Hotărârea nr. 383/2013

Hotărârea nr.383 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea începând cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, stabilit prin HCL nr. 15 din 29.01.2013, până la aprobarea unui nou cost de întreţinere aferent anului 2014.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea incepand cu 01.01.2014 a costului mediu lunar de întreținere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție, stabilit prin HCL nr.15/29.01.2013, pana la aprobarea unui nou cost de întreținere aferent anului 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 4995/13.12.2013 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau;

-Expunerea de motive nr.9540/17.12.2013 a Primarului Municipiului Bacau;

-Raportul nr. 9541 /17.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 756/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 757/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 758/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 759/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.24 si art.25 (1) si (5) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit « a » din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

-Prevederile H.C.L. nr.15/29.01.2013 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2013 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție ;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. (a) si (d), alin (6) lit “a” punctul 2 si ale art.45(2) lit. (a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aproba ca incepand cu 01.01.2014 costul mediu lunar de întreținere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si grila de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție, sa fie cel aprobat prin H.C.L. nr. 15/29.01.2013, pana la aprobarea unui nou cost de intretinere aferent anului 2014.

Art.2. - Prezenta hotarare va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI