Hotărârea nr. 386/2013

Hotărârea nr.386 din 24.12.2013 Hotărâre pentru aprobarea Actului Aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si inregistrat sub numarul 26.785 din 01 august 2005.

pentru aprobarea Actului Adițional nr.6 Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, încheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Solicitarea nr. 1637 din 27.02.2013 a SC SOMA SRL Bacau, înregistrata la Consiliul Local al Municipiului Bacau sub numărul 65.178 din 27.02.2013;

-Referatul comun nr. 9543 din 17.12.2013 al Direcției Servicii Publice si al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata sub numărul 9544 din 17.12.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau înregistrat sub numărul 9545 din 17.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 768/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 769/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 770/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 771/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 772/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile art. 36 si art.47 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau;

-Memorandumul de finanțare pentru Măsură ISPA 2004/RO/16ZP/PE/007 publicat in Monitorul Oficial al României partea I, nr.722 bis;

-Actul adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, aprobat prin Hotararea nr.3 din 30 ianuarie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Actul adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, aprobat prin Hotararea nr.298 din 27 august 2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Dispozițiile art.32, alin.(3) si (4) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

-Dispozițiile art. 14, alin.(2) si (3) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.8, alîn.(3), lit. “j” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata coroborate cu dispozițiile art.6, alin(l) , lit.”k” din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art.36 alin.(2), lit.”b” si “d”, alin.(5), lit.”a”, alin.(6) lit.”a”, pot. 14 si ale art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba Actul adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005, conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art.2 Tarifele prevăzute in Actul adițional nr.6, anexa la prezenta hotarare sunt fara TVA si se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2014.

Art3 Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau ca in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional nr.6.

Art.4 Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26.785 din 01 august 2005, sunt si raman valabile.

Art.5 Hotararea se comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si SC SOMA SRL Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1


ANEXA LA H.C.L NR.         J?:2013

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ACT ADIȚIONAL NR.6

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, încheiat cu SC SOMA SRL Bacau si înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005

Având in vedere Contractul nr.26.785 din 01 august 2005 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau încheiat intre:

  • a. Consiliul Local al Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau, str. Marasesti nr.6, județul Bacau, reprezentat prin Romeo Stavarache-Primarul Municipiului Bacau si Clementina Vinerica-Director Economic, in calitate de concedent si

  • b. Societatea Comerciala “SOMA” SRL Bacau, cu sediul in Bacau, str.Al. Tolstoi nr.6, județul Bacau, reprezentata prin Constantin Sosu-Presedinte si Elena Chiper-Director Economic, in calitate de concesionar, denumit in continuare operator,

In baza dispozițiilor art.36 coroborate cu dispozițiile art.47 din Contractul nr.26.785 din 01 august 2005,

Ținând cont de:

  • - Solicitarea nr. 1637 din 27.02.2013 a SC SOMA SRL Bacau , înregistrata la Consiliul Local al Municipiului Bacau sub numărul 65.178 din 27.02.2013;

-Memorandumul de finanțare pentru Măsură ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 publicat in Monitorul Oficial al României partea I, nr.722 bis;

  • - Dispozițiile art.32, alin.(3) si (4) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitarte de utilitari publice, republicata;

-Dispozițiile art.14, alin.(2) si (3) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit. “j” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata coroborate cu dispozițiile art.6, alin(l),

din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare,

Părțile semnatare, de comun acord au convenit încheierea prezentului Act adițional cu respectarea următoarelor clauze:

Artl Articolul 7 din Contractul nr.26785 din 01 august 2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau se modifica si va avea următorul cuprins:

“ Art.7 Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare este de 20 de ani incepand de la data semnării acestuia, respectiv pana la data de 01.08.2025, dar nu mai târziu de data semnării contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare si transport a deșeurilor municipale cu operatorul desemnat câștigător al procedurii competitive de atribuire organizata de Municipiul Bacau, in respectarea prevederilor memorandumului de finanțare pentru Măsură ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 ”

ArL2 Articolul 35 din Contractul nr.26.785 din 01 august 2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau se modifica si va avea următorul cuprins:

“ Art35 Tarifele pentru activitatile de la art.2 din Contract, Lit. A-colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, sunt fara TVA si vor fi aplicate incepand cu data de 01 ianuarie 2014 ,dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Activitatea

Tarif in vigoare

Tarif aprobat cu data de 01 ianuarie 2014

Modificare %

1.

Colectare si transport deșeuri in sistem compactat

94,12 lei/to

97,88 lei/to

4

2.

Colectare si transport deșeuri in sistem necompactat

31,76 lei/mc

33,03 lei/mc

4

Art3 Celelalte clauze ale Contractului nr.26.785 din 01 august 2005 sunt si raman valabile.

Art4 La data semnării Actului adițional nr.6 la Contractul nr.26.785 din 01 august 2005, Actul adițional nr.3 aprobat prin Hotararea nr.3 din 30 ianuarie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, isi inceteaza valabilitatea.

ArLS Actul adițional a fost incheiat astazi.................2013, in 2(doua) exemplare,

cate unul pentru fiecare parte semnatara.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

Consiliul Local al Municipiului Bacau

S.C SOMA SRL Bacau

prin:

prin:

PRIMAR,

PREȘEDINTE, Constantin SOSU


Romeo STAVARACHE

DIRECTOR ECONOMIC,

Clementina VINERICA

DIRECTOR D.S.P,

Gabriel GRITCU

CONSILIER JURIDIC,

DIRECTOR ECONOMIC,

Elena CHIPER

CONSILIER JURIDIC,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC