Hotărârea nr. 380/2013

Hotărârea nr.380 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2014- 2015.

HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014 - 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.11339/19.12.2013 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.45642/19.12.2013;

-Referatul nr.9662/19.12.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Raportul nr.9675/18.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Expunerea de motive nr.9674/19.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 749/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 750/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 751/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 752/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 753/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.19 alin. (4), ale art. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. - Se aprobă rețeaua școlară a unităților de invatamant de stat si particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2014-2015, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 - parti integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.KVMATN1A                                                                                       ANEXA NR. -

CON«UU^ALB*CĂ0                   A                                LA HOTARAREA NR.J20 DIN 24.12.2013

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PfttUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIK BACĂU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail

Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică (arondată) - Adresa Nr. telefon/fax/e-maii/niveluri de învățământ

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU"

str. Bicaz nr.I7, tel/fax 0234 552061, e-mail: scoalalbacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

ȘCOALA PRIMARĂ NR.I, str. Ciprian Porumbescu nr.5 / PRI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.I. str. Ciprian Porumbescu nr.5 /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR34, str. Republicii nr.45 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ", str. Bicaz nr.17, teIJfax. 0234 556894, e-mail: gradinita32bc@yahoo.com /PRE

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON"

str. 9 Mai nr. 64, tel./fax. 0234510436, e-maîl: scoala platon bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

?

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2, str. 9 Mai nr. 64 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "VIOLETA", str. Valea Albă nr.4 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, str Alexandru cel

Bun nr.10, tel. 0234 532080, fax. 0234 533587, e-mail: grădiniță nr33@yahoo.com / PRE

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN"

str. loniță Sandu Sturza nr. 80, tel ./fax. 0234 514706, e-mail: alecelbun@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ȘTEFÂNIȚÂ", str. I.S. Sturza nr. 80 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, str. Oituz nr.85, tel.0234 511046, e-mail: gradinital7@yahoo.com / PRE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU

ENEA”

str. Calea Romanului nr. 144, tel./fax.O234 570771, e-mail: scoala7nicueneabc@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

4

GRĂDINIȚA CU CU PROGRAM NORMAL NR.7, str. Calea Romanului nr. 144 /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.25, str. Calea Romanului nr.24 / PRE

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA"

str. Bicaznr.126, t^Jfax 0234552667, e-mail:

scoaladomn itamariabc@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

O

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.I3, str. Bicaz nr.126 / PRE

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10

str. Pictor Andreescu nr.I, tel/fax. 0234583120, e-mail: școala 1 Obacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21, str. Pictor Andreescu nr.5, tel./fax.O234 583146 / PRE

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MULAIDRĂGAN” .

str. Logofăt Tăutu nr.7, teUfax. 0334401261, e-mail: scmihaidraRan@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.11, str. Logofăt Tăutu nr.7 / PRE                                        ’               ’

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETA MIRCEA CANCICOV", str.

Prieteniei nr.73, te!Jfax.O234 546111, e-mail: cancicovbc@yahoo.com / PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4, str. Prieteniei nr.73 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29, str. Radu Negru nr.3, teljfax.0234 523686, e-mail: gradinita29bc@gmail.com / PRE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9, str. Calea Moldovei nr.136 / PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9, str. Frunzei nr.I / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE”, str. Costachi Negri nr.I, tel./fax. 0234 545990, e-mail: Kradinitanr35.bacau@yahoo.com / PRE

8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ALEXANDRU ȘAFRAN"

str. Henri Coandă nr. 1, te!./fax.

0234552935, e-mail:

școala 15bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15, str. Henri Coandă nr. 1 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24, str. Aviatorilor nr.6, te!./fax.0234 575779, e-mail: Kradinita24bacau@vahoo.com / PRE

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO”

str. Alecu Russo nf \ tel./fax.

0234513383, e-maiF

scoalaalrusso@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

0

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.I6, str. Alecu Russo nr. 5 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, str. Alecu Russo

nr.23,0234556078 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27, str. Alecu Russo nr.59, tel. 0234 553583 / PRE

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU

HARET"

str. Vasile Alecsandri nr.14, tel./fax.0234

510441, e-mail:

haretiana bcOvahoo.com

PRE, PRI, GIM

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA"

str. Oituz nr.14, tel. 0234 514703, fax 0234 515667, e-mail: scoalacuzabc@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, str. Gh. Vrănceanu nr.40, tel./fax. 0234 515316 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26, str. Oituz nr.14, Bacău / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40, str. Cuza Vodă nr.6 / PRE

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ •’GEORGE BACOVIA"

str. Carpați nr.12, tel./fax.0234 570219,

e-mail: scoalabacovia@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "GEORGE BACOVIA", str.

Carpați nr.12 /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, str. Carpați nr. 28, tel.0234 544241 /PRE

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"

str. Miron Costin nr.64, tel./fax.0234510983, e-mail: mironcostin 1 bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, str. Mircea El iade nr.6 / PRE

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"

str. Bicaz nr.3, tel ./fax.0234 552820, e-mail: n iorga@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31, str. Bicaz nr.3 / PRE

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

str. Tipografilor nrh-r, teL/fax.

0234522553, e-mail: scoalaioncreangabacau@yahoo.com

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHALL SADOVEANU"

str. Venus nr.16, tel./fax.O234 577818, e-mail: scg mihails@yahoo.com

17

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ"

str. Tecuciului, nr.17, cod 600391, tel/fax 0234 510708, e-mail: esprbacau@yahoo.com

18

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

str. Alexandru cel Bun nr.43, tel/fax.0234

542844, e-mail: lpsbacau@yahoo.com

19

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE”

str. Spiru Haret nr.6, tel/fax: 0234 570582 / 570364, e-mail: secretariat@pedagogicbacau.rocnpsmbc@yahoo.com

20

COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINAND I"

str. George Bacovia nr.45, tel; 0234 513565, fax:0234 513020, e-mail: ferdinand@k.ro

21

COLEGIUL NAȚIONAL "VAS1LE ALECSANDRI"

str. Vasile Alecsandri nr.37, tel. 0234

512607, fax:0234 510913, e-mail: cnva bacau@yahoo.com

22

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU"

str. Războieni nr.24,tel.0234512753, e-mail: liceuideartabacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

--W--------------

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LIZUCA", str. Bucovinei nr.lOA, tel./fax. 0234 586750, e-mail: grădiniță lizucafajyahoo.com / PRE

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CRAI NOU", str. Aprodu

Purice nr.1l, tel./fax. 0234 582464, e-mail: gradinitacrainou@yahoo.com / PRE

PRI, GIM, LIC TEH, PROF

GIM/SP, LIC VOC/SP

PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, str. Spiru Haret nr.6 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.IO, str. Spiru Haret nr.6 / PRE

PRI, GIM, LIC TEO

GIM, LIC TEO

PRE, PRI/AR, GIM/AR, LIC VOC/AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, str. 9 Mai nr.l 1, tel. 0234 515147 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SPIRU HARET", str. Trotuș nr.6 / PRE

23

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU"

str. Lucrețiu Pătrâ m nr. 30, teI:0234 5 14882, 0234 571755, fax 0234511651, e-mail: cnghvranceanu@vahoo.co.uk

GIM, LIC TEO

O

24

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON”

str. Aeroportului nr.5, tel .02345753 5 8, fax 0234 575365, e-mail: mangeron2002@yahoo.com

PRE, PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF

COLEGIUL TEHNIC "LETEA", str. Letea nr.24, tel ./fax 0234 553835, e-mail: leteabc@yahoo.com / LIC TEH, PROF

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA", str. Alecu Russo nr.37, tel./fax.O234 574642, scoalaionlucabc@yahoo.com / PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LETEA", str. Letea nr.17 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.20, str. Alecu Russo nr.37 / PRE

25

COLEGIUL "HENRI COANDĂ"

str. Henri Coandă nr.8, tel: 0234 557223, fax: 0234 556900, e-mail: henri.coanda@gmail.com

LIC TEO

26

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"

str. 9 Mai nr. 104,tel 0234510435, fax 0234 581167, e-mail:

colegiul ec bcfSlvahoo.com

LIC TEH, LIC TEO, POS

27

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

str. Vasile Alecsandri nr.18, tel: 0234 515254, fax 0234 581381, e-mail: ctanghelsaligny@yahoo.com

PRE, PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF

28

COLEGIUL "GR1GORE ANTIPA”

str. Henri Coandă nr. 7 tel. 0234552089, fax 0234/552011, e-mail:

chimie ind bc@vahoo.co.uk

LIC TEH, PROF

29

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "NICOLAE VASILESCU-KARPEN"

str. Mioriței nr. 76, tel./fax 0234586720, e-mail: secretariat@ctcnvk.ro

PRE, LIC TEH, LIC TEO,

PROF, POS

30

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC "SF. IOSIF"

Calea Moldovei nr. 233, tel:0234 575913,0234 574513,0234 550468, fax 0234 575913,0234 579642, e-mail: santon@rdslink.ro

LIC VOC, LIC TEO

31

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"

str. Mihai Eminescu nr. 35, tfel./fax.0234

562564, e-mail:

1 iceumihaiem inescu3 5@vahoo.com

LIC TEO, POS

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA"

str. Calea Moldoi     .53, tel./fax. 0234

577594, e-mail:

grădiniță agricola(2)yahoo.com

PRE

33

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

str. Oituz nr.15, tel/fax 0234 524844, e-mailrcsș.twcau@yahoo.com

LIC/SP

ROMAJUA               >                                                                          ANfcAA 1NK. &

JUDEȚUL BACĂU                                                                       LA HOTARAREA NR.3&0 DIN 24.12 2013

CONSILIUL LOCAL BACAU      ,        .  « « . O-                                        *

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE INVAȚAMANwREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPWBACĂU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015

Nr. Crt

Denumirea persoanei juridice fondatoare

Denumirea unității de învățământ

Adresa /nr. telefon/fax/ email

1 Niveluri de învățământ

1

S.C. Mirtis S.R.L., Bacău

Grădinița cu program prelungit "Sweet Dreams Kindergarten"

Str. Florilor nr.12, tel 033405820,0749.249.259, office@sweet-dreams.ro

PRE

2

Asociația Grădinița “Roza Venerini”

Grădinița cu program prelungit “Roza Venerini”

Str. Digu Bâmat nr. 6,

Tel/fax 0234-582560,0768-676790, gradirozavenerini@gmail.com, sr.bemadetaZSlvahoo.it     

PRE

3

S.C. Construct Consulting S.R.L.,

Bacău

Grădinița cu program prelungit "Pinochio”

Str. Prelungirea Bradului Nr. 5, tel 0234 583262,0743120719, pinochiokindergarten@yahoo.com

0234 583262.0743120719

PRE

4

S.C. "Costisim" S.R.L, Comănești

Grădinița cu program prelungit ”Alex”

Str. Bogdan Voievod nr. 20,600254 Telefon - fax 0234/570906 / 0757881723 officefâ) inadinita-alex.ro

PRE

5

Asociația "Solidaritate intre Generații”

Grădinița cu program prelungit "Disney Baby House"

Str. Decebal nr. 30,

0743 518 357 / 0751 262 299 / 0753 492 847, gradinitadisnevbabv@gmail.com

PRE

6

S.C. English Adventure S.R.L., Bacău

Grădini(a cu program prelungit "Magic English"

Str. Oituz nr.54,0745-365.507 tel: 0234-535313 fax: 0334-105.366, officefojmai’ic-enslish.ro

PRE

7

Asociația non-profit "Oblio și prietenii". Bacău

Grădinița cu program prelungit "Oblio"

Str. Miron Costin nr.l I, tel 755 5000077,0740169779, oblio org@yahoo.com

PRE

8

Asociația "Flagship", Bacău

Școala primară Româno-Americană

Str. I. S. Sturza 77B

0234-571288,0234-571830, americankindergarten@flagship.ro

PRE, PR1

9

Asociația Pedagogică “Grigore Tăbăcara”, Bacău

Liceul teoretic “Grigore Tăbăcara”

Str. Vasile Alecsandri nr. 25, 600224, Tel/fax:0234-588249, grigore.tabacaru@yaJioo.com

LICTEO

10

Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu”, Bacău

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”

Str. Alecu Russo nr. 59, tel/fax 0234 575460 liceul_brancoveanu@yahoo.com

LICTEH

11

Fundația Ecologică Green - Filiala Bacău

Școala Postlîceală F.E.G.

Str. Mioriței nr. 76 bis, Tel. 0234 513787, feg.bacau@gmail.com

POS

12

Asociația Filantropică Medical Creștină "Christiana"

Școala Postliceală "Christiana”

Str. Gării Nr. 18, Tel/Fax: 0234-519660, christianabacaugarii 18@yahoo.com

POS

13

Asociația "Centrul de StudiL&jnyfcari Bacău"

CeriiȚu I de Studii European Bacău      i

? .

Str. Spira Haret nr. 6 alecu zatu@vahoo.com

POS