Hotărârea nr. 37/2013

Hotărârea nr.37 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcţii pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art.41 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

  • -  Prevederile art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • -  Prevederile HCL nr.309/27.12.2012 privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatilor Compartimentului „Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Municipiului Bacau;

  • -  Prevederile HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau;

  • -  Procesul verbal final nr.78/6 din 14.01.2013 al comisiei de examinare;

  • -  Referatul nr. 1319/22.02.2013 al Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă modificarea HCL nr.12/2013 prin care a fost aprobat Statul de funcții pentru Compartimentul Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor Consiliului Local Bacau, in sensul ca atat in titlul hotărârii, corpul si anexa acesteia, data intrării in vigoare este 15.01.2013 si nu01.01.2013.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.12/2013 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

Art.3. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane si IT si Compartimentului “Aparatul Permanent de Analiza si Elaborare a Documentelor” Consiliului Local Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-QVIDIU P0ROVICI