Hotărârea nr. 378/2013

Hotărârea nr.378 din 24.12.2013 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul  2014 în municipiul Bacău/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.286819/20.11.2013 al Direcției Economice, cu propuneri privind nivelul impozitelor și taxelor locale precum și nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2014, în municipiul Bacău;

-Expunerea de motive nr.8864/25.11.2013 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr.8865/25.11.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 739/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 740/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 741/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 742/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 743/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilare acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

-Prevederile art.3O alin. 1 și 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; -Prevederile art.6 alin.l lit.k din Legea nr.l01/2006-legea serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.6(9) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Prevederile art.47 și ale art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

în baza dispozițiilor art.27, art.36(2) lit.“b”, (4) lit.“c” și art.45(2) lit.”c” din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2014, în municipiul Bacău, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2014, conform Anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014 si se va comunica Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, Direcției Administrare, Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Sport, Cultură, Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.l la HCL nr.^î? din


CAPITOLUL I Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în municipiul Bacău

Pct. I Impozitul și taxa pe clădiri

 • a. Persoane fizice

Impozitul pe clădirile situate în municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % Ia valoarea impozabilă a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

VALOAREA IMPOZABILĂ

Tipul clădirii


- lei/m2 Cu instalații de apă, de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire


 • A. Clădire cu cadre din beton armat, sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate

în urma unui tratament termic și/sau chimic

 • B. Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

 • C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

 • D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,

din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

 • E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol și/sau mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D


935

555

254

159

159

143

95

63

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii


 • F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  50 % din suma care 50 % din suma care s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii


Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform raționamentului de mai sus cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității                            Coeficientul de corecție pozitivă

A                                                2,50

B                                                  2,40

2,30 2,20

Zonele A, B, C, și D corespund încadrării în zone a terenurilor.

în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de petri pătrați, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

 • b. Persoane juridice

Impozitul pe clădirile situate pe raza municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru contribuabilii persoane juridice, care achită integral impozitul pe clădiri până în 31 martie inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0.75% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este:

 • 1) de 10 % pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința si se aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;

 • 2) de 30% _pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința si se aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare

Pentru clădirile cu destinație turistica ce nu funcționează in cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, acestea datorează taxă pe clădiri, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Pct. 2 - Impozitul și taxa pe teren

Contribuabilii care dețin în proprietate terenuri situate în municipiului Bacău, datorează impozit pe teren.

 • a. - în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității


  A B C D


Nivelul impozitului

- lei/ha

8.597

6.499

4.447

2.113

b. - Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan • orice altă categorie de folosință

decât cea de terenuri cu construcții:

Nr. ort.

Categoria de folosință

Zonă/lei/ha

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pășune

21

19

15

13

3

Fâneață

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

 • c. încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice și juridice situate în intravilanul municipiului Bacău, este următoarea:

Zona A:

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea ferată), Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Eternității, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu (str. nouă ce se desprinde din str. Mihai Viteazu pe un tronson de 138 ml si 5 ml lățime, situat din str. 9 Mai până în spatele Băncii BANC-POST, între Liceul Sportiv și Banca Comercială Română), Aleea Parcului, Aleea Vișinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca Națională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul Ioniță Sandu Sturza, Bulevardul Unirii (până la podul de peste râul Bistrița), Caișilor, Calea Mărășești, Carpați, Castanilor, Cezar Bolliac, Cornișa Bistriței, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza ( ) Vodă, Decebal, Dumbrava Roșie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Energiei, Erou Ciprian Pintea, Erou Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuș, Gării, Garofîței, George Apostu, George Bacovia, l.L. Caragiale, Iernii, Ion Ghelu Destoinica (fostă Trotuș), Ion Luca, Ion Păun Pincio, Lalelelor, Libertății, Livezilor, Lucrețiu Pătrășcanu, Luminii, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Maramureș, Martir Cloșca, Martir Crișan, Martir Horia, Măgura Cașin, Milcov, Mioriței, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul Revoluției, Păcii, Petru Rareș, Piața Gării, Piața Revoluției, Piața Tricolorului (în Centru). Pictor Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieții, Plantelor, Poet Andrei Mureșanu, Popa Șapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru Haret, Stadionului, Șoimului, Ștefan cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriței, Valea Albă, Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor.

Zona B:

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii Ia linia ferată precum și partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către Henri Coandă), Aleea Constructorului, Aleea Electricienilor, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldovitei (în cartierul Gherăiesti). Aleea Oțelarilor, Aleea Proiectantului, Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), Buciumului, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Unirii (porțiunea cuprinsă între podul peste râul Bistrița și intersecția cu străzile Calea Romanului și Tecuciului), Calea Moldovei, Calea Republicii (până la podul CFR), Calea Romanului, Călugăreni, Chimiei (până la intersecția cu str. Bicaz), Condorilor, Costache Negri, Digul Bârnat, Dr. Victor Babeș, Fagului, Făgăraș, Hatman Berescu, Henri Coandă, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Vântului, Venus, Vrancei, Vulturului, Zefirului, Zimbrului.

Zona C:

Arcadie Șeptilici, Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moinești, Calea Republicii (terenurile situate între podul CFR și limita administrativă a municipiului Bacău spre comuna Nicolae Bălcescu), Chimiei (de la intersecția cu str. Bicaz până la intersecția cu str. înfrățirii). Constantin Ene, Constanței, Gheorghe Glod, înfrățirii, Mărăști, Nordului (zona fără blocuri). Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului.

Zona D:

13 Septembrie, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către Aeroport), Agudului, Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru Vlahuță, Alexei Tostoi (de la linia CFR către Cimitirul Sarata), Arinilor, Arțarului, Austrului, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Brândușei, Bujorilor, Calea Dr. Alexandru Șafran (fostă Calea D.N. nr. 11 Bacău-Onești), Cantonului, Caraiman, Căpitan Ioan Boroș, Căpitan Emest Târțescu, Căpitan Vasile Merica, Căpitan Victor Precup, Câmpului, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la intersecția cu str. înfrățirii pănă la capăt-zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireșoaia, Colonel Nicolae Drăghici, Constantin Mușat (fostă Stejarului), Constantin Platon, Corbului, Costache Radu (în cartierul Șerbănești, în lungime de 1000 ml și 6 ml lățime; paralelă cu Calea Romanului), Crăițelor, Crinului, Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Bușilă, Dimitrie Cantemir, Dorului, Dr. Constantin Istrate, Dragoș Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu Hașdeu, General Dr. Dragomir Badiu, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, General Ștefan Gușe, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Hociung (str. nouă în cartierul Șerbănești, 1025 ml și 6 ml lățime; paralelă cu canalul de irigație și perpendiculară pe coasta dealului care face hotarul cu comuna Săucești), Gheorghe Lazăr, Gheorghe Negel, Gheorghe Șincai, Gheorghe Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, Grigore Tăbăcaru, Hoitului, Iasomiei, Iașilor, IlarieVeronca, Independenței, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cartierul Șerbănești, în lungime de 75 ml și 6 m lățime; situată în prelungirea str. Câmpului, deja existentă), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniștei, Locotenent Vasile Niculescu, Locotenent Victor Botocan, Lt. Col. Ioan Zămescu, Luceafărului, Lunca Bistriței, Lupeni, Macilor, Magnoliilor (fostă Crinilor), Maior Alexandru Velican, Mareșal Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari, Mitropolit Andrei Șaguna, Morii, Muncii, Mușcatelor, Nalbei, Nicolae Copemic, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orhideelor, Orizontului, Ozanei, Petuniilor, Pictor Nicolae Grigorescu, Pictor Ștefan Luchian, Plopilor, Poet Vasile Cârlova, Poligonului (în cartierul Constantin Musat), Pomilor, Procopie Strat, Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Prunului, Prutului, Răzoare, Rodnei, Romanței, Rozelor, Salcâmilor, Sălciei, Sânzienelor, Scânteii, Serei, Siliștei, Silozului, Șiretului, Speranței, Spicului, Sublocotenent Adam, Șerbănești, Ștefan Zeletin, Teiului, Theodor Neculuță, Tineretului, Timpului (în cartierul CFR), Tisei, Toporași, Trecatoarea Gherăiești, Trecătoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Viilor, Viitorului, Viselor, Xenopol, Zambilelor, Zorelelor.

d.

mpozitul pe teren extravilan :

Nr.crt.

Categoria de folosință

Nivelul aplicabil în anul fiscal 2013 (zona A) - lei/ha-

1

Teren cu construcții

31

2

Arabil

50

3

Pășune

28

4

Fâneață

28

5

- -i _    -r____ -r r

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1

56

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzutz la nr. crt. 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7.1

16

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9

Drumuri și căi ferate

X

10

Teren neproductiv

X

e. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %. f. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se datorează taxă pe teren, în condiții similare impozitului pe teren.

Pct. 3 - în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și/sau a impozitului pe teren, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa primarului municipiului Bacău cu o cerere la care vor anexa documente justificative, întocmite de compartimentul de specialitate ce va fi abilitat în acest sens prin dispoziția primarului municipiului Bacău.

Direcția Economica (Impozite și Taxe Locale) va aduce la cunoștința fiecărei persoane fizice aflată în situația de mai sus, în termen de 60 de zile de la depunerea documentației complete, modul de soluționare a cererii.

La data dispariției situației produsă prin calamitatea naturală, fiecare persoană fizică -proprietara imobilului afectat, are obligația de a anunța în scris organul fiscal din cadrul primăriei municipiului Bacău, și de a prezenta o altă notă de constatare întocmită de același compartiment de specialitate. în caz contrar, se va efectua impunere din oficiu, începând cu 01.01.2014.

Pct. 4 - Impozitul asupra mijloacelor de transport:


Orice persoană cu domiciliul /sediul/ punctul de lucru în municipiul Bacău, care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat conform legii, datorează impozit anual pentru mijlocul de transport.

 • a. în cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică (vehicule înmatriculate), impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri de autovehicule

 • 1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme

cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

 • 2. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3

și 2000 cm3 inclusiv

 • 3. Autoturisme cu capacitate cilindrică înre 2001 cmși 2600 cm3

 • 4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3

și 3000 cm3

 • 5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm

 • 6. Autobuze, autocare, microbuze

 • 7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la

12 tone inclusiv, precum și autoturismele de teren din producția

internă

 • 8. Tractoare înmatriculate

în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

 • a.Al în cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică (vehicule înregistrate), impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri de autovehicule                                -Valoarea impozitului-

lei//200cm3- sau fracțiune

 • 1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

 • 2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

 • 3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

4

6

150 lei/an

 • b. în cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

  Impozit (lei/an)

  Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

  Vehicule cu alt sistem de suspensie

  I. Vehicule cu doua axe

  1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

  0

  133

  2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

  133

  367

  3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

  367

  517

  4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

  517

  1169

  5. Masa de cel puțin 18 tone

  517

  1169

  II. Vehicule cu 3 axe

  1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

  133

  231

  2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

  231

  474

  3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult

  474

  615

  de 21 tone

  4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

  615

  947

  5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  947

  1472

  6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

  947

  1472

  7. Masa de cel puțin 26 tone

  947

  1472

  III. Vehicule cu 4 axe

  1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  615

  623

  2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

  623

  973

  3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

  973

  1545

  4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

  1545

  2291

  5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

  1545

  2291

  6. Masa de cel puțin 32 tone

  1545

  2291

 • c. in cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

  Impozit

  (lei/an)

  Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

  Vehicule cu alt sistem de suspensie

  I. Vehicule cu 2+1 axe

  1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

  0

  2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

  0

  0

  3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

  0

  60

  4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

  60

  137

  5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

  137

  320

  6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

  320

  414

  7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  414

  747

  8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

  747

  1310

  9. Masa de cel puțin 28 tone

  747

  1310

  II. Vehicule cu 2+2 axe

  1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  128

  299

  2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

  299

  491

  3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

  491

  721

  4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

  721

  871

  5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

  871

  1429

  6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

  1429

  1984

  7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

  1984

  3012

  8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1984

  3012

  9. Masa de cel puțin 38 tone

  1984

  3012

  III. Vehicule cu 2+3 axe

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1579

  2197

  2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  2197

  2986

  3. Masa de cel puțin 40 tone

  2197

  2986

  IV. Vehicule cu 3+2 axe

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1395

  1937

  2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  1937

  2679

  3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

  2679

  3963

  4. Masa de cel puțin 44 tone

  2679

  3963

  V. Vehicule cu 3+3 axe

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  794

  960

  2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  960

  1434

  3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

  1434

  2283

  4. Masa de cel puțin 44 tone

  1434

  2283

 • d. în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la pct. c, impozitul asupra mijlocului de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată                 Impozit (lei/an)

 • a) Până la 1 tonă inclusiv

 • b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

 • c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

 • d) Peste 5 tone

 • e. în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

- lei/an -

 • 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz

și agrement personal

 • 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

 • 3. Bărci cu motor

 • 4. Nave de sport și agrement

 • 5. Scutere de apă

 • 6. Remorchere și împingătoare

 • a. până la 500 CP inclusiv

 • b. peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

 • c. peste 2000 CP și până la 4000 CP inclusiv

 • d. peste 4000 CP

 • 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

 • 8. Ceamuri, șlepuri și baije fluviale :

 • a. cu capacitate de încărcare până la 1500 tone, inclusiv

 • b. cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone și până

la 3000 tone, inclusiv

 • c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

  Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.


Pct. 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație din cele prevăzute mai jos, trebuie să plătească taxa menționată, înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

a. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:

Suprafața pentru care se solicită:

- Taxa/Iei -

 • - până la 150 m2 inclusiv

 • - între 151 și 250 m2 inclusiv

 • - între 251 și 500 m2      inclusiv

• între 501 și 750 m2      inclusiv

 • - între 751 și 1.000 m2 inclusiv

 • - peste 1.000 m2

6

7

9

12

14

14 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • b. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări, necesare studiilor geotehnice,

ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este de                                     8 lei.

 • c. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • d. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la

rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de                                                                   13 lei pentru fiecare racord.

 • e. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și

amenajarea teritoriului, de către primari, este de                                           15 lei.

 • f. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 9 lei.

 • g. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare:                20 lei/an.

 • h. Taxa pentru eliberarea de copii heliografîce de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deținute de consiliul local, este de              32 lei/m2 sau fracțiune de m2.

 • i. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de                   80 lei.

 • j. Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică:

 • - restaurante:                                          1400

 • - baruri, cofetărie                                     800

 • - alte activități                                            350

Pct 6-a. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public datorează plata unei taxei anuale către bugetul local.

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume:

 • a.  în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cu suma de 32 lei:

 • b.  în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu suma de 23 lei.

 • b. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. Contribuabilii au obligația depunerii declarației fiscale la compartimentul de specialitate.

Pct. 7 - Impozitul pe spectacole pentru organizarea de videoteci și discoteci:

în cazul unei manifestări artistice sau al unei activități distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei.

Impozitul pe spectacole se stabilește pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai suprafeței incintei videotecii sau discotecii cu una din următoarele sume:

 • - în cazul videotecilor                                       - 0.2 lei

 • - în cazul discotecilor                                         - 0.3 lei

Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulțirea cu un coeficient de corecție de 5.00.

Pct. 8 - Taxa hotelieră:

Pentru șederea în unitățile de cazare din municipiul Bacău se datorează o taxă hotelieră in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa de mai sus se datorează pentru perioada cât o persoană este cazată în unitatea hotelieră respectivă.

Pct. 9 Creanțele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleaza. in conformitate cu art. 178 din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Pct. 10 - Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău;

 • a. Taxă de teren pentru comercializare carte, presă,               - 2 lei /mp/zi;

 • b. Taxă teren pentru activități ocazionale (mărțișoare, flori, felicitări și altele similare)

- 15 lei/mp/zi;

bl. Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)                                                             - 2 leu/mp/zi;

b2. Taxă teren pentru comerț ambulant în cadrul activităților ocazionale - lOleî/mp/zi

b2. Taxă caravană publicitară                                     - 100 lei/zi/vehicul;

c. Taxă teren pentru comerț ambulant                           - 3 lei/mp/zi;

el. Taxă teren pentru alimentație publică în cadrul activităților ocazionale -15 lei/mp/zi;

5 lei/mp/zi;


c2. Taxă distribuire material promoțional volant

d. Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (parcuri, terase)


dl. Taxă ocupare teren în extrasezon

 • e. Taxă spații pentru sector alimentație publică:

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • f.  Taxă spații pentru sector produse industriale

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • g. Taxă spații pentru sector mixt (produse alimentare și industriale)

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • h. Taxă spații pentru sector produse alimentare

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • i. Taxă spații pentru prestări servicii și librării

 • - zonă centrală

- alte zone

 • j. Taxă spații pentru depozitare mărfuri en-gros


6 lei/mp/lună;

3 lei/mp/lună;


20 lei/mp/lună;

15 lei/mp/lună;


15 lei/mp/lună;

11 lei/mp/lună;


11 lei/mp/lunâ;

9 lei/mp/lună;


9 lei/mp/lună;

7 lei/mp/lună;


7 lei/mp/lună;

5 lei/mp/lună;

5 lei/mp/lună;


k. Taxă spații pentru depozitare, aflate la subsolul societăților comerciale -1 leu/mp/lună;


 • l. Taxă spații de sedii pentru societățile comerciale

 • - zonă centrală

 • - alte zone

m. Taxă spații pentru activități de producție

 • - zonă centrală

 • - alte zone

n. Taxă spații pentru oficii poștale și activități de telecomunicații

 • - zonă centrală

 • - alte zone

o. Taxă spații pentru servicii medicale (cabinete medicale)

 • - zonă centrală

 • - alte zone

p. Taxă spații pentru servicii medicale (farmacii)

 • - zonă centrală

 • - alte zone


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 5 lei/mp/lună;


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 4 lei/mp/lună;


 • - 3 lei/mp/lună;

 • - 2 lei.mp/lună;


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;


 • - 4 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;


r. Taxă spații pentru garaje

s. Taxă spații pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii societăți și organizații non-profit, sedii instituții bugetare și asociații de locatari sau proprietari, ori altele similare

- 1 leu/mp/lună;

ș. Taxă spații pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă,etc. autofinanțate

-1 leu/mp/lună;

t. Taxă spații pentru artiștii plastici                                  -1 leu/mp/lună.

Zona centrală - este delimitată perimetral de străzile: Mioriței, Gării, Garofiței, Milcov, l.L. Caragiale. Vadu Bistriței, inclusiv fronturile stradale pe ambele părți. Se includ în zona centrală fronturile stradale ale străzilor principale de penetrare în oraș: Calea Republicii, B-dul Unirii, Str. Ștefan cel Mare.Alte zone - reprezintă teritoriul aflat în exteriorul zonelor centrale, cele de subsoluri, confirmate prin schimbarea repetată a chiriașilor, ca fiind fără vad comercial, indiferent de profilul practicat.

ț. Taxe închirieri:

 • - cameră de cămin pentru alte persoane decât elevi, studenți sau cadre didactice

 • - 5 lei/zi/pat;

 • - sală de clasă                                                        - 9 lei/oră;

 • - sală de sport                                                            -18 lei/oră;

 • - teren de sport                                                       -13 lei/oră;

 • - închiriere cantină                                                   - 36 lei/oră;

 • - alte spații și dependințe pentru activități școlare (magazii, ateliere, etc.)

 • - 9 lei/mp/lună.

Pentru asociațiile non-profit și fundațiile cu activitate școlară și în domeniul sportului, taxele de mai sus se reduc cu 50 %.

u. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului în piețe:

PIAȚA CENTRALĂ

 • a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

6 lei/mp/zi

 • 11 lei/mp/zi

 • 12 lei/mp/zi


121ei/mp/zi

 • 12 lei/mp/zi

 • 13 lei/mp/zi


13 lei/mp/zi


 • 7 lei/mp/zi

9 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi

 • 8 lei/buc/zi 151ei/mp./zi


 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 buc.

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • - flori

 • - miere de albine, plante medicinale

 • - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale

și altele similare

 • - activități comerciale ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată (inclusiv dotarea comercianților cu echipament de protecție):

Lapte, brânză de vaci, smântână

 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 1; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 1; 10 buc.

Caș, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Comercializarea brazilor

 • f. Taxa minimă de inchiriere a spatiilor cu destinație de comercializare de carne si

produse din carne si peste din Hala carne-peste                        30 lei/mp/lună

 • g. Taxa minimă de inchiriere a spatiilor de pe terasa flori                30 lei/mp/lună

 • h. Taxa minima de inchiriere a spatiilor cu destinație de comercializare produse alimentare si/sau flori in hala de lactate

  30 lei/mp/luna


PIAȚA SUD

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

6 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi


 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 buc.

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

-flori

 • - miere de albine, plante medicinale

 • - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale și altele similare

 • - activități comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată (inclusiv dotarea comercianfilor cu echipament de protecție):

Lapte, brânză de vaci, smântână

 • - cantități mai mici de 10 kg; 101; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 101; 10 buc.

Caș, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Comercializarea brazilor

  12 lei/mp/zi

  10 lei/mp/zi

  • 10 lei/mp/zi

  • 11 lei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi


  • 6 lei/mp/zi

  8 lei/mp/zi

  12 lei/mp/zi

  • 7 lei/buc/zi

  12 lei/mp/zi


BAZAR MILCOV

a. Comercializare produse industriale (usi, canapele, ferestre, covoare si altele) 3 lei/mp/zi

 • b. Comercializare de diverse obiecte folosite de către

 • c. Comercializare de animale mici (câini, pisici, păsări, păsări exotice)

din autovehicul sau din remorca

 • d. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul:

ALTE TAXE

 • - închiriere cântar cu set de greutăți

 • - etichete preț produs

 • - depozitare de produse în spații amenajate

  3 lei/mp/zi

  2 lei/buc/zi

  1,2 lei/mp/zi


  4 lei/zi

  1 leu/4buc.

  3 lei/sac/ladă


PIAȚA DE GROSS

 • a.

 • b.

 • c.

 • d.

 • e.

 • f.


taxă închiriere modul hală pentru vânzări en gross cu suprafața de 30 mp - 60 lei/zi;

taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială


taxă închiriere electrosti vuitor

taxă utilizare cărucioare tip platformă taxă intrare pentru încărcare-descărcare:

 • - pentru camion

 • - pentru camion cu remorcă

 • - pentru autoturism

 • - autoturism cu remorcă

taxe minime de închiriere a spațiilor cu agroalimentare:

 • - pentru depozitul de 35 mp

 • - pentru depozitul de 72 mp

 • - pentru depozitul de 107 mp


 • - 3 lei/mp/zi;

 • - 30 lei/oră;

 • - 2 lei/oră;

 • - 7 lei;

-10 lei;

 • - 3 lei;

 • - 5 lei;

destinație de depozit pentru produse

 • - 13 lei/mp/lună;

-12 lei/mp/lună;

 • - 11 lei/mp/lună.


OBORUL ȘERBĂNEȘTI

a. accesul vehiculelor pentru comercializare:

 • - autoturisme                                                  - 12 lei/zi;

 • - remorci                                                      - 5 lei/zi;

 • - biciclete și motociclete                                      - 4 lei/zi;

 • - camioane, microbuze, TIR, autoturisme de teren, autobuze

  b. comercializare obiecte folosite comercializare material lemnos

  • d.  comercializare uși, ferestre, căzi, etc.

  • e.  comercializare canapele, birouri, fotolii, etc.

  • f.  comercializare cauciucuri

  • g. comercializare produse noi de către persoane fizice/juridice comercializare cereale din autoturisme până la 3,5 to comercializare cereale din autoturisme peste 3,5 to taxă comercializare prod. alimentare în regim ambulant tip Fast-Food acces mijloace de transport


  c.


  • h.

  • i. j-

  k.


  -15 lei/zi;

  • - 3 lei/mp/zi;

  • - IO lei/mc;

  • - 5 lei/mp/zi;

  • - 5 lei/mp./zi;

  • - 3 lei/mp/zi

  • - 5 lei/mp/zi

  • - 30 lei/zi

  • - 50 lei/zi

  • - 40 lei/zi


 • - autoturisme                                                  - 5 lei/intrare;


 • - remorci                                                      - 3 lei/intrare;

 • - autocamioane                                              - 8 lei/intrare;

 • l. taxă închiriere teren penru desfășurarea activității de alimentație publică -18 lei/mp/lună

m. depozitare material lemnos                                          - 5 lei/mp/sapt.

n. comercializare produse industriale sau agroalimentare din/langa sau de pe mașina sau

remorca expusa la vanzare                                              - 20 lei/zi

INSULA DE AGREMENT

 • 1. taxă intrare                  - 1 leu;

 • 2. taxă închiriere barcă - 8 lei/oră;

 • 3. taxă închiriere teren tenis - 8 lei/oră;

ȘTRAND LETEA

 • - 3 lei/ copil

 • - 5 lei/adult

 • - 72 lei;


 • 1. taxă intrare


 • 2. taxă - curs înot 12 ședințe (90 min./ședință)

BAZIN DE ÎNOT

Nr. crt.

Denumire serviciu

Taxă lei propusă 2014

1

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute

15

2

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv saună

25

3

Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel:

- 5 ședințe a 90 minute / ședință

60

- 10 ședințe a 90 minute / ședință

110

4

Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună, ast

fel:

- 5 ședințe a 90 minute / ședință, inclusiv saună

95

- 10 ședințe a 90 minute / ședință, inclusiv saună

170

5

Abonament pentru inițiere înot, ciclu de 12 ședințe a 75 minute /ședință, astfel:

- individual

180

- în grup

150

6

Intrare tribună

2

7

închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru:

- antrenamente și inițiere (max. 15 persoane)

150

- sport de performanță (max. 15 persoane)

25

8

închiriat bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

- agrement (max. 7 persoane)

150

- antrenamente, sport de performanță

25

9

Abonamente pentru:

- gimnastică aerobică

100

- fitness

100

10

Păstrat obiecte de valoare

5

11

închiriere obiecte

- ochelari de înot

5

- labe înot

10

12

închiriere spațiu destinat desfășurării activitatilor sportive si întreținere corporala, activitatilor de recuperare medicala, kinetoterapie, etc

Heu/mp/luna

elevii și studenții vor avea reducere 50% din contravaloarea “biletului de intrare, pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute”. Această reducere se va aplica de luni până vineri între orele 08-16.00, sâmbăta și duminica, și se va putea face în baza legitimației, a carnetului de elev sau student vizat la zi.

Pct. 10 - Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, care constituie surse de venit ale bugetului local, sunt următoarele:

I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lîngă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele instituții publice.

Taxa, în lei

* Eliberarea de certificate, adeverințe și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de


timbru mai mare

 • * Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

 • * Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor pe cap de animal, în bilete de proprietate

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

 • * Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în

justiție

 • * Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar

* înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 15

 • *

 • * înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

 • * Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite

de autoritățile străine

 • * Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

 • * Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse ori

deteriorate

 • II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea precum și pentru eliberarea permisului de vînătoare și pescuit

Taxa, în lei

 • * Acte de identitate

 • - eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de

identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și a persoanelor fără cetățenie                                                                                5

 • - viza anuală a carnetelor de identitate a cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

 • * Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare                            3

 • * Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit                              2

 • III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

Taxa, în lei

 • * Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia din categoriile sau

subcategoriile A, Al, B, Bl, B+E                                                  6

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia dintre categoriile

sau subcategoriile C,C1, Dl, Tr, D, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv               28

 • * Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru

categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școala de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E                                           84

 • IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare circulație pentru probă

Taxa, în lei

 • * Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg

inclusiv

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

 • * Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate

permanent sau temporar

 • * Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 414

IVA1. Taxe pentru furnizare date

 • * înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din

Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele județene si al municipiului București de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.            5

 • V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991* republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • * Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii

fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere                                                            15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.Ă

LA HOTAR ARE A NR.    DIN 24.12.2013

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2014

Pct. 1 - Serviciul public de salubrizare funcționează în cadrul Direcției de Servicii Publice cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Pentru funcționarea acestui serviciu, se stabilește taxa specială denumită “taxă de salubrizare”.

Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plătește de toți cei care produc deșeuri menajere și nemenajere, de cei ce beneficiază de zonele de agrement și spații verzi existente, precum și de cei ce utilizează drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău și persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice in municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Pct. 3 - Taxa se datorează de către toți posesorii de locuință din municipiul Bacau, precum și de către persoanele fizice din alte județe sau din alte state care dețin proprietăți sub forma unor locuințe pe teritoriul municipiului Bacau.

Pct. 4 * întreprinderile familiale au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de membri.

întreprinderile individuale și persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de persoane angajate (cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp parțial, sezonieri, zilieri).

în cazul în care întreprinderea individuală sau persoana juridică nu are angajați, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanții legali ai acestora (administratori), pentru lunile in care desfasoara activitate.

Pct 5 - Persoanele care desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză), precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de salubrizare.

Pct 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât și pentru persoanele juridice se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere al declarației privind taxa de salubrizare este 31.01.2013.

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative.

Temenul de depunere a declarației rectificative este de 30 de zile de la data modificării apărute.

Pct. 7 - în cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea (date și informații obținute în urma controalelor efectuate la alți contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informații de la terți, etc.).

Pct. 8 - Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei, in conformitate cu dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pct. 9 - Declarația de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în același timp înștiințare de plată.

Pct. 10 - Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:

Pentru persoanele fizice cuantumul taxei se stabilește ca sumă lunară fixă datorată pe locuință, prin „locuință” înțelegându-se: casă, cămin, domiciliu, construcție sau apartament, în care locuiește sau poate locui una sau mai multe persoane - 12 lei/luna/locuinta.

Pentru luarea în evidență ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o declarație de impunere inițială, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice, conform anexei nr.3, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei.

în caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declarației de impunere și de plată a taxei de salubrizare revine moștenitorului de drept al acestuia.

în situația în care contribuabilul- persoană fizică deține mai multe imobile, va depune o declarație pentru fiecare imobil.

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.

în situația imobilelor cu destinația de locuința apartinand statului sau unitatii administartiv teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice, obligația de depunere a declarației și de plată a taxei revine chiriașului.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și întreprinderile individuale - 6 lei/persoană/lună

Pentru persoanele juridice -10 lei/salariat/lună

Instituțiile publice - 10 lei/salariat/luna

Pct. 11  - Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice care beneficiza de

scutire in baza Legii 571/2003 privind Codul fiscal pentru locuința de domiciliu.

Persoanele aflate în evidența Direcției Economice (Impozite si Taxe Locale) cu dosare întocmite de Serviciul Public de Asistență Socială - Biroul Prevenire și Combatere a Sărăciei, a căror venituri sunt sub venitul minim garantat pe membru de familie, vor beneficia de scutire în procent de 100 % a obligației bugetare restante, reprezentând - taxă de salubrizare - debit, majorări de întârziere - acumulate până la data de 31.12.2013.

Persoanele singure cu un venit lunar de pana in 786 lei, pot beneficia la cerere de reducerea cu 50% a taxei de salubrizare după depunerea unei anchete sociale efectuate de Serviciul Public de asistenta sociala. Reducerea se acorda cu data de intai a lunii următoare înregistrării acesteia la Direcția Economica (Impozite si Taxe Locale)

în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferentă anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Sunt deasemeni scutite la plata taxei de salubrizare:

Primăria municipiului Bacău, instituțiile bugetare finanțate de la bugetul local al municipiului Bacău, asociațiile și fundațiile nonprofit fără scop lucrativ, cultele religioase recunoscute oficial în România, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, fundațiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural, precum și organizațiile umanitare care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii.

Pct. 12 - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate egale, astfel:

 • -   31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

 • -  30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Pct. 13 Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situațiile în care vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agenții) că au angajați care nu desfășoară activități pe raza municipiului Bacău.

Pct. 14 - Persoanele fizice și juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificație de 10 %.

Pct 15   - Veniturile realizate din taxa de salubrizare și cheltuielile ocazionate de

funcționarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 4 și 5.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare face parte din Direcția de Servicii Publice, și are ca atribuții principale:

 • -  urmărește zilnic execuția lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate;

 • -   stabilește depozitele intermediare de colectat gunoiul stradal cît și depozitele controlate (rampa de gunoi);

 • -  verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor și containerelor care sunt în administrarea asociațiilor de proprietari (locatari), și ia măsuri pentru a menține în permanență o curățenie exemplară;

 • -   urmărește respectarea de către toate unitățile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de protecție a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului și a apelor, propunînd măsuri corespunzătoare;

 • -   răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor și piețelor, coșurilor pentru colectarea hîrtiilor, precum și de alte dotări publice;

 • -   aplică prevederile legale referitoare la menținerea în condiții corespunzătoare a arterelor de circulație de către unitățile de construcții și transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces și locurile de depozitare a pămîntului și moluzului, rezultate din săpături;

 • -  organizează periodic controale împreună cu organele de poliție pentru a constata starea de salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale;

 • -   verifică situațiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare;

 • -  asigură menținerea și desfundarea racordurilor de canalizare precum și a gurilor de scurgere;

• asigură colectarea și transportul deșeurilor menajere și nemenajere;

 • -  efectuează zilnic măturatul manual și mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor și aleelor dintre blocuri;

 • -  asigură curățarea, spălarea și igienizarea ghenelor de gunoi;

 • -   întreține zilnic curățenia în zonele aglomerate și pe arterele principale;

 • -  depozitează zilnic resturile menajere și nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, efectuînd și neutralizarea acestora;

 • -  efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău și transportul acestora la sediul de tratare și îngrijire,

 • -  efectuează cazarea cîinilor comunitari în spații special amenajate;

procură și prepară hrana necesară clinilor comunitari;

asigură dezinfectarea și curățenia zilnică a padocurilor;

efectuează tratarea, castrarea și vaccinarea clinilor comunitari;

redă comunității exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică; asigură protecția spațiilor verzi prin confecționarea și montarea de împrejmuiri;

asigură protecția parcurilor prin procurarea substanțelor necesare aplicării tratamentelor; asigură montarea și întreținerea băncilor din parcuri, zone de agrement și stradal.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


Județul Bacău, România


JUDEȚUL_______________

CONTRIBU ABIL____________

SEDIU____________________

TELEFON________________

NR. REG. COM._____________

BANCA/CONT____________

COD FISCAL_______________


VERIFICAT DE_____________

(organ de specialitate)________________

Nr./Data înregistrării__________________

Semnătura

Ștampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

JUDEȚ_________________

LOCALITATEA___________

STRADA______________

NR._______

DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice conform H.C.L. nr.____din____________2013

Subsemnatul____________________________________C.I. seria____nr.___________cod numeric

personal___________________________eliberat de Poliția________________la data____________

Domiciliul: loc.______________________jud.__________________str.____________________________nr._____bl.

_____sc._____ap.____telefon /fax/e-mail_____________________

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru_______locuințe.

Persoane fizice

Nr. crt.

Adresa clădirii

Cuantum lei/lună

Suma datorată pentru anul fiscal 2014

TOTAL

Persoane juridice

Nr. crt.

Perioada (luna) pentru care se declară nr. de salariați

Nr. salariați

Cuantum lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAȚII CONTRIBUABIL:

L Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.

 • 2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel:

 • - 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

* 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

2.1. Plata se va face prin:

 • -  plată directă la caseria Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • -  plată prin virament în contul: R089TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău;

 • -   încasare electronică.

 • 3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

 • 5.  Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele declarantului

Semnătura


PREȘEDIIf ADAM1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Județul Bacău, România
VENITURI

Indicatori și calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2014 la taxa de salubrizare

 • a. agenti economici si instituții publice

nr.salariați 37.663 x 10 lei/pers/lună = 376.630 x 12 luni = 4.519.560 lei/an

 • b. persoane fizice

locuințe 67.524 x 12 lei/locuinta/lună = 810.288 x 12 luni= 9.723.456 lei/an

 • c. P.F.A., I.I.. I.F.. C.M.I., etc.

nr. persoane activ, libera inițiativa 3.396 x 6 lei/pers./luna = 20.376 x 12 luni

= 244.512 lei/an

TOTAL AN = 14.487.528 leiCONTRASEMN SECRETARUL MUNLCI NICOLAE-O


Ui’BACĂU

POVICI


întocmit, Director adjunct, Ec. Bogdan George Nestian


SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2014TOTAL CHELTUIELI

Din care:

14.487.528 lei/an

CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL

Din care:

14.487.528 lei/an

I. Colectare, transportat si gestionare deșeuri menajere și nemenajere

9.087.528 lei/an

2. Rambursare credit BERD si dobânzi si comisioane aferente

3.600.000 lei/an

3.Reabilitare/reparatii acoperișuri si fațade blocuri, scoli si instituții publice din mun. Bacau

1.800.000 lei/an

contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

întocmit, Director adjunct, Ec. Bogdan George Nestian