Hotărârea nr. 370/2013

Hotărârea nr.370 din 09.12.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, în vederea editării numărului 41 al Revistei "Vitralii".

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau, în vederea editării numărului 41 al Revistei „Vitraliu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 09.12.2013;

Având in vedere:                                                                    *

-Referatul nr.9156/05.12.2013 al Serviciului Cabinet Primar,

-Adresa nr.694/13.11.2013 înaintata de către Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr.44225 din 03.12.2013;

-Expunerea de motive nr.9204/06.12.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.9205/06.12.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 705/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 706/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 707/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.4 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau, în calitate de partener impreuna cu Centrul de Cultura „George Apostu”Bacau, în vederea editării numărului 41 al Revistei de cultura „Vitraliu”, revistă de tradiție, recunoscută la nivel național și internațional”

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 6.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local iar justificarea sumei alocate se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire și Centrului de Cultura „George Apostu” Bacau.

PREȘEDINTE D^ȘEDl ADAM ISABELA-E


NR.

DIN 09

P.O.N, C12.2013

FI./ R.T./Ex.I/Ds.l-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVICI