Hotărârea nr. 372/2013

Hotărârea nr.372 din 17.12.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.159/26.07.2012 privind  aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 17.12.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.9444/13.12.2013 al Direcției Economice;

-Expunerea de motive nr. 9516/16.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr.9517/16.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 713/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 714/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 715/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 716/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 717/17.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-Prevederile OUG nr.27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

-Prevederile HCL nr.l59/26.07.2013 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local, completata prin HCL nr.294/27.12.2012; -Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

- Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit « b», alin. (4) lit « b » și art.45(2) lit« b » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea si completarea HCL nr. 159/26.07.2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local, in sensul ca la art.2. (1) sumele alocate la obiectivele de interes public vor fi:

  • - reabilitare si Modernizare Insula de Agrement — pana la 15.000.000 lei (sau echivalentul in euro) in loc de 33.000.000 lei (sau echivalentul in euro);

  • - construire Baza Sportiva — Sala Polivalenta a Sporturilor, Spital Municipal Bacau si Reabilitare termica blocuri de locuințe din cadrul Programului multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau 2012-2016- minimum 45.000.000 lei (sau echivalentul in euro) in loc de minimum 27.000.000 lei (sau echivalentul in euro).

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 159/ 2012, completata prin HCL nr.294/27.12.2012 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. -Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau si Prefectului Județului Bacau si se aduce la cunoștința publica in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICL