Hotărârea nr. 376/2013

Hotărârea nr.376 din 24.12.2013 Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe  anul 2013, al Municipiului Bacau.

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 24.12.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9495 din 16.12.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.9496/16.12.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 729/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 730/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 731/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 732/23.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 733/24.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Legea bugetului de stat nr.5/2013 pentru anul 2013;

-Legea nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pentru anul 2013;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată:

HOTĂRĂȘTE î

Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2013, al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 4

LA HOT ARAREA NR/WS DIN 24.12.2013


Editat la data de: 13-DEC-13

Contul de execuție al bugetului

local

la data de: 13-DEC-13

Page 1 of S


4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau


Venit uri/CheftuteB

Cod

Credite

Incasari/Plati

Veniturile bugetelor locale

.00

389,676.802.74

Impozit tansf prop

0302

.00

2,458.719.00

imp ven tansf prop imob pers

030218

.00

2,458.719.00

Cote si sume def.dln Imp. pe v

0402

.00

100.304,399.36

Cote defal.dln imp.pe venit

040201

.00

98.898,829.57

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

.00

1,405,569.79

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

28,790,316.57

Impozit si taxa pe clădiri

070201

.00

21,775,480.20

Impozit pe clădiri pers.flzlce

07020101

.00

9,793,882.74

Imp si tx pe clădiri pers.jur.

07020102

.00

11,981,597.46

Imp si taxa pe teren

070202

.00

3,655,669.62

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

1.535,482.63

Imp sl txpe teren pers.jur.

07020202

.00

2,114,580.99

impozit teren extravilan

07020203

.00

5,606.00

Tx.jud. timbru, sl alte tx timb

070203

.00

2,277,209.78

Alte Imp.si taxe pe proprietat

070250

.00

1,081,956.97

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

112,903.320.00

Sume def TAV descentr munlcip

110202

.00

108,527,000.00

Sume def TVA pt echlllb BL

110206

.00

4,376.320.00

Alte Imp.si taxe generale

1202

.00

110,617.54

Taxe hoteliere

120207

.00

110.617.54

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

182,724.61

Impozit pe spectacole

150201

.00

111,624.61

Alte taxe pe servicii specif.

150250

.00

71,100.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

10,384,111.63

Impozit asupra mifl.de transp.

160202

.00

9,018,632.14

impozit mljl.transp.perB.flz.

16020201

.00

4,766,037.13

impozit mijl.transp.pers.fur.

16020202

.00

4,252,595.01

Taxe si tarife pt.ellb.de Uc.

160203

.00

1.345,479.49

ALTE IMPOZITE Sl TAXE

1802

.00

2,110,561.94

Alte impozite sl taxe

180250

00

2,110,561.94

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

8,022,286.40

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,022.286.40

Venituri din dobânzi

3102

.00

.02

Alte venlt.dln dobânzi

310203

.00

.02

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

3,912,099.93

Venltdin prestări de servicii

330208

.00

3,029,531.36

Contribuția părinților

330210

.00

326,943.00

Venltdin recuperarea cheltuia

330228

00

226,393.37

Alte venlt.dln prestări de ser

330250

.00

329,232.20

VENIT.DIN TAXE ADMIN..EUBERAR

3402

.00

1,705,657.98

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,705,657.98

AMENZI.PENALITATI Sl CONFISCAR

3502

00

4,259,194.06

Venlt.dln amenzi si alte sanct

350201

.00

782,794.56


Disponibil


8888S8888888S888SS88SSS88q8SS88S8S8888Ș88888


Editat (a data de: 13-DEC-13

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 13-DEC-13

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VenlturVChaltulell

Cod

Credite

In vi/Platl

Disponibil

Alte amenzi,penal sl conflscar

350250

.00

3.496,399.50

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

26.845,535.36

.00

taxe speciale

360206

.00

12.735,168.13

.00

Alte venituri

360250

.00

14,110,367.23

.00

TRANSF.VOLUNT. ALTELE DECÂT

3702

.00

61.815.73

.00

Donații sl sponsori ri

370201

.00

61,815.73

.00

varsamlnta sec lunct pt sec de

370203

.00

20.630,172.00

.00

vsrsamlnte din sect de lunct

370204

.00

20,630,172.00

.00

VENIT.D1N VALORtF.UNOR BUNURI

3902

.00

487,102.60

.00

Venltdln vakxif.unor bunuri

390201

.00

711.60

.00

Venitdln vanzarea locuințelor

390203

.00

2,333.00

.00

depozit spec contract loc

390210

.00

484,058.00

.00

INCAS.DIN RAMB.tMPRUMUT ACORDA

4002

.00

20,144,680.97

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

133.839.08

.00

sume In cadrul mec dac cereri

400216

.00

20,010,821.89

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

50,808,398.44

.00

Subv.prfmite de bugetele local

420201

.00

1,300,000.00

.00

subv din ven proprii Mln Sanat

420218

.00

5,330,000.00

00

subv MS finanțare alte Invest

42021803

.00

5.330,000.00

.00

subv bug stat proiecte FEN

420220

.00

43.101,704.72

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20.036.67

.00

subv bug stat pt finan sanatat

420241

.00

443,509.62

.00

suma bug stal corecții finanti

420262

.00

613,147.43

.00

sume primite de la UE/altl don

4502

.00

16.205,280.60

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

.00

4,716,150.83

.00

FEDR sume In ct plăti an crt

45020101

00

1,685,779.24

.00

FEDR sume pi ani anteriori

45020102

.00

922,963.41

.00

FEDR F ifinai

45020103

.00

2,107,408.18

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

11,489,129.77

.00

FCSume In ct plat! an crt

45020301

00

6,416,168.89

.00

FC Sume in ct plăti ani enteri

45020302

.00

5,072,960.88

.00

Cheltuielile bugetelor locale

436,006,285.52

361,752,428.35

74253,857.17

AUTOR.PUBUCE Sl ACT.EXT.

5102

19,886,320.00

17,200,394.40

2.685,925.60

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

6,040,000.00

6,019,368.00

20,632.00

TlTL.II.Bunuri sl servicii

510220

4,412,320.00

4,308.658.80

103,66120

TITL.X. Active nefinanciare

510271

1,570,000.00

841.459.60

728,540.40

T1TL.XIII.Rambursări de credit

510281

7.864,000.00

6,468.000.00

1.396,000.00

ramb de credite

6

51028196

7.864,000.00

6,468,000.00

1,396,000.00

plăti ani prec sl rec an crt

510285

00

437.092.00

.00

plăti ani prec

51028596

.00

437,092.00

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

4,129,310.00

3,695,628.55

433,681.45

TlTLJ.Cheltuiell de personal

540210

807,150.00

775,049.50

32,100.50

Tm..fl,Bunurl sl servicii

540220

2.203,660.00

2.113,817.43

90,042.57

TITL.VH.Atte transferuri

540255

750,000.00

675.345.40

74,654.60

Editat la data de: 13-DEC-13

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 13-DEC-13

Venlturl/Chettulell

Cod

Credite

Incasari/Piati

Disponibil

alte transf

'54025596

750.000.00

675,345.40

74,654.60

alte serv pub gen • FEN

540256

255,000.00

102.654.85

152,345.15

TITLX Active nefinanciare

540271

113,500.00

97,133.20

16,366.80

plăti ani prec si rec an cri

540285

.00

68,171.83

.00

plăti ani prec

54028596

.00

68,171.83

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

15.559,650.00

13,610,110.91

1,949,539.09

comisioane împrumuturi

550220

140.000.00

91,422.72

48,577.28

TITL.III. Dobânzi

550230

15,419,650.00

13,518,688.19

1,900,961.81

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

6.425.590.00

6,006,917.74

418,672.26

TITL.I.Cheltuieli de personal

610210

85.000.00

81,354.00

3,646.00

TITLII.Bunuri sl servicii

610220

159,640.00

153,582.74

6,057.26

TITLVI.Transf.Intre unltatl

610251

6.130,950.00

5,782,857.00

348,093.00

transf Intre unit

61025196

5,850,000.00

5,701.907.00

148,093.00

transf intre unit

61025197

260,950.00

80,950.00

200,000.00

TITLX Active nefinanciare

610271

♦ 50.000.00

.00

50,000.00

plăti ani prec sl rec an cri

610285

.00

10,876.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

10,876.00

.00

INVATAMANT

6502

105,317,093.64

104.550,628.85

766,464.79

TITL.I.Cheltuleli de personal

650210

86,807,793.14

86,729,837.14

77,956.00

TITLII.Bunuri si servicii

650220

15,497,865.81

15,432,478.20

65,387.61

TITL. VII. Alte transferuri

650255

52,540.00

• .00

52,540.00

alte transf

65025596

52,540.00

.00

52,540.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

2.427.251.00

2.015,539.00

411,712.00

TITLX Active nefinanciare

650271

531,643.69

498,611.93

33,031.76

plăti ani prec si rec an cri

650285

,00

125,837.42

.00

plăti ani preced

65026596

.00

125,837.42

.00

SANATATE

6602

20,777,607.00

14.886,061.77

5,891,545.23

TiTLI.Cheltuleli de personal

660210

2.732,00000

2,708,189.00

23,811.00

TITLII.Bunuri sl servicii

660220

99,967.00

41,130.07

58,836.93

TITL.VI.Transf.intre unltatl

660251

1,112,960.00

990,718.20

1224141.80

transf intre unit

66025196

1,112,960.00

990,718.20

122.241.80

TITLX Active nefinanciare

660271

16,000,000.00

10,321,032.65

5,678,967.35

TITL.XJII.Rambursari de credit

660281

832,880.00

832,680.00

.00

rambursări de credite

66028196

832,680.00

832,680.00

.00

plăti ani prec si rec an cri

660285

.00

7,688.15

.00

plăti ani preced

66026597

.00

7,688.15

.00

CULTURA.RECREERE Sl RELIGIE

6702

43,679,690.00

29,356,047.20

14,323,642.80

TITL.I.Cheitulell de personal .

670210

1,750,000.00

1,747,065.00

2,935.00

TITLII.Bunuri sl servicii

670220

5,395.150.00

4,992,783.51

402,366.49

■nTL.VI.Transfintre unitati

670251

3,640,000-00

3,353,096.25

286,903.75

transf Intre unit

67025196

3,640,000.00

3,353,096.25

286,903.75

cult recreare re! FEN postader

670256

5,148,540.00

1,000,962.30

4,145,577.70

TITL IX, Alte cheltuieli

670259

15,735,000.00

14,152,969.51

1,582,030.49

TITLX Active nefinanciare

670271

8.613.000.00

6,504,647.84

2,108,352.16

Editat la data de: 13-DEC-13

Contul de execuție el bugetului local

la data de: 13-DEC-13

VentturVCheltuieU

Cod

Credite

Incasa ri/Plati

Disponibil

T1TLXL Active financiare

670272

3.400.000.00

3,400.000.00

.00

plăti ani prec sl rec an cri

670285

.00

5,795,477.21

.00

plăti ani preced

67028596

.00

246,823.00

.00

plăti ani preced

67028597

.00

5,548,654.21

.00

ASIG.S1 ASISTENTA SOCIALA

6802

31.601,420.02

28,020,152.58

3,581,267.44

TITLI.Chdtuielf de personal

680210

7.614,824.00

7,545,019.00

69,805.00

TJTL.il.Bunuri al servicii

680220

7,723,106.02

7,054,550.90

668,555.12

TITL.Vfl Alte Ir isferuri

680255

13,360.00

.00

13,360.00

alte transf

68025596

13.360.00

.00

13,360.00

asig si asist soc - pr fd ext

680256

3,245.300.00

1,008,415.48

2,236,884.52

TITL.VIIt. Asistenta sociala

680257

11.824.830.00

11.756.715.76

68,114.24

TITL.IX. Alte cheltuieli

680259

700.000.00

473,694.39

226,305.61

TITLX Active nefinandare

680271

480,000.00

199.922.05

280,077.95

plăti ani prec sl rec an cri

680285

.00

18,165.00

.00

plăti ani preced

68028596

.00

18,165.00

.00

LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

14,387.840.50

10,664,300.69

3,723,539.81

TITLI.Cheltuleli de personal

700210

1,143,000.00

1,111.086.00

31,914.00

TITLU. Bunuri si servicii

700220

7,258,941.00

6.893.175.07

365.765.93

TITLVHAIte transferuri

700255

318.000.00

287,320.20

30,679.60

alte transf

70025597

318.000.00

287,320.20

30,679.80

locuințe pr fin fd neramb post

700256

1,707.899.50

774,918.10

932,981.40

TITLX. Active nefinandare

700271

3,110,000.00

966,433.32

2,143,566.68

TITL.XI. Active financiare

700272

850.000.00

750,000.00

100,000.00

plăti ani prec sl rec an cri

700285

.00

118,632.00

.00

plăti ani preced

70028596

.00

107.197.00

.00

plăti ani preced

70026597

.00

11.435.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31,171,170.00

21.259,492.02

9.911,677.98

TITLI.Cheltuieli de personal

740210

2,725,000.00

2.680,083.00

44,917.00

TITL.II.Bunuri sl servicii

740220

15.944,570.00

15,502,740.32

441,829.68

TITL.VIIAIte transferuri

740255

150,000.00

100,000.00

50,000.00

alte transf

74025596

150,000.00

100,000.00

50,000.00

FEN

740256

4,515,95000

.00

4,515.950.00

TITLX. Active nefinandare

740271

4,845,000.00

2,009.603.67

2,635,396.33

TITL.XHI.Riambursari de credit

740261

2,990,650.00

1,437,349.03

1,553,300.97

ramb de credite

74028196

2,990.650.00

1,437,349.03

1,553,300.97

plăti ani prec si rec an cri

740285

.00

470,284.00

.00

plai pi ced

74028596

.00

470.284.00

.00

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

8102

82,723,810.36

55,438,909.18

27,286,901.18

TITL.JV. Subvenții

810240

6,158,00000

3,747,016.95

2,410,983.05

TITLVHAIte transferuri

810255

616,000.00

430,000.00

186,000.00

alte transf

81025596

616,000.00

430,000.00

186,000.00

comb sl en - fd neramb postade

810256

70,341,970.36

48,646,158.82

21.695,811.74

TtTLX. Active nefinandare

810271

5,607.640.00

2.613,733.61

2,994,106.39

TRANSPORTURI

8402

60,346,794.00

57,065,784.46

3,280,999.54

Editat la data de: 13-DEC-13

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 13-DEC-13

VenlturVCtieltulell

Cod

Credite

Inc VPIatl

Disponibil

TiTL.I.Cheltulell de personal

840210

535,000.00

515,145.00

19,856.00

nTL.ll.Bunuri si mrfcll

640220

30,759,764.00

30,633,591.45

126,192.55

pr fd externe neramb

840256

24,706,000.00

23,275,068.66.

1,430,931.34

TITL.X. Active nefinanciare

840271

4,271.000.00

2,658,650.47

1,612.349.53

TITL.XIII.Rambursări de credit

840281

75,000.00

74,999.97

.03

ramb credite

84028196

75,000.00

74,999.97

.03

plăti ani prec si rec an crt

' 840285

.00

91,671.09

.00

plăti ani preced

840285!

.00

86,400.74

.00

plăti ani preced

84028597

.00

5,270.35

.00

EXCEDENT/DEF1CIT

.00

27,924.374.39

.00

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. -2

LA HOTARAREA NR. "SWS DIN 24.12.2013


Editat la data dr 13-DEC-13


Contul de execuție ai bugetului locai-functlonare


la data da: 13-OEC-13


Page 1 of 4


4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/CheltuleU

Cod

Credite

Incasari/PlaU

Veniturile bugetelor locale

.00

281,864.734.42

impozit tansfprop

0302

.00

2.458,719.00

imp ven tansf prop Imob pers

030218

.00

2,458.719.00

Cote ai sume def.dln Imp. pe v

0402

.00

100,304.399.36

Cote defal.dln Imp.pe venit

040201

.00

98.898,829.57

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

.00

1,405,589.79

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

28,790,316.57

Impozit al taxa pe clădiri

070201

.00

21,775,480.20

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

9.793,882.74

Imp si tx pe clădiri pers.jur.

07020102

.00

11,981,597.46

Imp si taxa pe teren

070202

.00

3,655.669.62

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

1,535,482.63

imp ai txpe teren pers.jur.

07020202

.00

2,114,580.99

Impozit teren extravilan

07020203

.00

5,606.00

Txjud.timbru. si alte tx tlmb

070203

.00

2.277.209.78

Alte Imp.si taxe pe proprietat

070250

.00

1,081,956.97

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

112.903,320.00

Sume M TAV descentr municip

110202

.00

108.527,000.00

Sume def TVA pt echillb BL

110206

.00

4.376,320.00

Alte Imp.si taxe generale

1202

.00

110,617.54

Taxe hoteliere

120207

00

110,617.54

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

182,724.61

Impozit pe spectacole

150201

.00

111,624.61

Alte taxe pe servicii specii.

150250

.00

71,100.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

10,364,111.63

Impozit asupra mljl.de transp.

160202

.00

9,018,632.14

impozit mijl.trensp.pera.fiz.

16020201

.00

4,766,037.13

impozit mljl.transp.pers.jur.

16020202

.00

4,252.595.01

Taxe si tarife pt.ellb.de lic.

160203

.00

1.345,479.49

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1602

.00

2,110.561.94

Alte impozite al taxe

180250

.00

2,110,561.94

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

00

8,022,286.40

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,022,286.40

Venituri din dobânzi

3102

.00

.02

Alte venltdln dobânzi

310203

00

.02

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

3.912,099.93

Venit <fln prestări de servicii

330208

00

3,029,531.36

Contribuția părinților

330210

.00

326,943 00

yenlt.dln recuperarea cheltule

330228

. -00

226,393.37

Alte venlt.dln prestări de ser

330250

.00

329,232.20

VENIT DIN TAXE ADMIN.ELIBERAR

3402

.00

1,705,657.98

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1.705,657.98

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3502

.00

4,259,194 06

Venit din amenzi si alte sanct

350201

00

762,794.56


Disponibil

.00

00


S88888S8S8S8S8o8SSSS8§8S8838888S8S88§8


00

00

.00

00


<Page Sum 1>

«Page Sum 2>la data da: 13-DEC-13

Page 2 of 4


Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

IncasarVPIati

Disponibil

Alte amenzi,penal.sl conftocar

350250

.00

3.496.399.50

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

26,845,535.36

.00

taxe speciale

360206

.00

12.735,168.13

.00

Alta venituri

360250

.00

14,110,367.23

.00

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE OECAT

3702

.00

20.568,356.27

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

61.815.73

.00

varsamlnte sec fund pt sec de

370203

.00

20.630.172.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

463,546.29

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20,036.67

.00

subv bug stat pt finan sanatat

420241

.00

443,509.62

.00

Cheltuielile bugetelor locale

276.046.691.97

261,287,799.51

14,758,892.46

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

. 18,316,320.00

16.358.934.80

1.957,385.20

TITL.I.ChettuieH de personal

510210

6,040,000.00

6,019.368.00

20,632.00

TITL.II,Bunuri sl servicii

510220

4,412.320.00

4,308,658.80

103,661.20

TITL.XIII.Rambursări de credit

510281

7,864,000.00

6.468,000.00

1.396,000.00

ramb de credite

51028196

7.864,000.00

6.468,000.00

1,396.000.00

pieii ani prec sl rec an cri

510285

.00

437,092.00

.00

plăti ani prec

51028596

.00

437,092.00

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

3,760,810.00

3.495,840.50

264.969.50

TITL.I.CheNuieli de personal

540210

807.150.00

775.049.50

32,100.50

TITL.II.Bunuri si servidi

540220

2,203,660.00

2.113.617.43

90,042.57

TITLVII.AIte transferuri

540255

750,000.00

675,345.40

74,654,60

alte transf

54025596

750,000.00

675,345.40

74,654.60

plăti ani prec sl rec an cri

540285

.00

68,171.63

.00

plăti ani prec

54026596

.00

68.171.83

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

15,559.650.00

13,610,110.91

1,949,539.09

comisioane împrumuturi

550220

140,000.00

91,422.72

48,577.28

TITL III. Dobânzi

550230

15.419,650.00

13,518,688.19

1,900.961.81

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

6,094,640.00

5,925,967.74

168,672.26

TITL.I.Chellulell de personal

610210

85.000.00

81.354.00

3,646.00

TITL.II. Bunuri sl servidi

610220

159,640.00

153,582.74

6,057 26

TITL.VI.Transf. intre unitatl

610251

5,850,000.00

5,701,907.00

148,093.00

transf intre unit

61025196

5,850.000.00

5,701,907.00

148,093.00

plăti ani prec si rec an crt

610285

,00

10,87600

.00

plăti ani preced

61028596

.00

10,876.00

.00

INVATAMANT

6502

104,785,449.95

104,052,016.92

733,433.03

TITL4 Cheltuieli de personal

650210

86.807,793.14

86,729,837.14

77.956 00

TITL.II Bunuri sl servicii

650220

15,497,865.81

15.432,478.20

65,38761

TITLVII.AIte transferuri

650255

,    52.540.00

.00

52,540 00

alte transf

65025596

52.540 00

00

52,540.00

TITL.IX Alte cheltuieli

650259

2,427.251.00

2.015,539.00

411.712.00

plăti ani prec si rec an cri

650285

00

125,837.42

.00

plăti ani preced

65028596

00

125.837 42

00

SANATATE

6602

4,777.607.00

4,572,717.27

204,889.73

<Page Sum 1>

«Page Sum 2>


Editat la data de: 13.DEC-13

Contul de execuție ai bugetului local-functlonare

la data de: 13-OEC-13                          Page3

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

IncasarVPIatt

Disponibil

TITL.I.Cbetluiell de personal

660210

2.732,000.00

2,708,189.00

23.811.00

TtTL.Il.Bunuri sl servicii

660220

99.967.00

41,130.07

58,636.93

TrTLVI.Transf.intre unitari

660251

1,112,960.00

990,716.20

122,241.80

transf intre unit

66025196

1,112,960.00

990,718.20

122,241.80

TITLXIII.Ramburaari de credit

6602B1

832.680.00

832,680.00

.00

rambursări de credite

6602S196

832,680.00

832,680.00

.00

CULTURA.RECREERE Sl RELIGIE

6702

26.520,150.00

23,999.091.27

2,521.058.73

TITLI.Cheltuieli de personal

670210

1,750.000.00

1,747,065.00

2.935.00

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

5,395,150.00

4.992,783.51

402,366.49

TITLVI.Transf.Intre unitari

670251

3.640,000.00

3,353,096.25

286.903.75

transf Intre unit

67025196

3.640,000.00

3.353,098.25

286,903.75

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

15.735,000.00

14.152,969.51

1.582,030.49

plăti ani prec sl rec an cri

670285

.00

246.823.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

246,823.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

27,576,120.02

26.811,815.05

1.064.304.97

TITLI.CheltuleH da personal

680210

7.614,824.00

7.545,019.00

69.805.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

7,723,106.02

7.054,550.90

668,555.12

TlTLVIlAtte transferuri

680255

13,360.00

00

13,360.00

alte transf

68025596

13,360.00

.00

13.360.00

TITLVIII. Asistenta sociala

680257

11,824.830.00

11,756,715.76

68,114.24

TiTL IX. Alte cheltuieli

680259

700.000.00

473,694.39

226,305.61

plăti am prec sl rec an cri

680285

.00

18,165.00

.00

piatl ani preced

68028596

.00

18,165.00

.00

LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

8,401.941.00

7,897,064.07

504.876.93

TITL.I.Cheltuteri de personal

700210

1.143,000 00

1,111,086.00

31,914.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

7,258.941.00

6,893.175.07

365,765.93

plăti ani prec sl rec an cri

700285

.00

107.197.00

.00

plat) ani preced

70028596

00

107,197.00

00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

21.810.220.00

19.249.888.35

2,560,331.65

TITL.I Cheltuieli de personal

740210

2,725,000.00

2.680,083.00

44,917.00

TITL.II.Bunuri al servicii

740220

15.944,570.00

15,502,740.32

441.829.68

TlTLVIlAtte transferuri

740255

150.000.00

100,000.00

50,000.00

alte transf

74025596

150.000.00

100.000.00

50.000.00

TITL.XIII.Rambursari de credit

740281

2.990,650.00

1,437,349.03

1,553.300.97

ramb de credite

74028196

2,990.650.00

1,437,349.03

1,553,300.97

plăti ani prec sl rec an cri

740285

.00

470.284 00

00

plăti am preced

74028596

.00

470,284.00

00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

6,774.000 00

4,177,016.95

2.596.983 05

TITL.IV. Subvenții

810240

*

6.158,000.00

3,747,016.95

2.410,983.05

TlTLVIlAtte transferuri

810255

616,000.00

430,000.00

186.000.00

alte transf

81025596

616,000.00

430,000.00

166,000.00

TRANSPORTURI

8402

31,389,784.00

31,137.335.68

232,448.32

TITL.I Cheltuieli de personal

840210

535,000.00

515.145.00

19,856.00

TITLU Bunuri ai servicii

840220

30.759.784 00

30.633,591.45

126,192.55

«Page Bum 1>

«Page Sum 2>

la dat* de:

4278337 MUNICIPIUL BAC AU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Cheiluieli                          Cod

TITL.Xlll.Rambursarl de credit            840281

ramb credite                           84028196

plăti ani prec st rec an crt                  840285

plăti ani preced                          84028596

EXCEDENT/DEFICIT

13-DEC-13

Page 4 of 4

Credite

Incaș art/Platl

Disponibil

75,000.00

74,999.97

.03

75,000.00

74,999.97

.03

00

86,400.74

.00

.00

86,400.74

.00

.00

20,576,934.91

.00

întocmit,


Set serviciu,cBcttoa Title>ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LAHOTARAREANR.?*#? din 24,12.2013

Editat la data dar 13-OEC-13

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

ta data da: 13-DEC-13

Page 1 of 2


4278337 MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau Venituri/CheituieU

Cod

Credite ,

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locala

.00

107,612,068.32

.00

TRANSF.VOLUNT .ALTELE DECÂT

3702

00

20,630,172.00

.00

varsamlnte din sed de fund

370204

00

20,630,172.00

00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

487,102.60

.00

Venltdin valorif.unor bunuri

390201

.00

711.60

.00

VenlLdin vanzaree locuințelor

390203

.00

2.333.00

.00

depozit spec contract toc

390210

00

464.058.00

.00

INCAS.DIN RAMB.ÎMPRUMUT ACORDA

4002

.00

20,144,660.97

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

133,839.08

.00

sume In cadrul mec dec cereri

400216

.00

20,010,821.89

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

50,344,852.15

.00

Subv.primite de bugetele local

420201

*

.00

1,300,000 00

.00

6ubv din ven proprii Mln Sanat

42021B

,00

5,330,000.00

.00

subv MS finanțare alte Invest

42021803

.00

5,330,000.00

.00

subv bug stat prdede FEN

420220

.00

43,101.704.72

.00

suma bug stat corecții finanti

420262

00

613,147.43

.00

sume pitmlte de la UE/alti don

4502

.00

16,205,280.60

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

.00

4,716,150.63

.00

FEDRsume In ct plăti an cri

45020101

.00

1,685,779.24

.00

FEDR sume plăti ani anteriori

45020102

.00

922,963.41

.00

FEDR Prefinantare

45020103

.00

2,107,408.18

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

11,489,129.77

00

FCSume in d plat! an cri

45020301

.00

6,416,168.89

.00

FC Sume in ct plăti ani enteri

45020302

.00

5,072,960.88

.00

Cheltuielile bugetelor locale

159 959,593.55

100,464.628.84

59,494,964.71

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

1.570,000 00

841,459.60

728.540.40

TITL.X Active nefinanciare

510271

1.570,000.00

841,459.60

728,540.40

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

368,500.00

199.788.05

168,711.95

alte serv pub gen - FEN

540256

255,000.00

102,654.85

152,345.15

TITL.X Active neflnandare

540271

113,500.00

97,133.20

16,366.80

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

330,950.00

80,950.00

250,000.00

TITL.VI.Transf.intre unitari

610251

280,950.00

80,950.00

200,000.00

transf intre unit

61025197

260,950 00

80,950.00

200,000 00

TITL.X Active nefinanciare

610271

50.000.00

.00

50.000.00

INVATAMANT

6502

531.643.69

498,611.93

33,031.76

TITL.X Active neflnandare

650271

531,643.69

498,611.93

33,031.76

SANATATE

6602

16,000,000.00

10.313,344.50

5,686,655.50

TITLX Active neflnandare

660271

16,000,000.00

10,321,032.65

5,678,967.35

plăti ani prșc si rec an cri

660265

.00,

7,688.15

.00

plat! ani preced

66028597

.00

7.688.15

.00

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

6702

17,159,540.00

5,356.955.93

11,802.584.07

cult recreare ral FEN poslader

670256

5,146,540.00

1.000,962.30

4,145,577.70

TITL.X Active neflnandare

670271

8,613,000.00

6,504,647.64

2,108.352.16

TITL XI, Active financiare

670272

3,400,000.00

3.400,000.00

00

«Page Sutn 1>

«Page Sum 2>


Contul de execuție al bugetului

fa data de:

13-DEC-13

Page 2 of 2

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlluri/Cheltuleli

Cod

Credite

Jncasart/Plati

Disponibil

plăti ani prec si rec an crt

670285

.00

5,548,654.21

.00

plăti ani preced

67028597

.00

5,548,654.21

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

3,725,300.00

1,208,337.53

2.516,962.47

asig si asist soc • pr fd ext

680256

3.245,300.00

1,008,415.48

2.238.884.52

TITL.X. Active nefinanciare

680271

480,000.00

199,922.05

280,077.95

LOCUINȚE,SERV.S) DEZV.PUBLICA

7002

5,985,899.50

2,767,236.62

3.218,662.88

TlTL.VII.AIte transferuri

700255

318,000.00

287.32020

30.679.80

alte transf

70025597

318.000.00

287,320.20

30.679.80

locuințe pr fin fd neramb post

700256

1,707,899.50

774,918.10

932,981.40

TITLX. Active nefinanciare

700271

3.110,000.00

966.433.32

2,143.566.68

TITL.XI. Active financiare

700272

850.000.00

750,000.00

100.000.00

plat! ani prec si rec an cri

700285

.00

11,435.00

.00

plăti ani preced

70028597

.00

11,435.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

9,360.950.00

2,009,603.67

7.351,346.33

FEN

740256

4,515,950.00

.00

4,515,950.00

TITL.X. Active neflnanciare

740271

4.845,00000

2,009,603.67

2,835.396.33

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

75,949,810 36

51.259,892.23

24,689,918.13

comb si en - fd neramb postade

810256

70,341,970.36

48,646,158.62

21,695.811.74

TITLX Active neflnanciare

610271

5.607,840.00

2,613,733.61

2.994.106.39

TRANSPORTURI

8402

28,977.000.00

25,928,448.78

3,046,551.22

prfd externe neramb

840256

24.706,000.00

23.275,068.66

1.430,931.34

TITL.X. Active neflnanciare

840271

4.271,000.00

2,658,650.47

1,612.349.53

plăti ani prec si rec an crt

840285

.00

5,270.35

00

plăti ani preced

64028597

.00

5,270.35

00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

7.347.439 48

00

întocmit,Sef serviciu.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDrU POPOVICI


«Page Sum 1> «Page Sum 2> iNTcm/'r

■4