

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,50

5.166,59

2021

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,44

4.597,13

2022

2.589,66

2 589,66

12.943,56

10.353,90

0,40

4.089,79

2023

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,35

3.644,57

2024

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,31

3.240,77

2025

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,28

2.888,74

2026

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,25

2.578,12

2027

2.589,66

2589,66

12.943,56

10.353,90

0,22

2.288,21

2028

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,20

2.039,72

2029

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,18

1.822,29

2030

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,16

1.615,21

2031

2.589,66

2.589,66

12.943.56

10353,90

0,14

1.439,19

2032

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10353,90

0,12

1.283,88

2033

2.589,66

2589,66

12.943,56

10.353,90

0.11

1.138,93

2034

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,10

î 014,68

2035

2 589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,09

L._ -----------

911,14

, ■ -•

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași

2036

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,08

807,60

2037

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,07

714,42

2038

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,06

641,94

2039

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,06

569,46

2040

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,05

507,34

2041

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,04

455,57

2042

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,04

403,80

2043

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,04

362,39

2044

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,03

320,97

2045

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,03

279,56

2046

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,02

248,49

2047

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,02

227,79

2048

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,02

196,72

2049

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,02

176,02

2050

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,02

155,31

2051

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

144,95

2052

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

124,25

2053

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

113,89

2054

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

103,54

2055

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

93,19

2056

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

82,83

2057

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

72,48

2058

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

62,12

2059

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

51,77

2060

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,01

51,77

2061

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

41,42

2062

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

41,42

2063

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

31,06

2064

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

31,06

2065

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353.90

0,00

31,06

2066

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

20,71

2067

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

207.L

2068

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

20,71

2069

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

20,71

2070

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

20,71

2071

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

10,35

2072

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

10,35

2073

2.589,66

2.589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

10,35

2074

2.589,66

2 589,66

12.943,56

10.353,90

0,00

10,35

TOTAL

155.379,76

87 863,16

243.244,92

768.130,52

527.994,86

273,10

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Calculul stabilește pentru RIR în valoarea de 8,5%.

Se constată că valoarea RIR este mai mare decât rata de actualizare normală (5%).

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


8.3.3 Indicele de profitabilitate (IP)

Reprezintă valoarea actualizată netă obținută prin investirea unei unități monetare în proiectul respectiv

IP = (ECFi/( 1+a)i) /1 = (Io+VANo) /1 = 1 + VANo /1

dacă IP > 1 proiectul este eligibil.

Ip = 1 + 106.994,44 / 87.863,16 = 2,22

8.3.4 Termen de recuperare


Se determină cu relația Tr = I / Cfma unde: I - valoarea investiției

Cfma - cash - flow mediu anual actualizat

Fluxul mediu anual actualizat se determină cu relația: Cfina = (ECFi/(l+a)i)/n unde: a - rata de actualizare - 10%

n - numărul de ani de viață economică a investiției - 20 ani

Cfma = 106.994,44 mii lei / 50 ani = 2.139,89 mii lei/an

Tr = 87.863,16 mii lei / 2.139,89 mii lei/an = 41 ani

Termenul de recuperare a investiției (TRI) care se determină față de valoarea de investiție, este de: 41 ani

 • 8.4 Analiza de senzitivitate și riscurile potențiale

 • 8.4.1  Riscuri potențiale

Riscurile la care este supus proiectul sunt:

 • •  Execuția proiectului Este posibil, dată fiind evoluția economică, ca valoarea devizului general să crească față de cele prevăzute; această creștere este posibilă într-o plajă de maxim 10%.

 • •  Realizarea obiectivului proiectului Este posibil ca obiectivul proiectului de reducere a pierderilor să nu fie atins într-o marjă de maxim 10%.

 • •  Nerealizarea prognozei privind gradul de utilizare a capacității sălii.

 • 8.4.2 Senzitivitatea proiectului

Pentru prevenirea unor riscuri excepționale, se efectuează analiza senzitivității performanțelor proiectate, dacă avem în vedere activitatea legată de proiect, prin schimbarea prezumțiilor de bază, evaluare ce presupune analiza la factorii de risc, în variantele:

 • • Creșterea costurilor cu utilitățile cu 10%:

 • - venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 104.623,81 mii lei,

 • - rata internă de reantabilitate financiară (RRF):         12,20%.

 • • Cresșterea costului investiției cu 10%:


  SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


  Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


 • - venit net actualizat (VNA) la la k coef. de actualizare: 97.811,72 mii lei,

 • - rata internă de reantabilitate financiară (RRF):         11,2%.

 • • Scăderea gradului de utilizare a capacității Sălii cu 10%:

 • - venit net actualizat (VNA) la la k coef. de actualizare: 84.973,59 mii lei,

 • - rata internă de reantabilitate financiară (RRF):          10,9%.

 • • Scăderea gradului de utilizare a capacității Sălii cu 20%:

 • - venit net actualizat (VNA) la la k coef. de actualizare: 63.934,75 mii lei,

 • - rata internă de reantabilitate financiară (RRF):          9,5%.

Se constată o sensitivitate mare a proiectului față de variația costului investiției și a gradului de utilizare a capacității Sălii.
SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași
Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Cap. 9 GRAFIC COORDONATOR DE REALIZARE A INVESTIȚIEI - REST DE EXECUTAT


DENUMIREA ACTIVITĂȚII


Elaborare DL


Licitarea + adjudecarea execuției investiției

Organizare de șantier


Lucrări de execuție C + I + M


Achiziție echipamente aferente centralei termice - înc. +a.c.m.

Achiziție instalații aferente sală

»                          a

polivalentă a sporturilor Achiziție echipamente aferente sală polivalentă a sporturilor

Probe și PIF
Durata totală de execuție a lucrărilor


22 luni


Eșalonarea investiției

- rest de executat


INV

C + M


LEI faraTVA


47.243.083,00

34.288.260,00


40.620.073,00

28.573.556,00


ASOCIEREA: SC PR1ENERG SRL Bacău. B.l.A. Bogdan T1M1LIE Bacău,

SC TECK TECTONA SRL lași, SC SOFT DES1GN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERV1CE SRL Bacău, SC THERM SYSTEM SRL Bacău,

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Cap. 10 FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea estimată a investiției se va finanța de la bugetul de stat și de la bugetul local.

Cap. 11 AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

S-au obținut avizele și acordurile solicitate prin Certificatului de urbanism.

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Baza sportivă - Sala polivalentă a sporturilor”, din municipiul Bacău în mii lei/mii Euro la cursul BNR 4,4536 Lei/Euro din data de 10.12.2013


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârăTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

MU iei

MU Euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

495387

111,233

118,893

614,280

137,929

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

Total CAPITOL 1

495,387

111,233

118,893

614,280

137,929

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.359,856

529,876

566,365

2.926,221

657,046

Total CAPITOL 2

2.359,856

529,876

566,365

2.926,221

657,046

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiec

tare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

23,700

5,322

5,688

29,388

6,599

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

30,000

6,736

7,200

37,200

8353

33

Proiectare și inginerie

3.283,363

737,238

788,007

4.071,370

914,175

3.3.1. Proiect S.F.

58,500

13,135

14,040

72,540

16,288

3.3.2. Proiect racord electric

80,000

17,963

19,200

99,200

22,274

3.33. Proiect racord gaze

20,000

4,491

4,800

24,800

5,569

33.4. Proiect deviere gaze

7,000

1,572

1,680

8,680

1,949

33.5. Documentație avize (PSI, Poliție, Mediu, MApN)

20,836

4,678

5,001

25,837

5,801

3.3.6. Documentație tehnică autorizație construcție

31,254

7,018

7,501

38,755

8,702

33.7. Documentație proiect tehnic

2.475,482

555,838

594,116

3.069,598

689,240

3.3.8. Plan securitate și sănătate în muncă

1,431

0,321

0,343

1,774

0,398

33.9. Detalii de execuție

331,411

74,414

79,539

410,950

92,274

3.3.10. Caiet de sarcini + Documentație de licitație

122,449

27,494

29388

151,837

34,093

33.11. Documentație AS Buiid

120,000

26,944

28,800

148,800

33,411

33.12. Expertiză tehnică

15,000

3,368

3,600

18,600

4,176

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanță

44,426

9,975

10,662

55,088

12,369

3.6

Asistență tehnică

1.012,100

227,254

242,904

1.255,004

281,795

3.6.1. Supraveghere tehnică

495,929

111,355

119,023

614,952

138,080

3.6.2. Asistență tehnică

516,171

115,900

123,881

640,052

143,716

Total CAPITOL 3

4.393,589

986,525

1.054,461

5.448,050

1.223,291

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

57.624,996

12.938,970

13.829,999

71.454,995

16.044323

0

1

2

3

4

5

6

4.1.1. Ob. nr. 1 - Sala polivalentă de sport

55.423,450

12.444,640

13.301,628

68.725,078

15.431,354

4.1.2. Ob. nr. 2 - Centrala termică

387,916

87,102

93,100

481,016

108,006

4.1.3. Ob. nr. 3 - Consolidare conform expertiză tehnică

1.813,630

407,228

435,271

2.248,901

504,963

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1.053,210

236,485

252,770

1.305,980

293,242

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

6.780,500

1.522,476

1.627320

8.407,820

1.887,870

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.000,240

898,204

960,058

4.960300

1.113,773

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

Total CAPITOL 4

69.458,946

15.596,135

16.670,147

86.129,093

19.339,207

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

2.621,487

1328367

1.293,120

588,622

298,268

290354

629,157

318,808

310349

3.250,644

1.647,175

1.603,469

729,891

369,852

360,039

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

817,204

183,493

196,129

1.013332

227,531

5.3

5.2.1 Comisioane, taxe și cote

817,204

183,493

196,129

1.013332

227,531

5.2.1.1 Taxe I.S.C. - 0,10 %

62,862

14,115

15,087

77,949

17,502

5.2.1.2 Taxe I.S.C. - 0,70 %

440,033

98,804

105,608

545,641

122317

5.2.13 Alte taxe - 0,50 %

314309

70,574

75,434

389,743

87312

5.2.2 Costul creditului

-

-

-

Cheltuieli diverse și neprevăzute

7.670,778

1.722377

1.840,987

9.511,764

2.135,747

Total CAPITOL S

11.109,468

2.494,492

2.666372

13.775,741

3.093,170

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe

tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

-

Pregătirea personalului de exploatare

15,955

3,582

3,829

19,784

4,442

6.2

Probe tehnologice și teste

29,955

6,726

7,189

37,144

8340

Total CAPITOL 6

45,910

10309

11,018

56,928

12,783

TOTAL

87.863,156

19.728369

21.087,158

108.950314

24.463,426

din care C+M

62.861,816

14.114,832

15.086,836

77.948,652

17.502392

TOTAL GENERAL

87.863,156

19.728,569

21.087,158

108.950,314

24.463,426

din care C+M

62.861,816

14.114,832

15.086,836

77.948,652

17.502,392

Leader asociere:

SC. PRIENERG SRL Bacău Ing. Prisacaru Bogdan

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.1

Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului

în lei și euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din data de 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1.

Gard Beton U.M. 438

0

147.000,00

147.000,00

33.007,00

2.

Deviere rețea gaze

348.387,00

0

348.387,00

78.226,00

Total (fără TVA)

348.387,00

147,000,00

495,387,00

111.233,00

TVA (24%)

3.613,00

35.280,00

118.893,00

26.696,00

Total subcapitol 1.2 (cu TVA)

432.000,00

182.280,00

614.280,00

137.929,00

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


Anexa nr. 1.2

Cap.2 Amenajări pentru asigurarea utilităților

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

2.1

Racord electric

0

2.200.000,00

2.200.000,00

493.982,00

2.2

Racord gaze

0

31.076,00

31.076,00

6.978,00

2.3

Racord apă

0

60.139,00

60.139,00

13.504,00

2.4

Racord canalizare

0

68.641,00

68.641,00

15.412,00

Total (fără TVA)

0

2.359.856,00

2.359.856,00

529.876,00

TVA (24%)

0

566.365,44

566.365,44

127.170,00

Total subcapitol 2.1. (cu TVA)

0

2.926.221,44

2.926.221,44

657.046,00


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.3Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică - centralizator

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

3.1

Studii de teren

23.700,00

0

23.700,00

5.322,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

30.000,00

0

30.000,00

6.736,00

3.3

Proiectare și inginerie

3.041.489,00

340.000,00

4.071.370,00

914.175,00

3.5

Consultantă

44.426,00

0

44.426,00

9.975,00

3.6

Asistentă tehnică

0

1.012.100,00

1.012.100,00

227.254,00

Total (fără TVA)

3.041.489,00

1.352.100,00

4.393.589,00

986.625,00

TVA (24%)

729.957,00

324.504,00

1.054.461,00

236.790,00

Total capitol 3. (cu TVA)

3.771.446,00

1.676.604,00

5.448.050,00

1.223.291
SC PRO1NSTAL SRL lași și SC [CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.4
Subcap. 3.1. - Studii de teren


în lei di în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Studii de teren

23.700,00

0

23.700,00

5.322,00

Total (fără TVA)

23.700,00

0

23.700,00

5.322,00

TVA (24%)

5.688,00

0

5.688,00

1.277,00

Total subcapitol 3.1. (cu TVA)

29.388,00

0

29.388,00

6.599,00


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.5


Subcap. 3.2. - Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

30.000,00

0

30.000,00

6.736,00

Total (fără TVA)

30.000,00

0

30.000,00

6.736,00

TVA (24%)

7.200,00

0

7.200,00

1.617,00

Total subcapitol 3.2. (cu TVA)

37.200,00

0

37.200,00

8.353,00
SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Inși

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 1.6

Subcap. 3.3. - Proiectare și inginerie

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Proiect S.F.

58.500,00

0

58.500,00

13.135,00

2

Proiect racord electric

0

80.000,00

80.000,00

17.963,00

3

Proiect racord gaze

0

20.000,00

20.000,00

4.491,00

4

Proiect deviere gaze

7.000,00

0

7.000,00

1.572,00

5

Documentație avize

20.836,00

0

20.836,00

4.678,00

6

Documentație tehnică autorizație contrucție

31.254,00

0

31.254,00

7.018,00

7

Documentație proiect tehnic

2.457.482,00

0

2.457.482,00

555.838,00

8

Plan securitate și sănătate în muncă

1.431,00

0

1.431,00

321,00

9

Detalii execuții

331.411,00

0

331.411,00

74.414,00

10

Caiet de sarcini + Documentație de licitație

2.449,00

120.000,00

122.449,00

27.494,00

11

Documentație AS Build

0

120.000,00

120.000,00

26.944,00

12

Expertiza tehnică

15.000,00

0

15.000,00

3.368,00

Total (Iară TVA)

2.943.363,00

340.000,00

3.283.363,00

737.238,00

TVA (24%)

706.407,00

81.600,00

788.007,00

176.937,00

Total subcapitol 3.3. (cu TVA)

3.649.770,00

421.600,00

4.071.370,00

914.175,00

SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.7

Subcap. 3.5. - Consultanță

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Consultantă

44.426,00

0

44.426,00

9.975,00

Total (fără TVA)

44.426,00

0

44.426,00

9.975,00

TVA (24%)

10.662,00

0

10.662,00

2.394,00

Total subcapitol 3.5. (cu TVA)

55.088,00

0

55.088,00

12.369,00

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.8

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică Subcap. 3.6. - Asistență tehnică

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Asistența tehnică din partea proiectantului

0

495.929,00

495.929,00

111.354,00

2

Dirigenție de șantier

0

516.171,00

516.171,00

115.900,00

Total (fără TVA)

0

1.012.100,00

1.012.100,00

227.254,00

TVA (24%)

0

242.904,00

242.904,00

54.541,00

Total subcapitol 3.6. (cu TVA)

0

1.255.004,00

1.255.004,00

281.796,00

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.9

Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază - centralizator

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

4.1

Construcții Di instalau îi

2.648.056,00

54.976.940,00

57.624.996,00

12.938.970,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0

1.053.210,00

1.053.210,00

236.485,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0

6.780.500,00

6.780.500,00

1.522.476,00

4.4

Utilaj fără montaj si echipamente cu montaj

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

4.000.240,00

4.000.240,00

89.868,00

Total (iară TVA)

2.648.056,00

66.810.890,00

69.458.946,00

15.596.135,00

TVA (24%)

625.533,00

16.034.614,00

16.670.147,00

3.743.072,00

Total capitol 4. (cu TVA)

3.283.589,00

82.845.504,00

86.129.093,00

19.339.207,00

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Saia Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.10

Subcap. 4.1. - Construcții și instalații

în lei Di în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Obiect 1 - Sala Polivalenta a Sporturilor (SPS)

2.516.090,00

52.907.360,00

55.423.450,00

12.444.640,00

2

Obiect 2 - centrală termica (CT)

131.966,00

255.950,00

387.916,00

87.102,00

3

Obiect 3 -Consolidare conform expertiză

0

1.813.630,00

1.813.630,00

407.228,00

Total (fără TVA)

2.648.056,00

54.976.940,00

57.624.996,00

12.938.970,00

TVA (24%)

635.533,00

13.194.466,00

13.301.628,00

3.105.353,00

Total subcapitol

4.1. (cu TVA)

3.283.589,00

68.171.406,00

71.454.995,00

16.044.323,00

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacâu


Anexa nr. 141Subcap. 4.2. - Montaj utilaje tehnologice


în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Montaj utilaje tehnologice

0

1.053.210,00

1.053.210,00

236.485,00

Total (fără TVA)

0

1.053.210,00

1.053.210,00

236.785,00

TVA (24%)

0

252.770,00

252.770,00

56.756,00

Total subcapitol 4.2. (cu TVA)

0

1.305.980,00

1.305.980,00

293.242,00


SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 1.12

Subcap. 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

în lei și în euro, ia cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe cal

tegorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0

6.780.500,00

6.780.500,00

1.522.476,00

Total (fără TVA)

0

6.780.500,00

6.780.500,00

1.522.476,00

TVA (24%)

0

1.522.476,00

1.522.476,00

365.394,00

Total subcapitol 4.3. (cu TVA)

0

8.407.820,00

8.407.820,00

1.887.870,00

SC PRQINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.13Subcap. 4.5. - Dotări


în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Dotări

0

4.000.240,00

4.000.240,00

89.868,00

Total (fără TVA)

0

4.000.240,00

4.000.240,00

89.868,00

TVA (24%)

0

960.058,00

960.058,00

21.569,00

Total subcapitol 4.5. (cu TVA)

0

4.960.298,00

4.960.298,00

111.437,00


SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 1.14

Cap.5 Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

5.1

Organizare de șantier

955.469,00

1.666.018,00

2.666.272,00

588.622,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

817.204,00

817.204,00

183.493,00

5.3

Diverse și neprevăzute (10%)

0

7.670.778,00

7.670.778,00

1.840.987,00

Total (fără TVA)

955.469,00

10.153.999,00

11.109.468,00

2.494.492,00

TVA (24%)

229.313,00

2.436.960,00

2.666.272,00

598.678,00

Total capitol 5. (cu TVA)

1.184.782,00

12.590.959,00

13.775.741,00

3.093.170,00

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.15


Subcap. 5.1. - Organizare de șantier

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Lucrări de construcții

764.925,00

563.442,00

1.328.367,00

298.268,00

2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

190.544,00

1.102.576,00

1.293.120,00

290.354,00

Total (fără TVA)

955.469,00

1.666.018,00

2.666.272,00

588.622,00

TVA (24%)

229.313,00

399.844,00

629.157,00

144.269,00

Total subcapitol 5.1. (cu TVA)

1.184.782,00

2.065.862,00

3.250.644,00

729.891,00
SC PRO1NSTAL SRL lași și SC tCAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 1.16

Subcap. 5.2. - Comisioane, cote, taxe, costul creditului

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12,2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Taxa aferentă ISC (0,1%)

0

62.862,00

62.862,00

14.115,00

2

Taxa aferentă ISC (0,7%)

0

440.033,00

440.033,00

98.804,00

3

Alte taxe (0,5%)

0

314.309,00

314.309,00

70.574,00

Total (fără TVA)

0

817.204,00

817.204,00

183.493,00

TVA (24%)

0

196,129,00

196,129,00

44.038,00

Total subcapitol 5.2. (cu TVA)

0

1.013.332,00

1.013.332,00

227.531,00

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL Iași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.17


Subcap. 5.3. - Cheltuieli diverse și neprevăzuteîn lei Di în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Diverse și neprevăzute (10%)

0

7.670.778,00

7.670.778,00

1.840.987,00

Total (fără TVA)

0

7.670.778,00

7.670.778,00

1.840.987,00

TVA (24%)

0

1.722.377,00

1.722.377,00

294.760,00

Total subcapitol 5.3. (cu TVA)

0

9.511.764,00

9.511.764,00

2.135.747,00SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 1.18


Cap.6 Cheltuieli cu darea în exploatare

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

15.955,00

15.955,00

3.582,00

6.2

Probe tehnologice

0

29.955,00

29.955,00

6.726,00

Total (fără TVA)

0

45.910,00

45.910,00

10.309,00

TVA (24%)

0

11.018,00

11.018,00

2.474,00

Total capitol 6. (cu TVA)

0

56.928,00

56.928,00

12.783,00

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 1.19

Subcap. 6.1. - Pregătirea personalului de exploatere

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Pregătirea personalului de exploatare

0

15.955,00

15.955,00

3.582,00

Total (fără TVA)

0

15.955,00

15.955,00

3.582,00

TVA (24%)

0

3,829,00

3,829,00

859,68

Total subcapitol 6.1. (cu TVA)

0

19.784,00

19.784,00

4.442,00

ASOCIEREA: SC PR1ENERG SRL Bacău, B.I.A. Bogdan T1MILIE Bacău,

SC TECK TECTONA SRL Iași, SC SOFT DESIGN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERV1CE SRL Bacău, SCTHERM SYSTEM SRL Bacău,

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


SC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL iași

Anexa nr. 1,20

Subcap. 6.2. - Probe tehnologice

în lei și în euro, la cursul BNR de 4,4536 lei/euro din 10.12.2013

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări

Lucrări executate

Rest de executat

Total lucrări

Lei

Lei

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

1

Probe tehnologice

0

29.955,00

29.955,00

6.726,00

Total (fără TVA)

0

29.955,00

29.955,00

6.726,00

TVA (24%)

0

7.189,00

7.189,00

1.614,00

Total subcapitol 6.2. (cu TVA)

0

37.144,00

37.144,00

8.340,00

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 2

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE

LISTA INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICĂ


Nr. crt.

Denumire utilaje, caracteristici tehnice, capacități, dimensiuni

Buc

0

1

2

1

Cazan din oțel, apă caldă, model Prextherm, tip T 3G 1200, putere termică utilă 1200 kW,

P max ~ 6 bar, Tmax “115 °C

1

2

Vană de amestec cu 3 căi, având Dn 125, kws 280 (cu flanșă)

1

3

Set supape de siguranță cazan

1

4

Arzător pe gaz metan, automatizat, RIELLO, model RS 130/M, funcționare modulantă 6:1

1

5

Pompă apă caldă recirculare cazan Prextherm T 3G 1200; model IP-E 40/115-0,55/2Rl (turație variabilă) Q = 15 m3/h, Hp = 3m CA

1

6

Cazan din oțel, apă caldă, model Prextherm, tip T 3G 2000, putere termică utilă 2000 kW,

P max ~ 6 bar,     = 15 °C

2

7

Vană de amestec cu 3 căi, având Dn 150, kws 400 (cu flanșă)

2

8

Set supape de siguranță cazan

2

9

Arzător pe gaz metan, automatizat, RIELLO, model RS 190/M, funcționare modulantă 6:1

2

10

Pompă apă caldă recirculare cazan Prextherm T 3G 2000; model IP-E 50/115-0,75/2Rl (turațievariabilă); Q = 15 m3/h, Hp = 3 mCA

2

11

Echipament tehnic de siguranță (presostate, fluxostat)

3

12

Instrumentație monitorizare montată pe frontonul cazanului

3

13

Scară de acces pe platforma de manevră cu pasarelă

3

14

Regulator electronic automatizare cazane

1

15

Pompă circulație apă caldă, încălzire, model BL 125/270, Q = 200 m3/h, H D = 20 m CA

1

0

2

3

16

Pompă apă caldă pentru umplere instalație, model IPL 30/80-0,12/2; Q - 5 m3/h; H D=5 m CA

1

17

Pompă apă adaos în instalație, model N L 32/160-1,5-2-12; Q - 5 m’/h; H 0=5 m CA

1

18

Pompă recirculare a.c.m., model 1P-E 32/110-6,75/2R1 (turație variabilă); Q = 6 m3/h;

Hd= 12mCA

1

19

Vas de expansiune închis cu membrană fixă, model ERCE 300, capacitate 3001,

1

20

Vas de expansiune închis cu membrană fixă, model ERCE 500, capacitate 5001,

2

21

Stație dedurizare apă alimentare cazan, (sistem dual, funcționare

1

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

alternativă), model AS-210V, având: Q = 2,8 mJ/h;

22

Rezervor stocare apă adaos, apă dedurizată, V - 30001

2

23

Schimbător de căldură cu plăci pentru preparare a.c.m., model S7A, sarcina termică 500 kW - agent termic primar 90/70 °C, secundar 10 /60 °C

2

24

Rezervor acumulare a.c.m., model SAC 2000, V = 20001

1

25

Rezervor metalic paralelipipedic, pentru apa de adaos, capacitate 20001

1

26

Contor energie termică, ultrasonic cu integrator tip MULTICAL 601, Dn 150; inclusiv accesorii

1

27

Contor energie termică, ultrasonic cu integrator tip CF55, Dn 100 ; inclusiv accesorii

1

28

Contor energie termică, ultrasonic cu integrator tip ULTRAHEAT UH50, Dn 50; inclusiv accesorii

1

29

Contor apă rece, tip POLARIS MNK, Dn 50, cu accesorii

1

30

Contor apă rece, tip POLARIS MNK, Dn 32, cu accesorii

1

31

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 200, prindere cu flanșe, PN 16

4

0

2

3

32

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 150, prindere cu flanșe PN 16

6

33

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 125, prindere cu flanșe PN 16

3

34

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 65, prindere cu flanșe PN 16

6

35

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 40, prindere cu flanșe PN 16

2

36

Robinet din oțel cu sferă din inox, cu acționare manuală, Dn 32, prindere cu flanșe PN 16

3

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Anexa nr. 3

LISTA INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE VENTILAȚIE-CLIMATIZARE

Nr. crt.

- Denumire utilaj;

- Parametri tehnici și funcționali.

Nr. buc

1.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru sala polivalentă, având următoarea componență:

 • - registru anti-îngheț cu jaluzele opuse reglabile;

 • - filtre cu eficiență 85 %;

 • - baterie de preîncălzire;

 • - recuperator de căldură cu plăci;

 • - baterie de răcire;

 • - umidificator cu apă;

 • - separator de picături;

2

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

 • - baterie de reîncălzire;

 • - ventilator pentru evacuare aer viciat;

 • - ventilator pentru introducere aer proaspăt;

• atenuatoare de zgomot pe evacuare și introducere;

 • - tablou electric și echipamente de automatizare. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 60.000 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 2.000 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 50.000 m3/h

 • - presiune disponibilă la evacuare: 1.800 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 1.050 kW (Tapă = 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat = -15/30 °C)

 • - capacitatea de răcire a centralei: 590 kW (Tapă = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/17 °C)

2.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru sala de antrenament, având componența similară cu poziția 1.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 16.000 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 700 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 14.000 m3/h

 • - presiune disponibilă la evacuare: 600 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 275 kW

(Tapă = 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat = -15/30 °C)

 • - capacitatea de răcire a centralei: 160 Kw

(Tapă = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/17 °C

1

3.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru sala de antrenament, având componența similară cu poziția 1.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 8.000 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 500 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 7.000 m3/h

 • - presiune disponibilă la evacuare: 400 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 140 kW

(Tapă = 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat = - 15/30 °C)

 • - capacitate de răcire a centralei: 80 Kw

(Tapă = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/17 °C)

I

4.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru sala de conferințe, având componența similară cu poziția 1.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 12.000 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 600 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 10.000 m3/h

 • - presiune disponibila la evacuare; 500 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 210 kW

(Tapă - 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat = -15/30 °C)

 • - capacitatea de răcire a centralei: 120 Kw

(Tapă ~ 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/17 °C)

1

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași

5.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru vestiare. Centrala va avea aceeași componență cu poziția 1, dar fără umidificator și separator de picături.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 3.700 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 400 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 3.200 m3/h

 • - presiune disponibilă la evacuare: 350 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 55 kW (Tapa - 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat - -15/24 °C)

 • -  capacitatea de răcire a centralei: 24 Kw

(Tapa = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/22 °C)

2

6.

Centrală pentru tratarea aerului, cu montaj pe pardoseală, cu module de introducere și evacuare de aer suprapuse, pentru bar-restaurant. Centrala va avea aceeași componență cu poziția 1, dar fără umidificator și separator de picături.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 3.700 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 400 Pa;

 • - debit de aer evacuat: 3.200 m3/h

 • - presiune disponibilă la evacuare: 350 Pa

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 55 kW (Tapa = 100/70 °C; Taer ext/Taer refulat = - 15/24 °C)

 • -  capacitatea de răcire a centralei: 24 Kw

(Tapa = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/22 °C)

1

7.

Centrală pentru tratarea aerului proaspăt introdus, cu montaj la tavan, pentru camera de urgență, având următoarea componență:

 • - registru anti-îngheț;

 • - filtre cu eficiență 85 %;

 • - baterie de răcire;

 • - baterie de încălzire;

 • - ventilator centrifugal silențios.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 2.700 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 280 Pa;

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 40 kW

(Tapa = 90/70 qC; Taer ext/Taer refulat = -15/24 °C)

 • -  capacitatea de răcire a centralei: 17 Kw

(Tapa = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/22 °C

1

8.

Centrală pentru tratarea aerului proaspăt introdus, cu montaj la tavan, pentru birouri direcție, având componența similară cu poz. 7. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 1.200 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 170 Pa;

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 18 kW (Tapa = 90/70 ”C; Taer ext/Taer refulat = -15/24 °C)

 • -  capacitatea de răcire a centralei: 8 Kw

(Tapa = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/22 °C

2

9.

Centrală pentru tratarea aerului proaspăt introdus, cu montaj la tavan,

2

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL Iași

pentru birouri, având componența similară cu poz. 7. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 2.700 m3/h;

 • - presiune disponibilă la introducere: 280 Pa;

 • - capacitatea de încălzire a centralei: 40 kW

(Tapa = 90/70 °C; Taer ext/Taer refulat = - 15/24 °C)

 • -  capacitatea de răcire a centralei: 8 Kw

(Tapa = 7/12 °C; Taer ext/Taer refulat = 32/22 °C

10.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru evacuare aer de la camera de urgență.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 2.200 m3/h;

 • - presiune statică: 300 Pa;

1

11.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru evacuare aer de la birouri direcție.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 1.000 m3/h;

 • - presiune statică: 200 Pa;

2

12.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru evacuare aer de la birouri. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 2.200 m3/h;

 • - presiune statică: 300 Pa;

2

13.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru ventilare depozite. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 250 m3/h;

 • - presiune statică: 100 Pa;

2

14.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru ventilare depozite. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 750 m3/h,

 • - presiune statică: 200 Pa;

1

15.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru ventilare depozite. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 1.000 m3/h;

 • - presiune statică: 200 Pa;

2

16.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru ventilare depozite. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 2.800 m3/h;

 • - presiune statică: 300 Pa;

2

17.

Ventilator cu montaj pe tubulatură, pentru ventilare parcare subterană. Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 6.550 m3/h;

 • - presiune statică: 500 Pa;

1

18.

Ventilator pentru grupuri sanitare, cu montaj în tavanul fals, prevăzut cu senzor de prezență.

Caracteristici tehnice:

 • - debit de aer introdus: 90 m3/h,

 • - presiune statică: 30 Pa;

2

19.

Ventilator pentru grupuri sanitare, cu montaj în tavanul fals, prevăzut cu senzor de prezență.

Caracteristici tehnice:

18

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău


Sala Polivalenta a Sporturilor BacâuSala Polivalenta a Sporturilor BacăuSala Polivalenta a Sporturilor BacăuSC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

 • - debit de aer introdus: 330 mJ/h;

 • - presiune statică: 60 Pa;

20.

Perdea de aer cald, cu încălzire electrică, cu lungimea de 1,50 m, înălțimea de utilizare de 3,0 m și capacitatea de încălzire de 9 kW.

10

21.

Agregat pentru producere apă răcită 7/12 °C (chiller), pentru montaj în exterior, răcit cu aer, având capacitatea de răcire 600 kW.

Caracteristici tehnice:

 • - capacitatea de răcire: 600 kW;

 • - debit de apă răcită: 103 m3/h;

3

22.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrale pentru tratare aer la sala polivalentă cu D = 46,6 m3/h și H = 10 mCA.

2

23.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrală pentru tratare aer la sala de antrenament cu D = 12,2 m3/h și H = 7mCA.

1

24.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrală pentru tratare aer la sala de antrenament cu D = 6,3 m3/h și H = 5 mCA.

1

25.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrală pentru tratare aer la sala de conferințe cu D = 9,3 m3/h și H = 7 mCA.

1

26.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrală pentru tratare aer la vestiare cu D = 4,9 m3/h și H = 5 mCA.

1

27.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrală pentru tratare aer la bar -     restaurant cu D - 2,5 m3/h și H = 4

mCA.

1

28.

Pompă circulație agent termic pentru alimentare baterii de încălzire centrale pentru tratare aer cu montaj la tavan cu D - 7 m3/h și H = 5 mCA.

1

29.

Pompă circulație agent frigorific apă răcită pentru alimentare baterii de răcire centrale pentru tratare aer cu D = 104 m3/h și H - 45 mCA.

3

30.

Vas de expansiune închis montat pe circuitele de apă răcită, având capacitatea 5001.

3

31.

Rezervor acumulare apă răcită, cu izolație termică din poliuretan rigid, având capacitatea 30001.

3

TOTAL (Lei)


Anexa nr. 4


LISTA UTILAJE STAȚIE DE POMPARE APE UZATE


Nr. crt.

DENUMIRE

BUC.

1.

Multilift MDv si MDI sunt unități silențioase capabile sa pompeze cantitati mari de apa uzata si menajera.

în consecința sunt ideale pentru aplicații multi-functionale cum ar fi

4Sala Polivalenta a Sporturilor BacăuSC PROINSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

blocuri de apartamente, hoteluri si restaurante, spitale, scoli si alte clădiri publice dar si în industrie.

- Multilift MDV si MDI sunt proiectate pentru instalare sub nivelul canalizării principale. Statia Multilift colectează apa menajera, o ridica si o transporta mai departe la sistemul de canalizare.

Multilift MDV si MDI sunt echipate cu doua pompe puternice de apa uzata. Unitatea este livrata fie cu unul sau doua rezervoare colectoare de 400 si un controler de nivel.

Pompele disponibile pentru sisteme sunt - SEV.65 sau SE1.80. Pompele sunt livrate cu placa de baza pentru instalare orizontala incluzând un segment de conducta cu flansa DN 100.

Multilift MDV cu pompe SEV.65 sunt livrate cu un rezervor de 4001, iar stafiile Multilift cu pompe SE1.80 sunt livrate fie cu unul sau două rezervoare de 4001.

Lichide pompate

Multilift MDV este adecvata pentru pomparea apei uzate si altor lichide conținând solide până la 65 mm în diametru, în timp ce Multilift MDI este adecvata pentru pomparea apei uzate si altor lichide conținând solide până la 80 mm în diametru, de exemplu fibre, textile si materii

fecale, cu pH-ul între 4 si 10.

Multilift pompează lichide cu temperaturi între 0 si +40°C, pentru scurte perioade de timp până la +60°C.

Date tehnice:

Debitul curent calculat: 15.4 mc/h înălțimea de pompare rezultata pentru pompa: 22.9 m

TOTAL (lei)
SC PROINSTAL SRL inși și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

Anexa nr. 5

LISTĂ DOTĂRI SALA SPORT POLIVALENTA

DESCRIERE DOTĂRI

BUC

A) TERENUL DE COMPETIȚIE (PRINCIPAL)

1. Pereche sistem baschet electric-hidraulic, cu proiecție în teren a panoului de 330 cm, format din structura construită din tuburi de 120 x 80 și dimensiuni de 200 x 120 cm, cu tuburi verticale anterioare și posterioare de 180x80 bine fixate și dintr-un stâlp monotubular cu secțiunea de 200 x 150 cm. Panouri din sticlă securizată de 12 mm grosime cu peliculă de securitate, protecție frontală și inferioară a panoului din cauciuc de înaltă densitate de 10 cm grosime, coș flexibil cu resort      calibrat

(etalonat) cu inel fix din tub plin de diametrul de 20 mm. Sistemul electric-hidraulic de înălțare-coborâre a structurii este constituit din piston de 70 mm diametru, tija de 35 mm diametru, motoraș electric, supapă de siguranță montată direct pe piston, rezervor pentru uleiul hidraulic, panou de comandă cu telecomanda detașabilă.

Sistemul de blocare/deblocare manuală este constituit din pistonul culisant și tija aferentă defiletabilă. Sistemul este dotat cu doua roți anterioare cu diametrul de 200 mm multidîrecționale și cu doi cilindri ficși (cu funcție de frânare) în partea din spate de 85 de mm diametru. Fiecare dintre aceste roți se ridică de la sol în momentul punerii în funcțiune a sistemului și coboară automat în momentul închiderii, pentru a permite transportul acestuia. Contragreutăți incluse. Sistem certificat TUV, potrivit normelor UNI EN 1270 si Regulamentului FIBA 2010. La furnizare sistemul include panoul din sticlă securizată și coșul flexibil de rezervă. Greutate totală (inclusiv prelata) 1400 kg. Când este în stare de funcționare sistemul ocupa 130 cm lățime, 530 cm lungime, 395 cm înălțime. Când este strâns ocupă 130 cm lățime, 460 cm lungime (fără coș), 235 cm înălțime. Se accepta alternative (sisteme cu mecanisme pe baza se arcuri) care sa fie certificate FIBA.

1

SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

1. Sistem complet pentru volei, certificat pentru cel mai inalt nivel con (campionat mon

dial FIVB, competiție oficiala - se va prezenta certificatul FIVB). Sistemul va fi compus din:

 • - Stâlpi pentru volei (inclusiv elemnte de prindere in podea) - certificați FIVB, care vor fi confecționați din aluminiu si vor fi prevazuti cu un sistem intern de manevrare. Stâlpii vor fi prevazuti cu un sistem fin de ajustare a inaltimii in funcție de inaltimea pardoselii de joc; diametrul stâlpilor va fi de 76,3 mm; greutatea stâlpilor va fi de de 60 kg/pereche.

 • - Protecții pentru stâlpi - certificate FIVB, care vor fi fabricate din spuma de uretan si vor fi prevăzute cu inserție pentru cablu TV; protecțiile vor avea dimensiunile: 1850 mm (inaltime) x 230 mm (lungime) x 280 mm (lățime). Greutatea protecțiilor va fi de 16 kg/pereche.

 • - Fileu pentru volei - certificat FIVB, care va avea dimensiunile oficiale FIVB: 1000 mm (inaltime) x 9500 mm (lățime); Plasa pentru fileu va fi fabricata din polietilenta, dtex 90T/360; fîleul va fi prevăzut cu un cablu din sfoara de aramid. Fileul va fi prevăzut cu centuri laterale.

 • - Scaun pentru arbitru volei - certificat FIVB, va fi confecționat din cadru de otel imbracat in pretectie de supma uretanica. Scaunul va fi prevăzut cu elemnte care sa permită transportul acetuia cu ușurința. Scaunul va avea dimensiunile: 1850 mm (inaltime) x 1100 mm (lungime) x 970 mm (lățime). Greutatea totala va fie de 70 kg. Zona arbitrului va fi ajustabila manual pe inatime.

 • - Antente pentru volei - certificate FIVB, vor fi confecționate din fibra de sticla si vor avea diametrul de 10 mm si lungimea de 1800 mm. Greutatea antenelor va fi de 1,2 kg/pereche.

 • - Stand pentru mingi volei

 • - Indicatoare pentru schimbări (2 seturi de numere de Ia 1 la 20)

 • - Instrument pentru masurarea inaltimii

 • - Instrument pentru masurarea umidității si a temperaturii

 • - Instrument pentru masurarea intensității luminoase

 • - Tabela manuala pentru scor

 • - Cartonase de avertizare (set complet roșu si galben)

 • - Manometru digital pentru mingi

 • - Steaguri pentru arbitraj (set de 4 buc)

1

3. Masa pentru arbitri (oficiali) de baschet, cu structura din oțel vopsit, cu planul (blatul) din lemn bilaminat, cu înveliș de protecție. Prezintă roți autoblocante și are dimensiuni de 300 cm (lungime) x 70 cm (lățime) x 76 cm (înălțime).

1

4. Scaun cu structura din oțel cromat și spătar din plastic colorat

6

5. Banca pentru antrenori/rezerve baschet, pentru marginea terenului, cu scaune certificate FIBA nivel 1,15 locuri.

2

6. Protecție pentru mesele arbitrilor și băncile de pe marginea terenului de baschet, structura din oțel vopsit, cu înveliș din policarbonat alveolar de 6 mm grosime.

1

SC PROINSTAL SRL lași și SC ICAR SRL Inși

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

7. Semnalizator luminos de posesie a mingii pentru indicarea vizuală, cu ajutorul unei săgeți roșii, a echipei care se află în posesia mingii. Semnalizatorul luminos este constituit dintr-o tabelă de dimensiuni de 45 x 20 x 20 cm, cu lumini interne pe baza de LED de înaltă eficiență, care formează o săgeată de 100 x 100 mm cu coada pătrată de 65 mm. Indicatorul funcționează cu ajutorul unui alimentator extern furnizat în dotare și este cu ușurință comandabil cu un deviator care aprinde săgeata în direcția dorită.

1

8. Pereche de porți de handbal de competiție, transportabile de 2 x 3 m, din tub de aluminiu pătrat de 80 x 80 mm, vopsite alb-negru, ancorabile în podea, dotate cu elemente metalice de fixare a plasei care sa fie certificate HIF.

1

9. Pereche de plase de handbal regulamentare din nailon cu diametrul de 3 mm, cu plasa cu ochiuri de 10 x 10 cm, de 2 m x 3 m ca dimensiuni, cu adâncimea sus de 80 cm și adâncimea jos de 100 cm si cu opritor pentru mingi.

1

10. Simulator de perete pentru antrenamentul de volei cu panou cu suprafața neregulată pentru antrenamentul pentru atac și apărare în volei. Provoacă ricoșarea mingii în direcții imprevizibile. Echipament didactic pentru corectarea și îmbunătățirea atacului și a reacției la apărare. Reglabil în ceea ce privește înălțimea de la 190 cm până la 320 cm, orientabil către interiorul sau exteriorul terenului, înclinabil către pământ și dotat cu cărucior pentru transport; acest simulator este dotat cu un ball-catcher pentru exerciții de primire și de precizie și, de asemenea, de un coș pentru mingi din plasă zincată.

1

11. Spike cu brațe reglabile pentru antrenamentele de handbal și minivolei, protejate de poliuretan moale antiaccidente. Cu acest echipament se poate evalua modul în care este lovită mingea și traiectoria pe care aceasta o ia. Exclusă baza

1

11.1 Măsurătoare a înălțimii salturilor telescopice - poate fi poziționată între 230 și 380 cm.

1

12. Ball-catcher, echipament pentru antrenamentul de handbal la primire sau pentru creșterea preciziei de trăgător poziționându-1 în zona (la înălțimea) din care se dorește să se tragă la poartă. înălțimea variabilă între 190 și 320 cm cu inel superior înclinabil. Exclusă baza. Certificat de Liga de Handbal seria A.

1

13. Baza cu roți din oțel vopsit, cu suprafața ampla de susținere, stabilitate mare, complet demontabil, pentru cele 3 echipamente de mai sus.

3

14. Coș pentru mingi din plasă zincată de 5 cm x 5 cm, complet demontabil, transportabil pe roți cu cauciucuri pivotante. Dimensiuni de 75 cm x 75 cm x 75 cm.

3

15. Semnalizator acustic și luminos pentru solicitarea de time-out, cu baterii reîncărcabile. Certificat de liga de Handbal Seria A

1

B) TERENURI DE ANTRENAMENT (SECUNDARE)

SC PROINSTAL SRL (ași și SC 1CAR SRL Iași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

16. Pereche sistem baschet electric-hidraulic, cu proiecție în teren a panoului de 330 cm, format din structura construită din tuburi de 120 x 80 și dimensiuni de 200 x 120 cm, cu tuburi verticale anterioare și posterioare de 180x80 bine fixate și dintr-un stâlp monotubular cu secțiunea de 200 x 150 cm. Panouri din sticlă securizată de 12 mm grosime cu peliculă de securitate, protecție frontală și inferioară a panoului din cauciuc de înaltă densitate de 10 cm grosime, coș flexibil cu resort      calibrat

(etalonat) cu inel fix din tub plin de diametrul de 20 mm. Sistemul electric-hidraulic de înălțare-coborâre a structurii este constituit din piston de 70 mm diametru, tija de 35 mm diametru, motoraș electric, supapă de siguranță montată direct pe piston, rezervor pentru uleiul hidraulic, panou de comandă cu telecomanda detașabilă.

Sistemul de blocare/deblocare manuală este constituit din pistonul culisant și tija aferentă defiletabilă. Sistemul este dotat cu doua roți anterioare cu diametrul de 200 mm multidirecționale și cu doi cilindri ficși (cu funcție de frânare) în partea din spate de 85 de mm diametru. Fiecare dintre aceste roți se ridică de la sol în momentul punerii în funcțiune a sistemului și coboară automat în momentul închiderii, pentru a permite transportul acestuia. Contragreutăți incluse. Sistem certificat TUV, potrivit normelor UNI EN 1270 si Regulamentului FIBA 2010. La furnizare sistemul include panoul din sticlă securizată și coșul flexibil de rezervă. Greutate totală (inclusiv prelata) 1400 kg. Când este în stare de funcționare sistemul ocupa 130 cm lățime, 530 cm lungime, 395 cm înălțime. Când este strâns ocupă 130 cm lățime, 460 cm lungime (fără coș), 235 cm înălțime. Se accepta alternative (sisteme cu mecanisme pe baza se arcuri) care sa fie certificate FIBA.

1

17. Sistem pentru volei, certificat pentru cel mai inalt nivel competitional (campionat mon

dial FIVB, competiție oficiala - se va prezenta certificatul FIVB). Sistemul va fi compus din:

 • - Stâlpi pentru volei (inclusiv elemnte de prindere in podea) - certificați FIVB, care vor fi confecționați din aluminiu si vor fi prevazuti cu un sistem intern de manevrare. Stâlpii vor fi prevazuti cu un sistem fin de ajustare a inaltimii in funcție de inaltimea pardoselii de joc; diametrul stâlpilor va fi de 76,3 mm; greutatea stâlpilor va fi de de 60 kg/pereche.

 • - Protecții pentru stâlpi - certificate FIVB, care vor fi fabricate din spuma de uretan si vor fi prevăzute cu inserție pentru cablu TV; protecțiile vor avea dimensiunile: 1850 mm (inaltime) x 230 mm (lungime) x 280 mm (lățime). Greutatea protecțiilor va fi de 16 kg/pereche.

 • - Fileu pentru volei - certificat FIVB, care va avea dimensiunile oficiale FIVB: 1000 mm (inaltime) x 9500 mm (lățime); Plasa pentru fileu va fi fabricata din polietilenta, dtex 90T/360; fileul va fi prevăzut cu un cablu din sfoara de aramid. Fileul va fi prevăzut cu centuri laterale.

 • - Antente pentru volei - certificate FIVB, vor fi confecționate din fibra de sticla si vor avea diametrul de 10 mm si lungimea de 1800 mm. Greutatea antenelor va fi de 1,2 kg/pereche.

 • - Stand pentru mingi volei.

1

18. Scaun cu structura din oțel cromat și spătar din plastic colorat

3

19. Indicator manual de posesie a mingii

1SC PROINSTAL SRL lași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

20. Banca pentru antrenori/rezerve baschet, pentru marginea terenului, cu structura din

oțel vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea de diametrul de 40 mm, lungimea de 3 m.

2

21. Cadru suedez oscilant cu 24 de spații (6x4) în lemn lăcuit ecologic, pentru exerciții de gimnastică. Cadrul poate fi sprijinit sau fixat în perete cu ajutorul unor console de susținere din oțel, care permit alunecarea acestuia. Dimensiunile spațiului 50 x 50 cm

1

22. Scară orizontală de perete pentru gimnastică, din lemn rezistent lăcuit ecologic, cu posibilitatea de reglare a înălțimii și a înclinării. Dotată cu doua console laterale pentru susținere, din țeavă din oțel vopsit în câmp electrostatic, de fixat în perete. Poate fi rabatată la perete în cazul în care aparatul nu este utilizat. Lungime: 5 m.

1

23. Scară ortopedică curbă din lemn de fag, lăcuit ecologic, pentru exerciții de gimnastică (inclusiv medico-curativă), cu 7 capete proeminente (care depășesc cadrul scării), bară verticală centrală din lemn multistrat, reglabilă în înălțime cu ajutorul cadrului din oțel vopsit în câmp electrostatic de fixat în perete, lățime 100 cm și lățime 3 m.

1

24. Aparat multifuncțional cu 3 stâlpi din oțel vopsit în câmp electrostatic și 3 frânghii din cânepă pentru exerciții de gimnastică și cățărare. Constituit din console de susținere, pentru fixarea în perete și dintr-un suport din bară de oțel vopsit în câmp electrostatic. Diametrul de 60 mm, înălțimea de la pământ de 6 m.

1

25. Pereche de stative metalice verticale pentru susținerea barei de la săritura în înălțime, din aliaj ușor, cu baza în forma de T cu trei picioare, gradare metalică externă, de 250 cm înălțime, dotate cu cursoare telescopice de înaltă precizie pentru reglaje (model de competiție).

1

26. Suprafața pentru aterizare la săritura în înălțime, cu unghiuri tăiate la 45 grade, cu husă antiderapantă din PVC. Dimensiuni 400 (lungime) x 200 (lățime) x 50 (înălțime) cm.

1

27. Ștacheta din fibră de sticlă pentru săritura în înălțime cu secțiune rotundă, lungime 4 m.

1

28. Set de 10 garduri pentru atletism, model Over. înălțime fixă de la 12 cm pana la 30 cm. Structura din oțel galvanizat, dotate cu bare transversale din lemn vopsit alb/negru. Recomandate pentru antrenament.

1

29. Spalier (doi stâlpi), din fag uscat și lăcuit ecologic, bare ovale, dotat cu dispozitive de prindere pentru fixarea în perete pentru exerciții de gimnastică. Dimensiuni 180 cm (lățime) x 250 cm (înălțime).

6

30. Bancă plată înclinată pentru abdominale, cu dispozitiv de agățare de spalier, cu cadru în oțel galvanizat și plan din lemn căptușit și acoperit cu piele sintetică, dotat cu centură de blocare a picioarelor; dimensiuni 180 cm x 3 cm.

3

31. Bancă pentru exerciții de gimnastică, cu structura din oțel vopsit în câmp electrostatic, picioare prevăzute cu saboți din cauciuc, prevăzută cu o scândură pentru echilibrare și un plan din dulap de lemn lăcuit ecologic. Dimensiuni: lungime 3 m, lățime 30 cm, înălțime 41 cm

2

32. Ladă de sărituri (gimnastică) competițională, reglabilă ca înălțime, cu posibilitatea de adaptare la podele denivelate cu ajutorul unor piciorușe din tuburi reglabile din oțel galvanizat. Prevăzută cu saboți din cauciuc contra alunecării, cu partea superioară capitonată cu burete învelit în piele naturală.

1SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

33. Trambulina elastică marca Reuther, cu planul de bătaie din fag multistratificat acoperit cu mochetă, cu picioare de sprijin pe pământ din cauciuc contra alunecării.

1

34. Cal de competiție pentru răsuciri (rotații), cu mânere din lemn Iamelar reglabile în lărgime și înălțime, adaptabil la podele denivelate cu ajutorul unor piciorușe din tuburi reglabile din oțel galvanizat. Prevăzută cu saboți din cauciuc contra alunecării, lanț cu resort pentru ancorarea de podea, cu partea superioară capitonată cu burete învelit în piele sintetică.

1

35. Ladă de sărituri ajustabilă în înălțime cu ajutorul a 6 lăzi (module) din lemn, cu înălțimi de câte 12,5 cm fiecare, în formă de paralelipiped, cu partea superioară capitonată cu burete învelit în piele naturală.

1

36. Paralele inegale (fete) pentru gimnastică artistică, de competiție, reglabilă în înălțime și lărgime. Stâlpi periscopici din tuburi duble din oțel, cursoare cromate cu prinderi fără noduri pentru a permite barei să flexionexe în momentul prinderii. Bare din lemn Iamelar, cu secțiune ovală, și baze solide.

1

37. Bârna competițională în gimnastica feminină din lemn lăcuit ecologic, cu suporți în oțel vopsit în câmp electrostatic cu puncte de sprijin din cauciuc; lungime 5 m, înălțime reglabilă cu ajutorul unor suporți periscopici din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic de la 50 cm până la 120 cm, planul de calcare (de sprijin a piciorului) de 10 cm, secțiune 13 x 16 cm.

1

38. Bârnă marca Baumann, pentru exerciții de echilibru în gimnastică, din lemn dur vopsit, de 5 m, cu două planuri de călcare (de sprijin a piciorului), unul plat și celalalt rotunjit, cu secțiune de 10 x 5 cm. Bârna cu trei picioare din oțel vopsit în câmp electrostatic, dotat cu saboți din cauciuc, și reglabili în înălțime de la 37 - la 42 și, respectiv la 47 cm.

1

39. Saltea Gym K 20, recomandată pentru exerciții de gimnastică la sol și la aparate. Fabricată din spumă de polistiren expandat, antialergică, cu husă antiderapantă. Dimensiuni: 200 cm (lungime) x 100 cm (lățime) x 5 cm (înălțime).

5

40. Saltea din cauciuc expandat învelită cu husa PVC colorată, antimucegai, antialergica, ignifugă, clasa 2. Este o saltea pentru exerciții de gimnastică, dotată cu fermoar și mânere pentru transport. Dimensiuni: 200 cm (lungime) x 100 cm (lățime) x 5 cm (înălțime).

10

41. Cărucior pentru transportul saltelelor din oțel vopsit în câmp electrostatic. Prezintă

2 roti fixe și 2 pivotante. Dimensiuni: 200 cm (lungime) x 100 cm (lățime)

1

42. Măciuci din nailon colorat pentru gimnastica ritmică, greutate 155 g, 44 cm înălțime, conforme normelor F.I.G.

20

43. Mensola (suport) pentru măciuci, din bară de oțel vopsit în câmp electrostatic. Rastel pentru măciuci, de fixat în perete, capacitate 50 de bucăți.

2

44. Mensola (suport) pentru bete (pentru proba de panglică de la gimnastica ritmică) din bara de oțel vopsit în câmp electrostatic, de fixat în perete, capacitate 100 de bucăți.

2

45. Băț din lemn pentru gimnastica ritmică (pentru panglică) lăcuite ecologic. Lungime 100 cm.

50

46. Mensola (suport) pentru cercuri și corzi în gimnastica ritmică, din bara de oțel vopsit în câmp electrostatic, de fixat în perete, capacitate 50 de bucăți.

3

47. Cercuri colorate din PVC pentru gimnastică, secțiune plată, diametru 60 cm

20

48. Cercuri colorate din PVC pentru gimnastică, secțiune plată, diametru 70 cm

20

z )

ASOCIEREA: SC PRIENERG SRLBacSu, B.l.A. Bogdan TIMILIE Bacflu,

SC TECK TECTONA SRL lași, SC SOFT DES1GN CONSTRUCT SRL București, SC MULTISERV1CE SRL Bncfiu, SC THERM SYSTEM SRL Bacău,

SC PROINSTAL SRL lași și SC tCAR SRL lăți

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

49. Cercuri colorate din PVC pentru gimnastică, secțiune plată, diametru 80 cm

20

50. Coarda pentru gimnastică ritmică, din poliester colorat, fără mânere. Lungime 280 cm, diametru 8 mm.

20

51. Minge medicinală din cauciuc cu valvă (ventil) pentru reglarea dimensiunii și a ricoșeului. Minge recomandată atât pentru exerciții de gimnastică, cât și pentru gimnastica medicinală. Greutate 1 kg, diametrul 19 cm.

10

52. Minge medicinală din cauciuc cu valvă (ventil) pentru reglarea dimensiunii și a ricoșeului. Greutate 2 kg, diametrul 19 cm.

10

53. Minge medicinală din cauciuc cu valvă (ventil) pentru reglarea dimensiunii și a ricoșeului. Minge recomandata atât pentru exerciții de gimnastică, cat și pentru gimnastica medicinala. Greutate 3 kg, diametrul 19 cm.

10

54. Minge medicinală din cauciuc cu valvă (ventil) pentru reglarea dimensiunii și a ricoșeului. Minge recomandata pentru gimnastica medicinala. Greutate 4 kg, diametrul 24 cm.

10

55. Jalon din plastic colorat, înălțime 30 cm, cu bază și canelură.

36

56. Jalon din plastic colorat, înălțime 50 cm, cu bază și canelură.

36

C) SĂLI PRIM AJUTOR SPORTIVI

57. Pat pentru examinare medicală, structură din oțel cromat, secțiune 50 x 50 mm, cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic secțiune 40 x 30 cm, plan capitonat și îmbrăcat în scai de culoare neagră, dotat cu tetieră reglabilă cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni: 185 cm (lungime) x 58 cm (lățime ) x 78 cm (înălțime)

2

58. Suport pentru sul de cearceaf de hârtie pentru patul de examinare medicală

2

59. Scaun cu brațe, cu structură din oțel, bază și spătar capitonate și îmbrăcate în țesut colorat

2

60. Paravan pliant cu 3 secțiuni, structură din oțel cromat, prevăzut cu pânză (perdea) ignifugă de culoare albă; dimensiuni 195 x 185 cm

2

61. Cântar pentru persoane cu coloană pentru măsurarea înălțimii; capacitate până la 120 kg

2

62. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare neagră.

2

63. Taburet pivotant (rotativ) din aluminiu cu scaun capitonat, reglabil în înălțime

2

64. Coș de gunoi pentru sala de prim ajutor din inox, prevăzut cu pedală, coș intern din plastic, capacitate 141.

2

65. Scăriță pentru coborârea din pat cu 2 trepte; structură din oțel cromat. Dimensiuni

40 cm (lungime) x 50 cm (lățime) x 36 cm (înălțime)

2

66. Dulăpior pentru birou cu 3 sertare, cu 4 roți pivotante pentru completarea mobilierului sălii de prim ajutor. Culoare aluminiu și dimensiuni 42 cm (lungime) x 52 cm (lățime) x 53 cm (înălțime)

2

67. Masă pentru sala de prim ajutor cu plan laminat finisat culoarea nucii, picioare gri metalizat. Planul este susținut de 4 picioare de formă cilindrică din tablă de oțel cu diametrul de 60 mm, vopsite în câmp electrostatic, prevăzute cu piciorușe de reglaj în caz de podea denivelata. Dimensiuni : 120 cm (lungime) x 80 cm (lățime) x 72 cm (înălțime)

2

SC PROINSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

68. Trusă de prim ajutor, (dotată cu accesorii îi produse de primă necesitate), din plastic, formată din doua părți identice, fiecare dintre acestea prevăzută cu geamuri și separatoare de spații, pentru așezarea conținutului. Prevăzută cu suport pentru prinderea de perete, ermetică. Dimensiuni externe: 255 mm (lungime) x 240 mm (lățime) x 123 mm (înălțime)

2

69. Dulap metalic medicamente / instrumente, vopsit in câmp electrostatic, structura din oțel vopsit în câmp electrostatic, Picioare detașabile din oțel vopsit, 2 polițe demontabile din inox sau din sticlă la partea superioară, 1 poliță demontabilă din inox la partea inferioară. Partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă, partea inferioară prevăzută cu 2 uși din oțel cu încuietoare. Dimensiuni: 75cm (lungime) x 38 cm (lățime) x h=169 cm (înălțime).

2

D) SĂLI PRIM AJUTOR SPECTATORI

70. Pat pentru examinare medicală, structură din oțel cromat, secțiune 50 x 50 mm, cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic secțiune 40 x 30 cm, plan capitonat și îmbrăcat în scai de culoare neagră, dotat cu tetieră reglabilă cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni: 185 cm (lungime) x 58 cm (lățime ) x 78 cm (înălțime)

1

71. Suport pentru sul de cearceaf de hârtie pentru patul de examinare medicală

1

72. Scaun cu brațe, cu structură din oțel, bază și spătar capitonate și îmbrăcate în țesut colorat

1

73. Paravan pliant cu 3 secțiuni, structură din oțel cromat, prevăzut cu pânză (perdea) ignifugă de culoare albă; dimensiuni 195 x 185 cm

1

74. Cântar pentru persoane cu coloană pentru măsurarea înălțimii; capacitate până la 120 kg

1

75. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare neagră.

1

76. Taburet pivotant (rotativ) din aluminiu cu scaun capitonat, reglabil în înălțime

1

77. Coș de gunoi pentru sala de prim ajutor din inox, prevăzut cu pedală, coș intern din plastic, capacitate 141.

1

78. Scăriță pentru coborârea din pat cu 2 trepte; structură din oțel cromat. Dimensiuni

40 cm (lungime) x 50 cm (lățime) x 36 cm (înălțime)

1

79. Dulăpior pentru birou cu 3 sertare, cu 4 roți pivotante pentru completarea mobilierului sălii de prim ajutor. Culoare aluminiu și dimensiuni 42 cm (lungime) x 52 cm (lățime) x 53 cm (înălțime)

1

80. Masă pentru sala de prim ajutor cu plan laminat finisat culoarea nucii, picioare gri metalizat. Planul este susținut de 4 picioare de formă cilindrică din tablă de oțel cu diametrul de 60 mm, vopsite în câmp electrostatic, prevăzute cu piciorușe de reglaj în caz de podea denivelata. Dimensiuni : 120 cm (lungime) x 80 cm (lățime) x 72 cm (înălțime)

1

81. Trusă de prim ajutor, (dotată cu accesorii îi produse de primă necesitate), din plastic, formată din doua părți identice, fiecare dintre acestea prevăzută cu geamuri și separatoare de spații, pentru așezarea conținutului. Prevăzută cu suport pentru prinderea de perete, ermetică. Dimensiuni externe: 255 mm (lungime) x 240 mm (lățime) x 123 mm (înălțime)

2SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

82. Dulap metalic medicamente / instrumente, vopsit in câmp electrostatic, structura din oțel vopsit în câmp electrostatic, Picioare detașabile din oțel vopsit, 2 polițe demontabile din inox sau din sticlă la partea superioară, 1 poliță demontabilă din inox la partea inferioară. Partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă, partea inferioară prevăzută cu 2 uși din oțel cu încuietoare. Dimensiuni: 75cm (lungime) x 38 cm (lățime) x h=169 cm (înălțime).

1

E) CONTROL ANTIDOPING

83. Pat pentru examinare medicală, structură din oțel cromat, secțiune 50 x 50 mm, cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic secțiune 40 x 30 cm, plan capitonat și îmbrăcat în scai de culoare neagră, dotat cu tetieră reglabilă cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni: 185 cm (lungime) x 58 cm (lățime ) x 78 cm (înălțime)

1

84. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare neagră.

1

85. Coș de gunoi pentru sala de prim ajutor din inox, prevăzut cu pedală, coș intem din plastic, capacitate 14 1.

1

86. Scaun cu brațe, cu structură din oțel, bază și spătar capitonate și îmbrăcate în țesut colorat.

3

87. Birou din pal melaminat de 16 mm, lavabil si rezistent la zgârieturi, margini de protecție ABS drept. Dimensiuni: 120x68x73 cm. Culoare: negru

1

88. Dulap metalic medicamente / instrumente, vopsit in câmp electrostatic, structura din oțel vopsit în câmp electrostatic, Picioare detașabile din oțel vopsit, 2 polițe demontabile din inox sau din sticlă la partea superioară, 1 poliță demontabilă din inox la partea inferioară. Partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă, partea inferioară prevăzută cu 2 uși din oțel cu încuietoare. Dimensiuni: 75cm (lungime) x 38 cm (lățime) x h=169 cm (înălțime).

1

F) SĂLI MASAJ

89. Pat pentru examinare medicală, structură din oțel cromat, secțiune 50 x 50 mm, cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic secțiune 40 x 30 cm, plan capitonat și îmbrăcat în scai de culoare neagră, dotat cu tetieră reglabilă cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni: 185 cm (lungime) x 58 cm (lățime ) x 78 cm (înălțime)

6

90. Dulăpior cu 3 sertare, cu 4 roți pivotante pentru completarea mobilierului sălii de masaj. Culoare aluminiu și dimensiuni 42 cm (lungime) x 52 cm (lățime) x 53 cm (înălțime)

6

91. Taburet pivotant (rotativ) din aluminiu cu scaun capitonat, reglabil în înălțime

6

92. Suport pentru sul de cearceaf de hârtie pentru patul de examinare medicală

6

93. Paravan pliant cu 3 secțiuni, structura din oțel cromat, prevăzut cu pânză (perdea) ignifugă de culoare albă; dimensiuni 195 x 185 cm

2

94. Scaun cu brațe, cu structura din oțel, bază și spătar capitonate și îmbrăcate în țesut colorat

6

G) VESTIARE (SPORTIVI, ARBITRI, ANTRENORI)


Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

95. Banca pentru vestiar cu spătar, cuier pentru haine, cuier pentru pălării (căciuli) și raft pentru genți, complet demontabilă, de 2 m lungime - recomandată pentru vestiare de săli de forță, aerobică, centre estetice, etc.. Structura din țeavă de oțel cu secțiunea 30 x 30 cm, prevăzută cu dispozitive contra accidentărilor, cu planul pentru așezare, cuierele pentru haine și căciuli și raftul pentru genți din scânduri de lemn cu secțiunea 100 x 22 mm, lăcuite ecologic, cu margini (muchii) rotunjite. 6 cuiere din PVC, cu joncțiuni pentru asamblare din fibră de sticlă, cu picioare de sprijin din cauciuc antiderapant. Structura este furnizată în cutie de carton, prevăzută cu kit-ul pentru asamblare (șuruburi, piulițe etc.) și cu diblurile PVC cu holșurub pentru fixarea de perete.

64

96. Grătar pentru sprijin picioare din rigle de lemn vopsit (2 m lungime) - pentru vestiare

64

97. Masă pentru vestiar, structură din oțel vopsit în câmp electrostatic, plan (blat) bilaminat, dimensiuni: 96 cm x 58 cm x 76 cm (înălțime)

18

98. Scaun cu structură din oțel cromat și spătar din plastic colorat.

18

99. Oglindă de perete cu ramă din plastic alb cu diametrul de 50 cm.

42

100. Dispenser (suport) pentru sulul de hârtie igienică din ABS cu sistem de închidere. Dimensiuni 34 x 32 x 14 cm, capacitatea diametrală a sulului de maxim 27,5 cm

54

101. Suport din plastic pentru perie WC cu perie WC

54

102. Dispenser (suport) pentru prosoape din hârtie.

42

103. Dispenser (Distribuitor) din ABS de săpun lichid, capacitate 1 1, prevăzut cu închidere cu cheie. Dimensiuni 27,5 cm x 13 cm x 9,5 cm (înălțime)

42

104. Uscător de păr automat, din ABS, de perete, cu timer reglabil de la 25 de secunde până la 3 minute; putere 1200 W, dimensiuni 30,5 cm x 26,5 cm x 16,5 cm (înălțime)

36

105. Grătar modular din plastic, dimensiuni modul 50 x 50 cm, antiderapant, utilizabil ca și covoraș pentru duș sau pentru suprafețe mai ample (de exemplu în vestiare, în locul grătarelor din lemn).

94

106. Coș de gunoi pentru hârtie din PVC

84

107. Dulap metalic cu 3+3 uși și cu 2 rafturi pe fiecare modul pentru vestiar. Dimensiuni 90 cm (lungime) x 50 cm (profunzime) x 180 cm (înălțime). Structură metalică cu uși prevăzute cu spații (orificii) pentru aerisire atât în partea superioară, cât și inferioară. Culoare gri deschis, 6 locuri (în total): la cerere pot fi furnizate uși colorate.

46

H) VESTIARE (SPORTIVI AMATORI)

108. Banca pentru vestiar cu spătar, cuier pentru haine, cuier pentru pălării (căciuli) și raft pentru genți, complet demontabilă, de 2 m lungime - recomandată pentru vestiare de săli de forță, aerobică, centre estetice, etc.. Structura din țeavă de oțel cu secțiunea 30 x 30 cm, prevăzută cu dispozitive contra accidentărilor, cu planul pentru așezare, cuierele pentru haine și căciuli și raftul pentru genți din scânduri de lemn cu secțiunea 100 x 22 mm, lăcuite ecologic, cu margini (muchii) rotunjite. 6 cuiere din PVC, cu joncțiuni pentru asamblare din fibră de sticlă, cu picioare de sprijin din cauciuc antiderapant. Structura este furnizată în cutie de carton, prevăzută cu kit-ul pentru asamblare (șuruburi, piulițe etc.) și cu diblurile PVC cu holșurub pentru fixarea de perete.

4

109. Grătar pentru sprijin picioare din rigle de lemn vopsit (2 m lungime) - pentru vestiare

4

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL Iași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

110. Uscător de păr automat, din ABS, de perete, cu timer reglabil de la 25 de secunde până la 3 minute; putere 1200 W, dimensiuni 30,5 cm x 26,5 cm x 16,5 cm (înălțime)

4

111. Grătar modular din plastic, dimensiuni modul 50 x 50 cm, antiderapant, utilizabil ca și covoraș pentru duș sau pentru suprafețe mai ample (de exemplu în vestiare, în locul grătarelor din lemn).

4

112. Coș de gunoi pentru hârtie din PVC

4

113. Dulap metalic cu 3+3 uși și cu 2 rafturi pe fiecare modul pentru vestiar. Dimensiuni 90 cm (lungime) x 50 cm (profunzime) x 180 cm (înălțime). Structură metalică cu uși prevăzute cu spații (orificii) pentru aerisire atât în partea superioară, cât și inferioară. Culoare gri deschis, 6 locuri (în total): la cerere pot fi furnizate uși colorate.

10

I) SAUNE

114. Sauna va fi executata la comanda in limita dimensiunilor spatiilor.

2

J) DEPOZITE

115. Rafturi metalice sistem înșurubat. Picioarele sunt confecționate din profil comier ambutisat (40x40x2 mm) (susțin o greutate maximă de 980 kg), prevăzut cu orificii ovale, pe toată lungimea, pentru fixarea polițelor.

6 polițe (1000 mm x 600 mm). Polițele se montează cu șuruburi + piulițe M 6. Rigidizarea se asigură cu colțare metalice, montate la polițele de sus, la mijloc și jos.

50

K) CABINET ANTRENOR

116. Scaune de birou rotativ reglabil pe înălțime (cilindru cu gaz). Șezut și spătar tapițat din material textil de calitate superioară, baza mobilă din plastic, diametru bază: 60 cm, înălțime: 94-112 cm, lățime: 55 cm, adâncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 47-60 cm, greutate: 9.3 kg, culoare gri.

2

117. Birou din pal melaminat de 16 mm, lavabil si rezistent la zgârieturi, margini de protecție ABS drept. Dimensiuni: 120x68x73 cm. Culoare: negru

1

118. Corp mobil birou cu 3 sertare egale, sistem de închidere centralizată cu cheie, prevăzut cu 4 rotițe. Dimensiuni: 43x43x54 cm. Culoare: negru

1

119. Dulap realizat din lemn prevăzut cu vitrină (2 uși din sticlă și 2 uși pal). Dimensiuni: 80x36x185 cm. Culoare: gri + negru

1

120. Dulap realizat din lemn prevăzut cu o polița (uși pal). Dimensiuni: 80x36x78 cm. Culoare: gri + negru

1

121. Coș de gunoi pentru hârtie din PVC

1

122. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare neagră.

1

L) SALA DE CONFERINȚE

123. Masă de conferință realizată din pal melaminat, cu margini de protecție din banda PVC. Dimensiuni: 200x80x75 cm. Culoare: gri + negru.

2

124. Scaune cu șezut și spătar mediu tapițat cu piele de culoare neagră. Cadru metalic rezistent realizat din oțel vopsit negru în câmp electrostatic, brațe din plastic, șezut fix. înălțime: 84 cm, lățime: 62 cm, adâncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 43 cm, greutate: 10.5 kg, culoare: piele neagră.

6SC PRO1NSTAL SRL lași și SC ICAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

125. Scaune pe structură din oțel rectangular. Spătar din placaj multistrat acoperit cu spumă poliuretanică, tapițat cu stofa ce conține fibre sintetice de înaltă rezistență, mascat pe spate cu un capac din lemn. Șezut din placaj multistrat acoperit cu spumă poliuretanică, tapițat cu stofa ce conține fibre sintetice de înaltă rezistență, mascat pe spate           cu           un           capac           din           lemn.

Sistem de rabatare al șezutului automat (gravitațional). Distanța interax: 520 mm, înălțimea totală :875 mm, înălțime șezut :440 mm, distanța între rânduri: 950 mm.

185

126. Proiector multimedia Dell 4220. Luminozitate: 4.100 lumeni ANSI, raport de contrast: 2000, rezoluție: XGA (1.024 x 768), uniformitate: 80% tipic (standard Japonia - JBMA), distanță focală, f=18,2 -21,8 mm, raportul dintre distanța de proiecție și dimensiunea imaginii: 1,6 (superangular) - 1,92 (teleobiectiv), Deviația obiectivului: 115 ± 5 %, dimensiune imagine: Ia o distanță de 3,94 1,2 m, distanță de proiecție: 1,2 - 10 m. Dimensiuni: 286 x 110 x 247,8 mm, greutate: (2,9 kg). Alimentare universală c.a., 100 - 240 V, la 50 - 60 Hz, cu intrare PFC. Durată de funcționare a lămpii: până la 2.000 ore funcționare normală, până la 2.500 ore în modul economic. Două boxe audio de 5 W, RMS, cablu de alimentare, cablu VGA, cablu USB.

1

127. Ecran de proiecție manual. Suprafață de proiecție profesională, strat vinii. Suprafață albă mată, bordura neagră, pe spate întăritor culoare neagră. Strat sticlă flexibilă. Carcasă metalică cu dispozitiv antipraf sistem roll-up mecanic ce permite oprirea ecranului în orice poziție. Montabil pe perete sau plafon. Mărime ecran: 244x244 cm, zona vizibilă: 236x236 cm, bordura neagră: 4 cm, format: 1:1 (square).

1

M) OFICII

128. Frigider cu o ușă. Volum total: 237 1, volum frigider 219 1,volum congelator 18 1, rafturi sticla, cons.energie 0,75 kWh/24h, clasa energie A, dimensiuni 125x55x61,2 cm.

2

129. Cuptor cu microunde tradițional. Capacitate netă: 20 I, diametru platou rotativ:

 • 24.5 cm, putere cuptor: 800 W, nivel de zgomot: 46 dB, panou de comandă mecanic, deschidere ușă mâner, semnalizare sonoră la sfîrșitul programului. Dimensiuni: 28.4 x

 • 45.5 x 34.7 cm.

2

130. Plită cu inducție. 3 ochiuri, putere: 6000 W, dispozitiv de siguranță gaz.

2

131. Expresor. Număr cești 1-2, tip afișaj: LED, putere: 1100 W, presiune abur: 15 bar, suport pentru filtru fix, plită încălzitoare antiaderentă, tavă detașabilă pentru picături, rezervor cafea măcinată, tub de distribuție vapori. Dimensiuni: 29x22x26 cm, greutate: 4,18 kg.

2

132. Hotă tradițională inox. Debit de aer absorbit: 170 mc/h, 1 motor, 3 viteze, iluminare: 1x40 W, panou de control mecanic, 1 filtru sintetic. Mod de instalare: de perete, distanța minimă de instalare: 60 cm. Nivel de zgomot: 59 dB, diametrul conductei de evacuare: 12 cm.

2

133. Mobilier de bucătărie din pal melaminat, cu front de lucru. Dimensiuni: h = 90 cm, 1 = 60 cm, L = 500 cm. Corpuri suspendate din pal melaminat. Dimensiuni: h = 60 cm, 1 = 30 cm, L = 500 cm.

2

N) BIROURISC PRO1NSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

134. Scaune de birou rotativ reglabil pe înălțime (cilindru cu gaz). Șezut și spătar tapițat din material textil de calitate superioară, baza mobilă din plastic, diametru bază: 60 cm, înălțime: 94-112 cm, lățime: 55 cm, adîncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 47-60 cm, greutate: 9.3 kg, culoare gri.

35

135. Birou din pal melaminat de 16 mm, lavabil si rezistent la zgârieturi, margini de protecție ABS drept. Dimensiuni: 120x68x73 cm. Culoare: negru

35

136. Corp mobil birou cu 3 sertare egale, sistem de închidere centralizată cu cheie, prevăzut cu 4 rotițe. Dimensiuni: 43x43x54 cm. Culoare: negru

35

137. Dulap realizat din lemn prevăzut cu vitrină (2 uși din sticlă și 2 uși pal). Dimensiuni: 80x36x185 cm. Culoare: gri + negru

35

138. Dulap realizat din lemn prevăzut cu o polița (uși pal). Dimensiuni: 80x36x78 cm. Culoare: gri + negru

35

139. Coș de gunoi pentru hârtie din PVC

35

140. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare neagră.

12

O) CAFENEA

141. Mese cu 4 picioare cadru din piloni ovali, cromați (tub dublu). Blatul realizat din pal melaminat cu grosimea de 25 mm. Dimensiuni: h = 75 cm, 0 = 75 cm.

18

142. Scaune. Cadru din oțel cromat, acoperit cu pulbere de aluminiu. Spătarul conține spumă, acoperit cu o textura de piele ecologică. Dimensiuni: h total = 88 cm, h șezut = 45 cm, 0 = 45 cm.

72

143. Scaune bar. Cadru din oțel cromat, sistem de prindere a taburetului. Șezutul este căptușit, conține spumă, husa taburetului este din piele ecologică. Dimensiuni: h = 80 cm, 0 = 36 cm.

32

144. Blat bar din lemn masiv, h = 120 cm, lățime variabilă 60-105 cm, L = 1250 cm, cu elemente de susținere metalice din țeava rectangulară 60 x 40 mm, cu tăblie verticală din lemn, cu dulapuri la interior și blat secundar h = 90 cm, lungime = 1250 cm.

1

145. Blat bar din lemn masiv h = 90 cm, 1 = 60 cm, L = 1000 cm, cu elemente de susținere metalice din țeava rectangulară 60 x 40 mm, cu tăblie verticală din lemn, cu dulapuri la interior.

1

146. Jardiniere din lemn. Dimensiuni: 40 x 450 cm, h = 60 cm.

9

P) CABINE COMENTATORI

147. Birou din pal melaminat de 16 mm, lavabil si rezistent Ia zgârieturi, margini de protecție ABS drept. Dimensiuni: 120x68x73 cm. Culoare: negru

12

148. Scaune de birou rotativ reglabil pe înălțime (cilindru cu gaz). Șezut și spătar tapițat din material textil de calitate superioară, baza mobilă din plastic, diametru bază: 60 cm, înălțime: 94-112 cm, lățime: 55 cm, adîncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 47-60 cm, greutate: 9.3 kg, culoare gri.

12

149. Cuier cu 1 loc și suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare negru.

12

R) CASE DE BILETE

150. Blat din lemn, 60x490 cm, h ~ 90 cm, cu elemente de susținere metalice din țeavă rectangulară 60x40 mm.

1

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC ICAR SRL inși

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

151. Scaune de birou rotativ reglabil pe înălțime (cilindru cu gaz). Șezut și spătar tapițat din material textil de calitate superioară, baza mobilă din plastic, diametru bază: 60 cm, înălțime: 94-112 cm, lățime: 55 cm, adîncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 47-60 cm, greutate: 9.3 kg, culoare gri.

5

152. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare negru.

1

153. Coș de gunoi pentru hârtie din PVC

1

S) 154. CABINE TELEFONICE

9

T) SALON VIP

155. Fotoliu cu ramă solidă de lemn, picioare cromate, căptușeală, spumă dimensionată pe fotoliu, acoperit cu imitație de piele naturală, ecologică (65%PU,35%Bumbac), culoare negru. Dimensiuni: 110 x 80 x 75 cm, înălțime șezut: 42 cm.

4

156. Canapea 3 locuri cu ramă solidă de lemn, picioare cromate, căptușeală, spumă dimensionată pe fotoliu, acoperit cu imitație de piele naturală, ecologică (65%PU,35%Bumbac), culoare negru. Dimensiuni: 183 x 80 x 75 cm, înălțime șezut: 42 cm.

2

157. Măsuță sticlă 0 50 cm. Cu baza de oțel cromat, 0 42 cm și pilon cromat, inox 0 8 cm, h = 60 cm. Blatul de masă sticlă satinată cu grosimea de 10 mm.

4

158. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare negru.

1

U) SALON VIP PROTOCOL

159. Masă de conferință realizată din pal melaminat, cu margini de protecție din banda PVC. Dimensiuni: 200x80x75 cm. Culoare: gri + negru.

2

160. Scaune cu șezut și spătar mediu tapițat cu piele de culoare neagră. Cadru metalic rezistent realizat din oțel vopsit negru în câmp electrostatic, brațe din plastic, șezut fix. înălțime: 84 cm, lățime: 62 cm, adâncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 43 cm, greutate: 10.5 kg, culoare: piele neagră.

20

161. Cuier coloană cu 8 locuri și cu suport pentru umbrele. Structură din oțel cromat; culoare negru.

1

V) GARDEROBE

162. Blat din lemn masiv h = 90 cm, 1 = 40 cm, L = 1860 cm, cu elemente de susținere metalice din țeavă rectangulară 60 x 40 mm, cu tăblie verticală din lemn.

1

163. Cuiere pe cadre metalice din țeavă rectangulară 60 x 40 mm, cu h = 150 cm, suport pentru cârlige duble. L = 130 ml

1

X) CAMERĂ CONTROL ILUMINAT+SUNET

164. Scaune de birou rotativ reglabil pe înălțime (cilindru cu gaz). Șezut și spătar tapițat din material textil de calitate superioară, baza mobilă din plastic, diametru bază: 60 cm, înălțime: 94-112 cm, lățime: 55 cm, adîncime șezut: 45 cm, înălțime șezut: 47-60 cm, greutate: 9.3 kg, culoare gri.

2

165. Birou din pal melaminat de 16 mm, lavabil si rezistent la zgârieturi, margini de protecție ABS drept. Dimensiuni: 120x68x73 cm. Culoare: negru

2

Z) GRADENE SI SCAUNE

166. Sisteme cu câte 5 gradene telescopice 400 x 2170 cm (140 locuri) - scaune fixe fara spatar cu adancimea de max 35 cm. Culoare scaune: albastru

4

(total scaune 140 x 4 = 560)

cod document: 4-0048 pag. 171

SC PRO1NSTAL SRL Iași și SC 1CAR SRL lași

Sala Polivalenta a Sporturilor Bacău

167. Sisteme cu câte 5 gradene telescopice 400 x 1200 cm (74 locuri) - scaune fixe fara spatar cu adancimea de max 35 cm. Culoare scaune: albastru

4

(total scaune 74 x 5= 296).

168. Scaune rabatabile spectatori montate pe gradene din beton si metalice fixe. Scaunele au structura metalica vopsita cu fixare pe contragradena, fara brațe, cu șezut si spatar din polipropilenă, finisaj neted, semilucios, rezistent la foc și la razele ultraviolete. Culoare: albastru.

6528

169. Scaune spectatori cu picior montate la cota +7.00 (ultimul rând de pe planseu). Scaun polipropilenă turnat prin injecție intr-o singură bucată, finisaj neted, semilucios, rezistent la foc și la razele ultraviolete - scaune cu adancimea de max 40 cm. Culoare scaune: albastru

322