Hotărârea nr. 374/2013

Hotărârea nr.374 din 17.12.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia «Oblio» Bacau, la organizarea unui Proiect educativ, care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013.


HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău» în calitate de partener, împreună cu Asociația « Oblio » Bacau , la organizarea unui proiect educativ, care va avea toc la Bacau în data de 17 decembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 17.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa înaintata de Asociația Oblio Bacau, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău nr.45275/16.12.2013;

-Referatul nr.9501/16.I2.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive nr.9509 /16.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9510/16.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 723/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 724/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 725/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) fit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Asociația Oblio Bacau, la organizarea unui proiect educativ, ce consta in proiecția documentarului educativ “Ba se poate ” care va avea loc la Bacau în data de 17 decembrie 2013 la Teatrul de Vara “Radu Beligan” din Bacau si alocarea sumei de 5.000 lei in scopul realizării acestui eveniment.


Art.2, — Alocarea celor 5.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciulu: Cabinet Primar si Asociației« Oblio » Bacau.

* d

---cy

(j j y •1'

I.PREȘEDINTE D^ȘE^NȚĂ } ADAM ISABELt^LRjSA,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1


NR. 374

DIN 17.12.2013

P.O.N, C.FIJ R.T./Ex.l/Ds.l-A2