Hotărârea nr. 38/2013

Hotărârea nr.38 din 27.02.2013 Hotărâre privind ajustarea cu indicele de inflatie a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau.

HOTĂRÂRE

privind ajustarea cu indicele de inflație a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - art.8 alin.(2), lit.”i” si “j” ale Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  art. 47 si art. 117 lit. “a” ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările ulterioare;

  • - art. 12, alin.(l) lit. “i” si art. 35 alin(5) ale Legii 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  art. 17, alin. (1) a Ordinului nr. 65 din 28 februarie 2007 al Președintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

Prevederile art.6(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

  • - Avizul ANRSC nr. 4033632/08.12.2011;

  • - art. 18, alin. 2, lit.”d” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB;

  • -  Hotararea nr. 74/30.08.2012 A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si Procesul Verbal nr. 31/30.08.2012 intocmit cu ocazia desfășurării ședinței A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara - ADIB;

Adresa SC Compania Regionala de Apa Bacau S.A., inregistrata la Primăria municipiului Bacau sub nr. 20901/21.02.2013;

Referatul nr. 1257 din 20.02.2013 inaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau.

In baza dispozițiilor art.36(2) lit ”b” si lit. “d”, art.36(6) lit.”a” punctul 14 și art.45(2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare, conform Avizului ANRSC nr. 4033632/08.12.2011, ajustate cu indicele preturilor de inflație de 103,54%, aferent perioadei noiembrie 2010-octombrie 2011, după cum urmeaza:

Specificație

Pret/Tarif actual aprobat lei/m3

Indice de ajustare noiembrie 2010-octombrie 2011

Pret/Tarif propus spre avizare lei/m3

Rest utilizatori (fara TVA)

Populație (cu TVA)

Rest utilizatori (fara TVA)

Populație (cu TVA)

APA

POTABILA

2,62

3,25

103,54%

2,71

3,36

CANALIZARE

1,30

1,61

103,54%

1,35

1,67

Art. 2. Se mandateaza împuternicitul Municipiului Bacau, dl. Padureanu Leonard Stelian de a vota favorabil in ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ADIB .

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, persoanei nominalizate la art. 2, Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIGI


NR. 38

DIN 27.02.2013

N.O.P., I.P./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2