Hotărârea nr. 385/2013

Hotărârea nr.385 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru  anul 2014 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


u/tu
HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2014 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9210/06.12.2013 înaintat de Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății; -Expunerea de motive nr.9359/11.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9360/11.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 763/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 764/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 765/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 766/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 767/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

-Prevederile art.l alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(2) lit. «a» din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă achiziționarea unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2014 in valoare de 300.000 lei fara TVA, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 2. -Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Juridic și Aplicarea


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

NR. 385

DIN 24.12.2013

P.O.N, C.FU R.T/Ex.l/Ds.lA-2