Hotărârea nr. 375/2013

Hotărârea nr.375 din 17.12.2013 Hotărâre privind aprobarea alocarii unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul Bacău în luna decembrie 2013.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local* pentru organizarea „Sărbătorilor de Iarnă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 17.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9492/16.12.2013 al Serviciului Cabinet Primar,

-Expunerea de motive nr.9493/16.12.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9494/16.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 726/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 727/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 728/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.78/2013 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2013 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5 in și art.45(2) lit « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, cu structura de cheltuieli prezentate in Anexa la prezenta hotarare, în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă”, a unor acțiuni dedicate exclusiv pensionarilor (Microrevelionul pensionarilor) si a altor acțiuni diverse, ce se vor desfășura în Municipiul Bacău în luna decembrie 2013.

Art.2. - Suma va fi suportată de la Capitolul „Alte servicii publice generale”, subcapitolul „ Alte servicii publice generale”.


PREȘEDINTE RE ȘEI AI)AM ISABELA-EL i                V*'.'

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUNR. ’SfejliV-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREANR.3¥5 DIN 17.12.2013


Structură cheltuielilor pentru organizarea „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor


desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2013


Onorarii artiști, invitați, cazare, transport - 95.000 lei

Microrevelion pensionari - 10.000 lei Scenotehnică - 20.000 lei

Efecte pirotehnice - 35.000 lei

Efecte speciale - 25.000 lei

Chirie Săli - 5.000 lei

Promovare - 7.000 lei

Energie, lucrări electrice - 3.000 lei

Total -200.000 leiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI