Hotărârea nr. 381/2013

Hotărârea nr.381 din 24.12.2013 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9002/02.12.2013 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive nr. 9141/05.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9142/05.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Raportul nr. 754/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil;

-Prevederile art. 107(2) Ut. „d” din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

-Prevederile art. 116(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, repubUcată si actualizata;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației pubUce locale, repubUcată și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației pubUce locale, repubUcată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.unic - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău - Ovidiu Nicolae Popovici, pentru activitatea desfășurată în anul 2013.