Hotărârea nr. 384/2013

Hotărârea nr.384 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, la Centrul Bugetar Creşe Bacău începând cu data de 01.01.2014.


HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, la Centrul Bugetar Crese Bacau incepand cu data de 01.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.384/03.12.2013 înaintata de Centrul Bugetar Crese Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.44171/03.12.2013;

-Referatul nr.9282/10.12.2013 al Direcției Sport, Cultura, Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive nr. 9341/11.12.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9342/11.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 760/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 761/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 762/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

-Prevederile HCL nr.l46/29.05.2009 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții la Centrul Bugetar Crese Bacau.

în baza art.36 alin. (2) lit. „a”, alin.(3) lit. ”b” și art.45(2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă incepand cu 01.01.2014 Organigrama la Centrul Bugetar Crese Bacau, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă incepand cu 01.01.2014 Statul de funcții la Centrul Bugetar Crese Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se va abroga HCL nr.l46/29.05.2009. Art,4.- Prezenta hotărâre se comunică Direcției Sport, Cultura Sanatate, Direcției Economice, Serviciului Managamentul Reș lor Umane si Informatizare si Centrului Bugetar Crese Bacau


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 4

LA HOTARAREA NR.?>X^ DIN 24J2.2013PREȘEDI

ADAMțȘA£CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PERSONAL PROPUS începând cu data de 01.01.2014TOTAL PERSONAL

DIN CARE:

PERSONALCONDUCERE

PERSONAL EXECUȚIE

PERSONAL DESERVIRE

MUNCITORI


I întocmii./ 9

I Director/LuPU£ABRIEL


romania

ANEXA NR.<i

LA HOTARAREA NR. 'bgi/ DIN 24.12.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE începând cu data de 01.01.2014

Nr. crt

STRUCTURA

Funcția contractuală

Treapta/grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

Nr.postfde execuție

Nr.post

CONDUCERE

1

DIRECTOR

1

asistent med.pr.

PL

2

CONTABIL ȘEF

1

economist

IA

S

PERSONAL CENTRUL BUGETAR

3

ADMINISTRATOR

1

IA

M

4

CONTABIL

1

IA

M

5

MERCEOLOG

1

I

M

6

MUNCITOR

1

III

M

CREȘA NR.3

7

ASISTENT MED.PR.

1

PL

8

ASISTENT MED.PR.

1

PL

9

ASISTENT MED.

1

m-"

10

EDUCATOR PUERICULTOR

1

PL

11

EDUCATOR PUERICULTOR

1

PL

12

INFIRMIERA

1

M

13

INFIRMIERA

1

M

14

INFIRMIERA

1

M

15

INFIRMIERA

1

M

16

INFIRMIERA

1

M

17

INFIRMIERA

1

M

18

INFIRMIERA

1

M

19

ÎNGRIJITOR

1

G

20

ÎNGRIJITOR

”T

G

21

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

II

G

22

NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

~F

G

23

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA NR.4

24

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

ASISTENT MED.PR.

PL

25

ASISTENT MED.PR.

1

PL

26

ASISTENT MED.

1

PL

27

INFIRMIERĂ

1

M

28

INFIRMIERA

1

M

29

INFIRMIERĂ

1

M

30

INFIRMIERA

1

M

31

ÎNGRIJITOARE

1

G

32

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

II

G G

33

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA NR.6

34

ASISTENT MED ȘEF CREȘA

1

ASISTENT MED.PR

PL

35

ASISTENT MED.

1

PL

36

ASISTENT MED.

1

PL

37

INFIRMIERA

1

M

38

INFIRMIERĂ

1

M

39

INFIRMIERA

1

M

40

INFIRMIERA

1

M

41

ÎNGRIJITOARE

1

G

42

MUNCITOR (BUCÂTAR)

1

II

G

43

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

l!                                                                                                                                                                                                      J

CREȘA NR.9

44

ASISTENT MED. ȘEF CREȘĂ

1

ASISTENT MED.PR.

PL

45

ASISTENT MED.PR.

1

PL

46

ASISTENT MED.PR.

1

PL

47

ASISTENT MED.

1

PL

48

INFIRMIERA

1

M

49

INFIRMIERA

1

M

50

INFIRMIERA

1

M

51

INFIRMIERĂ

1

M

52

INFIRMIERĂ

1

M

53

INFIRMIERA

1

M

54

ÎNGRIJITOARE

1

G

55

ÎNGRIJITOARE

1

G

56

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

II

G

57

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

CREȘA NR.19

58

ASISTENT MED. ȘEF CREȘA

1

ASISTENT MED.PR.

PL

59

ASISTENT MED.PR.

1

PL

50

SORA MED.

1

M

61

INFIRMIERA

1

M

62

INFIRMIERA

1

M

63

INFIRMIERĂ

1

M

64

INFIRMIERA

1

M

65

ÎNGRIJITOARE

1

G

66

MUNCITOR (BUCĂTAR)

1

II

G

67

SPĂLĂTOREASĂ

1

G