Hotărârea nr. 377/2013

Hotărârea nr.377 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

watt


pfi33 watt wc-t'tst/itt/ 3£o<:a/- a/ Q filau tci/tiafiui 3B acătt

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9671/19.12.2013 înaintat de Direcția Tehnică;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9672 din 19.12.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.9673/19.12.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 734/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 735/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 736/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 737/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 738/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, actualizată;

-Prevederile art. 40(1), (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.47 și art.117 lit.,^” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor articolului 36 (2) lit. "b”, alin. (4) lit. “a” și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. l.-Se aprobă Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr.: IA. 1B, IC, 1D, iE, ÎF, 1G, 1H, 11,1J, 1K, parte integrantă din prezenta ho

ART. 2. - Hotărârea va fi comuni


îția Economică și Direcția Tehnică. vA Ă /


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 377

DIN 24.12.2013

P.O.N, C.R./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lA

La Hotărârea nr. 377 din 24.12.2013

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE PANA LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2014


(lei, Inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Pian 2014

Total Plan 2014

col.5 4* col. 13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlu!

56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71'

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de ia bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL

1.440.961.514,46

1.499.304.800,12

318.216.965.51

36.010.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

522.272,62

16.371.635.95

265.313.056.94

244.218.123.44

21.094.933.50

0.00

0.00

0,00

1.076.918.929,94

1.118.709.716,43

250.276.223,65

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522.272,62

14.196.635,00

202.557.316,03

187.151.736,03

15.405.580,00

0,00

0,00

0,00

A OBIECTIVE IN

1.420.478.376.25

1.478.821.661.91

297.733.827.30

33.000.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

522.272,62

14.371.635.95

249.839.918.73

233.020.578.73

16.619.340,00

0,00

0.00

0,00

CONTINUARE

1.076.918.929,94

1.118.709.716,43

250.276.223,65

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522.272,62

14.196.635.00

20Z557.316.03

187.151.736,03

15.405.580,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI

20.483.138.21

20.483.138.21

20.483.138.21

3.010.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.00

15.473.138.21

11.197.544.71

4.275.593.50

0,00

0,00

0,00

DE INVESTIT»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfășurat potrivit clasificatiel bugetare:

CAPITOLUL 51.02

AUTORITATI PUBLICE TOTAL, din care:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

662.000,00

0,00

662.000.00

0,00

662.000,00

0,00

662.000.00

0,00

662.000,00

0,00

662.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CAPITOLUL 54.02

SERVICIUL INFORMATIZAT AL PERSOANEI TOTAL, din care:

45.000,00

0,00

45.000.00

0,00

45.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

45.000.00

0,00

45.000.00

0,00

45.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02

(Jatamant

TOTAL, din care:

447.773.50

330.000,00

447.773,50

330.000,00

447.773,50

330,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

336.000.00

330.000.00

336.000.00

330.000,00

336.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 LTE sala de educație fizica (CNI) - Colegiul Economic "Ion Ghlca", strada 9 Mal, nr.104

50.000.00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Supraetajare cantina "Colegiul Tehnic de Comunicații • N.V.Karpen"

286.000.00

280.000,00

286.000,00

280.000,00

286.000.00

280.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

111.773,50

0,00

111.773,50

0,00

111.773.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02

SANATATE TOTAL, din care:

162.572.350.00

64.799.904,00

220.771.336.64

108.621.933,06

10.080.000.00

7.950.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

A OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

160.492.350.00

64.799.904.00

218.691.336,64

108.621.933,06

8.000.000.00

7.950.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1 Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492.350,00

64.799.904,00

218 691.336,64

108.621.93306

8.000.000,00

7.950.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662.000.00

0,00

0,00

0,00

662.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

662.000.00

0,00

662.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

45.000,00

45.000.00

0,00

0.00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

447.773.50

0,00

447.773.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

336.000.00

0.00

336.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.000,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

286.000.00

0.00

286.000.00

0,00

0,00

0^)0

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.773.50

0.00

111.773.50

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

80.000.00

0.00

80.000.00

0,00

0,00

OJOO

0,00

0 00

0,00

7.950.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.000.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.950.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8.000.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

7 950.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00


(lei. Inclusiv TVA)

Valoare

Valoare

Plan 2014

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2014

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Total alocații

Program cu

Buget local

din care:

col.5 + col.13

Titlul 71

bugetare

col.14-bcol.18

finanțare nerambursabi la Titlul 56

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.080.000.00

0,00

2.080.000.00

0,00

2.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2.000.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0.00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

186.587.041,42

146.271.558,47

186.587.041,42

146.271.558,47

51.197.632,98

46.349.165,11

19.000.000,00

19.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.517.933.95

5.402.933,00

26.679.699,03

21.946.232,11

24.282.079,03

20.366.232,11

2.397.620,00

1.580.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

183.877.421.42

146.271.558,47

183.877.421.42

146.271.558,47

46.488.012.98

46.349.165,11

19.000.000,00

19.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.517.933,95

5.402.933,00

23.970.079.03

21.946.232,11

22.372.079,03

20.366.232.11

1.598.000.00

1.580.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

ț) Construire cimitir "Șareta II”

2 Reabilitare si modernizare “Insula de agrement", aplicație POR

11.365.418,00 9.674.893,00

 • 50.417.117.20

 • 45.951.337.20

11.365.418,00 9.674.893,00

 • 50.417.117.20

 • 45.951.337.20

130.000.00 130.000,00 36.412.079,03 34.866.232,11

0,00

0,00

19.000.000.00

19.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

130.000.00 130.000,00 17.412.079,03 15.866.232,11

0.00

0,00 17.412.079.03 15.866.232,11

130.000,00 130.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Construire "Centrul de agrement si turism" la padurea Tamasi

4.046.218.00

3.582.176,00

4.046.218.00

3.582.176,00

10.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

4 Crearea si modernizare    14.805.400.22

spatii verzi, In Municipiul    ț 3.gi 2.379,27

Bacau, aplicație POR

14.805.400,22

13.912.379,27

4.960.000.00

4.500.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.960.000,00

4.500.000,00

4.960.000.00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Construire Baza           99.019.708,00

Sportiva - Sala            69.456.553,00

Polivalenta a Sporturilor

99.019.708,00

69.456.553,00

5.517.933.95

5.402.933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.517.933.95

5.402.933,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

 • 6 Reparații capitale "Baza        50.000.00

Sportiva Letea"                50.000,00

 • 7 Reabilitare teren de         3,765.560,00

fotbal Stadion               3.244.220,00

"Municipal"

50.000.00

50.000,00 3.765.560,00 3.244.220,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000.00

1.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

^00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.000,00 50.000,00 1.000.000.00 1.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000.00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Amenajare loc de joaca pentru copil, strada Florilor nr.1

86.000.00

84.000,00

86.000,00

84.000,00

86.000,00

84.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.000,00

84.000,00

0.00

0.00

86.000,00

84.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

y Amenajare loc de joaca pentru copii, Parc Gheraiesti

90.000.00

88.000,00

90.000.00

88.000,00

90.000.00

86.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

90.000.00

88.000,00

0,00

0,00

90,000,00

88.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

 • 10 Construire grup sanitar Parc "Nord"

 • 11 Construire grup sanitar Parc "Trandafirilor"

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

116.000.00

114.000,00

116.000,00 114.000,00 2.709.620.00 0,00

116.000,00

114.000,00

116.000.00

114.000,00

2.709.620.00

0,00

116.000.00

114.000,00

116.000,00

114.000,00

2.709.620.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

116.000,00

114.000,00

116.000.00

114.000,00 2.709.620,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.910.000,00

0,00

116.000,00

114.000,00

116.000.00

114.000,00

799.620,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 68.02 ASISTENTA SOCIALA TOTAL, din care:

6.484.540.70

5.384.503,86

6.484.540,70

5.384.503,86

4.366.386.50

3.592.503 86

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

4.366.386.50

3.592.503,86

3.803.526,50

3.218.123,86

562.860,00

374.380,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

6.207.985,70

5.384.503,86

6.207.985,70

5.384.503,86

4.089.831,50

3.592.503,86

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

4.089.831.50

3.592.503 86

3.611.971.50

3 218.123,86

477.860,00

374.380,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1 Reabilitare imobil strada     1.775.125,70

Milcov, cu destinația de      1.130.123,86

centru de cazare

1.775.125,70

1.130.123,86

1.511.971.50

1.130.123,86

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.511.971.50

1.130.123,86

1.511.971.50

1.130.123,86

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

temporara a persoanelor tara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total Plan 2014

col.5 + col.13

-                                                               finanțat dini

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(lei, inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total

Plan 2014

col.5 * col. 13

■—                                                     finantatdin:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col. 18

Program cu finanțare nerambursabi ia Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de ia bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13 Reabilitare termica bloc

424.000.00

424.000,00

424.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.000,00

0,00

424.000,00

0,00

0.00

0,00

10, scA B, strada Neagoe Vodă

419.000,00

419.000,00

419.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419.000,00

0,00

419.000,00

0,00

0,00

0,00

14 Reabilitare termica bloc nr.15, sc. E, F, strada Alecu Russo

439.000,00

434.000,00

439.000,00

434.000,00

439.000.00

434.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

439.000.00

434.000,00

0.00

0,00

439.000.00

434.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

15 Reabilitare termica bloc nr.29, SC.A, B, C, D, E, strada Alecu Russo

2.139.065.00

1.645.481,00

2.139.065,00

1.845.481,00

4.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0.00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

16 Reabilitare termica bloc

2.145.177.00

2.145.177,00

4.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

.0,00

0,00

0,00

4.000.00

0.00

4.000,00

0.00

0.00

0,00

nrzâ-! t                    ■

strada Alecu Russo

1.845.277,00

1.845.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(     Reabilitare termica bloc

2.495.707.00

2.495.707,00

3.600.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.600.00

0.00

3.600,00

0,00

0.00

0,00

12or sc« Ar O, Dr strada Milcov

2.162.729,00

2.162.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Reabilitarea termica

405.920.00

405.920,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

bloc nr.3, sc.A, strada Letea

331.800,00

331.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 19 Reabilitare termica bloc nr.96, sc.A, B, C, Calea Marasesti, aplicație POR

 • 20 Reabilitare termica bloc

1.514.750.00

1.299.080,00

1.514.750.00

1.299.080,00

332.400,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

2.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.168.382.50

2.168.382.50

2.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000.00

0.00

0.00

0,00

nr.100, sc*A> B, Calea Marasesti

1.885.550,00

1.885.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 Reabilitare termica nr.102, scA B, C, Calea Marasesti,

1.157.290.00

990.980,00

1.157.290,00

990.980,00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

aplicație POR

22 Reabilitare termica bloc nr.106, scA Calea Marasesti

662.382.75

575.985,00

662.382,75

575.985,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

23 Reabilitare termica bloc

2.867.111.00

2.867.111.00

2.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0J)0

0,00

0.00

0.00

2.000,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

nr.110, scA B, C, D, Calea Marasesti

2.493.140,00

2.493.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.112, scA B, Calea Marasesti

1.417.731.50

1.232.610,00

1.417.731.50

1.232.810,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

25 Reabilitare termica bloc nr.114, scA B, C, Calea Marasesti,

2.302.490.00

1.981.660,00

2.302.490.00

1.981.660,00

332.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

aplicație POR

26 Reabilitare termica bloc nr.165, sc.E1. Calea Marasesti, aplicație POR

952.590.00

815.990,00

952.590.00

815.990,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

27 Reabilitare termica bloc

999.430,00

999.430.00

331.400.00

330.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr.169, sc.E2, Calea Marasesti, aplicație POR

856.420,00

856.420,00

330.000,00

330.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 Reabilitare termica bloc

966.050,00

966.050.00

331.400,00

330.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0.00

0,00

0,00

nr.171, sc.E3, Calea Marasesti, aplicație POR

827.610,00

827.610,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 Reabilitare termica bloc

983.620.00

983.620.00

331.400.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.400,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr.179, sc.E5, Calea Marasesti, aplicație POR

842.790,00

842.790,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 Reabilitare termica bloc

989.730,00

989.730.00

331.400,00

330.000,00

0,00

0.00

0J0

0,00

0.00

0.00

0,00

1.400.00

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

nr.165, sc.E6, Calea Marasesti, aplicație

848.070,00

848.070.00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

POR

(lei. inclusiv TVA1

Valoare

Valoare

Plan 2014

Denumire obiectiv

Total

totala

totala actualizata

Plan 2014

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații

Program cu

Buget tocai

din care:

col.5 * col. 13

bugetare

col.14* coi.18

finanțare nerambursabi ia Titiui 56

Titiui 71

Transferuri de ia bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 • 31 Reabilitare termica bloc nr.187, sc.E7, Calea Marasesti, aplicație POR

 • 32 Reabilitare termica bloc nr.18, scA B, Calea Marasesti

962.320.00

824.390,00

962.320.00

824.390,00

331.400,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682.825,40

593.761,22

682.825.40

593.761,22

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 33 Reabilitare termica bloc nr.2,3C.A, B, strada Narciselor, aplicație POR

 • 34 Reabilitare termica bloc nr.4, scA, B, strada

v J Narciselor

788.150.00

673.980,00

788.150.00

673.980,00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.073.065.00

933.100,00

1.073.065,00

933.100,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

35 Reabilitare termica bloc nr.6, scA B, strada Narciselor

1.073.065.00

933.100,00

1.073.065.00

933.100,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

36 Reabilitare termica bloc nr.7, scA, B, strada Narciselor

3.807.650,00

3.311.000,00

3.807.650.00

3.311.000,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Reabilitare termica bloc nr.8, scA B, strada Narciselor, aplicație POR

792.170,00

677.450,00

792.170.00

677.450,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

38 Reabilitare termica bloc nr.9, scA B, strada Narciselor, aplicație POR

2.006.050,00

1.723.900,00

2.006.050.00

1.723.900,00

332.000,00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

39 Reabilitare termica bloc nr.1O, sc.A, B, strada Narciselor

1.073.065.00

933.100,00

1.073.065.00

933.100,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

40 Reabilitare termica bloc nr,11,scA B, strada Narciselor

3.807.650.00

3.311.000,00

3.807.650.00

3.311.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 Reabilitare termica bloc nr. 13,sc.AB,strada

■ ' Narciselor

1.903.825.00

1.655.500,00

1.903.825.00

1.655.500,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

42 Reabilitare termica bloc nr.15, scA, strada Narciselor

1.931.022.50

1,679.150,00

1.931.022.50

1.679.150,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

43 Reabilitare termica bloc nr.42, scA B, strada Nicu Enea

919.770.00

799.800,00

919.770.00

799.800,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 Reabilitare termica bloc nr.50/4, scA, strada Nicu Enea

670.542.00

583.080,00

670.542.00

583.080,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0.00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

45 Reabilitare termica bloc nr.1, scA, B, C, D, E, F, 6, H, Calea Republicii

6.124.383.00

5.325 550.43

6.124.383.00

5.325.550,43

2.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.00

0,00

0.00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

46 Reabilitare termica bloc nr.5, sc.A, B, Calea Republicii

351.000.00

346.000,00

351.000.00

346.000,00

351.000.00

346.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351.000,00

346.000,00

0,00

0,00

351.000,00

346.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

47 Reabilitare termica bloc nr.13, scA, B, Calea Republicii

1.666.465.00

1.449.100,00

1.666.465.00

1.449.100,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

48 Reabilitare termica bloc nr.19, scA, B, C, Calea Republicii, aplicație POR

1.396.370,00

1.197.440,00

1.396.370.00

1.197.440,00

332.000.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00 0 00

0.00

0,00

49 Reabilitare termica bloc nr.23, scA, B, Calea Republicii

2.482.390.00

2.158.600,00

2.482.390.00

2.158.600,00

1.400,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

(lei. inclusiv TVA)

Valoare

Valoare

Plan 2014

Denumire obiectiv

Total

—finanțat din:

totala

totala actualizata

Plan 2014

Credite bancare Interne cont 50,81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Total alocații

Program cu

Buget local

din care:

col.5*col.13

Titlul 71

bugetare

coi.14*col.18

finanțare nerambursabl ia Titlul 56

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

50 Reabilitare termica bloc nr.25, sc.A, B, Calea Republicii

273.000.00

268.000,00

273.000.00

268.000,00

273.000.00

268.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273.000.00

268.000,00

0.00

0,00

273.000.00

268.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 Reabilitare termica bloc nr.44, sc.A, B, Calea Republicii, aplicație POR

1.503.920.00

1.290.310,00

1.503.920.00

1.290.310,00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 Reabilitare termica bloc nr.46, sc.A, Calea Republicii

371.000.00

366.000,00

371.000.00

366.000,00

371.000,00

366.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.000.00

366.000,00

0,00

0,00

371.000.00

366.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

53 Reabilitare termica bloc nr.46, scA, B, Calea Republicii

1.513.170.00

1.315.800,00

1.513.170.00

1.315.800,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

v X Reabilitare termica bloc nr.5O, scA, Calea Republicii

1.903.825.00

1.655.500,00

1.903.825.00

1.655.500,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 Reabilitare termica bloc nr.52, sc.A, B, Calea Republicii

1.513.170.00

1.315.800,00

1.513.170.00

1.315.800,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

56 Reabilitare termica bloc nr.54, sc.A, B, Calea Republicii, aplicație POR

714.000.00

609.950,00

714.000.00

609.950,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

57 Reabilitare termica bloc nr.70, scA B, C, D, Calea Republicii, aplicație POR

1.372.830.00

1.177.110,00

1.372.830.00

1.177.110,00

332.000.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Reabilitare termica bloc nr.86, scA, B, C, D, Calea Republicii

3.145.020.00

2.734.800,00

3.145.020.00

2.734.800,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

59 Reabilitare termica bloc nr.88, sc.A, B, C, D, Calea Republicii

3.145.020.00

2.734.800,00

3.145.020.00

2.734.800,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 Reabilitare termica bloc , x nr. 22, sc. A B, strada

) Aviatorilor

495.000.00

430.000,00

495.000.00

430.000,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 Reabilitare termica bloc nr.4, sc. A B, C, D, strada Milcov, aplicație POR

1.244.100.00

1.067.710,00

1.244.100.00

1.067.710,00

331.400,00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

62 Reabilitare termica bloc nr.6, sc. A B, C, D, strada Milcov

1.845.721.25

1.604.975,00

1.845.721.25

1.604.975,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

63 Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B, C, D, strada Milcov

2.308.326,00

2.007.240,00

2.308.326.00

2.007.240.00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 Reabilitare termica bloc nr.9, scA, B, C, D, strada Milcov

2.307.584,25

2.006.595,00

2.307.584,25

2.006.595,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

65 Reabilitare termica bloc nr.16, scA B, C, D, strada Milcov

1.841.023.50

1.600.890,00

1.841.023,50

1.600.890,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

66 Reabilitare termica bloc nr.20, sc. A, B, strada Milcov

1.282.980,25

1.115.635,00

1.282.980.25

1.115.635,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000

0,00

0,00

67 Reabilitarea termica bloc nr.53, sc A B, C, D, strada Milcov, aplicație POR

1.379.270,00

1.182.660.00

1.379.270.00

1.182.660,00

332000.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0.00

2.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 Reabilitarea termica bloc nr.55. scA B, strada Milcov, aplicație

739.640.00

632.090,00

739.640.00

632 090 00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0.00

0,00

0.00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POR

(lei, inclusiv TVA)

Valoare

Pian 2014

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

Total

finanțat din:

totala

Plan 2014

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Total alocații

Program cu

Buget local

din care:

col,5 ♦ col.13

Titlul 71

bugetare

col.14 + col.18

finanțare nerambursabi la Titlul 56

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

69 Reabilitarea termica bloc nr.57, scA B, strada Milcov, aplicație POR

883.000,00

755.910,00

883.000,00

755.910,00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

A o S o o o o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 Reabilitarea termica bloc nr.59, scA B, strada Milcov, aplicație POR

903.260,00

773.380,00

903.260,00

773.380,00

366.400,00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

71 Reabilitarea termica bloc nr.61, scA B, strada Milcov, aplicație POR

909.170.00

778.490,00

909.170.00

778.490,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Reabilitarea termica

V y bloc nr.63, scA B, strada Milcov, aplicație POR

901.270.00

771.670,00

901.270.00

771.670,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

73 Reabilitarea termica bloc nr.65, scA, B, strada Milcov, aplicație POR

889.510,00

761.520,00

889.510.00

761.520,00

331.400,00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 Reabilitarea termica blocnr.67, sc.A, B, C, D, strada Milcov, aplicație POR

2.092.680,00

1.798.720,00

2.092.680,00

1.798.720,00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

75 Reabilitare termica bloc nr.69, sc.A, B, strada Milcov

1.160.838,75

1.009.425,00

1.160.838,75

1.009.425,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

76 Reabilitare termica bloc nr.71, scA, B, C, strada Milcov, aplicație POR

1.545.480,00

1.327.950,00

1.545.480,00

1.327.950,00

331.400,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

77 Reabilitarea termica bloc nr.73, scA B, C, strada Milcov

1.490.918,00

1.296.450,43

1.490.918,00

1.296.450,43

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

78 Reabilitare termica bloc nr.134, sc. A, B, C, D, E \ , strada Milcov

T9 Reabilitare termica bloc nr,140 sc. A, B, strada Milcov, aplicație POR

3.607.377,50

3.136.850,00

3.607.377.50

3.136.850,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

921.380,00

789.030,00

921.380,00

789.030,00

331.400,00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80 Reabilitare termica bloc nr.142, sc. A, B, strada Milcov, aplicație POR

900.410.00

770.930,00

900.410,00

770.930,00

331.400,00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

81 Reabilitare termica bloc nr. 116, sc. A, B, C, D, strada Milcov

2.350.000.00

2.045.000,00

2.350.000,00

2.045.000,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0.00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 Reabilitare termica bloc nr.4, sc.A, B, strada Mioriței

1.367.292,50

1.188.950,00

1.367.292,50

1.188.950,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 Reabilitarea termica bloc nr.6, scA B, strada Mioriței

1.419.215.00

1.234.100.00

1.419.215,00

1.234.100,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

 • 84 Reabilitarea termica bloc nr.8, strada Mioriței

 • 85 Reabilitare termica bloc nr.1O, sc.A, B. C, D, E, strada Mioriței

709.607,50

617.050,00

4.205.228,00

3.656.720,00

709.607.50

617.050,00

4.205.228,00

3.656.720,00

1.400.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 Reabilitare termica bloc nr.11, sc.A, B, C, D, strada Mioriței

2.650.025,50

2.304.370,00

2.650.025,50

2.304.370,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

2.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

87 Reabilitare termica bloc

nr.12, sc.A, B, C, strada

Mioriței

2.028.933.50

1 764 290,00

2.028.933.50

1.764.290,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2 000,00

0.00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

000

(iei. inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total

Plan 2014

col.5*col,13

—                                        finanțai din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Tltlui 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col. 14* coi. 18

Program cu finanțare nerambursabi ia Titlul 56

Buget local

din care:

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de ioculnte

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

68 Reabilitare termica bloc

2.854.748.50

2.854.748,50

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

.0,00

0.00

0.00

2.000,00

0.00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

strada Mioriței

2.482.390,00

2.482.390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 89 Reabilitare termica bloc nr.15, sc.A, B, C, D, strada Mioriței, aplicație POR

 • 90 Reabilitare termica bloc nr.16, sc. A, strada Mioriței

1.815.370.00

1.559.240,00

1.815.370,00

1.559.240,00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566.202,50

492.350,00

566.202.60

492.350,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 Reabilitare termica bloc

2.460.632.00

2.460.632.00

2.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

nr.17, scA, B, C, O, strada Mioriței

2.139.680,00

2.139.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\ ,42 Reabilitare termica bloc

nr.21, sc.A, B. C, strada

Mioriței

1.915.198.50

1.665.390,00

1.915.198,50

1.665.390,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

93 Reabilitare termica bloc nr.23, scA, B, C, D, strada Mioriței

2.661.399.00

2.314.260,00

2.661.399,00

2.314.260,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

94 Reabilitare termica bloc nr.25, scA, B, strada Mioriței

1.486.467.00

1.292.580,00

1.486.467,00

1.292.580,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

95 Reabilitare termica bloc nr.26. scA, B, strada Mioriței, aplicație POR

866.140.00

741.330,00

866.140.00

741.330,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

96 Reabilitare termica bloc nr.28, sc.A, B, strada Mioriței

1.024.356.75

890.745,00

1.024.356.75

890.745,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

97 Reabilitare termica bloc nr.38, scA, strada Mioriței, aplicație POR

970.550,00

831.510,00

970.550.00

831.510,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 Reabilitare termica bloc nr.40, sc.A, strada Mioriței, aplicație POR

988.170,00

846.720,00

988.170,00

846.720,00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 Reabilitare termica bloc

) nr.68, scA B. C, strada Mioriței

2.163.190,25

2.163.190,25

2.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0.00

2.000.00

0.00

0,00

0,00

1.881.035,00

1.881.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 Reabilitare termica bloc

1.938.835,60

1.938.835.60

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.400.00

0,00

1.400,00

0.00

0,00

0,00

nr.70, scA, B, C, strada Mioriței

1.685.944,00

1.685.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 Reabilitare termica bloc nr.72, scA, B, strada Mioriței

1.505.753,00

1.309.350,43

1.505.753,00

1.309.350,43

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

102 Reabilitare termica bloc nr.74, sc.A, B, C, O, strada Mioriței

3.065.900.00

2.666.000,00

3.065.900,00

2.666.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

103 Reabilitare termica bloc

2.935.104.75

2.935.104.75

2.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

.0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0.00

nr.76, scA B, C, D, strada Mioriței

2.552.265,00

2.552.265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Reabilitare termica bloc

2.224.508.25

2.224.508.25

2.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

nr.82, sc.A B. C, strada Mioriței

1.934.355,00

1.934.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 Reabilitare termica bloc nr.8, scA, strada Tipografilor

595.378,00

517.720,00

595.378.00

517.720,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

106 Reabilitare termica bloc

1.654.103,00

1.654.103.00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.400.00

0,00

1 400.00

0,00

0,00

0,00

nr.35, sc.A, B, C, strada Alecu Russo

1.438.350,43

1 438.350.43

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 Reabilitare termica bloc nr.39, $c.A. B, C. D, strada Alecu Russo

3.105.460.00

2.700.400,00

3.105.460.00

2.700.400,00

2.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

2.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total Plan 2014

col.5*col.13

—                                                                                          finanțat din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

coi.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

108 Reabilitare termica bloc nr.33, sc.A, strada Comisa Bistriței,

1.146.760,00

983.650,00

1.146.760.00

983.650,00

331.400.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

aplicație POR

109 Reabilitare termica bloc

1.146.220.00

1.146.220,00

331.400.00

330.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

nr.34, sc«A, sli ada Comisa Bistriței, aplicație POR

983.200,00

983.200,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 Reabilitare termica bloc

2.126.350,00

2.126.350.00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.000,00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

nr.8, sc.A, B, C, strada Energiei

1.849.000,00

1.849.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reabilitare termica bloc

( "X nr.21, sc.A, B, strada x Energiei, aplicație POR

795.620,00

680.430,00

795.620.00

680.430,00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

112 Reabilitare termica bloc nr.24, sc. A, B, C, D, strada Energiei

2.630.740.00

2.287.600,00

2.630.740.00

2.287.600,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

113 Reabilitare termica bloc

2.168.382,50

2.168.382.50

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.000,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

nf*25, sc* A, Dt strada Energiei

1.885.550,00

1.885.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 Reabilitare termica bloc

1.392.018.00

1.392.018,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.400,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

nr*27» sc*A> strâdd Energiei

1.210.450,43

1.210.450,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reabilitare termica bloc

662.630,00

662.630.00

2.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.000,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

nr*30. sc*A< 0» C, Dr strada Energiei

576.200,00

576.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 Reabilitare termica bloc

1.392.018.00

1.392.018,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0.00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr.31, sc.A, B, strada Energiei

1.210.450,43

1.210.450,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 Reabilitare termica bloc

2.937.330.00

2.937.330,00

2.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.000.00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

nr*33, sc* A> 0( Cț D, strada Energiei

2.554.200,00

2.554.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 Reabilitare termica bloc

2.937.330.00

2.937.330.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.000,00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

nr.35, sc* Af 0> C, D, strada Energiei

VlLl9 Reabilitare termica bloc nr.37, sc.A, B, strada Energiei

2.554.200,00

2.554.200,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.666.465,00

1.449.100,00

1.666.465.00

1.449.100,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

120 Reabilitare termica bloc nr.39, scA, B, strada Energiei

2.044.758.00

1.778.050,43

2.044.758.00

1.778.050,43

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

121 Reabilitare termica bloc

nr.3, sc.A, B, C, D, E, strada I.Sandu Sturza

2.123.012.00

1.846.097,39

2.123.012.00

1.846.097,39

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

122 Reabilitare termica bloc

1.007.791,00

1.007.791,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.400,00

0,00

1.400.00

0.00

0.00

0,00

nr.1, sc.A, B, Aleea Parcului

876.340,00

876.340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 Reabilitare termica bloc

951.022,40

951.022,40

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr.2, scA, B, Aleea Parcului

826.976,00

826.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 Reabilitare termica bloc

773.892,50

773.892.50

1.400,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.400.00

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

nr.4, sc.A, B, Aleea

Parcului

672.950,00

672.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 Reabilitare termica bloc nr.6, sc.A, B, Aleea Parcului

771.538,70

670.903,22

771.538,70

670.903,22

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 Reabilitare termica bloc

1.008.780.00

1.008.780,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr.8, sc.A, B. Aleea Parcului

877.200.00

877.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 Reabilitare termica bloc

771.855,20

771.855,20

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.400,00

0.00

1.400.00

0.00

0,00

0,00

nr.10, sc.A, B, Aleea Parcului

671.178.43

671.178,43

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

(lei. Inclusiv TVA)

Valoare

Valoare

Plan 2014

Denumire obiectiv

Total

totala

totala actualizata

Plan 2014

Credite bancare interne cont 50,81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu

Buget local

din care:

col.5 + col.13

finanțare nerambursabi la Titlul 56

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

128 Reabilitare termica bloc nr.12, sc.A, B. Aleea Parcului

1.008.780,00

877.200,00

1.008.780.00

877.200,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 Reabilitare termica bloc nr.14, sc.A, B, Aleea Parcului

768.512,30

668.271,57

768.512,30

668.271,57

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

130 Reabilitare termica bloc nr.16, sc.A, B, Aleea Parcului

1.008.780,00

877.200,00

1.008.780.00

877.200,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 Reabilitare termica bloc nr.18, scA, B, C, Aleea Parcului

1.121.289.00

975.033,91

1.121.289,00

975.033,91

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

’V Reabilitare termica bloc ' nr.11, sc.A, B, C, D, strada Razboienl

2.020.700,00

1.757.130,43

2.020.700.00

1.757.130,43

2.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

133 Reabilitare termica bloc nr.25, sc.A, B, strada Razboienl

664.756,40

578.049,04

664.756.40

578.049,04

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 Reabilitare termica bloc nr.30, sc.A, B, C, strada Razboienl

1.217.954.00

1.059.090,43

1.217.954,00

1.059.090,43

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 Reabilitare termica bloc nr.32, sc.A, strada Razboienl, aplicație POR

475.200,00

403.750,00

475.200.00

403.750,00

366.400.00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

136 Reabilitare termica bloc nr.40, sc.A, strada Razboienl, aplicație POR

464.230.00

394.290,00

464.230,00

394.290,00

366.400.00

365.000,00

365.000.00

365.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

137 Reabilitare termica bloc nr.44, strada Razboienl, aplicație POR

528.020.00

449.370.00

528.020.00

449.370,00

366.400.00

365.000,00

365.000.00

365.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 Reabilitare termica bloc nr.48, strada Razboienl

59 Reabilitare termica bloc jr nr.5O, sc.A, B, strada Razboienl

628.163.40

546.229,08

664.355,80

577.700,70

628.163.40

546.229,08

664.355.80

577.700,70

1.400.00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

140 Reabilitare termica bloc     2.656.207.00

nr.2, sc.A, B, C, D, E,        2.309.745,22

strada Vasile Alecsandri

2.656.207.00

2.309.745,22

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 Reabilitare termica bloc nr.54, sc.C3, strada Gării, aplicație POR

1.336.760,00

1.145.960,00

1.336.760,00

1.145.960,00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 Reabilitare termica bloc nr.56, sc.C2, strada Gării, aplicație POR

1.353.860.00

1.160.740,00

1.353.860.00

1.160.740,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 Reabilitare termica bloc nr.56, sc.C1, strada Gării, aplicație POR

1.335.460,00

1.144.850,00

1.335.460,00

1.144.850,00

332.000.00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

144 Reabilitare termica bloc nr.60, sc.C4, strada Gării, aplicație POR

1.873.990.00

1.609.880,00

1.873.990,00

1.609.880.00

332.000.00

330.000,00

330.000.00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 Reabilitare termica bloc nr. 28, sc. A, B. C, strada I. Sandu Sturza

1.170.000.00

1.018.000,00

1.170.000.00

1.018.000,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00 0 00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 Reabilitare termica bloc nr. 5, sc.A, B,C, D, strada Radu Negru

2.100.000.00

1.827.000,00

2.100.000,00

1.827.000,00

2.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

147 Reabilitare termica bloc nr. 3, sc. A, B, strada Radu Negru, aplicație

1.043.880.00

894.820,00

1.043.880.00

894.820,00

331.400.00

330.000,00

330.000,00

330.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

POR

-----—--—                                                                                                    (lei. Inclusiv TVA)

Valoare

Plan 2014

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

Total

--------------finanțat din:

totala

Plan 2014

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent TItiul 71

Total alocații

Program cu

Buget local

din care:

col.5 + col.13

bugetare

col.14 * col.18

finanțare nerambursabl la Titlul 56

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

148 Reabilitare termica bloc nr. 2, sc. A, B, C, D. strada Cremenea

2.920.000,00

2.540.000,00

2.920.000,00

2.540.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

149 Reabilitare termica bloc nr. 4, sc. A, B, strada Castanilor

3.265.000,00

2.840.000,00

3.265.000,00

2.840.000,00

2.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 Reabilitare termica bloc nr. 1, sc. A, B, C, D, strada Radu Negru

2.087.000,00

1.815.000,00

2.087.000,00

1.815.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

151 Reabilitare termica bloc nr. 6, sc. A, B, strada George Apostu

1.286.000.00

1.118.000,00

1.286.000,00

1.118.000,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

( ^Reabilitare termica bloc *nr.7,sc.A, B, strada Petru Rares

1.290.000,00

1.122.000,00

1.290.000,00

1.122.000,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 Reabilitare termica bloc nr. 9, sc. A, B, strada Petru Rares

1.290.000,00

1.122.000,00

1.290.000,00

1.122.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

154 Reabilitare termica bloc nr. 13, sc. A, B, C, D, strada Comisa Bistrița

2.582,000.00

2.350.000,00

2.582.000.00

2.350.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

157 Extindere rețea de iluminat public, Calea Alexandru Safran

3.007.025.00

2.528.019,00

3.007.025.00

2.528.019,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

15.000,00

0,00

0.00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 Extindere rețea de iluminat public, strada Constantin Musat

708.110.00

606.154,00

708.110.00

606.154,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.000.00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

159 Extindere rețea de iluminat public, strada Constantin Platan

255.094.00

226.847,00

255.094.00

226.847,00

4.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

160 Extindere rețea de iluminat public, strada Vasile Merica

139.532.00

116.881,00

139.532.00

116.881.00

4.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

161 Consolidare bloc de / *\locuinte, strada Martir 1 /Horea, nr.22

1.716.089,00

1.429.941,00

1.716.089.00

1.429.941,00

858.702.00

843.702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853.702,00

843.702,00

5.000.00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

 • 162 Reabilitare termica bloc          1.400.00

nr.30, strada N.Titulescu              o,00

 • 163 Reabilitare termica bloc          3.000,00

nr.29, sc.A, B, C, D,                  qqq

Calea Republicii

1.400.00

0,00

3.000,00

0,00

1.400.00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

3.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

164 Reabilitare termica bloc nr.27, sc.A, B, Calea Republicii

2.200,00

0,00

2.200.00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

165 Reabilitare termica bloc nr.76, sc.A, B, 0, E, F, G, Calea Republicii

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

3.500.00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 Reabilitare termica bloc nr.1, sc.A, B, C, strada N.Balcescu

5.000,00

0,00

5.000.00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

168 Reabilitare termica bloc nr.5, sc.A, B. C, D, E, F, strada N.Balcescu

5.500.00

0,00

5.500.00

0,00

5.500.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.00

0,00

0,00

0,00

5.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 Reabilitare termica bloc nr.12, scA B, C, E, F, G, H, strada N.Balcescu

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

170 Reabilitare termica bloc nr.12. sc.A, B, strada Milcov

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

000

1.400.00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

171 Reabilitare termica bloc

nr.33, sc.A, B. C, strada

Aviatorilor

1.400.00

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00 0 00

1.400.00

0,00

0.00

0,00

1.400,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total

Plan 2014

col.5 + col. 13

-               finanțat din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul

56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14* col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(lei, Inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total

Plan 2014

col.5 ♦ col.13

  ——    —----- —            finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14T col.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicație POR

3.955.000,00

3.880.000,00

3.955.000.00

3.880.000,00

2.100.000.00

2.088.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare sediu SPAS

477.860,00

477.860.00

477.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.380,00

374.380,00

374.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

ALTE CHELTUIELI

276.555,00

276.555.00

276.555.00

0,00

0,00

0,00

0.00

DE INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

PITOLUL 70.02

CUINTE, SERVICII

248.058.437.94

248.058.437,94

25.817.620.34

17.010.000.00

0,00

0.00

0.00

SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:

212.032.472,00

212,032.472,00

21.549.085,40

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

244.254.837.94

244.254.837,94

22.014.020,34

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

212.032.472.00

212.032.472,00

21.549.065,40

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1

Reabilitare si modernizare imobil, strada Henri Coanda, nr.9, cu destinație de locuințe sociale, aplicație POR

3.062.676.74

2.547.676,35

3.062.676.74

2.547.676,35

1.624.438.34

1.614.383,40

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Reabilitare termica bloc nr.17, sc. A, B, strada Garofitel

1.152.513,00

987.210,00

1.152.513,00

987.210,00

2.200.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare termica bloc 120, Calea Marasestl

294.000.00

289.000,00

294.000,00

289.000,00

294.000.00

289.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica bloc 122, sc. A, B, C, Calea Marasestl

Reabilitare termica bloc 118, sc. A, B, C, D, Calea Marasesti

1.780.546.00

1.541.236,00

2.240.174,00

1.924.974,00

1.780.546,00

1.541.236,00

2.240.174.00

1.924.974,00

3.100,00

0,00

3.900,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica bloc

nr.11, sc.A, B, C, strada Mllcov

1.711.711,75

1.488.445,00

1.711.711,75

1.488.445,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Reabilitare termica bloc 189, Calea Marasesti

296.000,00

291.000,00

296.000,00

291.000,00

296.000.00

291.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7

Reabilitare termica bloc

802.000,00

802.000.00

802.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

nr*2, sc* A, Bi C( O» strada Letea

797.000,00

797.000,00

797.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare termica bloc 4, sc. A, B, strada Stanicului

425.000,00

420.000,00

425.000.00

420.000,00

425 000,00

420.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

9

Reabilitare termica bloc nr.6, scA, B, strada Stanicului

420 000,00

415.000,00

420.000,00

415.000,00

420.000.00

415.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitare termica bloc 1, strada Neagoe Vodă

227.000.00

222.000,00

227.000,00

222.000,00

227.000,00

222.000,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Reabilitare termica bloc

388.000.00

388.000.00

388.000,00

0.00

0,00

.0,00

0,00

3, sc. A, B, strada Neagoe Vodă

383.000,00

383.000,00

383.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Reabilitare termica bloc

411.000,00

411.000,00

411.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

7 sc. A, B, strada Neagoe Vodă

406.000,00

406 000,00

406.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000.00

2.100.000.00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.088.000,00

2.088.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

477.860.00

0.00

477.860.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.380,00

0,00

374.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.555.00

191.555,00

85 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853.702,00

7.953.918.34

1.694.438.34

6.259.480.00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

843.702,00

6.705.383,40

1.614.383,40

5.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853.702.00

7.160.318.34

1.624.438,34

5.535.880,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

843.702,00

6.705.383,40

1.614 383,40

5.091.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.624.438.34

1.624.438,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.614.383,40

1.614.383,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.200,00

0.00

2.200,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

294.000,00

0,00

294.000.00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289.000,00

0,00

289.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0.00

3.100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.900.00

0,00

3.900,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.400.00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

296.000,00

0.00

296.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.000,00

0,00

291.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

802.000,00

0,00

802.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.000,00

0,00

797.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

425.000.00

0.00

425.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

420.000,00

0,00

420.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415.000,00

0,00

415.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

227.000,00

0,00

227.000.00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

388.000,00

0,00

388.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

383.000,00

0,00

383.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

411.000,00

0.00

411.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406.000,00

0,00

406.000,00

0,00

0 00

0.00


172 Reabilitare termica bloc nr.15, sc.A, B, strada Garofitel

1.296.607.00

1.116.393,00

1.296.607,00

1.116.393,00

2.200.00

0,00

0,00

0,00

173 Deviere rețele electrice

27.280.00

27.280,00

27.280.00

0.00

pentru eliberare amplasament, in vederea reabilitării infrastructurii urbane in zona Mioriței, 9 Mai, Vântului, Vadul Bistriței

0,00

0,00

0,00

0,00

174 Deviere ratele electrice

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

strada Theodor

35.000.00

35.000,00

35.000,00

0,00

Neculuta

" Deviere rețele electrice

40.300,00

40.300.00

40.300.00

0.00

pentru eliberare amplasament. In vederea reabilitării infrastructurii urbane in zona I.LCaraglale, MHcov, intersecție cu strada Lelea

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI

3.803.600.00

3.803.600.00

3.803.600.00

3.010.000.00

DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 74.02

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

357.B52.680.64

357.996.979.66

9.039.652,63

0,00

TOTAL, din care:

274.952,113,07

272.834.070,50

4.738.952,63

0,00

CL BACAU

239.315.981,20

239.460.280.22

7.563.700.00

0,00

TOTAL, din care:

176.485.409,90

176.367.367,33

3.263.000,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN

238.581.581.20

238.725.880.22

6.829.300.00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

178.485.409,90

176.367.367,33

3.263.000,00

0,00

,   \ Managementul integrat

x al deșeurilor, in Municipiului Bacau si al zonelor învecinate, aplicație ISPA

90.261.500.00

90.261.500.00

50.000,00

0,00

53.804.982.00

53.804.982,00

0,00

0,00

2 Supratraversare parau

775.801.20

920.100.22

500.000.00

0.00

Trebes cu conducta de apa si canalizare

538.324,90

638.453,33

450.000,00

0,00

3 Conducta de legătură

2.795.005.00

2.795.005.00

50.000,00

0,00

Dn 700 mm intra conducta Dn 700 mmm, strada Ștefan cel Mare si conducta Dn B00 mm, strada Digul Bamat

2.497.176,00

279.005.00

45.000,00

0,00

4 înlocuire conducta de

2.458.052,00

2.458,052.00

50.000,00

0.00

apa Dn 600 mm str.Frunzei din Statia de pompare Gheraiesti pana la str.Calea Moldovei cu conducta Fgn Dn 700 mm

2.097 760,00

2.097.760,00

45.000,00

0,00

5 înlocuire conducta de

1.721.475.00

1.721.475,00

393 300.00

0,00

apa Dn 150 mm, strada Mioriței, de la strada 9 Mai, pana la strada Banca Naționala

1.541.856,00

1.541.856,00

390 000,00

0,00

6 înlocuire conducta de

657.749.00

657.749.00

320.000,00

0,00

apa Dn 100 mm, Intre strada Ștefan cel Mare si b-dul Unirii

582.246,00

582.246,00

310.000,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0£0

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

000


2.200,00

0,00

0,00

0,00

2.200.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

27.280,00

0,00

0,00

0,00

27280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0.00

0,00

35.000,00

35.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.300.00

0,00

0,00

0,00

40.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

793.600.00

0,00

70.000.00

0,00

723.600.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

9.039.652,63

4.738.952,63

 • 5.285.952.63

 • 1.475.952.63

3.753.700,00

3.263.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

7.563.700.00

3.263.000,00

3.810.000.00

0.00

3.753,700,00

3.263.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.829.300.00

3.263.000,00

3.400.000,00

0,00

3.429.300,00

3.263.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.00

450.000,00

0,00

0,00

500.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

45 000,00

0,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.300,00

390.000,00

0,00

0,00

393.300,00

390.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

320.000.00

310.000.00

0.00

0,00

320.000.00

310.000,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00


7 înlocuire conducta de apa - transport Dn 600 mm, intre străzile Cronicar Neculce sl Alexandru cel Bun

3.018.493.00

2.689.431,00

3.018.493.00

2.689.431,00

855.400.00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Alimentare cu apa, intersecția b-dul Unirii si strada Cronicar Neculce

391.434,00

332.742,00

391.434.00

332.742,00

85.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Extindere canalizare str.TIneretulul -Constantei

672.447,00

601.226,00

672.447.00

601.226,00

35.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Reabilitare sit poluat / X istoric Halda de ' P fosfogips, aplicație POS mediu

134.663.516,00

112.737.338,00

134.663.518,00

112.737.338,00

3.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Contorizarea consumatorilor casnici, strada Gării nr.70

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Contorizarea consumatorilor casnici, strada Mioriței nr.88

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Contorizarea consumatorilor casnici, strada Mioriței nr.13

40.000,00

35.000,00

40.000,00

35.000,00

40.000.00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Contorizarea consumatorilor casnici, Calea Republicii nr.1

50.000.00

45.000,00

50.000.00

45.000,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Conducta de legătură Dn 600 mm intre plecare II Gheraiesti si plecare li Mărgineni pentru transportul apei de la statia de pompe Gheraiesti la rezervoarele Barat!

1.065.507,00

982.328,00

1.065.507.00

982.328,00

990.000.00

983.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/    ,16 Extindere rețea

alimentare cu apa, strada Orizontului

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

734.400,00

0,00

734.400.00 0 00

734.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA REGIONALA DE APA BAC AU

TOTAL, din care:

118.536.699.44

96 466.703,17

118.536.699,44

96.466.703,17

 • 1.475.952.63

 • 1.475.952.63

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

118.536.699.44

96.466.703,17

118.536.699,44

96.466.703,17

1.475.952,63

1.475.952,63

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Extindere rețele de canalizare Bacau, indusiv linii de presiune si statii de pompare, aplicație POS mediu

33.725.168,96

27 445.984,14

33.725.168,96

27.445.984,14

 • 478.224.26

 • 478.224.26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2 Reabilitare Statre Epurare Ape Uzate (SEAU), aplicație POS mediu

84.811.530,48

69.020.719,03

84.811.530.48

69.020.719,03

 • 997.728.37

 • 997.728.37

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 81.02

COMBUSTIBILI Sl

329.693.238,54

329 693.238,54

147.419.798,23

0,00

0,00

0,00

0,00

ENERGIE

251 390.099,88

251.476.899,88

108.316.735,18

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855.400.00

850.000,00

0.00

0,00

855.400,00

850.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

85.000.00

80.000,00

0,00

0,00

85.000.00

80.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

30.000,00

0,00

0,00

35.000.00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0£2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

35.000,00

0.00

0,00

40.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.000.00

983.000,00

0.00

0,00

990.000.00

983.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

734.400,00

0.00

410.000.00

0,00

324.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 1.475.952.63

 • 1.475.952.63

1.475.952,63

1.475.952,63

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 1.475.952.63

 • 1.475.952.63

 • 1.475.952.63

 • 1.475.952.63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 478.224.26

 • 478.224.26

 • 476.224.26

 • 478.224.26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

 • 997.728.37

 • 997.728.37

997.728,37

997 728,37

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

147.419.798,23

108.316.735.18

143.145.698,23

105 030.735,18

4.274.100,00

3.286.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(lei, Inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total Plan 2014

col.5 ♦ col.13

finanțat din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A. OBIECTIVE IN

324.319.810.75

324,319.810,75

142,046.370.44

CONTINUARE TOTAL, din care:

251.390.099,88

251.476.899,88

108.316.735,18

1 Ciclu combinat 14

105.297.767,23

105.297.767,23

30.831,085,39

MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice In CET 1, Chimiei Bacau, aplicație POS mediu

84.440.871,B8

84.440.871,88

23.356.882,87

2 Alimentare cu gaze

3.387.940.00

3.387.940,00

1.553.000.00

naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul (  ) grupului de cogenerare

' ' cu dclu combinat, apartinand Municipiului Bacau, din magistrala Transgaz de transport 0 16 Urechesti-Bacau II, debit 7.500 Nmc, presiune minima 6 bar (Racordare la SNTGN TRANSGAZ SA a grupului de cogenerare, apartinand Municipiului Bacau)

1.564.590,00

1.564.590,00

1.490.000,00

3 Reabilitarea rețelelor

148.458.504,40

148.458.504,40

74.748.960,00

termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa li (lot 2)-PT 25.PT28, CT 312 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai. CT Primărie; etapa II (Iot3)-PT 115, PT 14, PT43, PT 4, PT20; etapa II (lot 4) - PT 21, PT 15, PT18.PT 97, \ } PT 29; etapa 3 (lot 5) -

PT9.PT 11.PT17.PT 19.PT22.PT27.pt 35, PT62.PT 63, aplicație POS mediu

112.468.563,94

112.468.563.94

56.628.000,00

4 Reabilitare CAF 100

19.570.464,17

19.570.464,17

2.974.352,74

Gcai/h CET Letea, aplicație POS mediu

14.826.109,22

14.826.109,22

2.253.297,53

5 Gospodărie CLU In

13.033.833.12

13.033.833.12

13.033.833.12

CET 1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcura si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau, aplicație POS mediu

9.874.116,00

9.874.116.00

9.874.116,00

6 Statie tratare ape uzate

7.355.357,86

7.355.357,86

6.181.369,60

CET Chimiei Bacau, aplicație POS mediu

5.572.240,80

5.572.240,80

4.682.855,76

7 Retehnologizare pompe

6,060.793.20

6,060.793.20

6.060.793,20

transport termoficare, din cadrul CET 1 Chimiei Bacau, aplicație POS mediu

4.591.510,00

4.591.510.00

4.591.510.00

5 Reabilitare rețele

498.950.00

498.950.00

314.200.00

termice primare - strada t.L Caragiale 11-13, strada Milcov 7-114, strada Milcov 69-75

433.226,00

433.226,00

300.000 00


0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

142.046.370.44

108.316.735,18

138.640.570.44

105.030.735,18

3.405.800,00

3.286.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

30.831.085.39

30.831.085.39

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

23.356.882,87

23.356.882,87

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.553.000.00

0,00

1.553.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.490.000,00

0,00

1.490.000,00

0,00

0,00

0,00


0.00           0,00           0,00

0.00           0,00           0,00


0.00           0,00           0,00

0,00           0,00           0,00


0,00

0,00


0,00 74.748.960.00 74.748.960.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00 56.628.000,00 56.628.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

2.974.352,74

2.253.297,53

2.974.352,74

2.253.297,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.033.833.12

13.033.833.12

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.874.116,00

9.874.116,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

6.181.369,60

4.682.855,76

6.181.369,60

4.682 855,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

6.060.793.20

6.060.793,20

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

4.591.510,00

4.591.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

314.200.00

0.00

314.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0.00

0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total Plan 2014

col.5*col.13

■                                                                         finanțat din :

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond ATM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

001.14 + 001.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


9 Deviere traseu rețea

420.330.00

420.330.00

248.500.00

0,00

termica primara, strada Vântului

370.623,00

370.623,00

240.000,00

0,00

10 Reabilitare rețele

104.811.00

104.811,00

63.100,00

0,00

termice secundare -strada Mllcov 7*9*124

84.120,00

84.120,00

60.000,00

0,00

11 Dezvoltarea pieței de

564.000,00

564.000,00

80.000,00

0,00

energie termica > racordarea la SACET -Școala Generala nr.5 "Alexandru cel Bun"

.547.260,00

547.260,00

80.000,00

0,00

12 Reabilitare reteie

3.871.743,00

3.871.743,00

1.000,00

0,00

/ "“A termice secundare, in '-W Municipiul Bacau- PT 6, PT 10, PT61.PT 95, PT 96, PT 154-etapa I -PT6

3.414.959,00

3.414.959,00

0,00

0,00

13 închidere depozit

9.620,352.77

9.620.352.77

4.810.176.39

0.00

cenușa si zgura CET Bacau, aplicație POS mediu

7.288.146,04

7.288.146,04

3.644.073,02

0,00

15 Dezvoltarea pieței de

3.341.800.00

3.341.800.00

450.000.00

0,00

energie termica -Racordarea la SACET * blocuri ANL, str.Bucegi bl.136, sc.A, B, str.Bucegi bi.138, sc.A, B; str.Bucegi bl. 140, sc.A, B; str.Fagaras bl.4, scA, B: str.Fagaras bl.6, scA, B; str.Fagaras bl.8, sc.A, B

3.255.000,00

3.341.800,00

450.000,00

0,00

16 Dezvoltarea pieței de

2.537.164.00

2.537.164,00

500.000,00

0,00

energie termica -Racordarea la SACET * / j Sala de sport Colegiul ir National Pedagogic

"Ștefan cel Mare" si Spitalul Municipal

2.462.764,00

2.462.764,00

470.000,00

0,00

17 Reabilitare terasa PT 9

9.000,00

9.000,00

9.000,00

.0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

18 Reabilitare terasa PT 11

9.000,00

9.000,00

9.000.00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

19 Reabilitare terasa PT 13

17.000.00

17.000.00

17.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

0,00

20 Reabilitare terasa PT 59

10.000.00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

21 Reabilitare terasa PT 14

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

22 Reabilitare terasa PT 15

9.000.00

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

23 Reabilitare terasa PT 29

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

24 Reabilitare terasa PT 95

10.000.00

10.000.00

10.000.00

.0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

25 Reabilitare terasa PT 58

11.000,00

11.000,00

11.000.00

0,00

11.000,00

11.000,00

11.000.00

0,00

26 Reabilitare terasa PT 96

7.000,00

7.000,00

7.000.00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0.00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

248.500.00

0,00

248.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.100,00

0,00

63.100,00

0,00

0.00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.810.176,39

4.810.176,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.644.073,02

3.644.073,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,000,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0.00

500.000,00

^0S

0,00

0,00

0,00

470.000,00

0,00

470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.00

0,00

9.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

O.QQ

0,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

AQQ

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

11 000,00

6,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

11.000,00

0.00

11.000,00

0,00

0,00

OJO

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

7.000.00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0.00

0,00

0,00


—,                                                                                         (lei. Inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total

Plan 2014

col.5 + col. 13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


27 Reabilitare terasa PT

8.000.00

6.000.00

8.000.00

0.00

115

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

28 Reabilitare terasa PT

9.000.00

9.000.00

9.000,00

0,00

151

9.000,00

9.000,00

9.000.00

0,00

29 Reconsiderare traseu

78.000,00

78.000,00

78.000,00

0.00

rețea termica secundara

78.000,00

78.000,00

78.000,00

0.00

PT 95 Intre strada Erou

Hassan nr.2 si strada

Energiei nr.33

C. ALTE CHELTUIELI

5.373.427,79

5.373.427.79

5.373.427,79

0,00

DE INVESTIT»

0,00

0,00

0,00

0,00

■X’ITOLUL 84.02

TRANSPORTURI SI

148.558.451,72

148.558.451.72

69.141.101.33

0,00

COMUNICAȚII

121.758.278,66

121.758.278.66

57.449.781,47

0,00

TOTAL, din care;

A, OBIECTIVE IN

143.871.689,80

143.871.689.80

64.454.339.41

0,00

CONTINUARE

121.758.278,66

121.758.278,66

57.449.781,47

0,00

TOTAL, din care:

1 Construire strada

1.250.031.21

1.250.031,21

50.000,00

0,00

Ulmilor

1.141.295,43

1.141.295,43

45.000,00

0,00

2 Construire strada

978.883.00

978.883,00

5.000.00

0,00

Viselor

864.066,00

864.066,00

0,00

0,00

3 Construire strada

2.313.531,00

2.313.531.00

50.000.00

0,00

Corbului

2.049.045,00

2.049.045.00

45.000,00

0,00

4 Construire strada Poet

2,149.233,00

2.149.233.00

50.000,00

0,00

Carlova

1.878.711,00

1.878.711,00

45.000,00

0,00

5 Construire strada

1.182.641.00

1.182.641,00

70.000,00

0,00

Teodor Neculuta

1.046.142,00

1.046.142,00

65.000,00

0,00

6 Construire Calea

2.128.620,00

2.128.820,00

127.200.00

0,00

f X Moinesti nr.30A + 30H

1.601.750,00

1.601.750,00

123.200,00

0,00

' 7 Modernizare Calea

35.955.612.00

35.955.612,00

17,414.584.06

0.00

Moinesti, aplicație POR

29.771.420,00

29.771.420,00

14.381.257.98

0,00

8 Reabilitare Pasaj Letea,

7.201.405.28

7.201.405,28

1.370.814,05

0.00

aplicație POR

6.392.728,61

6.392.728,61

872.265,06

0,00

9 Reabilitare infrastructura

18.179.727,16

18.179.727,16

14.461.263,30

0,00

urbana zona Mioriței • 9

17.197.942,72

17,197.942,72

13.238.478,43

0,00

Mai-Vântului-Vadu

Bistriței, aplicație POR

10 Reabilitare Infrastructura

30.008.501.39

30.008.501.39

29.131.178.00

0.00

urbana, zona strada

27.476.579.68

27.476.579,68

27,476.580,00

0,00

I.LCaragiale-Mllcov-

intersecție cu strada

Letea, aplicație POR

11 Construire acces strada

268.920,00

268.920.00

1.500.00

0,00

Oituz, nr.67+77

241.270,00

241.270,00

0,00

0,00

12 Semaforizare intersecții,

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

in Municipiul Bacau

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Reabilitare pasaj Letea -

11.662.330,00

11.662.330,00

500.00

0,00

pasarela pletonala

10.333.293,00

10.333.293,00

0,00

0,00

14 Construire strada B.P.

748.644,00

748.644,00

50.000,00

0.00

Hasdeu

668.931,00

668.931,00

45.000,00

0,00

15 Construire fundătura

270.718,00

270.718.00

50.000,00

0,00

B.D. Hasdeu

239.332,00

239332.00

45,000,00

0.00

16 Construire strada Gloriei

6.000,00

6,000,00

50.000,00

0.00

0,00

0,00

45.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.00

.0,00

8.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

78,000,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.000,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OjOO

5.373.427,79

4.505.127.79

868.300,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

522.272,62

0,00

68.618.828.71

65.961.428,71

2.657.400.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

522.272,62

0,00

56.927.508,85

55.446.308.85

1.481.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

522.272,62

0,00

63.932.066,79

61.895.566.79

2.036.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522.272,62

0,00

56.927.508,85

55.446.308.85

1.481.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AȘ0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

70.000.00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.200,00

0,00

127.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 200,00

0,00

123.200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

522.272.62

0.00

16.892.311,44

16.892.311,44

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

522.272,62

0,00

13.858.985,36

13.858.985,36

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.370.814,05

1.370.814.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000

0,00

872266,06

872.265,06

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

14.461.263,30

14.461.263,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.238.478,43

13238.478,43

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

29.131.178,00

29.131.178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.476 580,00

27.476.580,00

0,00

.100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.00

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

A00

0,00

0.00

0.00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

AOO

0,00

0,00

0,00

500,00

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

0,00

50.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.000.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00


0,00

000

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2014

Total Plan 2014

col.5 + col.13

————finanțat din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul

56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


17 Construire strada Ghe.

12.000.00

12.000,00

10.000.00

0,00

Sincai

0,00

0,00

0,00

0,00

18 Construire strada Liliacului

720.153.00

641.963,00

720.153,00

641.963,00

50.000,00

45.000,00

0,00

0,00

19 Construire strada Ghe. Asachi

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

20 Construire strada

1.231.387,00

1.231.387,00

50.000,00

0,00

Dragos Vodă

1.104.727,00

1.104.727,00

45.000,00

0,00

21 Amenajări necesare

878.614,00

878.614.00

100.000,00

0,00

fluentizarii circulației, in Municipiul Bacau

677.916,00

677.916,00

95.000,00

0,00

( J Construire strada

10.000.00

10.000,00

10.000,00

0,00

Arinilor

0,00

0,00

0,00

0,00

23 Reabilitare Infrastructura

13.655.801,00

13.655.801,00

40.000.00

0,00

urbana, strada Ștefan cel Mare, aplicație POR

12.080.067,00

12.080.067,00

0,00

0,00

24 Modernizare Calea

70.000,00

70.000.00

70.000,00

0,00

Dr.A. Safran

0,00

0,00

0,00

0,00

25 Amenajare intersecție

1.455.643.00

1.455.643,00

47.300,00

0,00

strada Arcadie Septilid cu strada Ștefan Guse • Calea Onești (Calea Dr.Alexandru Safran)

1.270.259,00

1.270.259,00

40.000,00

0.00

26 Construire strada

1.045.297,08

1.045.297,08

50.000,00

0,00