Hotărârea nr. 373/2013

Hotărârea nr.373 din 17.12.2013 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 17.12.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr. 431 din 26.11.2013 inregistrata la Consiliul Local sub nr. 43720 din 27.11.2013, trimisa de S.C. CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU S.A si Convocarea Consiliului de Administrație al S.C. CAEx, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 43060 din 20.11.2013;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrată cu nr. 9466/16.12.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9467/16.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 718/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 719/17.12.2013 a) Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 720/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 721/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 722/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 13 alin (1) si alin. (2) al Actului Constitutiv al S.C. CAEx Bacau S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 77 din 18.03.2011- privind înființarea S.C. „Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., având ca acționari Municipiul Bacău și Județul Bacău și abrogarea HCL nr. 224/30.07.2009;

-Prevederile art. 113 ale Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**X*actualizata*) Legea societăților****;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit ”a”, art. 36 (3) "c" și ait.45(2) lit”a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aproba acordarea unui mandat special împuternicirilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor la S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. ( SC CAEx Bacau SA ) din data de 20.12.2013, pentru ca in conformitate cu interesele Municipiului Bacau, sa voteze următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

  • 1. aprobare completare obiect de activitate SC CAEx Bacau SA;

  • 2. aprobare modificare forma legala de desfășurare a activitatii de cenzor;

  • 3. discuție Proiect Buget de venituri si cheltuieli SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;

  • 4. discuție Proiect Lista de investirii SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;

  • 5. discuție organigrama si stat de funcții SC CAEx Bacau SA 2014;

  • 6. discuție Plan de marketing si Plan de acțiuni SC CAEx Bacau SA 2014,

  • 7. discuție completare tarifar SC CAEx Bacau SA 2014;

  • 8. diverse.

Art2. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorul Public al Municipiului Bacau, Unitarii Municipale, .pentru Monitorizare, reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Aetidn&rilor (AAj.X) de la S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A.

<'

r

y

PREȘEDINXF. DE ȘED ADAM ISABELA-El

NR. 313CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPO


DIN 17.12.201K>;; i

P.O.N, I.P./ R.T./Ei.1/Ds.l-A-2