Hotărârea nr. 387/2013

Hotărârea nr.387 din 24.12.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 346 din 29.11.2013 privind aprobarea   documentaţiei tehnico-economice  a  obiectivului de investiţii: "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico-economici, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare, faza Proiect tehnic (PT).


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL 346 din 29.112013 privind aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare, faza Proiect tehnic (PT)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.122013;

Având in vedere:

-Scrisoarea de notificare de la ADR NE nr. NE 23154/oi/l 0.12.2013, prin care se solicită refacerea bugetului în concordanță cu Devizul general în faza Proiect tehnic pentru proiectul,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”;

-Referatul nr. 9447 din 13.12.2013 al Unității de Implementare a proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9449 din 13.122013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9448/13.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 773/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 774/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr2, nr. 775/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 776/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 777/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare;

-HCL nr. 293 din 30.09.2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului ,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare;

-HCL nr. 346 din 29.11.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare faza Proiect tehnic (PT);

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-HCL nr. 78/20.03.2013 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. .Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană și a Notei AM POR nr. 57816 din 03.08.2012;

în temeiul ari. 36 (2) lit “a” și “d”, alineatul (4) lit “d” și ari 45 (2) lft. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 în sensul înlocuirii Devizului General - faza Pth din cuprinsul Anexei 1 cu Devizul General - faza Pth revizuit ce se constituie în Anexa 1 Ia prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 în sensul înlocuiri anexei nr. 2 reprezentând principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, cu anexa nr. 2, revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă modificarea și completarea HCL 346 din 29.11.2013 în sensul înlocuirii anexei 3, reprezentând bugetul proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” precum și Sursele de Finanțare, cu Anexa nr. 3, revizuita ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Celelalte prevederi ale HCL 346 din 29.11.2013, ce nu sunt în contradicție cu prevederile prezentei hotărâri, sunt și rămân în vigoare.

ART, 5. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției de Asistență


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVHJIU PQPO VICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HCL NR.33? DIN*&4â

Deviz general privind cheltuielile necesare a investiției

„Reabilitare imobil, str. Milcov, cu destinația de Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

- faza Proiect tehnic întocmit de SC STAR PROIECT S.R.L.

Beneficiar Municipiul BacauSC STAR PROIECT S.R.L

FAZAPTH

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare Imobil, strada Miicov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11,10.2012 4,5698

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE     (fara

T.V.A.)

T.V.A.

VALOARE    (Iclusiv

T.V.A)

mii RON

mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

1,1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,2

Ob.1 Amenajarea terenului

7,69920

1,68480

1,84781

9,54701

2,08915

1,3

Amenjari pentru protecția mediului

10,75268

2,35299

2,58064

13,33332

2,91770

1.3.1. Ob.lAmenajare platforma gunoi

0,75158

0,16447

0,18038

0,93196

0,20394

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10,00110

2,18852

2,40026

12,40136

2,71377

TOTAL CAPITOL 1

18,45188

4,03779

4,42845

22,88033

5,00686

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.6Reteie apa canal, termice si ACM, electrice

65,41700

14,31507

15,70008

81,11708

17,75068

TOTAL CAPITOL 2

65,41700

14,31507

15,70008

81,11708

17,75068

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (geo.topo)

3,50000

0,76590

0,84000

4,34000

0,94971

3.1.1 Studiu topo

1,00000

0,21883

0,24000

1,24000

0,27135

3.1.2 Studiu geo

2,50000

0,54707

0,60000

3,10000

0,67837

3,2

Obținere avize,acorduri si autorizații

11,00000

2,40711

2,16000

13,16000

2,87978

3.2.1. Avize

2,00000

0,43766

0,00000

2,00000

0,43766

3.2.2Taxa racord rețele

9,00000

1,96945

2,16000

11,16000

2,44212

3,3

Proiectare si englnerle

132,01320

28,88818

27,88070

159,89390

34,98926

3.3.1. Proiectare initiala(TVA 19%)

75,28580

16,47464

14,26610

89,55190

19,59646

Proletare inițiala (TVA 24%)

8,72740

1,90980

2,09460

10,82200

2,36820

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH,DE,CS,DL

17,00000

3,72008

4,08000

21,08000

4,61289

3.3.3.Expertlza tehnica, Audit energetic,Plan SSM

8,50000

1,86004

2,04000

10,54000

1,86004

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activităților

15,00000

3,28242

3,60000

18,60000

4,07020

3.3.5 Documentații CU,avize

7,50000

1,64121

1,80000

9,30000

2,03510

3,4

Organizarea procedurii de achiziții

5,00000

1,09414

1,20000

6,20000

1,35673

3,5

Consultanta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,6

Asistenta tehnica

60,80000

13,30474

14,59200

75,39200

16,49788

3.6.1 Asistenta tehnica (dirigintl șantier)

51,80000

11,33529

12,43200

64,23200

14,05576

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9,00000

1,96945

2.16000

11,16000

2,44212

ITOTAL CAPITOL 3

212,31320

46,46006

46,67270

258,98590

56,67336

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

750,57350

164,24647

180,13764

930,71115

203,66562

Ob.2 Arhitectura

327,95450

71,76561

78,70908

406,66358

88,98936

Ob.3 Amenajări exterioare

73,58968

16,10348

17,66153

91,25121

19,96832

Ob.4 Rezistenta

229,52030

50,22546

55,08487

284,60517

62,27957

Ob.5 instalații sanitare, termice, electrice interioare

119,50900

26,15191

28,68216

148,19116

32,42837

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Procurare utilaje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,4

Utilaje fara montaj sl echipamente tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

230,12581

50,35796

55,23020

285,35601

62,44387

Dotări

230,12581

50,35796

55,23020

285,35601

62,44387

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

980,69931

214,60443

235,36783

1216,06716

266,10949

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8,34440

1,82599

2,00266

10,34706

2,26423

5.1.1 Lucrări de construcții

8,34440

1,82599

2,00266

10,34706

2,26423

5.1.2-Cheituieii conexe organizării de santierftaxe aferente)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Comisioane, taxe sl cote legale

13,86000

3,03296

0,00000

13,86000

3,03296

5.2.1. Conf Legii10/95 -0.7%

7,19000

1,57337

I 0,00000

7,19000

1,57337

Conf Legii 453/2001 -0.1%

1,03000

0,22539

0,00000

1,03000

0,22539

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5,13000

1,12259

0,00000

5,13000

1,12259

5.2,3.Comlsion Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0,51000

0,11160

0,00000

0,51000

0,11160

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

68,60340

15,01234

16,46482

85,06822

18,61530

TOTAL CAPITOL 5

90,80780

19,87129

18,46748

109,27528

23,91249

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20,00000

4,37656

4,80000

24,80009

5,42693

6.2

Cheltuieli de audit

50,00000

10,94149

12,00000

62,00009

13,56733

TOTAL CAPITOL 6

70,00000

15,31796

16,80000

86,80009

18,99427

TOTAL GENERAL

1437,68919

314,6065$

337,43656

1775,12576

388,44714

Din care C+M

842,78678

184,42531

202,26883

1045,05561

228,68738

ROMÂNIA

JUDEȚULBACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 2 LA HCL NR. 32 £ DIN U- *

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare imobil, str. Milcov, cu destinația de Centrul de Cazare Temporară

a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

faza PthDenumire obiectiv

Valoare totala (lei) cu TVA

Valoare C+M (lei) cu TVA

„Reabilitare imobil, str. Milcov, cu destinația de Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

1 775125,75

1 045 055,61

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POPOVI

SC STAR PROIECT S.R.L

FAZAPTH

DEVIZ GENERAL

privind chetuieile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012    4,5698

---------------------------------------1

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE

T.V.

(fara

A)

T.V.A.

VALOARE    (Iclusiv

T.V.A)

mii RON

mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.69920

1,68480

1.84781

9,54701

2,08915

1,3

Amenjari pentru protecția mediului

10,75268

2,35299

2.58064

13,33332

2,91770

1.3.1. Ob.1 Amenajare platforma gunoi

0,75158

016447

0.18038

0,93196

0,20394

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10,00110

2,18852

2.40026

12.40136

2,71377

TOTAL CAPITOL 1

18,45188

4,03779

4,42845

22,88033

5,00686

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

65,41700

14,31507

15.70008

81.11708

17,75068

TOTAL CAPITOL 2

65,41700

14,31507

15,70008

81,11708

17,75068

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

3,1

Studii de teren (geo.topo)

3,50000

0,76590

0,84000

4,34000

0,94971

3.1.1 Studiu topo

1,00000

0,21883

0,24000

1,24000

0,27135

3 1.2 Studiu geo

2,50000

0,54707

0,60000

3,10000

0,67837

3,2

Obținere avize,acorduri si autorizații

11,00000

2,40711

2,16000

13,16000

2,87978

3.2.1. Avize

2.00000

0,43766

0 00000

2,00000

0,43766

3 2.2Taxa racord reteie

9,00000

1,96945

2.16000

11,16000

2,44212

3,3

Proiectare si enginerie

132,01320

28,88818

27,88070

159,89390

34,98926

3 3.1.Proiectare initiala(TV A 19%)

75,28580

16,47464

14,26610

89,55190

19,59646

Proictare inițiala (TVA 24%)

8,72740

1,90980

2,09460

10,82200

2.36820

3 3.2 Proiectare DTAC, PTH DE.CS.D^

17 00000

3,72008

4 08000

21.08G00

4,61289

I

3.3 3 Expert’za tehn ca, Audit energetic.Plan SSM

8 50000

1 86004

2.04000

10.54000

1 86004t

3.3.4 Documentații DAlI Analiza cost bereficiu bugetu! proiectulu,, calendarul activitatilor

15.00000

3,28242

3,60000

18,60000

...                             I

1

4,07020

3 3 5 Documentații CU,av-ze

7.50000

1.64121

1,80000

9,30000

2 03510

3,4

Organizarea procedurii de achiziții

5,00000

1,09414

1,20000

6,20000

1,35673

3.5

Consultanta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistenta tehnica

60.80000

13,30474

14,59200

75,39200

16.49788

3 6.1 Asistenta tehnica (d rigmi sânt ert

51 80000

11.33529

12.43200

64,23200

J 4,05576

3 6 2 As stenta tehnica acordata de jroiectant

900000

1 96945

2 16000

11,16000

j- .      i   —   -r--

2.44212

TOTAL CAPITOL 3

212 31320

_ 46,46006

46,67270

258,98590

56.67336'

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

750,57350

164,24647

180,13764

930,71115

203,66562

Ob.2 Arhitectura

327,95450

71,76561

78,70908

406,66358

88,98936

Ob.3 Amenajări exterioare

73,58968

16,10348

17,66153

91,25121

19,96832

Ob.4 Rezistenta

229,52030

50,22546

55,08487

284,60517

62,27957

Ob.5 instalații sanitare, termice, electrice nterioare

119,50900

26,15191

28,68216

148,19116

32,42837

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Procurare utilaje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,4

Utilaje fera montaj si echipamente tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

230,12581

50,35796

55,23020

285,35601

62,44387

Dotări

230,12581

50,35796

55,23020

285,35601

62,44387

4,6

Active necorporaie

TOTAL CAPITOL 4

980,69931

214,60443

235,36783

1216,06716

266,10949

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8,34440

1,82599

2,00266

10,34706

2,26423

5.1.1 Lucrări de construcții

8,34440

1,82599

2,00266

10,34706

2,26423

5.1.2-Cheltuieii conexe organizării de santler(taxe aferente)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

13,86000

3,03296

0,00000

13,86000

3,03296

5.2.1 .Conf Legii10/95 -0,7%

7,19000

1.57337

0,00000

7,19000

1,57337

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1,03000

0,22539

0,00000

1,03000

0,22539

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5,13000

1,12259

0,00000

5,13000

1,12259

5.2 3<Comlslon Banca Finanțatoare

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0,51000

0,11160

0,00000

0,51000

0,11160

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

68,60340

15,01234

16,46482

85,06822

18,61530

TOTAL CAPITOL 5

90,80780

19,87129

18,46748

109,27528

23,91249

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru Implementarea proiectului

6,1

Cheltuieli de publicitate si informare

20,00000

4,37656

4,80000

24,80000

5,42693

6,2

Cheltuieli de audit

50,00000

10,94140

12,00000

62,00000

13,56733

TOTAL CAPITOL 6

70,00000

15,31796

16,80000

86,80000

18,99427

TOTAL GENERAL

1437,68919

314,60659

337,43656

1775,12575

388,44714

Din care C+M

842,78678

184,42531

202,26883

1045,05561

228,68738

Șef Proiect Arh. Doina SzaboIo


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA


ANEXA nr.3

HCL NR.3$??DIN


BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitoieior

Cheltuieli neeiigibiie

Cheltuieli eligibile

TOTAL eligibil

TVA neellgibila

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

7,699.20

1,847.81

9,547.01

0.00

1.3.

Amenajați pentru protecția mediului

0.00

10,752.70

2,580.65

13,333.35

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

18,451.90

4,428.46

22,880.36

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului

0.00

65,417.00

15,700.08

81,117.08

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

65,417.00

15,700.08

81,117.08

0.00

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3,500.00

0.00

0 00

0.00

840.00

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

11,000.00

0.00

0.00

0.00

2,160.00

3.3

Proiectare si inginerie

132,013 20

0.00

0.00

0.00

27,880.68

3.4

Consultanta

5,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

3.5.

Asistenta tehnica

0.00

60.800.00

14,592.00

75,392.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

151,513.20

60,800.00

14,592.00

75,392.00

32,080.68

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

26,638 92

723,934.58

173,744.30

897,678.88

6,393.34

4.2.

Dotări de specialitate

48,180 65

181,945.16

43,666.84

225,612.00

11,563.36

TOTAL CAPITOL 4

74,819.57

905,879.74

217,411.14

1,123,290.88

17,956.70

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0.00

8,344.40

2,002.66

10,347.06

0 00

5.1 1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

8,344.40

2,002.66

10,347 06

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

5.2.

Cote legale

510.00

13,350.00

0.00

13,350.00

000

TOTAL CAPITOL 5

510.00

21,694.40

2,002.66

23,697.06

0.00

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevăzute

0 00

68,603.40

, 16,464.82

85,068 22

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

68,603.40

16,464.82

85,068.22

0.00

//

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeiiglblie

Cheltuieli eligibile

TOTAL eligibil

TVA neeilgibiia

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

7.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare sl publicitate

7.1.

Audit

0.00

50,000.00

12.000.00

62,000.00

0.00

7.2.

Informare si publicitate

0.00

20.000.00

4,800.00

24,800.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

70.000.00

16,800.00

86,800.00

0.00

8.

CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli neeiiglblie

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

TOTAL CHELTUIELI

226,842.77

1,210,846.44

287,399.16

1,498,245.60

50,037.38

Iii

TOTAL GENERAL (l+li)

226,842.77

1,210.846.44

287,399.16

1,498,245.60

60,037.38

La cap. 3.3 suma de 201.07 lei reprezintă cheltuiala cu taxele si avizele obținute in cadrul proiectării inițiale (TVA 19 %). Aceste taxe nu sunt purtătoare de TVA.

La cap. 4.1 suma de 26.638,92 lei trecută la cheltuială neeligibilă reprezintă termo și hidroizolația pentru jumătate din terasa clădirii ce nu face obiectul finanțării Centrului de cazare a persoanelor fără adăpost.

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

1,775,125.75

a.

Valoarea neeligibilâ a proiectului

226,842.77

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1,498,245.60

c.

TVA neeligibila

50,037 38

li

Contribuția proprie în proiect, din care :

306,845.07

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

29,964.92

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

226,842.77

c.

TVA neeligibila

50,037.38

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1,468,280.68

Manager proiect, DANIE DIMULESCU