Hotărârea nr. 379/2013

Hotărârea nr.379 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul Fiscal, actualizată.


HOTĂRÂRE privind aprobarea pentru anul 2014 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.l669/12.12.2013 a Institutului Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Bacău;

-Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Tranport nr. 286783/12.11.2013 cu propunerile pentru anul 2014;

-Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr.9458/16.12.2013 cu propunerile pentru anul 2014;

-Adresa nr.7092/17.12.2013 a Politiei Locale a Municipiului Bacau, cu propunerile pentru anul 2014; -Referatul Compartimentului Evidenta Contracte si Compartimentului Evidenta, Incasari Debite nr.90720/16.12.2013 privind taxele pentru anul 2014;

-Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat nr.9554/17.12.2013 privind propunerile cu taxele pentru anul 2014;

-Referatul nr.286913/17.12.2013 al Direcției Economice;

-Expunerea de motive nr.9555/17.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9556/17.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 744/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 745/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 746/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 747/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 748/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.27, art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicată si actualizata; -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

în baza prevederilor art.36(2) lit.“b”, (4) lit.“c”, art.45(2) lit.”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se stabilesc pentru anul 2014, taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.571/2003 - privind Codul fiscal,actualizata, aplicabile si prevăzute in contractele încheiate cu persoanele fizice si juridice, percepute de următoarele compartimente si servicii ale aparatului propriu :

 • - Compartimentul Autorizare Activitate Economica si Transport, conform Anexei nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Serviciul Administrație Publica Locala si Registrul Agricol, conform Anexei nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Politia Locala a Municipiului Bacau, conform Anexei nr.3 parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari Debite, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Compartimentul Evidenta Contracte sî Compartimentul Evidenta încasări Debite, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr.5, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Serviciul Drumuri Rețele si Iluminat, conform Anexei nr.6, parte integranta din prezenta hotarare.

 • - Direcția Economica, conform Anexei nr.7, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se aproba indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele fizice și juridice, avand in vedere indicele de inflație, comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistica Bacau.

Art.3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.


va


fi


adusa la cunoștința


compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.


publica in condițiile legii si va fi comunicatăCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA                   Anexa nr. 1 la HCL nr2rtfdin      20

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cuantumurile taxelor perceputede către Compartimentul Autorizare Activitate Economica și Transport în anul 2014

 • 1. Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate- valabilitate maxim un an-(lei)

116

 • 2. Taxă eliberare autorizație de amplasare și profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei):

116

 • 3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei):

116

 • 4. Taxă eliberare duplicat(completare) autorizație de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata):

58

 • 5. Taxă eliberare autorizație de transport (lei):

290

 • 6. Taxă eliberare copie conformă autorizație de transport valabila 5 ani (lei):

116

 • 7. Taxă verificare anuală autorizație de transport(lei):

58

 • 8. Taxă vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani (lei)

100

 • 9. Taxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

35

 • 10.Taxă eliberare autorizație de dispecerat taxi(lei): 290

11 .Taxă viză anuală autorizație de dispecerat taxi(lei):

58

 • 12.Taxă lunară ocupare locuri așteptare clienți taxi(lei/luna/autoturism):

35

 • 13.Taxă trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul):


îmbarcare-debarcare călători pentru

CONTRASEMNEAZĂ,


NICOLAE-O’


s^coTLXL'S^trc,BAcĂu

întocmit,

/          Sentes G^brfela

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.2 la HCL nr/&3 din.?A.Z?.:.2O13

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ SI REGISTRU AGRICOL

Valoare 2014

 • 1. Taxă pentru consultarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele de stare civilă precum și pentru consultanță(lei/consultare).

10

 • 2. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției (lei/pagina).

5

 • 3. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhiva, sau copii simple după documentele aflate in cadrul compartimentelor.

*                          5 lei/pagina

 • 4. Taxă pentru eliberarea de copii după listele electorale pe suport electronic.

100 lei/CD

 • 5. Taxă pentru eliberare de adeverințe de la Registru Agricol.

5 lei/adeverință

 • 6. Taxa pentru afișare la sediul Primăriei Municipiului Bacau a documentelor cerute sau permise de legislația in vigoare, la solicitarea persoanelor fizice, a societăților comerciale sau altor agenti economici (cu excepția instituțiilor publice) (lei/zi/anunt).


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO ICIJUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Cuantumurile taxelor datorate de persoanele fizice și juridice pentru parcarea autovehiculelor în parcările publice auto cu plată din municipiul Bacău, aplicate de către Poliția Locala a Municipiului Bacău în anul 2014


DENUMIRE TAXA

PROPUS 2014

1. Parcare autoturisme 1 h

1,5 Ron

14 h

0,80 Ron

Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS) -

1,5 ron

2. Parcare microbuze 1 h

7 Ron

'/ah

3,5 Ron

3. Abonament zilnic parcare 12 h

7 Ron

4. Abonament 1 luna de parcare

49 Ron

5. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular si oblic cu axul soselei / luna SI

255 Ron

6. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular si oblic cu axul soselei/TRIM-S1

752 Ron

7. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular si oblic cu axul soselei/an SI

2995 Ron

8* Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul soselei/luna S2

287 Ron

9. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul soselei/trim S2

860 Ron

10. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul soselei / an S2

3443 Ron

11. Parcare rapida 0-2 h

1,5 Ron

12. Parcare rapjda-maijnult de 2 h

13 Ron


românia             Anexa nr. 4 la HCL nr.W.MJ$.:....2O13

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cuantumurile taxelor de închiriere pe m.p./an terenuri ocupate cu amplasamente provizorii ce se percep in anul 2014 in Municipiul Bacau, de către Compartiment Evidente Contracte si Compartiment

Evidenta Incasari Debite

_____________________________________________________________________________________________lei


 • 1.    Alimentație publica

 • 2.    Comerț

 • 3.     Prestări servicii

 • 4.    Producție

 • 5.    Desfacere presa

 • 6.    Garaje -persoane fizice

-autorizate

- neautorizate

-persoane juridice

-autorizate

-neautorizate

 • 7.     Copertine -autorizate

-neautorizate

 • 8.     Balcoane - locuința

- alta destinatie(activitate ec.

 • 9.      Spatii pentru depozitare,

cai de acces, s.a.

 • 10.    Mijloace publicitare(panouri)

 • 11. Teren agricol

zona A

zona B

zonaC

zona D


Cuantumurile taxelor percepute de către Compartiment Evidente Contracte si Compartiment Evidenta Incasari Debite, in anul 2014

pentru prestări servicii către populație -lei-


 • I.    - Copie contract vanzare-cumparare

apartament

2    - Copie contract de închiriere (teren, locuința

etc)

 • 3.   - Copie proces-verbal predare-primire

 • 4.   - Copie schița apartament

 • 5.   - Adeverința achitare integrala apartament

 • 6.   - Taxa contracte ce nu au fost ridicate

in termen de 60 de zile de la întocmire

 • 7.   - Copii diverse documente

 • 8.  - Diverse adeverințe

 • 9.   - Scoatere de sub ipoteca

 • 10.   - Recalculare rate pentru achitarea

integrala apartament

 • II.   - Adeverința cu diferența rate de achitat

 • 12.   - Reactualizare contract închiriere

apartament

 • 13.    - Contract subînchiriere

 • 14.    - Schimb locuințe proprietate de stat


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNIC UI BACĂU NICOîntocmit,

Bogdan MarradMagdalena

cCuantumurile taxelor ce vor percepute de către Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat în anul 2014


/. Taxa utilizare temporara a stâlpilor

de iluminat public ca suport

pentru rețele de telecomunicații, confHCL 356/2011


83 lei/circuit/st/luna


II. Taxa pentru eliberarea autorizație de execuție (spargere)la lucrări subterane pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate la rețelele edilitare, conform HCLl nr.4/2013


33,1 iei


III. Taxa de ocupare temporara a domeniului public si privat al mun. Bacau ptducrari la rețelele tehnico-edilitare, conform HCL 253/2012 :

- pt-lucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 100 ml

-pt. lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime intre 101 ml si 500 ml

-pt.lucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de peste 501 ml


 • IV. Taxa adeverința poștala - atribuire număr

conform HCL nr.4/20I3

 • V. Taxa eliberare Permis de liberaft

pentru autovehicule,conf HClf

Iț-J2,4 lei/mp/zi

13 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

27 lei

2 lei/tona/zi


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAJEtOVIDIU POPOVICI
Anexa nr.7 la HCL nr.^^din 24 -U-20/5.

Cuantumurile taxei eliberare certificat fiscal ce se percepe in anul 2014 in Municipiul Bacau, de către Direcția Economica

DIRECȚIA ECONOMICA

Valoare 2014

1. Taxă eliberare certificat fiscal in aceasi zi (taxa de urgenta).