Hotărârea nr. 369/2013

Hotărârea nr.369 din 09.12.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Convenţiei nr.10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău şi SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău şi aprobată prin HCL nr.350/2010, modificată şi completată prin HCL nr.303/2011, HCL nr.16/2013, HCL nr.247/2013 şi HCL 330/2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin HCL nr. 350/2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/2011, HCL nr. 16/2013, HCL nr. 247/2013 și HCL nr. 330/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 09.12.2013;

Având in vedere:

- Referatul nr. 19732 din 05.12.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19733 din 05.12.2013; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 19734 din 05.12.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 702/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 703/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 704/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303 din 30.09.2011;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 16 din 29.01.2013;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 247/31.07.2013;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 330/31.10.2013;

-Prevederile art. 47 și art. 117 Ut. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației pubUce locale, repubUcată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) Ut. „d”, alin. (6) Ut. „a” pct. 2 și ale art. 45 aUn.(2) Ut.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației pubUce locale, repubUcată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1, Se aprobă modificarea și completarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin HCL nr. 350/2010, modificată și completată prin HCL nr. 303/2011, HCL nr. 16/2013, HCL nr. 247/2013 și HCL nr. 330/2013, prin actul adițional nr. 5, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii ConsiUului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010 modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011, HCL nr. 16/29.01.2013, HCL nr. 247/31.07.2013 și HCL nr. 330/31.10.2013 sunt și rămân în vigoare.

Art, 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și S.C. Transport PubUc S.ABacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PpEOVICI

NR. 369

DIN 09.12.2013

P.O.N, A.I./ R.T./Ex. 1/Ds.I A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa la

Hotărârea nr. din <29, Z2

MUNICIPIULUI BACĂU           S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

BACĂU

Nr._______din_____________ Nr. _________din ____________

ACT ADIȚIONAL NR. 5

LA CONVENȚIA NR. 10572 / 2275 /2010

o

ÎNCHEIATĂ ÎNTRE:

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010, Director executiv Clementina Vinerica și Director Direcția de Asistență Socială Bacău, Daniela Pozînărea

Și

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 12, telefon 585909, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J04/79/98, cod unic de înregistrare 10158084, cont nr.R054TREZ0615069XXX002I45 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată o       prin Președinte Elena Ionița, Director General Adrian Botez

Având în vedere HC.L. nr. ______din_________________și ari. 23 din

Convenția nr. 10572 / 2275 / 2010, părțile au convenit de comun acord:

Art. 1. Art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.6. (1) Numărul legitimațiilor și abonamentelor solicitate va putea varia lunar între categoriile de beneficiari prevăzute la art. 5 lit. a-g în funcție de numărul de persoane defavorizate și categoria din care fee parte?’

Art.2. Celelalte prevederi ale Convenției nr. 10572 / 2275 / 2010 modificată și completată prin actul adițional nr. 1, actul adițional nr. 2, actul adițional nr. 3 și actul adițional nr. 4 sunt si rămân în vigoare.

Art3. Prezentul act adițional va intra în vigoare de la data semnării și este valabil până la încheierea unui nou contract de concesiune a transportului public local.

Art4. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL BACAU


S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Ing. ROMEO STAVARACHE


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC VINERICA CLEMENTINA


DIRECTORUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DANIELA POZÎNĂREA


Vizat juridic



PREȘEDINTE ELENA IONITA


DIRECTOR GENERAL ADRIAN BOTEZ


DIRECTOR ECONOMIC ANETA STAN


Vizat juridic.


ÎNTOCMIT OFICIUL JURIDIC IULIAN AXENTE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVIC